Πέηξσκα είλαη έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ θινηνχ ηεο γεο θαη πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξνέιεπζε, ηαμηλφκεζε, ηζηνξία θαη ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πέηξσκα είλαη έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ θινηνχ ηεο γεο θαη πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξνέιεπζε, ηαμηλφκεζε, ηζηνξία θαη ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο."

Transcript

1 ΠΤΡΙΓΕΝΗ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ

2 Η ΦΤΗ ΣΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ Πέηξσκα είλαη έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ θινηνχ ηεο γεο θαη πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξνέιεπζε, ηαμηλφκεζε, ηζηνξία θαη ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο. Οξηζκόο ηνπ κεραληθνύ ην πέηξσκα είλαη νπνηνδήπνηε πιηθφ πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί ρσξίο αλαηίλαμε. Όια ηα άιια γήηλα πιηθά νλνκάδνληαη εδάθε ή ρώκα. Yπόβαζξν είλαη ε ζθιεξή ζπλερήο κάδα πεηξψκαηνο θάησ απφ ην έδαθνο ή ηελ επηθάλεηα ηεο γεο ε νπνία πξέπεη λα εθζθαθζεί κέζσ αλαηίλαμεο Έδαθνο είλαη ην ραιαξφ, κε ζπλεθηηθφ πιηθφ, πνπ επηθάζεηαη πάλσ ζην ππφβαζξν θαη ην νπνίν κπνξεί λα εθζθαθζεί κε ζπκβαηηθά κέζα

3 ΠΤΡΙΓΕΝΗ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ είλαη εθείλα πνπ ςχρνληαη απφ κηα θαηάζηαζε ηήμεο πεξηιακβάλνπλ πινπηψληα δηεηζδπηηθά πεηξψκαηα πνπ απαληνχλ ζε κεγάια βάζε θαη πνπ ςχρνληαη αξγά κέζα ζηε γε έγρπηεο ιάβεο θαη ππξνθιαζηηθά πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ επηθάλεηα θαη ςχρνληαη γξήγνξα ππξνθιαζηηθά είλαη ηα πιηθά πνπ εθηηλάζζνληαη απφ εθαίζηεηα θαη θαζηδάλνπλ σο απνζέζεηο ηέθξαο θαη σο ρνλδξφθνθθεο θνθθψδεηο ελφηεηεο πεηξσκάησλ πεηξώκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε ελδηάκεζα βάζε (εγθάξζηεο θιέβεο θαη θνίηεο), πνπ ςχρνληαη επίζεο κε έλα ελδηάκεζν ξπζκφ απνηεινχλ ζε φγθν ην 70% ηνπ φγθνπ ησλ εμσηεξηθψλ km ηεο γεο

4 ΥΗΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΠΤΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ ηα ππξηγελή πεηξψκαηα πνπ ςχρνληαη ζηε γήηλε επηθάλεηα είλαη ην πξντφλ εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο Η ιάβα πνπ εθηηλάζζεηαη απφ έλα εθαίζηεην θαη ξέεη πάλσ ζηελ παξαθείκελε επηθάλεηα γεο, ςχρεηαη θαη κεηαβάιιεηαη ζε ζηεξεφ πέηξσκα Ηθαηζηεηαθφ ή εθξεμηγελέο πέηξσκα - ππξνθιαζηηθά πιηθά ηα βάζε ηεο γεο, ην ξεπζηφ πιηθφ ή κάγκα αθνχ δηεηζδχζεη ζε παιαηφηεξα πεηξψκαηα ςχρεηαη αξγά θαη ζθιεξαίλεη ρσξίο λα θζάζεη ζηελ επηθάλεηα Έρεη κεγαιχηεξν πεξηερφκελν ζε δηαιπκέλα ξεπζηά απφ ηελ ιάβα, πνπ ηείλνπλ λα δηαθχγνπλ φηαλ θζάλνπλ ζηε γήηλε επηθάλεηα δηεηζδπηηθά ή πινπηψληα ππξηγελή πεηξψκαηα είλαη ηα πεηξψκαηα πνπ θξπζηαιιψλνληαη κέζα ζηε γε νη νξπθηνί θφθθνη είλαη πνιχ κεγαιχηεξνη απφ εθείλνπο ησλ εθαηζηεηαθψλ πεηξσκάησλ

5 ιάβα

6 ππναβπζζηθά πεηξώκαηα Είλαη ζψκαηα ππξηγελψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε ελδηάκεζα βάζε, αιιά δελ εληνπίδνληαη ηφζν βαζηά φζν ηα πινπηψληα έρνπλ πθή (ηζηφ) ελδηάκεζε ζε κέγεζνο ή πνξθπξηηηθή πθή κάγκαηα είλαη θαπηά, ημψδε, ππξηηηθά ηήγκαηα πνπ πεξηέρνπλ δηαιπκέλα αέξηα ζηνηρεία πνπ αθζνλνχλ είλαη ην Si θαη ην O, ηα θχξηα κεηαιιηθά ηφληα είλαη K, Na, Ca, Mg, Al, θαη Fe Σα ζπλήζε δηαιπκέλα αέξηα είλαη H 2 O, CO 2, θαη SO 2 ε ζχλζεζε πνηθίιεη, αλάινγα κε ηελ αξρηθή ζχλζεζε ηνπ ηήγκαηνο θαη ην ηζηνξηθφ ηεο ςχμεο θαη ηεο δηείζδπζεο Η πεξηεθηηθφηεηα ζε SiO 2 πνηθίιιεη απφ 40% έσο > απφ 80% ππξηγελή πεηξψκαηα κε πςειφ πεξηερφκελν ζε SiO 2

7 βαζηθά πεηξώκαηα κε ρακειό πεξηερόκελν ζε δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ ππεξβαζηθά ιηγόηεξν από 50% ζε δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (εμαηξεηηθά ζθνηεηλόρξσα) Μάγκαηα ρακειά ζε SiO 2 είλαη ιηγόηεξν ημώδε ηα εθξεμηγελή πεηξώκαηα κε πςειό πεξηερόκελν ζε SiO 2 είλαη ππξνθιαζηηθά ζηελ πξνέιεπζε Ρνέο, δηαιπκέλσλ αεξίσλ, είλαη ζπλήζσο παξνύζεο Τα εθαίζηεηα θαη νη αγσγνί ηνπο παξέρνπλ ηηο δηαδξνκέο κεηαμύ ζσκάησλ κάγκαηνο ζην θινηό θαη ζηε γήηλε επηθάλεηα

8 ΣΤΠΟΙ ΕΚΡΗΞΕΩΝ 1. Εθξήμεηο ζρηζκώλ ζηηο νπνίεο ε ιάβα εμέξρεηαη ήζπρα θαηά κήθνο γξακκώλ ξσγκάησζεο ζηε γήηλε επηθάλεηα (ρακεινχ ημψδνπο βαζαιηηθή ιάβα κε εθπνκπή κηθξώλ κόλν πνζνηήησλ αεξίνπ) βαζάιηεο ησλ πιαηώ π.ρ. Ιζιαλδία (1783), Deccan ζηελ Ιλδία 2. Ηθαίζηεηα αζπίδσλ κε ηνπο κεγάινπο επίπεδνπο θώλνπο ιάβαο κε ήπηεο θιίζεηο (ν ηύπνο ηεο Χαβάεο) απνηεινχληαη απφ ξνέο ιάβαο βαζαιηηθήο ζχλζεζεο, εγρχζεθε κε ήξεκεο εθξήμεηο απφ κηα θεληξηθή δηέμνδν ή πνιχ κηθξέο ζρηζκέο. Σν εχξνο ησλ θψλσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην χςνο ηνπο. 3. Κώλνη ζθσξίαο ή ηέθξαο είλαη κηθξά βνπλά κε απφηνκεο θιίζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ ηεκαρηζκέλα (ή ππξνθιαζηηθά) θνξήκαηα πνπ εθηηλάζζνληαη απφ κηα θεληξηθή δηέμνδν 4. ύλζεηνη θώλνη ή ζηξσκαηνθώλνη πνπ ζρεκαηίδνληαη από ελαιιαζζόκελεο ξνέο ιάβαο θαη εθξήμεηο ππξνθιαζηηθώλ, (εθπνκπή κεγάισλ πνζνηήησλ αεξίνπ) π.ρ. Βεδνχβηνο θαη Stromboli Οη 3 ηειεπηαίνη ηύπνη, είλαη γλσζηνί σο θεληξηθέο εθξήμεηο

9 Δηάθνξνη ηύπνη εθαηζηεηαθώλ εθξήμεσλ ξνή έθξεμε ξσγκήο θιέβα Απνκεηλάξηα θώλσλ θνίηε κάγκα θώλνο ζθσξηώλ δίνδνο αγσγόο εθαίζηεην αζπίδσλ ζύλζεηνο θώλνο θαιδέξα

10 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΗΦΑΙΣΕΙΩΝ εθαηζηεηαθόο θώλνο Τν κεγάιν ύςσκα από ιάβα θαη ππξνθιαζηηθά θνξξήκαηα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηε γήηλε επηθάλεηα Κξαηήξαο είλαη ην βύζηζκα ζηελ θνξπθή ηνπ Καιδέξεο είλαη νη δηεπξπκέλνη θξαηήξεο πνπ ζρεκαηίδνληαη από εγθαηαθξήκληζε ή κέζσ έθξεμεο εθαηζηεηαθόο ζσιήλαο ή αγσγόο είλαη ε δίνδνο πξνο ηνλ θξαηήξα

11 εθαίζηεηα θαιδέξα από θαηαξξεπζε θξαηήξαο δαθηπιηνεηδήο θιέβα έθξεμε ξσγκήο βαζάιηεο πιαηώ ιαηκόο δνξπθνξηθόο θώλνο αγσγόο θώλνο θιέβα θνίηε θνίηε ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα ζύιαθαο κάγκαηνο

12 ΗΦΑΙΣΕΙΑΚΕ ΑΠΟΘΕΕΙ βαζάιηεο ξέεη κε πςειέο ηαρύηεηεο 100 km/hr θαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο 50 km. Οη δηαδνρηθέο ξνέο δνκνύλ κεκνλσκέλεο ζηξώζεηο πάρνπο ιίγσλ έσο 100 m.

13 ζηεινεηδείο θαηαηκήζεηο είλαη πνιπγσληθέο ξσγκέο ζπξξίθλσζεο θάζεηα ζηελ επηθάλεηα ςύμεο νη ξνέο ιάβαο κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ θελά πνπ κεηαβηβάδνπλ εύθνια ην λεξό ή κπνξνύλ λα θαηαξξεύζνπλ θάησ από ηα θνξηία θαηαζθεπώλ καμηιαξνεηδνύο κνξθήο ιάβεο (pillow-lavas) είλαη ζηξνγγπιεπκέλεο κάδεο κεξηθώλ cm έσο 2 m πνπ κνηάδνπλ κε έλαλ ζσξό καμηιαξηώλ κε ηελ ζηξνγγπιεπκέλε πιεπξά ηνπο πξνο ηα πάλσ εκθαλίδνληαη όηαλ ξέεη ε ιάβα κέζα ζην λεξό ηεο ζάιαζζαο ή ζε ιίκλεο γιπθνύ λεξνύ

14 παιαγνληηηθνί ηόθθνη Τν παιώδεο πιηθό ζηηο ιάβεο "καμηιαξηώλ" κπνξεί λα εμαιινησζεί ζε έλα θηηξηλσπό αξγηιηθνύ ηύπνπ νξπθηνεηδέο ή ζε άξγηιν είλαη επηξξεπείο ζε θζνξά παξνπζία ύδαηνο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζπζζσκαηώκαηα ζηξώζεο ζε δξόκνπο Οη ιάβεο είλαη παιώδεηο, ιεπην-θξπζηαιιηθέο, ή ζπλδπαζκνί ησλ δύν Όηαλ πδξαηκνί θαη άιια αέξηα απειεπζεξώλνληαη, κπνξεί λα ζρεκαηηζηνύλ θνηιόηεηεο ή θύζηεο

15 ηέθξα ηεκάρηα εθαηζηεηαθνύ πιηθνύ πνπ παξαζύξνληαη θαη κεηαθέξνληαη από ηνλ άλεκν απνηεινύληαη από πεηξώκαηα, νξπθηά, ή ύαιν ηαμηλνκνύληαη ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ζε ζπνδό (ιεπηόθνθθε), ζε ηέθξα (κέρξη 100 cm) θαη εθαηζηεηαθέο βόκβεο (κεγαιύηεξα ειιεηπηηθoύ ζρήκαηνο ηεκάρηα) νγθόιηζνη (blocks) Τα κεγάια ζε κέγεζνο ηεκάρηα ηνπ ζηεξενύ πεηξώκαηνο πνπ εθηηλάζζνληαη ζηνλ αέξα θαη εμεζθελδνλίδνληαη ζε απόζηαζε 10 km ή κεγαιύηεξε π.ρ. έθξεμε Krakatoa (1883), ε ζπνδόο έθζαζε ζηα αλώηεξα επίπεδα ηεο αηκόζθαηξαο θαη δηαζθνξπίζηεθε ζε όιν ηνλ θόζκν

16 ΠΤΡΟΚΛΑΣΙΚΑ Πεηξώκαηα ζρεκαηίδνληαη όηαλ ηα ηεκάρηα ηζηκεληάξνληαη από θνηλνύ ή ιηζνπνηνύληαη εθαηζηεηαθνί ηόθθνη απνηεινύληαη από ζσκαηίδηα κεγέζνπο ηέθξαο ή ζπνδνύ εθαηζηεηαθά ιαηππνπαγή απνηεινύληαη από κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο ηεκάρηα ξνή ηέθξαο Έλαο ζεακαηηθόο θαη θαηαζηξεπηηθόο ηύπνο έθξεμεο πνπ ζπλδέεηαη κε κάγκαηα πινύζηα ζε SiO 2 εκθαλίδεηαη όηαλ θαπηή ηέθξα, ζπνδόο θαη αέξηα εθηηλάζζνληαη καδηθά σο έλα δηάππξν λέθνο πνπ θηλείηαη θαζνδηθά κε πςειή ηαρύηεηα Σαρχηεηεο κέρξη 100 km/hr είλαη θαθψο ηαμηλνκεκέλεο θαη ζηεξνχληαη ζηξψζεσλ

17 ηγθληκπξίηεο (ζπγθνιιεκέλνο ηόθθνο) ζρεκαηίδεηαη κεηά ηελ παύζε ηεο ξνήο ηεο ηέθξαο όηαλ κεηά ηελ απόζεζε θαη ηε ζπκπίεζε, ηα ηεκάρηα ηήθνληαη από ηελ εθαηζηεηαθή ύαιν, πάρνο κεγαιύηεξν ησλ 100 m θαη έθηαζε κεγαιύηεξε από km 2 ΑΣΜΙΔΕ, GEYSERS ΚΑΙ ΘΕΡΜΕ ΠΗΓΕ Ο αηκφο θαη ηα αέξηα (CO 2, HCl, H 2 S, HF) ζε πςειή ζεξκνθξαζία πνπ εθιχνληαη κέζσ δηφδσλ γηα κηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν ζε πεξηνρέο πξνεγνχκελεο ή ιαλζάλνπζαο εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο Geysers είλαη πεγέο αλαβξάδνληνο χδαηνο θαη αηκνχ, πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ππνθείκελεο ζεξκηθέο δψλεο, νη νπνίεο εθξήγλπληαη ζε πεξηνδηθή βάζε δηαθέξνπλ απφ ηηο ζεξκέο πεγέο νη ζεξκέο πεγέο έρνπλ ζηαζεξή ξνή θαη ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία π.ρ. Old Faithful εθξήγλπηαη θάζε ψξα εθηνμεχνληαο ην λεξφ ζε χςνο 60 m

18 geysers

19

20 ΩΜΑΣΑ ΔΙΕΙΔΤΣΙΚΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ πινπηώληα ππξηγελή ζώκαηα ζεκαληηθήο έθηαζεο πνπ έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί κέζα ζηε γε ηαμηλνκνύληαη ζύκθσλα κε ην κέγεζνο, ην ζρήκα θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην πέηξσκα ζην νπνίν έρνπλ εηζβάιεη Τα πινπηώληα πεξηιακβάλνπλ ηνπο βαζόιηζνπο, ζσξνύο, θιέβεο, θνίηεο, θαη ιαθθόιηζνπο μελόιηζνη Αιινζηγελή εγθιείζκαηα ή κεξηθώο αθνκνησκέλα ηεκάρηα πξνϋπαξρόλησλ πεηξσκάησλ, μέλσλ πξνο ην ζώκα ηνπ εθξεμηγελνύο πεηξώκαηνο ην νπνίν ηα εγθιείεη βαζόιηζνη θόβνπλ εγθαξζίσο ηηο ζηξώζεηο ηνπ πξνϋπάξρνληνο πεηξώκαηνο θξπζηαιιψλνληαη ρηιηάδεο m θάησ απφ ηε γήηλε επηθάλεηα κε επηθάλεηα εμάπισζεο 100 θm 2 ή κεγαιύηεξε Τα όξηά ηνπο είλαη απόηνκα θαη επεθηείλνληαη ζε κεγάια βάζε (10 έσο 30 km) κέζα ζην θινηό, απνηεινύληαη από γξαλίηε ή γξαλνδηνξίηε

21 ιάβα θαιδέξα κε έλα λέν θώλν θαη ξνέο ιάβα εθαηζηεηαθόο ιαηκόο θαη θιέβεο εθαίζηεην κε ξνέο ιάβαο θνίηε ιαθθόιηζνο π εθηέζεθε από ηε δηάβξσζε θιέβα ιαθθόιηζνο βαζύιηζνο βαζύιηζνο Υαξαθηήξεο δηεηζδπηηθώλ πεηξσκάησλ

22 Δαθηπιηνεηδείο θιέβεο

23 ζσξνί είλαη αζχκθσλνη πινπησλίηεο, παξφκνηνη κε ηνπο βαζφιηζνπο, αιιά κηθξφηεξνη (επηθάλεηα εμάπισζεο < απφ 100 km 2, θιηκαθψλνληαη πξνο ηα πάλσ ζε εθαηζηεηαθνχο "ιαηκνχο" θιέβεο θαη θνίηεο είλαη ηξαπεδνεηδή ζψκαηα πνπ απνηεινχλ εμσηεξηθή επέθηαζε άιισλ ππξηγελψλ δηεηζδχζεσλ θιέβεο πεξηθφπηνπλ εγθαξζίσο ηα επίπεδα ζηξψζεσλ ή ζρηζηφηεηαο ηνπ πξνυπάξρνληνο πεηξψκαηνο θαη ε δηάηαμή ηνπο ζρεηίδεηαη κε ην πξφηππν ησλ ξσγκψλ ζην πξνυπάξρνλ πέηξσκα δαθηπιηνεηδείο θιέβεο Φιέβεο πνπ δηαηάζζνληαη αθηηλσηά πξνο ηα έμσ Οη θνίηεο ζρεκαηίδνληαη φηαλ ην κάγκα εγρέεηαη θαηά κήθνο επηπέδσλ ζηξψζεσλ άξηζην πιηθφ νδνζηξψκαηνο πςειήο αληνρήο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ζηξψζεηο

24 ιαθθόιηζνη ζρεκαηίδνληαη όηαλ ε έγρπζε ηνπ κάγκαηνο θαηά κήθνο ησλ επηπέδσλ ζηξώζεο σζεί ηα ηδήκαηα πξνο ηα πάλσ ζε κνξθή ζόισλ ή καληηαξηώλ - έρνπλ επίπεδν δάπεδν θαη κηα αςηδσηή νξνθή ΤΦΗ ΠΤΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ ηαμηλνκνύληαη βάζεη ηεο: νξπθηνινγηθή ζύζηαζε πθήο (ηζηόο) πθή ρνλδξόθνθθε ή θαλεξηηηθή εάλ ηα κεκνλσκέλα ζπζηαηηθά είλαη αξθεηά κεγάια ώζηε λα δηαθξίλνληαη κε γπκλό νθζαικό πεγκαηίηεο πέηξσκα κε κε θφθθνπο > απφ 10 mm, κηα ηέηνηα πθή θαιείηαη πεγκαηηηηθή Η νξπθηνινγηθή ζχλζεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θξπζηαιιψλνληαη κε αξγή ςχμε παξνπζία πηεηηθψλ νπζηψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ αθαληηηθά ιεπηφθνθθα πεηξψκαηα - νη θξχζηαιινη δελ δηαθξίλνληαη κε γπκλφ νθζαικφ παξνπζηάδνπλ θνγρνεηδή ζξαπζκφ

25 πεγκαηίηεο

26 Αθαληηηθόο ηζηόο ξπνιίζνπ

27 απιηηηθέο πθέο εκθαλίδνληαη ζε θιεβηθά πεηξώκαηα γλσζηά σο απιίηεο είλαη ιεπηέο ζαθραξώδεηο πθέο κε θξπζηάιινπο πνπ κόιηο δηαθξίλνληαη κε γπκλό νθζαικό θαη πεξηέρνπλ ραιαδία θαη νξζόθιαζην πνξθύξεο Έλα πέηξσκα κε πθή πνπ απνηειείηαη από ρνλδξόθνθθνπο θξπζηάιινπο κέζα ζε κηα ιεπηή ή αθαληηηθή ιεπηνθξπζηαιιηθή κάδα Οη ρνλδξόθνθθνη θξύζηαιινη θαινύληαη θαηλνθξύζηαιινη εκθαλίδνληαη ζε εθξεμηγελείο ξνέο ιάβαο δηαβαζηθή πθή δύν νξπθηά ζρεδόλ ηζνκεγέζε (από ηα πην ιεπηόθνθθα), ζπκθύνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα κνλαδηθό πξόηππν (π.ρ. πιαγηόθιαζηα κε παξόκνηνπ κεγέζνπο ππξόμελνπο) εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε θιέβεο θαη θνίηεο

28 Αθαληηηθόο ηζηόο βαζάιηε

29 Υνλδξόθνθθνο γξαληηηθόο ηζηόο

30 Πνξθπξηηηθόο ηζηόο αλδεζίηε θαη Κίζζεξεο

31 πεηξώκαηα κε παιώδεηο πθέο, π.ρ., νςηδηαλόο αθξαία πεξίπησζε ηαρείαο ςύμεο κε θξπζηαιιηθά ή άκνξθα, κε θνγρνεηδή ζξαπζκό θαη δηαθαλή ή παιώδε ιάκςε ε πθή ελόο ππξηγελνύο πεηξώκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπκπεξάλνπκε ηελ πξνέιεπζε ή ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπο ππξνθιαζηηθέο πθέο απνηεινύληαη από θιαζηηθά ή ηεκάρηα πιηθνύ εθαηζηεηαθήο πξνέιεπζεο θαη ζπγθξαηνύληαη κεηαμύ ηνπο από θάπνην ζπλεθηηθό πιηθό ή ηζηκέλην Τν πεξηερόκελν ζε νξπθηά θαη ε εκθάληζε ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηάθξηζε κεηαμύ θιαζηηθώλ εθξεμηγελώλ θαη θιαζηηθώλ ηδεκαηνγελώλ πεηξσκάησλ

32 πθέο εθαηζηεηαθώλ πεηξσκάησλ νθείινληαη ελ κέξεη ζηε δηαθπγή αεξίσλ θνληά ζηελ επηθάλεηα π.ρ. θίζζεξεο (ειαθξόπεηξα), κεξηθνί βαζάιηεο όηαλ νη θύζηεο πιεξνύληαη από δεπηεξνγελή νξπθηά όπσο ν αζβεζηίηεο ή νη δεόιηζνη απηέο νη πιεξώζεηο θαινύληαη ακύγδαια (ακπγδαινεηδήο βαζάιηεο) νη δεόιηζνη έρνπλ κηα ηάζε λα δηαιύνληαη όηαλ είλαη ζε επαθή κε ην λεξό, ην νπνίν ηα θαζηζηά αλεπηζύκεηα ζπζηαηηθά ζε έλα ζπζζσκάησκα πιηθώλ

33 ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΠΤΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ Τα ππξηγελή πεηξώκαηα απνηεινύληαη από ππξηηηθά νξπθηά θαη νξηζκέλα νμείδηα, ζνπιθίδηα θ.ά. Τα πεξηζζόηεξα ππξηηηθά νξπθηά έρνπλ ζθιεξόηεηα Mohs από 5 έσο 8 ζπλήζε ππξηηηθά νξπθηά είλαη: Άζηξηνη, ππξόμελνη, ακθίβνινη, ραιαδίαο, νιηβίλεο θαη κίθα ζηδεξνππξίηεο, δεόιηζνη θ. ά.

34 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΠΤΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ βαζίδεηαη ζηελ πθή θαη ζηελ νξπθηνινγηθή ζύλζεζε Ιζνκεγέζεο, ρνλδξόθνθθνο πθή είλαη ελδεηθηηθή ηεο αξγήο ςύμεο ζε βάζνο Η ιεπηόθνθθε πθή ππνδεηθλύεη γξήγνξε ςύμε ζηε γήηλε επηθάλεηα Η παιώδεο ζύζηαζε δείρλεη απνπζία θξπζηαιιηθήο κνξθήο Ππξνθιαζηηθά ππνδηαηξνύληαη ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ησλ θόθθσλ ηνπο ε ζύλζεζε ησλ ππξνθιαζηηθώλ πξνζηίζεηαη ππό κνξθή πξνζέκαηνο, (ξπνιηζηθόο ηόθθνο ή αλδεζηηηθόο ηόθθνο)

35 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΤΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ γξαλίηεο είλαη ρνλδξόθνθθν πέηξσκα από νξζόθιαζην θαη ραιαδία ζπελίηεο είλαη ρνλδξόθνθθν πέηξσκα όκνην κε ην γξαλίηε αιιά δελ πεξηέρεη θαζόινπ ραιαδία. Τν νξζόθιαζην είλαη ην θύξην νξπθηό γάββξνο είλαη ρνλδξόθνθθν πέηξσκα από αζβεζηηνύρν πιαγηόθιαζην θαη νιηβίλε ή ππξόμελνπο, ρξώκαηνο ζθνύξνπ γθξη ή καύξνπ δηνξίηεο είλαη ρνλδξόθνθθν πέηξσκα, ελδηάκεζεο ζύλζεζεο κεηαμύ γξαλίηε θαη γάββξνπ κε ζπλήζε εκθάληζε κίγκαηνο αιαηηνύ θαη πηπεξηνύ ξπόιηζνο είλαη ην ιεπηόθνθθν πέηξσκα αληίζηνηρν ηνπ γξαλίηε πεξηέρεη νξζόθιαζην θαη ραιαδία αιιά έρεη αθαληηηθή πθή

36

37 Granite - intrusive quartz feldspar biotite mica (*) (*) GRANITE is a coarse to medium-grained rock that forms from the cooling of magma deep within the Earth (intrusive). It is made up mainly of varying amounts of the minerals: quartz, orthoclase, muscovite, biotite and hornblende. The name is from the Latin granum, for grains.

38 Granite - intrusive Graphic Granite mica Porphyritic feldspar Pegmatite

39 Granite - intrusive Pegmatite a Special Case feldspar tourmaline PEGMATITES are classified as intrusive igneous rocks, but there is a difference. They are VERY coarse grained and strictly speaking are not crystallizing out of a magma. mica The coarse grained nature is the result of crystal growth in aqueous solutions rather than in the molten liquid state. quartz The resulting freedom of ion motion allows the crystal to grow much larger in a shorter length of time. (*)

40 γξαλίηεο

41 ζπελίηεο

42 γάββξνο

43 Gabbro - intrusive Black minerals are primarily amphibole (like hornblende) and plagioclase feldspar. (*) GABBRO is a coarsegrained rock that is high is iron & magnesiumbearing minerals (pyroxenes, amphiboles, plagioclase feldspar, olivene). The rocks will be dark in color, somewhat heavier than granitic rocks and devoid of quartz.

44 Diorite - intrusive DIORITE is very similar to granite, but is distinguished in the hand specimen by the absence of visible quartz. feldspar biotite (*) Generally it has a salt and pepper appearance (about ½ black and ½ white).

45

46 ξπόιηζνο

47 Rhyolite extrusive This is another sample of rhyolite. This has a crystal of garnet that grew after the rhyolite was deposited. (*) This is an example of banded rhyolite. (*) If you look closely, you might see tiny clear phenocrysts of feldspar. (*)

48 Perlite - extrusive Apache Tear PERLITE is a light gray volcanic glass, having numerous concentric cracks which give rise to a perlitic or onion skin structure. It is generally of rhyolitic composition. It also exhibits a pearly luster. Apache Tears are some times found embedded

49 ηξαρείηεο είλαη ην ιεπηόθνθθν αληίζηνηρν ηνπ ζπελίηε κε αθαληηηθή πθή, πεξηέρεη άθζνλν νξζόθιαζην αιιά θαζόινπ ραιαδία βαζάιηεο ην ιεπηόθνθθν αληίζηνηρν ηνπ γάββξνπ είλαη ζθνύξνο γθξη πξνο καύξνο θαη πεξηέρεη αζβεζηηνύρν πιαγηόθιαζην, ην πην θνηλό εθξεμηγελέο πέηξσκα κε πην ρνλδξόθνθθε πθή από ην βαζάιηε θαη παξόκνηα νξπθηνινγηθή ζύλζεζε κε ηνλ δηαβάζε αλδεζίηεο είλαη ην ιεπηόθνθθν αληίζηνηρν ηνπ δηνξίηε απνηειείηαη από λαηξηνύρν πιαγηόθιαζην, ππξόμελνπο θαη ακθηβόινπο θαη είλαη αλνηθηόο γθξη έσο πξάζηλνο

50 ηξαρείηεο

51 βαζάιηεο

52 βαζάιηεο

53

54 This photomicrograph (about 3mm across) shows the crystalline nature of the finegrained "groundmass" of a basalt. The phenocrysts, visible to the naked eye, are plagioclase; much of the groundmass also consists of plagioclase.

55 Basalt - extrusive Vesicular (Scoria) Volcanic Bomb (*) Gases released near the surface of a lava flow create bubbles or vesicles that are frozen in stone. (*) Amygdaloidal (*)

56 Peridotite xenolith Basalt (*) Peridotite (*)

57 Peridotite

58 Andesite - extrusive hornblende phenocrysts (*) ANDESITE is the fine-grained equivalent of DIORITE. It tends to be a darker gray than rhyolite and is often porphyritic, with visible hornblende.

59 ANDESITE

60 ππεξβαζηθά πεηξώκαηα (ή ππεξκαθηθά) είλαη εθείλα κε ρακειόηεξν πεξηερόκελν ζε SiO 2 από όηη ηα βαζαιηηθήο ζύλζεζεο πεηξώκαηα απνηεινύληαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ από νιηβίλε, ππξνμέλνπο ζνπλίηεο απνηειείηαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ από νιηβίλε πεξηδνηίηεο απνηειείηαη από νιηβίλε θαη ππξόμελνπο νςηδηαλόο είλαη ύαινο πινύζηα ζε SiO 2 θαη επηδεηθλύεη θνγρνεηδή ζξαπζκό

61 This material is thought to have originated in the upper mantle of the Earth. (*) Peridotite - intrusive PERIDOTITE or DUNITE is composed of % olivine. As a result it is characteristically olivegreens in color.

62 νςηδηαλόο

63 νςηδηαλόο

64 Obsidian - extrusive Apache tear Flow banding Snowflake

65 θίζζεξεο (ειαθξόπεηξα) αθξώδεο, ρακειήο ππθλόηεηαο πέηξσκα πνπ ζρεκαηίδεηαη από κηα ξνή ιάβαο ιόγσ ζπζζώξεπζεο θπζαιίδσλ αεξίσλ εηδηθό βάξνο κηθξόηεξν από απηό ηνπ ύδαηνο ρξώκαηνο ιεπθνύ πξνο αλνηθηό γθξη κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε SiO 2 ζθσξία είλαη ρνλδξόθνθθν, αθξώδεο πέηξσκα βαζαιηηθήο ζύλζεζεο είλαη ην αληίζηνηρν ηεο θίζζεξεο κε ρακειό όκσο πεξηερόκελν ζε SiO 2, ζπλήζσο θόθθηλν ή καύξν ζην ρξώκα πνξθπξίηεο νλνκάδνληαη βάζεη ηεο νξπθηνινγηθήο ηνπο ζύλζεζεο θαη ηνπ πνζνζηνύ ησλ θαηλνθξπζηάιισλ Π.ρ. έλα πέηξσκα ηεο ζύλζεζεο ηνπ γξαλίηε θαιείηαη πνξθπξηηηθόο γξαλίηεο εάλ νη θαηλνθξύζηαιινη απνηεινύλ πεξηζζόηεξν από ην 50% ηνπ πεηξώκαηνο

66 πνξθπξίηεο

67 θίζζεξεο

68 Pumice - extrusive PUMICE is highly vesicular (i.e. it has lots of gas bubble holes) and is of rhyolitic composition. Due to the many small holes, it is lightweight and will often float in water.

69 εθαηζηεηαθόο ηόθθνο είλαη έλα ππξνθιαζηηθό πέηξσκα πνπ απνηειείηαη από ηέθξα θαη ζπνδό πεξηιακβάλνπλ ηεκάρηα κηθξόηεξα ησλ 4 mm ππξνκβξίηεο (ηγθληκπξίηεο) είλαη ππξνθιαζηηθά πεηξώκαηα ηζηκεληνπνηεκέλα ή ζπγθνιιεκέλα κεηαμύ ηνπο εθαηζηεηαθό ιαηππνπαγέο είλαη έλα ππξνθιαζηηθό πέηξσκα πνπ απνηειείηαη πξώηηζηα από ηεκάρηα κεγαιύηεξα ησλ 4 mm

70 ηόθθνη

71 Tuff - extrusive Tuff is the accumulation of ash and small pyroclastic debris (<4mm). Thick beds may form for many miles around a very explosive volcano, such as Mt. St. Helens. Often, when the material is still hot upon deposition, it welds into a very hard

72 Volcanic Breccia - extrusive VOLCANIC BRECCIA is pyroclastic (fireformed fragments) and forms in explosive eruptions. It is a mix of large angular fragments and small ash. Often, the material is hot when it comes to rest and cools (welds) into a very hard rock.

73 ΣΕΥΝΙΚΕ ΘΕΩΡΗΕΙ ΣΩΝ ΠΤΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ 1. Η ρξήζε ππξηγελψλ πεηξσκάησλ σο ζπζζσκαηψκαηα ζην ζθπξφδεκα κε ηζηκέλην ηχπνπ Portland κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ηα ιεπηφθνθθα ππξηηηθά πιηθά πξνθαινχλ δηφγθσζε πξφβιεκα αληίδξαζεο αιθαιίσλ-δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ρακειψλ ζε αιθάιηα ηζηκέλησλ ή κε αληηδξψλησλ ζπζζσκαησκάησλ, ή κε ηελ πξνζζήθε pozzolans ή ηπηάκελε ηέθξα απφ ηελ θαχζε ιηγλίηε, πνπ πεξηέρνπλ θνληνξηνπνηεκέλν SiO 2 ρεκηθψο ελεξγά ππξηγελή πεηξψκαηα εθείλα κε εθαηζηεηαθή χαιν θαη ζχλζεζε πνπ πνηθίιεη κεηαμχ ξπνιίζνπ θαη αλδεζίηε, ε πιεηνςεθία ησλ ηφθθσλ, ηα εθαηζηεηαθά ιαηππνπαγή, ν νςηδηαλφο θαη ε ειαθξφπεηξα

74 2. Σα πνιχ ρνλδξφθνθθα ππξηγελή πεηξψκαηα είλαη αλεπηζχκεηα γηα ρξήζε σο ζπζζσκαηψκαηα γηα δφκεζε Με απμαλφκελν ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ, ε αληίζηαζε ζηελ απφμεζε κεηψλεηαη θαη ην πέηξσκα δελ είλαη θαηάιιειν σο ππφζηξσκα νδψλ, σο ζπζζσκάησκα ζθπξνδέκαηνο ή σο πεγή riprap (κεγάιεο πέηξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία πξαλψλ θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ θαη ζαιάζζησλ αθηψλ) 3. Σα νξπθηά ησλ δεφιηζσλ (επδηάιπηα ζην λεξφ), είλαη αλεπηζχκεηα ζε ζπζζσκαηψκαηα πνπ πξφθεηηαη λα εθηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία δηάβξσζεο

75 4. Απνζαζξσκέλα ππξηγελή πεηξψκαηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζε ζεκειηψζεηο ηερληθψλ θαηαζθεπψλ φπσο θξάγκαηα, βάζξα γεθπξψλ θαη ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο 5. Η πέηξα δηάζηαζεο πεξηιακβάλεη δνκηθφ πιηθφ απφ πέηξσκα πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλα νξηζκέλν ζρήκα αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο (ηαθφπεηξεο, κλεκεία, ιίζνη επέλδπζεο Ιζρπξά, πγηή θαη κε εμαιινησκέλα ππξηγελή ππξηγελή πεηξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γη απηφλ ην ζθνπφ. Κνηλέο, κε απνζαζξσκέλεο θαη κε εμαιινησκέλεο θαλεξηηηθέο πνηθηιίεο επηιέγνληαη σο δνκηθά πιηθά (π.ρ. γξαλίηεο, γάββξνο)

76 Πνξθπξηηηθή πθή θαηλνθξχζηαιινη πιαγηνθιάζηνπ

77 νςηδηαλόο

78 θσξία πνξψδεο πθή

79 Βαζάιηεο θαη γάββξνο

80 ηεινεηδήο θαηάηκεζε

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα

ΘΔΜΑ B Β1. Γύν πέηξεο Α, θαη Β αθήλνληαη αληίζηνηρα από ηα ύςε h A, h B πάλσ από ην έδαθνο λα 1.10079 B 2 Γπν όκνηεο κηθξέο ζθαίξεο, αθήλνληαη ηαπηόρξνλα ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0, λα εθηειέζνπλ ειεύζεξε πηώζε, από δπν δηαθνξεηηθά ύςε πάλσ από ην έδαθνο Η πξώηε ζθαίξα θηάλεη ζην έδαθνο ηε ρξνληθή ζηηγκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Αηκνζθαηξηθή πίεζε 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 6: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΑΔΡΑ - ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΠΗΔΖ Ζ γε πεξηβάιιεηαη από αηκόζθαηξα.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΔΙ ΠΟΤ ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΟΤΝ ΣΗΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΣΗ ΓΗ: ΔΝΓΟΓΔΝΔΙ ΚΑΙ ΔΞΩΓΔΝΔΙ

ΓΤΝΑΜΔΙ ΠΟΤ ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΟΤΝ ΣΗΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΣΗ ΓΗ: ΔΝΓΟΓΔΝΔΙ ΚΑΙ ΔΞΩΓΔΝΔΙ Γεωγξαθία Α γπκλαζίνπ αρηλίδεο πκεώλ ΓΤΝΑΜΔΙ ΠΟΤ ΓΙΑΜΟΡΦΩΝΟΤΝ ΣΗΝ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΣΗ ΓΗ: ΔΝΓΟΓΔΝΔΙ ΚΑΙ ΔΞΩΓΔΝΔΙ Α. Γπλάκεηο ζην εζωηεξηθό ηεο Γεο (ελδνγελείο) Η επηθάλεηα ηεο Γεο αιιάδεη δηαξθώο θαη κε αξγό

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή

Σούλι: γηνξηηλή θνξεζηά 19 νπ αη. Απνηειείηαη από άζπξν πνπθάκηζν, ρξπζνθέληεηε θακληδέια, γηιέθν από κεηαμωηό ξηγωηό ύθαζκα, νινθέληεηε πθαληή 3 Θωάννινα: Φνξεζηά αξρόληηζζαο 18 νπ αη. Απνηειείηαη από: ρξπζνθέληεην κεηαμωηό πνπθάκηζν, θαβάδη από κεηαμωηό ύθαζκα ζηνιηζκέλν εζωηεξηθά ζηηο πνδηέο, γηιέθν, πηξπηξί θεληεκέλα κε ρξπζό λήκα, δώλε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραθή Κίνδσνος. 1. Κνπβέξηα ππξόζβεζεο, κάξθαο Berki, κνληέιν 120 x 180 cm, κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα.

Περιγραθή Κίνδσνος. 1. Κνπβέξηα ππξόζβεζεο, κάξθαο Berki, κνληέιν 120 x 180 cm, κε ρώξα θαηαζθεπήο ηελ Κίλα. Περιγραθή Κίνδσνος 1. Κνπβέξηα ππξόζβεζεο, κάξθαο Berki, κνληέιν 120 x 180 cm, κε ρώξα 2. Κνπβέξηα ππξόζβεζεο, κάξθαο Alecto, κνληέιν SB -10 ( XU -110), κε γξακκνθώδηθα 8712412185450 θαη κε ρώξα 3. Κνπβέξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα