ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015

2 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο : Δπαγγειία : Παξαζθεπή Θψκνπ Ζκεξνκελία Γέλλεζεο : 2 Μαΐνπ 1971 Σόπνο Γέλλεζεο Ξέλεο Γιώζζεο : Ρέζπκλν Κξήηεο : Αγγιηθά, Γεξκαληθά Γηεύζπλζε Δξγαζίαο : Γεκεηξαθάθε 31 Ρέζπκλν Γηεύζπλζε Καηνηθίαο : Σ. Θ Αηζηπφπνπιν Ρέζπκλν. Σει. : νηθία, ηαηξείν θηλεηό Φαμ : Δ-mail : 2

3 Α. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1. ΒΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ : : Γεκνηηθφ, Ρέζπκλν, Κξήηεο : Γπκλάζην, Λχθεην, Ρέζπκλν, Κξήηεο : Ιαηξηθφ Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 2. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ 2.1 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Αζιεηηαηξηθή. Παλεπηζηήκην Bath, Μεγάιεο Βξεηαλίαο /1999-3/2000: Πξψην ζθέινο: Πξσηνβάζκηα θξνληίδα /2-20/2/00: Κιηληθφ αββαηνθχξηαθν, Καθψζεηο πνλδπιηθήο ηήιεο / /2000 : Γεχηεξν ζθέινο: ψκα ζε θίλεζε /7/2000: Κιηληθφ αββαηνθχξηαθν, Άλσ άθξν /9/2000: Κιηληθφ αββαηνθχξηαθν, Κάησ άθξν /2001-5/2001: Σξίην ζθέινο: Δθαξκνζκέλε Δκβηνκεραληθή /2001-2/2002: Σέηαξην ζθέινο: Φπζηνινγία ηεο άζθεζεο /2002-8/2002: Πέκπην ζθέινο: Αζιεηηθή ςπρνινγηθή δηάζεζε /2002-6/2003: Έθην ζθέινο: Νηφπηλγθ, ζεξαπεπηηθή, εζηθή θαη λφκνο /2003-1/2004: Έβδνκν ζθέινο: Αζιεηηθφ Σξαχκα /1/2004: Δβδνκάδα παξαθνινχζεζεο ζε νκάδα Premier League, Blackburn Rovers FC / /2004: Όγδνν ζθέινο: Απνθαηάζηαζε /3/2005: Ηκέξα επαλάιεςεο θαη αλαζθφπεζεο ηνπ δηπιψκαηνο Αζιεηηαηξηθήο. Βαζηιηθφ Ννζνθνκείν Ρεπκαηηθψλ Παζήζεσλ, Bath, UK. 3. 3/2001-3/2002: Μεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο ηνπ ΔΚΑΒ. 3

4 4. Τπνηξνθία ΔΔΥΟΣ 13/12/04-5/1/04: Παξαθνινχζεζε δξαζηεξηνηήησλ θιηληθήο ζην λνζνθνκείν St Anna ζην Herne ηεο Γεξκαλίαο. Γηεπζπληήο: Καζ. Γ. Γθνδφιηαο. 5. Μάζηεξ ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Οηθνλνκηθά Τγείαο Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο, Σκήκα Ιαηξηθήο. 6. Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο ζηε Βηνινγία ηνπ θαξθίλνπ Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο, Σκήκα Ιαηξηθήο. 3. ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 3.1 επηέκβξηνο Ννέκβξηνο 1997: Αγξνηηθφο γηαηξφο ζην Κέληξν Τγείαο Πεξάκαηνο Ρεζχκλνπ. 3.2 επηέκβξηνο Ννέκβξηνο 1997: Παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ. πκκεηνρή ζην θιηληθφ πξφγξακκα ηεο θιηληθήο, ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη ηνπ ρεηξνπξγείνπ κία θνξά εβδνκαδηαία. 3.3 Ηαλνπάξηνο Ννέκβξηνο 1998: Δζσηεξηθφο βνεζφο ζηε Υεηξνπξγηθή Κιηληθή Ναπηηθνχ Ννζνθνκείνπ Κξήηεο. Απαζρνινχκελνο επίζεο ζηελ Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Ναπηηθνχ Ννζνθνκείνπ Κξήηεο, ππεξεζία ζε πινία ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. 3.4 Ηαλνπάξηνο 1999-Φεβξνπάξηνο 1999: Δζσηεξηθφο βνεζφο ζηε Υεηξνπξγηθή Κιηληθή Γεληθνχ Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ρεζχκλνπ. Απαζρνινχκελνο επίζεο ζηελ Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ηνπ ίδηνπ Ννζνθνκείνπ. 3.5 Μάηνο 1999-Ηνύιηνο 1999: Δζσηεξηθφο βνεζφο ζηελ Οξζνπαηδηθή θιηληθή ηνπ Γεληθνχ Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ρεζχκλνπ. 3.6 Αύγνπζηνο Οθηώβξεο 1999: Δζσηεξηθφο Βνεζφο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Bournemouth, Αγγιία. 3.7 Ννέκβξεο Ηαλνπάξηνο 2000: Δζσηεξηθφο Βνεζφο Οξζνπαηδηθήο- Σξαπκαηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Poole, Αγγιία. 3.8 Φεβξνπάξηνο Ηνύιεο 2001: Δζσηεξηθφο Βνεζφο Οξζνπαηδηθήο- Σξαπκαηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείσλ Worthing & Southlands, Αγγιία. 3.9 Ηνύιεο 2001-Ηνύλεο 2004: Δζσηεξηθφο Βνεζφο Οξζνπαηδηθήο- Σξαπκαηνινγίαο Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο Οθηώβξεο 2003: Δθπαηδεπηηθή απφζπαζε ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ «Αγία νθία» γηα εθπαίδεπζε ζηελ Παηδννξζνπαηδηθή. 4

5 3. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΜΗΝΑΡΗΑ 3.1 Ζξάθιεην 1994 : Αγγιηθά γηα επηθνηλσληαθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο (δηαιέμεηο). Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ιαηξηθή ζρνιή, Ηξάθιεην, Κξήηε, Διιάδα, Μάξηηνο Ζξάθιεην 1995 : Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα θαξδηνινγίαο (δηάιεμε). Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ιαηξηθή ζρνιή, Ηξάθιεην, Κξήηε, Διιάδα, Οθηψβξηνο Ζξάθιεην 1996 : Βαζηθή αλνζνινγία (δηαιέμεηο). Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ιαηξηθή ζρνιή, Ηξάθιεην, Κξήηε, Διιάδα Φεβξνπάξηνο- Μάηνο Ζξάθιεην 1996 : Δθθπιηζηηθή αξζξνπάζεηα ηνπ ηζρίνπ. Γηαηξνραληήξηα νζηενηνκία (δηαιέμεηο θαη εξγαζηήξην). Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ιαηξηθή ζρνιή, ηνκέαο Οξζνπαηδηθήο, Ηξάθιεην, Κξήηε, Διιάδα, Απξίιηνο Ζξάθιεην : Μεηαπηπρηαθά καζήκαηα γεληθήο Οξζνπαηδηθήο (δηαιέμεηο). Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ιαηξηθή ζρνιή, ηνκέαο Οξζνπαηδηθήο, Ηξάθιεην, Κξήηε, Διιάδα, Θεζζαινλίθε 1997 : Αζιεηηθή Σξαπκαηνινγία (δηαιέμεηο θαη εξγαζηήξην). 4 ν Γηεζλέο ζπλέδξην Αζιεηηαηξηθήο, Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Θεζζαινλίθε, Ινχληνο Υαληά 1998: εκηλάξην Βαζηθήο θαη Δμεηδηθεπκέλεο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγφλεζεο (ACLS). N.N.K., νχδα, Κξήηε, 4-5 Μαξηίνπ London 1999: Δπηγνλαηηδνκεξηαίν ζχλδξνκν (δηαιέμεηο θαη εξγαζηήξην). Ιλζηηηνχην Αζιεηηαηξηθήο Δλσκέλνπ Βαζηιείνπ, χιινγνο Αζιεηηθήο Φξνληίδαο Οζηενπαζνιφγσλ. London, Αγγιία, 31 Οθησβξίνπ London 2000: Δμσηεξηθή νζηενζχλζεζε ζηελ Οξζνπαηδηθή. Βαζηιηθφ Κνιέγην Υεηξνπξγψλ Αγγιίαο. London, Αγγιία, 30 Μαΐνπ-1 Ινπλίνπ Αζήλα 2002: 3 ν Δηήζην πκπφζην ηνπ ηκήκαηνο Αξζξνζθφπεζεο & Υεηξνπξγηθήο Γφλαηνο Δ.Δ.Υ.Ο.Σ. (Γηαιέμεηο & Πξαθηηθή άζθεζε: Πξαθηηθή αξζξνζθνπηθή ηερληθή γφλαηνο θαη ψκνπ. πξξαθή κελίζθνπ, Πιαζηηθή Πξνζζίνπ ρηαζηνχ ζπλδέζκνπ). Αζήλα, Διιάδα, 21-2 Ινπλίνπ Γηάλλελα 2003: 5 ν Δηήζην πκπφζην ηνπ ηκήκαηνο Δλδνκπειηθψλ ειψζεσλ Δ.Δ.Υ.Ο.Σ. (Γηαιέμεηο & Πξαθηηθή άζθεζε). Γηάλλελα, Διιάδα, 23-5 Ιαλνπαξίνπ

6 3.12 Λνπηξάθη 2003: 12 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθφ εκηλάξην Οζηενζχλζεζεο κε πξαθηηθή άζθεζε. Β Οξζνπαηδηθή θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Λνπηξάθη, Διιάδα, 20-3 Μάξηε Αζήλα 2003: εκηλάξην ηξαχκαηνο ATLS. Αζήλα, Διιάδα, 11-2 Απξίιε Λάξηζα 2003: Γηεζλέο ζπκπφζην γηα ηελ πξφιεςε & αληηκεηψπηζε ησλ αζιεηηθψλ θαθψζεσλ. Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ αξζξνζθφπεζε ψκνπ θαη γφλαηνο. Λάξηζα, Διιάδα, Ννέκβξε Πάηξα 2004: 3 ν ζεκηλάξην Γηαηαηηθήο Οζηενγέλεζεο. Πάηξα, Διιάδα, 6-8 Φεβξνπαξίνπ Αζήλα 2004: 1 ν Δθπαηδεπηηθφ Γηήκεξν Κνιιεγίνπ Διιήλσλ Οξζνπαηδηθψλ Υεηξνπξγψλ. Αζήλα 4-5 Μάξηε Αζήλα 2004: 2 ν Δθπαηδεπηηθφ Σξηήκεξν Κνιιεγίνπ Διιήλσλ Οξζνπαηδηθψλ Υεηξνπξγψλ. Αζήλα 11-3 Ννέκβξε Leeds 2005: 2 ν εκηλάξην Αζιεηηαηξηθήο Απεηθφληζεο. Leeds 7-8 Ννέκβξε Αζήλα 2007: Αλαζεψξεζε ATLS. Αζήλα, 12 Μάε Λνλδίλν 2009: Δθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ρεηξνπξγηθήο άθξνπ πνδφο θαη ΠΓΚ. RNOH, Μάε Θεζζαινλίθε 2010: 5 ν Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην ECOSEP, Κάησ άθξν Καπηαληδφγιεην ζηάδην, 14-5 Μάε Coventry 2010: Υεηξνπξγηθή ηζρίνπ ζηνπο αζιεηέο Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Warwick, 14-5 Ινχλε Ομθόξδε 2011: Τπέξερνη κπνζθειεηηθνχ Ξελνδνρείν Oxford Spires, Γελάξε Λάξηζα 2011: 6 ν Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Αξζξνζθφπεζεο κε πξαθηηθή. Αξζξνζθφπεζε ψκνπ. Ιαηξηθή ζρνιή Λάξηζαο, Μάξηε Ομθόξδε 2011: Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία κπνζθειεηηθνχ Magdalen College, Μάξηε Αζήλα 2011: Αλαζεψξεζε ATLS. Ιαηξηθή ζρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 8-9 Απξίιε

7 3.27 Θεζζαινλίθε 2011: Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα ζηε ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ ESWT & TPST Ξελνδνρείν Macedonia Palace, 29 Μάε Coventry 2011: Υεηξνπξγηθή πνδηνχ & πνδνθλεκηθήο ζηνπο αζιεηέο Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Warwick, 13-4 Ινχλε Δδηκβνύξγν 2012: Υεηξνπξγηθέο ηερληθέο άθξαο ρείξαο RCSEd, Ινχλε Coventry 2012: Υεηξνπξγηθή ψκνπ ζηνπο αζιεηέο Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Warwick, 3-4 Γεθέκβξε Tagenhill Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Δζληθήο Αγγιίαο Πνδνζθαίξνπ 2013: Υεηξνπξγηθή Γφλαηνο ζε Αζιεηέο. Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Warwick, 4-5 Ννέκβξε Β. ΠΣΤΥΗΑ - ΣΗΣΛΟΗ 1. Ηνύιηνο 1996 ( ) : Πηπρίν Ιαηξηθήο Ιαηξηθφ Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 2. Αύγνπζηνο 2004 ( ) : Σίηινο εηδηθφηεηαο. Οξζνπαηδηθή-Σξαπκαηνινγία. Ηξάθιεην Κξήηεο. Γ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ : Σαθηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξείαο. 2. Απφ ην 1997: Σαθηηθφ κέινο ηεο Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο. Απφ ην 15/12/2003 κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο : Ιδηαίηεξν κέινο ηεο FIMS (Γηεζλήο Οξγάλσζε Αζιεηηαηξηθήο). 4. Απφ ην 1998: Μέινο ηεο ΔΛΔΓΔΙΑ (Διιεληθή Δηαηξεία Γεληθήο Ιαηξηθήο) : Μέινο ηεο ECSS (Δπξσπατθφ Κνιέγην Αζιεηηθψλ Δπηζηεκψλ). 6. Απφ ην 1999: Πιήξεο κέινο ηνπ Γεληθνχ Ιαηξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Μεγ. Βξεηαλίαο. Απφ ην 2004 εηδηθεπκέλνο Οξζνπαηδηθφο. 7. Απφ ην 1999: πλεξγαδφκελν κέινο Βαζηιηθνχ Κνιεγίνπ Υεηξνπξγψλ Αγγιίαο : Μέινο ηεο BASEM ( Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Βξεηαλίαο). 7

8 9. Απφ ην 2004: Σαθηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηηνινγίαο. 10. Απφ ην 2001: Μέινο ηεο Αζιεηηαηξηθήο έλσζεο ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ θαη ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ. 11. Απφ ην 2004: Σαθηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο Αξζξνζθνπηθήο Δηαηξίαο. 12. Απφ ην 2004: Μέινο ηεο ESSKA. Αξηζκφο κέινπο: Απφ ην 2008: Μέινο ηνπ ECOSEP (Δπξσπατθφ Κνιιέγην Αζιεηηάηξσλ). 14. Απφ ην 2008: Μέινο ηνπ FSEM (UK) (Κνιιέγην Αζιεηηάηξσλ Δλσκέλνπ Βαζηιείνπ). 15. Από ην 2014: Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηεο ΔΠΟ Γ. ΚΑΡΗΔΡΑ 1. επηέκβξηνο Ηνύληνο 1996: Γηδαζθαιία Βηνινγίαο, Αλαηνκίαο, Φπζηνινγίαο θαη Γεξκαηνινγίαο ζην Ι.Ι.Δ.Κ. «ΚΔΠΑΝΗ» 2. επηέκβξηνο 1996-Ηνύληνο 1997: Γηαηξφο πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ Δ.Π.. Ρεζχκλνπ. Γηαηξφο αγψλσλ κεηαμχ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ννκνχ Ρεζχκλνπ Κξήηεο. 3. επηέκβξηνο 1996-Ηνύληνο 1997: Γηδαζθαιία Βηνινγίαο, Αλαηνκίαο, Φπζηνινγίαο θαη Γεξκαηνινγίαο ζην Ι.Ι.Δ.Κ. «ΚΔΠΑΝΗ» 4. Μάξηηνο Οθηώβξηνο 1997: Δθεκεξίεο παζνινγηθήο θαη ρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ζηελ ηδησηηθή θιηληθή «ΑΚΛΗΠΙΟ», Ρεζχκλνπ Κξήηεο. 5. Μάξηηνο Ννέκβξηνο 1997: Γηδαζθαιία καζήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζην ΠΟΛΤΚΛΑΓΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Ρεζχκλνπ Κξήηεο. 6. Ηνύληνο Αύγνπζηνο 1997: Γηαηξφο παηδηθήο θαηαζθήλσζεο «ΔΞΔΡΔΤΝΗΣΔ» Ρεζχκλνπ Κξήηεο. 7. Μάηνο 1997: Γηαηξφο αγψλσλ ζηε Γηεζλή ζπλάληεζε ζηίβνπ «ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΔΙΑ» ζην Ρέζπκλν Κξήηεο Μαΐνπ 1999: Γηαηξφο αγψλσλ ζηε Γηεζλή ζπλάληεζε ζηίβνπ «ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΔΙΑ» ζην Ρέζπκλν Κξήηεο. 10. επηέκβξηνο Ηνύληνο 1999: Τπεχζπλνο γηαηξφο Δ.Π..Ρεζχκλνπ θαη γηαηξφο αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ θαη θππέιινπ ηεο πεξηνρήο. 8

9 11. Μάξηηνο 2001-Ηνύλεο 2001: Γηαηξφο αγψλσλ κεηαμχ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ννκνχ Ρεζχκλνπ Κξήηεο. 12.επηέκβξηνο 2001-Μάεο 2002 : Γηδαζθαιία Βηνινγίαο, Αλαηνκίαο, Αηζζεηηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Γεξκαηνινγίαο ζην Ι.Ι.Δ.Κ. «ΚΔΠΑΝΗ» 13. επηέκβξηνο Μάεο 2002: Τπεχζπλνο γηαηξφο Δ.Π..Ρεζχκλνπ θαη γηαηξφο αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ θαη θππέιινπ ηεο πεξηνρήο 14. Μάξηηνο 2002-Ηνύλεο 2002: Γηαηξφο αγψλσλ κεηαμχ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ννκνχ Ρεζχκλνπ Κξήηεο. 16. επηέκβξηνο 2002-Μάεο 2003 : Γηδαζθαιία Βηνινγίαο, Αλαηνκίαο, Αηζζεηηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Γεξκαηνινγίαο ζην Ι.Ι.Δ.Κ. «ΚΔΠΑΝΗ» 16. Ηνύλεο 2004-επηέκβξεο 2004 : Δπηκειεηήο Οξζνπαηδηθήο Σξαπκαηνινγίαο Ννζνθνκείν Worthing & Southland, Αγγιία. 17. επηέκβξηνο : Τπεχζπλνο γηαηξφο Ναπηηθνχ Οκίινπ Ρεζχκλνπ αγσληζηηθνχ ηκήκαηνο. 18. επηέκβξηνο 2004-ζήκεξα : Τπεχζπλνο γηαηξφο νκάδαο κπάζθεη ΑΓΟ Ρέζπκλν. 19. Οθηώβξεο ζήκεξα : Ιδηψηεο Υεηξνπξγφο Οξζνπαηδηθφο ζην Ρέζπκλν Κξήηεο. 20. Ννέκβξεο 2004 (1-10): Αληηθαηαζηάηεο επηκειεηήο Οξζνπαηδηθήο Σξαπκαηνινγίαο Ννζνθνκείν East Surrey, Αγγιία Ηνύιε 2006: Γηαηξφο αγψλσλ ζηε Γηεζλή ζπλάληεζε ζηίβνπ «ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΔΙΑ» ζην Ρέζπκλν Κξήηεο. 22. Ηνύιεο 2007: Γηαηξφο αγψλσλ ζηε Γηεζλή ζπλάληεζε ζηίβνπ «ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΔΙΑ» ζην Ρέζπκλν Κξήηεο. 23. Γελάξεο : Γηδαζθαιία Οξζνπαηδηθήο ζην ΙΔΚ Μνξθή Ηνύιε 2008: Γηαηξφο αγψλσλ ζηε Γηεζλή ζπλάληεζε ζηίβνπ «ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΔΙΑ» ζην Ρέζπκλν Κξήηεο Γελάξε 2012: Μάζεκα αζιεηηθψλ θαθψζεσλ ζην πνδφζθαηξν ζηελ 64 ε ζρνιή πξνπνλεηψλ UEFA B ζην Ρέζπκλν Κξήηεο. 26. Οθηώβξε 2012-ζήκεξα: Μαζήκαηα Αλαηνκίαο Μπνζθειεηηθνχ ζηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην Ηξάθιεην. 27. Ηνύιεο 2014: Τπεχζπλνο γηαηξφο Παλεπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο Καιαζνζθαίξηζεο Νέσλ Αλδξψλ 9

10 Ρέζπκλν, Κξήηεο. Δ. ΓΗΑΛΔΞΔΗ - ΟΜΗΛΗΔ - ΔΗΖΓΖΔΗ ΔΜΗΝΑΡΗΑ-ΤΜΠΟΗΑ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 1. Διεχζεξε αλαθνίλσζε κε ζέκα : «Καηαγξαθή Κξαληνεγθεθαιηθψλ Καθψζεσλ ζηελ Κξήηε». Α. Γηαλλφπνπινο, Υ. Κνπξηφπνπινο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Κ. Πηζηεχνο, Ι. Υαηδεληθνιάνπ. Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φνηηεηψλ Ιαηξηθήο Διιάδαο Ξελνδνρείν Divani Caravel Αζήλα, 16 Απξηιίνπ Γηάιεμε κε ζέκα : «χγρξνλεο ηάζεηο ζηε ζεξαπεία ξήμεσλ ηνπ Μελίζθνπ» Α. Παπνπηζηδάθεο. Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φνηηεηψλ Ιαηξηθήο Διιάδαο. Ξελνδνρείν Kapsis Palace Αγ. Πειαγία, Ζξάθιεην, Κξήηεο, 13 Απξηιίνπ Γηάιεμε κε ζέκα: «Αξζξαιγίεο» ζηα πιαίζηα καζεκάησλ ζηνπο Αγξνηηθνχο γηαηξνχο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο. ΚΤΠ Γηάιεμε κε ζέκα: «Μειάλσκα» ζηα πιαίζηα καζεκάησλ ζηνπο Αγξνηηθνχο γηαηξνχο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Πεξάκαηνο. ΚΤΠ Διεχζεξε Αλαθνίλσζε κε ζέκα: «χγθξηζε θιηληθψλ επξεκάησλ κε ηα αξζξνζθνπηθά επξήκαηα ζε γφλαηα κε κεληζθηθή βιάβε». Γ. Γξφζνο, Ν. Γαβαιάο, Α. Παπνπηζηδάθεο. 9 ν Παγθξήηην πλέδξην Ξελνδνρείν Candia Maris Ζξάθιεην, Κξήηεο, 5-8 Ννεκβξίνπ Γηάιεμε κε ζέκα: «Οιηθή Αξζξνπιαζηηθή Ιζρίνπ» ζηα πιαίζηα καζήκαηνο κεηαμχ ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο. Royal Bournemouth Hospital, UK, Γηάιεμε κε ζέκα: «Οζηενρνλδξίηηδα» ζηα πιαίζηα καζήκαηνο κεηαμχ ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο. Worthing Hospital, UK, Γηάιεμε κε ζέκα: «Δπηπινθέο θαηαγκάησλ ηζρίσλ» ζηα πιαίζηα καζήκαηνο κεηαμχ ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο. Worthing Hospital, UK, Διεχζεξε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Αλαζεψξεζε αξζξνζθνπηθήο κεξηθήο κεληζθεθηνκήο γφλαηνο. Αλαδξνκηθή κειέηε.» Α. Παπνπηζηδάθεο, P. Rauh, Ι. Βιαρνληθνιήο, D. Craig. 57 ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθφ πλέδξην, ΔΔΥΟΣ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ 11-5 επηεκβξίνπ

11 10. Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Πξναγσληζηηθή Ιαηξηθή εμέηαζε παίδσλ» Α. Παπνπηζηδάθεο. 2 ν πλέδξην Αζιεηηζκφο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, Διιεληθή Δηαηξεία Αζιεηηθήο Δπηζηήκεο. πλεδξηαθό Κέληξν HELEXPO «Η.Βειιίδεο», Θεζζαινλίθε 2-4 Ννέκβξε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Πσο επηδξά ζηελ πγεία θαη ηε θπζηνινγία ε ρνξήγεζε θξεαηίλεο» Α. Παπνπηζηδάθεο. 2 ν πλέδξην Αζιεηηζκφο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, Διιεληθή Δηαηξεία Αζιεηηθήο Δπηζηήκεο. πλεδξηαθό Κέληξν HELEXPO «Η.Βειιίδεο», Θεζζαινλίθε 2-4 Ννέκβξε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Δλδηαθέξνπζα πεξίπησζε αζζελνχο πάζρσλ απφ «αγθψλα ηελίζηα» Καςάιεο., Παπνπηζηδάθεο Α., Καηψλεο Π., Μπαιαιήο Κ. 12 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 3 ν Διιαδνθππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Ξελνδνρείν «Makedonia Palace», Θεζζαινλίθε Μάξηε Διεχζεξε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Πξναγσληζηηθή Ιαηξηθή εμέηαζε παίδσλ» Α. Παπνπηζηδάθεο. 12 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 3 ν Διιαδνθππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Ξελνδνρείν «Makedonia Palace», Θεζζαινλίθε Μάξηε Διεχζεξε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Πσο επηδξά ζηελ πγεία θαη ηε θπζηνινγία ε ρνξήγεζε θξεαηηλίλεο» Α. Παπνπηζηδάθεο. 12 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 3 ν Διιαδνθππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Ξελνδνρείν «Makedonia Palace», Θεζζαινλίθε Μάξηε Διεχζεξε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Θεξαπεία ρνξδψκαηνο, αλαζθφπεζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηε ζεηξά ελφο ρεηξνπξγνχ» Α. Παπνπηζηδάθεο, Π. Καηψλεο, Ι. Γατηάλεο, Μ. Σδεξκηαδηαλφο, Ι. Θαιαζζηλφο, Γ. Γαηζέξεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 28 ν Δηήζην πλέδξην πνλδπιηθήο ηήιεο «Ν. Γηαλλέζηξαο- Π. κπξλήο». Ξελνδνρείν Creta Maris, Υεξζόλεζνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο 26-9 επηέκβξε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Θεξαπεία ρνξδψκαηνο, αλαζθφπεζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηε ζεηξά ελφο ρεηξνπξγνχ» Α. Παπνπηζηδάθεο, Π. Καηψλεο, Ι. Γατηάλεο, Μ. Σδεξκηαδηαλφο, Ι. Θαιαζζηλφο, Γ. Γαηζέξεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 58 ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθφ πλέδξην, ΔΔΥΟΣ Ξελνδνρείν Hyatt Θεζζαινλίθε 22-7 Οθηώβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πξναγσληζηηθφο έιεγρνο αζιεηψλ» 11

12 Α. Παπνπηζηδάθεο. «Αξθάδη 2002» Έλσζε Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο Ν. Ρεζχκλνπ. Δπηκειεηήξην Ρεζύκλνπ 9 Ννέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πξψηεο βνήζεηεο ζην γήπεδν» Α. Παπνπηζηδάθεο. «Παγθξήηην εκηλάξην Γηαηηεηψλ Πνδνζθαίξνπ» ΓΠΡ. Δξγαηηθό Κέληξν Ρεζύκλνπ 23-4 Ννέκβξε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «πγθξηηηθή κειέηε αξζξνζθνπηθήο κεληζθεθηνκήο κε γεληθή θαη ηνπηθή αλαηζζεζία» Α. Αιηγηδάθεο, Δ. Αιηγηδάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Κνξαθάθε, Κ. Αιηγηδάθεο, Κ. ηεξγηφπνπινο. 8 ν Παλειιήλην Πνιπζεκαηηθφ πλέδξην Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγηθήο Δηαηξείαο Κξήηεο. Ξελνδνρείν Minoa Palace Resort Υαληά Κξήηεο 23-5 Μάε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Οζηενζχλζεζε κε έμσ πιάθα απρέλα. Νεθξνηνκηθή θαη θιηληθή κειέηε.» Π. Καηψλεο, Α. Muffoletto, Υ. Παπαδφπνπινο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Μ. Μαηζαηάθεο, Α. Υαηδεπαχινπ. ΥΙΥ Δηήζην ζπλέδξην εηαηξείαο έξεπλαο απρεληθήο κνίξαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Βαξθειώλε, Ηζπαλίαο, Ηνύλε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πξψηεο βνήζεηεο ζηα γήπεδα» Α. Παπνπηζηδάθεο. 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Αζιεηηθήο Δπηζηήκεο. Ξελνδνρείν Candia Maris Ζξάθιεην Κξήηεο 31 Οθηώβξε-2 Ννέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Καηάγκαηα βξαρηνλίνπ» ζηα πιαίζηα καζήκαηνο κεηαμχ ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο. ΠΑΓΝΖ Διεχζεξε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Οη ξήμεηο ηνπ ΠΥ ηνπ γφλαηνο ζηηο γπλαίθεο» Α. Παπνπηζηδάθεο, Π. Καηψλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 13 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 7 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 4 ν Διιαδν-Κππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Γηνηθεηήξην Γξάκαο 29 Απξίιε-2 Μάε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ αζιεηηθή ζπκκεηνρή ζε ειηθησκέλνπο» Κ. Μ. Μπαιαιήο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Κ. Αιπαληάθε, Π. Καηψλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 13 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 7 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 4 ν Διιαδν-Κππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Γηνηθεηήξην Γξάκαο 29 Απξίιε-2 Μάε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Η Αξζξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή ζε γφλαηα ειηθησκέλσλ» 12

13 Κ. Μ. Μπαιαιήο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Κ. Αιπαληάθε, Π. Καηψλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 13 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 7 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 4 ν Διιαδν-Κππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Γηνηθεηήξην Γξάκαο 29 Απξίιε-2 Μάε Γηάιεμε κε ζέκα: «Doping-θαξκαθνδηέγεξζε, ζπκπιεξψκαηα γηαηξνθήο» Α. Παπνπηζηδάθεο 1 ν Γπκλάζην θαη Αζιεηηθό Γπκλάζην Ρεζύκλνπ. Κιεηζηό γπκλαζηήξην «Μ. Μαξάθεο» 8 Φεβξνπαξίνπ Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Ρήμε ηξηθέθαινπ κε ηαπηφρξνλε απφζπαζε θνξσλνεηδνχο απφθπζεο αγθψλα. Πεξηγξαθή πεξηζηαηηθνχ.» Α. Παπνπηζηδάθεο, Υ. Γαιαλφο, Ν. Δξγαδάθεο, Π. Καηψλεο. 62 ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθό πλέδξην ΔΔΥΟΣ, Αζήλα 3-7 Οθηώβξε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Οη ηερληθέο Keller s θαη Chevron ζην βιαηζφ κέγα δάθηπιν» Α. Αιηγηδάθεο, Δ. Κιψληδαο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Δ. Αιηγηδάθεο, Γ. Κνξαθάθε, Ν. Γξπιιάθε. 13 ν Παγθξήηην Ιαηξηθφ πλέδξην. Ζξάθιεην, 9-12 Ννέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Ρήμε ΟΥ, ρεηξνπξγηθή ή ζπληεξηηηθή ζεξαπεία;» Α. Παπνπηζηδάθεο 6 ν Διιελνθππξηαθφ & 2 ν Παγθχπξην Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Λεπθσζία, 27-8 Ννέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Παξνπζίαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνιιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ» Α. Παπνπηζηδάθεο Παγθφζκην πκπφζην ζηα πιαίζηα ησλ παγθφζκησλ αζιεηηθψλ αγψλσλ πγεηνλνκηθψλ. Garmisch-Partenkirchen Γεξκαλία, Ηνύιε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο γηα ξήμε ΠΥ» Α. Παπνπηζηδάθεο 1 ν Παλεπξσπατθφ πλέδξην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ Θεζζαινλίθε Γεθέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Απνζεξαπεία κπτθψλ ηξαπκαηηζκψλ» Α. Παπνπηζηδάθεο 1 ν Παλεπξσπατθφ πλέδξην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ Θεζζαινλίθε Γεθέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Απφ ηελ ηελνληίηηδα ζηελ ηελνληνπάζεηα. Παζνθπζηνινγία» Α. Παπνπηζηδάθεο 13

14 10 ν πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξίαο Διιάδαο 8 ν Διιαδν- Κππξηαθφ πλέδξην Βέξνηα Μάξηε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο γηα ξήμε ΠΥ» Α. Παπνπηζηδάθεο 2 ν Παλεπξσπατθφ πλέδξην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ Λνλδίλν 8-11 επηέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Η άζθεζε σο κέζν πξφιεςεο ηξαπκαηηζκψλ ζηε κέζε ειηθία» Α. Παπνπηζηδάθεο 7 ν Παγθξήηην πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. «Η δηα βίνπ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα σο παξάγνληαο πγείαο» Ρέζπκλν Οθηώβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Υφλδξηλεο βιάβεο γφλαηνο. πληεξεηηθή ζεξαπεία ή πξνεηνηκαζία γηα ρεηξνπξγείν;» THE-MIS, Ηκεξίδα Κιηληθήο Αγ. Λνπθά, «Υφλδξηλεο βιάβεο ζην γφλαην». Θεζζαινλίθε 7 Απξίιε Γηάιεμε κε ζέκα: «Οζηενπφξσζε θαη θφζηνο» ζηα πιαίζηα επηζηεκνληθήο εκεξίδαο κε ηίηιν «Η αληηκεηψπηζε ηεο νζηενπφξσζεο ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ θαξκαθν-νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ» Ρέζπκλν 8 επηέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πιαζηηθή ΠΥ κε ρξήζε επηγνλαηηδηθνχ απηνκνζρεχκαηνο. Δπίδεημε ηεο ηερληθήο κε βίληεν» ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ ηεο Διιεληθήο Αξζξνζθνπηθήο Δηαηξίαο. Αζήλα 28 επηέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Τκεληθέο πηπρέο γφλαηνο. Τπάξρεη θιηληθή δηάγλσζε; Αληηκεηψπηζε» THE-MIS, Ηκεξίδα Κιηληθήο Αγ. Λνπθά, «Πφλνο ζην γφλαην». Θεζζαινλίθε 20 Απξίιε Γηάιεμε κε ζέκα: «Όηαλ πνλά ην γφλαην, ν ψκνο θαη ε ΠΓΚ» Ηκεξίδα Φπζηθνζεξαπεπηψλ Υαληψλ, Ρεζχκλνπ. Ξελνδνρείν Porto Rethymno, Ρέζπκλν 26 Μάε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πεξηνζηίηηδα θλήκεο» Α. Παπνπηζηδάθεο 11 ν πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξίαο Διιάδαο 9 ν Διιαδν- Κππξηαθφ πλέδξην αληνξίλε Ηνύλε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πεξηνζηίηηδα θλήκεο» 1 ν Καινθαηξηλφ εκηλάξην Αζιεηηαηξηθήο 14

15 Καιακάηα Απγνύζηνπ Γηάιεμε κε ζέκα: «Πιαζηηθή ΠΥ κε ρξήζε ηνπ επηγνλαηηδηθνχ ηέλνληα» THE- MIS, Ηκεξίδα Κιηληθήο Αγ. Λνπθά, «Γηαζψδνληαο ην γφλαην». Θεζζαινλίθε 12 Απξίιε 2014 Σ. ΗΑΣΡΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 1. «Καηαγξαθή Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ ζηελ Κξήηε» Δκκ. Γξεηηάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο,Κ. Πηζηεχνο, Κ. ηεξγηφπνπινο, Ι. Υαηδεληθνιάνπ. 1 ν πλέδξην Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φνηηεηψλ Ιαηξηθήο Διιάδαο Αζήλα 16 Απξηιίνπ «Έθθξαζε ησλ πξσηετλψλ bcl-2 θαη p53 ζηα θαξθηλψκαηα ηνπ ξηλνθάξπγγα. Απνπζία ζπζρέηηζεο κε ηελ παξνπζία ησλ ΔBER ½ ηνπ ηνχ θαη ηεο LMP πξσηεΐλεο.» Κ. Αιπαληάθε,Γ. Γαηζέξεο, Γ. Γειίδεο, Π. Καλαβάξνο, Υ. Κνπβίδνπ, Α. Λενληηάδεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Μ. Σδαξδή. 1 ν πλέδξην Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φνηηεηψλ Ιαηξηθήο Διιάδαο Αζήλα 16 Απξηιίνπ «Καηαγξαθή απφ Γεληθφ γηαηξφ ησλ ρξφλησλ επηπινθψλ ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε ζηνλ πιεζπζκφ κηαο επαξρίαο ηεο Κξήηεο. Πξφδξνκνο αλαθνίλσζε» 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεληθήο Ιαηξηθήο.. αζαξψιεο, Υ. Ληνλήο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ν. Κιαςηλφο, Α. Λενληηάδεο, Δ. Αδακφπνπινο, Γ. Φξαληδεζθάθεο, Μ. Φηνξέηνο, Δ. Παπαβαζηιείνπ. Υεξζόλεζνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο, 30 Απξηιίνπ- 4 Μαΐνπ «Σα θνηλσληθά- δεκνγξαθηθά θαη θιηληθνεξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Γηαβεηηθψλ αζζελψλ ζε κηα γεξαζκέλε πιεζπζκηαθά αγξνηηθή επαξρία ηεο Κξήηεο.» Η εξγαζία απηή βξαβεχηεθε κε έπαηλν.. αζαξψιεο, Υ. Ληνλήο, Γ. Φξαληδεζθάθεο, Ν. Κιαςηλφο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Α. ενληηάδεο, Δ. Παπαβαζηιείνπ, Μ. Φηνξέηνο. 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεληθήο Ιαηξηθήο. Υεξζόλεζνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο, 30 Απξηιίνπ- 4 Μαΐνπ «Καηαγξαθή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζην Ρέζπκλν. Σαπηφρξνλε θαηαγξαθή απφ ην λνζνθνκείν Ρεζχκλνπ θαη έλα εκηνξεηλφ Κέληξν Τγείαο.» Ι. Γατηάλεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ν. Ξππνιπηάο. 9 ν Παγθξήηην πλέδξην. Ζξάθιεην, Κξήηεο, 5-8 Ννεκβξίνπ «Μεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία κε ελδναξζξηθή έγρπζεο κνξθίλεο κεηά απφ αξζξνζθφπεζε.» Γ. Γξφζνο, Ν. Γαβαιάο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Αλζφπνπινο, Λ. Θενράξεο. 15

16 17 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλνπισλ Γπλάκεσλ. Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ «Μεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία κε ελδναξζξηθή έγρπζεο κνξθίλεο κεηά απφ αξζξνζθφπεζε.» Γ. Γξφζνο, Ν. Γαβαιάο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Αλζφπνπινο, Λ. Θενράξεο. 55 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο. Αζήλα, 6-10 Οθησβξίνπ «Η ζπρλφηεηα ησλ θαηαγκάησλ ηνπ ηζρίνπ ζηελ Κξήηε ηελ πεξίνδν » Υ. Βαβνπξαλάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Κνπβίδεο, Ι. Γαιαλάθεο, Γ. Παπαδφπνπινο, Κ. ηεξγηφπνπινο, Α. Υαηδεπαχινπ. 10 ν Παγθξήηην Ιαηξηθφ πλέδξην. Ρέζπκλν Κξήηεο, 9-12 Ννεκβξίνπ «Η ζπρλφηεηα ησλ θαηαγκάησλ ηνπ ηζρίνπ ζηελ Κξήηε ηελ πεξίνδν » Υ. Βαβνπξαλάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Κνπβίδεο, Ι. Γαιαλάθεο, Κ. ηεξγηφπνπινο, Α. Υαηδεπαχινπ. 5 ν πλέδξην ΔFORT. Ρόδνο 3-7 Ηνπλίνπ «Σν ζχλδξνκν νπίζζηαο πξφζθξνπζεο ηεο πνδνθλεκηθήο» Μπαιαιήο Κ., Σζεπέηεο Θ., Παπνπηζηδάθεο Α., Γαιαλάθεο Ι., Καηψλεο Π. 12 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 3 ν Διιαδνθππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Θεζζαινλίθε Μάξηε «Σν λεχξσκα Morton s ζαλ ζεκαληηθφ αίηην κεηαηαξζαιγίαο ζε αζινχκελνπο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ» Κ. Μπαιαιήο, Μ. Μαηζαηάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ι. Γαιαλάθεο, Π. Καηψλεο. 12 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 3 ν Διιαδνθππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Θεζζαινλίθε Μάξηε «Κπθνπιαζηηθή θαη ζπνλδπινπιαζηηθή ζε νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο» Ι. Γατηάλεο, Π. Καηψλεο,. Υνριηδάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 21 ν Δηήζην πλέδξην ηεο Οξζνπαηδηθήο Δηαηξείαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. Θεζζαινλίθε 9-12 Μάε «Οζθπαιγία θαη αληθαλφηεηα ζηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ απφ νζηενπφξσζε» Γ. Παπαδνθσζηάθεο, Π. Καηψλεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ι. Γατηάλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 28 ν Δηήζην πλέδξην πνλδπιηθήο ηήιεο «Ν. Γηαλλέζηξαο- Π. κπξλήο». Υεξζόλεζνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο 26-9 επηέκβξε «Η εθαξκνγή ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ εκθπηεπκάησλ Varifix/Varigrip ζηα αζηαζή ζσξαθηθά θαη νζθπτθά θαηάγκαηα» 16

17 Π. Καηψλεο, Ι. Θαιαζζηλφο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Π. Αιπαληάθε, Ι. Γατηάλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 58 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο. Θεζζαινλίθε, 22-7 Οθησβξίνπ 2002 Απηή ε εξγαζία βξαβεχζεθε σο ε θαιχηεξε αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην κε έπαζιν 880, «Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο κε πξψηκε θηλεηνπνίεζε εθξεθηηθψλ θαηαγκάησλ ζσξαθνζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε ηε ρξήζε ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ θνξηίσλ» Α. Αιηγηδάθεο, Π. Καηψλεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ι. Γαιαλάθεο, Κ. ηεξγηφπνπινο, Α. Υαηδεπαχινπ. 58 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο. Θεζζαινλίθε, 22-7 Οθησβξίνπ «Αλάιπζε ησλ θαθψζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ.» Κ. Μπαιαιήο, Θ. Σζεπέηεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Α. Ιεξσλπκάθεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 2 ν Παλειιήλην ζπλέδξην ηξαχκαηνο «Σξαχκα, καδηθέο θαηαζηξνθέο». Αζήλα, 14-6 Φεβξνπαξίνπ «Σνπνζέηεζε ηεο ίζραηκεο πεξίδεζεο γηα επεκβάζεηο ζην πφδη ππφ πεξηνρηθή αλαηζζεζία» Κ. Μπαιαιήο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Α. Παπατσάλλνπ, Ο. Φξατδάθεο, Π. Καηψλεο. 5 ν Παλειιήλην πλέδξην πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο, ζεξαπείαο πφλνπ θαη παξεγνξεηηθήο αγσγήο. Γειθνί, 3-5 Οθηώβξε «Νεπξηθφο απνθιεηζκφο γηα επεκβάζεηο ηνπ άθξνπ πνδφο ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο» Κ. Μπαιαιήο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Α. Παπατσάλλνπ, Ο. Φξατδάθεο, Π. Καηψλεο. 5 ν Παλειιήλην πλέδξην πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο, ζεξαπείαο πφλνπ θαη παξεγνξεηηθήο αγσγήο. Γειθνί, 3-5 Οθηώβξε «Αληηκεηψπηζε νζθπαιγίαο κε εμσαξζξηθφ απνθιεηζκφ ησλ νπίζζησλ ζπνλδπιηθψλ δηαξζξψζεσλ» Α. Αιηγηδάθεο, Α. Πνιπηαξίδεο, Δ. Αιηγηδάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο. 12 ν Παγθξήηην Ιαηξηθφ πλέδξην. Δινύληα, Οθηώβξε «Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα κεκνλσκέλσλ θαηαγκάησλ θνηχιεο. Αλαδξνκηθή κειέηε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ καο πξσηνθφιινπ» Γ.Α. Γάηζεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Π. Καηψλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 9 ν Πνιπζεκαηηθφ Παγθξήηην Οξζνπαηδηθφ πλέδξην. Αγ. Πειαγία, 17-9 Ηνύλε «Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ρεηξνπξγεζέλησλ κεκνλσκέλσλ θαηαγκάησλ πνδνθλεκηθήο. Αλαδξνκηθή κειέηε» Γ.Α. Γάηζεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Π. Καηψλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 9 ν Πνιπζεκαηηθφ Παγθξήηην Οξζνπαηδηθφ πλέδξην. 17

18 Αγ. Πειαγία, 17-9 Ηνύλε «Καθψζεηο πνδνθλεκηθήο-η εκπεηξία καο ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ην πξφγξακκα απνθαηάζηαζήο καο» Γ. Σδαγθαξάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο. 8 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 5 ν Διιαδν-Κππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Θεζζαινλίθε, 12-4 Μάε «Αξζξνζθφπεζε ΠΓΚ. Σερληθέο θη ελδείμεηο» Α. Αιηγηδάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Δ. Κιψληδαο, Δ. Αιηγηδάθεο, Γ. Κνξαθάθε, Ν. Γξπιιάθε, Δ. Κνξαθάθε. 13 ν Παγθξήηην Ιαηξηθφ πλέδξην. Ζξάθιεην, 9-12 Ννέκβξε «Σξαπκαηηζκνί ζην εξαζηηερληθφ πνδφζθαηξν ηνπ Ν. Ρεζχκλνπ». Σζηβγνχιεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ο. Μηραήι. Αζήλα, 23-5 Ννέκβξε 2007 Ε. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ω ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ ν Δηήζην πλέδξην πνλδπιηθήο ηήιεο «Ν. Γηαλλέζηξαο- Π. κπξλήο». Ξελνδνρείν Creta Maris, 26-9 επηέκβξε ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο & 7 ν Διιαδν-Κππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Ίδξπκα Δπγελίδνπ Αζήλα, Μάξηε 2008 Ζ. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ω ΤΝΣΟΝΗΣΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ 1. πληνληζηήο ζηελ ηειεηή έλαξμεο. 28 ν Δηήζην πλέδξην πνλδπιηθήο ηήιεο «Ν. Γηαλλέζηξαο- Π. κπξλήο». Ξελνδνρείν Creta Maris, Ζξάθιεην Κξήηεο, 26-9 επηέκβξε πληνληζηήο ζε δηαιέμεηο. 9 ν Πνιπζεκαηηθφ Παγθξήηην Οξζνπαηδηθφ πλέδξην. Ξελνδνρείν «Καςήο» Αγ. Πειαγία, Ζξάθιεην Κξήηεο, 17-9 Ηνύλε Πξφεδξνο ζε ειεχζεξεο αλαθνηλψζεηο. 8 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 5 ν Διιαδν-Κππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Ξελνδνρείν «Μαθεδνλία Palace», Θεζζαινλίθε, 12-4 Μάε

19 4. Πξφεδξνο ζε ειεχζεξεο αλαθνηλψζεηο. 1 ν Δπξσπατθφ πλέδξην Δπξσπατθνχ Κνιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ Ξελνδνρείν «Electra Palace», Θεζζαινλίθε, Γεθέκβξε πληνληζηήο ζην ζεκηλάξην εθαξκνγήο θξνπζηηθνχ ππεξήρνπ 10 ν πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξίαο Διιάδαο 8 ν Διιαδν- Κππξηαθφ πλέδξην Βέξνηα Μάξηε Πξφεδξνο ζε ειεχζεξεο αλαθνηλψζεηο. 2 ν Παλεπξσπατθφ πλέδξην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ Λνλδίλν 8-11 επηέκβξε Πξφεδξνο ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα. 3 ν πλέδξην Διιεληθήο Αξζξνζθνπηθήο Δηαηξείαο Υεηξνπξγηθήο Γφλαηνο θαη Αζιεηηθψλ Καθψζεσλ Λάξηζα 3-6 Απξίιε Πξφεδξνο ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα. 2 ν Καινθαηξηλφ Αζιεηηαηξηθφ πκπφζην Καιακάηα Απγνύζηνπ 2014 Θ. ΤΓΓΡΑΦΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1. «Η Αζιεηηαηξηθή ζήκεξα.» Ι. Γατηάλεο, Α. Παπνπηζηδάθεο. Πεξηνδηθφ «Αληίζσκα» Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ρεζχκλνπ. Ννέκβξηνο 97: 1;18-22 θαη Αχγνπζηνο 98 : 2;16-21 (δχν κέξε). 2. Μφληκε ζηήιε «Ιαηξηθή θαη ινηπέο επηζηήκεο» Πεξηνδηθφ «Αληίζσκα» Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ρεζχκλνπ. 3. «Ππψδεο ακπγδαιίηηδα: δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Δκπεηξία ελφο ρξφλνπ ζε έλα Κέληξν Τγείαο κηαο εκηνξεηλήο πεξηνρήο ηεο Κξήηεο.» Α. Παπνπηζηδάθεο, Α. Ξαλζφο, Γ. Σζνπξνχο. Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, Ννέκβξηνο 1998: 10 (1); «Αλαγθαίνο ή φρη ν αληηθπκαηηθφο εκβνιηαζκφο ζηα ζρνιεία;» Α. Παπνπηζηδάθεο. Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο 1998: 10(4); «Σξνραία αηπρήκαηα ζην Ν. Ρεζχκλνπ. Σαπηφρξνλε θαηαγξαθή απφ ην Γ.Ν.Ν.Ρεζχκλνπ θαη ην Κ.Τ.Πεξάκαηνο.» Ι. Γατηάλεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ν. Ξππνιπηάο. Πεξηνδηθφ «Αληίζσκα» Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ρεζχκλνπ. Φεβξνπάξηνο 99: 3; «χγρξνλεο απφςεηο ζηε ζεξαπεία ησλ ξήμεσλ ησλ κελίζθσλ» 19

20 Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Γξφζνο. Διιεληθή Υεηξνπξγηθή Οξζνπαηδηθή θαη Σξαπκαηνινγία. Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο 1998:49(4); «Με πνηα πεξηζηαηηθά έξρεηαη αληηκέησπνο ν αγξνηηθφο γηαηξφο. Δκπεηξία ελφο ρξφλνπ απφ έλα κεγάιν εκηαζηηθφ Κέληξν Τγείαο» Α. Παπνπηζηδάθεο. Πεξηνδηθφ «Αληίζσκα» Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ρεζχκλνπ. Οθηψβξηνο 99: 4; «Σαπηφρξνλε θάθσζε Ληζθξάγηνπ κε θαηάγκαηα- εμαξζήκαηα κεηαηαξζίσλ. Δλδηαθέξνπζα πεξίπησζε» Γ. Ι. Γξφζνο, Ν.. Γαβαιάο, Α. Ν. Παπνπηζηδάθεο. Foot and Ankle Surgery Μάξηηνο 2000; 6: «Καηαγξαθή αληηζπιιεπηηθψλ κεζφδσλ γπλαηθψλ αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο πνπ πξνζήιζαλ ζε ππεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηεο επαξρίαο Μπινπνηάκνπ Ννκνχ Ρεζχκλνπ» Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Σζνπξνχο, Μ. Κπξηαθνπνχινπ, Α. Μπαηίθαο. Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, 2000: 12 (1); «Ο Άγγινο αζζελήο» Α. Παπνπηζηδάθεο. Πεξηνδηθφ «Αληίζσκα» Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ρεζχκλνπ. Μάξηηνο 01: 6; «Απνηειεζκαηηθφο ή φρη ν αληηηεηαληθφο νξφο; Αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο» Α. Παπνπηζηδάθεο. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, 2001: 13 (2); «Δλδναξζξηθή έγρπζε κνξθίλεο θαη κεηεγρεηξηηηθή αλαιγεζία κεηά απφ αξζξνζθφπεζε γφλαηνο» Γ. Γξφζνο, Ι. Βιαρνληθνιήο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ν. Γαβαιάο, Γ. Αλζφπνπινο. The Knee, 2002: 9; «Αλαζεψξεζε αξζξνζθνπηθήοκεξηθήο κεληζθεθηνκήο. Αλαδξνκηθή κειέηε» P.B. Rauh, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ι. Βιαρνληθνιήο, G. M. Craig. Acta Orthopaedica Belgica, 2003: 69(2); «Πξναγσληζηηθή ηαηξηθή εμέηαζε παηδηψλ θη εθήβσλ» Α. Παπνπηζηδάθεο. Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, 2003: 15 (4); «Παζήζεηο ηνπ ψκνπ». Ι. Υξνζηνθνξάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Κνληάθεο. Κεθάιαην απφ ην βηβιίν: Παζήζεηο ησλ νζηψλ θαη ησλ αξζξψζεσλ ησλ άθξσλ. Α. Υαηδεπαχινπ, Γ. Κνληάθεο. Δθδφζεηο Παζραιίδεο, ζει «Καθψζεηο πνδνθλεκηθήο-η εκπεηξία καο ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ην πξφγξακκα απνθαηάζηαζήο καο» Γ. Σδαγθαξάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο. Αζιεηηαηξηθή, 2006: 1(ζπκπι.1);16. 20

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη 1 Επιζηημονική Αναζκόπηζη Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη οζηεοαπθπίηιδα ιζσίος Κορακάκης Γημήηριος 1 πσριδόποσλος Ιωακείμ 2 Λσρίηζης Μάρκος-Βαλζάμης 3 1 Φςζικοθεπαπεςηήρ, Dip OMT, Επγαζηηπιακόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info. ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.gr ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, Τεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2006 Xακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα