Course Management System (CMS) ΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΟΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ (ΔΔΙ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Course Management System (CMS) ΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΟΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ (ΔΔΙ)"

Transcript

1 Course Management System (CMS) ΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΗ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΟΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ (ΔΔΙ) Ειζαγυγικά: ο ζηόσορ Η ενζφμάηφζη ηφν Νέφν Τετνολογιών ζηη ζτολική διδαζκαλία είναι από ηα πλέον κρίζιμα αιηήμαηα ηης εποτής μας. Καη ηνύην όρη κόλνλ δηόηη δη απηήο ζα γίλεη δπλαηή επηηέινπο ε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε από ηε κνλνιηζηθόηεηα ηνπ παξαδνζηαθνύ έληππνπ «ζρνιηθνύ βηβιίνπ» (πνπ κε ηηο παξακνξθώζεηο πνπ έιαβε ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε απέβε απηόρξεκα θαηαζηξνθηθό). Γη απηήο θπξίσο αλνίγεη ν δξόκνο γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ηζρύνληνο κνληέινπ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο εθόζνλ, ε δεδνκέλε θαη νκνηόκνξθε δηδαθηέα ύιε ζα παξαρσξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ πξνζσπηθή θαηάθηεζε ηεο γλώζεο, κηαο θαηάθηεζεο κε ηε ζθξαγίδα ηεο αηνκηθόηεηαο θαη ηελ ηζρύ ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο. Μηιάκε γηα ηελ λέα εθδνρή γξακκαηηζκνύ, όπσο ηελ απαηηνύλ νη θαηξνί: αδηαηξέησο critical and technological. Πώο ζα ζπκβεί απηό; Το λιηό ένησπο βιβλίο θα σποκαηαζηαθεί από πλούζιοσς υηθιακούς πόροσς, με ηοσς οποίοσς θα σπερκαλσθθεί ο σποτρεφηικός ιζηός ηοσ λεγομένοσ Αναλσηικού Προγράμμαηος Σποσδών για κάθε μάθημα. Η πξνζθνξά πόξσλ ςεθηαθώλ θαη πνιπκεζηθώλ, ζα επηηξέςεη ζηνλ θαζεγεηή, αληί λα αλακαζά ηε ιηγνζηή ύιε ηνύ ελόο εγρεηξηδίνπ, λα εθπνλεί πεξηεθηηθά καζήκαηα πνπ λα μεθεύγνπλ από ηελ πεπαηεκέλε. Θα επηηξέςεη θαη ζηνλ καζεηή, αληί λα αλαπαξάγεη, ζαλ ην ζπκπαζεηηθό πηελό, ηελ εγρεηξηδηαθή ύιε, λα ηελ αλαθαηαζθεπάδεη εμαξρήο κε δνκηθά πιηθά πνπ αληιεί από ηελ πξνθνξηθή δηδαζθαιία ηνπ θαζεγεηή, θαη από ηηο δηαζέζηκεο ζπκβαηηθέο ή ςεθηαθέο πεγέο κε δηθή ηνπ επηινγή θξηηηθά εξγαδόκελνο πάληα, αλαιπηηθά θαη ζπλζεηηθά. Καη ηόηε ε πξνζσπηθά θαηαθηεκέλε πξώηε ύιε από πιεξνθνξία γίλεηαη πξαγκαηηθή γλώζε, ε νπνία θαη πιεξέζηεξα θαηαλνείηαη θαη απνζεθεύεηαη ζηε καθξά κλήκε, αληί λα απνβάιιεηαη ακάζεηε από ηε βξαρεία κλήκε, ύζηεξα από κεξηθά εηθνζηηεηξάσξα, όπσο θαηά θαλόλα ζπκβαίλεη κε ηελ απνζηεζηδόκελε ύιε. Αλλά η προζφπική ασηή καηάκηηζη ηης γνώζης, μεηαβάλλει και κάηι βαθύηερο: μεηαβάλλει ηοσς όροσς ηοσ κοινφνικού παιτνιδιού, ζηνλ βαζκό πνπ παξακεξίδεη ηελ πξόηεξε απόιπηα ηεξαξρηθή ζρέζε ησλ δύν κεξώλ κε ηνπο δηαθξηηνύο ησλ ξόινπο όπνπ ν έλαο έδηλε εμ απζεληίαο θαη ν άιινο δερόηαλ θαη απνδερόηαλ θάηη θξίζηκν ηδίσο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, όπνπ ν έθεβνο γλσξίδεη ηνλ εαπηό ηνπ. Σώξα δάζθαινο θαη καζεηήο ζπκπιεζηάδνπλ θαη γίλνληαη ζπλεξγνί ζην ζπλαξπαζηηθό θπλήγη ηεο γλώζεο πνπ νδεγεί ζηελ πεξηδήηεηε πηα ζηηο θνηλσλίεο καο καινοηομία. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη νη καζεηέο, κε ηελ ελζάξξπλζε ηνπ θαζεγεηή, λα απνβάινπλ ηνλ θόβν ηνπ αξράξηνπ, λα μαλνηρηνύλ ζην απέξαλην ζύκπαλ ηνπ Γηαδηθηύνπ, θαη, λα εζηζηνύλ ζηελ ζπληεηαγκέλε αλαθάιπςε ηεο γλώζεο, κηα δηαδηθαζία πνπ δνπιεύεη πξνπάλησλ κε ηελ αηνκηθή ή ηε ζπιινγηθή εκπινθή ζε θαη αλάζεζε κηθξν-projects. Γειαδή ζηόρνο είλαη ηα παηδηά λα γνεηεπηνύλ από ηνλ καγηθό θόζκν ηεο θαηλνηνκίαο θαη από θαηαλαισηέο ηεο λα γίλνπλ δεκηνπξγνί ηεο, καζαίλνληαο παξάιιεια, πάλσ ζηε δηαδηθαζία, λα δξνπλ ζπιινγηθά, κε έλα πλεύκα αλάινγν πξνο εθείλν ηεο νκαδηθήο α ζ ι ε η η θ ή ο

2 πξνζπάζεηαο θάηη πνπ ιείπεη νδπλεξά από ηελ εζληθή θνπιηνύξα καο. Οι πολιηικέρ ζςνέπειερ μιαρ ηέηοιαρ μαθηηείαρ είναι πολύ πποθανείρ, για να αναλςθούν εδώ. Η εθαπμογή. Πεπιγπαθή ηος CMS Απηό είλαη ην θελό πνπ θηινδνμεί λα θαιύςεη ην ΔΔΙ, ζε κηα ρώξα ζαλ ηε ζεκεξηλή Διιάδα, όπνπ ηόζν νινθιεξσκέλνη πεηξακαηηζκνί (ηερλνινγηθά, εθπαηδεπηηθά, θηινζνθηθά πνιηηηθά), ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, απνπζηάδνπλ παληειώο. Σν ΔΔΙ, πνπ παγίσο δίλεη έκθαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, πξνρώξεζε αξθεηά λσξίο θαη αξθεηά ζπζηεκαηηθά: άξρηζε από ρξόληα αθελόο δεκηνπξγώληαο ζπζζσξεπηηθά κηα κνλαδηθή ζηνλ ειιεληθό ζρνιηθό ρώξν ειεθηξνληθή ππνδνκή θαη κηα ηδηαίηεξα ηθαλή ηερληθή νκάδα ππό ηνλ I.T. Manager ηνπ ΔΔΙ θ. Ν. Φέθν, θαη αθεηέξνπ επηκνξθώλνληαο ηερλνινγηθά όιν ην δπλακηθό ηνπ, εθπαηδεπηηθό, ηερληθό θαη δηνηθεηηθό. Έπεηηα, κε εηζήγεζε, ζρεδηαζκό θαη επίβιεςε ηνπ νκηινύληνο (σο κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔΙ), έγηλε ην απνθαζηζηηθό βήκα, πνπ ήηαλ ε νηθνδόκεζε ελόο πεξηεθηηθνύ ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, πνπ ζα ππαθνύεη ζηηο αξρέο πνπ αθνινπζεί ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, ην πξσηνπνξηαθό εξεπλεηηθό ίδξπκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ έρσ ηελ ηηκή λα δηεπζύλσ. Με ηελ θαηάιιειε θαη επξεκαηηθή δηακόξθσζε ηνπ ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ζηελ νπνία ζπκπξάμακε κε ηνλ θ. Φέθν, πξνέθπςε ην ιεγόκελν Course Management System, πνπ είλαη θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν από κηα ηερλνινγηθή πιαηθόξκα. Σξία είλαη ηα θεθάιαηά ηνπ: Η Βάζη ηηρ Γνώζηρ (Knowledge Base), ηα Ψηθιακά Επγαλεία, θαη ν Μησανιζμόρ Σςλλογικήρ Δπάζηρ. πγθεθξηκέλα, επηδνζήθακε ακέζσο ζηε ζπγθξόηεζε κηαο Βάζηρ Γνώζηρ: εθόζνλ ην δηδαθηηθό βηβιίν είλαη ππνρξεσηηθό θαη αλαπόθεπθην γηα όια ηα ζρνιεία, ην κεηαηξέςακε ζε κηα δνκεκέλε Βάζε Γεδνκέλσλ: εθαηό πεξίπνπ εθπαηδεπηηθνί δνπιεύνληαο κε αθνζίσζε επί έλα πεξίπνπ ρξόλν κεηέηξεςαλ ηζάξηζκα ζρνιηθά βηβιία ζε ςεθηαθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ (structured Data Bases). Η δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ βηβιίσλ κε ηελ αλαγλώξηζε θαη ηε ζήκαλζε ησλ ζπζηαηηθώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ εθάζηνπ θεθαιαίνπ (κηα δηαδηθαζία δηείζδπζεο ζην βάζνο ηεο δηδαθηέαο ύιεο) πνπ πξόζθαηα νινθιεξώζεθε, θαηέζηεζε δηαθαλή ηα πεξηερόκελα ηνπ θεθαιαίνπ θαη νξαηέο ηηο κεηαμύ ηνπο ινγηθέο ζπλαθέο. Σα κόξηα ηεο δηδαθηηθήο ύιεο είλαη πιένλ δηαρεηξίζηκα θαη ζπλδπάζηκα κεηαμύ ηνπο ζε πάκπνιινπο ζπλδπαζκνύο. Απηόο είλαη ν ππξήλαο ηηρ «Βάζηρ Γνώζηρ» ηος ζςζηήμαηορ. Όζν ζεκαληηθό θη αλ είλαη ην βήκα απηό, δελ θηλείηαη παξά εληόο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο ύιεο. Γηα λα ηελ ππεξβνύκε, όπσο θηινδνμνύκε, ρξεηαδόκαζηε πνιύ πεξηζζόηεξνπο ςεθηαθνύο πόξνπο γηα ην ζύγρξνλν κάζεκα. Γη απηό, ν ππξήλαο απηόο πεξηβιήζεθε: (α) από ηα ςεθηαθά Κοινόσπηζηα Υλικά πνπ ζπλεηζέθεξαλ επί ρξόληα νη θαζεγεηέο ησλ Αθαδεκατθώλ Σκεκάησλ ηνπ ΔΔΙ θαη ηώξα ςεθηνπνηήζεθαλ γηα λα είλαη εύρξεζηα [απηόο είλαη ν ζεζαπξόο ηνπ ζρνιείνπ] (β) από Τιηθά αληιεκέλα από άιια Links από ην Γηαδίθηπν [απηόο είλαη ν αραλήο ρώξνο ηεο παγθόζκηαο γλώζεο], (γ) από ηα Υλικά ηηρ Ημέπαρ πνπ παξάγνληαη από ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε (θαη ελκέξεη απνζεθεύνληαη ζηα Interactive Whiteboards), θαη (δ) από ιηηόηαηα δηεπθξηληζηηθά Σημειώμαηα ηος Καθηγηηή πάλσ ζε δύζθνια ή αζαθή ζεκεία ηνπ βηβιίνπ κόλνλ εθεί όπνπ είλαη εληειώο απαξαίηεηα [θη απηό είλαη ε αλαπαιινηξίσηε πξνζσπηθή ηέρλε θαη ν πινύηνο ηνπ δαζθάινπ].

3 Για ηην επεξεπγαζία ηυν δεδομένυν πος ζςγκενηπώνονηαι ζηη «Βάζη Γνώζηρ», ζην ζύζηεκα ελζσκαηώζεθε κηα ζεηξά Ψηθιακών Επγαλείυν (από ηελ εξγαιεηνζήθε ηεο Microsoft), απηνύζησλ ή κεηαιιαγκέλσλ επί ην δηδαθηηθόηεξνλ (όπσο ηα: Calendar, Announcements, To-Do-Lists, Forum, News, Alerts, Blνgs, θαη δηάθνξνη Απηνκαηηζκνί). Καη απηά ηέζεθαλ ζηε δηάζεζε ησλ θαζεγεηώλ, γηα λα κπνξνύλ λα αλαπιάζνπλ ηα πιηθά ηεο Βάζεο Γλώζεο θαη λα παξάγνπλ ην «δηδαθηηθό ζελάξην» ηνπ καζήκαηνο ηεο εκέξαο (ηε δηθή ηνπο επξεκαηηθή έθζεζε ηεο ύιεο). Η «Βάζε ηεο Γλώζεο» θαη ηα «Δξγαιεία» απνηεινύλ ηα δύν από ηα ηξία θεθάιαηα ηνπ CMS, γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ πξνεπεμεξγαζία ηεο ππνρξεσηηθήο θαη ηεο δηεπξπκέλεο ζρνιηθήο γλώζεο (ην πιαίζην απηό βξίζθνπλ ηελ πξέπνπζα ρξήζε θαη ηα Interactive Whiteboards, κε ηα νπνία έρνπλ ήδε εμνπιηζηεί νη πεξηζζόηεξεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.) Σν ηξίην θεθάιαην ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν Μησανιζμόρ Σςλλογικήρ Δπάζηρ εκπαιδεςηικών και μαθηηών, πνπ εμαζθαιίδεη, κε δνκεκέλν ηξόπν, ηελ ελδνεπηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία θαζεγεηώλ κε θαζεγεηέο, θαζεγεηώλ κε καζεηέο, θαη καζεηώλ κε ζπκκαζεηέο. Σόζν ε πξόζβαζε ησλ καζεηώλ ζηα ειεθηξνληθά «καζήκαηα» ηεο ηάμεο ηνπο, εθηθηή ζην ηέινο ηεο εκέξαο, όζν θαη νη θαζεγεηηθέο ελδνζπλεξγαζίεο ζην πιαίζην ησλ Αθαδεκατθώλ Σκεκάησλ, πξνζηαηεύνληαη από απόιπηε εκπηζηεπηηθόηεηα, αληίζηνηρε εθείλεο κεηαμύ ηαηξνύ θαη αζζελνύο, θαη είλαη απξόζηηε ζε θάζε ηξίηνλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ. Η θαιιηέξγεηα ηεο ζπιινγηθόηεηαο ηζρπξώλ αηνκηθνηήησλ ηζρπξνπνηεί έλα ζρνιείν κε ηελ ηδηνπξνζσπία ηνπ Κνιιεγίνπ. Σν ζύζηεκα ππεξεηεί ην ζύλνιν ηεο δηδαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο: --βνεζά ηνλ θαζεγεηή καηά ηην πποεηοιμαζία ηος μαθήμαηορ λα δεκηνπξγήζεη ην δηθό ηνπ Αξρείν ηνπ Μαζήκαηνο --βνεζά ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο καζεηέο ζηη διάπκεια ηος μαθήμαηορ λα ζπκπιεξώζνπλ ην «Ηιεθηξνληθό Αξρείν ηνπ Μαζήκαηνο ηεο Ηκέξαο» μεηά ηο μάθημα, --βνεζά ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπο καζεηέο ζηελ αλάζεζε, παξαθνινύζεζε θαη δηεθπεξαίσζε «εξγαζηώλ ηύπνπ project», κνλνζεκαηηθώλ ή δηαζεκαηηθώλ, δειαδή κεηαμύ γεσγξαθίαο-ηζηνξίαο θαη ινγνηερλίαο, κεηαμύ καζεκαηηθώλρεκείαο θαη θπζηθώλ επηζηεκώλ, θ.ν.θ.. Έηζη, ζην Ηιεθηξνληθό Αξρείν πνπ de facto πξνθύπηεη ελαπνηίζεηαη, ζπλ ηνηο άιινηο, κέξνο ηεο άπηαζηεο εθείλεο καγείαο ηνπ θαζεγεηή, πνπ ηόζνη απόθνηηνη αλαπνινύλ από ηα καζεηηθά ηνπο ρξόληα, θαη γηα ηελ νπνία είλαη δηα βίνπ επγλώκνλεο πξνο απηό. Ππόκειηαι, όπυρ γίνεηαι θανεπό, για ένα ζύζηημα πλήπερ και ολοκληπυμένο, ένα μονηέλο τηθιακήρ επγαζίαρ με τςσή: δελ αγλνεί θαλέλα από ηα επηηεύγκαηα ηνπ παξαδνζηαθνύ ζρνιείνπ, αιιά ηα νξγαλώλεη θαιύηεξα, σο ε «ςεθηαθή» ηνπ πξνέθηαζε πξηλ, θαηά θαη κεηά ηηο ώξεο ησλ καζεκάησλ. Όηη δελ πξόθεηηαη γηα έλα ζύζηεκα αλεδαθηθό θαη γηα ηνπο ιίγνπο απνδεηθλύεηαη από ηελ πςειή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη από ηε γεληθεπκέλε θαζεκεξηλή επηζθεςηκόηεηά ηνπ (πάλσ από επηζθέςεηο κόλνλ ην ηειεπηαίν επηαήκεξν). Καη ηνύην ζπκβαίλεη δηόηη, ελώ ππεξεηεί κε αλαλεσκέλν ηξόπν ηηο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο υρ έσει, ηαπηόρξνλα ζθνπεύεη πνιύ πςειόηεξα, ζηε ξηδηθή αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παξαδείγκαηνο ζηο τηθιακό ζσολείο ηος αύπιο.

4 Σν ζύζηεκα, πνπ --ύζηεξα από ηελ επηιεθηηθή εθπόλεζε ησλ ιεγνκέλσλ RLOs (Reusable Learning Objects) γηα θάπνηα καζήκαηα--, άξρηζε, θαηά θάζεηο, λα ηίζεηαη ζε πηινηηθή ιεηηνπξγία από ηξηεηίαο, θαη πην νινθιεξσκέλα από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008, απέδεημε ηελ πξόζζεηε ρξεζηκόηεηά ηνπ, όηαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο επηδεκηθήο γξίπεο, θαηέζηεζε δπλαηή ηελ άςνγε ελεκέξσζε ησλ καδηθώο απόλησλ καζεηώλ. 1 Τον πειπαμαηιζμό αςηόν, συπίρ ηο παπάλληλό ηος ζηην ελληνική εκπαίδεςζη, θα εξακολοςθήζει ηο ΕΕΙ να ηον βεληιώνει θαη λα ηνλ εκπινπηίδεη, δηόηη ζρεδηάζηεθε λα είλαη επ άπεηξνλ επεθηάζηκνο. (Η πξόθιεζε ηεο ζπκπιήξσζεο είλαη κεγάιε πξνπάλησλ ζηηο γλσζηηθέο εθείλεο πεξηνρέο, όπνπ ε έιιεηςε πινύζησλ αμηόπηζησλ ςεθηαθώλ πιηθώλ ζηελ ειιεληθή γιώζζα απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ καζεζηαθνύ κνληέινπ θαη ζ απηέο ζα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ηε θεηηλή ρξνληά.) ε ηειεπηαία αλάιπζε έγηλε ήδε θαλεξό-- ν ιόγνο εμσηεξηθά κόλνλ είλαη πεξί ηερλνινγίαο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, είλαη πεξί ηεο (ηερλνινγηθά δηακεζνιαβεκέλεο) εθπαηδεπηηθήο νπζίαο. Κπξίεο θαη Κύξηνη, ηξηαθνληαεηείο πεηξακαηηζκνί κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο, έδεημαλ ηελ πιάλε όζσλ θξνλνύλ όηη νη Νέεο Σερλνινγίεο είλαη απηνζθνπόο σο ιάηξεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ν ίδηνο δελ ζα παξεμεγεζώ ηζρπξηδόκελνο όηη πνηέ θαλέλα ζρνιείν δελ θαηαμηώζεθε σο θαηλνηόκν κε κόλε ηε καδηθή πηνζέηεζε ηεο ηειεπηαίαο ιέμεο ηεο ηερλνινγίαο: κε εξγαιεία ζαλ ηα Lap Tops, ηα Interactive Whiteboards, ηα ClassMates, ή βηβιία ζε pdf. (Όζν γηα αςπρνιόγεηα ξηδηθά κέηξα πνπ αθνύκε ηειεπηαία αιινύ, ζαλ ηελ νινζρεξή αθύξσζε ηνπ έληππνπ βηβιίνπ από ηελ Σεηάξηε Γεκνηηθνύ απηά ππεξεηνύλ ηνλ εύθνιν εληππσζηαζκό θαη κόλνλ.) Η κνλνκέξεηα νδεγεί ζε κηζέο αιήζεηεο, θαη απηέο είλαη ε ρεηξόηεξε κνξθή πιάλεο. Οη αηώλεο όκσο έδεημαλ, από ηελ άιιε, θαη ηελ πιάλε όζσλ αξλνύληαη ηνλ θαηαιπηηθό ξόιν ηεο ηερλνινγίαο, ππνβαζκίδνληάο ηελ ζηνλ ξόιν ηνπ απινύ εξγαιείνπ. Απιό εξγαιείν δελ ππάξρεη. Αιιηώο δελ ζα πξνέθππηε από ηο ηηλεζκόπιο κηα νιόθιεξε επηζηήκε ζαλ ηελ αζηξνλνκία, νύηε πιεηάδα όιε επηζηεκώλ από ηο μικποζκόπιο. Σν εξγαιείν είλαη ε θαηλνηνκία πνπ παξάγεη θαηλνηνκία ηνύην όκσο είλαη δπλαηόλ όρη άλεπ όξσλ, αιιά κόλνλ ζηα ρέξηα αηόκσλ αιεζηλά πεπαηδεπκέλσλ, αλζξώπσλ πνπ αζθήζεθαλ λα βιέπνπλ νξγαληθέο ζπλάθεηεο εθεί όπνπ νη άιινη βιέπνπλ απιέο ζπκπηώζεηο, θαη πνπ πξνηίζεληαη λα δνπιέςνπλ ζθιεξά γηα λα γελλεζεί ην λέν. --Πξνζσπηθά πνιύ πξόζθαηα ζπλέδεζα ηνπο πεηξακαηηζκνύο κνπ ζην ΚΔΓ κε ην Κνιιέγην. Με πξνθαινύζε ε πξνζπάζεηα ζπγθεξαζκνύ ηνπ παιηνύ κε ην λέν, πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζρνιείν πνπ νξακαηίζηεθαλ ν Μπελάθεο θαη ν Γέιηα, εδώ όπνπ ζήκεξα, νθηώ δεθαεηίεο κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ, ηύρε αγαζή νδήγεζε ηα βήκαηα ηνπ Γηώξγνπ Οηθνλόκνπ, ηνπ νπνίνπ ε δηνξαηηθή γελλαηνδσξία έξρεηαη λα πξνζθέξεη ζήκεξα ζηελ alma mater έλα λαό ηεο πην ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, κηα ζηέγε ζηελ ππεξεζία ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηλνηνκίαο --έλα εληππσζηαθό Informatics Center, έλα ζπγθξόηεκα καδί κε ηελ αλαδνκνύκελε Βηβιηνζήθε θαη ηα Αξρεία ηνπ ΔΔΙ. Άιινη αξκνδηόηεξνη ζα πνπλ ηα πεξηζζόηεξα θαη ηα εηδηθόηεξα επ απηνύ. Δγώ επηζεκαίλσ 1 Σν ΔΔΙ, πνπ ήδε πξνζηαηεύεη ηελ θαηλνηνκηθή απηή επξεζηηερλία κε εηδηθή παηέληα, πηζηό ζηελ θαηαζηαηηθή θνηλσθειή απνζηνιή ηνπ, δελ ζα δηζηάζεη λα ηελ πξνζθέξεη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε γηα γεληθεπκέλε ρξήζε θαη ρσξίο λα επηδεηεί θαλέλα νηθνλνκηθό αληάιιαγκα.

5 όηη ηόζεο ζπξξνέο ζπκπηώζεσλ παύνπλ πηα λα είλαη ζπκπηώζεηο: αλ είλαη θαίξηα ε ζηηγκή ηεο δσξεάο, άιιν ηόζν παλέηνηκν λα ηελ αμηνπνηήζεη είλαη θαη ην ζρνιείν. Η αναγνώπιζη Η πξώηε αλαγλώξηζε ηεο ζπιινγηθήο «ηερλνινγηθν-εθπαηδεπηηθήο» πξνζπάζεηαο ήξζε από ηε Microsoft, όηαλ, πέξζη, ράξε ζηελ πξώηε νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ CMS, ην Ίδξπκα αλαδείρηεθε ζε case study, θηγνπξάξνληαο ζηνλ ίδην ηόκν πνπ εθδόζεθε ην 2009 πιάη ζε κεγάιεο εηαηξείεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο πνπ αμηνπνηνύλ κε παξαγσγηθή θαληαζία ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο Microsoft. ρεδόλ ηαπηόρξνλα, θαη ύζηεξα από πνιιέο ζπδεηήζεηο, ε ινγηθή θαη ε κεζνδνινγία ηνπ CMS πξνθξίζεθαλ σο βάζε γηα ην εζληθό «ςεθηαθό ζρνιείν», πνπ εμήγγεηιε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δειαδή σο θαηάιιειν γηα γεληθεπκέλε ρξήζε. Μεγαιύηεξε ηηκή δελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη ζε έλα ζρνιείν από ην λα θαηαζηεί εζληθό πξόηππν, γηα λα αιιάμεη ε εθπαίδεπζε κηαο ρώξαο. Αιιά ππάξρεη θαη ε θεηηλή ζπλέρεηα, κε κηα δηάθξηζε εμίζνπ εληππσζηαθή: ην Κνιιέγην, ράξε ζην CMS, επειέγε από κηα αλεμάξηεηε θαη απνιύησο αδηάβιεηε δηεζλή αθαδεκατθή επηηξνπή σο έλα από ηα 30 θαηλνηόκα ζρνιεία (Innovative Schools) ζε όιν ηνλ θόζκν. Μπαίλεη έηζη ζε έλα θιεηζηό δίθηπν πξσηνπνξηαθώλ ζρνιείσλ, θαη απνθηά δηεζλέο status. Σνύην ζπλεπάγεηαη κηα ζεηξά από δξάζεηο κέζα ζηε θεηηλή ρξνληά. Σν Κνιιέγην ζα παξνπζηάζεη δηεζλώο ην ζύζηεκά ηνπ (ζην επηθείκελν ζπλέδξην ζην Cape Town, South Africa, Οθησβξίνπ 2010) θαη εμίζνπ ζεκαληηθό-- ζα έρεη ηε πξνλνκηαθή επθαηξία εθεμήο λα επσθειείηαη από ηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία πνπ παξάγνπλ ηα άιια 29 θαηλνηνκηθά ζρνιεία. Πξνζβιέπνπκε ζ απηό. Η δεκνζηόηεηα πνπ παίξλεη ην ζρνιείν μεπεξλά πιένλ ηα εζληθά ζύλνξα. Πηζηεύσ όηη απηό πνπ ηηκάηαη, κε έλα κνλαδηθό ηξόπν, δη εκώλ, είλαη νιόθιεξε ε θνηλόηεηα ηνπ ΔΔΙ: Δθπαηδεπηηθνί, ηερληθνί θαη δηνηθεηηθνί θαη Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη Πξόεδξνο Γνλείο θαη Απόθνηηνη κπνξνύλ λα αηζζάλνληαη πεξήθαλνη θαη δηθαησκέλνη. --Από ηελ πιεπξά κνπ, ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκόηαηα όινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ηερλνινγηθήο (θαη όρη κόλνλ) απνγείσζεο ηνπ Κνιιεγίνπ, κε ηνπο νπνίνπο έρσ ηελ ηηκή λα δνπιεύσ σο ζήκεξα, θαη όισο ηδηαίηεξα ηνπο ηερληθνύο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ θαηέζεζαλ ζ απηήλ ην πλεπκαηηθό ηνπο θεθάιαην. Απηό θάλεη, κε ηνλ ζπκβνιηθό ηξόπν πνπ δηάιεμε, θαη ε Γσξεά Οηθνλόκνπ. Σν παξειζόλ θιείλεη κέζα ηνπ ηελ εγγύεζε γηα ηε ζπλέρηζε θαη έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ην κέιινλ.