ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου συστήματος διαχείρισης, στο πλαίσιο πρά ξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτι κής Ανάπτυξης Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου (ΕΠΑΑ ΑΥ ), η οποία συγχρηματοδο τείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προ σανατολισμού και Εγγυήσεων Τμήμα Προσανα τολισμού (ΕΓΤΠΕ Π)... 1 Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ»... 2 Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου, στο έργο του Ταμείου Συνοχής «Ύδρευση των νήσων Κέρκυρα και Παξοί, Α Φάση: Μελέτες και Απαλλοτριώσεις»... 3 Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙ ΤΙΣΜΟΣ»... 4 Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 4704/ Απόφασης Συγκρότησης της Επι τροπής Εμπειρογνωμόνων στο Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Μ.Ε.)... 5 Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρί ων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγ γύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με σύμβα ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.ΞΥ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 164/2004 (Α 134)... 7 Επανασύσταση και επανασυγκρότηση της Συντονι στικής Ομάδας Εργασίας για την «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο Υπουργείο Μακεδονίας Θρά κης... 8 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 929/ Υπουργική Απόφαση... 9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1096/0051 (1) Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγ χου συστήματος διαχείρισης, στο πλαίσιο πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανά πτυξης Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου (ΕΠΑΑ ΑΥ ), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΤΠΕ Π). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Δι αχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (Α 251), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3148/2003 (Α 136). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ (Β 1185) απόφα ση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβί βαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή Υφυπουργού» στον Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Δι ευθύνσεων των Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. 2/20554/0004/ όμοιά της (Β 556). 4. Την υπ αριθμ. 2/27040/0022/ απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000» (Β 1170). 5. Την υπ αριθμ. 2/7240/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6) του ν. 2860/2000 (Β 310). 6. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΑ) για το έτος Το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔΕΛ έτους 2006.

2 5362 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη Ανα συγκρότηση της Υπαίθρου (ΕΠΑΑ ΑΥ ), σε δράσεις ΕΓΤΠΕ Π, στο πλαίσιο ελέγχου των προγραμ μάτων του Γ ΚΠΣ. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται δαπάνη 950 για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύ νει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρό γραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Υποπρόγραμμα Β ), αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου τον συστήματος διαχείρισης της πράξης «Πα ροχή βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» (Κωδικός Ο.Π.Σ ), στο πλαίσιο του Μέτρου 14 «Παροχή βασικών υπηρεσιών για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», του άξονα Προτεραιότητας 7 «Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου», τον Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου (ΕΠΑΑ ΑΥ ). Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στο υποέργο 3 της ανωτέρω Πράξης «Δομή Στήριξης των Ο.Π.Α.Α.Χ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακή Εταιρία Δυτικής Μακεδονίας ANKO A.E.». 2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: Δημήτριος Θωμαδάκης, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ., ως συντονι στής. Γκαβέλα Ειρήνη, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προ γραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. Αλεξανδρής Γεώργιος, υπάλληλος της ΥΔΕ Ν.Α. Πέλλας. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην έδρα της Διαχει ριστικής Αρχής τον ΕΠΑΑ ΑΥ, στην έδρα τον τελι κού δικαιούχου, την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Οικονομική Διεύθυνση του εν λόγω Υπουργείου ως προς τις πληρωμές της ελεγχόμενης Δομής Στήριξης, στην έδρα της Κεντρικής Δομής της Αναπτυξιακής Εταιρίας Δυτικής Μακεδονίας ANKO A.E., καθώς και στους «αντένες» αυτής Νομού Κοζάνης και Νομού Καστοριάς (ΑΝΚΑΣ Α.Ε.), κατά το χρονικό διάστημα από την 10η μέχρι και την 16η Απρι λίου Το μέλος της ελεγκτικής ομάδος Αλεξανδρής Γεώρ γιος, θα συμμετάσχει στον ανωτέρω έλεγχο από την 12η μέχρι και την 16η Απριλίου Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας είναι η διαπίστωση: Της ορθής διαχείρισης της πράξης από την ΕΥΔ του ΕΠΑΑ ΑΥ και τον Τ.Δ. στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ Π. Της πορείας υλοποίησης της σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Της πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητι κών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών. Της υλοποίησης ή μη του φυσικού αντικειμένου από την ελεγχόμενη ανάδοχο εταιρία και τονς αντένες αυ τής. 5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση που θα παραδοθεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων το αργότερο εντός τριών μηνών από την περαίωση του ελέγχου, για εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και έγκριση. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 4 του προοιμίου απόφαση. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της ελεγκτικής ομάδας με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτερεύσεων των μελών της ελεγκτικής ομάδας θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 5 του προοιμίου απόφαση. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Η Γενική Διευθύντρια Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ΚΟΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Αριθ. 1095/0051Α (2) Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑ ΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Δι αχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (Α 251), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3148/2003 (Α 136). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ (Β 1185) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομι κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή Υφυπουργού» στον Γ.Γ. Δημο σιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», όπως τροποποιή θηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. 2/20554/0004/ όμοιά της (Β 556). 4. Την υπ αριθμ. 2/27040/0022/ απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000» (Β 1170). 5. Την υπ αριθμ. 2/7240/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6) του ν. 2860/2000 (Β 310). 6. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΑ) για το έτος Το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» (στο εξής ΠΕΠ Α.Μ.Θ.) σε ενέργειες του Ε.Τ.Π.Α, στο πλαίσιο ελέγχου των προ γραμμάτων του Γ Κ.Π.Σ. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5363 σης προκαλείται δαπάνη ευρώ, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυφθεί από το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ου σιαστικού ελέγχου: α) στην πράξη «Μελέτη και Κατασκευή Οικοδομικών Η/Μ Εργασιών Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας», Υποέργο 1, που υλοποιείται από τη ΔΕΠΑΝΟΜ. β) στην πράξη «Κτιριακές και αθλητικές εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. Φάση Β (Διοίκηση, αίθουσες διδασκαλίας, θεραπευτική μονάδα, Βιβλιοθήκη)», Υποέργο 1, που υλο ποιείται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. γ) στο σύστημα διαχείρισης του Τελικού Δικαιούχου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: Καραβίτη Όλγα, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμ ματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ., ως συντονίστρια. Μαρία Κουσουλάκου, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προ γραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. Καλαμπόκης Φώτιος, Μηχανικός, υπάλληλος του Υπ. Πολιτισμού. Μαρία Τσίβου, Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τε χνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του ΥΠΟΙΟ. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σης στην Αθήνα και από έως στην Περιφέρεια Ανατο λικής Μακεδονίας και Θράκης. Σημειώνεται ότι ο Φ. Κα λαμπόκης θα συμμετέχει στον έλεγχο κατά την και από έως Για τις διαδοχικές μετακινήσεις της ελεγκτικής ομά δας θα χρησιμοποιηθεί Ι.Χ. ή ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ταξί εντός των ορίων του νομού, ή οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς. 4. Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας ειδικότερα είναι: ο έλεγχος της διαδικασίας ένταξης των συγκεκριμέ νων πράξεων στο Π.Ε.Π. ΑΜΘ. ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης του Τελικού Δικαιούχου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σε ότι αφορά τη δυνατότητα αποτελεσματικής εκτέλεσης συγ χρηματοδοτούμενων πράξεων σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης των ελεγχό μενων πράξεων, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών και η επιτόπια εξακρίβωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των ελεγχόμενων πράξεων. 5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση με τα αποτελέσματα ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 1 της υπ αριθμ. 907/052/ , ΦΕΚ 878/ τ.β ) κοινής υπουργικής απόφασης. 6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση από την υπό στοιχείο 4 του προοιμίου της απόφασης. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Η Γενική Διευθύντρια Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ΚΟΡΙΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Αριθ. 1107/0051 (3) Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου, στο έργο του Ταμείου Συνοχής «Ύδρευση των νή σων Κέρκυρα και Παξοί, Α Φάση: Μελέτες και Απαλ λοτριώσεις». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του αρθρ. 17 του ν. 2860/2000 «Δια χείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/τ. Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136/τ.Α / ) και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432/ τ.β / ). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ (ΦΕΚ 1185 Β ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπο γράφουν λμε εντολή Υφυπουργού στο Γ.Γ. Δημοσιονο μικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/20554/0004/ όμοια της (ΦΕΚ Β 556) και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 2/7240/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6) του ν. 2860/0000 (ΦΕΚ 310/τ. Β / ). 5. Την υπ αριθμ. 2/27040/0022/ απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ 1170/ τ. Β / ). 6. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για το έτος Το εγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοή θειας της (Ε.Δ.ΕΛ.) για το έτος Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου σε έργα του Ταμείου Συνοχής Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της ανωτέρω σχετικής απόφασης προκαλείται δαπάνη 750,00,πλέον εργοδοτικών εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύ σεων (Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Υπο πρόγραμμα Β ), αποφασίζουμε: 1) Συνιστούμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου στο έργο του Ταμείου Συνοχής «Ύδρευση των νήσων Κέρκυρα και Παξοί, Α Φάση: Με λέτες και Απαλλοτριώσεις». 2) Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: Σωτήρης Κοντογεώργος, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Δη μοσιονομικών της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. Πέτρος Μπουρδούκος, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχα νικών της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. Παναγιώτα Φραγκομίχαλου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ

4 5364 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δημοσιονομικών της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. Συντονιοτής της ελεγκτικής ομάδας ορίζεται ο Σω τήρης Κοντογεώργος 3) Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην Ε.Υ. Διαχείρισης του Ε.Π. Περιβάλλον σης και στον Τελικό Δικαιούχο του έργου στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γενική Δ/νση Υδραυλικών Έργων από τις έως και τις ) Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας ειδικότερα είναι: Ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του συγκεκριμένου έργου. Η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης του έργου σύμφωνα με της εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών. Η επιτόπια εξακρίβωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. 5) Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση εντός προθεσμίας τριών μηνών με τα αποτελέσματα του ελέγχου, η οποία θα υποβληθεί στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για εισήγηση στην Επιτροπή Δημοσιονο μικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.). 6) Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 5 του προοιμίου απόφαση. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Η Γενική Διευθύντρια Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ΚΟΡΙΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Αριθ. 1108/0051Α (4) Σύσταση ελεγκτικής ομάδας για τη διενέργεια ελέγχου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2860/2000 «Δι αχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α 136). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 1432). 3. Την υπ αριθμ. 2/40508/0004/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή Υφυπουργού» στο Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (ΦΕΚ Β 1185), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/20554/0004/ όμοιά της (ΦΕΚ Β 556) και ισχύει. 4. Την υπ αριθμ. 2/27040/0022/ απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ. 6 και 7) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β 1170). 5. Την υπ αριθμ. 2/7240/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης μελών των ελεγκτικών ομάδων του άρθρου 17 (παρ.6) του ν. 2860/2000» (ΦΕΚ Β 310). 6. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχων της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) για το έτος Το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Την ανάγκη διενέργειας ουσιαστικού ελέγχου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» σε ενέργειες του Ε.Τ.Π.Α., στο πλαίσιο ελέγχου των προγραμμάτων του Γ Κ.Π.Σ. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης προκαλείται δαπάνη ευρώ, πλέον εργοδοτικών εισφορών, για την αμοιβή των ελεγκτών, η οποία θα καλυφθεί από το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Δ.ΕΛ., αποφασίζουμε: 1. Συνιστούμε Ελεγκτική Ομάδα για τη διενέργεια ου σιαστικού ελέγχου: α) Στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμ ματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ». β) Στο σύστημα διαχείρισης του Τελικού Δικαιούχου: Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης (Ο.Α.Ν.Μ.Α.) γ) Στην πράξη «Ανέγερση Νέου Μουσείου Ακρόπολης», Υποέργο 4, που υλοποιείται από τον Ο.Α.Ν.Μ.Α. δ) Στο σύστημα διαχείρισης του Τελικού Δικαιούχου: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Ε.Μ.Σ.Τ.). ε) Στην πράξη «Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης», Υποέργο 2, που υλοποιείται από το Ε.Μ.Σ.Τ. 2. Μέλη της Ελεγκτικής ομάδας ορίζονται οι εξής: Μαρία Βασιλακοπούλου, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ., ως συντο νίστρια. Φιλίτσα Ζήση, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης Προγραμ ματισμού και Ελέγχων του Γ.Λ.Κ. Κωτσοβίνου Ανδρεάκου Δέσποινα, Πολιτικός Μηχα νικός, εμπειρογνώμονας. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστη μα από έως Έργο της Ελεγκτικής Ομάδας ειδικότερα είναι: Ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Πολιτισμός», καθώς και της εφαρ μογής των κανονισμών 1260/1999, 438/2001 και του ν. 2860/2000. Ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης των Τελικών Δικαιούχων, Ο.Α.Ν.Μ.Α. και Ε.Μ.Σ.Τ., σε ότι αφορά τη δυνατότητα αποτελεσματικής εκτέλεσης συγχρημα τοδοτούμενων πράξεων σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Η διαπίστωση της πορείας υλοποίησης της ελεγχό μενης πράξης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Η πληρότητα και η νομιμότητα των δικαιολογητικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων πληρωμών και Η επιτόπια εξακρίβωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των ελεγχόμενων πράξεων. 5. Μετά το πέρας του ελέγχου θα συνταχθεί έκθεση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5365 με τα αποτελέσματα ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 1 της υπ αριθμ. 907/052/ , ΦΕΚ 878/ τ.β ) κοινής υπουργικής απόφασης. 6. Στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση από την υπό στοιχείο 4 του προοιμίου της απόφασης. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2006 Με εντολή Υφυπουργού Η Γενική Διευθύντρια Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ΚΟΡΙΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗ Αριθ. ΟΙΚ. 6176/363 (5) Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 4704/ Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Εμπειρογνω μόνων στο Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχει ρήσεων (Ε.Σ.Μ.Ε.). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Τις διατάξεις : α. Του π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ Α 96) «Σύσταση και οργάνω ση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ Α 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμ ματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροπο ποιήθηκε από το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ Α 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 396/1989». β. Του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ Α 84) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». γ. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». δ. Του ν. 2960/1999 (ΦΕΚ Α 45 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». ε. Tου άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α 297) «Μισθο λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δη μοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». στ. Του άρθρου 32 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) «Σύ σταση Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσε ων». 2. α. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/ Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης.». β. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/ΟΙΚ.4505/ Υπουρ γική Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης. γ. Την υπ αριθμ.5351/309/ Υπουργική Απόφαση «περί διεύρυνσης της σύνθεσης του ΕΣΜΕ». δ. Την υπ αριθμ /1340/2005 απόφαση του Υπουρ γού Ανάπτυξης (ΦΕΚ/Β/986/2005) «Σύσταση της Επιτρο πής Εμπειρογνωμόνων στο Εθνικό Συμβούλιο Μικρομε σαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Μ.Ε.)». ε. Την υπ αριθμ.4704/ Υπουργική Απόφα ση «Συγκρότηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στο ΕΣΜΕ». στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Υπουργείου Ανά πτυξης, η οποία δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί εκ των προτέρων. ζ. Την ανάγκη τροποποίησης συμπλήρωσης της υπ αριθμ. 4704/ Απόφασης «Συγκρότηση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στο ΕΣΜΕ», ως προς την σύνθεση των μελών της Επιτροπής, αποφασίζουμε: 1. Mετά την παραίτηση λόγω υποχρεώσεων στο Πα νεπιστήμιο τουσωτήρη Καρβούνη Προέδρου της Επι τροπής Εμπειρογνωμόνων, τοποθετούμε Πρόεδρο της Επιτροπής τονθεοδόση Παλάσκα Καθηγητή του Πα ντείου Πανεπιστημίου. 2. Στην θέση του Κωνσταντίνου Βλαχούλη, μέλους της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, τοποθετείται η Μαρία Πετρουλάκη Προισταμένη της Δ/νσης ΜΜΕ της ΓΓΒ. 3. Αναπληρωτή του Δημητρίου Κουτσολιούτσου, επι χειρηματία, μέλους της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, ορίζουμε τον Τζώνη Βούτσα. 4. Για Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Εμπει ρογνωμόνων στο ΕΣΜΕ, ορίζουμε, τις υπαλλήλους της Δ/νσης ΜΜΕ της ΓΓΒ, Περογιαννάκη Ελευθερία, και Μη τρομάρα Μαρία. 5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 4704/ Υπουργική Απόφαση «Συγκρότηση Επιτροπής Εμπειρο γνωμόνων στο Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχει ρήσεων (Ε.Σ.Μ.Ε.)». Αθήνα, 27 Μαρτίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ Αριθ. Φ11321/5505/422 (6) Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συ νταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 2768/1999 (Α 273). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α 270). 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α 1) 4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 5. Τις διατάξεις του π.δ 372/1995 (Α 201) και του π.δ. 213/1992 (Α 102). 6. Το π.δ. 33/ (ΦΕΚ 35 A/ ) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών». 7. Το υπ αριθμ. 9363/70/ έγγραφο του Υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 2006». 8. Το 121/ Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 84/ ). 9. Το υπ αριθμ. 5371/57/ έγγραφο της Δ/νσης

6 5366 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αναλογιστικών Μελετών της ΓΓΚΑ «Αναπροσαρμογή ΕΚΑΣ για το έτος 2006». 10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυ τής προκαλείται οικονομική επιβάρυνση των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του ΝΑΤ ύψους 51,2 εκατομμυρίων ευρώ ( 30,5 εκατ. ευρώ για το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, 2,3 εκατ. Ευρώ για το ΝΑΤ, 16,1 εκατ. ευρώ για τον ΟΑΕΕ και 2,3 εκατ. ευρώ για τους λοιπούς ασφαλιστι κούς οργανισμούς), η οποία θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2737 των προϋπολογισμών του Υπουργείου Απασχό λησης και Κοινωνικής Προστασίας (ειδ. φ ) και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ειδ. φ ). 11. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 265), αποφασίζουμε: 1. Τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κρι τήρια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2006 ως ακολούθως: α. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομί σθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (7.165,71 ευρώ). β. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου στο ποσό των οχτώ χιλιάδων τρια κοσίων εξήντα ευρώ (8.360,00 ευρώ). γ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο ει σόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκατριών χιλι άδων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών ( ,20 ευρώ). Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώ θηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομι κού έτους 2005 και αφορούν εισοδήματα έτους Τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α και β της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 2556/1997 για τη χορήγηση του ποσού Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συντα ξιούχων (ΕΚΑΣ), αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως: α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοι πά επιδόματα και μέχρι έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (6.525,91 ευρώ) κα ταβάλλεται επίδομα εκατόν εξήντα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (160,15 ευρώ) κατά μήνα. β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 6.525,92 ευρώ μέχρι του ποσού των 7.165,71 ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (ΕΚΑΣ) σύμφωνα με τα παρακά τω: ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ Από 6.525,92 μέχρι 6.781,86 Ευρώ 120,11 ευρώ Από 6.781,87 μέχρι 6.952,43 Ευρώ 80,08 Ευρώ Από 6.952,44 μέχρι 7.165,71 Ευρώ 40,04 Ευρώ Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από , να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθ. Φ.40202/25949/1418 (7) Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων (Τ.Α.ΞΥ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ/ τος 164/2004 (Α 134). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Β του π.δ/τος 164/2004 (Α 134) «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (Α 48) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσω πικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 4. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β18/463/οικ. 8791/2005 ερμη νευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ρυθμίσεις του ν. 3320/2005 για τη σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». 5. Την υπ αριθμ. 909/ απόφαση του Β Τμήμα τος του ΑΣΕΠ, ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή του προσωπικού στις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ/τος 164/ Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432), όπως ισχύει. 7. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμο διοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 527). 8. To π.δ. 33/2006 (Α 35) «Διορισμός μελών της Κυβέρ νησης και Υφυπουργών». 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται ετήσια οικονομική επιβάρυνση, σε βά ρος του προϋπολογισμού του Ταμείου, ύψους ,00 περίπου και θα καλυφθεί από το Ειδικό Αποθεματικό του Τ.Α.ΞΥ., χωρίς περαιτέρω αύξηση της κρατικής επι χορήγησης προς το εν λόγω Ταμείο. Κατά το τρέχον οικονομικό έτος η δαπάνη περιορίζεται σε ,00 περίπου. 10. Τα υπ αριθμ. Αοικ./7521/ και Αοικ/8782/ έγγραφα του Ταμείου Ασφαλίσεως Ξενοδοχο ϋπαλλήλων (Τ.Α.ΞΥ), που αναφέρουν ότι δεν υφίστανται κενές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας στο Ταμείο. 11. Το πρακτικό της υπ αριθμ. 7ης/ Συνεδρί ασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Τ.Α.ΞΥ., απο φασίζουμε: Τη σύσταση τριών (3) οργανικών θέσεων προσωπι κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5367 (Τ.Α.ΞΥ.), προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες του, κατ εφαρμογή του Π. Δ/τος 164/04, ως εξής: α) Δύο (2) θέσεις, ειδικότητας Επιμελητών Εισπράξεων Βεβαιωτών, της ΔΕ κατηγορίας, πλήρους απασχόλη σης, εκ των οποίων μία (1) στην Κεντρική Υπηρεσία και μία στο Παράρτημα Ρόδου. β) Μία (1) θέση, ειδικότητας Προσωπικού Καθαριό τητας, της ΥΕ κατηγορίας, μερικής απασχόλησης με ωράριο εργασίας δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά ημερησίως, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου. Αθήνα, 24 Μαρτίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Αριθ. οικ (8) Επανασύσταση και επανασυγκρότηση της Συντονιστι κής Ομάδας Εργασίας για την «Κοινωνία της Πληρο φορίας» στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α) Τις διατάξεις 1) του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /251) και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ. 3. 2) Του ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /266) και ειδικότερα του άρθρου του άρθρου 17 παρ. 2. 3) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυ νάμεων, και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α /297). 4) Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /45). 5) Του άρθρου 1 του ν. 301/1976 «Περί της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιευόμενης ύλης και ρυθμίσεις θεμάτων αναφερομένων εις την έκδοσιν και κυκλοφορίαν ταύτης» (ΦΕΚ Α /91). 7) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α /98) και ιδίως του άρθρου 90. 8) Του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βο ήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πό ρων. 9) Του π.δ 167/ «Οργανισμού του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης». 10) Του π.δ. 358/1986 για τις αρμοδιότητες του Υπουρ γείου Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ Α /158). Β. Την απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε (2000) 3405/ , σχετικά με την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές πα ρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθμ. 1 στην Ελλάδα. Γ. Την υπ αριθμ. C (2001) 551/ απόφαση έγκρι σης του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» από την Επι τροπή των Ε.Κ. με κωδικό 2000/GR/16/1/PO/023, όπως ισχύει. Δ. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 2/ απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΚτΠ» όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ε. Τις υπ αριθμ. 202/ και 98/ αποφά σεις του Γ.Γ. του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης που αφορούν τη συγκρότηση Συντονιστικής Ομάδας Εργα σίας για την Κοινωνία της Πληροφορίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ζ. Τα υπ αριθμ. 28/ και 61/ έγγραφα του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληρο φορίας που αφορούν μέτρα για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Ε.Π. για την «ΚτΠ». Ε. Την ανάγκη επανασύστασης επανασυγκρότησης της Συντονιστικής Ομάδας Εργασίας για την Κοινωνία της Πληροφορίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θρά κης. ΣΤ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, καθόσον η σχετική δαπάνη θα προκύψει με την απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης των μελών της Ομάδας Εργασίας, αποφασίζουμε: 1. Την επανασύσταση επανασυγκρότηση της Συ ντονιστικής Ομάδας Εργασίας για την Κοινωνία της Πληροφορίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω: α) Παρθενόπουλο Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο της Γε νικής Διεύθυνσης του Υ ΜΑΘ, ως Συντονιστή. β) Ματσίνο Βασίλειο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υ ΜΑΘ, ως μέλος. γ) Μαυρουδή Δημήτριο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομίας και Τουριστικής Ανάπτυξης του Υ ΜΑΘ, ως μέλος. δ) Γεωργιάδου Ευτυχία, Προϊσταμένη του Τμήματος Μηχανοργάνωσης της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υ ΜΑΘ, ως μέλος. ε) Παπαδόπουλο Θεοφύλακτο, υπάλληλο του Τμήμα τος Μηχανοργάνωσης της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υ ΜΑΘ, ως μέλος. Χρέη Γραμματέα της Συντονιστικής Ομάδας Εργασίας θα ασκεί ο Κωφός Αστέριος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού με βαθμό Β. 2. Έργο της Συντονιστικής Ομάδας Εργασίας είναι ο συντονισμός, η καλή προετοιμασία, η παρακολούθη ση υλοποίησης των έργων της ΚτΠ, η υποστήριξη των υπευθύνων για τα παραπάνω έργα και η μέριμνα για την αποτελεσματική λειτουργία των έργων. 3. Ο Συντονιστής της Ομάδας δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις όποιο στέλεχος της Υπηρεσίας κρίνει απαραίτητο, αναλόγως του θέματος συζήτησης. 4. Οι εργασίες της Συντονιστικής Ομάδας Εργασίας θα διαρκέσουν μέχρι την

8 5368 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Η Συντονιστική Ομάδα Εργασίας θα αμείβεται για τις συνεδριάσεις της που λαμβάνουν χώρα εκτός του κανονικού ωραρίου και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Ο καθορισμός της απο ζημίωσης του συντονιστή, των μελών και του γραμματέα της Συντονιστικής Ομάδας Εργασίας θα γίνει με κοινή Υπουργική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 17 παρ. 2 περ. γ του ν. 3205/ Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που αναφέρεται στο ίδιο θέμα. Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (9) Στο ΦΕΚ Β 20/ που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 929/ Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορι σμός Προέδρου/Διευθυντή και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.)», γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: Διορθώνεται το εσφαλμένο: «1....και το διορισμό του Ροδόλφου Μορώνη...» Στο ορθό: «1.... και το διορισμό του Ξενοφώντος (Ρο δόλφου) Μορώνη, δημοσιογράφου,...» Διορθώνεται το εσφαλμένο: «2....και το διορισμό του Στέλιου Παπαθανασόπουλου,...» Στο ορθό: «2....και το διορισμό του Στυλιανού Παπα θανασόπουλου,...». (Από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: