Άγ. Γερμανός, 21/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 1544

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άγ. Γερμανός, 21/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 1544"

Transcript

1 Άγ. Γερμανός, 21/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 1544 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γερμανός, , Πρέσπα Πληροφορίες: Χριστίνα Λουκά Τηλ.: Φαξ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο : «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για το έργο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού», στα πλαίσια του υποέργου 1 «Διαχείριση, προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της ενταγμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών» (MIS , Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ ) στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη» (Άξονας Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ»), που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ξεχωριστά για κάθε ένα τμήμα, όπως αυτά περιγράφοντα στην επόμενη ενότητα. Αντικείμενο: Το έργο συνίσταται στην «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο του 1 ου Υποέργου της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών» και αναλύεται σε επιμέρους διακριτά τμήματα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. ΤΜΗΜΑ Περιγραφή Μονάδας κόστους Τεμ ΤΜΗΜΑ 1 Έγχρωμο ψηφιακό φωτοναντιγραφικό 1 ΤΜΗΜΑ 2 Έγχρωμο Πολυμηχάνημα FAX 1 ΤΜΗΜΑ 3 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 8 ΤΜΗΜΑ 4 Φορητοί ΗΥ 3 ΤΜΗΜΑ 5 Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι 10 ΤΜΗΜΑ 6 USB Flash drives 10 ΤΜΗΜΑ 7 UPS 10 ΤΜΗΜΑ 8 Κινητά τηλέφωνα 3 ΤΜΗΜΑ 9 Ηχεία για DVD 2 ΤΜΗΜΑ 10 Ηχεία για υπολογιστές(ζευγάρια) 5

2 Όλα τα μηχανήματα της προμήθειας θα πρέπει να έχουν: πλήρη συμβατότητα με όλα τα εμπορικά λειτουργικά συστήματα (windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/windows 7/Server 2008R2/Windows 8/ MAC OS / Linux εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών και άμεση τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και στις εργάσιμες ώρες και ημέρες επίσημα εγχειρίδια για όλες τις συσκευές (μητρική κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκους, οθόνες, τροφοδοτικό, φωτοαντιγραφικό, πολυμηχάνημα κ.λ.π.). τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (οδηγοί συσκευών κλπ) σήμανση CE (για όσα είναι δυνατή η πιστοποίηση CE) Επίσης, πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή θα αξιολογηθεί θετικά. Οι ακριβείς προδιαγραφές για κάθε επιμέρους τμήμα (είδη της προμήθειας) δίνονται στους Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος. Παραδοτέα: Ενδιάμεσο παραδοτέο: Αντίγραφο δελτίου παραγγελίας των ειδών της προμήθειας. Τελικό παραδοτέο: Τα είδη της προμήθειας όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα και η εγκατάσταση τους σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Διάρκεια: Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και για 3 μήνες. Μετά την πάροδο των 3 μηνών η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά περαιτέρω αξίωση του αναδόχου. Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά σε δεκατέσσερις χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (14.796,95 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων (12.030,04 πλέον 23% ΦΠΑ) και αναλυτικά για κάθε ένα επιμέρους τμήμα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. ΤΜΗΜΑ Περιγραφή Μονάδας κόστους Τεμ Τιμή/τεμάχιο (με ΦΠΑ) Συνολική τιμή (με ΦΠΑ) ΤΜΗΜΑ 1 Έγχρωμο ψηφιακό φωτοναντιγραφικό , ,00 ΤΜΗΜΑ 2 Έγχρωμο Πολυμηχάνημα FAX 1 500,00 500,00 ΤΜΗΜΑ 3 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ,00 ΤΜΗΜΑ 4 Φορητοί ΗΥ 3 800, ,00 ΤΜΗΜΑ 5 Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι 10 71,00 710,00 ΤΜΗΜΑ 6 USB Flash drives 10 17,50 175,00 ΤΜΗΜΑ 7 UPS 10 81,60 816,00 ΤΜΗΜΑ 8 Κινητά τηλέφωνα 3 88,65 265,95 ΤΜΗΜΑ 9 Ηχεία για DVD 2 115,00 230,00 ΤΜΗΜΑ 10 Ηχεία για υπολογιστές(ζευγάρια) 5 20,00 100,00 Προσφορές: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα (είδη της προμήθειας), αναγράφοντας στο έντυπο οικονομικής προσφοράς την τιμή για το κάθε ένα τμήμα. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, Ταχ. Δ/νση: Άγιος Γερμανός Πρεσπών, TK Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 4/12/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30πμ. [- 2 -]

3 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Η υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση του φακέλου στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, ε ταχυδρομικά, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Φορέα Διαχείρισης για να τους αποσταλούν ηλεκτρονικά τα έντυπα τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σε μορφή word. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που μπορούν να εκτελέσουν την υπό ανάθεση σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Περιεχόμενο προσφορών: Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να υποβάλουν προσφορά στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο. Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: Η λέξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Προς: Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών, Άγιος Γερμανός Πρεσπών Ο τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού». Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα υποψηφίου αναδόχου (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο επικοινωνίας). H ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ». Εντός του ως άνω περιγραφόμενου φακέλου τοποθετούνται: 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2. Τεχνική προσφορά (να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα που επισυνάπτεται) 3. Οικονομική προσφορά (να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα επισυνάπτεται) Αξιολόγηση προσφορών: Η τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει για κάθε ένα τμήμα (είδος της προμήθειας) ξεχωριστά ως εξής: Α)Τεχνική αξιολόγηση Οι συντελεστές βαρύτητας για την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών είναι ως ακολούθως: 1. Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση Συντελεστής βαρύτητας 70% Αναφορικά με το κριτήριο αυτό θα εξεταστεί η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, και τα χαρακτηριστικά που καλύπτουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη Συντελεστής βαρύτητας 30% Αναφορικά με το κριτήριο αυτό θα εξεταστούν: η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών και ο χρόνος παράδοσης των υλικών. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Συντελεστής Βαρύτητας Κριτήριο (βi) (%) Τεχνικές προδιαγραφές, Ποιότητα και Απόδοση 70 Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη 30 Συνολική Βαθμολογία ΤΑ 100 β. Κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται με βάση τους 100 βαθμούς. [- 3 -]

4 Η συνολική βαθμολογία για κάθε επιμέρους κριτήριο είναι 100, όταν η προσφορά καλύπτει ακριβώς τις ελάχιστες προδιαγραφές, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι: Τεχνική περιγραφή. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. γ. Η βαθμολόγηση εκάστου των κριτηρίων 1 και 2 γίνεται σε ακέραιες μονάδες. δ. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του (βi * σi). ε. Η συνολική βαθμολογία (ΤΑ) της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων, ήτοι: ΤΑ = Σ(βi * σi) στ. Συνολική βαθμολογία ΤΑ ενός διαγωνιζομένου μικρότερη από 100 μονάδες συνεπάγεται απόρριψη του διαγωνιζομένου και αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία. Β) Οικονομική Αξιολόγηση α. Έκαστος διαγωνιζόμενος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά με τον τύπο: ΟΑ = ΟΠΔ Χ 100 Όπου: ΧΟΠ ΟΑ = Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς διαγωνιζομένου ΧΟΠ = Χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των διαγωνιζομένων ΟΠΔ = Οικονομική προσφορά διαγωνιζομένου β. Η βαθμολογία (ΟΑ) στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο. Γ) Συνολική αξιολόγηση α. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζομένου υπολογίζεται με τον τύπο: Β = ΟΑ/ΤΑ Όπου: Β = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του διαγωνιζομένου ΤΑ = Η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου ΟΑ = Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου β. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της μονάδας. γ. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μικρότερη τιμή Β. Αυτονόητο είναι ότι δεν θα πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του διαγωνισμού. Υπογραφή σύμβασης: Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και το/των προσφέροντος/ντων που θα επιλεγεί/ούν ως ανάδοχος του έργου, θα υπογραφεί σύμβαση που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην προσφορά του/των αναδόχου/ων, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Πληρωμή Αναδόχου: Το ύψος του συμβατικού τιμήματος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα καθοριστεί σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε δύο δόσεις ως εξής: 1 η δόση: 40% του συμβατικού τιμήματος, το οποίο θα καταβληθεί με την παραγγελία των ειδών της προμήθειας, 2 η δόση: 60% του συμβατικού τιμήματος, το οποίο θα καταβληθεί μετά την παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε πλήρως λειτουργική κατάσταση [- 4 -]

5 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.). Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνονται: Η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης, στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών, η εγκατάσταση όλων των ειδών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών, η σύνδεσή τους με το δίκτυο του Φορέα Διαχείρισης και η παράδοσή τους σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Η πληρωμή του Αναδόχου προϋποθέτει την έγκριση των πρακτικών παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής από το ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής. Άγιος Γερμανός, 21/11/2014 Για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Γιαννάκης [- 5 -]

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλα τα μηχανήματα της προμήθειας θα πρέπει να έχουν: πλήρη συμβατότητα με όλα τα εμπορικά λειτουργικά συστήματα (windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/windows 7/Server 2008R2/Windows 8/ MAC OS / Linux εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών και άμεση τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και στις εργάσιμες ώρες και ημέρες επίσημα εγχειρίδια για όλες τις συσκευές (π.χ. μητρική κάρτα, κάρτες επέκτασης, δίσκους, οθόνες, τροφοδοτικό, φωτοαντιγραφικό, plotter, πολυμηχάνημα κ.λ.π.). τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (π.χ., οδηγοί συσκευών κλπ) σήμανση CE (για όσα είναι δυνατή η πιστοποίηση CE) εξασφάλιση ανταλλακτικών Επίσης, πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή θα αξιολογηθεί θετικά. Η ακριβείς προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας δίνονται στους παρακάτω πίνακας. ΕΓΧΡΩΜΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ α/α Περιγραφή/Απαίτηση 1 Έγχρωμος εκτυπωτής και φωτοαντιγραφικό με τόνερ διαφορετικών χρωμάτων 2 Ταχύτητα εκτύπωσης και φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 20ppm σε Α4 και 15ppm σε Α3 3 Ανάλυση εκτύπωσης και φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 1200X1200Dpi 4 Υποστήριξη εκτύπωσης διπλής όψης 5 Σμίκρυνση / Μεγέθυνση: % με βήμα 1% 6 Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού Α4,Α34,Β Χ182 και μικρότερα, φάκελοι 7 Υποστηριζόμενα βάρη εκτυπωτικών μέσων από 64 έως 220 γρ 8 Υποστηριζόμενα μέσα εκτύπωσης USB/CFC/SD/Memory Stick και δικτυακή εκτύπωση 9 Υποστήριξη έγχρωμης σάρωσης με ανάλυση τουλάχιστον 600Dpi 10 Αυτόματος Τροφοδότης σάρωσης τουλάχιστον 50 φύλλων 11 Υποστηριζόμενα μεγέθη σάρωσης Α3, Α4,Α4R, Α5,Α5R, B5,B5R, B6 και διάφορα μεγέθη (από 128mmX148mm έως 297mmX432mm) 12 Αυτόματη Σάρωση διπλής όψης 13 Οδηγός σάρωσης που να είναι συμβατός με όλα τα προαναφερόμενα λειτουργικά 14 Υποστηριζόμενα εξαγόμενα Formats αρχείων: TIFF/JPEG/PDF/XPS 15 Υποστηριζόμενες διασυνδέσεις: USB2 και Ethernet 10/100/1000Mbps 16 Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 160GB και μνήμη Ram τουλάχιστον 2GB 17 Κατ'ελάχιστο απόδοση σελίδες στον μαύρο γραφίτη 18 Κατ'ελάχιστο απόδοση σελίδες σε κάθε έγχρωμο γραφίτη ΈΓΧΡΩΜΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ / FAX α/α Περιγραφή/Απαίτηση 1 Έγχρωμο - ψηφιακό πολυμηχάνημα με 4 τόνερ 2 Να έχει δίαυλους διασύνδεσης USB2, Ethernet 10/100, Ασύρματα b/g 3 Μνήμη τουλάχιστον 512 MB [- 6 -]

7 4 Ποιότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 2400x600dpi 5 Ανάλυση σάρωσης τουλάχιστον 1200x600dpi 6 Να υποστηρίζει εκτύπωση διπλής όψης 7 Να υποστηρίζει εκτύπωση από USB μέσα 8 Να υποστηρίζει μεγέθη χαρτιού Α4 και μικρότερα/φάκελοι 9 Να υποστηρίζει βάρη εκτυπωτικών μέσων από 64 έως 220γρ 10 Ταχύτητα modem τουλάχιστον 33,6kbps 11 Να υποστηρίζει λειτουργίες ως αποκλειστικό FAX, αυτόματος διαχωριστής Fax/Τηλεφώνου, Χειροκίνητη λήψη 12 Να διαθέτει μνήμη παραλαμβανόμενων Fax 13 Να υποστηρίζει κατ ελάχιστο τις εξής εκτυπώσεις αναφορών: λήψης/αποστολής, διαχείρισης Fax, προβληματικής αποστολής 14 Ανάλυση φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 600 x 600 dpi 15 Σμίκρυνση / μεγέθυνση από % σε βήματα του 1% 16 Να υποστηρίζει λειτουργία οικονομίας γραφίτη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΙ) α/α Περιγραφή/Απαίτηση 1 Μητρική Κάρτα (Motherboard): Τουλάχιστον 1 θέση PCI και 1 PCI Express Slots 16x Να υποστηρίζει τουλάχιστον 2 SATA 3 και 4 SATA2 Να υποστηρίζει μνήμη σε configuration Dual Channel και να διαθέτει Memory Banks Να υποστηρίζει μνήμη RAM ώστε η συνολική χωρητικότητα να είναι κατ' ελάχιστον 32GB Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο USB v3.0 και να διαθέτει USB Ports (USB2 & USBv) Να υποστηρίζει RAID (0,1,5,10) 2 Επεξεργαστής (CPU): Τουλάχιστον 4 πυρήνων Μνήμη Cache τουλάχιστον 4ΜΒ Ελάχιστη συχνότητα 3,6 GHz 3 Μνήμη (RAM) τύπου DDR3 τουλάχιστον 4 GB με ταχύτητα 1600 MHz 4 Κάρτα Γραφικών (S-VGA): Μπορεί να είναι ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα ή στον επεξεργαστή Με υποστήριξη προτύπου High Definition (HD 1080p) και PCI Express 16x Έξοδοι: VGA,DVI,HDMI 5 Κάρτα δικτύου (Lan Card) και κάρτα ήχου (Sound Card) (μπορεί να είναι ενσωματωμένες στη μητρική κάρτα) 6 Σκληρός Δίσκος (Hard Disk Drive): Χωρητικότητα unformatted τουλάχιστον 500GB Μέγεθος μνήμης cache τουλάχιστον 16MB Tύπος διασύνδεσης να είναι SATA3 [- 7 -]

8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΙ) 7 Συσκευή εγγραφής οπτικών δίσκων τύπου DVD/CD. Να υποστηρίζει τα DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD+E (G), CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, CD-I, CD-I Bridge (Photo-CD, Video-CD), Multisession, CD (Photo-CD, CD-EXTRA, Portfolio) 8 Πληκτρολόγιο (Keyboard) εργονομικό με διάταξη Ελληνικά-Αγγλικά 9 Ποντίκι (Mouse) οπτικό με ροδέλα 10 2 Ηχεία τουλάχιστον 5 Watt 11 Κουτί & Τροφοδοτικό: Tύπου ΑΤΧ midi tower Θύρες USB2/3 και Audio στην πρόσοψη Ισχύς τουλάχιστον 530Watt Η ισχύς θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων συσκευών καθώς και πιθανές αναβαθμίσεις (πχ προσθήκη συσκευών) στο μέγιστο που επιτρέπει το κουτί και η μητρική κάρτα Με επαρκές σύστημα ψύξης συμβατό με την τελευταία έκδοση του προτύπου που ακολουθεί το κουτί (πχ ATX) Όπου χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες να είναι χαμηλού θορύβου (silent). 12 Οθόνες Σταθμών εργασίας: Οθόνη LED τουλάχιστον 21 ιντσών Ανάλυση τουλάχιστον 1920 X 1080 Φωτεινότητα τουλάχιστον 250 cd/m2 Αντίθεση (Δυναμική) τουλάχιστον :1 Είσοδοι τουλάχιστον 1x HDMI, 1x DVI, 1x D-Sub 13 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows τουλάχιστον 7 Professional (ή νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού), προ-εγκατεστημένο, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού, εγχειρίδιο χρήσης, το γνήσιο CD εγκατάστασης. Το υλικό (πχ οι κάρτες γραφικών, ήχου, δικτύου και το chipset της μητρικής κτλ) του σταθμού εργασίας να είναι συμβατό με το προσφερόμενο λειτουργικό. 14 Λογισμικού Προστασίας από Ιούς, ισχύος τουλάχιστον 1 έτους 15 Λογισμικό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου (Microsoft Office) με υποστήριξη της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και Υποστήριξη για την εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων από/σε μορφές: Microsoft Office 2010/2007/2003/2000/XP, RTF, HTΜL και OpenOffice.org v3.x α/α 1 Μητρική Κάρτα (motherboard): ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Περιγραφή/Απαίτηση Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θύρες USB2, 1 θήρα USB3 και 1 θήρα VGA Να διαθέτει Card Reader MMC+, MMC, MSXC, MS Pro, MS, SDXC, SDHC, SD 2 Επεξεργαστής (CPU): Τουλάχιστον 4 πυρήνων Ταχύτητα τουλάχιστον 2,50 GHz 3 Κύρια μνήμης: τύπου DDR3 τουλάχιστον 4 GB με ταχύτητα 1600 MHz [- 8 -]

9 ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4 Σκληρός δίσκος: SATA, Χωρητικότητα μονάδας (unformatted) τουλάχιστον 500GB 5 Μονάδα ανάγνωσης εγγραφής CD/ DVD dual layer 6 Συνδεσιμότητα: WIFI, Ethernet, Bluetooth 7 Κάρτα γραφικών, μνήμης τουλάχιστον 1024MB 8 Οθόνη: Έγχρωμη οθόνη γραφικών LED τουλάχιστον 15.6 Ανάλυση τουλάχιστον 1366x768 9 Πληκτρολόγιο, με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων, ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και ενσωματωμένο Touchpad με περιοχή κύλισης ή αντίστοιχο 10 Κάρτα ήχου 128Bits stereo ή καλύτερη, είσοδοι μικροφώνου, Line in, Line out, ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία (ή στερεοφωνικός ήχος) και ενσωματωμένη κάμερα. 11 Κάμερα: Ενσωματωμένη κάμερα με ανάλυση τουλάχιστον 1 megapixel 12 Ηχεία: ενσωματωμένα 13 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows τουλάχιστον 7 Professional (ή νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού), προ-εγκατεστημένο, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού, εγχειρίδιο χρήσης, το γνήσιο CD εγκατάστασης. Το υλικό (πχ οι κάρτες γραφικών, ήχου, δικτύου και το chipset της μητρικής κτλ) του σταθμού εργασίας να είναι συμβατό με το προσφερόμενο λειτουργικό 14 Λογισμικού Προστασίας από Ιούς, ισχύος τουλάχιστον 1 έτους 15 Λογισμικό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου (Microsoft Office) με υποστήριξη της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και Υποστήριξη για την εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων από/σε μορφές: Microsoft Office 2010/2007/2003/2000/XP, RTF, HTΜL και OpenOffice.org v3.x α/α α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Περιγραφή/Απαίτηση 1 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: Φορητός, χωρητικότητας τουλάχιστον 1TB και μνήμης 16MB που να υποστηρίζει USB3 και να έχει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 2 USB FLASH DRIVER: Χωρητικότητας τουλάχιστον 8GB που να υποστηρίζει USB3. Με δυνατότητα κάλυψης του βύσματος USB 3 UPS: Τύπος κατ' ελαχιστον Line Interactive, με ισχύ τουλάχιστον 1000 VA, χρόνο διαμεταγωγής έως 4ms, αυτονομία τουλάχιστον 7 λεπτά, τάση 220V και συχνότητα λειτουργίας Hz. Να διαθέτει λογισμικό διαχείρισης που να υποστηρίζεται από Microsoft WINDOWS XP/VISTA/7/8, Windows 2003 Server/2008 Server (32/64bit) και εγγύηση. 4 ΗΧΕΙΑ: Ισχύος τουλάχιστον 4 watt, με κουμπιά ON/OFF, ρύθμιση έντασης ΔΙΑΦΟΡΑ Περιγραφή/Απαίτηση 1 ΚΙΚΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Τύπου GSM, με έγχρωμη οθόνη, ελληνικό μενού και αυτονομία μπαταρίας τουλάχιστον 100 ώρες σε αναμονή και 4 ώρες σε ομιλία 2 ΗΧΕΙΑ: με ενσωματωμένο ενισχυτή, Ισχύος τουλάχιστον 300Watt, με Woofer και Tweeter, με υποδοχή για τρίποδο, είσοδο για μικρόφωνο και ρυθμιστικό για ένταση και τόνο και εγγύηση. [- 9 -]

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών» του 1 ου Υποέργου «Διαχείριση, προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», του Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη (Άξονας Προτεραιότητας 8). ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: Το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη του Προσφέροντα. Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή: ΝΑΙ.. ΟΧΙ.. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στη στήλη Υποβολή Προσφοράς σημειώνονται με Χ τα είδη στα οποία αφορά η προσφορά του υποψηφίου α/α Περιγραφή Μονάδας 1 Έγχρωμο ψηφιακό φωτοναντιγραφικό 2 Έγχρωμο Πολυμηχάνημα FAX 3 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 4 Φορητοί ΗΥ 5 Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι 6 USB Flash drives 7 UPS 8 Κινητά τηλέφωνα 9 Ηχεία για DVD 10 Ηχεία για υπολογιστές(ζευγάρια) Υποβολή Προσφοράς [- 10 -]

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έντυπο Τεχνικής προσφοράς Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του Προσφέροντα που θα έχει: - Την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή και αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή - την ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση. Στην στήλη «Παρατηρήσεις» ο Προσφέρων καταγράφει τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος, τυχόν σχόλια/ παρατηρήσεις ή επιπλέον πληροφορίες που αφορούν στα στοιχεία προδιαγραφών του Πίνακα. α/α Περιγραφή/Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις ΤΜ1 ΕΓΧΡΩΜΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 1 Έγχρωμος εκτυπωτής και φωτοαντιγραφικό με τόνερ διαφορετικών χρωμάτων 2 Ταχύτητα εκτύπωσης και φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 20ppm σε Α4 και 15ppm σε Α3 3 Ανάλυση εκτύπωσης και φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 1200X1200Dpi 4 Υποστήριξη εκτύπωσης διπλής όψης 5 Σμίκρυνση / Μεγέθυνση: % με βήμα 1% 6 Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού Α4,Α34,Β Χ182 και μικρότερα, φάκελοι 7 Υποστηριζόμενα βάρη εκτυπωτικών μέσων από 55 έως 300 γρ 8 Υποστηριζόμενα μέσα εκτύπωσης USB/CFC/SD/Memory Stick και δικτυακή εκτύπωση 9 Υποστήριξη έγχρωμης σάρωσης με ανάλυση τουλάχιστον 600Dpi 10 Αυτόματος Τροφοδότης σάρωσης τουλάχιστον 50 φύλλων 11 Υποστηριζόμενα μεγέθη σάρωσης Α3, Α4,Α4R, Α5,Α5R, B5,B5R, B6 και διάφορα μεγέθη (από 128mmX148mm έως 297mmX432mm) 12 Αυτόματη Σάρωση διπλής όψης 13 Οδηγός σάρωσης που να είναι συμβατός με όλα τα προαναφερόμενα λειτουργικά 14 Υποστηριζόμενα εξαγόμενα Formats αρχείων: TIFF/JPEG/PDF/XPS 15 Υποστηριζόμενες διασυνδέσεις: USB2 και Ethernet 10/100/1000Mbps 16 Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 160GB και μνήμη Ram τουλάχιστον 2GB 17 Κατ'ελάχιστο απόδοση σελίδες στον μαύρο γραφίτη 18 Κατ'ελάχιστο απόδοση σελίδες σε κάθε έγχρωμο γραφίτη 19 Πλήρη συμβατότητα με όλα τα εμπορικά λειτουργικά συστήματα (windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/windows 7/Server 2008R2/Windows 8/ MAC OS / Linux 20 Εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών και άμεση τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και στις εργάσιμες ώρες και ημέρες 21 Επίσημα εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας 22 Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (π.χ., οδηγοί συσκευών κλπ) 23 Σήμανση CE (για όσα είναι δυνατή η πιστοποίηση CE) 24 Εξασφάλιση ανταλλακτικών [- 11 -]

12 ΤΜ2 ΈΓΧΡΩΜΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ / FAX 1 Έγχρωμο - ψηφιακό πολυμηχάνημα με 4 τόνερ 2 Να έχει δίαυλους διασύνδεσης USB2, Ethernet 10/100, Ασύρματα b/g 3 Μνήμη τουλάχιστον 512 MB 4 Ποιότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 2400x600dpi 5 Ανάλυση σάρωσης τουλάχιστον 1200x600dpi 6 Να υποστηρίζει εκτύπωση διπλής όψης 7 Να υποστηρίζει εκτύπωση από USB μέσα 8 Να υποστηρίζει μεγέθη χαρτιού Α4 και μικρότερα/φάκελοι 9 Να υποστηρίζει βάρη εκτυπωτικών μέσων από 64 έως 220γρ 10 Ταχύτητα modem τουλάχιστον 33,6kbps 11 Να υποστηρίζει λειτουργίες ως αποκλειστικό FAX, αυτόματος διαχωριστής Fax/Τηλεφώνου, Χειροκίνητη λήψη 12 Να διαθέτει μνήμη παραλαμβανόμενων Fax 13 Να υποστηρίζει κατ ελάχιστο τις εξής εκτυπώσεις αναφορών: λήψης/αποστολής, διαχείρισης Fax, προβληματικής αποστολής 14 Ανάλυση φωτοαντιγραφής τουλάχιστον 600 x 600 dpi 15 Σμίκρυνση / μεγέθυνση από % σε βήματα του 1% 16 Να υποστηρίζει λειτουργία οικονομίας γραφίτη 17 Πλήρη συμβατότητα με όλα τα εμπορικά λειτουργικά συστήματα (windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/windows 7/Server 2008R2/Windows 8/ MAC OS / Linux 18 Εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών και άμεση τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και στις εργάσιμες ώρες και ημέρες 19 Επίσημα εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας 20 Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (π.χ., οδηγοί συσκευών κλπ) 21 Σήμανση CE (για όσα είναι δυνατή η πιστοποίηση CE) 22 Εξασφάλιση ανταλλακτικών ΤΜ3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΙ) 1 Μητρική Κάρτα (Motherboard): Τουλάχιστον 1 θέση PCI και 1 PCI Express Slots 16x Να υποστηρίζει τουλάχιστον 2 SATA 3 και 4 SATA2 Να υποστηρίζει μνήμη σε configuration Dual Channel και να διαθέτει Memory Banks Να υποστηρίζει μνήμη RAM ώστε η συνολική χωρητικότητα να είναι κατ' ελάχιστον 32GB Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο USB v3.0 και να διαθέτει USB Ports (USB2 & USBv) Να υποστηρίζει RAID (0,1,5,10) 2 Επεξεργαστής (CPU): [- 12 -]

13 Τουλάχιστον 4 πυρήνων Μνήμη Cache τουλάχιστον 4ΜΒ Ελάχιστη συχνότητα 3,6 GHz 3 Μνήμη (RAM) τύπου DDR3 τουλάχιστον 4 GB με ταχύτητα 1600 MHz 4 Κάρτα Γραφικών (S-VGA): Μπορεί να είναι ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα ή στον επεξεργαστή Με υποστήριξη προτύπου High Definition (HD 1080p) και PCI Express 16x Έξοδοι: VGA,DVI,HDMI 5 Κάρτα δικτύου (Lan Card) και κάρτα ήχου (Sound Card) (μπορεί να είναι ενσωματωμένες στη μητρική κάρτα) 6 Σκληρός Δίσκος (Hard Disk Drive): Χωρητικότητα unformatted τουλάχιστον 500GB Μέγεθος μνήμης cache τουλάχιστον 16MB Tύπος διασύνδεσης να είναι SATA3 7 Συσκευή εγγραφής οπτικών δίσκων τύπου DVD/CD. Να υποστηρίζει τα DVD- R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD+E (G), CD-MIDI, CD-TEXT, CD- ROM XA, Mixed Mode CD, CD-I, CD-I Bridge (Photo-CD, Video-CD), Multisession, CD (Photo-CD, CD-EXTRA, Portfolio) 8 Πληκτρολόγιο (Keyboard) εργονομικό με διάταξη Ελληνικά-Αγγλικά 9 Ποντίκι (Mouse) οπτικό με ροδέλα 10 2 Ηχεία τουλάχιστον 5 Watt 11 Κουτί & Τροφοδοτικό: Tύπου ΑΤΧ midi tower Θύρες USB2/3 και Audio στην πρόσοψη Ισχύς τουλάχιστον 530Watt Η ισχύς θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων συσκευών καθώς και πιθανές αναβαθμίσεις (πχ προσθήκη συσκευών) στο μέγιστο που επιτρέπει το κουτί και η μητρική κάρτα Με επαρκές σύστημα ψύξης συμβατό με την τελευταία έκδοση του προτύπου που ακολουθεί το κουτί (πχ ATX) Όπου χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες να είναι χαμηλού θορύβου (silent). 12 Οθόνες Σταθμών εργασίας: Οθόνη LED τουλάχιστον 21 ιντσών Ανάλυση τουλάχιστον 1920 X 1080 Φωτεινότητα τουλάχιστον 250 cd/m2 Αντίθεση (Δυναμική) τουλάχιστον :1 Είσοδοι τουλάχιστον 1x HDMI, 1x DVI, 1x D-Sub 13 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows τουλάχιστον 7 Professional (ή νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού), προ-εγκατεστημένο, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού, εγχειρίδιο χρήσης, το γνήσιο CD εγκατάστασης. Το υλικό (πχ [- 13 -]

14 οι κάρτες γραφικών, ήχου, δικτύου και το chipset της μητρικής κτλ) του σταθμού εργασίας να είναι συμβατό με το προσφερόμενο λειτουργικό. 14 Λογισμικού Προστασίας από Ιούς, ισχύος τουλάχιστον 1 έτους 15 Λογισμικό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου (Microsoft Office) με υποστήριξη της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και Υποστήριξη για την εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων από/σε μορφές: Microsoft Office 2010/2007/2003/2000/XP, RTF, HTΜL και OpenOffice.org v3.x 16 Εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών και άμεση τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και στις εργάσιμες ώρες και ημέρες 17 Επίσημα εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας 18 Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (π.χ., οδηγοί συσκευών κλπ) 19 Σήμανση CE (για όσα είναι δυνατή η πιστοποίηση CE) 20 Εξασφάλιση ανταλλακτικών ΤΜ4 ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Μητρική Κάρτα (motherboard): Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θύρες USB2, 1 θήρα USB3 και 1 θήρα VGA Να διαθέτει Card Reader MMC+, MMC, MSXC, MS Pro, MS, SDXC, SDHC, SD 2 Επεξεργαστής (CPU): Τουλάχιστον 4 πυρήνων Ταχύτητα τουλάχιστον 2,50 GHz 3 Κύρια μνήμης: τύπου DDR3 τουλάχιστον 4 GB με ταχύτητα 1600 MHz 4 Σκληρός δίσκος: SATA, Χωρητικότητα μονάδας (unformatted) τουλάχιστον 500GB 5 Μονάδα ανάγνωσης εγγραφής CD/ DVD dual layer 6 Συνδεσιμότητα: WIFI, Ethernet, Bluetooth 7 Κάρτα γραφικών, μνήμης τουλάχιστον 1024MB 8 Οθόνη: Έγχρωμη οθόνη γραφικών LED τουλάχιστον 15.6 Ανάλυση τουλάχιστον 1366x768 9 Πληκτρολόγιο, με μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων, ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο και ενσωματωμένο Touchpad με περιοχή κύλισης ή αντίστοιχο 10 Κάρτα ήχου 128Bits stereo ή καλύτερη, είσοδοι μικροφώνου, Line in, Line out, ενσωματωμένο μικρόφωνο, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία (ή στερεοφωνικός ήχος) και ενσωματωμένη κάμερα. 11 Κάμερα: Ενσωματωμένη κάμερα με ανάλυση τουλάχιστον 1 megapixel 12 Ηχεία: ενσωματωμένα 13 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows τουλάχιστον 7 Professional (ή νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού), προ-εγκατεστημένο, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού, εγχειρίδιο χρήσης, το γνήσιο CD εγκατάστασης. Το υλικό (πχ οι κάρτες γραφικών, ήχου, δικτύου και το chipset της μητρικής κτλ) του [- 14 -]

15 σταθμού εργασίας να είναι συμβατό με το προσφερόμενο λειτουργικό 14 Λογισμικού Προστασίας από Ιούς, ισχύος τουλάχιστον 1 έτους 15 Λογισμικό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου (Microsoft Office) με υποστήριξη της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και Υποστήριξη για την εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων από/σε μορφές: Microsoft Office 2010/2007/2003/2000/XP, RTF, HTΜL και OpenOffice.org v3.x 16 Εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών και άμεση τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και στις εργάσιμες ώρες και ημέρες 17 Επίσημα εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας 18 Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (π.χ., οδηγοί συσκευών κλπ) 19 Σήμανση CE (για όσα είναι δυνατή η πιστοποίηση CE) 20 Εξασφάλιση ανταλλακτικών ΤΜ5 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1 Να είναι φορητός 2 Με χωρητικότητα τουλάχιστον 1 TB 3 Με μνήμη 16MB 4 Να υποστηρίζει USB3 5 Εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών και άμεση τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και στις εργάσιμες ώρες και ημέρες ΤΜ6 USB FLASH DRIVER 1 Με χωρητικότητα τουλάχιστον 8GB 2 Μα υποστηρίζει USB3 3 Με δυνατότητα κάλυψης του βύσματος USB ΤΜ7 UPS 1 Τύπος κατ' ελαχιστον Line Interactive 2 Με ισχύ τουλάχιστον 1000 VA 3 Χρόνο διαμεταγωγής έως 4ms 4 Αυτονομία τουλάχιστον 7 λεπτά 5 Τάση 220V και συχνότητα λειτουργίας Hz 6 Να διαθέτει λογισμικό διαχείρισης που να υποστηρίζεται από Microsoft WINDOWS XP/VISTA/7/8, Windows 2003 Server/2008 Server (32/64bit) 7 Εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών και άμεση τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και στις εργάσιμες ώρες και ημέρες ΤΜ8 ΗΧΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1 Ισχύος τουλάχιστον 4 watt 2 Με κουμπιά ON/OFF, ρύθμιση έντασης ΤΜ9 ΗΧΕΙΑ 1 Με ενσωματωμένο ενισχυτή, 2 Ισχύος τουλάχιστον 300Watt, 3 Με Woofer και Tweeter, [- 15 -]

16 4 Με υποδοχή για τρίποδο, 5 Είσοδο για μικρόφωνο και 6 Ρυθμιστικό για ένταση και τόνο 7 Εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών και άμεση τηλεφωνική υποστήριξη για όλη τη χρονική διάρκεια της εγγύησης και στις εργάσιμες ώρες και ημέρες ΤΜ10 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 1 Τύπου GSM, 2 Με έγχρωμη οθόνη, 3 Ελληνικό μενού και 4 Αυτονομία μπαταρίας τουλάχιστον 100 ώρες σε αναμονή και 4 ώρες σε ομιλία Δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. Άλλες παροχές του υποψηφίου χωρίς δαπάνη: Τόπος Ημερομηνία:.. Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. [- 16 -]

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το έργο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού», του 1 ου Υποέργου της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ», του Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ», του Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη. ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου:.... Η παρούσα προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Στοιχεία Οικονομικής Προσφοράς: Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των αναφερομένων αριθμητικώς και ολογράφως υπερισχύει το αναφερόμενο ολογράφως. Τμήμα Αριθμητικώς Ολογράφως Έγχρωμο ψηφιακό Ποσό ΦΠΑ φωτοναντιγραφικό Έγχρωμο Πολυμηχάνημα FAX Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Φορητοί ΗΥ Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι USB Flash drives UPS Κινητά τηλέφωνα Ποσό ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ Ποσό ΦΠΑ [- 17 -]

18 Τμήμα Αριθμητικώς Ολογράφως Ηχεία για DVD Ποσό ΦΠΑ Ηχεία για Ποσό ΦΠΑ υπολογιστές(ζευγάρια) Δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. Άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο υποψήφιος χωρίς δαπάνη: Τόπος Ημερομηνία:.. Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. [- 18 -]