Πέηξσκα είλαη έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ θινηνχ ηεο γεο θαη πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξνέιεπζε, ηαμηλφκεζε, ηζηνξία θαη ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πέηξσκα είλαη έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ θινηνχ ηεο γεο θαη πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξνέιεπζε, ηαμηλφκεζε, ηζηνξία θαη ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο."

Transcript

1 ΠΤΡΙΓΕΝΗ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ

2 Η ΦΤΗ ΣΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ Πέηξσκα είλαη έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ θινηνχ ηεο γεο θαη πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξνέιεπζε, ηαμηλφκεζε, ηζηνξία θαη ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο. Οξηζκόο ηνπ κεραληθνύ ην πέηξσκα είλαη νπνηνδήπνηε πιηθφ πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί ρσξίο αλαηίλαμε. Όια ηα άιια γήηλα πιηθά νλνκάδνληαη εδάθε ή ρώκα. Yπόβαζξν είλαη ε ζθιεξή ζπλερήο κάδα πεηξψκαηνο θάησ απφ ην έδαθνο ή ηελ επηθάλεηα ηεο γεο ε νπνία πξέπεη λα εθζθαθζεί κέζσ αλαηίλαμεο Έδαθνο είλαη ην ραιαξφ, κε ζπλεθηηθφ πιηθφ, πνπ επηθάζεηαη πάλσ ζην ππφβαζξν θαη ην νπνίν κπνξεί λα εθζθαθζεί κε ζπκβαηηθά κέζα

3 ΠΤΡΙΓΕΝΗ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ είλαη εθείλα πνπ ςχρνληαη απφ κηα θαηάζηαζε ηήμεο πεξηιακβάλνπλ πινπηψληα δηεηζδπηηθά πεηξψκαηα πνπ απαληνχλ ζε κεγάια βάζε θαη πνπ ςχρνληαη αξγά κέζα ζηε γε έγρπηεο ιάβεο θαη ππξνθιαζηηθά πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηελ επηθάλεηα θαη ςχρνληαη γξήγνξα ππξνθιαζηηθά είλαη ηα πιηθά πνπ εθηηλάζζνληαη απφ εθαίζηεηα θαη θαζηδάλνπλ σο απνζέζεηο ηέθξαο θαη σο ρνλδξφθνθθεο θνθθψδεηο ελφηεηεο πεηξσκάησλ πεηξώκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε ελδηάκεζα βάζε (εγθάξζηεο θιέβεο θαη θνίηεο), πνπ ςχρνληαη επίζεο κε έλα ελδηάκεζν ξπζκφ απνηεινχλ ζε φγθν ην 70% ηνπ φγθνπ ησλ εμσηεξηθψλ km ηεο γεο

4 ΥΗΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΠΤΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ ηα ππξηγελή πεηξψκαηα πνπ ςχρνληαη ζηε γήηλε επηθάλεηα είλαη ην πξντφλ εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο Η ιάβα πνπ εθηηλάζζεηαη απφ έλα εθαίζηεην θαη ξέεη πάλσ ζηελ παξαθείκελε επηθάλεηα γεο, ςχρεηαη θαη κεηαβάιιεηαη ζε ζηεξεφ πέηξσκα Ηθαηζηεηαθφ ή εθξεμηγελέο πέηξσκα - ππξνθιαζηηθά πιηθά ηα βάζε ηεο γεο, ην ξεπζηφ πιηθφ ή κάγκα αθνχ δηεηζδχζεη ζε παιαηφηεξα πεηξψκαηα ςχρεηαη αξγά θαη ζθιεξαίλεη ρσξίο λα θζάζεη ζηελ επηθάλεηα Έρεη κεγαιχηεξν πεξηερφκελν ζε δηαιπκέλα ξεπζηά απφ ηελ ιάβα, πνπ ηείλνπλ λα δηαθχγνπλ φηαλ θζάλνπλ ζηε γήηλε επηθάλεηα δηεηζδπηηθά ή πινπηψληα ππξηγελή πεηξψκαηα είλαη ηα πεηξψκαηα πνπ θξπζηαιιψλνληαη κέζα ζηε γε νη νξπθηνί θφθθνη είλαη πνιχ κεγαιχηεξνη απφ εθείλνπο ησλ εθαηζηεηαθψλ πεηξσκάησλ

5 ιάβα

6 ππναβπζζηθά πεηξώκαηα Είλαη ζψκαηα ππξηγελψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζε ελδηάκεζα βάζε, αιιά δελ εληνπίδνληαη ηφζν βαζηά φζν ηα πινπηψληα έρνπλ πθή (ηζηφ) ελδηάκεζε ζε κέγεζνο ή πνξθπξηηηθή πθή κάγκαηα είλαη θαπηά, ημψδε, ππξηηηθά ηήγκαηα πνπ πεξηέρνπλ δηαιπκέλα αέξηα ζηνηρεία πνπ αθζνλνχλ είλαη ην Si θαη ην O, ηα θχξηα κεηαιιηθά ηφληα είλαη K, Na, Ca, Mg, Al, θαη Fe Σα ζπλήζε δηαιπκέλα αέξηα είλαη H 2 O, CO 2, θαη SO 2 ε ζχλζεζε πνηθίιεη, αλάινγα κε ηελ αξρηθή ζχλζεζε ηνπ ηήγκαηνο θαη ην ηζηνξηθφ ηεο ςχμεο θαη ηεο δηείζδπζεο Η πεξηεθηηθφηεηα ζε SiO 2 πνηθίιιεη απφ 40% έσο > απφ 80% ππξηγελή πεηξψκαηα κε πςειφ πεξηερφκελν ζε SiO 2

7 βαζηθά πεηξώκαηα κε ρακειό πεξηερόκελν ζε δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ ππεξβαζηθά ιηγόηεξν από 50% ζε δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (εμαηξεηηθά ζθνηεηλόρξσα) Μάγκαηα ρακειά ζε SiO 2 είλαη ιηγόηεξν ημώδε ηα εθξεμηγελή πεηξώκαηα κε πςειό πεξηερόκελν ζε SiO 2 είλαη ππξνθιαζηηθά ζηελ πξνέιεπζε Ρνέο, δηαιπκέλσλ αεξίσλ, είλαη ζπλήζσο παξνύζεο Τα εθαίζηεηα θαη νη αγσγνί ηνπο παξέρνπλ ηηο δηαδξνκέο κεηαμύ ζσκάησλ κάγκαηνο ζην θινηό θαη ζηε γήηλε επηθάλεηα

8 ΣΤΠΟΙ ΕΚΡΗΞΕΩΝ 1. Εθξήμεηο ζρηζκώλ ζηηο νπνίεο ε ιάβα εμέξρεηαη ήζπρα θαηά κήθνο γξακκώλ ξσγκάησζεο ζηε γήηλε επηθάλεηα (ρακεινχ ημψδνπο βαζαιηηθή ιάβα κε εθπνκπή κηθξώλ κόλν πνζνηήησλ αεξίνπ) βαζάιηεο ησλ πιαηώ π.ρ. Ιζιαλδία (1783), Deccan ζηελ Ιλδία 2. Ηθαίζηεηα αζπίδσλ κε ηνπο κεγάινπο επίπεδνπο θώλνπο ιάβαο κε ήπηεο θιίζεηο (ν ηύπνο ηεο Χαβάεο) απνηεινχληαη απφ ξνέο ιάβαο βαζαιηηθήο ζχλζεζεο, εγρχζεθε κε ήξεκεο εθξήμεηο απφ κηα θεληξηθή δηέμνδν ή πνιχ κηθξέο ζρηζκέο. Σν εχξνο ησλ θψλσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην χςνο ηνπο. 3. Κώλνη ζθσξίαο ή ηέθξαο είλαη κηθξά βνπλά κε απφηνκεο θιίζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ ηεκαρηζκέλα (ή ππξνθιαζηηθά) θνξήκαηα πνπ εθηηλάζζνληαη απφ κηα θεληξηθή δηέμνδν 4. ύλζεηνη θώλνη ή ζηξσκαηνθώλνη πνπ ζρεκαηίδνληαη από ελαιιαζζόκελεο ξνέο ιάβαο θαη εθξήμεηο ππξνθιαζηηθώλ, (εθπνκπή κεγάισλ πνζνηήησλ αεξίνπ) π.ρ. Βεδνχβηνο θαη Stromboli Οη 3 ηειεπηαίνη ηύπνη, είλαη γλσζηνί σο θεληξηθέο εθξήμεηο

9 Δηάθνξνη ηύπνη εθαηζηεηαθώλ εθξήμεσλ ξνή έθξεμε ξσγκήο θιέβα Απνκεηλάξηα θώλσλ θνίηε κάγκα θώλνο ζθσξηώλ δίνδνο αγσγόο εθαίζηεην αζπίδσλ ζύλζεηνο θώλνο θαιδέξα

10 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΗΦΑΙΣΕΙΩΝ εθαηζηεηαθόο θώλνο Τν κεγάιν ύςσκα από ιάβα θαη ππξνθιαζηηθά θνξξήκαηα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηε γήηλε επηθάλεηα Κξαηήξαο είλαη ην βύζηζκα ζηελ θνξπθή ηνπ Καιδέξεο είλαη νη δηεπξπκέλνη θξαηήξεο πνπ ζρεκαηίδνληαη από εγθαηαθξήκληζε ή κέζσ έθξεμεο εθαηζηεηαθόο ζσιήλαο ή αγσγόο είλαη ε δίνδνο πξνο ηνλ θξαηήξα

11 εθαίζηεηα θαιδέξα από θαηαξξεπζε θξαηήξαο δαθηπιηνεηδήο θιέβα έθξεμε ξσγκήο βαζάιηεο πιαηώ ιαηκόο δνξπθνξηθόο θώλνο αγσγόο θώλνο θιέβα θνίηε θνίηε ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα ζύιαθαο κάγκαηνο

12 ΗΦΑΙΣΕΙΑΚΕ ΑΠΟΘΕΕΙ βαζάιηεο ξέεη κε πςειέο ηαρύηεηεο 100 km/hr θαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο 50 km. Οη δηαδνρηθέο ξνέο δνκνύλ κεκνλσκέλεο ζηξώζεηο πάρνπο ιίγσλ έσο 100 m.

13 ζηεινεηδείο θαηαηκήζεηο είλαη πνιπγσληθέο ξσγκέο ζπξξίθλσζεο θάζεηα ζηελ επηθάλεηα ςύμεο νη ξνέο ιάβαο κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ θελά πνπ κεηαβηβάδνπλ εύθνια ην λεξό ή κπνξνύλ λα θαηαξξεύζνπλ θάησ από ηα θνξηία θαηαζθεπώλ καμηιαξνεηδνύο κνξθήο ιάβεο (pillow-lavas) είλαη ζηξνγγπιεπκέλεο κάδεο κεξηθώλ cm έσο 2 m πνπ κνηάδνπλ κε έλαλ ζσξό καμηιαξηώλ κε ηελ ζηξνγγπιεπκέλε πιεπξά ηνπο πξνο ηα πάλσ εκθαλίδνληαη όηαλ ξέεη ε ιάβα κέζα ζην λεξό ηεο ζάιαζζαο ή ζε ιίκλεο γιπθνύ λεξνύ

14 παιαγνληηηθνί ηόθθνη Τν παιώδεο πιηθό ζηηο ιάβεο "καμηιαξηώλ" κπνξεί λα εμαιινησζεί ζε έλα θηηξηλσπό αξγηιηθνύ ηύπνπ νξπθηνεηδέο ή ζε άξγηιν είλαη επηξξεπείο ζε θζνξά παξνπζία ύδαηνο όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζπζζσκαηώκαηα ζηξώζεο ζε δξόκνπο Οη ιάβεο είλαη παιώδεηο, ιεπην-θξπζηαιιηθέο, ή ζπλδπαζκνί ησλ δύν Όηαλ πδξαηκνί θαη άιια αέξηα απειεπζεξώλνληαη, κπνξεί λα ζρεκαηηζηνύλ θνηιόηεηεο ή θύζηεο

15 ηέθξα ηεκάρηα εθαηζηεηαθνύ πιηθνύ πνπ παξαζύξνληαη θαη κεηαθέξνληαη από ηνλ άλεκν απνηεινύληαη από πεηξώκαηα, νξπθηά, ή ύαιν ηαμηλνκνύληαη ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ζε ζπνδό (ιεπηόθνθθε), ζε ηέθξα (κέρξη 100 cm) θαη εθαηζηεηαθέο βόκβεο (κεγαιύηεξα ειιεηπηηθoύ ζρήκαηνο ηεκάρηα) νγθόιηζνη (blocks) Τα κεγάια ζε κέγεζνο ηεκάρηα ηνπ ζηεξενύ πεηξώκαηνο πνπ εθηηλάζζνληαη ζηνλ αέξα θαη εμεζθελδνλίδνληαη ζε απόζηαζε 10 km ή κεγαιύηεξε π.ρ. έθξεμε Krakatoa (1883), ε ζπνδόο έθζαζε ζηα αλώηεξα επίπεδα ηεο αηκόζθαηξαο θαη δηαζθνξπίζηεθε ζε όιν ηνλ θόζκν

16 ΠΤΡΟΚΛΑΣΙΚΑ Πεηξώκαηα ζρεκαηίδνληαη όηαλ ηα ηεκάρηα ηζηκεληάξνληαη από θνηλνύ ή ιηζνπνηνύληαη εθαηζηεηαθνί ηόθθνη απνηεινύληαη από ζσκαηίδηα κεγέζνπο ηέθξαο ή ζπνδνύ εθαηζηεηαθά ιαηππνπαγή απνηεινύληαη από κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο ηεκάρηα ξνή ηέθξαο Έλαο ζεακαηηθόο θαη θαηαζηξεπηηθόο ηύπνο έθξεμεο πνπ ζπλδέεηαη κε κάγκαηα πινύζηα ζε SiO 2 εκθαλίδεηαη όηαλ θαπηή ηέθξα, ζπνδόο θαη αέξηα εθηηλάζζνληαη καδηθά σο έλα δηάππξν λέθνο πνπ θηλείηαη θαζνδηθά κε πςειή ηαρύηεηα Σαρχηεηεο κέρξη 100 km/hr είλαη θαθψο ηαμηλνκεκέλεο θαη ζηεξνχληαη ζηξψζεσλ

17 ηγθληκπξίηεο (ζπγθνιιεκέλνο ηόθθνο) ζρεκαηίδεηαη κεηά ηελ παύζε ηεο ξνήο ηεο ηέθξαο όηαλ κεηά ηελ απόζεζε θαη ηε ζπκπίεζε, ηα ηεκάρηα ηήθνληαη από ηελ εθαηζηεηαθή ύαιν, πάρνο κεγαιύηεξν ησλ 100 m θαη έθηαζε κεγαιύηεξε από km 2 ΑΣΜΙΔΕ, GEYSERS ΚΑΙ ΘΕΡΜΕ ΠΗΓΕ Ο αηκφο θαη ηα αέξηα (CO 2, HCl, H 2 S, HF) ζε πςειή ζεξκνθξαζία πνπ εθιχνληαη κέζσ δηφδσλ γηα κηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν ζε πεξηνρέο πξνεγνχκελεο ή ιαλζάλνπζαο εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο Geysers είλαη πεγέο αλαβξάδνληνο χδαηνο θαη αηκνχ, πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ππνθείκελεο ζεξκηθέο δψλεο, νη νπνίεο εθξήγλπληαη ζε πεξηνδηθή βάζε δηαθέξνπλ απφ ηηο ζεξκέο πεγέο νη ζεξκέο πεγέο έρνπλ ζηαζεξή ξνή θαη ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία π.ρ. Old Faithful εθξήγλπηαη θάζε ψξα εθηνμεχνληαο ην λεξφ ζε χςνο 60 m

18 geysers

19

20 ΩΜΑΣΑ ΔΙΕΙΔΤΣΙΚΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ πινπηώληα ππξηγελή ζώκαηα ζεκαληηθήο έθηαζεο πνπ έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί κέζα ζηε γε ηαμηλνκνύληαη ζύκθσλα κε ην κέγεζνο, ην ζρήκα θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην πέηξσκα ζην νπνίν έρνπλ εηζβάιεη Τα πινπηώληα πεξηιακβάλνπλ ηνπο βαζόιηζνπο, ζσξνύο, θιέβεο, θνίηεο, θαη ιαθθόιηζνπο μελόιηζνη Αιινζηγελή εγθιείζκαηα ή κεξηθώο αθνκνησκέλα ηεκάρηα πξνϋπαξρόλησλ πεηξσκάησλ, μέλσλ πξνο ην ζώκα ηνπ εθξεμηγελνύο πεηξώκαηνο ην νπνίν ηα εγθιείεη βαζόιηζνη θόβνπλ εγθαξζίσο ηηο ζηξώζεηο ηνπ πξνϋπάξρνληνο πεηξώκαηνο θξπζηαιιψλνληαη ρηιηάδεο m θάησ απφ ηε γήηλε επηθάλεηα κε επηθάλεηα εμάπισζεο 100 θm 2 ή κεγαιύηεξε Τα όξηά ηνπο είλαη απόηνκα θαη επεθηείλνληαη ζε κεγάια βάζε (10 έσο 30 km) κέζα ζην θινηό, απνηεινύληαη από γξαλίηε ή γξαλνδηνξίηε

21 ιάβα θαιδέξα κε έλα λέν θώλν θαη ξνέο ιάβα εθαηζηεηαθόο ιαηκόο θαη θιέβεο εθαίζηεην κε ξνέο ιάβαο θνίηε ιαθθόιηζνο π εθηέζεθε από ηε δηάβξσζε θιέβα ιαθθόιηζνο βαζύιηζνο βαζύιηζνο Υαξαθηήξεο δηεηζδπηηθώλ πεηξσκάησλ

22 Δαθηπιηνεηδείο θιέβεο

23 ζσξνί είλαη αζχκθσλνη πινπησλίηεο, παξφκνηνη κε ηνπο βαζφιηζνπο, αιιά κηθξφηεξνη (επηθάλεηα εμάπισζεο < απφ 100 km 2, θιηκαθψλνληαη πξνο ηα πάλσ ζε εθαηζηεηαθνχο "ιαηκνχο" θιέβεο θαη θνίηεο είλαη ηξαπεδνεηδή ζψκαηα πνπ απνηεινχλ εμσηεξηθή επέθηαζε άιισλ ππξηγελψλ δηεηζδχζεσλ θιέβεο πεξηθφπηνπλ εγθαξζίσο ηα επίπεδα ζηξψζεσλ ή ζρηζηφηεηαο ηνπ πξνυπάξρνληνο πεηξψκαηνο θαη ε δηάηαμή ηνπο ζρεηίδεηαη κε ην πξφηππν ησλ ξσγκψλ ζην πξνυπάξρνλ πέηξσκα δαθηπιηνεηδείο θιέβεο Φιέβεο πνπ δηαηάζζνληαη αθηηλσηά πξνο ηα έμσ Οη θνίηεο ζρεκαηίδνληαη φηαλ ην κάγκα εγρέεηαη θαηά κήθνο επηπέδσλ ζηξψζεσλ άξηζην πιηθφ νδνζηξψκαηνο πςειήο αληνρήο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο ζηξψζεηο

24 ιαθθόιηζνη ζρεκαηίδνληαη όηαλ ε έγρπζε ηνπ κάγκαηνο θαηά κήθνο ησλ επηπέδσλ ζηξώζεο σζεί ηα ηδήκαηα πξνο ηα πάλσ ζε κνξθή ζόισλ ή καληηαξηώλ - έρνπλ επίπεδν δάπεδν θαη κηα αςηδσηή νξνθή ΤΦΗ ΠΤΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ ηαμηλνκνύληαη βάζεη ηεο: νξπθηνινγηθή ζύζηαζε πθήο (ηζηόο) πθή ρνλδξόθνθθε ή θαλεξηηηθή εάλ ηα κεκνλσκέλα ζπζηαηηθά είλαη αξθεηά κεγάια ώζηε λα δηαθξίλνληαη κε γπκλό νθζαικό πεγκαηίηεο πέηξσκα κε κε θφθθνπο > απφ 10 mm, κηα ηέηνηα πθή θαιείηαη πεγκαηηηηθή Η νξπθηνινγηθή ζχλζεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θξπζηαιιψλνληαη κε αξγή ςχμε παξνπζία πηεηηθψλ νπζηψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ αθαληηηθά ιεπηφθνθθα πεηξψκαηα - νη θξχζηαιινη δελ δηαθξίλνληαη κε γπκλφ νθζαικφ παξνπζηάδνπλ θνγρνεηδή ζξαπζκφ

25 πεγκαηίηεο

26 Αθαληηηθόο ηζηόο ξπνιίζνπ

27 απιηηηθέο πθέο εκθαλίδνληαη ζε θιεβηθά πεηξώκαηα γλσζηά σο απιίηεο είλαη ιεπηέο ζαθραξώδεηο πθέο κε θξπζηάιινπο πνπ κόιηο δηαθξίλνληαη κε γπκλό νθζαικό θαη πεξηέρνπλ ραιαδία θαη νξζόθιαζην πνξθύξεο Έλα πέηξσκα κε πθή πνπ απνηειείηαη από ρνλδξόθνθθνπο θξπζηάιινπο κέζα ζε κηα ιεπηή ή αθαληηηθή ιεπηνθξπζηαιιηθή κάδα Οη ρνλδξόθνθθνη θξύζηαιινη θαινύληαη θαηλνθξύζηαιινη εκθαλίδνληαη ζε εθξεμηγελείο ξνέο ιάβαο δηαβαζηθή πθή δύν νξπθηά ζρεδόλ ηζνκεγέζε (από ηα πην ιεπηόθνθθα), ζπκθύνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα κνλαδηθό πξόηππν (π.ρ. πιαγηόθιαζηα κε παξόκνηνπ κεγέζνπο ππξόμελνπο) εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε θιέβεο θαη θνίηεο

28 Αθαληηηθόο ηζηόο βαζάιηε

29 Υνλδξόθνθθνο γξαληηηθόο ηζηόο

30 Πνξθπξηηηθόο ηζηόο αλδεζίηε θαη Κίζζεξεο

31 πεηξώκαηα κε παιώδεηο πθέο, π.ρ., νςηδηαλόο αθξαία πεξίπησζε ηαρείαο ςύμεο κε θξπζηαιιηθά ή άκνξθα, κε θνγρνεηδή ζξαπζκό θαη δηαθαλή ή παιώδε ιάκςε ε πθή ελόο ππξηγελνύο πεηξώκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπκπεξάλνπκε ηελ πξνέιεπζε ή ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ ηνπο ππξνθιαζηηθέο πθέο απνηεινύληαη από θιαζηηθά ή ηεκάρηα πιηθνύ εθαηζηεηαθήο πξνέιεπζεο θαη ζπγθξαηνύληαη κεηαμύ ηνπο από θάπνην ζπλεθηηθό πιηθό ή ηζηκέλην Τν πεξηερόκελν ζε νξπθηά θαη ε εκθάληζε ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηάθξηζε κεηαμύ θιαζηηθώλ εθξεμηγελώλ θαη θιαζηηθώλ ηδεκαηνγελώλ πεηξσκάησλ

32 πθέο εθαηζηεηαθώλ πεηξσκάησλ νθείινληαη ελ κέξεη ζηε δηαθπγή αεξίσλ θνληά ζηελ επηθάλεηα π.ρ. θίζζεξεο (ειαθξόπεηξα), κεξηθνί βαζάιηεο όηαλ νη θύζηεο πιεξνύληαη από δεπηεξνγελή νξπθηά όπσο ν αζβεζηίηεο ή νη δεόιηζνη απηέο νη πιεξώζεηο θαινύληαη ακύγδαια (ακπγδαινεηδήο βαζάιηεο) νη δεόιηζνη έρνπλ κηα ηάζε λα δηαιύνληαη όηαλ είλαη ζε επαθή κε ην λεξό, ην νπνίν ηα θαζηζηά αλεπηζύκεηα ζπζηαηηθά ζε έλα ζπζζσκάησκα πιηθώλ

33 ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΠΤΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ Τα ππξηγελή πεηξώκαηα απνηεινύληαη από ππξηηηθά νξπθηά θαη νξηζκέλα νμείδηα, ζνπιθίδηα θ.ά. Τα πεξηζζόηεξα ππξηηηθά νξπθηά έρνπλ ζθιεξόηεηα Mohs από 5 έσο 8 ζπλήζε ππξηηηθά νξπθηά είλαη: Άζηξηνη, ππξόμελνη, ακθίβνινη, ραιαδίαο, νιηβίλεο θαη κίθα ζηδεξνππξίηεο, δεόιηζνη θ. ά.

34 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΠΤΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ βαζίδεηαη ζηελ πθή θαη ζηελ νξπθηνινγηθή ζύλζεζε Ιζνκεγέζεο, ρνλδξόθνθθνο πθή είλαη ελδεηθηηθή ηεο αξγήο ςύμεο ζε βάζνο Η ιεπηόθνθθε πθή ππνδεηθλύεη γξήγνξε ςύμε ζηε γήηλε επηθάλεηα Η παιώδεο ζύζηαζε δείρλεη απνπζία θξπζηαιιηθήο κνξθήο Ππξνθιαζηηθά ππνδηαηξνύληαη ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ησλ θόθθσλ ηνπο ε ζύλζεζε ησλ ππξνθιαζηηθώλ πξνζηίζεηαη ππό κνξθή πξνζέκαηνο, (ξπνιηζηθόο ηόθθνο ή αλδεζηηηθόο ηόθθνο)

35 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΤΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ γξαλίηεο είλαη ρνλδξόθνθθν πέηξσκα από νξζόθιαζην θαη ραιαδία ζπελίηεο είλαη ρνλδξόθνθθν πέηξσκα όκνην κε ην γξαλίηε αιιά δελ πεξηέρεη θαζόινπ ραιαδία. Τν νξζόθιαζην είλαη ην θύξην νξπθηό γάββξνο είλαη ρνλδξόθνθθν πέηξσκα από αζβεζηηνύρν πιαγηόθιαζην θαη νιηβίλε ή ππξόμελνπο, ρξώκαηνο ζθνύξνπ γθξη ή καύξνπ δηνξίηεο είλαη ρνλδξόθνθθν πέηξσκα, ελδηάκεζεο ζύλζεζεο κεηαμύ γξαλίηε θαη γάββξνπ κε ζπλήζε εκθάληζε κίγκαηνο αιαηηνύ θαη πηπεξηνύ ξπόιηζνο είλαη ην ιεπηόθνθθν πέηξσκα αληίζηνηρν ηνπ γξαλίηε πεξηέρεη νξζόθιαζην θαη ραιαδία αιιά έρεη αθαληηηθή πθή

36

37 Granite - intrusive quartz feldspar biotite mica (*) (*) GRANITE is a coarse to medium-grained rock that forms from the cooling of magma deep within the Earth (intrusive). It is made up mainly of varying amounts of the minerals: quartz, orthoclase, muscovite, biotite and hornblende. The name is from the Latin granum, for grains.

38 Granite - intrusive Graphic Granite mica Porphyritic feldspar Pegmatite

39 Granite - intrusive Pegmatite a Special Case feldspar tourmaline PEGMATITES are classified as intrusive igneous rocks, but there is a difference. They are VERY coarse grained and strictly speaking are not crystallizing out of a magma. mica The coarse grained nature is the result of crystal growth in aqueous solutions rather than in the molten liquid state. quartz The resulting freedom of ion motion allows the crystal to grow much larger in a shorter length of time. (*)

40 γξαλίηεο

41 ζπελίηεο

42 γάββξνο

43 Gabbro - intrusive Black minerals are primarily amphibole (like hornblende) and plagioclase feldspar. (*) GABBRO is a coarsegrained rock that is high is iron & magnesiumbearing minerals (pyroxenes, amphiboles, plagioclase feldspar, olivene). The rocks will be dark in color, somewhat heavier than granitic rocks and devoid of quartz.

44 Diorite - intrusive DIORITE is very similar to granite, but is distinguished in the hand specimen by the absence of visible quartz. feldspar biotite (*) Generally it has a salt and pepper appearance (about ½ black and ½ white).

45

46 ξπόιηζνο

47 Rhyolite extrusive This is another sample of rhyolite. This has a crystal of garnet that grew after the rhyolite was deposited. (*) This is an example of banded rhyolite. (*) If you look closely, you might see tiny clear phenocrysts of feldspar. (*)

48 Perlite - extrusive Apache Tear PERLITE is a light gray volcanic glass, having numerous concentric cracks which give rise to a perlitic or onion skin structure. It is generally of rhyolitic composition. It also exhibits a pearly luster. Apache Tears are some times found embedded

49 ηξαρείηεο είλαη ην ιεπηόθνθθν αληίζηνηρν ηνπ ζπελίηε κε αθαληηηθή πθή, πεξηέρεη άθζνλν νξζόθιαζην αιιά θαζόινπ ραιαδία βαζάιηεο ην ιεπηόθνθθν αληίζηνηρν ηνπ γάββξνπ είλαη ζθνύξνο γθξη πξνο καύξνο θαη πεξηέρεη αζβεζηηνύρν πιαγηόθιαζην, ην πην θνηλό εθξεμηγελέο πέηξσκα κε πην ρνλδξόθνθθε πθή από ην βαζάιηε θαη παξόκνηα νξπθηνινγηθή ζύλζεζε κε ηνλ δηαβάζε αλδεζίηεο είλαη ην ιεπηόθνθθν αληίζηνηρν ηνπ δηνξίηε απνηειείηαη από λαηξηνύρν πιαγηόθιαζην, ππξόμελνπο θαη ακθηβόινπο θαη είλαη αλνηθηόο γθξη έσο πξάζηλνο

50 ηξαρείηεο

51 βαζάιηεο

52 βαζάιηεο

53

54 This photomicrograph (about 3mm across) shows the crystalline nature of the finegrained "groundmass" of a basalt. The phenocrysts, visible to the naked eye, are plagioclase; much of the groundmass also consists of plagioclase.

55 Basalt - extrusive Vesicular (Scoria) Volcanic Bomb (*) Gases released near the surface of a lava flow create bubbles or vesicles that are frozen in stone. (*) Amygdaloidal (*)

56 Peridotite xenolith Basalt (*) Peridotite (*)

57 Peridotite

58 Andesite - extrusive hornblende phenocrysts (*) ANDESITE is the fine-grained equivalent of DIORITE. It tends to be a darker gray than rhyolite and is often porphyritic, with visible hornblende.

59 ANDESITE

60 ππεξβαζηθά πεηξώκαηα (ή ππεξκαθηθά) είλαη εθείλα κε ρακειόηεξν πεξηερόκελν ζε SiO 2 από όηη ηα βαζαιηηθήο ζύλζεζεο πεηξώκαηα απνηεινύληαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ από νιηβίλε, ππξνμέλνπο ζνπλίηεο απνηειείηαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ από νιηβίλε πεξηδνηίηεο απνηειείηαη από νιηβίλε θαη ππξόμελνπο νςηδηαλόο είλαη ύαινο πινύζηα ζε SiO 2 θαη επηδεηθλύεη θνγρνεηδή ζξαπζκό

61 This material is thought to have originated in the upper mantle of the Earth. (*) Peridotite - intrusive PERIDOTITE or DUNITE is composed of % olivine. As a result it is characteristically olivegreens in color.

62 νςηδηαλόο

63 νςηδηαλόο

64 Obsidian - extrusive Apache tear Flow banding Snowflake

65 θίζζεξεο (ειαθξόπεηξα) αθξώδεο, ρακειήο ππθλόηεηαο πέηξσκα πνπ ζρεκαηίδεηαη από κηα ξνή ιάβαο ιόγσ ζπζζώξεπζεο θπζαιίδσλ αεξίσλ εηδηθό βάξνο κηθξόηεξν από απηό ηνπ ύδαηνο ρξώκαηνο ιεπθνύ πξνο αλνηθηό γθξη κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε SiO 2 ζθσξία είλαη ρνλδξόθνθθν, αθξώδεο πέηξσκα βαζαιηηθήο ζύλζεζεο είλαη ην αληίζηνηρν ηεο θίζζεξεο κε ρακειό όκσο πεξηερόκελν ζε SiO 2, ζπλήζσο θόθθηλν ή καύξν ζην ρξώκα πνξθπξίηεο νλνκάδνληαη βάζεη ηεο νξπθηνινγηθήο ηνπο ζύλζεζεο θαη ηνπ πνζνζηνύ ησλ θαηλνθξπζηάιισλ Π.ρ. έλα πέηξσκα ηεο ζύλζεζεο ηνπ γξαλίηε θαιείηαη πνξθπξηηηθόο γξαλίηεο εάλ νη θαηλνθξύζηαιινη απνηεινύλ πεξηζζόηεξν από ην 50% ηνπ πεηξώκαηνο

66 πνξθπξίηεο

67 θίζζεξεο

68 Pumice - extrusive PUMICE is highly vesicular (i.e. it has lots of gas bubble holes) and is of rhyolitic composition. Due to the many small holes, it is lightweight and will often float in water.

69 εθαηζηεηαθόο ηόθθνο είλαη έλα ππξνθιαζηηθό πέηξσκα πνπ απνηειείηαη από ηέθξα θαη ζπνδό πεξηιακβάλνπλ ηεκάρηα κηθξόηεξα ησλ 4 mm ππξνκβξίηεο (ηγθληκπξίηεο) είλαη ππξνθιαζηηθά πεηξώκαηα ηζηκεληνπνηεκέλα ή ζπγθνιιεκέλα κεηαμύ ηνπο εθαηζηεηαθό ιαηππνπαγέο είλαη έλα ππξνθιαζηηθό πέηξσκα πνπ απνηειείηαη πξώηηζηα από ηεκάρηα κεγαιύηεξα ησλ 4 mm

70 ηόθθνη

71 Tuff - extrusive Tuff is the accumulation of ash and small pyroclastic debris (<4mm). Thick beds may form for many miles around a very explosive volcano, such as Mt. St. Helens. Often, when the material is still hot upon deposition, it welds into a very hard

72 Volcanic Breccia - extrusive VOLCANIC BRECCIA is pyroclastic (fireformed fragments) and forms in explosive eruptions. It is a mix of large angular fragments and small ash. Often, the material is hot when it comes to rest and cools (welds) into a very hard rock.

73 ΣΕΥΝΙΚΕ ΘΕΩΡΗΕΙ ΣΩΝ ΠΤΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΣΡΩΜΑΣΩΝ 1. Η ρξήζε ππξηγελψλ πεηξσκάησλ σο ζπζζσκαηψκαηα ζην ζθπξφδεκα κε ηζηκέλην ηχπνπ Portland κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ηα ιεπηφθνθθα ππξηηηθά πιηθά πξνθαινχλ δηφγθσζε πξφβιεκα αληίδξαζεο αιθαιίσλ-δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ρακειψλ ζε αιθάιηα ηζηκέλησλ ή κε αληηδξψλησλ ζπζζσκαησκάησλ, ή κε ηελ πξνζζήθε pozzolans ή ηπηάκελε ηέθξα απφ ηελ θαχζε ιηγλίηε, πνπ πεξηέρνπλ θνληνξηνπνηεκέλν SiO 2 ρεκηθψο ελεξγά ππξηγελή πεηξψκαηα εθείλα κε εθαηζηεηαθή χαιν θαη ζχλζεζε πνπ πνηθίιεη κεηαμχ ξπνιίζνπ θαη αλδεζίηε, ε πιεηνςεθία ησλ ηφθθσλ, ηα εθαηζηεηαθά ιαηππνπαγή, ν νςηδηαλφο θαη ε ειαθξφπεηξα

74 2. Σα πνιχ ρνλδξφθνθθα ππξηγελή πεηξψκαηα είλαη αλεπηζχκεηα γηα ρξήζε σο ζπζζσκαηψκαηα γηα δφκεζε Με απμαλφκελν ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ, ε αληίζηαζε ζηελ απφμεζε κεηψλεηαη θαη ην πέηξσκα δελ είλαη θαηάιιειν σο ππφζηξσκα νδψλ, σο ζπζζσκάησκα ζθπξνδέκαηνο ή σο πεγή riprap (κεγάιεο πέηξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία πξαλψλ θαηά κήθνο ησλ πνηακψλ θαη ζαιάζζησλ αθηψλ) 3. Σα νξπθηά ησλ δεφιηζσλ (επδηάιπηα ζην λεξφ), είλαη αλεπηζχκεηα ζε ζπζζσκαηψκαηα πνπ πξφθεηηαη λα εθηεζνχλ ζηε δηαδηθαζία δηάβξσζεο

75 4. Απνζαζξσκέλα ππξηγελή πεηξψκαηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ζε ζεκειηψζεηο ηερληθψλ θαηαζθεπψλ φπσο θξάγκαηα, βάζξα γεθπξψλ θαη ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο 5. Η πέηξα δηάζηαζεο πεξηιακβάλεη δνκηθφ πιηθφ απφ πέηξσκα πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλα νξηζκέλν ζρήκα αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο (ηαθφπεηξεο, κλεκεία, ιίζνη επέλδπζεο Ιζρπξά, πγηή θαη κε εμαιινησκέλα ππξηγελή ππξηγελή πεηξψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γη απηφλ ην ζθνπφ. Κνηλέο, κε απνζαζξσκέλεο θαη κε εμαιινησκέλεο θαλεξηηηθέο πνηθηιίεο επηιέγνληαη σο δνκηθά πιηθά (π.ρ. γξαλίηεο, γάββξνο)

76 Πνξθπξηηηθή πθή θαηλνθξχζηαιινη πιαγηνθιάζηνπ

77 νςηδηαλόο

78 θσξία πνξψδεο πθή

79 Βαζάιηεο θαη γάββξνο

80 ηεινεηδήο θαηάηκεζε

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016 Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / Ολνκαηεπώλπκν : ΘΔΜΑ Α : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1 Α4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Δηάξθεηα 3h Α1. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Η δίνδνο ζπλαληάηαη σο δνκή ζε θάζε MOS ηξαλδίζηνξ. Απνηειείηαη από δπν νκνηνγελείο πεξηνρέο n θαη p ππξηηίνπ, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη από έλα ρώξν κεηάβαζεο ηεο πνιηθόηεηαο, ηνλ ιεγόκελν

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα