Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :"

Transcript

1 Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): ,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): ,00 Διάρκεια: Εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνίες: Δ έ Δ ύ 17/03/2014 Α Υ ί. : 18/01/2014 Δ ί Φ Κ Δ ί Σ β : 24/01/2014 Α ί Τύ 28/01/2014 Κ ΟΠΣ:

2 έ Α: Α ί Π φέ Πί Π έ Α1. Περιβάλλον του Έργου Α.1.1 ί έ Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΣΚΣΑ) Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού της Πράξης Α Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Α Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Έργου (Ε.Δ.Δ.Ε) Α Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Α Επιθεωρητές (auditors) Έργου Α.1.2 Υφ ( έ ) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α Διδασκαλία Α Έρευνα Α Αρχαιολογική Εξερεύνηση Α Δημοσιεύσεις Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.2.1 Α ί Α.2.2 Σ φέ Α.2.3 Σ Α.2.4 Π ί, β Α θέ Α 26 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α.3.1 Η έ Υ ί Σελίδα 2 από 58

3 Α.3.2 Α Α Σ Α.3.3 Τ ί έ ί Α3.3.1 Σύστημα Ψηφιακού Αποθετηρίου Α3.3.2 Διαδραστικές εφαρμογές/διατάξεις ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων.. 30 Α.3.4 Π φέ Λ ώ (Υ, φ ώ ) Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα 1 «Επέκταση του υφιστάμενου Ψηφιακού Αποθετηρίου» Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα 2 «Ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων» Α.3.5 Π φέ Ο ζ Λ ώ Α.3.6 Λ Χ ξ ύ Α3.6.1 Σύστημα Αποθετηρίου Α3.6.2 Εξοπλισμός υποστήριξης εφαρμογών και υπηρεσιών ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων Α.3.7 Δ Α.3.8 Π έ Α.3.9 Α έ Α.3.10 Α Α φ Α.3.11 Α ί Σ Α.3.12 Α Π β Α.3.13 Φ Α.3.14 Πί Π έ Α.3.15 Σ Ο ί Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α.4.1 Υ ί ί Α.4.2 Υ ί Π Δ Π Λ ί Α.4.3 Υ ί ύ «Κ Λ ί» Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α.5.1 έθ Τ έ Υ ί Υ ξ Α.5.2 Σ (Ο ) Δ ί ί έ Σελίδα 3 από 58

4 Α.5.3 έ β έψ ( θ ί ) φ Π ώ έ έ Α.5.4 Σ έ - Δ ί β Σελίδα 4 από 58

5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Σ ί ΤΙΤΛΟΣ ΡΓΟΥ «Α ξ φ ώ ί» ΑΝΑΘ ΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡ ΑΣ Λ ΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΓΟΥ ΦΟΡ ΑΣ ΧΡΗ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα» (ΑΣΚΣΑ) «Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα» (ΑΣΚΣΑ) «Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα» (ΑΣΚΣΑ) Το Έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου: Ενάριθμος: 2012Σ , κωδικός ΣΑ 0148 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ ΣΙΩΝ Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Σουηδίας 54, Αθήνα Παροχή Υπηρεσιών. ΙΔΟΣ ΣΥ ΒΑΣΗΣ ΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΟΣ Ταξινόμηση κατά CPV : : Υ ί φ φ ί ί. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με Κ Κ ύ την έ φέ ψ φ, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ, ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,25 - ΦΠΑ : ,75 ) ΧΡΗ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό έργου 2012Σ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ έ (9) από την υπογραφή της σύμβασης. ΑΝΤΙΚ Ι ΝΟ ΤΟΥ ΡΓΟΥ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1881, είναι ίδρυμα που σκοπό έχει την εκπαίδευση σπουδαστών στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία καθώς και τη διενέργεια ανασκαφών και ερευνών σε προκαθορισμένες τοποθεσίες ανά την Ελλάδα κατόπιν παροχής της νόμιμης άδειας από την Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Σελίδα 5 από 58

6 Σ ί Το βασικό πολιτιστικό υλικό της Σχολής είναι οι δύο μεγάλες βιβλιοθήκες, Blegen και Γεννάδειος: 1. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης Blegen αριθμεί πάνω από τόμους και καλύπτει θέματα από την προϊστορική περίοδο μέχρι τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους. 2. Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη αριθμεί περίπου τόμους και αρκετές ιδιωτικές συλλογές χειρογράφων και προσωπικών αρχείων, όπως των μεγάλων Ελλήνων ποιητών Γ. Σεφέρη, Ο. Ελύτη, κ.ά., οι οποίες φυλάσσονται στα αρχεία της βιβλιοθήκης. Το παρόν έργο αφορά στην ξ φ ώ ί της Γενναδείου και Blegen βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου ψηφιακού αποθετηρίου του Φορέα Λειτουργίας, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: Προμήθεια εξοπλισμού Ο Ανάδοχος θα προσφέρει όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εξασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας του έργου και των εφαρμογών του. Περιλαμβάνονται σταθμοί εργασίας και εξοπλισμός για τις ανάγκες λειτουργίας των εφαρμογών ανάδειξης και διάχυσης πολιτιστικών πόρων Εφαρμογές και υπηρεσίες ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει τις ακόλουθες εφαρμογές και διαδικτυακές υπηρεσίες. Διαδικτυακές εκθέσεις (online exhibits) Η εφαρμογή θα αναδεικνύει τα ψηφιακά τεκμήρια μέσω της δημιουργίας virtual exhibitions. Ο στόχος είναι η υλοποίηση μίας ψηφιακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει σε έμπειρους και απλούς χρήστες να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα ψηφιακά τεκμήρια για τη δημιουργία virtual exhibitions. Η πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες του παγκοσμίου ιστού. Συγκεκριμένα, τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού, HTML5, digital storytelling. Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία της εφαρμογής, είναι η χρήση προτύπων αναπαράστασης μεταδεδομένων για τη διασφάλιση της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας αφού θα αντλούνται μεταδεδομένα από διαφορετικές εσωτερικές και εξωτερικές πηγές. Τέλος, θα πρέπει να παρέχεται εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό ( βίντεο, εικόνες, κλπ.) για την επιλογή και χρήση τους στην εφαρμογή. Τρισδιάστατη εικονική προβολή σε βιβλιοστάσιο του αναγνωστηρίου Η εφαρμογή θα αναδεικνύει 5 βιβλία της βιβλιοθήκης μέσω τρισδιάστατης εικονικής προβολής πάνω σε βιβλιοστάσιο του Αναγνωστηρίου. Με τη χρήση αισθητήρων υπέρυθρων ακτίνων ο χρήστης που θα στέκεται μπροστά στα βιβλιοστάσια θα επιλέγει κατά βούληση κάποιο από τα 5 βιβλία από τον τίτλο που θα βλέπει στη ράχη Σελίδα 6 από 58

7 Σ ί του. Αφού γίνει η επιλογή θα ξεκινά η προβολή, η οποία θα φέρνει το βιβλίο προς τον χρήστη μέσω τρισδιάστατης προβολής που θα τον ξεναγεί στα περιεχόμενά του καθώς θα ακούγεται το ιστορικό της πρόσκτησής του από τον ιδρυτή της βιβλιοθήκης, η βιογραφία του συγγραφέα και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το κείμενο. Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί φυσικές χειρονομίες για να μετακινήσει το εικονικό βιβλίο ή να το «ξεφυλίσσει», με τη βοήθεια αλγορίθμων αναγνώρισης χειρονομιών και του αισθητήρα Microsoft Kinect. Παράλληλα, η εφαρμογή θα μπορεί να παραπέμψει το χρήστη σε εξωτερικές πηγές σχετικές με τα αντικείμενα και το περιεχόμενο του βιβλίου, όπως τη Europeana. Προβολή εικαστικών και χαρτών σε ηλεκτρονική κορνίζα Η εφαρμογή θα είναι προβολή εικαστικών και χαρτών σε ηλεκτρονική κορνίζα μεγάλων διαστάσεων (40 ) και υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα εξιστόρησης και πληροφορίας. Ο χρήστης που θα στέκεται μπροστά στην κορνίζα θα μπορεί να επιλέγει κατά βούληση την προβολή εικαστικών ή χαρτών του ενδιαφέροντός του. Αφού γίνει η επιλογή θα ξεκινά η προβολή, το περιεχόμενό της οποίας θα περιλαμβάνει ψηφιακές εικόνες υψηλής ποιότητας για κάθε είδος προβαλλόμενης πληροφορίας (εικαστικό ή/και χάρτη). Οι χάρτες θα προέρχονται από κατάλληλα διαμορφωμένη βάση γεωγραφικών δεδομένων, ενώ στην περίπτωση των εικαστικών, η προβολή θα καλύπτει διάφορα πεδία και «είδη» τους σε συνεργασία µε καθιερωμένους καλλιτέχνες, ερευνητές και ιδρύματα και θα συνδυάζει την τεκμηρίωση των έργων (μέσω κατάλληλων στατικών εικόνων ή/και video), κάποια βασικά τεχνικά δεδομένα των έργων, αλλά και απλή κειμενική πληροφορία για αυτά, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικές πηγές (όπως π.χ. τη Europeana), που παρουσιάζουν ανάλογες εκθέσεις σχετικές με τα προβαλλόμενα εικαστικά και χάρτες, µε γεγονότα αλλά και βιβλιογραφικές αναφορές. Οθόνη αφής σε αναλόγιο Θα σχεδιαστεί και θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή που θα δέχεται εντολές από τους χρήστες μέσω μιας οθόνης αφής και η οποία θα παρουσιάζει με διαδραστικό τρόπο τα χειρόγραφα και το αρχειακό υλικό. Το υλικό (hardware) θα μοιάζει με μια συνηθισμένη τηλεόραση, όμως οι χρήστες θα μπορούν να «ξεφυλλίσουν» εικονικά τα χειρόγραφα, να τα μετακινήσουν πάνω στην επιφάνεια της οθόνης, να τα μεγεθύνουν ή να τα επιλέξουν για πιο λεπτομερή επισκόπηση κινώντας τα δάκτυλά τους πάνω στην επιφάνεια της οθόνης. Το λογισμικό θα βασιστεί σε ελεύθερο λογισμικό, ώστε να είναι δυνατή η επέκταση και επαναχρησιμοποίησή του, ενώ θα μπορεί να παραπέμψει το χρήστη και σε εξωτερικές πηγές σχετικές με το υλικό, όπως η Europeana. Προβολή στο δάπεδο με αισθητήρες Η Αίθουσα Σταθάτου η οποία προσφέρεται ως αυτόνομος εκθεσιακός χώρος για να αναδειχθεί το εσωτερικό ενός Αθηναϊκού αρχοντικού με κειμήλια του 18ου και 19ου Σελίδα 7 από 58

8 Σ ί αιώνα, θα αναβαθμιστεί με πρωτοποριακό τρόπο χρησιμοποιώντας προβολή στο δάπεδο με αισθητήρες που θα παραπέμπουν στα έργα τέχνης και την ιστορία τους, ενώ θα γίνεται και τρισδιάστατη προβολή μέσα στο δωμάτιο. Οι αισθητήρες που βασίζονται σε εκπομπή υπέρυθρων ακτίνων, θα μπορούν να ανιχνεύουν την απόσταση του χρήστη από κάποιο συγκεκριμένο έκθεμα, ενώ μικρές δικτυακές κάμερες (web cameras) θα μπορούν να ανιχνεύουν πού κοιτάζει ο χρήστης, ώστε να αναπαράγουν προεπιλεγμένο υλικό σχετικά με το συγκεκριμένο έκθεμα όταν ο χρήστης το περιεργάζεται. Σε περιπτώσεις που ο χρήστης θα μπορεί να πιάνει και να μετακινεί κάποια από τα εκθέματα (π.χ. μουσικά όργανα), η εμπειρία θα ενισχυθεί με επιταχυνσιόμετρα, ώστε να ανιχνεύεται η κίνηση και να αναπαράγεται η μουσική του. Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα & tablet Τέλος, εφαρμογές για ipad και smart phones με δυνατότητα να μετατραπούν οι παραπάνω εφαρμογές σε διαδικτυακές εκθέσεις, αλλά και άμεση πρόσβαση σε εικονική ξενάγηση στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και τις συλλογές της, θα συνδέσουν τις εφαρμογές μεταξύ τους ώστε να τις κάνουν προσβάσιμες στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό. Οι καινοτόμες και υψηλού επιπέδου εφαρμογές αυτές θα είναι σε θέση να προσφέρουν προηγμένες και φιλικές προς το χρήστη δυνατότητες πλοήγησης και χρήσης, που ακόμη και χρήστες χωρίς πρότερη εξοικείωση με την τελευταία τεχνολογία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Καθώς πρόκειται για την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά στον χώρο της τεχνολογίας αυτή τη στιγμή, οι εφαρμογές αυτές αναμένεται να κερδίσουν το ευρύ κοινό και να το φέρουν πιο κοντά στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά της σε θέματα σύγκλισης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Πολιτισμού. Η ΡΟ ΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘ Σ ΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙ ΥΚΡΙΝΙΣ ΩΝ ΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ Η ΡΟ ΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘ ΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η ΡΟ ΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/01/ /03/ /03/2014και ώρα 13:00 Η έδρα της Α θέ Α. 17/03/2014και ώρα 13:00 Σελίδα 8 από 58

9 ΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚ Ι ΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ Σ ΡΓΟΥ Σ φί Σ φί - Γ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ., που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. ΟΧ Π ΨΣ ΣΠΑ ΥΔ ΨΣ ΑΣΚΣΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑ ΤΠ ΟΠΣ ISΟ WS PDF ODT JPEG XML DPI TIFF OCR Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα International Organization for Standardization Web Services Portable Document Format Open Document Format Joint Photographic Experts Group Extensible Markup Language Dots per inch Tagged Image File Format Optical Character Recognition Σελίδα 9 από 58

10 UTF MODS CDWA EAD EDM RDF OWL CIDOC-CRM LID CERIF OAI-PMH URL HTTP FTP SKOS SRU/SRW ESE Unicode Transformation Formats Metadata Object Description Schema Categories for the Description of Works of Art Encoded Archival Description Europeana Data Model Resource Description Framework Web Ontology Language Committee on Documentation-Conceptual Reference Model Lightweight Information Describing Objects Common European Research Information Format Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting Uniform Resource Locator Hypertext Transfer Protocol File Transfer Protocol Simple Knowledge Organization System Search-Retrieve URL /Search-Retrieve Web Service Europeana Semantic Elements Σελίδα 10 από 58

11 Ο ί ύξ Α θέ Α Α Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Α θέ Α Η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα, η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Α ί Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Α θ Δ ξ Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου. Δ Δ ύ έ Η Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θέμα σχετικό με το διενεργούμενο διαγωνισμό. Δ ξ Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. ί ώ Δ ύ Σύ β ΠΠ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχαιολογικής Εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Κ Π θ ώ Το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της ΑΣΚΣΑ, και ο αντίστοιχος Κανονισμός Προμηθειών. Ο έ Π φ Σύ (ΟΠΣ) Ένα πλήρες και ενοποιημένο Σύστημα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών Σελίδα 11 από 58

12 Ο ί ύξ Α θέ Α Π ϋ Πmin Σύ β Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συγκριτικό κόστος της χαμηλότερης αποδεκτής Οικονομικής Προσφοράς που υπερβαίνει το όριο του 80% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της ΑΣΚΣΑ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Σ β ύ Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, γ. την Προσφορά του Αναδόχου, δ. τη Διακήρυξη. Σ β Τί Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σελίδα 12 από 58

13 Α1. Π β Α.1.1 ί έ Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα. Βλ. παρ. Α1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού - ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα. Βλ. παρ. Α1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα Βλ. παρ. Α1.1.1 Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. Α Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. (ΕΠΠΕ) - Βλ. παρ. Α Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού της Πράξης. - Βλ. παρ. Α Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου - Βλ. παρ. Α Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Έργου. - Βλ. παρ. Α Α1.1.1 Σ ί Α θέ Α (ΑΣΚΣΑ) Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1881, είναι ίδρυμα που σκοπό έχει την εκπαίδευση σπουδαστών στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία καθώς και τη διενέργεια ανασκαφών και ερευνών σε προκαθορισμένες τοποθεσίες ανά την Ελλάδα κατόπιν παροχής της νόμιμης άδειας από την Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1881, είναι ίδρυμα που σκοπό έχει την εκπαίδευση σπουδαστών στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία καθώς και τη διενέργεια ανασκαφών και ερευνών σε προκαθορισμένες Σελίδα 13 από 58

14 τοποθεσίες ανά την Ελλάδα κατόπιν παροχής της νόμιμης άδειας από την Αρχαιολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ΑΣΚΣΑ χρησιμοποιώντας σημαντική χρηματική δωρεά από το ίδρυμα Carnegie, ανέλαβε την ανέγερση του κτηρίου της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, του οποίου τα εγκαίνια έγιναν τον Απρίλιο του Στο κτήριο αυτό στεγάζεται η πολύτιμη Συλλογή του Ι. Γεννάδιου, η οποία συντηρείται και εμπλουτίζεται από την Αμερικάνικη Σχολή και είναι γνωστή και προσιτή τόσο στο Ελληνικό όσο και στο ξένο επιστημονικό κοινό. Η δραστηριότητα συνεχίστηκε το 1959 με την ανέγερση πτέρυγας, γνωστής ως Davis Wing για την επέκταση της Βιβλιοθήκης Blegen και του σχεδιαστηρίου της Σχολής και ολοκληρώθηκε το 1991 με την προσθήκη νέας πτέρυγας στο κτίριο της ίδιας βιβλιοθήκης, η οποία αποτελεί σήμερα μία από τις πιο ολοκληρωμένες βιβλιοθήκες κλασικών σπουδών στον κόσμο. Το 1992 ιδρύεται το Εργαστήριο Wiener, ένα από τα πιο σύγχρονα εργαστήρια στους τομείς της ανθρώπινης οστεολογίας, ζωοαρχαιολογίας, γεωαρχαιολογίας και περιβαλλοντικής αρχαιολογίας. Στο πρόσφατο παρελθόν ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των οικοδομικών εργασιών στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη με σκοπό τη δημιουργία νέων χώρων και ανακαίνιση των υπαρχόντων. Το βασικό πολιτιστικό υλικό της Σχολής είναι οι δύο μεγάλες βιβλιοθήκες, Blegen και Γεννάδειος και δύο μεγάλα ανασκαφικά αρχεία. Αναλυτικότερα: Η συλλογή της Βιβλιοθήκης Blegen αριθμεί πάνω από τόμους και καλύπτει θέματα από την προϊστορική περίοδο μέχρι τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους. Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη αριθμεί περίπου τόμους και αρκετές ιδιωτικές συλλογές χειρογράφων και προσωπικών αρχείων, όπως των μεγάλων Ελλήνων ποιητών Γ. Σεφέρη, Ο. Ελύτη, κ.ά., οι οποίες φυλάσσονται στα αρχεία της βιβλιοθήκης. Το Ανασκαφικό αρχείο της Αρχαίας Κορίνθου, το οποίο δημιουργήθηκε χάρη στη συνεχή σχεδόν ανασκαφική δραστηριότητα σ ένα χρονικό πλαίσιο τριών αιώνων, είναι πολύ πλούσιο και η εφαρμογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε σημαντικό τμήμα του. Τα ανασκαφικά ημερολόγια, οι φωτογραφίες και τα αρχιτεκτονικά σχέδια που περιέχονται στο αρχείο, δεν δίνουν πληροφορίες μόνο για την ιστορία και αρχαιολογία της Αρχαίας Κορίνθου αλλά, επιπλέον, αποκαλύπτουν πολλά στοιχεία για το σύγχρονη περίοδο. Η συνολική ψηφιοποιημένη είναι της τάξης των τεκμηρίων. Το Ανασκαφικό αρχείο της Αρχαίας Αγοράς της Αθήνας. Η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών διενεργεί ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας Αγοράς της Αθήνας από το 1931, ρίχνοντας φως σε χρόνια αθηναϊκής ιστορίας. Τα ευρήματα Σελίδα 14 από 58

15 παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία: από διάσπαρτα θραύσματα αγγείων της Ύστερης Νεολιθικής (περ π.χ.) ως αντικείμενα που βρίσκονταν στα υπόγεια οικιών του 19ου και του πρώιμου 20ου αι. μ.χ. Οι δύο αυτές βιβλιοθήκες και τα ανασκαφικά αρχεία προσφέρουν το πολύτιμο υλικό τους και στους Έλληνες και ξένους μελετητές. Στα 125 χρόνια του βίου της, η ΑΣΚΣΑ έχει δημιουργήσει μία πλούσια συλλογή ποικίλων πρωτογενών και δευτερογενών πληροφοριών, σε διάφορες μορφές, που όμως βρίσκεται διάσπαρτο στα κέντρα των ανασκαφών, στο αρχαιολογικό εργαστήριο, στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία, καθώς και στις εκδόσεις της. Επιπλέον, η συνέχιση των ανασκαφών και της λειτουργίας του αρχαιολογικού εργαστηρίου και ο εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών και των αρχείων με νέα αποκτήματα, έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή αύξηση του όγκου του ψηφιακού υλικού. Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη κατέχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό σπανίων πολιτιστικών τεκμηρίων. Το πολιτιστικό περιεχόμενο περιλαμβάνεται σε βιβλία, πάνω από από τα οποία είναι μοναδικά, σε χάρτες, σε περιοδικά και σε φωτογραφίες. H Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών απασχολεί 96 άτομα σε μόνιμες θέσεις εργασίας και διαθέτει μόνιμες δομές που ασχολούνται με θέματα τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και προώθησης του υλικού που διαθέτει μέσα από το διαδίκτυο. Η ΑΣΚΣΑ διαθέτει επίσης οργανωμένα τμήματα Βιβλιοθήκης και έρευνας και Ανάπτυξης πλαισιωμένα από μόνιμα στελέχη με υψηλή εξειδίκευση. Παράλληλα, έχει κατά καιρούς συνεργασίες με εξειδικευμένους επιστήμονες που πλαισιώνουν τις ομάδες εργασίας της Σχολής παρέχοντας τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ΑΣΚΣΑ υπάρχουν στον τρέχοντα διαδικτυακό της τόπο ( Η βασική δομή της ΑΣΚΣΑ περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα: Σελίδα 15 από 58

16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΣΑ DIRECTOR GENERAL MANAGER ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α1.1.2 Ά Φ ί έ έ β Προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και να διασφαλιστεί η διατήρηση και βιωσιμότητα των ψηφιακών πόρων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου, τα μεταδεδομένα για το ψηφιακό περιεχόμενο θα εγγραφούν στην υποδομή που διατηρείται στο θ Κέ Τ ί (EKT) εκτός της υποδομής που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της πράξης. Α1.1.3 Ό έ (Δ βέ ) Το σύστημα διακυβέρνησης, σχήμα διοίκησης και ο τρόπος που η Αναθέτουσα Αρχή, αναμένει κατ ελάχιστον, να λαμβάνονται αποφάσεις για το έργο (συχνότητα συνεδριάσεων, επίπεδο αποφάσεων, τρόπος ενημέρωσης, χρονισμός δέσμευσης πόρων κοκ) περιγράφεται συνοπτικά κατωτέρω. Το παρόν δεν υποκαθιστά την μεθοδολογία διοίκησης όπως αυτή θα προτείνεται στις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων, αλλά συνιστά τον τρόπο με τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή, αντιλαμβάνεται τη διοίκηση της υλοποίησης του Έργου. Α Ο Δ ί Σ ύ Π ξ. Αποτελείται από στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Στην Ομάδα Διοίκησης της Πράξης συμμετέχει ο υπεύθυνος του έργου, οι υπεύθυνοι των άλλων υποέργων καθώς και άλλα στελέχη που κρίνει απαραίτητα η Αναθέτουσα Αρχή. Συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα (π.χ. κάθε 25 ημέρες), καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης και μεριμνά για το ομαλή υλοποίηση της. Σελίδα 16 από 58

17 Α Π ύθ Π β ( ΠΠ ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Αναθέτουσας Αρχής, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. Παρ. Α.5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου). Α Δ έ Δ ύ (.Δ.Δ. ) Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διευθυντή της, ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται και εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή επί κάθε θέματος που άπτεται του διενεργούμενου διαγωνισμού. Α Αξ Η επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων θα αποτελείται από στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, διάφορα της Επιτροπής Διενέργειας, τα οποία θα οριστούν από το αρμόδιο όργανο της τελευταίας. Θα είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί των προσφυγών του Ν. 3886/2010 κατά της διακήρυξης και στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τις φάσεις του διαγωνισμού από τους υποψηφίους αναδόχους έως τη υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Μετά το πέρας των συνεδριάσεων της, θα εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής ως προς το δίκαιο της ένστασης του υποψηφίου αναδόχου. Α θ έ (auditors) Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή. Σελίδα 17 από 58

18 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. Α.1.2 Υφ ( έ ) Α1.2.1 Σ φ ώ ί Φ έ Λ ί H Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, αφοσιωμένη στη συστηματική μελέτη του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα, είναι ένας από τους κορυφαίους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1881 και έκτοτε προσφέρει μια φιλόξενη βάση για μελέτη και έρευνα στην Ελλάδα σε μελετητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές από περίπου 170 συμβεβλημένα κολέγια και πανεπιστήμια. Αποτελεί έναν από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Α Δ ί H ΑΣΚΣΑ είναι καταρχάς ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο εισάγει μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και προπτυχιακούς σπουδαστές και δασκάλους στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού, κατά τη διάρκεια ετήσιων και θερινών προγραμμάτων. Πολλοί από τους σημερινούς καθηγητές αμερικανικών κολεγίων και πανεπιστημίων στους τομείς των κλασικών σπουδών, της αρχαίας ιστορίας και της αρχαιολογίας έχουν συμμετάσχει σε κάποιο από τα έγκυρα εκπαιδευτικά προγράμματα ή στις ανασκαφές της ΑΣΚΣΑ. Α Χάρη στις δύο διεθνούς φήμης βιβλιοθήκες της τη Βιβλιοθήκη Blegen, αφιερωμένη στις κλασικές σπουδές και τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, με εξειδίκευση στην Ελλάδα μετά το τέλος της αρχαιότητας η Αμερικανική Σχολή αποτελεί έναν εξαίρετο χώρο μελέτης για φοιτητές και ερευνητές με ευρύ πεδίο έρευνας. Η Σχολή προσελκύει, επίσης, μεγάλο αριθμό μελετητών από όλον τον κόσμο, οι οποίοι θεωρούν τις βιβλιοθήκες της ένα από τα σημαντικότερα κέντρα στον κόσμο για τη μελέτη του Ελληνισμού. Το Εργαστήριο Wiener, το οποίο ιδρύθηκε το 1992, αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό χώρο, αφοσιωμένο στην εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών στη μελέτη Σελίδα 18 από 58

19 αρχαιολογικών ευρημάτων από την Ελλάδα. Η έρευνα στο εργαστήριο περιλαμβάνει την ανάλυση ανθρώπινων και ζωικών σκελετικών καταλοίπων, τη μελέτη παλαιοπεριβάλλοντος και τη γεωαρχαιολογία. Α Α ξ ύ H Αμερικανική Σχολή πραγματοποιεί επίσης ανασκαφές σε αρκετές από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις του αρχαίου κόσμου. Το 1931, η ΑΣΚΣΑ ξεκίνησε να ανασκάπτει μια δεύτερη θέση στην καρδιά της Αθήνας: την Αγορά, πολιτικό και οικονομικό κέντρο της αρχαίας πόλης. Η ανασκαφή η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, υποστηρίζεται από ένα δραστήριο ερευνητικό κέντρο που στεγάζεται στη Στοά του Αττάλου. Επίσης, πολλές άλλες αμερικανικές ανασκαφές καθώς και προγράμματα επιφανειακής έρευνας πραγματοποιούνται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της Σχολής, σε συνεργασία με το ΑΣΚΣΑ. Α Δ ύ Το Γραφείο Δημοσιεύσεων της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών αναλαμβάνει τη δημοσίευση επιστημονικών μονογραφιών και μελετών, καθώς και έργων για το ευρύ κοινό που συνάδουν με την αποστολή της. Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της Σχολής είναι η δημοσίευση των τελικών πορισμάτων των ανασκαφών στην Κόρινθο και την Αρχαία Αγορά. Το επιστημονικό περιοδικό Hesperia εκδίδεται τέσσερις φορές το χρόνο από το 1932 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έντυπα για τις Ελληνικές Σπουδές διεθνώς. Οι πόροι της ΑΣΚΣΑ προέρχονται από δωρεές. Ο οργανισμός υπόκειται σε τακτικό έλεγχο (auditing) από διεθνείς εταιρείες. Παρόμοια έργα και σε συνεργασία με τους εκάστοτε φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού έχουν υλοποιηθεί από την ΑΣΚΣΑ. Α1.2.2 Ο Δ Σ έ Φ έ Αρωγοί στην εκπαίδευση των σπουδαστών και στην ακαδημαϊκή έρευνα είναι οι δύο μεγάλες βιβλιοθήκες της ΑΣΚΣΑ και οι οποίες θα αναλάβουν πλήρως την υλοποίηση του έργου: 1. Η συλλογή της Blegen Βιβλιοθήκης, που περιέχει παραπάνω από 86,000 τόµους, είναι αφιερωμένη στη μελέτη της ιστορίας, της γλώσσας, της φιλολογίας, της τέχνης και της αρχαιολογία στην Αρχαία Ελλάδα. Στη Blegen Βιβλιοθήκη επίσης φυλάσσονται αρχεία σχετικά με το υπόλοιπο ανασκαφικό έργο της Αμερικανικής Σχολής (εκτός από τις ανασκαφές στην Αγορά και στην Κόρινθο), που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα. Σελίδα 19 από 58

20 2. Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη κτίστηκε το 1926 για να στεγάσει τη συλλογή του διπλωμάτη και βιβλιόφιλου Ιωάννη Γενναδίου, ο οποίος δώρισε στην Αμερικανική Σχολή την πολύτιμη και σπάνια συλλογή του από βιβλία και αρχεία, με σκοπό να την κάνει προσιτή στο κοινό. Από τότε που η Βιβλιοθήκη άνοιξε τις πόρτες της στο ερευνητικό κοινό, η Σχολή έχει προσθέσει περίπου 85,000 τόμους και αρχεία, που συνολικά αυτή τη στιγμή αριθμούν τους 120,000 τόμους. Αρκετά από τα βιβλία είναι σπάνια, ενώ στα αρχεία της βιβλιοθήκης φυλάσσονται πολύτιμα αρχεία που αφορούν στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας και της Βαλκανικής Χερσονήσου, καθώς και σημαντικά λογοτεχνικά αρχεία μεγάλων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων, όπως αυτά του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελύτη, του Κώστα Βάρναλη, του Άγγελου Τερζάκη και του Στράτη Μυριβήλη. Τέλος, στην υλοποίηση του παρόντος έργου, θα συμμετάσχει το τμήμα Πληροφορικής της ΑΣΚΣΑ το οποίο είναι και υπεύθυνο για την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής της. Α1.2.3 Π φ ύ ώ ώ Το προτεινόμενο έργο θα την βοηθήσει να αντιμετωπίσει μια σειρά από προβλήματα, όπως είναι τα εξής: Δυσκολία στην εύρεση και επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων, από το σύνολο των μέχρι σήμερα ψηφιοποιημένων συλλογών της ΑΣΚΣΑ. Διαχείριση σημαντικού παγκοσμίου ενδιαφέροντος ψηφιακού περιεχόμενου, μια και αυτό αφορά τόσο σε Έλληνες, όσο και ξένους ερευνητές, αρχαιολόγους, εκπαιδευόμενους και σπουδαστές, και γενικούς χρήστες. Ενδεικτικό παράδειγμα το αρχείο Σλήμαν. Δια-λειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων που διαχειρίζονται τις επιμέρους ψηφιακές συλλογές της ΑΣΚΣΑ, παρέχοντας την δυνατότητα ενοποιημένης πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό της. Το έργο θα δημιουργεί μια ενοποιημένη πύλη πρόσβασης στο σύνολο του ψηφιακού υλικού της ΑΣΚΣΑ. Χωροταξικό πρόβλημα λόγω μεγάλου όγκου πληροφοριών σε έντυπη μορφή και ανεπάρκεια κατάλληλων χώρων φύλαξης τους. Να μπορεί να δημιουργεί μια λύση που θα μπορεί να υιοθετηθεί και από άλλες Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές. Το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται στην πλειοψηφία των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών. Κίνδυνοι απώλειας ή / και φθοράς της πληροφορίας με ανυπολόγιστες συνέπειες από την αλλοίωση των τεκμηρίων που προτείνονται να ψηφιοποιηθούν. Δέσμευση μεγάλων ποσοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού για τη συντήρηση των αρχείων. Σελίδα 20 από 58

21 Προσβασιμότητα από όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες και υπηρεσίες παροχής περιεχομένου, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Α1.2.4 Π φ φ Τ ώ Π φ ώ φ ύ ί έ Στο Φορέα λειτουργεί Μονάδα Πληροφορικής με σκοπό: Την υλοποίηση μελετών αναγκών και η σύνταξη προδιαγραφών εξοπλισμού πληροφορικής για τις Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία της ΑΣΚΣΑ. Την τεχνική υποστήριξη τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΣΚΣΑ και του δικτυακού του τόπου. Ανάπτυξη και υποστήριξη του δικτυακού τόπου και της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης της ΑΣΚΣΑ. Παράλληλα, στις ΗΠΑ λειτουργεί υποστηρικτικά, επιτροπή ψηφιακού σχεδιασμού με στόχο την ενσωμάτωση state of the art λύσεων στο ψηφιακό υλικό που διαθέτουν οι μονάδες της ΑΣΚΣΑ σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Η τοπολογία και δικτύωση της υφιστάμενης υπολογιστικής υποδομής έχει ως εξής: Σελίδα 21 από 58

22 Α2. Α ί, ί Α.2.1 Α ί Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργίας της κατάλληλης υποδομής για την ψηφιακή προβολή και ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διαχείριση του αρχειακού υλικού της Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών της Αθήνας (ΑΣΚΣΑ). Ο πρωτεύων τεχνολογικός στόχος του έργου είναι η δυνατότητα ενοποιημένης πρόσβασης στο σύνολο του ψηφιακού υλικού της ΑΣΚΣΑ που περιλαμβάνει τις βιβλιοθήκες Γεννάδιο και Blegen καθώς και το αρχαιολογικά αρχεία της Αρχαίας Αγοράς και της Κορίνθου. Το αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα σύστημα που θα επιτρέπει α) την τεκμηρίωση με τη χρήση καθιερωμένων προτύπων αναπαράστασης μεταδεδομένων και τον εμπλουτισμό τους β) την ενοποιημένη πρόσβαση στο Σελίδα 22 από 58

23 τεκμηριωμένο υλικό, (ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο, μη ψηφιοποιημένο αλλά τεκμηριωμένο και γεννημένο ψηφιακά υλικό) μέσω ενός μοναδικού σημείου πρόσβασης που θα δημιουργηθεί, γ) την παρουσίαση του υλικού με σύγχρονες μεθόδους παρουσίασης βασισμένες στις τεχνολογίες Web 2.0 και Semantic Web. Ειδικότερα, αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η ολοκλήρωση της υφιστάμενης υποδομής των επιμέρους ψηφιακών συλλογών της ΑΣΚΣΑ, σε ένα ενιαίο και σύγχρονο Ψηφιακό Αποθετήριο ώστε να προσφέρει τα ανοικτά πρότυπα διαλειτουργικότητας που θα επιτρέπουν την ολοκλήρωσή της στην οριζόντια υποδομή του ΕΚΤ, καθώς και η ανάπτυξη διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών στο Διαδίκτυο, σε κινητά τηλέφωνα και στις εγκαταστάσεις του Φορέα Λειτουργίας, με σκοπό την ανάδειξη του πολιτιστικού υλικού. Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει: Τη δημιουργία σύγχρονης υποδομής Ψηφιακού Αποθετηρίου Τη δημιουργία εφαρμογών ανάδειξης των διαδραστικών πόρων για κινητά τηλέφωνα και tablet, που θα προσφέρονται ελεύθερα Τη δημιουργία εφαρμογών για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων στου χώρους του Μουσείου (διαδραστική ξενάγηση) Την επέκταση της υφιστάμενης υποδομής του Φορέα Λειτουργίας σε θέματα διαλειτουργικότητας και ανοικτών προτύπων Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν Την παροχή υπηρεσιών ανάδειξης των αποτελεσμάτων της πράξης. Α.2.2 Σ φέ Το προτεινόμενο έργο θα βοηθήσει την ΑΣΚΣΑ να ξεπεράσει μια σειρά από προβλήματα, όπως είναι τα εξής: Δυσκολία στην εύρεση και επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων, από το σύνολο των μέχρι σήμερα ψηφιοποιημένων συλλογών της ΑΣΚΣΑ. Διαχείριση σημαντικού παγκοσμίου ενδιαφέροντος ψηφιακού περιεχόμενου, μια και αυτό αφορά τόσο σε Έλληνες, όσο και ξένους ερευνητές, αρχαιολόγους, εκπαιδευόμενους και σπουδαστές, και γενικούς χρήστες. Ενδεικτικό παράδειγμα το αρχείο Σλήμαν. Δια-λειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων που διαχειρίζονται τις επιμέρους ψηφιακές συλλογές της ΑΣΚΣΑ, παρέχοντας την δυνατότητα ενοποιημένης πρόσβασης Σελίδα 23 από 58

24 στο ψηφιακό υλικό της. Το έργο θα δημιουργεί μια ενοποιημένη πύλη πρόσβασης στο σύνολο του ψηφιακού υλικού της ΑΣΚΣΑ. Χωροταξικό πρόβλημα λόγω μεγάλου όγκου πληροφοριών σε έντυπη μορφή και ανεπάρκεια κατάλληλων χώρων φύλαξης τους. Να μπορεί να δημιουργεί μια λύση που θα μπορεί να υιοθετηθεί και από άλλες Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές. Το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται στην πλειοψηφία των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών. Κίνδυνοι απώλειας ή / και φθοράς της πληροφορίας με ανυπολόγιστες συνέπειες από την αλλοίωση των τεκμηρίων που προτείνονται να ψηφιοποιηθούν. Δέσμευση μεγάλων ποσοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού για τη συντήρηση των αρχείων. Προσβασιμότητα από όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες και υπηρεσίες παροχής περιεχομένου, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Στα άμεσα οφέλη από την υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβάνονται: Η δημιουργία κατάλληλης υποδομής διαλειτουργικής διαχείρισης του αρχειακού υλικού που υπάρχει στην Σχολή. Η απόκτηση δυνατότητας ευρύτερης διανομής και προβολής της νεώτερης ιστορίας της Ελλάδος μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες cloud computing. Η προώθηση της αλληλεπίδρασης και συμμετοχής σε διάφορα επίπεδα καλύπτοντας τα παρακάτω θέματα: o Δημιουργία ενός δυναμικά εξελισσόμενου εργαλείου προβολής της νεώτερης ιστορίας της Ελλάδος προς τους πολίτες, το κοινό και γενικά όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με πρωτότυπο διαδραστικό τρόπο. o Η δημιουργία υποδομής ασφαλούς ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης με ειδικό κοινό, όπως ερευνητές αρχαιολόγους, ιστορικούς, εκπαιδευτικό κοινό κλπ. o Η προώθηση της ένταξης και συμμετοχής στα κοινά ειδικών ομάδων του πληθυσμού, καθώς είναι κρίσιμη η ανάγκη διασφάλισης του δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από όλους τους πολίτες, όπως των ατόμων με αναπηρίες. Η συγκέντρωση κατακερματισμένου αρχειακού υλικού της ΑΣΚΣΑ, που με την παρούσα μορφή παραμένει αναξιοποίητο και αδιάθετο. Η διάσωση υλικού καταγεγραμμένου με παλιές τεχνολογίες, που λόγω παλαιότητας κινδυνεύει με καταστροφή. Σελίδα 24 από 58

25 Η ανάδειξη του αρχειακού υλικού με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής που παρέχουν ευκολίες οργάνωσης, διάθεσης και αναζήτησης. Η διατήρηση μεγάλου μέρους της ιστορικής μνήμης της χώρας στην οποία ενεργό ρόλο παίζει διαχρονικά η ΑΣΚΣΑ. Α.2.3 Σ Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν: Την ανάπτυξη ενοποιημένης πρόσβασης στο σύνολο του ψηφιακού υλικού της ΑΣΚΣΑ. Την παροχή αποτελεσματικής και πολυγλωσσικής πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο περιεχόμενο από διαφορετικές ομάδες κοινότητες χρηστών (ερευνητές, αρχαιολόγοι, νέοι, μαθητές, το κοινό από διάφορα κράτη και μέρη της γης (Ελλάδα, Η.Π.Α, Ευρώπη, κλπ). Τη διαλειτουργικότητα της πρόσβασης στο ψηφιακό περιεχόμενο, με αναπαράσταση των μεταδεδομένων μέσω Προτύπων του World Wide Web Consortium - XML, RDF - και Προτύπων Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Dublin Core, Cidoc-CRM. Τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα με διεθνή περιβάλλοντα, όπως η Europeana, με χρήση τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού. Τη διαδραστική παρουσίαση του περιεχομένου και των μεταδεδομένων με χρήση τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης - Web 2.0 on line exhibition. Τη χρησιμοποίηση προτύπων ηλεκτρονικής μάθησης και πλατφορμών αναπαράστασης μαθησιακών αντικειμένων, για εκπαιδευτική ή ερευνητική χρήση. Στους δυνητικούς χρήστες / ωφελούμενους του συστήματος περιλαμβάνονται: Όλο το ανθρώπινο δυναμικό Δημόσιων και Ιδιωτικών Πολιτιστικών Φορέων που στο αντικείμενό τους απαιτούν ενημέρωση και τεκμηρίωση αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος και οι οποίοι θα μπορούν να έχουν συγκεντρωμένη πληροφόρηση για την οποία σήμερα θα πρέπει να την αναζητήσουν σε πολλές, ασύνδετες τις περισσότερες φορές, ψηφιακές πηγές. Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλησης και οι υπηρεσίες του που συχνά προστρέχουν στις ψηφιακές συλλογές της ΑΣΚΣΑ. Αποτελεί χαρακτηριστικό γεγονός ότι το Αρχείο της Αρχαίας Αγοράς αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλά Μουσεία (όπως πχ το Λούβρο) και Συλλογές σε όλο το κόσμο για την χρονολόγηση και εκτίμηση αρχαίων αντικειμένων. Όλες οι Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές που αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα. Σελίδα 25 από 58

26 Ερευνητικοί φορείς, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υλικό χρήσιμο για την τεκμηρίωση των μελετών τους, Ειδησεογραφικοί φορείς, οι οποίοι θα μπορούν να αναζητούν ιστορικό υλικό και ανακοινώσεις, Όλοι οι πολίτες που θα μπορούν να ενημερώνονται για μια σειρά ενημερωτικών και εκπαιδευτικών θεμάτων αρχαιολογίας και ιστορίας, Το ίδιο το προσωπικό της ΑΣΚΣΑ ως ο εξειδικευμένος φορέας για τη μελέτη, έρευνα και τεκμηρίωση αρχαιολογικών και ιστορικών θεμάτων. Ο βασικός στόχος του έργου είναι το 10% συλλογών της Αναθέτουσας Αρχής να είναι διαθέσιμο διαδικτυακά με το πέρας του έργου. Τα τεκμήρια αυτά θα προέλθουν από την δράση ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης της Πράξης αλλά και από μετάπτωση από προηγούμενα έργα ψηφιοποιήσης και ανάδειξης πολιτιστικού περιεχομένου. Αριθμός (εξωτερικών) χρηστών που χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες Αριθμός επισκεπτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διαδραστικών εκθεμάτων Αριθμός (εσωτερικών) χρηστών που χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες Αριθμός τεκμηρίων με μετάπτωση και καθίστανται διαθέσιμα Αριθμός καναλιών διάθεσης της υπηρεσίας Χ που είναι συγχρονισμένα Σ Τ > ανά έτος >1.000 ανά έτος >20 > Α.2.4 Π ί, β Α θέ Α Στους παράγοντες επιτυχίας του έργου συμπεριλαμβάνονται: Η ομαλή και ουσιαστική συνεργασία της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο σε θέματα που αφορούν στις προδιαγραφές των προς ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, στην εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων/διατάξεων στους χώρους της Αναθέτουσας Αρχής με τρόπο που να επιτυγχάνεται η ομαλή ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή λειτουργία, κλπ Σελίδα 26 από 58

27 Η ομαλή ενσωμάτωση σε τεχνικό επίπεδο των νέων συστημάτων στις υφιστάμενες υποδομές της Αναθέτουσας Αρχής (φυσική εγκατάσταση στο υφιστάμενο data center, διαλειτουργικότητα με τα υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές, κλπ) Η επιτυχής διευθέτηση των ζητημάτων εκκαθάρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των προς ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Ο επιτυχής χρονισμός της υλοποίησης του εν λόγω έργου σε σχέση με την υλοποίηση των υπόλοιπων επιμέρους έργων της Πράξης λόγω της μεταξύ τους αλληλοσυσχέτισης (π.χ. το Υποέργο 2: Ψηφιοποίηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το σύστημα αποθετηρίου που θα υλοποιηθεί από το Υποέργο 3 που είναι το παρόν έργο). Α3. Λ έ Τ έ φέ Α.3.1 Η έ Υ ί Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω του υλικού και λογισμικού που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου περιλαμβάνουν: Διαχείριση του ψηφιοποιημένου και αρχειοθετημένου υλικού μέσω συστήματος Ψηφιακού Αποθετηρίου Υπηρεσίες ανάδειξης και διάχυσης των πολιτιστικών πόρων μέσα από τις ακόλουθες εφαρμογές: i. Διαδικτυακές εκθέσεις (online exhibits) ii. Εικονική προβολή σε βιβλιοστάσιο του αναγνωστηρίου iii. Προβολή εικαστικών και χαρτών σε ηλεκτρονική κορνίζα iv. Οθόνη αφής σε αναλόγιο v. Προβολή στο δάπεδο με αισθητήρες vi. Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα & tablet Α.3.2 Α Α Σ Το έργο θα πρέπει να σχεδιαστεί με σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης πολυεπίπεδων πληροφοριακών συστημάτων (n-tier architectural model), οι οποίες θα προσδίδουν στο σύστημα: Αυτονομία: Τα επιμέρους υποσυστήματα θα πρέπει να είναι αυτόνομα έτσι ώστε η αναβάθμιση ή συντήρηση τους να μην επηρεάζει τη λειτουργία των υπολοίπων. Σελίδα 27 από 58

28 Χρηστικότητα: Η αρχιτεκτονική των συστημάτων και εφαρμογών θα πρέπει να βοηθά τους χρήστες στο να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους αποτελεσματικά και με ταχύτητα. Προσαρμοστικότητα: Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να επιτρέπει την επανασχεδίαση υπαρχόντων λειτουργιών οικονομικά και με ευκολία, ώστε να μπορούν να ενσωματώνονται νέες τεχνολογίες (π.χ. χρήση των Web Services και η υλοποίηση αυτόνομων υποσυστημάτων ως υπηρεσιών). Τεχνολογική ανεξαρτησία: Τα επιμέρους στοιχεία και αντικείμενα της αρχιτεκτονικής θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σωστά σε διάφορες πλατφόρμες υλικού (hardware platforms). Επικοινωνία: Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης των υποσυστημάτων με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχονται μεταξύ άλλων: o Πλήρες και τεκμηριωμένο API (Application Programming Interface) τα οποίο επιτρέπει την ολοκλήρωση - διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές. o Τεκμηρίωση της δυνατότητας ολοκλήρωσης διασύνδεσης με εφαρμογές και δεδομένα που ενσωματώνουν την επιχειρησιακή λογική με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών. o Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (XML, SOAP, UDDI, κ.λ.π.). o Δυνατότητα ενσωμάτωσης λειτουργιών διασύνδεσης με κινητά μέσα για κάλυψη πιθανών μελλοντικών αναγκών, τόσο των χρηστών όσο και των διαχειριστών του συστήματος. Διαλειτουργικότητα: Οι εφαρμογές της αρχιτεκτονικής θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος των χρηστών. Τυποποίηση: Τα αντικείμενα του συστήματος θα πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα σχεδίασης λογισμικών, τα οποία έχουν οριστεί από διεθνείς οργανισμούς. Επεκτασιμότητα: Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα ώστε να ενσωματώνει τυχόν αλλαγές των προδιαγραφών ή των αναγκών των χρηστών. Για παράδειγμα η υλοποίηση του συστήματος σαν αυτόνομα και ανεξάρτητα - αρθρωτά modules υπηρεσιών εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. Πολυγλωσσικότητα: Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών σε όλες τις γλώσσες των χωρών στις οποίες χρησιμοποιηθεί το σύστημα. Σελίδα 28 από 58

29 Διαχειρισιμότητα: Οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να μπορούν εύκολα να παρακολουθούν, να ελέγχουν και να συντηρούν τα επιμέρους τμήματα του συστήματος. Κλιμακοποίηση: Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να χειριστεί σωστά μεγάλο όγκο δεδομένων, ανάλογα με τις ανάγκες τις εφαρμογής. Κάθε ομάδα λειτουργιών μπορεί να εκτελείται ανεξάρτητα από την άλλη σε ένα ή περισσότερα μηχανήματα ώστε να αντιμετωπίζονται δυναμικά πιθανά προβλήματα φόρτου του συστήματος λόγω αυξημένου αριθμού χρηστών. Ασφάλεια: Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να μπορεί να προστατεύει τα δεδομένα από μη διαπιστευμένη χρήση. Επαναχρησιμοποίηση: Τα επιμέρους τμήματα του συστήματος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι εφικτή η επαναχρησιμοποίησή τους όπου αυτό απαιτείται. Αξιοπιστία: Τα αντικείμενα του συστήματος θα πρέπει να υποστηρίζουν την σωστή λειτουργία και αποθήκευση όλων των κρίσιμων πληροφοριών, ώστε το όλο σύστημα να αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο διαχείρισης. Ανεξαρτησία: Το σύστημα θα πρέπει να έχει σαφή διαχωρισμό των λειτουργιών που αφορούν την παρουσίαση του user interface, την υλοποίηση των business functions και την πρόσβαση και διαχείριση των στοιχείων στην σχεσιακή βάση δεδομένων. Κάθε ομάδα λειτουργιών θα πρέπει να μπορεί να αλλάξει χωρίς να επηρεάζει την άλλη. Πληρότητα: Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει την πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται. Ακεραιότητα: Το σύστημα θα πρέπει να φροντίζει για την ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων των εφαρμογών. Η χρήση των μοντέλων σχεδιασμού του συστήματος, θα πρέπει να διασφαλίζει την συντηρησιμότητα και την επεκτασιμότητα του συστήματος με χαμηλό κόστος. Α.3.3 Τ ί έ ί Α3.3.1 Σύ Ψ φ ύ Α θ ί Το σύστημα ψηφιακού αποθετηρίου αποτελεί την ραχοκοκαλιά του συνόλου των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου. Η επιλογή του λογισμικού του ψηφιακού αποθετηρίου θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια: Δυνατότητες παραμετροποίησης ανοικτή προσέγγιση Ευελιξία (flexibility) Τεκμηρίωση από την οποία συνοδεύεται Σελίδα 29 από 58

30 Υποστήριξη Απόκριση (ταχύτητα) Επεκτασιμότητα (scalability) Το σύστημα του αποθετηρίου είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή, τεκμηρίωση και διαχείριση των ψηφιακών τεκμηρίων και θα πρέπει να υποστηρίζει όλα τα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας ώστε να μπορεί τόσο να εξάγει τα μεταδεδομένα και δεδομένα του σε τρίτα συστήματα (για παράδειγμα Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) ή να εισάγει μεταδεδομένα από τρίτα συστήματα. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες του από συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών (ενδεικτικά αναφέρονται: Απλοί χρήστες, Χειριστές- Τεκμηριωτές, Διαχειριστές). Τα βασικά υποσυστήματα του ψηφιακού αποθετηρίου περιγράφονται αναλυτικότερα στις επόμενες ενότητες και συνοπτικά περιλαμβάνουν: Διαχείριση χρηστών Εισαγωγή/διαχείριση συλλογών Εισαγωγή/διαχείρισης ψηφιακών τεκμηρίων Τεκμηρίωση με προκαθορισμένα πρότυπα μεταδεδομένων Διαχείριση ψηφιακών μορφοτύπων (δεδομένων) Διαχείριση εκθέσεων Αντιστοίχηση και εξαγωγή μεταδεδομένων και δεδομένων σε τρίτα συστήματα Τα σημαντικά στοιχεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι: Δυνατότητες ευρετηρίασης Δυναμικός ορισμός προτύπων μεταδεδομένων. Δυνατότητες διασφάλισης των μεταδεδομένων και δεδομένων (ασφάλεια, διατήρηση). Α3.3.2 Δ έ φ έ / ξ ξ ώ Οι ζητούμενες διατάξεις ανάδειξης των πολιτιστικών πόρων της βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν συνδυασμό λογισμικού (εφαρμογών) και υλικού (αισθητήρες, οθόνες προβολής, υπολογιστές, κλπ). Οι προτεινόμενοι συνδυασμοί θα πρέπει να βασίζονται σε προσιτές και δοκιμασμένες τεχνολογίες με τρόπο που να διασφαλίζεται: η λειτουργικότητα/εργονομία των διατάξεων Σελίδα 30 από 58

31 η αντοχή τους στη χρήση από το κοινό η διαλειτουργικότητα και συνδεσιμότητα με τα υπόλοιπα συστήματα (π.χ. άντληση υλικού από τη βάση δεδομένων του αποθετηρίου ή από άλλες υφιστάμενες διαδικτυακές πηγές) Α.3.4 Π φέ Λ ώ (Υ, φ ώ ) Α3.4.1 Λ 1 «έ φ Ψ φ ύ Α θ ί» Οι υπηρεσίες του προς ανάπτυξη Ψηφιακού Αποθετηρίου αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν τη βάση για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα, ένα Ψηφιακό Ψποθετήριο το οποίο θα μπορεί να διαχειρίζεται με ευέλικτο τρόπο το σύνολο της ψηφιακής πληροφορίας του φορέα. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές χωρίζονται στις παρακάτω: 1. Β έ ί ψ φ ώ έ. Η βάση δεδομένων και το σύστημα διαχείρισης των ψηφιακών αντικειμένων αποτελεί τον κορμό του συστήματος καθώς είναι υπεύθυνο για την διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών με αξιόπιστο τρόπο. Σημαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα τήρησης εκδόσεων μεταξύ διαδοχικών τροποποιήσεων σε ένα ψηφιακό τεκμήριο καθώς επίσης και η τήρηση ενός αρχείου καταγραφής για το σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται σε ένα ψηφιακό τεκμήριο. 2. Δ. Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα και να επιτρέπει τη χρήση των πληροφοριών που διαχειρίζεται από άλλες εξωτερικές εφαρμογές. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχει ένα σύνολο από REST based Web services με βάση τα οποία θα μπορεί μια εξωτερική εφαρμογή να διαδράσει με το σύστημα. 3. Υ ύ ί ύ έ. Το υποσύστημα αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές να ορίζουν τα πρότυπα μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται, να προσθαφερούν πεδία και ιδιότητες, να ορίζουν τα δομικά τους στοιχεία (π.χ. την ιεράρχηση αυτών, τα προαπαιτούμενα κ.α.). 4. Υ ύ ί. Το υποσύστημα ευρετηρίασης επιτρέπει τη δυναμική ευρετηρίαση των ψηφιακών τεκμηρίων που εισάγονται ή τροποποιούνται στο σύστημα έτσι ώστε να μπορούν να είναι ανευρέσιμα στο μέλλον. Επίσης, επιτρέπουν τη δυναμική ευρετηρίαση αρχείων κειμένου (όπως π.χ. MS Word, Acrobat PDF κ.α.) έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση στο πλήρες κείμενο αυτών. Σελίδα 31 από 58

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘΘ ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Χαϊδαρίου Προχπολογιςμόσ: 105.731,71 (χωρίσ ΦΡΑ) Προχπολογιςμόσ: 130,050.00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο συσσωρευτής SearchCulture.gr: μια προσέγγιση για την ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Ο συσσωρευτής SearchCulture.gr: μια προσέγγιση για την ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου Ο συσσωρευτής SearchCulture.gr: μια προσέγγιση για την ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου Αγάθη Παπανότη Αρχαιολόγος ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ EKT / Ομάδα τεκμηρίωσης 1 το EKT ως

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: /2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 129334/2017 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs

ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα και APIs ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Μάρω Ανδρουτσοπούλου Υπεύθυνη Στρατηγικής Ανάπτυξης & Συντονισμού ΕΚΤ Τι είναι Ανοικτά Δεδομένα Δεδομένα που διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Ψ φ ί έ» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Ψ φ ί έ» Π ξ : Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» με κωδικό ΟΠΣ: 374043. Δ ξ Δ ύ : «Ψ φ ί έ» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ9-3ΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ9-3ΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

web mobile multimedia ανάπτυξη εφαρμογών

web mobile multimedia ανάπτυξη εφαρμογών ανάπτυξη εφαρμογών web mobile multimedia 1 η εταιρία ιστορικό Η διάδρασις ιδρύθηκε το 2006, στην Αθήνα, από το Γιάννη Λαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ και Πέτρο Βασιλόπουλο, Οικονομολόγο με

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Διαλειτουργική Πλατφόρµα του έργου ATHENA

Η Τεχνολογική Διαλειτουργική Πλατφόρµα του έργου ATHENA Η Τεχνολογική Διαλειτουργική Πλατφόρµα του έργου ATHENA Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Συστηµάτων Εικόνας, Βίντεο και Πολυµέσων Βασίλης Τζουβάρας, Νάσος Δροσόπουλος, Arne Stabenau, Κώστας Παρδάλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Οριζόντιες Δράσεις ΣΕΑΒ - Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Υποέργο 9 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξία για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες Δράση 9.6 Δικτυακή Υπηρεσία Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ έ : «Ψ φ ί έ» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ έ : «Ψ φ ί έ» Π ξ : Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» με κωδικό ΟΠΣ: 374043. Δ ξ Δ ύ έ : «Ψ φ ί έ» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο : πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις

Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο : πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο 1955 1960: πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πάτρα, 2009 1 2 Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΜΓ9-1ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Ενιαίο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών http://pergamos.lib.uoa.gr Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23, 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διαδρομές στην Αθήνα" με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διαδρομές στην Αθήνα με κωδικό MIS 453654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 12) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π281_07-03-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός λογοτύπου και σχεδιασμός και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός λογοτύπου και σχεδιασμός και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα, 44100 Πληροφορίες: Περσεφόνη Ντούλια Τηλ: 26550-22298, 29311 FAX: 26550-22298

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2017/S

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2017/S 1 / 5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327362-2017:text:el:html Ελλάδα-: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Searchculture.gr Μία πρότυπη πλατφόρμα συσσώρευσης & αναζήτησης πολιτιστικού περιεχομένου

Οδηγός χρήσης Searchculture.gr Μία πρότυπη πλατφόρμα συσσώρευσης & αναζήτησης πολιτιστικού περιεχομένου Οδηγός χρήσης Searchculture.gr Μία πρότυπη πλατφόρμα συσσώρευσης & αναζήτησης πολιτιστικού περιεχομένου ΕΚΤ SearchCulture.gr: Οδηγός Χρήσης 1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ 2 η ΕΚΔΟΣΗ / Αύγουστος 2017 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 21/06/2017

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 21/06/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-9 Αθήνα, 21/06/2017 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη σύμβουλο υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηµεροµηνία ηµοσίευσης: 26 03 205 ιάρκεια πρόσκλησης: συνεχής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης έως και την 22/ 07/ 205. Αξιολογούνται σταδιακά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Βασιλική Παπαγεωργίου. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών Βασιλική Παπαγεωργίου Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 2 3 Οι νέες τεχνολογίες στη στρατηγική του Υπουργείου Η αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας.

Ενσωματωμένα controls τα οποία προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα επιλέγει ο φορέας. Η Πυξίδα Απασχόλησης είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο portal που απευθύνεται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμους, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Εταιρίες Εύρεσης Εργασίας, με στόχο τόσο την μηχανογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ9-ΑΧΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΓ9-ΑΧΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Κωνσταντίνος Τσιμπάνης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, Μάιος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ http://www.lib.uoa.gr Εισαγωγή Και στις ΒΥΠ του ΕΚΠΑ, οι ανάγκες για υλοποίηση υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ

Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ Τελικά αποτελέσματα του έργου Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος Ομότιμος Καθηγητής 21-22 Οκτωβρίου 2015 Ταυτότητα του έργου Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ9-ΖΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΗ9-ΖΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Κέρκυρα, 30.06.2015 Αρ. Πρωτ. 3725 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟY ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Το παρόν έργο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS

Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Οδηγός υποβολής σε αποθετήριο SaaS Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Μονάδα Τεκμηρίωσης ΕΚΤ Υπεύθυνη έκδοσης: Δέσποινα Χαρδούβελη Κείμενα: Κατερίνα Μπάρτζη Επιμέλεια Έκδοσης: Έλενα Λαγούδη Σχεδιασμός Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ενότητα 7: Πρότυπα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους

Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους Ψηφιοποίηση Σπάνιων Βιβλίων και Ελληνικών Περιοδικών (προ 1920) και Υπηρεσία Διάθεσής τους Υποέργο 1 Ελευθερία Κοσέογλου Το έργο «Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ» εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δράσεις Προώθησης Ανοικτής Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Έργα ΕΣΠΑ: ΑΝΟΙΚΤA ΑΚΑΔΗΜΑΪΚA ΜΑΘHΜΑΤΑ ΠΘ (ΕΠ ΕΚΔιΒιΜ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.19 15:39:12 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΦΟ9-94Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 18-19/10/2012 ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ Δημήτριος Σπανός, ΕΜΠ-ΣΕΑΒ Άγγελος Αναγνωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς

Αναφορά εργασιών για το δίμηνο Μάϊος Ιούνιος Ανάδοχος. Καμάτσος Παρασκευάς Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η / 7..06 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογιών Πληροφόρησης Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου

DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ DARIAH και Europeana - Σημασιολογική Συσσώρευση και Διάθεση Περιεχομένου Στέφανος Κόλλιας & Γιώργος Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία Αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο

Ενιαία Αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ενιαία Αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο Χάρη Γεωργιάδης, Ph.D. Senior Software Engineer EKT hgeorgiadis@ekt.gr Πιστοποίηση, διασφάλιση & ευρεία διάθεση έγκριτου ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή. Βαγγέλης Μπάνος, ελληνική ομάδα EDLocal

Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή. Βαγγέλης Μπάνος,  ελληνική ομάδα EDLocal Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή Βαγγέλης Μπάνος, http://vbanos.gr ελληνική ομάδα EDLocal Περιεχόμενα Πώς λειτουργεί η Europeana Αρχιτεκτονική Europeana Semantic Elements (ESE) Open Archives Protocol

Διαβάστε περισσότερα