τέχνη μαζική κουλτούρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τέχνη μαζική κουλτούρα"

Transcript

1 ΑΝΤΟΡΝΟ, ΛΟΒΕΝΤΑΛ ΜΑΡΚΟΥΖΕ, ΧΟΡΚΧΑΪΜΕΡ τέχνη και μαζική κουλτούρα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ: Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ ΤΖΑΖ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΜΟΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΟΙΝΟ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

2 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Μ ΑΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

3

4 ύψιλον / βιβλία Τίτλοι πρωτοτύπων: α) Herbert Marcuse, «Remarks on a Redefinition of Culture», στό περιοδικό Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 94, no.l ) Max Horkheimer, «Art and Mass Culture», στο περιοδικό SPSS, vol. 8, no.3, γ) Max Horkheimer und Theodor Adorno, «Kulturindustrie, Aufklarung als Massenbetrug». Πρόκειται γιά τό τέταρτο (αύτόνομο) κεφάλαιο τοϋ βιβλίου τους, Dialektik der Aufkldrung. Philosophische Fragmente, Querido, Amsterdam, δ) Theodor Adorno, «Zeitlose Mode. Zum Jazz», στό περιοδικό Merkur, ε) Leo Lowenthal, «Historical Perspectives of Popular Culture», στό περιοδικό American Journal of Sociology, Vol. 55, Copyright γιά τήν ελληνική γλώσσα: ΰψιλον/&5λία, 1984 Επιλογή, μετάφραση, εισαγωγή: Ζήσης Σαρίκας Τυπογραφική διόρθωση: Χαρά Τσακμάχη Φωτοστοιχειοθεσία: Φωτόγραμμα ΕΠΕ Εκτύπωση: Ά γγελος Ελεύθερος Α ' έκδοση: Σεπτέμβριος 1984 Κεντρική διάθεση Τζαβέλλα 15, Αθήνα,τηλ , fax ISBN: Χ

5 r Α Ν ΤΟ ΡΝ Ο, Α Ο ΒΕΝ ΤΑΛ Μ ΑΡΚ Ο ΥΖΕ, ΧΟΡΚΧΑΪΜ ΕΡ τέχνη και μαζική κουλτούρα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ: Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ ΤΖΑΖ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΜΟΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΚΟΙΝΟ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ Επιλογή κειμένων, μετάφραση καί εισαγωγή Ζήσης Σαρίκας ΐψι,λο χιβιδλία Αθήνα, 1984

6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή τοϋ μεταφραστή... 9 Χέρμπερτ Μαρκούζε Παρατηρήσεις γιά εν αν επαναπροσδιορισμό τής κουλτούρας Μάξ Χορκχάιμερ Τέχνη καί μαζική κουλτούρα Μάξ Χορκχάιμερ καί Τέοντορ Άντόρνο Η βιομηχανία τής κουλτούρας: Ό Διαφωτισμός ώς έξαπάτηση τών μαζών Τέοντορ Ά ντόρ νο Τζάζ, ή αιώνια μόδα Λέο Λόβενταλ Ιστορικές προοπτικές τής προοριζόμενης γιά τό πλατύ κοινό κουλτούρας

8 Γ

9 Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η Τ Ο Υ Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Τ Η «Ημαζική κουλτούρα είναι ψυχανάλυση άπό τήν άνάποόη» Λέο Λόβενταλ Κάθε βιβλίο πού είναι μιά συλλογή άρθρων πάνω σ ενα εύρύ θέμα διατρέχει τόν κίνδυνο νά δεχτεί τήν κατηγορία τής αυθαιρεσίας στή δική μας περίπτωση, τό επιχείρημα πού μπορούμε νά άντιτάξουμε είναι, εκτός άπό τό κίνητρο τής προσωπικής προτίμησης καί τήν επιθυμία δημιουργίας άπρόσμενων καί, συνάμα, ετερογενών εντυπώσεων στόν άναγνώστη, οί. ιδιαίτεροι τεχνικοί (άλλά καί επίκαιρα κοινωνικοί) λόγοι πού ρυθμίζουν καί οριοθετούν τήν έκδοση ένός φιλοσοφικού βιβλίου στήν Ελλάδα. Οί συγγραφείς πού παρουσιάζονται έδώ1 είναι γνωστοί ώς ιδρυτικά μέλη τής «Σχολής τής Φραγκφούρτης»,2 αύτού τοΰ ιδιότυπου φιλοσοφικού ρεύματος πού ξεκίνησε άπό τή Γερμανία τοΰ μεσοπολέμου, πέρασε στήν Αμερική μετά τήν άνοδο τοΰ Χίτλερ στήν έξουσία καί διαχύθηκε στή συνέχεια σ ολο τόν δυτικό κόσμο έπηρεάζοντας τή ριζοσπαστική φιλοσοφική σκέψη (καί λιγότερο τήν πολιτική πρακτική) ιδίως κατά τίς τελευταίες τρεις δεκαετίες. Τά κείμενά τους, πού προσελκύουν αύτή τή στιγμή τήν προσοχή μας, συγκεντρώνονται κάτω άπό τόν τίτλο-δάνειο «Τέχνη καί μαζική κουλτούρα» καί είναι γραμμένα σ ένα χρονικό διά 1. Στήν 'Ελλάδα είναι ιδιαίτερα γνωστός ό Μαρκοΰζε καί λιγότερο οί Άντόρνο, Χορκχάιμερ. "Οσο γιά τόν Λόβενταλ, αυτός παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά στά έλληνικά. Τό κείμενο τοϋ Μαρκοΰζε πού περιλαμβάνεται στή συλλογή μας εχει μεταφραστεί καί παλιότερα στή γλώσσα μας άπό τόν Γ. Βαμβαλή (δες X. Μαρκοΰζε, Φιλοσοφικά Δοκίμια, Εκδόσεις Μπουκουμάνη, Αθήνα 1970). Στήν ανάγνωση τών κειμένων αύτών θά πρεπε νά προστεθεί τό σημαντικό άρθρο τοϋ Βάλτερ Μπένγιαμιν «Τό εργο τέχνης στήν έποχή τής τεχνικής άναπαραγωγικότητάς του» (δές W. Benjamin, Δοκίμια γιά τήν τέχνη, μετ. Δ. Κούρτοβικ, Κάλβος, Αθήνα, 1978) καί τό άρθρο τοϋ Μαρκοΰζε «Ό καταφατικός χαρακτήρας τής κουλτούρας» (δές X. Μαρκοΰζε, Αρνήσεις, μετ. Ζ. Σαρίκα, "Υψιλον, Αθήνα, 1983). 2. Γιά τήν καταγωγή καί τήν έξέλιξη τής Σχολής τής Φραγκφούρτης μπορεϊ νά συμβουλευτεί κανείς: Μ. Jay, The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School o f the Institute of Social Research , Little, Boston, 1973, D. Held, Introduction to Critical Theory. Horkheimer to Habermas, Hutchinson, London, 1980, καίτ. Schroyer, The Critique o f Domination. The Origins and Development o f Critical Theory, Beacon Press, Boston, Στό δεύτερο άπό τά βιβλία αύτά στηρίζεται, ώς ενα σημείο, καί ή παρούσα εισαγωγή. 9

10 στημα τριάντα περίπου χρόνων πού υποδεικνύει, λόγω τής διάρκειάς του, τή μόνιμη ενασχόληση τών στοχαστών αύτών μ ένα σχετικά σύγχρονο καί εξακολουθητικά όδυνηρό κοινωνικό φαινόμενο: τή «μαζική», «προοριζόμενη γιά τό πλατύ κοινό κουλτούρα» ή τή «βιομηχανία τής κουλτούρας».3 Πρίν προχωρήσουμε στήν έπεξήγηση τής σημασίας καί στήν κατάδειξη τών ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τοϋ φαινομένου αύτού, είναι καλό νά σημειώσουμε ότι ή «κριτική θεωρία» τού «Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας» (όπως λέγεται άλλιώς ή «Σχολή τής Φραγκφούρτης») δέν άποβλέπει σέ μιά άπλή παρουσίαση τών κοινωνικών, πολιτικών καί πολιτιστικών γεγονότων, δέν στοχεύει τήν άκαδημαϊκή γνώση αντίθετα, θέλει νά τά εξετάσει άπό μιά κριτική σκοπιά, νά τά ύποβάλει στόν έλεγχο τού κριτικού Λόγου, άναζητώντας έναλλακτικές λύσεις πού θά άμφισβητούσαν καί θά άνέτρεπαν τήν κατεστημένη τάξη πραγμάτων. Επομένως, σέ καμιά περίπτωση δέν συνηγορεί ύπέρ μιάς «άπαλλαγμένης άπό άξιολογικές κρίσεις» έκθεσης τών γεγονότων, πού γιά τόσο καιρό βασάνιζε (καί βασανίζει) τήν κοινωνική' (ριζοσπαστική ή όχι) έρευνα. Τό βαθύτερο κίνητρο πού καθοδηγεί τήν κριτική θεωρία στήν «άναζήτησή» της είναι ή μέριμνά της γιά τόν άνθρωπο: όχι τόν άφηρημένο άνθρωπο, άλλά τό άτομο, τό ύποκείμενο πού ζεΐ στήν περίοδο τού κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού. Ή κατάσταση τού άτόμου αύτού δέν προσδιορίζεται άπό ύπαρξιακές, δηλαδή άχρανικές, συντεταγμένες, άλλά άπό συγκεκριμένες, ιστορικές συνθήκες: τό σημερινό άτομο είναι άποκομμένο άπό τήν περιοχή τής πολιτικής, άπό τό χώρο λήψης τών άποφάσεων, ζεΐ μέσα σέ πραγμοποιημένες κοινωνικές καί διαπροσωπικές σχέσεις καί σέ άπολιθωμένους θεσμούς, είναι διαψευσμένο άπό τά «ριζοσπαστικά» πολιτικά κόμματα πού άνδρώθηκαν κατά τή φιλελευθεριστική περίοδο τοϋ καπιταλισμού, κάνει, τίς περισσότερες φορές, μιά άλλοτριωμένη καί άλλοτριωτική εργασία καί είναι βουτηγμένο στήν ψευδοηδονιστική Ιδεολογία τής κατανάλωσης άχρηστων προϊόντων, στή λατρεία τού «άντικειμένου», πού είναι, πολύ συχνά, περιττό καί έφήμερο. Οί συνθήκες αύτές, αποτέλεσμα τής καπιταλιστικής εξέλιξης, άποτελούν μέρος τής κατεστημένης τάξης πραγμάτων, τήν όποία τό άτομο δέν μπορεΐ νά άμφισβητήσει οϋτε κατά τή διάρκεια τοϋ έλεύθερου χρόνου του. Τό κενό, προορισμένο γιά προσωπική κατανάλωση χρονικό αύτό διάστημα καλύπτεται σήμερα άπό τίς ετοιμοπαράδοτες συνταγές τής «κοινωνίας τής άφθονίας»: ραδιόφωνο, τηλεόραση, περιοδικά καί έφημερίδες εύρείας κυκλοφορίας, κινηματογράφος καί έπαγγελματικά σπόρ. 3. Μαζική κουλτούρα δέν είναι συνεπώς αύτή πού δήμιουργεΐιαι άπό τίς μάζες, άλλά αύτή πού κατασκευάζεται (μέ τρόπο βιομηχανικό) γι αύτές. 10

11 Αφού λοιπόν ή κριτική θεωρία ένδιαφέρεται πρώτιστα γιά τό άτομο καί άφοϋ ή θέση καί ή κατάσταση τοΰ άτόμου εξιχνιάζονται υστέρα άπό μιά εξέταση τών κάθε λογής δυνάμεων, συνθηκών, συσχετίσεων καί άλληλεπιδράσεων που παρατηρούνται μέσα στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία, ή κριτική εξέταση τής μαζικής κουλτούρας (δπως καί ή έξέταση τής «αυθεντικής κουλτούρας» ή, ειδικότερα, τής τέχνης) δέν θά μπορούσε νά περιοριστεί μόνο σέ μιά διαπίστωση τών «στυλιστικών» ιδιομορφιών καί συγγενειών της στόχος της είναι κυρίως ή κριτική τοΰ βαθύτερου περιεχομένου τής μαζικής κουλτούρας καί τών έπιπτώσεών του στό άτομο - δέκτη. Αύτό πού ενδιαφέρει, λοιπόν, κατ άρχήν τούς φιλόσοφους τής Σχολής είναι ή άποκάλυψη τοΰ τρόπου μέ τόν όποιο μεταβιβάζει ή μαζική κουλτούρα ιδέες καί πεποιθήσεις στά άτομα, τοϋ τρόπου μέ τόν όποιο ΰποσκάπτει τήν προσωπική, ιδιωτική σφαίρα τής ύπαρξής τους χειραγωγώντας καί έλέγχοντας τόν έλεύθερο χρόνο τους. Ή κριτική άνάλυση (καί καταγγελία) τής μαζικής κουλτούρας άπαιτεϊ, γιά τήν ολοκλήρωσή της, μιά θεωρία γιά τή σύγχρονη κοινωνία, μιά μέριμνα γιά τήν τύχη καί τήν άπελευθέρωση τοϋ άτόμου καί μιά μελέτη τών διαδικασιών παραγωγής, αναπαραγωγής, διανομής, ανταλλαγής, κατανάλωσης καί άποδοχής τών προϊόντων τής μαζικής κουλτούρας. Τά μέλη τής Σχολής τής Φραγκφούρτης δέν μπόρεσαν, βέβαια, νά άποπερατώσουν ενα τέτοιο έργο ώστόσο, άνοιξαν δρόμους πού δέν βρήκαν, δυστυχώς, ανταπόκριση στούς πολυάριθμους σύγχρονους «άριστερούς» φιλόσοφους, πού είναι, στην πλειοψηφία τους, «φιλολογικοί σχολιαστές», διανοούμενοι άφιερωμένοι σ ενα έργο άντιπαραβολής τής πιό σύγχρονης ριζοσπαστικής σκέψης μέ τήν παλιότερη «ορθοδοξία» (δηλαδή μέ τίς ποικιλόμορφες, άλλά καί μονόπλευρες, έρμηνεΐες τοΰ έργου τοϋ Μάρξ). Ή άποφασιστική συνάντηση τών φιλοσόφων τής Σχολής μέ τό φαινόμενο τής μαζικής κουλτούρας χρονολογείται άπό τή στιγμή τής άφιξής τους στήν Αμερική έδώ οί γερμανοί αΰτοεξόριστοι θά παρασταθούν μάρτυρες τής ώρίμανσης τής μαζικής κουλτούρας, πού συμβαίνει κατά τό χρονικό διάστημα καί πού συνίσταται οτήν τελική εγκαθίδρυση μιάς βιομηχανίας τής ψυχαγωγίας πού συμβαδίζει καί έξαρτάται άπό τήν τεχνολογικής φύσης γιγάντωση τών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ή έμπειρία αύτή, μαζί μέ τήν προγενέστερη έμπειρία τους, τής έκμετάλλευσης καί τής χειραγώγησης τής κουλτούρας άπό τούς ναζί στή Γερμανία, καί τή διαπίστωση τής αίγλης καί τής σαγήνης πού ασκεί ό κόσμος τοϋ κινηματογράφου, τών δίσκων, τών περιοδικών καί τών μπέστ σέλερ στόν μέσο Αμερικανό, θά άποκρυσταλλωσει τήν απόφασή τους νά άσχοληθοϋν σοβαρά μέ τίς πτυχές τοϋ φαινομένου αύτοΰ καί μέ τίς έπιπτώσεις πού έχει στό άτομο. Τό άντίθετο τοϋ δρου «μαζική κουλτούρα» δέν είναι όμως αύτό πού δηλώνει ό τίτλος μας, δηλαδή ή τέχνη, άλλά ή «κουλτούρα». Τά μέλη τοΰ Ινστιτούτου, εκτός άπό τόν Μαρκούζε, δέν έδωσαν τό άπαιτούμε- 11

12 νο βάρος στήν άνάπτυξη τής γενικής αύτής έννοιας. Μπορούμε, μολαταύτα, νά πούμε πώς γιά τόν Χορκχάιμερ ή κουλτούρα είναι τό σύνολο τών ιδεών, τών ήθών, τών κανόνων καί τών καλλιτεχνικών έκφράσεων πού ξεπηδούν άπό τή «βάση» μιάς κοινωνίας, ή κληρονομιά καί οί πρακτικές τής νόησης καί τής τέχνης.4 Ό Μαρκοΰζε είναι εκείνος πού θά έξειδικεύσει τόν κάπως άσαφή αύτό ορισμό: ήδη άπό τό δοκίμιό του «Ό καταφατικός χαρακτήρας τής κουλτούρας» ώς τό δοκίμιο τοϋ 1965 «Παρατηρήσεις γιά έναν επαναπροσδιορισμό τής κουλτούρας» καί τό βιβλίο «Αντεπανάσταση καί Εξέγερση», άποκαθιστά μιά διάκριση μεταξύ τής «άνώτερης», «πνευματικής» κουλτούρας, πού άναφέρεται στίς «άνώτερες άξίες», τήν «έπιστήμη», τίς «ανθρωπιστικές σπουδές», τήν τέχνη καί τή θρησκεία, καί τοΰ «υλικού» πολιτισμού, πού περιλαμβάνει «τά θεσμοποιημένα πρότυπα συμπεριφοράς στήν άπόκτηση τών πρός τό ζήν, τό σύστημα τών όπερασιοναλιστικών (operational) άξιών, τίς κοινωνικές, ψυχολογικές καί ηθικές διαστάσεις τής οικογενειακής ζωής, τοΰ ελεύθερου χρόνου, τής εκπαίδευσης καί τής εργασίας».5 'Ωστόσο, ή διάκριση αύτή δέν είναι ένας άφηρημένος διαχωρισμός πού επιβάλλεται άπό τόν φιλόσοφο γιά μεθοδολογικούς σκοπούς, δηλαδή γιά σκοπούς όριοθέτησης τοΰ άντικειμένου γνώσης πού λέγεται «κουλτούρα» ή «πολιτισμός». Αντίθετα, είναι μιά ιστορική, επιβεβλημένη άπό τήν άστική κοινωνία διάκριση, πού άποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη καί γιά τήν έμπειρική έρευνα. Γι αύτό, κανένα άπολύτως νόημα δέν έχει ή ιδεολογική, δηλαδή παραπλανητική, επίκληση καί εξύψωση τής μιάς άπό τίς δύο άντιπαραβαλλόμενες έννοιες σέ βάρος τής άλλης. Γράφουν οί Χορκχάιμερ καί Αντόρνο: «... Δέν είναι σωστή ή επίκληση τής κουλτούρας εναντίον τοΰ πολιτισμού. Ή ϊδια ή πράξη τής επίκλησης, ό έκθειασμός τής κουλτούρας σέ βάρος τής μαζικής κοινωνίας, ή πιστή κατανάλωση τών άξιών τής κουλτούρας ώς επιβεβαίωση τοΰ υψηλού εσωτερικού πνευματικού επιπέδου, στό όποιο βρίσκεται κάποιος, είναι κάτι άδιαχώριστο άπό τόν παρακμάζοντα χαρακτήρα τού πολιτισμού. Ή επίκληση τής κουλτούρας είναι άνίσχυρη. Ά λλά καί κανείς δέν μπορεί νά άρνηθεΐ τό γεγονός ότι τό εγχείρημα πρός τήν 4. Δές τό δοκίμιο τοΰ Χορκχάιμερ Autoritat und Familie, πού δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά στά 1936 καί ξαναπαρουσιάστηκε στό Kritische Theorie: Eine Dokumentation, herausgegeben von A. Schmidt, S. Fisher Verlag, Frankfurt, Μιά ελληνική μετάφραση τοϋ κειμένου αύτού θά παρουσιαστεί σύντομα άπό τίς έκδόσεις "Υψιλον. 5. ΔέςΧ. Μαρκοΰζε, 'Αρνήσεις, δ.π.,σ , καί Η. Marcuse, Couterrevolution and Revolt, Beacon Press, Boston, 1972, σ. 83. [Τό βιβλίο εχει μεταφραστεί στά ελληνικά άπό τόν Α. Αθανασίου μέ τόν τίτλο Αντεπανάσταση καί Εξέγερση (Παπαζήσης, Αθήνα, 1974]. 12

13 κατεύθυνση τοΰ πολιτισμού, ό πολιτισμός τών καθαρών, καί συχνά έπιφανειακών, μέσων έχει γίνει σήμερα ανεξάρτητος σέ άνυπόφορο βαθμό καί τό γεγονός δτι τά ανθρώπινα όντα δέν έχουν σήμερα σχεδόν καμιά δύναμη επάνω του, άλλά, άντίθετα, έχουν γίνει υπάλληλοι στό μηχανισμό του ή εξαναγκασμένοι καταναλωτές όλων τών προϊόντων του. Μολαταύτα, οί αντιλήψεις μας δέν πρέπει νά βασίζονται άπλώς σ αύτήν τήν παρατήρηση. Εκείνες οί πλευρές τού πολιτισμού κάτω άπό τίς όποιες υποφέρουμε σήμερα ένυπήρχαν ήδη σέ κουλτούρες πού τόσο έπαινούνται στίς μέρες μας. Ό ποιος δέν θέλει νά άρνηθεί κάθε ευτυχία πρέπει νά λάβει ύπόψη του τό γεγονός δτι ή μοίρα τών σκλάβων πού δημιούργησαν τά άριστουργήματα τής τόσο έπαινούμενης άρχαίας αιγυπτιακής κουλτούρας, ή άκόμη εκείνη τών μαζών τοϋ Μεσαίωνα, πού χωρίς τή θλιβερή ύπαρξή τους δέν θά μπορούσαν νά χτιστούν οί γοτθικοί καθεδρικοί ναοί, δέν ήταν, στήν πραγματικότητα, πολύ χειρότερη άπό τή μοίρα τών θυμάτων τών κινηματογραφικών ταινιών ή τής TV, χωρίς αύτό νά είναι λόγος έξύψωσης τής μοίρας τών τελευταίων.»6 Κατά τούς φιλόσοφους τής Σχολής τής Φραγκφούρτης, ή κουλτούρα τής κλασικής αστικής εποχής (μέχρι τίς πρώτες δεκαετίες τοΰ 20ού αιώνα) προοριζόταν γιά μιά άριστοκρατία τοΰ πνεύματος, γιά έναν μικρό κύκλο καλλιεργημένων άνθρώπων: τόσο ή δημιουργία της όσο καί ή κατανάλωσή της ήταν μιά υπόθεση «πλούτου, χρόνου καί τύχης».7 Αύτό, όμως, δέν σημαίνει δτι ή κουλτούρα μπορεΐ νά θεωρηθεί άπλώς ώς άντανάκλαση ιδιαίτερων ταξικών συμφερόντων ή ώς ένας χώρος ανεξάρτητος άπό τήν κοινωνική όλότητα. Άντίθετα, είναι σχετικά αύτόνομη καί, ταυτόχρονα, εξαρτημένη σέ μεγάλο ή μικρό βαθμό (άνάλογα μέ τίς ιστορικές περιόδους καί τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της) άπό διαδικασίες πού λαμβάνουν χώρα μέσα στήν κοινωνία.8 Ή διερεύνηση τής διπλής καί μεταβαλλόμενης αύτής σχέσης μέσα άπό τή συγκεκριμένη άνάλυση τών έργων πού συναπαρτίζουν τή δυτική κουλτούρα άποκαλύπτει, σύμφωνα μέ τή γνώμη τών μελών τοΰ Ινστιτούτου, τόν διττό χαρακτήρα τής κουλτούρας: σ όλα τά γνήσια προϊόντα της ύπάρχουν στοιχεία κατάφασης καί στοιχεία άρνησης τής κοινωνικής δομής. 'Η κουλτούρα συνιστά, στό σύνολό της, μιά έπιβεβαίωση καί μιά άπόρριψη τού ύπάρχοντος. "Οπως γράφει ό Άντόρνο, «ή κουλτούρα, μέ τήν άληθινή σημασία τής λέξης, δέν προσαρμόζεται άπλώς στά άνθρώπινα 6. Δές Apects o f Sociology by the Frankfurt Institute for Social Research, trans. by J. Viertel, Beacon Press, 1972, σ (Προποδημοσιεύτηκε στά γερμανικά τό 1956.) 7. Δές τό κείμενο τοϋ Μαςκούζε πού μεταφράζουμε έδώ. 8. Δές π.χ. τό δοκίμιο τοϋ Adorno, Kulturkritik und Gesellschafi (1951). Περιέχεται στό Τ. Adorno, Schriften ΙΟΊ. Kulturkritik und Gesellschafi I. Prismen. Ohne Leitbild, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1977, o

14 δντα τήν ίδια στιγμή έγείρει μιά διαμαρτυρία έναντίον τών άπολιθωμένων σχέσεων κάτω άπό τίς όποιες ζοϋν αυτά».9 Ά π όσα έχουμε πει μέχρι τώρα γίνεται φανερό πώς ή τέχνη δέν είναι παρά ενα άπό τά συστατικά μέρη τοΰ γενικότερου συνόλου τής κουλτούρας. Ά ς ρίξουμε μιά σύντομη ματιά στόν τρόπο μέ τόν όποιο τήν αντιλαμβάνονται τά μέλη τής Σχολής, άφοϋ σημειώσουμε πρώτα ότι ή εξέταση τής συμβολής τους στή μελέτη τών ύπόλοιπων συστατικών μερών τής κουλτούρας (δπως είναι ή φιλοσοφία, ή έπιστήμη κλπ.) είναι ένα έργο πού ξεπερνάει τίς δυνατότητες αυτής τής εισαγωγής. Οί φιλόσοφοι τής Σχολής έχουν έξετάσει τήν τέχνη κάτω άπό πολλά πρίσματα καί έχουν άναλύσει τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μέ διαφορετικούς τρόπους. 'Ωστόσο, ύπάρχει γενική ομοφωνία γύρω άπό τό γεγονός ότι ή αύθεντική τέχνη αντλεί τό ύλικό της άπό τόν αντικειμενικό κόσμο (πού είναι ένας κόσμος διαμορφωμένος άπό τόν άνθρωπο, καί πιό συγκεκριμένα άπό τίς ειδικές σχέσεις πού έχει άναπτύξει στήν πορεία τών αιώνων μέ τούς όμοιούς του καί μέ τή φύση), άλλά, ταυτόχρονα, τόν άρνεϊται, διότι τόν παρουσιάζει μ έναν μή συμβατικό τρόπο. Οί εικόνες τής φύσης καί τής άνθρωπότητας πού προβάλλονται άπό τήν τέχνη άρνοϋνται τήν κατεστημένη τάξη τής φύσης, τών ανθρωπίνων δημιουργημάτων καί τών άνθρωπίνων σχέσεων. Παράλληλα, όμως, μέσα στήν τέχνη επιβιώνουν ορισμένα στοιχεία τής κίβδηλης αύτής πραγματικότητας πού τήν επιβεβαιώνουν καί, συνεπώς, τή διατηρούν. Άκόμη περισσότερο, ή τέχνη μπορεί νά χρησιμεύσει ώς καταφύγιο, ώς άπόσπαση άπό τόν ωμό καί ψεύτικο πραγματικό κόσμο καί νά γίνει έτσι καί ιδεολογία, αυταπάτη. Τό γνωστικό καί ταυτόχρονα ύπονομευτικό στοιχείο της, πού συνιστά μιά άρνηση τής δεδομένης πραγματικότητας, συνοδεύεται άπό ενα καταφατικό στοιχείο, μέ τό όποιο έπικυρώνεται καί διαιωνίζεται ή ίδια αύτή πραγματικότητα. Ειδικότερα, γιά τόν Άντόρνο, ή γνήσια τέχνη προάγει τήν άλήθεια έπειδή έχει τήν ικανότητα νά διατυπώσει τίς σχέσεις πού έχουν άποκατασταθεϊ άνάμεσα στό άτομο καί τήν κόινωνία μ έναν διαφορετικό τρόπο, κάνοντας όρατό καί συνειδητό τό χάσμα πού χωρίζει τό πρώτο άπό τή δεύτερη. Ή γνήσια τέχνη μένει άσυμφιλίωτη μέ μιά κοινωνία πού κυριαρχείται όλο καί περισσότερο άπό «τρόπους σκέψης πού βουλιάζουν μέσα στόν υποκειμενισμό (στήν άπατηλή άποψη ότι οί έννοιες τών υποκειμένων παράγουν τόν κόσμο) ή στόν άντικειμενισμό (στήν άπατηλή άποψη ότι ό κόσμος είναι μιά περιοχή καθαρών καί άνεξάρτητων άπό τό υποκείμενο άντικειμένων)».10 Σκοπός τής τέχνης είναι ή συ- 9. Τ. Adorno, Resume iiber Kulturindustrie (1963) στό Schriften ΙΟΊ, ό.π., σ Τ. Adorno, Astetische Theorie στό Schriften 7, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1970, a

15 νειδητοποίηση καί ή γνωστοποίηση τών κοινωνικών αντιφάσεων καί άντινομιών. Αλλά, «πετυχημένο έργο δέν είναι εκείνο πού λύνει τίς άντικειμενικές άντιφάσεις μέσα σέ μιά πλαστή άρμονία, άλλά έκεΐνο πού έκφράζει τήν ιδέα τής άρμονίας ένσωματώνοντας τίς άντιφάσεις μέ τρόπο καθαρό και άσυμβίβαστο, στήν ϊδια τήν έσωτερική του δομή».11 Ά π ό τήν άνάγνωση τοΰ δοκιμίου τοϋ Χορκχάιμερ «Τέχνη καί μαζική κουλτούρα» βγαίνει τό συμπέρασμα δτι, μέσω τής τέχνης, μπορεί κανείς νά συλλάβει έναν κόσμο διαφορετικό άπό τη ζωή πού κυριαρχείται άπό τήν έμπορευματική παραγωγή. Ή αύθεντική τέχνη προβάλλει ωραίες καί συχνά αρμονικές εικόνες πού ύπόσχονται τήν πραγμάτωση μιάς ουτοπίας, τής ούτοπίας μιάς ιδανικής ζωής. Ή διατήρηση τής ουτοπίας αυτής μπορεί νά άποδειχτεϊ μέσο γιά τήν άνάπτυξη τής κριτικής σκέψης, γιατί προβάλλει εικόνες ζωής πού έρχονται σέ άντίθεση πρός τήν ύπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Ταυτόχρονα, δμως, ή τέχνη τηρεί καί μιά καταφατική στάση άπέναντι στήν τάξη αύτή γιατί μπορεί νά μετατραπεϊ, γιά τά άτομα πού τήν άπολαμβάνουν, σ έναν ιδιωτικό έννοιολογικό χώρο δπου καταφεύγουν (καί δπου άποφεύγουν τή δεδομένη πραγματικότητα), στό μέτρο πού ή ουτοπία τής ιδανικής ζωής πραγματώνεται όχι στήν πραγματικότητα, άλλά στήν αισθητική σφαίρα. Γιά τόν Μαρκούζε, τέλος, ή άστική κουλτούρα (καί κατά συνέπεια καί ή τέχνη) έπέφερε, κατά τήν πορεία τής άνάπτυξής της, τήν έγκαθίδρυση ένός νοητικού καί πνευματικού κόσμου, άνεξάρτητου άπό τόν κόσμο τής ύλικής παραγωγής καί άναπαραγωγής; άπό τόν «ύλικό πολιτισμό». Τό ουσιαστικό χαρακτηριστικό τής καταφατικής αύτής κουλτούρας είναι «ή διακήρυξη τής ύπαρξης ένός καθολικά δεσμευτικού, αιώνια καλύτερου καί πιό άξιόλογου κόσμου, πού πρέπει νά γίνει δεκτός χωρίς όρους: ένός κόσμου πού διαφέρει ούσιαστικά άπό τόν πραγματικό κόσμο τοϋ καθημερινού άγώνα γιά τήν ύπαρξη. Κάθε άτομο μπορεί νά κάνει πραγματικότητα αύτόν τόν κόσμο άπό μέσα, γιά τόν ίδιο του τόν έαυτό, χωρίς ν άλλάξει δμως σέ τίποτε τήν πραγματική κατάσταση».12 Ή τέχνη προβάλλει τήν εικόνα ένός καλύτερου κόσμου, όπου θά έχουν πραγματωθεί ιδανικά δπως ή έλευθερία καί ή ευτυχία. Σ αύτό έγκειται ό άρνητικός χαρακτήρας τής τέχνης. 'Όμως, ή άρνηση στήν τέχνη έξισορροπείται άπό τό άντίθετό της, τήν κατάφαση: τό άτομο πού αιχμαλωτίζεται άπό ενα Ιργο τέχνης, πού περιορίζεται στήν ιδιωτική του έμπειρία τοΰ έργου, πιστεύει δτι έχουν πραγματοποιηθεί τά ιδανικά έκείνα πού άπλώς έχουν μορφοποιηθεΐ άπό τό εργο αύτό. Ιδανικά δπως ή έλευθερία καί ή εύτυχία γίνονται έσωτερικές πραγματικότητες. Ά λλά μιά έσωτερική πραγμάτωση τής έλενθερίαςμπορεί νά συνυπάρχει μέ τήν πιό άνελενθερη έξωτερική πραγματικότητα. Έτσι, 11. Τ. Adorno, Kulturkritik und Gesellschaft στό Schriften ΙΟΊ, δ.π., σ X. Μαρκούζε, Αρνήσεις, δ.π., σ

16 γιά τόν Μαρκούζε, ή τέχνη επικυρώνει, καθαγιάζει τήν ύπάρχουσα κοινωνική δομή, ένώ ταυτόχρονα τήν άρνείται. Ή άνατρεπτική, άρνητική δύναμη τής τέχνης όφείλεται, κατά τόν Μαρκούζε, στό στύλ της. Ή τέχνη άποσπά τά αντικείμενα άπό τόν άπολιθωμένο περίγυρό τους, τά άπελευθερώνει άπό τούς καταναγκασμούς πού βάζουν φραγμό στήν ελεύθερη πραγμάτωσή τους, δημιουργεί εικόνες ασυμβίβαστες μέ τήν κατεστημένη «αρχή τής πραγματικότητας»: «Στόν κόσμο πού δημιουργεί ή τέχνη, κάθε λέξη, κάθε χρώμα, κάθε ήχος είναι καινούριος, διαφορετικός- συντρίβοντας τό οικείο πλαίσιο τής άποδοχής καί τής κατανόησης, τής βεβαιότητας, πού προκύπτει άπό τίς αισθήσεις, καί τής λογικής, μέσα στίς όποιες είναι φυλακισμένοι άνθρωποι καί φύση. Ό ταν οί λέξεις, οί ήχοι, τά σχήματα καί τά χρώματα γίνονται συστατικά τής αισθητικής φόρμας στρέφονται έναντίον τής γνωστής, καθημερινής χρήσης καί λειτουργίας τους έτσι, άπελευθερώνονται γιά μιά νέα διάσταση ύπαρξης. Αύτό είναι τό έπίτευγμα τοΰ στύλ, πού είναι τό ποίημα, τό μυθιστόρημα, ό πίνακας, ή σύνθεση. Τό στύλ, ενσάρκωση τής αισθητικής φόρμας, υποτάσσοντας τήν πραγματικότητα σέ μιά άλλη τάξη πραγμάτων, τήν υποτάσσει στούς νόμους τής ομορφιάς.»13 Τό παραπάνω άπόσπασμα εκφράζει μιά άποψη πού συμμερίζονται όλα τά μέλη τής Σχολής (εκτός άπό τόν Μπένγιαμιν): ή άνατρεπτική, άρνητική λειτουργία τής τέχνης άντιπροσωπεύεται άπό τό στύλ της, τή φόρμα της. Κατά τόν 5Αντόρνο ή τέχνη χάνει τή σημασία της όταν προσπαθεί νά διαβιβάσει «μηνύματα» ή «διδάγματα» στόν δέκτη της, δίνοντας προτεραιότητα στό «περιεχόμενο». Κάθε στρατευμένο έργο, όπως π.χ. αύτό τοΰ Μπρέχτ, κινδυνεύει νά έξομοιωθεί μέ τήν ύπάρχουσα πραγματικότητα, επειδή είναι υποχρεωμένο νά μιλήσει τή γλώσσα αύτής τής πραγματικότητας άν θέλει νά κατανοηθεί πλήρως. Γιά τόν Ά ν τόρνο «ή τέχνη πρέπει νά επεμβαίνει ενεργητικά στή συνείδηση μέσω τών δικών της μορφών, χωρίς νά παίρνει οδηγίες άπό τήν παθητική, μονόπλευρη τοποθέτηση τής συνείδησης τών χρηστών της, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ προλεταριάτου».14 Ή λέξη μορφή όέν αντιδιαστέλλει^. Η. Marcuse, Counterrevolution and Revolt, δ.π., σ Τ. Adorno, Engagement (1965) στό Schriften 11, Suhrkamp, Frankfurt am Main, "Οσον άφορά τόν Benjamin, μπορεΐ νά δεϊ κανείς εκτός άπό τό βιβλίο πού άναφέραμε στήν πρώτη σημείωση καί τό Versuche iiber Brecht, herausgegeben von R. Tiedemann, Suhrkamp, Frankfurt, 'O Benjamin ακολούθησε μιά πορεία διαφορετική άπό τά άλλα μέλη τής Σχολής τής Φραγκφούρτης. Καλό είναι νά δει κανείς τήν κριτική πού τοϋ κάνει ό Adorno στό συλλογικό έργο Liber Walter Benjamin, Suhrkamp, Frankfurt am Main, Γιά μιά γενική έκτίμηση καί τοποθέτηση τού έργου τοϋ Benjamin, δές S. Buck-Morss, The Origin of Negative Dialectics, Harvester Press, Hassocks, Sussex,

17 rat πάντως, κατά τούς φιλόσοφους τής Σχολής, πρός τή λέξη περιεχόμενο- δέν άναφέρεται σέ μιά προτεραιότητα τοϋ ΰφους, άλλά σ ολόκληρη τήν εσωτερική οργάνωση τής τέχνης, στήν ικανότητά της νά έπαναδιατυπώνει τίς σημασίες καί τά νοήματα μέ τρόπο διαφορετικό άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο διατυπώνονται αυτά στόν καθημερινό, συμβατικό κόσμο τής σκέψης, τών συναισθημάτων καί τής συμπεριφοράς. Ή αυθεντική τέχνη ερχόταν πάντα σέ άντίθεση πρός τίς προσδοκίες, τούς «κανόνες σκέψης» καί τά «στάνταρ τής κατανόησης» τών άκροατών, θεατών καί άναγνωστών της. Τό νόημα τής καλλιτεχνικής παραγωγής παρέμενε σκοτεινό, άλλά ή άντίφαση μεταξύ τής αυτόνομης καλλιτεχνικής σύνθεσης καί τοϋ έπικρατούντος έπιπέδου συνείδησης σήμαινε πάντα δτι ή τέχνη μπορούσε νά συμβάλει σέ μιά κρίση τών αξιών καί τών στάσεων. Κατά τούς στοχαστές τής Σχολής τής Φράγκφούρτης, ή κατάσταση αύτή έχει σήμερα (τήν έποχή τοϋ κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού) αλλάξει. Ή άλλαγή αύτή δέν όφείλεται στήν απουσία τής αύτόνομης τέχνης (ή αύθεντική κουλτούρα εξακολουθεί νά δημιουργεϊται καί νά υπάρχει), άλλά στήν περιθωριοποίησή της, στόν παραγκωνισμό της άπό τή μαζική κουλτούρα. Ή τέχνη δέν μπορεΐ σήμερα νά λειτουργήσει δπως λειτουργούσε άλλοτε γιατί εμποδίζεται, γιά πρώτη φορά, άπό έναν ισχυρότατο άντίπαλο, πού παρουσιάζεται κάτω άπό τό δικό της ένδυμα, μέ τό δικό της όνομα καί πού τείνει νά καταργήσει τή διάκριση «κουλτούρας» καί «πολιτισμού».15 Πιό συγκεκριμένα, ή μαζική κουλτούρα περιλαμβάνει τό σύνολο τών προϊόντων πού προσφέρονται, όχι σ έναν περιορισμένο κύκλο, αλλά στήν ολότητα τών άνθρώπων (άπό τούς άγρότες ώς τούς διανοούμενους). Τέτοια προϊόντα είναι τά μυθιστορήματα μπέστ σέλερ, οί δίσκοι έλαφράς ή νεανικής μουσικής, οί τυποποιημένες κινηματογραφικές ταινίες (π.χ. τά γουέστερν, τά φίλμ νουάρ, τά περιπετειώδη), τά κόμικς, τά τηλεοπτικά καί ραδιοφωνικά σίριαλ, τά φίλμ κινουμένων σχεδίων, δπως καί κάθε είδους άναγνώσματα ή προγράμματα, διαφημίσεις, ειδήσεις καί ρεπορτάζ, πού παρουσιάζονται άπό τά μέσα μαζικής ενημέρωσης.16 Δέν χρειάζεται νά υποδείξουμε έδώ ποιά άπό τά παραπάνω προϊόντα ταιριάζουν (έξωτερικά άπλώς) μέ τά προϊόντα τής αύθεντικήςτέχνης. Εκείνο πού θά μάς άπασχολήσει είναι ή γένεση τής μαζικής κουλτούρας, τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πού τήν άντιδιαστέλλουν πρός τήν αύθεντική τέχνη, καί οί έπιπτώσειςτης στό άτομο-δέκτη. 15. Δές τό δοκίμιο τοϋ Μαρκούζε πού περιλαμβάνεται σέ τούτο τό βιβλίο. 16. Τό δοκίμιο τών Χορκχάιμερ καί Άντόρνο πού μεταφράζουμε πιό κάτω άποτέλεσε τή βάση όλων τών μεταγενέστερων κειμένων πού έγραψαν οί φιλόσοφοι τής Σχολής γιά τή μαζική κουλτούρα. Πρέπει επίσης νά σημειωθεί ότι δέν μπορούμε έδώ νά εκθέσουμε καί νά έξετάσουμε κριτικά τόν τρόπο μέ τόν όποιο άντιλαμβάνονταν τή φύση καί τή λειτουργία τών μέσων μαζικής ενημέρωσης. 17

18 I α. Γένεση τής μαζικής κουλτούρας Μετά τίς κρίσεις πού χαρακτήρισαν τόν καπιταλισμό άπό τά τέλη τοΰ 19ου ώς τίς άρχές τοΰ 20οϋ αιώνα, ένισχύθηκε ή τάση διατήρησης τής κατεστημένηςτάξης πραγμάτων. ΟΙ πρωταγωνιστές τής τωρινής μοιρασιάς τής εξουσίας καί τής ιδιοκτησίας έκμεταλλεύτηκαν τίς σύγχρονες τεχνολογικές έξελίξεις καί έπινόησαν αύτό πού λέγεται μαζική κουλτούρα, γιά νά μποροΰν νά άσκοΰν έλεγχο στή συνείδηση τών άνθρωπον. Τά προϊόντα τής κουλτούρας αύτής είναι έμπορενματα πού έπιβάλλονται μέ τή διαφήμιση καί μέ τή μορφοποίηση νέων αισθητικών προτύπων, πού δέν έχουν σχέση μέ τήν αισθητική καί μέ τήν όμορφιά, άλλά μέ τά οικονομικά καί άλλα συμφέροντα τοΰ βιομηχανικού καί χρηματιστικοΰ κεφαλαίου. Ή έπιβολή τής αισθητικής τής μαζικής κουλτούρας συνοδεύεται άπό τή μουμιοποίηση τής κλασικής αύθεντικής τέχνης (τά άριστουργήματά της άπέκτησαν εναν μουσειακό χαρακτήρα, πού συνδέεται μέ την έπιφανειακότητα τής γενίκευσης τής παιδείας), άπό τόν παραγκωνισμό τής αυθεντικής, σύγχρονης τέχνης καί άπό τήν όλική σχεδόν έξαφάνιση τής λαϊκής κουλτούρας τής υπαίθρου καί τών πόλεων. β. Χαρακτηριστικά τής μαζικής κουλτούρας 1. Έ να άπό τά σπουδαιότερα γνωρίσματα τής μαζικής κουλτούρας είναι ή τυποποίηση. Αύτή δέν εντοπίζεται μόνο στά γενικά χαρακτηριστικά, άλλά καί στίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες τών προϊόντων τής κουλτούρας αύτής. Είναι ή άτέρμονη έπανάληψη τών Ιδιων θεμάτων, μοτίβων καί τεχνικών, ή άναπαλαίωση (πού καταλήγει σέ ευνουχισμό) παλιότερων θεμάτων καί έργων, ή «διασκευή» κλασικών, αύθεντικών έργων τέχνης, ή τεχνητή άναβίωση παλιών τεχνοτροπιών καί μοδών, ή άναίσχυντη εκμετάλλευση στοιχείων τής λαϊκής κουλτούρας πού άποχωρίζσνται βάναυσα άπό τά άρχικά τους συμφραζόμενα, ή καθιέρωση νέων θεμάτων καί συρμών (πού βασίζονται, στήν πραγματικότητα, σέ παλιούς). Ή ψεύτικη αύτή ποικιλομορφία καί ποικιλοχρωμία δείχνει δτι ή μαζική κουλτούρα δέν μπορεί νά υπάρξει χωρίς μιά έπίφαση πρωτοτυπίας καί νεοτερισμοΰ. Ή τυποποίηση συμβαδίζει μέ τήν ψενόοεξατομίκευση, μέ τόν επιφανειακό καί κίβδηλο ύπερτσνισμό ορισμένων λεπτομερειών πού άποβλέπουν στό διαχωρισμό τών προϊόντων τής μαζικής κουλτούρας, στήν άποφυγή μιάς ένδεχόμενης ταύτισής τους. Ή ψευδοεξατομίκευση επιτυγχάνεται μέ τήν ύπερβολική χρήση κάθε είδους έφέ (μουσικών, όπτικών, σκηνοθετικών κλπ) πού έξαρτώνται μέ τή σειρά τους άπό μιά προηγμένη τεχνολογία. 'Όπως λέει ό Άντόρνο, «τό άποτέλεσμα τής τυποποίησης καί τής ψευδοεξατομίκευσης γιά τή φυσιογνωμία τής βιομηχανίας τής κουλτούρας είναι ένα μείγμα έκσυγ- 18

19 χρονισμένης φωτογραφικής αυστηρότητας καί ακρίβειας, άπό τή μιά, καί άτομικιστικών υπολειμμάτων, αισθηματισμού καί ένός ήδη ετοιμασμένου καί κανονισμένου ρομαντισμού, άπό τήν άλλη». Ή τυποποίηση δέν άφορά πάντως μόνο τά προϊόντα τής μαζικής κουλτούρας, άλλά καί τίς άντιδράσεις, τίς άπαντήσεις τών δεκτών τους. Σ αυτήν τήν έκ τών προτέρων κατασκευή άπαντήσεων άποβλέπουν τά διάφορα σχόλια καί οί κριτικές πού παρουσιάζονται άπό τίς εφημερίδες, τά περιοδικά, τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση, καί πού έπιβάλλουν στό κοινό πρότυπα ερμηνείας τών προϊόντων τής μαζικής κουλτούρας. Έ να συγκεκριμένο παράδειγμα τής διαφοράς τής μαζικής κουλτούρας άπό τή γνήσια τέχνη μέ βάση τήν τυποποίηση βρίσκεται στό άρθρο τού Άντόρνο «Ή προοριζόμενη γιά τό πλατύ κοινό μουσική».17 Έδώ ή μουσική «γιά τίς μάζες» άντιδιαστέλλεται πρός τή «σοβαρή» (αύθεντική) μουσική. Ά ς δούμε πώς σχηματοποιεί ό Ντέιβιντ Χέλντ τίς άπόψεις τοΰ Άντόρνο 18 (Βλέπε πίνακες I καί II). 2. Ή μαζική κουλτούρα δέν άποβλέπει στήν υπέρβαση τής κατεστημένης τάξης πραγμάτων ούτε προβάλλει τήν εικόνα ένός καλύτερου κόσμου, οπου ό άνθρωπος θά συμβίωνε άρμονικά μέ τούς δμοιούς του καί μέ τή φύση. Ή μαζική κουλτούρα δέν στοχεύει στήν κατάδειξη τών κοινωνικών άντιφάσεων ούτε έπικαλεϊται ιδανικά πού θά μπορούσαν όυνάμει νά γίνουν πραγματικότητα. Αντίθετα, ταυτίζεται άπόλυτα μέ τό ύπάρχον, άναπαράγει καί ενισχύει τίς κυρίαρχες ερμηνείες τής πραγματικότητας καί κολακεύει τό ευνουχισμένο άτομο, εκμεταλλευόμενη δλες τίς άδυναμίες τού έγώ του, τίς άνορθολογικές τάσεις του, τά νευρωτικά του συμπτώματα καί τίς ναρκισσιστικές άμυνές του. Στόν κινηματογράφο π.χ. μπορεΐ κανείς νά παρατηρήσει τήν εξύμνηση τοΰ «μέσου άνθρώπου», μέ τά έλαττώματά του, τά «πάθη» του, τά μικρά του χαρίσματα, τίς καλές ή εύθυμες πλευρές τοΰ έαυτοϋ του έπίσης, τόν έκθειασμό καί τήν άπολυτοποίηση τών πραγμοποιημένων άνθρωπίνων σχέσεων, τήν τελική έπικύρωση τής ύπάρχουσας κοινωνικής ιεραρχίας, τήν ταυτόχρονη άνάμειξη (καί συνεπώς άμοιβαία έξουδετέρωση) έννοιών καί καταστάσεων πού είναι άντίθετες μεταξύ τους καί τόν γελοίο τεμαχισμό τής άνθρώπινης ύπαρξης σέ «περιοχές» (άς θυμηθούμε έδώ τό κλασικό σχήμα τής διάκρισης τής «πλούσιας σέ αισθήματα» ψυχής άπό τήν «άσήμαντη» καθημερινή πραγματικότητα παραδείγματα, ή ιστορία τής πόρνης μέ τήν άγνή ψυχή, τοϋ συμπαθητικού γκάνγκστερ, 17. Τ. Adorno (with the assistance of G. Simpson), «On Popular Music», Studies in Philosophy and Social Science, vol. 9. no 1, D. Held, Indroduction to Critical Theory, ό.π., σ. 101,

20 r ΠΙΝΑΚΑΣ I Ή δομή τής παραγωγής καί τής σύνθεσης τής «σοβαρής» καί τής «δημοφιλούς» μουσικής Σοβαρή μουσική Ή μουσική σημασία κάθε μέρους ή λεπτομέρειας δημιουργεϊται «άπό τή συγκεκριμένη ολότητα καί ποτέ άπό μιά άπλή ένίσχυση ένός μουσικού σχήματος». Τά θέματα καί οί λεπτομέρειες είναι σφιχτά δεμένα μέ τό σύνολο. Τά θέματα άναπτύσσονται μέ έπιμέλεια. Δέν μπορούν νά άλλάξουν οί λεπτομέρειες χωρίς ν αλλάξει καί τό σύνολο - οί λεπτομέρειες σχεδόν έμπεριέχουν / προεξοφλούν τό σύνολο. 'Υπάρχει συνοχή μεταξύ τής μορφικής δομής καί τού περιεχομένου (θέματα). Ό ταν χρησιμοποιούνται σταθερά θέματα, έξαχολουθούν νά παίζουν σημαντικό ρόλο μέσα στό σύνολο. Έξαίρει κανόνες υψηλής τεχνικής ικανότητας. Δημοφιλής μουσική Οΐ μουσικές συνθέσεις άκολουθοϋν πασίγνωστους τύπους / γενικά πλαίσια: είναι σχηματοποιημένες. Πολύ μικρή ή πρωτοτυπία τους. Ή δομή τού συνόλου δέν έξαρτάται άπό τίς λεπτομέρειες - τό σύνολο δέν άλλάζει άπό τή μεμονωμένη λεπτομέρεια. Ή μελωδική δομή είναι έξαιρετικά άκαμπτη καί έπαναλαμβάνεται συχνά. Ή αρμονική δομή περιέχει ένα καθιερωμένο θέμα. Οί πολυπλοκότητες δέν έχουν έπίδραση στή δομή τοϋ ϊργου - δέν άναπτύσσουν θέματα. Ή έμφαση δίνεται στό συνδυασμό μεμονωμένων «έφέ» - στόν ήχο, τό χρώμα, τόν τόνο, τό χρόνο, τό ρυθμό. Οί αύτοσχεδιασμοί γίνονται «κανονικοί», όμαλοποιούνται. Οί λεπτομέρειες μπορούν νά άντικατασταθούν άπό άλλες. Φαίνεται πρωτότυπη καί καινούρια, ένώ έπικυρώνει συμβατικούς κανόνες γι αύτό πού είναι καταληπτό στή μουσική. 20

21 ΠΙΝΑΚΑΣ II Διαφορές μεταξύ «σοβαρής» καί «δημοφιλούς» μουσικής ώς πρός τίς άπαντήσεις πού ζητούν ή τίς άξιώσεις πού έχουν άπό τόν άκροατή Σοβαρή μουσική Γιά νά καταλάβει κανείς να κομμάτι σοβαρής μουσικής, πρέπει νά τό άκούσει δλο. Τό σύνολο έχει μεγάλη έπίδραση στήν αντίδραση πρός τίς λεπτομέρειες. Τά θέματα καί οί λεπτομέρειες μπορούν νά κατανοηθοΰν μόνο μέσα στά πλαίσια τοΰ συνόλου. Τό νόημα τής μουσικής δέν μπορεΐ νά γίνει κατανοητό μόνο μέσω τής αναγνώρισης, δηλαδή τής ταύτισης τής μουσικής μ ενα άλλο «δμοιο» κομμάτι. Χρειάζεται προσπάθεια καί συγκέντρωση γιά νά παρακολουθήσει κανείς τή μουσική. Δ ημοφιλής μουσική Τό σύνολο έχει μικρή έπίδραση στήν άποδοχή καί στήν άντίδραση πρός τά μέρη - ισχυρότερες οί άντιδράσεις πρός τά μέρη παρά πρός τό σύνολο. Ή μουσική τυποποιείται σέ εύκολα αναγνωρίσιμους τύπους, πού είναι παραδεκτοί καί γνωστοί πρίν τήν άποδοχή. Μικρή προσπάθεια χρειάζεται γιά νά παρακολουθήσει κανείς τή μουσική - τό άκροατήριο διαθέτει ήδη πρότυπα, στά όποία έντάσσονται οί μουσικές έμπειρίες. Μικρή έμφαση δίνεται στό σύνολο ώς μουσικό συμβάν - αύτό πού μετράει είναι τό στύλ, ό ρυθμός (ή κίνηση τοϋ ποδιού στό πάτωμα). 'Οδηγεί πίσω σέ οικείες έμπειρίες (τά θέματα καί οί λεπτομέρειες μπορούν νά γίνουν κατανοητά έξω άπό τό γενικό πλαίσιο, γιατί ό άκροατής μπορεΐ αυτόματα νά συμπληρώσει μόνος του τό γενικό πλαίσιο). Ή αισθητική της σπάει τή συνέχεια τής καθημερινής ζωής καί ένθαρρύνει τήν περισυλλογή Τό νόημα τής μουσικής γίνεται κατανοητό μέσω τής άναγνώρισης. Ή εύχαρίστηση, τό κέφι πού δημιουργεϊται άπό τό άκουσμα τής μουσικής «μεταφέρεται» στό μουσι- 21

22 I J κό άντικείμενο, πού έπενδύεται με ιδιότητες πού ξεπηδοΰν άπό τό μηχανισμό τής ταύτισης. Πετυχημένη, καλή μουσική θεωρείται έκείνη πού έπαναλαμβάνεται συχνά. 'Η μουσική εχει «ύπνωτική επίδραση» στην κοινωνική συνείδηση. Ενισχύει μιά αίσθηση συνέχειας στήν καθημερινή ζωή - ένώ ή πραγμοποιημένη της δομή ένισχύει τή λήθη. Κάνει «περιττή τη διαδικασία τοΰ σκέπτεσθαι». πού τοΰ άρέσει νά παίζει μέ ηλεκτρικά τρενάκια έπειδή πέρασε μιά δυστυχισμένη παιδική ήλικία, τοΰ μεγάλου άπατεώνα, πού είναι καί εξαιρετικά μορφωμένος, κλπ.).19 γ. Επιπτώσεις τής μαζικής κουλτούρας στόν δέκτη Ή μαζική κουλτούρα έπινοήθηκε γιά νά γεμίσει τόν έλεύθερο χρόνο τοΰ άνθρώπου, τό χρόνο πού τοϋ άφήνει ή άσκηση μιάς όρθολογικοποιημένης καί μηχανοποιημένης έργασίας καί ή συμμετοχή σέ μιά άνούσια διανθρώπινη συναλλαγή καί επαφή. Ή οχληρότητα τής καθημερινής ζωής, τά προβλήματα έπιβίωσης, συμμετοχής στά κοινά καί αυτογνωσίας, ή άγωνία γιά τό μέλλον, ή αίσθηση τής αποξένωσης πού έχει τό σύγχρονο άτομο άπό κάθε τομέα τής ιδιωτικής, κοινωνικής καί πολιτικής ζωής, έκαναν τόν έλεύθερο χρόνο πραγματικό άσυλο. Ά λλά αύτό άκριβώς τό καταφύγιο καταλήφτηκε άπό τή μαζική κουλτούρα, πού πέτυχε τόν έφησυχασμό, τήν έξουδετέρωση τής οργής καί τής άπελπισίας, τήν άδρανοποίηση τής σκέψης καί τήν άναπαραγωγή τών παραδεδομένων άξιών καί άναγκών. 'Η μαζική κουλτούρα προσφέρει διασκέδαση, ψυχαγωγία, μ άλλα λόγια φυγή άπό τήν πραγματικότητα καί προετοιμασία γιά μιά άκόμη έργάσιμη μέρα. Συμπερασματικά, δέν είναι τίποτε 19. Δανειζόμαστε τά παραδείγματα άπό τό δοκίμιο τού γάλλου φιλόσοφου L. Goldmann La Reification (1959). Δές L. Goldmann, Recherches dialectiques, Gallimard, Paris, 19S9, σ

23 άλλο παρά μιά άσφαλιστική δικλείδα πού έκτονώνει τίς κρίσεις' είναι ή πίσω όψη, ό πιστός συνοδοιπόρος τής καπιταλιστικής βιομηχανικής παραγωγής. Αύτές είναι συνοπτικά οί άπόψεις τών φιλοσόφων τής Σχολής τής Φραγκφούρτης γιά τό φαινόμενο τής μαζικής κουλτούρας. Ή ριζοσπαστικότητά τους προσέλκυσε, άναπόφευκτα, τίς κρίσεις καί τίς έπικρίσεις πολλών μαρξιστών καί μή φιλοσόφων καί κοινωνιολόγων. Ή κριτική τών μαρξιστών μπορεί νά συνοψιστεί στίς έξής δύο γνωματεύσεις: α) Οί φιλόσοφοι τής Σχολής άντιλαμβάνονται τήν άνώτερη κουλτούρα μ Ιναν έλιτίστικο τρόπο, μετατρέποντάς την σέ μέσο γιά τό μετασχηματισμό τής κοινωνίας μέσω τής άνάπτυξης μιάς κριτικής συνείδησης, καί τή μαζική κουλτούρα ώς άποκλειστικό φορέα καί βάση τοϋ σύγχρονου όλοκληρωτισμού, καί β) υποτιμούν τίς μάζες (καί ειδικότερα τήν έργατική τάξη), πιστεύοντας τόσο στή «μετριότητά» τους δσο καί στό βούλιαγμά τους μέσα σέ μιά πανίσχυρη πραγμοποίηση συνεπώς, «ή πράξη γίνεται ουτοπικό ιδεώδες τών διανοουμένων ή γνήσια άρνητική καί επαναστατική άντίθεση άφήνεται σέ μιά προνομιούχα έλίτ καί σέ μιά άνατρεπτική τέχνη».20 Πιό σοβαρή είναι ή κριτική τών φιλελεύθερων, «πλουραλιστών» δημοκρατών, δπως τοΰ κοινωνιολόγου Έντουαρντ Σίλς. Κατ αυτόν; α )«τό διάβασμα καλών βιβλίων, ή άπόλαυση τής σοβαρής ζωγραφικής καί μουσικής είναι σήμερα πιό διαδεδομένη άπ δ,τι τούς προηγούμενους αιώνες, καί δέν υπάρχει λόγος νά πιστέψουμε δτι είναι λιγότερο βαθιά ή γνήσια. Μόνο ή διαψευσμένη προσκόλληση σ ενα άπραγματοποίητο ιδανικό τής άνθρώπινης τελειότητας καί μιά άπέχθεια γιά τήν κοινωνία μας καί γιά τά άνθρώπινα όντα, δπως είναι αύτά, μπορεί νά τό κρύψει αύτό». β) αύτοί πού άναλύουν τή μαζική κουλτούρα κάνουν λάθος δταν τή βλέπουν ώς πρωτόφαντο φαινόμενο: «Ξεχνοΰν δτι μέχρι τόν 19ο αίώνα, δπου ήρθε μιά άλλαγή χάρη στή συνάντηση τής οικονομικής προόδου μέ μιά νέα άντίληψη γιά τήν άξία τής άνθρώπινης ζωής καί μέ τίς προσπάθειες τών φιλελεύθερων καί άνθρωπιστών μεταρρυθμιστών, οί μάζες 20. A. Swinge wood, The Myth of Mass Culture, The Macmillan Press, London, 1977, a. 18. Θά πρέπει έδώ νά σημειώσουμε τή συμβολή ορισμένων ριζοσπαστών άμερικάνων φιλοσόφων καί κοινωνιολόγων στή μελέτη τοϋ φαινομένου τής μαζικής κουλτούρας, δπως τών D. Macdonald, Β. Rosenberg, D. White, I. Howe, L. Crespi, Van den Haag, R. Parker κ.ά. Οί στοχαστές αυτοί γράφουν τήν ίδια έποχή μέ τούς φιλοσόφους τής Σχολής. Μιά έξαιρετική συλλογή άρθρων τους είναι ή Β. Rosenberg and D. Μ. White (eds), Mass Culture: The Popular Arts in America, The Free Press, Glelncoe, 111., Μιά άλλη άξιόλογη συλλογή άρθρων είναι ή P. Davison, R. Meyersohn and Ε. Shils, Literary Taste, Culture and Mass Communication, Vol. 1, Culture and Mass Culture, Chadwyck-Healey, Cambridge,

24 J ζούσαν μιά υποβαθμισμένη ζωή... Ή κουλτούρα αυτών τών στρωμάτων, πού ήταν αποβλακωμένα άπό τή δουλειά, τήν αρρώστια καίτο φόβο καί πού περιλάμβαναν ενα πολύ μεγαλύτερο μέρος τοΰ πληθυσμού άπ ό,τι στίς προηγμένες κοινωνίες τοϋ 20ού αιώνα, ηταν μιά κουλτούρα πού περιλάμβανε άγώνες σκυλιών μέ αρκούδες, κοκορομαχίες, μεθύσια, παραμύθια γιά μάγισσες, κουτσομπολιά γιά τίς σεξουαλικές διαστροφές τών καλογέρων καί τών καλογριών, ιστορίες γιά φόνους καί άκρωτηριασμούς. Ή ιστορία τού Σουήνυ Τόντ, τοϋ διαβολικού κουρέα τής όδοϋ Φλήτ, που εστησε μια κερδοφορα επιχείρηση φτιάχνοντας κρεατόπιτες μέ τή σάρκα τών θυμάτων πού έπεφταν στήν καταπακτή τού κουρείου του, δέν είναι δημιούργημα τής σύγχρονης μαζικής κουλτούρας. Χρονολογείται άπό τόν Μεσαίωνα... Ό ποιος συχνάζει στίς βιβλιοθήκες καί στά παλαιοβιβλιοπωλεία δέν μπορεΐ νά μή διαπιστώσει ότι ή μεγάλη πλειοψηφία τών βιβλίων τοϋ 17ου καί τού 18ου αιώνα, γιά νά μή μιλήσουμε γιά τόν 19ο, είναι εντελώς ανάξια λόγου... Ή άνώτερη κουλτούρα τοϋ 17ου αιώνα δέν περιλάμβανε μόνο τόν Σαίξπηρ, τόν Τζόνσον, τόν Μπέικον, τόν Χόμπς, τόν Ρακίνα, τόν Πασκάλ, τόν Λά Ροσφουκώ κ.ά., άλλά καί έναν πολύ μεγαλύτερο άριθμό έντελώς ασήμαντων συγγραφέων...»21 Θά κλείσουμε τήν εισαγωγή μας υπογραμμίζοντας τή συγγένεια αυτών τών κριτικών - καταγγελιών, όπως καί τήν κοινή προσφυγή τους στό «ρεαλισμό» (πού είναι άντίθετος πρός τόν υποτιθέμενο ουτοπισμό, άνιστορισμό καί πεσιμισμό τών φιλοσόφων τής Σχολής τής^ Φρανκφούρτης). Κατά τή γνώμη μας, ή επίκληση του ρεαλισμού δέν είναι αυτόματα καί υλοποίησή του. Έτσι, α) ή άπόρριψη τού υπερβατικού, άρνητικού, υπονομευτικού χαρακτήρα τής τέχνης τήν υποβιβάζει σε μια απλη «αντανακλαση» τής κοινωνικής μορφής πού ισχύει κάθε φορά ήτή μετατρέπει σέ πλευρά τής κοινωνικής οργάνωσης (άνεξάρτητα άπό τίς ίδιαιτεροτητές της, τή σχέση της μέ τήν ομορφιά κλπ.). β) ή σωστή επισήμανση τής ύπαρξης μιάς άλλης, «φτηνής» κουλτούρας δίπλα στήν «άνώτερη» κουλτούρα τής Δύσης τού 17ου, 18ου καί 19ου αιώνα δέν μπορεΐ νά μάς πείσει γιά τήν άνωτερότητα τής σημερινής κουλτούρας. Είναι άλήθεια οτι οι φιλοσοφοι τής Σχολής τής Φραγκφούρτης ανάλυσαν μόνο τήν ανώτερη κουλτουρα (και τη λαϊκή κουλτούρα), άλλά αύτό δέν σημαίνει ότι αποσιωπούσαν ή άγνοούσαν τήν ύπαρξη τής άλλης. Επιπλέον, κι αύτό είναι σημαντικότερο, άν οί ισχυρισμοί τού Σίλς είναι σωστοί, τότε πώς έξηγείται τό γεγονός τής έμφάνι- 21. Ε. Shils, Daydreams and Nightmares: Reflections on the Criticism o f Mass Culture (1957). Περιέχεταί στό E. Shils, The Intellectuals and the Powers, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1972, σ

25 σης τόσων σημαντικών έργων σέ μιά άραιοκατοικημένη Ευρώπη, όπου ή κουλτούρα ήταν προνόμιο μιάς μικρής μειοψηφίας; Ά ν θυμηθούμε τά εργα τέχνης πού παρουσιάστηκαν άπό τόν 14ο αιώνα ώς τή δεκαετία τοϋ 1920, δέν μπορούμε νά μήν κάνουμε μιά σύγκριση μέ τόν κόσμο τοϋ 20ού αιώνα, δπου οί δυνατότητες επικοινωνίας, οί τεχνολογικές άνακαλύψεις καί ή γενίκευση τής παιδείας είναι άπείρως μεγαλύτερες άπ δ,τι παλιότερα. Καί τό άποτέλεσμά αύτής τής σύγκρισης θά είναι ένα έρώτημα: ποΰ όφείλεται ή σημερινή μηδαμινότητα τής κουλτούρας, ή ευτέλεια τών καλλιτεχνικών έργων καί ή ρηχότητα τών δημιουργών τους; Ή, γιά νά χρησιμοποιήσουμε τά λόγια ένός σύγχρονου φιλόσοφου, τοϋ Κορνήλιου Καστοριάδη, «... ή σημερινή κουλτούρα είναι, σέ πρώτη προσέγγιση, ένα μηδενικό. Οταν μιά εποχή δέν έχει μεγάλους άντρες, τούς έφευρίσκει. Μήπως συμβαίνει καί τίποτε άλλο σήμερα στίς διάφορες περιοχές τοΰ πνεύματος ; Ισχυριζόμαστε δτι κάνουμε επαναστάσεις, ένώ άντιγράφουμε καί μιμούμαστε χονδροειδώς (κι έδώ μεσολαβεί καί ή άγνοια ένός ύπερπολιτισμένου καί νεοαναλφάβητου κοινού) τίς τελευταίες μεγάλες δημιουργικές στιγμές τής δυτικής κουλτούρας, δηλαδή δ,τι έγινε έδώ καί πάνω άπό μισό αιώνα (μεταξύ τού 1900 καί τού ). Ό Σένμπεγκ, ό Βέμπερν καί ό Μπέργκ δημιούργησαν τήν άτονική καί σειραϊκή μουσική πρίν άπό τό Πόσοι άπό τούς θαυμαστές τής άφηρημένης ζωγραφικής ξέρουν τίς χρονολογίες γέννησης τοΰ Καντίνσκυ (1866) καί τοΰ Μόντριαν (1872); Στά 1920 είχαμε ήδη τό νταντά καί τό σουρεαλισμό. Ποιός μυθιστοριογράφος θά μπορούσε νά προστεθεί στή σειρά: Προύστ, Κάφκα, Τζόυς... ;»22 Τά έρωτήματα αύτά μάς υποχρεώνουν νά συνειδητοποιήσουμε τόσο τίς πραγματικές αιτίες πού οδήγησαν τούς φιλοσόφους τής Σχολής τής Φραγκφούρτης στήν έξέταση τοϋ φαινομένου τής μαζικής κουλτούρας δσο καί τή συνταρακτική έπικαιρότητατών άπόψεώντους. Είναι φανερό, επίσης, πώς τό ιδεώδες τής άκαδημαϊκής, ούόέτερης, γνώσης δέν μπορεί νά έπιστρατευτεί εναντίον μιάς μέχρι πάθους πολιτικοποιημένης καί πολιτικής σκέψης ή σκέψη αύτή μπορεί νά κριθεί (καί ίσως νά άντικατασταθεί) μόνο άπό μιά σκέψη πού θά υπεράσπιζε τά ϊδια ιδανικά καί θά ύπάκουε στόν ίδιο κανόνα: στόν κανόνα τής άρνησης (μέ τή μορφή τής διατήρησης-ύπέρβασης). Ζήσης Σαρίκας 22. C. Castoriadis, Transformation Sociale et Creation Culturelle (1978). Πεί?ιεχεται στό βιβλίο του Le contenu du socialisme, U.Q.E, Paris, 1979, a

26 Γ L

27 Χ έρμπερτ Μ αρκούζε Παρατηρήσεις γιά εναν επαναπροσδιορισμό τής κουλτούρας Ξεκινώ άπό τόν ορισμό τής κουλτούρας πού έχει δώσει ό Webster, σύμφωνα μέ τόν όποιο ή κουλτούρα πρέπει νά νοηθεί ώς τό σύμπλεγμα τών ειδικών πεποιθήσεων, δοξασιών, επιτευγμάτων, παραδόσεων κλπ., πού σχηματίζουν τό «φόντο» μιάς κοινωνίας. Στήν παραδοσιακή χρήση τής γλώσσας άποκλείονται συνήθως «επιτεύγματα», δπως ή καταστροφή καί τό έγκλημα, καί «παραδόσεις», δπως ή θηριωδία καί ό φανατισμός θά μείνω πιστός σ αύτή τή χρήση, αν καί μπορεί νά άποδειχτεϊ άπαραίτητη ή έπανεισαγωγή τών ιδιοτήτων αύτών στόν ορισμό. Επίκεντρο τής συζήτησής μου θά είναι ή σχέση μεταξύ τοϋ «φόντου» (τής κουλτούρας) καί τής «βάσης»: έτσι, ή κουλτούρα θά παρουσιαστεί ώς τό σύμπλεγμα τών ηθικών, πνευματικών καί αισθητικών σκοπών (άξιών), πού θεωρούνται άπό μιά κοινωνία ώς ό σκοπός τής οργάνωσης, τοϋ καταμερισμού καί τής κατεύθυνσης τής έργασίας της, ώς τό «καλό» πού πρέπει νά επιτευχθεί άπό τόν τρόπο ζωής πού εχει θεσπίσει ή κοινωνία αύτή. Γιά παράδειγμα ή αύξηση τής άτομικής καί τής δημόσιας ελευθερίας, ή μείωση τών άνισοτήτων πού βάζουν φραγμό στήν άνάπτυξη τοϋ «άτόμου» ή τής «προσωπικότητας» καί μιά άποτελεσματική καί λογική διαχείριση μπορούν νά θεωρηθούν ώς άντιπροσωπευτικές «άξίες τής κουλτούρας» τής άναπτυγμένης βιομηχανικής κοινωνίας (τόσο στήν Α νατολή δσο καί στή Δύση καταδικάζεται κάθε άπόπειρα άρνησης τοϋ χαρακτήρα τους ώς άξιών). Μιλάμε γιά τήν ύπαρξη μιάς (περασμένης ή τωρινής) κουλτούρας μόνο δταν οί άντιπροσωπευτικοί σκοποί καί άξίες τής κουλτούρας αύτής έχουν μεταφραστεί (ή πρόκειται νά μεταφραστούν) ευδιάκριτα στήν κοινωνική πραγματικότητα. Μπορεί νά ύπάρχουν σημαντικές διαφορές στήν έκταση καί στήν καταλληλότητα τής μετάφρασης αύτής, άλλά οί ΐσχύοντες θεσμοί καί οί σχέσεις μεταξύ τών μελών μιάς ορισμένης κοινωνίας πρέπει νά παρουσιάζουν μιά εύδιάκριτη συγγένεια μέ τίς διαγγελλόμενες άξίες: πρέπει νά συνιστοΰν μιά βάση γιά τήν πιθανή πραγμάτωση τών άξιών αύτών. Μ αλλα λόγια, ή κουλτούρα είναι κάτι παραπάνω άπό μιά άπλή ιδεολογία. Α ν άναλογιστούμε τούς σκοπούς πού έχει θέσει ό δυτικός πολιτισμός καί δσα άπαιτούνται γιά τήν πραγμάτωσή τους, μπορούμε νά ορίσουμε τήν κουλτούρα ώς μιά διαδικασία έξανθρωπι- 27

28 σμοϋ, πού χαρακτηρίζεται, άπό τή συλλογική προσπάθεια γιά τή διατήρηση τής άνθρώπινης ζωής, γιά τήν κατάπαυση τοΰ άγώνα γιά τήν ύπαρξη ή, τουλάχιστον, γιά τόν περιορισμό του μέσα σέ ελεγχόμενα όρια, γιά τή στερέωση μιάς παραγωγικής όργάνωσης τής κοινωνίας, γιά τήν άνάπτυξη τών πνευματικών ικανοτήτων τών άνθρώπων καί γιά τή μείωση ή άπομεταρσίωση τής επιθετικότητας, τής βίας καί τής αθλιότητας. Ά π ό τήν άρχή πρέπει νά θέσουμε δύο περιορισμούς: 1. Ό «δεσμευτικός» χαρακτήρας τής κουλτούρας ήταν πάντα π ε ριορισμένος σ έναν ειδικό κόσμο, πού διαμορφωνόταν άπό μιά ορισμένη φυλετική, έθνική, θρησκευτική ή όποιαδήποτε άλλη ταυτότητα (οί εξαιρέσεις ήταν καταδικασμένες νά μείνουν ιδεολογικές). Πάντα υπήρχε ένας «άλλότριος» κόσμος, γιά τόν όποιο δέν ισχυαν οί σκοποί τής κουλτούρας: ό εχθρός, ό άλλος, ό ξένος, ό προγραμμένος - έννοιες πού δέν άναφέρονται κατά πρώτο λόγο σέ άτομα, άλλά σέ ομάδες, θρησκείες, «τρόπους ζωής», κοινωνικά συστήματα. Μπρός στόν εχθρό (πού εμφανίζεται καί στόν πρώτο κόσμο), ή κουλτούρα μπαίνει σέ διαθεσιμότητα ή καί απαγορεύεται μάλιστα, κι έτσι άνοίγει ό δρόμος στήν άπανθρωπιά. 2. Μόνο ό άποκλεισμός τής θηριωδίας, τοϋ φανατισμού καί τής μή άπομεταρσιωμένης βίας μάς έπιτρέπει νά ορίσουμε τήν κουλτούρα ώς διαδικασία εξανθρωπισμού. Οί δυνάμεις αύτές (καί οί θεσμοί τους) μπορούν μολαταύτα νά είναι ένα συστατικό μέρος τής κουλτούρας, έτσι ώστε ή προσέγγιση ή ή επίτευξη τών σκοπών τής κουλτούρας νά γίνεται μέσω τής άσκησης θηριωδίας καί βίας. Αύτό μπορεΐ νά εξηγήσει τήν παραδοξότητα πού προκύπτει άπό τό γεγονός ότι ή «άνώτερη κουλτούρα» τής Δύσης ήταν σέ τόσο μεγάλο βαθμό μιά διαμαρτυρία εναντίον τής κουλτούρας, μιά κατηγορία καί μιά άρνησή της - όχι μόνο σέ σχέση μέ τήν άξιολύπητη μετάφρασή της στήν πραγματικότητα, άλλά καί μέ τίς έσωτερικές της άρχές καί τό περιεχόμενό της. Μ αυτούς τούς όρους, ή επανεξέταση μιάς δεδομένης κουλτούρας περικλείει τό ερώτημα γιά τή σχέση τών άξιών μέ τά γεγονόταόχι ώς λογικό ή γνωσιοθεωρητικό πρόβλημα, άλλά ώς πρόβλημα τής κοινωνικής δομής: ποιά ή σχέση μεταξύ τών μέσων τής κοινωνίας καί τών σκοπών πού άναγνωρίζει αύτή; Οί σκοποί καθορίζονται φαινομενικά άπό τήν (κοινωνικά) παραδεκτή «άνώτερη κουλτούρα» έτσι, γίνονται άξιες, πού πρέπει νά ενσωματωθούν περισσότερο ή λιγότερο ταιριαστά στούς κοινωνικούς θεσμούς καί στίς κοινωνικές σχέσεις. Επομένω ς, τό ερώτημα μπορεΐ νά διατυπωθεί πιό συγκεκριμένα: Ποιά είναι ή σχέοη μεταξύ τής λογοτεχνίας, τής τέ 28

29 χνης, τής φιλοσοφίας, τής θρησκείας μιάς κοινωνίας, κ α ί τής κοινωνικής πράξης; Ε πειδή τό πρόβλημα αυτό παρουσιάζει μεγάλη έκταση, δέν μπορούμε νά τό συζητήσουμε έδώ παρά μόνο μέ τή μορφή κάποιων υποθέσεων πού έφαρμόζονται σέ σύγχρονες έξελικτικές τάσεις. Στήν παραδοσιακή συζήτηση υπάρχει άρκετή συμφωνία πάνω στό ότι ή σχέση μεταξύ τών σκοπών τής κουλτούρας καί τών πραγματικών μέσων δέν είναι καθόλου σχέση σύμπτωσης (καί δέν μπορεί νά είναι;) καί ότι σπάνια είναι μιά σχέση άρμονίας. Αύτή ή άποψη έκφράστηκε μέ τή διάκριση μεταξύ κουλτούρας καί πολιτισμού, κατά τήν όποία ή κουλτούρα άναφέρεται σέ μιά άνώτερη διάσταση τής άνθρώπινης αύτονομίας καί ολοκλήρωσης, ενώ ό πολιτισμός χαρακτηρίζει τό βασίλειο τής άναγκαιότητας, τής κοινωνικά άπαραίτητης έργασίας καί συμπεριφοράς, όπου ό άνθρωπος δέν είναι πραγματικά ό έαυτός του ούτε βρίσκεται στό στοιχείο του, άλλά έξαρτάται, άντίθετα, άπό τήν ετερονομία, άπό εξωτερικές συνθήκες καί άνάγκες. Τό βασίλειο τής άναγκαιότητας μπορεί νά περιοριστεί (κάτι πού συμβαίνει συχνά). Στήν πραγματικότητα, ή έννοια τής προόδου μπορεί νά εφαρμοστεί μόνο σ αύτό τό πεδίο (τεχνική πρόοδος), στήν κίνηση τού πολιτισμού πρός τά μπρος- άλλά αύτή ή κίνηση δέν εξαφάνισε τήν ένταση (tension) μεταξύ τής κουλτούρας καί τοΰ πολιτισμού. Μπορεί μάλιστα νά ένίσχυσε τή διχοτόμηση, στό βαθμό πού οί άπεριόριστες δυνατότητες πού άνοίχτηκαν άπό τήν τεχνική πρόοδο φαίνονται νά έρχονται σέ όλο καί μεγαλύτερη αντίθεση πρός τήν περιορισμένη καί διαστρεβλωμένη πραγματοποίησή τους. Ταυτόχρονα, όμως,"ή ένταση αύτή μειώνεται σταθερά άπό τό γεγονός ότι ή κουλτούρα ενσωματώνεται μέ τρόπο συστηματικό καί οργανωμένο στήν καθημερινή ζωή καί στήν εργασία - καί μάλιστα τόσο άποτελεσματικά, ώστε νά προκύπτει τό έρώτημα άν μπορεί νά σταθεί άκόμη ή διάκριση μεταξύ κουλτούρας καί πολιτισμού, λαμβανόμενων ύπόψη τών κυρίαρχων τάσεων τής άναπτυγμένης βιομηχανικής κοινωνίας. Ή, άκριβέστερα, άν δέν καταργήθηκε ή ένταση μεταξύ τών μέσων καί τών σκοπών, μεταξύ τών άξιών τής κουλτούρας καί τών κοινωνικών γεγονότων άπό τήν άπορρόφηση τών σκοπών άπό τά μέσα. Δέν έχει γίνει μιά «πρόωρη», κατασταλτική καί μάλιστα βίαιη έξομοίωση τής κουλτούρας καί τοϋ πολιτισμού πού συνέβαλε στήν έξασθένηση τών δυνάμεων πού άναχαίτιζαν άποτελεσματικά τίς καταστροφικές τάσεις; Μ αύτή τήν ένσωμάτωση τής κουλτούρας στήν κοινωνία, ή κοινωνία τείνει νά γίνει ολοκληρωτική, άκόμη κι έκεΐ όπου διατηρεί δημοκρατικές μορφές καί θεσμούς. 29

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική*

Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* 2 Περί της έννοιας της άρνησης στη διαλεκτική* Πιστεύω, σ αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι, ότι ο προσδιορισμός του περιεχομένου της παρούσης ιστορικής περιόδου και, ειδικά, η ανάπτυξη του ύστερου καπιταλισμού

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία».

κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } Σχολή της Φρανκφούρτης: η έννοια της «µαζικής κουλτούρας» και της«πολιτιστική βιοµηχανία». } η«µαζική κουλτούρα» δεν είναι η κουλτούρα που προέρχεται από τις µάζες, αλλά αυτή που προορίζεται για αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΥΖΕ, ΧΟΡΚΧΑΪΜΕΡ. , τεχνη. ? και. μαζικη. κουλτούρα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ: Ο ΔIΑΦΩΤιΣΜΟΣ ΩΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ

ΜΑΡΚΟΥΖΕ, ΧΟΡΚΧΑΪΜΕΡ. , τεχνη. ? και. μαζικη. κουλτούρα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ: Ο ΔIΑΦΩΤιΣΜΟΣ ΩΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ ,.. ΑΝΤΟΡΝΟ, ΛΟΒΕΝΤΑΛ ΜΑΡΚΟΥΖΕ, ΧΟΡΚΧΑΪΜΕΡ, τεχνη? και μαζικη κουλτούρα r ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ κονλτουρασ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ κονλτουρα Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ: Ο ΔIΑΦΩΤιΣΜΟΣ ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων.

LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. 9 LUDWIK FLECK (1896-1961) (Λούντβικ Φλεκ) Ο Ludwik Fleck και η κατασκευή των επιστημονικών γεγονότων. «Βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά κατανοούμε με τα μάτια της συλλογικότητας». 6 Ένα από τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία

Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία Πολιτιστικές βιομηχανίες, ως όρος εισάγεται στις αρχές του εικοστού αιώνα, Αρχικά εμφανίστηκε από τους Μαξ Χορκ-χάιμερ και Τίοντορ Αντόρνο (Μax Horkheimer, Theodor

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Κάθε πολιτισμός αφήνει το στίγμα του στην ιστορία, όμως η αρχαία ελληνική τέχνη ξεπέρασε τα όρια του χρόνου με το πανανθρώπινο μήνυμά της, με τη δύναμη του πνεύματος και του συναισθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ τέχνη επικοινωνία προσωπική ανάπτυξη κοινωνική συνοχή Ο πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 4: Ιατρική ηθική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 4: Ιατρική ηθική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 4: Ιατρική ηθική Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1.Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 2. Ευθανασία 3.Αρχή της αυτονομίας 4. Αρχή του αληθούς συμφέροντος 5.Αρχή της ιερότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (αποσπάσματα από το βιβλίο του Έριχ Φρομ «η τέχνη της αγάπης», Εκδόσεις Μπουκουμάνη).

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (αποσπάσματα από το βιβλίο του Έριχ Φρομ «η τέχνη της αγάπης», Εκδόσεις Μπουκουμάνη). ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (αποσπάσματα από το βιβλίο του Έριχ Φρομ «η τέχνη της αγάπης», Εκδόσεις Μπουκουμάνη). 1. Σ ένα πολιτισμό όπου επικρατεί το εμπορικό πνεύμα και η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το

Η διατύπωση του ερωτήματος κρίνεται ως ασαφής και μάλλον ασύμβατη με το ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΡΓΥΡΗ ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ον/μο:.. Α Λυκείου Γεν. Παιδείας 01-12-12 ΚΕΙΜΕΝΟ : Η γλώσσα των νέων α. Τα κορακίστικα των νέων, καθώς παραβιάζουν του κανόνες της «καθώς πρέπει» ομιλίας, αποτελούν πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη

Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΑΤΟ Η Κοινωνική ιάρθρωση: ιαστρωµάτωση, Κινητικότητα, Μετάταξη 1. Κοινωνική ιάρθρωση, διαστρωµάτωση, ταξική σύνθεση Ερώτηση ανάπτυξης Nα προσδιορίσετε τους λόγους για τους οποίους οι συγγραφείς

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου

Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αισθητική φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου Αικατερίνη Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια το μάθημα Αισθητική διδάσκεται στο 4ο έτος, Ζ εξάμηνο εισάγει στις κλασσικές έννοιες και θεωρίες της φιλοσοφίας της τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλελευθερισμός του Καρλ Πόππερ. Όμιλος Ανοιχτή Κοινωνία & Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 23 Οκτωβρίου 2014

Ο Φιλελευθερισμός του Καρλ Πόππερ. Όμιλος Ανοιχτή Κοινωνία & Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 23 Οκτωβρίου 2014 Ο Φιλελευθερισμός του Καρλ Πόππερ Όμιλος Ανοιχτή Κοινωνία & Ινστιτούτο Διπλωματίας και Διεθνών Εξελίξεων 23 Οκτωβρίου 2014 Τι ήταν ο Πόππερ Φιλελεύθερος; Σοσιαλδημοκράτης; Συντηρητικός; Ήταν ο Πόππερ φιλελεύθερος;

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση Ενότητα # 1.2: Η προοπτική των βασικών αρχών της φύσης των Φυσικών Επιστημών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτήν τη γη.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 2ο (σελ. 52-66) Βασικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Emile Durkheim Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 2ο (σελ. 52-66) Βασικές κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1

Επίπεδο Γ1 Χρήση γλώσσας Γ1 Χρήση γλώσσας 1 Γ1 1 Επίπεδο Γ1 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη για τη σημασία της τέχνης στη ζωή μας. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη, όταν γράφει, και

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Ορισμός. Γενικά. Απώλεια ελεύθερου χρόνου αξιοποίησή του ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Ορισμός Ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας έξω από το ωράριο της εργασίας και που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Γενικά Ελεύθερος χρόνος υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο Η ενδυμασία αποτελείται από κάθε τι με το οποίο ο άνθρωπος καλύπτει και στολίζει το σώμα του. Περιλαμβάνει δηλαδή τα ρούχα και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ειρηάννα Δραγώνα Θεατροπαιδαγωγός- Εμψυχώτρια Θεάτρου [ Το κείμενο βασίστηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 Α. Το κείμενο αναφέρεται στη σχέση του τύπου με τη δημοκρατία. Κατά το συγγραφέα, ο τύπος πρέπει να είναι αμερόληπτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. www.proodos.gr

ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. www.proodos.gr ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104 ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ 109 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ www.proodos.gr 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 «Ελεύθερος χρόνος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

25 1. « , ) , , ) «

25 1. « , ) , , ) « ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη 27 Μαΐου 2014 ΚΕΙΜΕΝΟ: Όταν µιλούµε για µάζα, εννοούµε µικρό ή µεγάλο πλήθος ανθρώπων, το οποίο υφίσταται µιαν αλλαγή, ψυχική και πνευµατική, από αφορµές συνήθως τυφλής συναισθηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Συμμαθητές, συμμαθήτριες, Στα πλαίσια της συζήτησής μας για την τέχνη, θα παρουσιαστούν περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς]

Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] 41 Διαγώνισµα 111 Τέχνη Κείµενο [Υψηλή τέχνη για τους πολλούς] Η σχέση µεταξύ τέχνης και χρήµατος είναι αµφιλεγόµενη. Κάθε άλλο παρά σαφές είναι ότι τα κυριότερα επιτεύγµατα που πραγµατοποιήθηκαν και αφορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 (ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) Μια σύνοψη: Κατανοώντας ορισμένες λέξεις και έννοιες προκύπτει μια ανυπολόγιστη αξία διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Κοινωνική Παθητικότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κοινωνική Παθητικότητα Ο άνθρωπος στην πορεία της μετεξέλιξής του από βιολογικό σε κοινωνικό ον, πέρα από την εκμάθηση κάποιων ρόλων, ωθείται, πότε συνειδητά και πότε ασυνείδητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑ.Λ. Α ΟΜΑΔΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Α1. Ο συγγραφέας αναφέρεται στο πρόβλημα της νεανικής εγκληματικότητας. Αρχικά επισημαίνει πως η αύξηση του φαινομένου οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α. Στο κείµενο αυτό η συγγραφέας πραγµατεύεται την αρχαία ελληνική τέχνη και την προσφορά της στον άνθρωπο. Αρχικά επισηµαίνει την ιδιαιτερότητά

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ. Α. Κείμενο. Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ. Α. Κείμενο. Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Α. Κείμενο Μ.Μ.Ε. και έλεγχος της εξουσίας Στην αρχή τα μέσα ενημέρωσης αντικατέστησαν τον τελάλη που ενημέρωνε μια μικρή κοινότητα για το τι είχε συμβεί ή για αυτά που θα γίνονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Εισαγωγή στη φιλοσοφία Εισαγωγή στη φιλοσοφία Ενότητα 1 η : Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ρένια Γασπαράτου Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) ΚΑΣΤΡΙΟΥ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) ΚΑΣΤΡΙΟΥ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Γεωργία Μέγα (georgiamega@gmail.com)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας»

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτή τη Γη.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου

Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Καταναλωτή Γιάννη Οικονόμου Ομιλία του Γενικού Γραμματεία Γιάννη Οικονόμου σε συνέδριο της ΕΕΤΤ για το ευρυζωνικό δίκτυο Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της ΕΕΤΤ, για να συμμετάσχω στο συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

GEORGE BERKELEY ( )

GEORGE BERKELEY ( ) 42 GEORGE BERKELEY (1685-1753) «Ο βασικός σκοπός του Berkeley δεν ήταν να αμφισβητήσει την ύπαρξη των εξωτερικών αντικειμένων, αλλά να υποστηρίξει την άποψη ότι τα πνεύματα ήταν τα μόνα ανεξάρτητα όντα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας»)

Β2. α) 1 ος τρόπος πειθούς: Επίκληση στη λογική Μέσο πειθούς: Επιχείρημα («Να γιατί η αρχαία τέχνη ελευθερίας») Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κείμενο πραγματεύεται το διαχρονικό ρόλο και τη συμβολή της αρχαίας ελληνικής τέχνης σε παγκόσμια κλίμακα. Αρχικά, επισημαίνεται ότι ο καλλιτέχνης προσπαθεί μέσω της τέχνης να αποστασιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές του αντι θετικιστικού κινήματος. Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στη δράση τους, δρουν εσκεμμένα και κατασκευάζουν νοήματα.

Βασικές αρχές του αντι θετικιστικού κινήματος. Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στη δράση τους, δρουν εσκεμμένα και κατασκευάζουν νοήματα. Βασικές αρχές του αντι θετικιστικού κινήματος. Τα άτομα έχουν πρόθεση και δημιουργικότητα στη δράση τους, δρουν εσκεμμένα και κατασκευάζουν νοήματα. Τα άτομα κατασκευάζουν με ενεργό τρόπο τον κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΛ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΛ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΑΛ Κείμενο Εθελοντισμός Η κουλτούρα του εθελοντισμού υπάρχει σε κάθε κοινωνία, μολονότι σε διαφορετικές μορφές. Η εθελοντική πράξη μέσω της οποίας οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενότητα 10: Ο Κριτικός Στοχασμός στον Εργασιακό Χώρο Γιώργος Κ. Ζαρίφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540)

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Κείμενο 1 Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσμου και της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία]

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο [Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία] Σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση του Ο.Η.Ε., τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου

Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου Το Σενάριο Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου... 2-10 Σενάριο Ντοκιμαντέρ Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου. 11 12 Σημειώσεις για ένα Σενάριο Ντοκιμαντέρ Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου... 13-19 Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey

Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey Το άρθρο αυτό επιβεβαιώνει τη γνώµη πολλών φεµινιστών/ τριών κριτικών του κινηµατογράφου ότι το ανδρικό βλέµµα κυριαρχεί στις ταινίες

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Δεν θα ήταν άσκοπο να αναλογιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία της παιδείας

Φιλοσοφία της παιδείας Ενότητα 1 η : Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Παιδείας Ρένια Γασπαράτου Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εθνομεθοδολογία Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 9ο (σελ. 197 207) 2 Η Εθνομεθοδολογία Βασικές Θέσεις Η εθνομεθοδολογία, αποτελεί έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΘΙΚΗ. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ > ΣΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: 1) Η σκέψη γίνεται εμπόδιο στη γνώση και αντιστρόφως, η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα, μπορούν να είναι "όπλα" αν χρησιμοποιηθούν έξυπνα και με τον κατάλληλο τροπο.

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα, μπορούν να είναι όπλα αν χρησιμοποιηθούν έξυπνα και με τον κατάλληλο τροπο. ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΖΑΡΓΚΛΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΞΟΥΡΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ, ΙΟΥΛΙΑ ΓΚΙΩΚΑ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα,

Διαβάστε περισσότερα