Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: A. Σαραφέρα Τηλ.: Fax.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καστοριά, Αριθµ. Πρωτ.: 782/ ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 782 / ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Β.Μ.Κ.» Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή ε ί του συνόλου Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: (τέσσερις ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής ροσφορών) Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή ύλη του ΕΣΗ ΗΣ: 20/02/2015 Ηµεροµηνία Έναρξης Υ οβολής Προσφορών: Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: Το έργο συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης και α ό εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονία Θράκη » (Κωδικός CCI: 2007GR161PO008) Καστοριά, 2015

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 - Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 2 - Αντικείµενο έργου διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 3 - Προϋ ολογισµός Χρηµατοδότηση ΆΡΘΡΟ 4 - Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων - αραλαβή ιακήρυξης ΆΡΘΡΟ 5 - Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής- ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι Α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων ΆΡΘΡΟ 6 - Τό ος, χρόνος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος Προσφορών ΆΡΘΡΟ 7 - Συµ ληρωµατικές ληροφορίες διευκρινίσεις ε ί των εγγράφων του διαγωνισµού. ΆΡΘΡΟ 8 - Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών ΆΡΘΡΟ 9 - ικαιολογητικά συµµετοχής ΆΡΘΡΟ 10 - Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 11 - Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 12 - ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή ε ί του συνόλου) ΆΡΘΡΟ 13 - ιαδικασία Κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 14 - Α όφαση Κατακύρωσης Σύναψη Σύµβασης ΆΡΘΡΟ 15 - Υ οβολή ενστάσεων ΆΡΘΡΟ 16 - ιάρκεια σύµβασης ΆΡΘΡΟ 17 - Τρό ος ληρωµής ΆΡΘΡΟ 18 - Προαίρεση ΆΡΘΡΟ 19 - Εκχώρηση Υ οκατάσταση ΆΡΘΡΟ 20 - Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 21 - Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινο οιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υ όδειγµα Αίτησης - Υ οδείγµατα Υ εύθυνων δηλώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Σχέδιο σύµβασης

3 ΆΡΘΡΟ 1 - Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού Ο αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις, της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) ( ρόχειρος διαγωνισµός) κατ αναλογική εφαρµογή, δεδοµένου ότι το αντικείµενο του έργου αφορά την ροµήθεια φωτιστικών συστηµάτων και εξαρτηµάτων τους σύµφωνα µε: A. Τις διατάξεις: 1. Του Νόµου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικο οίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 2. Του Νόµου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την ροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, αρ. 2 και 3) 3. Του Π.. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός Υ ουργείου Πολιτισµού» 4. Του Π.. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τρο ο οίηση του Π.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υ ουργείου Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 5. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρό ου εκτέλεσης αρχ/κών έργων» 6. Του Π.. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων» 7. Του Νόµου 2947/2001 (άρθρο 19, αρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «θέµατα Ολυµ ιακής Φιλοξενίας» 8. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 9. Του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ) και της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», µε την ε ιφύλαξη του σηµ. 1 της υ ο αραγράφου στ. 20 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο λαίσιο εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α / ) 10. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α / ) «ιοικητικές Α λουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νοµικών Προσώπων και Υ ηρεσιών του ηµόσιου Τοµέα- Τρο ο οίηση ιατάξεων του.δ. 318/1992 (Α 161) και λοι ές ρυθµίσεις» 11. Του Π..118/07 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 12. Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 13. Του Νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο ρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις 14. Της υ ' αριθ /739/ Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών οσών του άρθρου 83 αρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν ροµήθεια ροϊόντων αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 15. Του Ν. 4281/ΦΕΚ Α/160/ «Μέτρα στήριξης της ανά τυξης της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 16. Της Α όφασης µε Α.Π. Π1/2390/ (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)»του Υ ουργού Ανά τυξης και Ανταγωνιστικότητας

4 17. Της υ αριθµ. ρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ)» 18. Την υ αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α/Γ Υ/ ΟΕΠΥ/ /40952/ Υ ουργική Α όφαση µε θέµα: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υ ουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού στις Περιφερειακές Υ ηρεσίες και στα ηµόσια Μουσεία αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονοµιάς και στις Περιφερειακές Υ ηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ιεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού». 19. Το Π.. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/ ) σχετικά µε την Ίδρυση Νέων Εφορειών Αρχαιοτήτων. 20. Της Υ.Α. Αριθµ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υ ουργική α όφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ) 21. Της Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 237/ ) µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατε ειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υ ουργείων Οικονοµικών, Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοι ές διατάξεις» Β. Την 4728/ Α όφαση Ένταξης της Πράξης: «Εσωτερικές ιαρρυθµίσεις για την λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση των χώρων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς» στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονία Θράκη » Γ. Τη µε αρ. ρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-16/141767/43706/5646/ 2423/ Υ ουργική Α όφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του 1 ου υ οέργου: «Οικοδοµικές εργασίες - Εξο λισµοί - Ε ο τικό υλικό» του έργου «Εσωτερικές ιαρρυθµίσεις για την λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση των χώρων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς», α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό τη 16 η Ε.Β.Α.. Την ύ αρξη των αναγκαίων ιστώσεων για την ενταγµένη ράξη: «Εσωτερικές ιαρρυθµίσεις για την λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση των χώρων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς» µε κωδικό ράξης: 2012ΣΕ της ΣΑΕ0148 Ε. Την υ ' αριθ. 86/ Α όφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς, µε την ο οία συγκροτήθηκε η ε ιτρο ή διενέργειας ρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών ΣΤ. Την υ ' αριθ. 781/ (Α Α:7ΦΠΖ465ΦΘ3-Τ2Η) Α όφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς για τη διενέργεια ρόχειρου ε αναλη τικού µειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε δυνατότητα ροαίρεσης 10%.

5 ΆΡΘΡΟ 2 - Αντικείµενο έργου διαγωνισµού Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η «Προµήθεια και αράδοση εξο λισµού φωτισµού της ε ανέκθεσης του Β.Μ.Κ.» µε δυνατότητα ροαίρεσης 10%, ό ως εριγράφεται αναλυτικά στην ε ισυνα τόµενη τεχνική εριγραφή (Παράρτηµα Α), η ο οία και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του υ όψη διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξης. ΆΡΘΡΟ 3 - Προϋ ολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ροϋ ολογισµός της ροµήθειας ου θα αναλάβει να υλο οιήσει ο ανάδοχος του αρόντος διαγωνισµού, ανέρχεται, χωρίς ροαίρεση, κατ ανώτατο όριο στο οσό των εκατόν έντε χιλιάδων εκατόν ενήντα δύο ευρώ και ογδόντα έντε λε τά ( ,85 ) συµ εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% µε δυνατότητα ροαίρεσης 10% ε ί του ροϋ ολογισµού. Η δα άνη θα βαρύνει τις ιστώσεις της ράξης «Εσωτερικές ιαρρυθµίσεις για την λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση των χώρων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς» µε κωδικό MIS , ΚΩ. Πράξης Σ.Α.: 2012ΣΕ της ΣΑΕ0148 ου συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης και α ό εθνικούς όρους στα λαίσια του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ». ΆΡΘΡΟ 4 - Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων - αραλαβή ιακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ιεύθυνση: Μητρο όλεως 25 Το οθεσία / Πόλη: Καστοριά Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να αραλάβουν τα σχετικά του ιαγωνισµού, µ ορούν να α ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Για την αραλαβή της ιακήρυξης δεν ροβλέ εται κόστος. Ε ίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και στη διαδικτυακή ύλη διατίθεται ηλεκτρονικά η αρούσα ιακήρυξη. Υ εύθυνος για τον διαγωνισµό είναι ο κος Α όστολος Σαραφέρας. ΆΡΘΡΟ 5 - Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής- ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι Α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων 1. Στο διαγωνισµό µ ορούν να συµµετάσχουν:

6 Φυσικά ή νοµικά ρόσω α της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής ή συνεταιρισµοί ου ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν ε άγγελµα συναφές µε το ροκηρυσσόµενο αντικείµενο. Ενώσεις εταιρειών ου υ οβάλλουν κοινές ροσφορές, εφόσον ληρούν τους όρους ου καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/07. Κοινο ραξίες ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α αιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υ ογραφή, χορηγούµενη α ό ιστο οιηµένη αρχή αροχής ψηφιακής υ ογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή ύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 1. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και α ό τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό ( αρέχοντας τις α αραίτητες ληροφορίες και α οδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτο οιούµενοι ως εξής: Όσοι α ό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο οιούνται µε χρήση των δια ιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό ρόσβασης) ου αυτοί κατέχουν α ό το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτο οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρω αϊκής Ένωσης οι ο οίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµ ληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτο οιούνται µε χρήση των δια ιστευτηρίων ου κατέχουν α ό το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτο οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτο οιούνται α ό τη ΓΓΕ α οστέλλοντας: - είτε υ εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ ογεγραµµένη µε ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή ιστο οιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική, ό ως αυτά ροσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις ροµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υ ηρεσιών του.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους ροβλε όµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα ο οία να δηλώνεται / α οδεικνύεται η εγγραφή του σε ε αγγελµατικό ή εµ ορικό µητρώο, ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ η µορφή ( ρωτότυ ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ ηρεσία. Το αίτηµα εγγραφής υ οβάλλεται α ό όλους τους υ οψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής ύλης του Συστήµατος, ό ως αναφέρεται ανωτέρω.

7 2. Ο υ οψήφιος χρήστης ενηµερώνεται α ό το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υ οψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργο οίησης λογαριασµού ως ιστο οιηµένος χρήστης και ροβαίνει στην ενεργο οίηση του λογαριασµού του. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το ε άγγελµα ό ως ορίζεται αρα άνω. Όσοι α οκλείστηκαν τελεσίδικα α ό κά οια άλλη ηµόσια Υ ηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκ λήρωσαν τις συµβατικές τους υ οχρεώσεις. Όσοι α οκλείστηκαν α ό διαγωνισµούς για ροµήθειες ή αροχή υ ηρεσιών µε α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης, Γενική Γραµµατεία Εµ ορίου. Όσα φυσικά ή νοµικά ρόσω α του εξωτερικού έχουν υ οστεί αντίστοιχες µε τις αρα άνω κυρώσεις. Τα αρα άνω ισχύουν και για ο οιοδή οτε α ό της µέλη της ένωσης ή της κοινο ραξίας. 2. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν ε ίσης να ληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα ε ί εδα όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική τους ε άρκεια, τις ε αγγελµατικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: Αναγκαίες ελάχιστες α αιτήσεις οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής ε άρκειας: Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να υ οβάλλει δήλωση ερί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τοµέα των δραστηριοτήτων ου α οτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, σε συνάρτηση ρος την ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι ληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Αναγκαίες ελάχιστες α αιτήσεις ε αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας: 1. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να έχει εκτελέσει κατά τα τρία (3) ροηγούµενα έτη τουλάχιστον µία ανάλογη ροµήθεια σε αντίστοιχο έργο. 2. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να είναι ιστο οιηµένος µε βάση το ρότυ ο ISO 9001 : 2008 ή ισοδύναµο α ό ανεξάρτητο φορέα ιστο οίησης, δια ιστευµένο α ό το ΕΣΥ ή ισότιµο οργανισµό. Το εδίο εφαρµογής της ιστο οίησής του θα ρέ ει να καλύ τει το αντικείµενο της διακήρυξης. ΆΡΘΡΟ 6 - Τό ος, χρόνος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος Προσφορών Ο διαγωνισµός θα ραγµατο οιηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής ύλης του συστήµατος. Οι ροσφορές υ οβάλλονται α ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζει η αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» και στο Π 60/07. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η ιαδικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ.

8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ : 20/02/2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ: 02/03/2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/03/2015 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 09/03/2015 και ώρα 15:00 Μετά την αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ άρχει η δυνατότητα υ οβολής ροσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υ οβολής της ροσφοράς και ο οιαδή οτε ηλεκτρονική ε ικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α ό το σύστηµα µε υ ηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµ ρόθεσµη υ οβολή της αιτήσεως συµµετοχής ή για το εριεχόµενο των φακέλων ου τη συνοδεύουν στην εν λόγω διαδικτυακή λατφόρµα. Μετά την κατάθεση της αιτήσεως συµµετοχής δεν γίνεται α οδεκτή, αλλά α ορρί τεται ως α αράδεκτη κάθε υ οβολή συµ ληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων ου τυχόν θα ζητηθούν α ό την Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού. Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται α ό την ροσφορά τους για διάστηµα 120 ηµερών α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού. Προσφορές µε µικρότερο χρόνο ισχύος α ορρί τονται. Η Α.Α. µ ορεί να ζητήσει ηλεκτρονικά την αράταση ισχύος των ροσφορών. Η κατακύρωση του ιαγωνισµού µ ορεί να γίνει και µετά την αρέλευση της αρα άνω ροθεσµίας, δεσµεύει όµως τον Ανάδοχο µόνο εφόσον αυτός την α οδεχτεί. Σε ερί τωση άρνησης του ε ιλεγέντα η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά ε ιλογής. Οι υ οψήφιοι ανάδοχοι συντάσσουν την ροσφορά τους συµ ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Ε.Σ.Η. Η.Σ., το ο οίο στη συνέχεια αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ου υ ογράφεται ψηφιακά και υ οβάλλεται α ό τους υ οψηφίους αναδόχους. Σε ερί τωση διάστασης των στοιχείων ου εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Ε.Σ.Η. Η.Σ. και του ψηφιακά υ ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου υ ερισχύει το τελευταίο. Εφόσον οι τεχνικές ροδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν α οτυ ωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του Ε.Σ.Η. Η.Σ., οι υ οψήφιοι ανάδοχοι ε ισυνά τουν ψηφιακά υ ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Α ό το Ε.Σ.Η. Η.Σ. εκδίδεται ηλεκτρονική α όδειξη υ οβολής ροσφοράς. ΆΡΘΡΟ 7 - Συµ ληρωµατικές ληροφορίες διευκρινίσεις ε ί των εγγράφων του διαγωνισµού. Τα σχετικά αιτήµατα υ οβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τό ο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Αιτήµατα αροχής συµ ληρωµατικών ληροφοριών διευκρινίσεων υ οβάλλονται

9 µόνο α ό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά δια ιστευτήρια ου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ρόσβασης) ύστερα α ό αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υ οχρεωτικά α ό ε ισυνα τόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου.pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το ο οίο υ οχρεωτικά ρέ ει να είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένο. Αιτήµατα αροχής διευκρινήσεων ου υ οβάλλονται είτε µε άλλο τρό ο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ου τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. ΆΡΘΡΟ 8 - Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών 1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 2. Ο κυρίως ηλεκτρονικός φάκελος της ροσφοράς συνοδεύεται ε ί οινή α οκλεισµού α ό ε ιστολή - αίτηση του διαγωνιζοµένου για συµµετοχή στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το έντυ ο του Παραρτήµατος Γ) υ ογραφόµενη α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο αυτού (αναγράφεται ευκρινώς το ονοµατε ώνυµο αυτού), η ο οία είναι εκτός του ηλεκτρονικού φακέλου και ε αυτής τίθεται ο αριθµός ρωτοκόλλου. Σε ερί τωση υ οβολής ροσφοράς α ό ένωση ροσώ ων η αίτηση υ ογράφεται είτε α ό όλα τα µέλη της ένωσης, είτε α ό τον κοινό εκ ρόσω ο ου διορίζεται µε ειδικό συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Στοιχεία α οστολέα ( λήρης ε ωνυµία ιαγωνιζόµενου, /ση, τηλ/νο, φάξ, ονοµατε ώνυµο νοµίµου εκ ροσώ ου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 782 / «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Β.Μ.Κ.» Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 13/03/2015 και ώρα µ. 3. Οι ροσφορές υ οβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο ηλεκτρονικό φάκελο 1. Μέσα στον κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της ροσφοράς το οθετούνται όλα τα α αιτούµενα κατά το στάδιο υ οβολής της ροσφοράς στοιχεία και συγκεκριµένα: o Ένας ηλεκτρονικός υ οφάκελος 1 µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά»,ο ο οίος εριλαµβάνει τα στοιχεία και δικαιολογητικά 1 (υ ο)φάκελος: κατηγορία ε ισυνα τόµενων αρχείων στο σύστηµα

10 o συµµετοχής ου α αιτούνται α ό το άρθρο 9 της αρούσας και τα στοιχεία ου α αιτούνται α ό το άρθρο 10 της αρούσας για την Τεχνική Προσφορά. Ο ηλεκτρονικός υ οφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική ροσφορά», ο ο οίος εριλαµβάνει τα στοιχεία ου α αιτούνται α ό το άρθρο 11 της αρούσας. Οι ηλεκτρονικοί υ οφάκελοι «ικαιολογητικών Συµµετοχής Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονοµικής Προσφοράς» φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών ή αντι ροσφορών. Εάν υ οβληθούν εναλλακτικές ροσφορές α ορρί τονται. Οι υ εύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του ροσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υ οβάλλονται α ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ου.pdf και ροσκοµίζονται κατά ερί τωση α ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή, λην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά ροσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της υ ηρεσίας ου διενεργεί το διαγωνισµό, µε διαβιβαστικό ό ου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ροσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υ ογράφονται α ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ ογραφή. Οι α αιτούµενες δηλώσεις ή υ εύθυνες δηλώσεις του αρόντος άρθρου ου υ ογράφονται ψηφιακά α ό τους έχοντες υ οχρέωση ρος τούτο, δεν α αιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υ ογραφής. Ε ισηµαίνεται ότι α ό τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υ οφακέλου «ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική ροσφορά» ου έχουν υ οβληθεί µε την ηλεκτρονική ροσφορά α αιτούνται να ροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) ηµερών, µόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α ό τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέ εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ ογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: ιστο οιητικά ου έχουν εκδοθεί α ό δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Κατά την υ οβολή της ροσφοράς α ό τον οικονοµικό φορέα σηµαίνονται α ό αυτόν µε χρήση του σχετικού εδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της ροσφοράς του ου έχουν εµ ιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµ ορικά α όρρητα και τις εµ ιστευτικές τυχές των ροσφορών. ΆΡΘΡΟ 9 - ικαιολογητικά συµµετοχής Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οχρεούνται να υ οβάλουν, στον ηλεκτρονικό υ οφάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», εγκαίρως και ροσηκόντως ε ί οινή α οκλεισµού, τα αναφερόµενα στο αρόν άρθρο δικαιολογητικά σε µορφή αρχείου.pdf σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» και τις διατάξεις (αναφέρονται οι διατάξεις της κατά ερί τωση κείµενης νοµοθεσίας ου διέ ουν το διαγωνισµό.χ.. το άρθρο 5α.Β.1α του Π.. 118/2007 κλ ) κατά το µέρος ου δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ως άνω νόµου και της ως άνω α όφασης. Α 1. Αντίγραφα των ρωτοτύ ων νοµιµο οιητικών εγγράφων, ό ως ΦΕΚ ίδρυσης και τρο ο οιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), ε ικυρωµένο αντίγραφο ή α όσ ασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τρο ο οιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά ρόσω α).

11 2. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα (συν. υ όδειγµα). 3. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο οία να αναγράφονται τα αναφερόµενα στην ερί τωση ii του εδαφίου β της αραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 (συν. υ όδειγµα). Τα ανωτέρω φέρουν ψηφιακή υ ογραφή του υ οψηφίου αναδόχου. Β. ικαιολογητικά α όδειξης αναγκαίων ελάχιστων α αιτήσεων οικονοµικής, χρηµατοοικονοµικής ε άρκειας: ήλωση ερί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τοµέα των δραστηριοτήτων ου α οτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, σε συνάρτηση ρος την ηµεροµηνία δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιµες οι ληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Γ. ικαιολογητικά α όδειξης αναγκαίων ελάχιστων α αιτήσεων ε αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας: 1. Πιστο οιητικό συµµόρφωσης µε βάση το ρότυ ο ISO 9001 : 2008 (ή ισοδύναµο) α ό ανεξάρτητο φορέα ιστο οίησης, δια ιστευµένο α ό το ΕΣΥ ή ισότιµο οργανισµό. Το εδίο εφαρµογής της ιστο οίησής του θα ρέ ει να καλύ τει το αντικείµενο της διακήρυξης ροµήθεια φωτιστικών εξαρτηµάτων. 2. Πιστο οιητικά εκδιδόµενα α ό ε ίσηµα ινστιτούτα οιοτικού ελέγχου, ή ε ίσηµες υ ηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων ελέγχου της οιότητας, ου να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των ροδιαγραφών των ροϊόντων σύµφωνα µε τα ισχύοντα ευρω αϊκά ρότυ α. 3. ήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας των ροσφερόµενων ροϊόντων διάρκειας, τουλάχιστον 2 ετών α ό την ηµέρα ολοκληρωµένης αράδοσής τους στο έργο και οριστικής αραλαβής τους. Ο διαγωνιζόµενος θα εριγράψει την τεχνική υ οστήριξη ου θα αρέχει κατά το χρόνο εγγύησης των ροϊόντων, και τα εύλογα χρονικά όρια α οκατάστασης σε ερί τωση βλάβης ή αστοχίας υλικού τα ο οία δεν µ ορεί να είναι µεγαλύτερα α ό 15 ηµέρες α ό την ειδο οίηση της Α.Α. - Σε ερί τωση υ οβολής κοινής ροσφοράς α ό ένωση ροσώ ων, όλα τα αρα άνω δικαιολογητικά ρέ ει να υ οβληθούν για καθένα α ό τα µέλη ου συµµετέχουν στην ένωση. Ε ίσης στην ροσφορά της ένωσης ρέ ει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του Έργου ου αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να αρουσιάζεται ο τρό ος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως ε ικεφαλής της Ένωσης. ΆΡΘΡΟ 10 - Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οβάλουν, µέσα στον κυρίως ηλεκτρονικό φάκελο της ροσφοράς χωριστό ηλεκτρονικό υ οφάκελο «ικαιολογητικά Συµµετοχής - τεχνική

12 ροσφορά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρόν άρθρο. Την Τεχνική Προσφορά θα έχουν συντάξει µε βάση τις τεχνικές ροδιαγραφές ό ως εριγράφονται στο Παράρτηµα Α της αρούσας, οι ο οίες α οτελούν τους α αράβατους όρους ου ρέ ει να ληρούν ε ί οινή α οκλεισµού οι τεχνικές ροσφορές. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµ ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, η ο οία ταυτίζεται µε το Παράρτηµα Α της αρούσας. Στην συνέχεια, το σύστηµα αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το ο οίο υ ογράφεται ψηφιακά και υ οβάλλεται α ό τον ροσφέροντα. Τα στοιχεία ου εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του αραγόµενου ψηφιακά υ ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ρέ ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ερί τωση, το σύστηµα αράγει σχετικό µήνυµα και ο ροσφέρων καλείται να αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Συµ ληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς δεν ε ιτρέ ονται. Προσφορά ου είναι αόριστη και ανε ίδεκτη εκτίµησης ή είναι υ ό αίρεση, α ορρί τεται ως α αράδεκτη µετά α ό ροηγούµενη γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής ιενέργειας. Η αναγραφή τιµής στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς α οτελεί λόγο α οκλεισµού του Υ οψηφίου. Εφόσον α αιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική ροσφορά δεν έχουν α οτυ ωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ροσφέρων ε ισυνά τει στην τεχνική του ροσφορά ψηφιακά υ ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής ροσφοράς του ροσφέροντος υ οβάλλονται α ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ου.pdf και ροσκοµίζονται κατά ερί τωση α ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή (µε διαβιβαστικό ό ου θα αναφέρονται αναλυτικά τα ροσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υ ογράφονται α ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ ογραφή. Οι τυχόν α αιτούµενες δηλώσεις ή υ εύθυνες δηλώσεις του αρόντος άρθρου ου υ ογράφονται ψηφιακά α ό τους έχοντες υ οχρέωση ρος τούτο, δεν α αιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υ ογραφής. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής ου εκδίδονται α ό δηµόσια αρχή ή ου δεν ροέρχονται α ό τον αναθέτοντα, καθώς και τα στοιχεία της τεχνικής ροσφοράς του ροσφέροντος, ου δεν ροέρχονται α ό αυτόν και κατά συνέ εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ ογραφή (.χ. τεχνικά φυλλάδια κ.α.) εκτός α ό την ηλεκτρονική τους υ οβολή σε µορφή αρχείου τύ ου.pdf ως µέρος των σχετικών ηλεκτρονικών φακέλων µέσω του Ε.Σ.Η. Η.Σ., α αιτούνται να ροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντύ ως εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή. Τα ηλεκτρονικά υ οβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα ρέ ει να είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένα α ό τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη ερί τωση θα ρέ ει να συνοδεύονται α ό υ εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ ογεγραµµένη α ό τον ροσφέροντα, στην ο οία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. ΆΡΘΡΟ 11 - Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

13 Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά συµ ληρώνεται λήρως, ε ί οινή α οκλεισµού και υ οβάλλεται ηλεκτρονικά ε ί οινή α ορρίψεως στον υ οφάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική ροσφορά, συντάσσεται συµ ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, η ο οία ταυτίζεται µε το Παράρτηµα Γ της αρούσας. Στην συνέχεια, το σύστηµα αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το ο οίο υ ογράφεται ψηφιακά και υ οβάλλεται α ό τον ροσφέροντα. Τα στοιχεία ου εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του αραγόµενου ψηφιακά υ ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ρέ ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ερί τωση, το σύστηµα αράγει σχετικό µήνυµα και ο ροσφέρων καλείται να αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική ροσφορά δεν έχει α οτυ ωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο ροσφέρων ε ισυνά τει ψηφιακά υ ογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Η συνολική ροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υ οχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε ερί τωση αντιφάσεων υ ερισχύει η ολόγραφη τιµή. Οι ροσφερόµενες τιµές εριλαµβάνουν: την ροµήθεια, µεταφορά και αράδοση των φωτιστικών συστηµάτων και των εξαρτηµάτων τους, το κέρδος του ροσφέροντα, τις τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις και κάθε τέλος, δασµό, ή ε ιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ρο ΦΠΑ για την λήρη εκτέλεση της σύµβασης. Οι τιµές αναγράφονται υ οχρεωτικά σε Ευρώ µε συµ ληρωµένο υ οχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. Οι ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν ανα ροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο α ρόο του µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον α οδέχεται. Προσφορά ου θέτει όρο ανα ροσαρµογής α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Προσφορά ου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ροϋ ολογισµού του άρθρου 6 της αρούσας α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Σε ερί τωση ου α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Οµοίως και σε ερί τωση ου η ροσφορά αραλεί ει τιµές ή εριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ου καθιστούν την ροσφορά ανε ίδεκτη εκτίµησης ή καταλεί ει αµφιβολία ως ρος την ροσφερόµενη τιµή. ΆΡΘΡΟ 12 - ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή ε ί του συνόλου) Η ηλεκτρονική α οσφράγιση και αξιολόγηση των ροσφορών, καθώς και η ανάδειξη της ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή ε ί του συνόλου γίνεται σύµφωνα µε τις ε όµενες αραγράφους α ό την Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού. Η ηλεκτρονική α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών και ώρα µ., µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.

14 Κατά την ροαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται α οσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υ ό)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υ ο)φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών α οσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα ου θα γνωστο οιηθεί σε αυτούς των ο οίων οι ροσφορές κρίθηκαν α οδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοι ών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική α οσφράγιση των (υ ο)φακέλων «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική ρόσβαση στο εριεχόµενο των ροσφορών ου α οσφραγίσθηκαν. Κατά την ηλεκτρονική α οσφράγιση η Ε ιτρο ή δεν είναι υ οχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, των ροσφορών και των δικαιολογητικών τους, ρος τους όρους της αρούσας Προκήρυξης. Μετά την ηλεκτρονική α οσφράγιση των ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά ερί τωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα µέσα α ό το Σύστηµα ιδίως: o o o o o Η αρµόδια ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού, ου έχει ορισθεί α ό την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, ιστο οιηµένοι χρήστες του συστήµατος, ροβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του υ οφακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» των ηλεκτρονικών ροσφορών. Η αρµόδια ε ιτρο ή διενέργειας του διαγωνισµού συντάσσει και υ ογράφει τα κατά ερί τωση ρακτικά αξιολόγησης των ροαναφερόµενων υ οφακέλων των ηλεκτρονικών ροσφορών. Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές α οφάσεις ε ί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών ροσφορών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την α οδοχή ή την α όρριψη της ροσφοράς τους µέσω της ανάρτησης στο Σύστηµα των σχετικών α οφάσεων της Α.Α. Η ε ιτρο ή διενέργειας διαγωνισµού ή άλλοι ιστο οιηµένοι χρήστες α ό την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού α ευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες οικονοµικούς φορείς για αροχή διευκρινίσεων ε ί υ οβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες οικονοµικοί φορείς αρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά ερί τωση ροθεσµιών ου τους ορίζονται. Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λε τοµερή έλεγχο ως ρος την ακρίβεια, ληρότητα και ε άρκεια των υ οβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής και δια ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους α αράβατους όρους της αρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό ρακτικό µε το ο οίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην Α.Α. την α οδοχή ή την α όρριψη των ροσφορών των διαγωνιζοµένων ου έχουν υ οβάλλει ελλι ή στοιχεία ή των ο οίων τα υ οβληθέντα δεν ληρούν τους όρους της αρούσας. Στο εν λόγω ρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των ο οίων οι φάκελοι α οσφραγίσθηκαν. ιευκρινίσεις µ ορούν να ζητούνται µόνο ε ί κατατεθειµένων δικαιολογητικών. Α οδεκτοί γίνονται όσοι ροσφέροντες έχουν υ οβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά της αρούσας και εφόσον αυτά ληρούν τους όρους της αρούσας.

15 Σε ερί τωση ου κά οιος ροσφέρων ή οικονοµικός φορέας ου σχετίζεται µε ροσφέροντα έχει αράσχει συµβουλές στην Α.Α. ή έχει εµ λακεί µε ο οιονδή οτε τρό ο στην ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της ροκηρυσσόµενης σύµβασης (.χ. στη σύνταξη της σχετικής µελέτης ή των τεχνικών ροδιαγραφών), η Ε ιτρο ή γνωµοδοτεί αν λόγω της συµµετοχής του συγκεκριµένου ροσφέροντα συντρέχει ερί τωση στρέβλωσης του ανταγωνισµού ή/και µη τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Στα λαίσια του αρα άνω ελέγχου η Ε ιτρο ή γνωµοδοτεί για την αίτηση εκ µέρους της Α.Α. για αροχή α όψεων α ό τον συγκεκριµένο ροσφέροντα ροκειµένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να α οδείξει ότι η συµµετοχή του στην ροετοιµασία δεν είναι δυνατόν να ροκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αν αρά τα αρα άνω και µετά την εξέταση των α όψεων του ροσφέροντα η Ε ιτρο ή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η µη στρέβλωση του ανταγωνισµού και η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, γνωµοδοτεί υ έρ του α οκλεισµού του συγκεκριµένου ροσφέροντα α ό την διαδικασία. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και την συµφωνία αυτών µε τους όρους της αρούσας, η Ε ιτρο ή ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις στην αξιολόγηση καθώς και στην τυχόν α όρριψη των τεχνικών ροσφορών, α οκλειστικά και µόνο µε βάση τους όρους και τα κριτήρια της αρούσας. Μετά το τέλος της αξιολόγησης, η Ε ιτρο ή συντάσσει αιτιολογηµένο ρακτικό µε την σχετική βαθµολογία ή/και τις τυχόν α ορρι τέες ροσφορές το ο οίο υ οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή. Στη συνέχεια η Α.Α. εκδίδει σχετική ενιαία α όφαση µε την ο οία ε ικυρώνονται τα ρακτικά της Ε ιτρο ής ( ου ε ισυνά τονται και α οτελούν ανα όσ αστο µέρος της Α όφασης) τα ο οία αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών ροσφορών, η ο οία αναρτάται στο Ε.Σ.Η. Η.Σ. και κοινο οιείται ηλεκτρονικά τους διαγωνιζόµενους ροκειµένου να ασκήσουν εφόσον ε ιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. Ακολούθως η Ε ιτρο ή ροβαίνει στην ηλεκτρονική α οσφράγιση των (υ ο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» των υ οψηφίων αναδόχων ου συνεχίζουν και σε αυτό το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ηµεροµηνία και ώρα ου θα γνωστο οιηθεί σε αυτούς των ο οίων οι ροσφορές κρίθηκαν α οδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοι ών στοιχείων αυτών, µέσω του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Οι ροσφέροντες των οικονοµικών ροσφορών θα έχουν ηλεκτρονική ρόσβαση στο εριεχόµενο των ροσφορών ου α οσφραγίσθηκαν ροκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών ου ροσφέρθηκαν. Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών των λοι ών ροσφερόντων δεν α οσφραγίζονται. Η Ε ιτρο ή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ροσφορές και συντάσσει ρακτικό µε το ο οίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές, τις τιµές των α οδεκτών ροσφορών και συντάσσει τον ίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή ε ί του συνόλου. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει ροφανή σφάλµατα ου ροκύ τουν α ό την τέλεση µαθηµατικών ράξεων. εσµευτική για τον ροµηθευτή είναι η ροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης. Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές (.χ. κάτω του 80 85% της διαµέσου των τιµών ου ροσφέρονται α ό τις οικονοµικές ροσφορές ου γίνονται α οδεκτές) ή κατά τη γνώµη της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Α.Α. υ οχρεούται να ζητήσει α ό το διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει µε ηλεκτρονική τεκµηρίωση. Αν αυτός δεν ροσφέρει ε αρκή αιτιολόγηση µε ηλεκτρονικά µέσα, θα α οκλειστεί α ό τον διαγωνισµό. Αφού ολοκληρώσει το ρακτικό της η Ε ιτρο ή, το υ οβάλλει στην Α.Α. για έκδοση της σχετικής α όφασης στην ο οία θα εριλαµβάνεται ο

16 τελικός ίνακας κατάταξης, οι τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές και θα αναφέρεται ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η α όφαση της Α.Α. στην ο οία ε ισυνά τεται υ οχρεωτικά το Πρακτικό της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης, αναρτάται στο Ε.Σ.Η. Η.Σ. και κοινο οιείται µε τηλεοµοιοτυ ία στους διαγωνιζόµενους ροκειµένου να ασκήσουν εφόσον ε ιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. ΆΡΘΡΟ 13 - ιαδικασία Κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, και την ανάδειξη του ροσωρινού αναδόχου, στον ο οίον ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, αυτός καλείται, εντός ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α ό τη σχετική ειδο οίηση ου του α οστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του Ε.Σ.Η. Η.Σ. να υ οβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του ιδίου συστήµατος, σε µορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο µε σήµανση «ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά: 1. Ισχύουσα ασφαλιστική ενηµερότητα. 2. Πρόσφατο ιστο οιητικό αρµόδιας αρχής ερί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε ιµελητηρίου ή ισοδύναµων οργανώσεων. 3. Πρόσφατο α όσ ασµα οινικού µητρώου του διαγωνιζόµενου φυσικού ροσώ ου ή του νόµιµου εκ ροσώ ου του διαγωνιζόµενου νοµικού ροσώ ου Με την αραλαβή των δικαιολογητικών το Ε.Σ.Η. Η.Σ. εκδίδει ε ιβεβαίωση της αραλαβής τους και α οστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σε αυτόν στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Τα ροαναφερόµενα δικαιολογητικά ροσκοµίζονται α ό τον ροσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή και σε έντυ η µορφή ( ρωτότυ ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ ηρεσία. Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά αυτε άγγελτα α ό το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδο οίησης του. Σε ερί τωση ου το σύστηµα αρουσιάζει κά οιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α ό την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδο οίησης σε αυτόν στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδο οιήσει εγγράφως ή µε άλλο ρόσφορο τρό ο (µέσω του συστήµατος), να ροσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυ η µορφή εντός της ροαναφερόµενης ορισθείσας ροθεσµίας των 20 ηµερών και α ό την ο οία να ροκύ τει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος. Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) υ οβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών α ό την ηµεροµηνία ειδο οιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υ ηρεσία ή την α οστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυ η µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α ό την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υ οβολής. Σε ερί τωση ταχυδροµικής α οστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία α οστολής ου α οδεικνύεται α ό τη σφραγίδα ταχυδροµείου. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της ροµήθειας στον ροσφέροντα υ οβάλλονται α ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ ου.pdf και ροσκοµίζονται

17 κατά ερί τωση α ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α ό την ηλεκτρονική υ οβολή. Όταν υ ογράφονται α ό τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υ ογραφή Στις διαδικασίες της αρούσας ιακήρυξης δεν έχουν εφαρµογή οι γενικές διατάξεις της αρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές Υ ουργικές α οφάσεις ερί υ οχρεωτικής αυτε αγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ µέρους της Α.Α., εκτός της ερί τωσης του ιστο οιητικού φορολογικής ενηµερότητας. Η ηλεκτρονική α οσφράγιση του φακέλου «ικαιολογητικά κατακύρωσης» του ροσφέροντος στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την ροσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυ η µορφή, ύστερα α ό σχετική ειδο οίηση των συµµετεχόντων ου δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών ου υ εβλήθησαν. Η α οσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική α οσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο τελικό στάδιο του διαγωνισµού θα έχουν ηλεκτρονική ρόσβαση στο εριεχόµενο του φακέλου των ικαιολογητικών Κατακύρωσης ου α οσφραγίσθηκε. Η Ε ιτρο ή α οσφραγίζει ηλεκτρονικά τον φάκελο των ως άνω δικαιολογητικών. Κατά την α οσφράγιση των δικαιολογητικών η Ε ιτρο ή δεν είναι υ οχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωσή τους ρος τους όρους της ροκήρυξης. Εν συνεχεία η Ε ιτρο ή ροβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λε τοµερή έλεγχο ληρότητας και νοµιµότητας των ως άνω δικαιολογητικών και συντάσσει ρακτικό µε το ο οίο εισηγείται σχετικά στην Α.Α. την ανάθεση ή µη της σύµβασης στον ροσφέροντα ου υ έβαλε τη χαµηλότερη τιµή ροσφοράς ε ί του συνόλου. Αφού ολοκληρώσει το ρακτικό της η Ε ιτρο ή, το υ οβάλλει στην Α.Α. για έκδοση της σχετικής α όφασης έγκρισης ρακτικού. Η α όφαση της Α.Α., στην ο οία ε ισυνά τεται υ οχρεωτικά το Πρακτικό της Ε ιτρο ής, αναρτάται στο Ε.Σ.Η. Η.Σ. και κοινο οιείται µε τηλεοµοιοτυ ία στους διαγωνιζόµενους, ροκειµένου να ασκήσουν εφόσον ε ιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. Μετά την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση αρέχει διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται µέσω του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µετά την σχετική γνωµοδότηση της Ε ιτρο ής ιενέργειας. Σε ερί τωση ου αυτός δεν αράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός χρονικού διαστήµατος 2 ηµερών α οκλείεται α ό την διαδικασία και ισχύουν κατά τα λοι ά τα οριζόµενα κατωτέρω στην αρούσα αράγραφο (κατακύρωση στον ροσφέροντα µε την αµέσως ε όµενη χαµηλότερη τιµή ε ί του συνόλου). Α ό τις διευκρινίσεις οι ο οίες αρέχονται σύµφωνα µε τα αρα άνω, λαµβάνονται υ όψη µόνον εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία για τα ο οία υ οβλήθηκε σχετικό αίτηµα α ό το αρµόδιο όργανο. Η Ε ιτρο ή ιενέργειας ή/και η Α.Α. δικαιούνται να ζητήσουν ληροφορίες α ό τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς ιστο οίησης, ελάτες, συνεργεία κ.λ.) ου δηλώνονται α ό τον ροσφέροντα στο ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω ροκειµένου να ε αληθεύσουν τα δηλούµενα στοιχεία. Η Ε ιτρο ή του άρθρου 15 αρ. 1 της αρούσας µ ορεί να ροτείνει αιτιολογηµένα την κατακύρωση ροµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη οσότητα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του Π.. 118/2007. Όταν ο ροσφέρων στον ο οίον ρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης του αρόντος διαγωνισµού δεν ροσκοµίζει, ένα ή ερισσότερα α ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα µε την αµέσως

18 ε όµενη χαµηλότερη τιµή ε ί του συνόλου. Σε ερί τωση ου και αυτός δεν ροσκοµίσει ένα ή ερισσότερα α ό τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή ε ί του συνόλου και ούτω καθεξής. Αν κανένας α ό τους ροσφέροντες δεν ροσκοµίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή ερισσότερα α ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Στην ερί τωση ου η ροκηρυσσόµενη σύµβαση κατακυρωθεί σε ένωση ροµηθευτών, η Α.Α., ριν την υ ογραφή της σύµβασης, µ ορεί να καλέσει την ένωση να εριβληθεί τη µορφή της Κοινο ραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµ ορικού δικαίου, συσταθείσας σύµφωνα µε τον Εµ ορικό Νόµο και να ροσκοµίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α. ΆΡΘΡΟ 14 - Α όφαση Κατακύρωσης Σύναψη Σύµβασης Μετά το Πρακτικό της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική α όφαση κατακύρωσης η ο οία αναρτάται στο Ε.Σ.Η. Η.Σ. και κοινο οιείται µε τηλεοµοιοτυ ία υ οχρεωτικά στους λοι ούς συµµετέχοντες. Στον υ οψήφιο στον ο οίο γίνεται η κατακύρωση α οστέλλεται σχετική ανακοίνωση µετά την εξέταση τυχών υ οβληθεισών ενστάσεων ή/και ροσφυγών του άρθρου 15 της αρούσας ή την ά ρακτη αρέλευση των σχετικών ροθεσµιών και τον καλεί να ροσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών για την υ ογραφή της σύµβασης. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συµφωνητικού ου ακολουθεί έχει α οδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Εγγυήσεις Ο ε ιλεγείς ανάδοχος υ οχρεούται να ροσκοµίσει ρο ή κατά την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένου ιδρύµατος ως ανωτέρω, οσού 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π.. 118/2007 και στο άρθρο 157, αρ. 1β του Ν.4281/2014. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης ρέ ει να λήγει µε την ε ιστροφή της στο ιστωτικό ίδρυµα ου την εξέδωσε. Σε ερί τωση ένωσης ροµηθευτών η εγγύηση εριλαµβάνει και τον όρο της αρ. 11 του άρθρου 25 του Π.. 118/2007. Εάν η έκδοση της εγγυητικής ε ιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, ε ειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υ οχρεωτικώς α ό ε ίσηµη µετάφραση στα ελληνικά, η ο οία θα εριλαµβάνει όρο ότι σε ερί τωση διαφωνίας µεταξύ του αλλοδα ού και του ελληνικού κειµένου υ ερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισ ρακτέα και ληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέ εται α ό την ελληνική νοµοθεσία και θα υ όκειται στην α οκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 15 - Υ οβολή ενστάσεων Ενστάσεις - ροσφυγές υ οβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία ου ροβλέ εται α ό το άρθρο 15 του Π.. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A ) «ικαστική ροστασία κατά το στάδιο ου ροηγείται της σύναψης συµβάσεων ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υ ηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665

19 Ε.Ο.Κ» ό ως τρο ο οιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51) µέσω του συστήµατος και ε ισυνά τοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το ο οίο φέρει ψηφιακή υ ογραφή. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών αραβόλων, ό ου α αιτείται, αυτά υ οβάλλονται α ό τους ιστο οιηµένους οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία ου ορίζεται α ό το TAXISNET του Υ ουργείου Οικονοµικών. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών αραβόλων, ό ου α αιτείται, αυτά υ οβάλλονται α ό τους ιστο οιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου.pdf ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ η µορφή ( ρωτότυ ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ ηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/ ) και της Υ ουργικής α όφασης «ερί ηλεκτρονικού αραβόλου» ΠΟΛ 1163/ ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) ό ως κάθε φορά αυτά ισχύουν. Μετά την υ οβολή των ενστάσεων/ ροσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ιστο οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοι ά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά ερί τωση Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 16 - ιάρκεια σύµβασης Η αράδοση της ροµήθειας θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα 7 µηνών α ό την υ ογραφή της σύµβασης. ΆΡΘΡΟ 17 - Τρό ος ληρωµής Η ληρωµή θα γίνεται σταδιακά ή συνολικά (ανάλογα µε τον τρό ο αράδοσης). Η Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει εγγράφως τον τρό ο αράδοσης ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου. Η ληρωµή θα γίνει µετά την αραλαβή της εκάστοτε ροµήθειας, συνολικά ή τµηµατικά αντίστοιχα, την ιστο οίησή τους α ό το ηµερολόγιο εργασιών του αναδόχου, καθώς και µετά την οριστική οιοτική και οσοτική αραλαβή αυτών α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή Παραλαβής, η ο οία θα ελέγξει την τήρηση και των τεχνικών ροδιαγραφών- οσοτήτων, ου συνοδεύει την αρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό ρωτόκολλο αραλαβής. Το τίµηµα καταβάλλεται για το σύνολο των υ οχρεώσεων του Αναδόχου εριλαµβανοµένων κρατήσεων, δασµών κλ εξόδων µεταφοράς κ.α.) Πριν α ό την ληρωµή ο Ανάδοχος θα ρέ ει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υ ηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Τιµολόγιο ροµήθειας ε ί του ο οίου γίνεται η ροβλε όµενη αρακράτηση φόρου ε ί του καθαρού οσού, ρο ΦΠΑ 23%. 2. Πιστο οιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς και ό οιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί α ό το Λογιστήριο της Υ ηρεσίας. Η σχετική δα άνη θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου «Εσωτερικές ιαρρυθµίσεις για την λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση των χώρων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς» µε κωδικό ράξης: 2012ΣΕ της ΣΑΕ0148.