ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ"

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015

2 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο : Δπαγγειία : Παξαζθεπή Θψκνπ Ζκεξνκελία Γέλλεζεο : 2 Μαΐνπ 1971 Σόπνο Γέλλεζεο Ξέλεο Γιώζζεο : Ρέζπκλν Κξήηεο : Αγγιηθά, Γεξκαληθά Γηεύζπλζε Δξγαζίαο : Γεκεηξαθάθε 31 Ρέζπκλν Γηεύζπλζε Καηνηθίαο : Σ. Θ Αηζηπφπνπιν Ρέζπκλν. Σει. : νηθία, ηαηξείν θηλεηό Φαμ : Δ-mail : 2

3 Α. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1. ΒΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ : : Γεκνηηθφ, Ρέζπκλν, Κξήηεο : Γπκλάζην, Λχθεην, Ρέζπκλν, Κξήηεο : Ιαηξηθφ Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 2. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ 2.1 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Αζιεηηαηξηθή. Παλεπηζηήκην Bath, Μεγάιεο Βξεηαλίαο /1999-3/2000: Πξψην ζθέινο: Πξσηνβάζκηα θξνληίδα /2-20/2/00: Κιηληθφ αββαηνθχξηαθν, Καθψζεηο πνλδπιηθήο ηήιεο / /2000 : Γεχηεξν ζθέινο: ψκα ζε θίλεζε /7/2000: Κιηληθφ αββαηνθχξηαθν, Άλσ άθξν /9/2000: Κιηληθφ αββαηνθχξηαθν, Κάησ άθξν /2001-5/2001: Σξίην ζθέινο: Δθαξκνζκέλε Δκβηνκεραληθή /2001-2/2002: Σέηαξην ζθέινο: Φπζηνινγία ηεο άζθεζεο /2002-8/2002: Πέκπην ζθέινο: Αζιεηηθή ςπρνινγηθή δηάζεζε /2002-6/2003: Έθην ζθέινο: Νηφπηλγθ, ζεξαπεπηηθή, εζηθή θαη λφκνο /2003-1/2004: Έβδνκν ζθέινο: Αζιεηηθφ Σξαχκα /1/2004: Δβδνκάδα παξαθνινχζεζεο ζε νκάδα Premier League, Blackburn Rovers FC / /2004: Όγδνν ζθέινο: Απνθαηάζηαζε /3/2005: Ηκέξα επαλάιεςεο θαη αλαζθφπεζεο ηνπ δηπιψκαηνο Αζιεηηαηξηθήο. Βαζηιηθφ Ννζνθνκείν Ρεπκαηηθψλ Παζήζεσλ, Bath, UK. 3. 3/2001-3/2002: Μεηεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα επείγνπζαο πξνλνζνθνκεηαθήο ηαηξηθήο ηνπ ΔΚΑΒ. 3

4 4. Τπνηξνθία ΔΔΥΟΣ 13/12/04-5/1/04: Παξαθνινχζεζε δξαζηεξηνηήησλ θιηληθήο ζην λνζνθνκείν St Anna ζην Herne ηεο Γεξκαλίαο. Γηεπζπληήο: Καζ. Γ. Γθνδφιηαο. 5. Μάζηεξ ζηε Γηνίθεζε Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη Οηθνλνκηθά Τγείαο Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο, Σκήκα Ιαηξηθήο. 6. Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο ζηε Βηνινγία ηνπ θαξθίλνπ Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο, Σκήκα Ιαηξηθήο. 3. ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 3.1 επηέκβξηνο Ννέκβξηνο 1997: Αγξνηηθφο γηαηξφο ζην Κέληξν Τγείαο Πεξάκαηνο Ρεζχκλνπ. 3.2 επηέκβξηνο Ννέκβξηνο 1997: Παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ. πκκεηνρή ζην θιηληθφ πξφγξακκα ηεο θιηληθήο, ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη ηνπ ρεηξνπξγείνπ κία θνξά εβδνκαδηαία. 3.3 Ηαλνπάξηνο Ννέκβξηνο 1998: Δζσηεξηθφο βνεζφο ζηε Υεηξνπξγηθή Κιηληθή Ναπηηθνχ Ννζνθνκείνπ Κξήηεο. Απαζρνινχκελνο επίζεο ζηελ Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Ναπηηθνχ Ννζνθνκείνπ Κξήηεο, ππεξεζία ζε πινία ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ. 3.4 Ηαλνπάξηνο 1999-Φεβξνπάξηνο 1999: Δζσηεξηθφο βνεζφο ζηε Υεηξνπξγηθή Κιηληθή Γεληθνχ Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ρεζχκλνπ. Απαζρνινχκελνο επίζεο ζηελ Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ηνπ ίδηνπ Ννζνθνκείνπ. 3.5 Μάηνο 1999-Ηνύιηνο 1999: Δζσηεξηθφο βνεζφο ζηελ Οξζνπαηδηθή θιηληθή ηνπ Γεληθνχ Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ρεζχκλνπ. 3.6 Αύγνπζηνο Οθηώβξεο 1999: Δζσηεξηθφο Βνεζφο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Bournemouth, Αγγιία. 3.7 Ννέκβξεο Ηαλνπάξηνο 2000: Δζσηεξηθφο Βνεζφο Οξζνπαηδηθήο- Σξαπκαηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Poole, Αγγιία. 3.8 Φεβξνπάξηνο Ηνύιεο 2001: Δζσηεξηθφο Βνεζφο Οξζνπαηδηθήο- Σξαπκαηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείσλ Worthing & Southlands, Αγγιία. 3.9 Ηνύιεο 2001-Ηνύλεο 2004: Δζσηεξηθφο Βνεζφο Οξζνπαηδηθήο- Σξαπκαηνινγίαο Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο Οθηώβξεο 2003: Δθπαηδεπηηθή απφζπαζε ζην Ννζνθνκείν Παίδσλ «Αγία νθία» γηα εθπαίδεπζε ζηελ Παηδννξζνπαηδηθή. 4

5 3. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΜΗΝΑΡΗΑ 3.1 Ζξάθιεην 1994 : Αγγιηθά γηα επηθνηλσληαθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο (δηαιέμεηο). Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ιαηξηθή ζρνιή, Ηξάθιεην, Κξήηε, Διιάδα, Μάξηηνο Ζξάθιεην 1995 : Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα θαξδηνινγίαο (δηάιεμε). Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ιαηξηθή ζρνιή, Ηξάθιεην, Κξήηε, Διιάδα, Οθηψβξηνο Ζξάθιεην 1996 : Βαζηθή αλνζνινγία (δηαιέμεηο). Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ιαηξηθή ζρνιή, Ηξάθιεην, Κξήηε, Διιάδα Φεβξνπάξηνο- Μάηνο Ζξάθιεην 1996 : Δθθπιηζηηθή αξζξνπάζεηα ηνπ ηζρίνπ. Γηαηξνραληήξηα νζηενηνκία (δηαιέμεηο θαη εξγαζηήξην). Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ιαηξηθή ζρνιή, ηνκέαο Οξζνπαηδηθήο, Ηξάθιεην, Κξήηε, Διιάδα, Απξίιηνο Ζξάθιεην : Μεηαπηπρηαθά καζήκαηα γεληθήο Οξζνπαηδηθήο (δηαιέμεηο). Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ιαηξηθή ζρνιή, ηνκέαο Οξζνπαηδηθήο, Ηξάθιεην, Κξήηε, Διιάδα, Θεζζαινλίθε 1997 : Αζιεηηθή Σξαπκαηνινγία (δηαιέμεηο θαη εξγαζηήξην). 4 ν Γηεζλέο ζπλέδξην Αζιεηηαηξηθήο, Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Θεζζαινλίθε, Ινχληνο Υαληά 1998: εκηλάξην Βαζηθήο θαη Δμεηδηθεπκέλεο Καξδηναλαπλεπζηηθήο Αλαδσνγφλεζεο (ACLS). N.N.K., νχδα, Κξήηε, 4-5 Μαξηίνπ London 1999: Δπηγνλαηηδνκεξηαίν ζχλδξνκν (δηαιέμεηο θαη εξγαζηήξην). Ιλζηηηνχην Αζιεηηαηξηθήο Δλσκέλνπ Βαζηιείνπ, χιινγνο Αζιεηηθήο Φξνληίδαο Οζηενπαζνιφγσλ. London, Αγγιία, 31 Οθησβξίνπ London 2000: Δμσηεξηθή νζηενζχλζεζε ζηελ Οξζνπαηδηθή. Βαζηιηθφ Κνιέγην Υεηξνπξγψλ Αγγιίαο. London, Αγγιία, 30 Μαΐνπ-1 Ινπλίνπ Αζήλα 2002: 3 ν Δηήζην πκπφζην ηνπ ηκήκαηνο Αξζξνζθφπεζεο & Υεηξνπξγηθήο Γφλαηνο Δ.Δ.Υ.Ο.Σ. (Γηαιέμεηο & Πξαθηηθή άζθεζε: Πξαθηηθή αξζξνζθνπηθή ηερληθή γφλαηνο θαη ψκνπ. πξξαθή κελίζθνπ, Πιαζηηθή Πξνζζίνπ ρηαζηνχ ζπλδέζκνπ). Αζήλα, Διιάδα, 21-2 Ινπλίνπ Γηάλλελα 2003: 5 ν Δηήζην πκπφζην ηνπ ηκήκαηνο Δλδνκπειηθψλ ειψζεσλ Δ.Δ.Υ.Ο.Σ. (Γηαιέμεηο & Πξαθηηθή άζθεζε). Γηάλλελα, Διιάδα, 23-5 Ιαλνπαξίνπ

6 3.12 Λνπηξάθη 2003: 12 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθφ εκηλάξην Οζηενζχλζεζεο κε πξαθηηθή άζθεζε. Β Οξζνπαηδηθή θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Λνπηξάθη, Διιάδα, 20-3 Μάξηε Αζήλα 2003: εκηλάξην ηξαχκαηνο ATLS. Αζήλα, Διιάδα, 11-2 Απξίιε Λάξηζα 2003: Γηεζλέο ζπκπφζην γηα ηελ πξφιεςε & αληηκεηψπηζε ησλ αζιεηηθψλ θαθψζεσλ. Πξαθηηθή άζθεζε ζηελ αξζξνζθφπεζε ψκνπ θαη γφλαηνο. Λάξηζα, Διιάδα, Ννέκβξε Πάηξα 2004: 3 ν ζεκηλάξην Γηαηαηηθήο Οζηενγέλεζεο. Πάηξα, Διιάδα, 6-8 Φεβξνπαξίνπ Αζήλα 2004: 1 ν Δθπαηδεπηηθφ Γηήκεξν Κνιιεγίνπ Διιήλσλ Οξζνπαηδηθψλ Υεηξνπξγψλ. Αζήλα 4-5 Μάξηε Αζήλα 2004: 2 ν Δθπαηδεπηηθφ Σξηήκεξν Κνιιεγίνπ Διιήλσλ Οξζνπαηδηθψλ Υεηξνπξγψλ. Αζήλα 11-3 Ννέκβξε Leeds 2005: 2 ν εκηλάξην Αζιεηηαηξηθήο Απεηθφληζεο. Leeds 7-8 Ννέκβξε Αζήλα 2007: Αλαζεψξεζε ATLS. Αζήλα, 12 Μάε Λνλδίλν 2009: Δθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ρεηξνπξγηθήο άθξνπ πνδφο θαη ΠΓΚ. RNOH, Μάε Θεζζαινλίθε 2010: 5 ν Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην ECOSEP, Κάησ άθξν Καπηαληδφγιεην ζηάδην, 14-5 Μάε Coventry 2010: Υεηξνπξγηθή ηζρίνπ ζηνπο αζιεηέο Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Warwick, 14-5 Ινχλε Ομθόξδε 2011: Τπέξερνη κπνζθειεηηθνχ Ξελνδνρείν Oxford Spires, Γελάξε Λάξηζα 2011: 6 ν Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην Αξζξνζθφπεζεο κε πξαθηηθή. Αξζξνζθφπεζε ψκνπ. Ιαηξηθή ζρνιή Λάξηζαο, Μάξηε Ομθόξδε 2011: Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία κπνζθειεηηθνχ Magdalen College, Μάξηε Αζήλα 2011: Αλαζεψξεζε ATLS. Ιαηξηθή ζρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 8-9 Απξίιε

7 3.27 Θεζζαινλίθε 2011: Δθπαηδεπηηθή εκεξίδα ζηε ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ ESWT & TPST Ξελνδνρείν Macedonia Palace, 29 Μάε Coventry 2011: Υεηξνπξγηθή πνδηνχ & πνδνθλεκηθήο ζηνπο αζιεηέο Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Warwick, 13-4 Ινχλε Δδηκβνύξγν 2012: Υεηξνπξγηθέο ηερληθέο άθξαο ρείξαο RCSEd, Ινχλε Coventry 2012: Υεηξνπξγηθή ψκνπ ζηνπο αζιεηέο Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Warwick, 3-4 Γεθέκβξε Tagenhill Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Δζληθήο Αγγιίαο Πνδνζθαίξνπ 2013: Υεηξνπξγηθή Γφλαηνο ζε Αζιεηέο. Παλεπηζηεκηαθή Οξζνπαηδηθή Κιηληθή Warwick, 4-5 Ννέκβξε Β. ΠΣΤΥΗΑ - ΣΗΣΛΟΗ 1. Ηνύιηνο 1996 ( ) : Πηπρίν Ιαηξηθήο Ιαηξηθφ Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 2. Αύγνπζηνο 2004 ( ) : Σίηινο εηδηθφηεηαο. Οξζνπαηδηθή-Σξαπκαηνινγία. Ηξάθιεην Κξήηεο. Γ. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ : Σαθηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξείαο. 2. Απφ ην 1997: Σαθηηθφ κέινο ηεο Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο. Απφ ην 15/12/2003 κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο : Ιδηαίηεξν κέινο ηεο FIMS (Γηεζλήο Οξγάλσζε Αζιεηηαηξηθήο). 4. Απφ ην 1998: Μέινο ηεο ΔΛΔΓΔΙΑ (Διιεληθή Δηαηξεία Γεληθήο Ιαηξηθήο) : Μέινο ηεο ECSS (Δπξσπατθφ Κνιέγην Αζιεηηθψλ Δπηζηεκψλ). 6. Απφ ην 1999: Πιήξεο κέινο ηνπ Γεληθνχ Ιαηξηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Μεγ. Βξεηαλίαο. Απφ ην 2004 εηδηθεπκέλνο Οξζνπαηδηθφο. 7. Απφ ην 1999: πλεξγαδφκελν κέινο Βαζηιηθνχ Κνιεγίνπ Υεηξνπξγψλ Αγγιίαο : Μέινο ηεο BASEM ( Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Βξεηαλίαο). 7

8 9. Απφ ην 2004: Σαθηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηηνινγίαο. 10. Απφ ην 2001: Μέινο ηεο Αζιεηηαηξηθήο έλσζεο ησλ ιαηηληθψλ ρσξψλ θαη ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ. 11. Απφ ην 2004: Σαθηηθφ κέινο ηεο Διιεληθήο Αξζξνζθνπηθήο Δηαηξίαο. 12. Απφ ην 2004: Μέινο ηεο ESSKA. Αξηζκφο κέινπο: Απφ ην 2008: Μέινο ηνπ ECOSEP (Δπξσπατθφ Κνιιέγην Αζιεηηάηξσλ). 14. Απφ ην 2008: Μέινο ηνπ FSEM (UK) (Κνιιέγην Αζιεηηάηξσλ Δλσκέλνπ Βαζηιείνπ). 15. Από ην 2014: Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηεο ΔΠΟ Γ. ΚΑΡΗΔΡΑ 1. επηέκβξηνο Ηνύληνο 1996: Γηδαζθαιία Βηνινγίαο, Αλαηνκίαο, Φπζηνινγίαο θαη Γεξκαηνινγίαο ζην Ι.Ι.Δ.Κ. «ΚΔΠΑΝΗ» 2. επηέκβξηνο 1996-Ηνύληνο 1997: Γηαηξφο πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ Δ.Π.. Ρεζχκλνπ. Γηαηξφο αγψλσλ κεηαμχ ζρνιείσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ννκνχ Ρεζχκλνπ Κξήηεο. 3. επηέκβξηνο 1996-Ηνύληνο 1997: Γηδαζθαιία Βηνινγίαο, Αλαηνκίαο, Φπζηνινγίαο θαη Γεξκαηνινγίαο ζην Ι.Ι.Δ.Κ. «ΚΔΠΑΝΗ» 4. Μάξηηνο Οθηώβξηνο 1997: Δθεκεξίεο παζνινγηθήο θαη ρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ζηελ ηδησηηθή θιηληθή «ΑΚΛΗΠΙΟ», Ρεζχκλνπ Κξήηεο. 5. Μάξηηνο Ννέκβξηνο 1997: Γηδαζθαιία καζήκαηνο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζην ΠΟΛΤΚΛΑΓΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Ρεζχκλνπ Κξήηεο. 6. Ηνύληνο Αύγνπζηνο 1997: Γηαηξφο παηδηθήο θαηαζθήλσζεο «ΔΞΔΡΔΤΝΗΣΔ» Ρεζχκλνπ Κξήηεο. 7. Μάηνο 1997: Γηαηξφο αγψλσλ ζηε Γηεζλή ζπλάληεζε ζηίβνπ «ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΔΙΑ» ζην Ρέζπκλν Κξήηεο Μαΐνπ 1999: Γηαηξφο αγψλσλ ζηε Γηεζλή ζπλάληεζε ζηίβνπ «ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΔΙΑ» ζην Ρέζπκλν Κξήηεο. 10. επηέκβξηνο Ηνύληνο 1999: Τπεχζπλνο γηαηξφο Δ.Π..Ρεζχκλνπ θαη γηαηξφο αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ θαη θππέιινπ ηεο πεξηνρήο. 8

9 11. Μάξηηνο 2001-Ηνύλεο 2001: Γηαηξφο αγψλσλ κεηαμχ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ννκνχ Ρεζχκλνπ Κξήηεο. 12.επηέκβξηνο 2001-Μάεο 2002 : Γηδαζθαιία Βηνινγίαο, Αλαηνκίαο, Αηζζεηηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Γεξκαηνινγίαο ζην Ι.Ι.Δ.Κ. «ΚΔΠΑΝΗ» 13. επηέκβξηνο Μάεο 2002: Τπεχζπλνο γηαηξφο Δ.Π..Ρεζχκλνπ θαη γηαηξφο αγψλσλ πξσηαζιεκάησλ θαη θππέιινπ ηεο πεξηνρήο 14. Μάξηηνο 2002-Ηνύλεο 2002: Γηαηξφο αγψλσλ κεηαμχ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Ννκνχ Ρεζχκλνπ Κξήηεο. 16. επηέκβξηνο 2002-Μάεο 2003 : Γηδαζθαιία Βηνινγίαο, Αλαηνκίαο, Αηζζεηηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη Γεξκαηνινγίαο ζην Ι.Ι.Δ.Κ. «ΚΔΠΑΝΗ» 16. Ηνύλεο 2004-επηέκβξεο 2004 : Δπηκειεηήο Οξζνπαηδηθήο Σξαπκαηνινγίαο Ννζνθνκείν Worthing & Southland, Αγγιία. 17. επηέκβξηνο : Τπεχζπλνο γηαηξφο Ναπηηθνχ Οκίινπ Ρεζχκλνπ αγσληζηηθνχ ηκήκαηνο. 18. επηέκβξηνο 2004-ζήκεξα : Τπεχζπλνο γηαηξφο νκάδαο κπάζθεη ΑΓΟ Ρέζπκλν. 19. Οθηώβξεο ζήκεξα : Ιδηψηεο Υεηξνπξγφο Οξζνπαηδηθφο ζην Ρέζπκλν Κξήηεο. 20. Ννέκβξεο 2004 (1-10): Αληηθαηαζηάηεο επηκειεηήο Οξζνπαηδηθήο Σξαπκαηνινγίαο Ννζνθνκείν East Surrey, Αγγιία Ηνύιε 2006: Γηαηξφο αγψλσλ ζηε Γηεζλή ζπλάληεζε ζηίβνπ «ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΔΙΑ» ζην Ρέζπκλν Κξήηεο. 22. Ηνύιεο 2007: Γηαηξφο αγψλσλ ζηε Γηεζλή ζπλάληεζε ζηίβνπ «ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΔΙΑ» ζην Ρέζπκλν Κξήηεο. 23. Γελάξεο : Γηδαζθαιία Οξζνπαηδηθήο ζην ΙΔΚ Μνξθή Ηνύιε 2008: Γηαηξφο αγψλσλ ζηε Γηεζλή ζπλάληεζε ζηίβνπ «ΒΑΡΓΙΝΟΓΙΑΝΝΔΙΑ» ζην Ρέζπκλν Κξήηεο Γελάξε 2012: Μάζεκα αζιεηηθψλ θαθψζεσλ ζην πνδφζθαηξν ζηελ 64 ε ζρνιή πξνπνλεηψλ UEFA B ζην Ρέζπκλν Κξήηεο. 26. Οθηώβξε 2012-ζήκεξα: Μαζήκαηα Αλαηνκίαο Μπνζθειεηηθνχ ζηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην Ηξάθιεην. 27. Ηνύιεο 2014: Τπεχζπλνο γηαηξφο Παλεπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο Καιαζνζθαίξηζεο Νέσλ Αλδξψλ 9

10 Ρέζπκλν, Κξήηεο. Δ. ΓΗΑΛΔΞΔΗ - ΟΜΗΛΗΔ - ΔΗΖΓΖΔΗ ΔΜΗΝΑΡΗΑ-ΤΜΠΟΗΑ-ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ MΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 1. Διεχζεξε αλαθνίλσζε κε ζέκα : «Καηαγξαθή Κξαληνεγθεθαιηθψλ Καθψζεσλ ζηελ Κξήηε». Α. Γηαλλφπνπινο, Υ. Κνπξηφπνπινο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Κ. Πηζηεχνο, Ι. Υαηδεληθνιάνπ. Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φνηηεηψλ Ιαηξηθήο Διιάδαο Ξελνδνρείν Divani Caravel Αζήλα, 16 Απξηιίνπ Γηάιεμε κε ζέκα : «χγρξνλεο ηάζεηο ζηε ζεξαπεία ξήμεσλ ηνπ Μελίζθνπ» Α. Παπνπηζηδάθεο. Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φνηηεηψλ Ιαηξηθήο Διιάδαο. Ξελνδνρείν Kapsis Palace Αγ. Πειαγία, Ζξάθιεην, Κξήηεο, 13 Απξηιίνπ Γηάιεμε κε ζέκα: «Αξζξαιγίεο» ζηα πιαίζηα καζεκάησλ ζηνπο Αγξνηηθνχο γηαηξνχο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο. ΚΤΠ Γηάιεμε κε ζέκα: «Μειάλσκα» ζηα πιαίζηα καζεκάησλ ζηνπο Αγξνηηθνχο γηαηξνχο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Πεξάκαηνο. ΚΤΠ Διεχζεξε Αλαθνίλσζε κε ζέκα: «χγθξηζε θιηληθψλ επξεκάησλ κε ηα αξζξνζθνπηθά επξήκαηα ζε γφλαηα κε κεληζθηθή βιάβε». Γ. Γξφζνο, Ν. Γαβαιάο, Α. Παπνπηζηδάθεο. 9 ν Παγθξήηην πλέδξην Ξελνδνρείν Candia Maris Ζξάθιεην, Κξήηεο, 5-8 Ννεκβξίνπ Γηάιεμε κε ζέκα: «Οιηθή Αξζξνπιαζηηθή Ιζρίνπ» ζηα πιαίζηα καζήκαηνο κεηαμχ ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο. Royal Bournemouth Hospital, UK, Γηάιεμε κε ζέκα: «Οζηενρνλδξίηηδα» ζηα πιαίζηα καζήκαηνο κεηαμχ ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο. Worthing Hospital, UK, Γηάιεμε κε ζέκα: «Δπηπινθέο θαηαγκάησλ ηζρίσλ» ζηα πιαίζηα καζήκαηνο κεηαμχ ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο. Worthing Hospital, UK, Διεχζεξε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Αλαζεψξεζε αξζξνζθνπηθήο κεξηθήο κεληζθεθηνκήο γφλαηνο. Αλαδξνκηθή κειέηε.» Α. Παπνπηζηδάθεο, P. Rauh, Ι. Βιαρνληθνιήο, D. Craig. 57 ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθφ πλέδξην, ΔΔΥΟΣ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ 11-5 επηεκβξίνπ

11 10. Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Πξναγσληζηηθή Ιαηξηθή εμέηαζε παίδσλ» Α. Παπνπηζηδάθεο. 2 ν πλέδξην Αζιεηηζκφο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, Διιεληθή Δηαηξεία Αζιεηηθήο Δπηζηήκεο. πλεδξηαθό Κέληξν HELEXPO «Η.Βειιίδεο», Θεζζαινλίθε 2-4 Ννέκβξε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Πσο επηδξά ζηελ πγεία θαη ηε θπζηνινγία ε ρνξήγεζε θξεαηίλεο» Α. Παπνπηζηδάθεο. 2 ν πλέδξην Αζιεηηζκφο θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία, Διιεληθή Δηαηξεία Αζιεηηθήο Δπηζηήκεο. πλεδξηαθό Κέληξν HELEXPO «Η.Βειιίδεο», Θεζζαινλίθε 2-4 Ννέκβξε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Δλδηαθέξνπζα πεξίπησζε αζζελνχο πάζρσλ απφ «αγθψλα ηελίζηα» Καςάιεο., Παπνπηζηδάθεο Α., Καηψλεο Π., Μπαιαιήο Κ. 12 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 3 ν Διιαδνθππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Ξελνδνρείν «Makedonia Palace», Θεζζαινλίθε Μάξηε Διεχζεξε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Πξναγσληζηηθή Ιαηξηθή εμέηαζε παίδσλ» Α. Παπνπηζηδάθεο. 12 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 3 ν Διιαδνθππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Ξελνδνρείν «Makedonia Palace», Θεζζαινλίθε Μάξηε Διεχζεξε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Πσο επηδξά ζηελ πγεία θαη ηε θπζηνινγία ε ρνξήγεζε θξεαηηλίλεο» Α. Παπνπηζηδάθεο. 12 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 3 ν Διιαδνθππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Ξελνδνρείν «Makedonia Palace», Θεζζαινλίθε Μάξηε Διεχζεξε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Θεξαπεία ρνξδψκαηνο, αλαζθφπεζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηε ζεηξά ελφο ρεηξνπξγνχ» Α. Παπνπηζηδάθεο, Π. Καηψλεο, Ι. Γατηάλεο, Μ. Σδεξκηαδηαλφο, Ι. Θαιαζζηλφο, Γ. Γαηζέξεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 28 ν Δηήζην πλέδξην πνλδπιηθήο ηήιεο «Ν. Γηαλλέζηξαο- Π. κπξλήο». Ξελνδνρείν Creta Maris, Υεξζόλεζνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο 26-9 επηέκβξε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Θεξαπεία ρνξδψκαηνο, αλαζθφπεζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηε ζεηξά ελφο ρεηξνπξγνχ» Α. Παπνπηζηδάθεο, Π. Καηψλεο, Ι. Γατηάλεο, Μ. Σδεξκηαδηαλφο, Ι. Θαιαζζηλφο, Γ. Γαηζέξεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 58 ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθφ πλέδξην, ΔΔΥΟΣ Ξελνδνρείν Hyatt Θεζζαινλίθε 22-7 Οθηώβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πξναγσληζηηθφο έιεγρνο αζιεηψλ» 11

12 Α. Παπνπηζηδάθεο. «Αξθάδη 2002» Έλσζε Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο Ν. Ρεζχκλνπ. Δπηκειεηήξην Ρεζύκλνπ 9 Ννέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πξψηεο βνήζεηεο ζην γήπεδν» Α. Παπνπηζηδάθεο. «Παγθξήηην εκηλάξην Γηαηηεηψλ Πνδνζθαίξνπ» ΓΠΡ. Δξγαηηθό Κέληξν Ρεζύκλνπ 23-4 Ννέκβξε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «πγθξηηηθή κειέηε αξζξνζθνπηθήο κεληζθεθηνκήο κε γεληθή θαη ηνπηθή αλαηζζεζία» Α. Αιηγηδάθεο, Δ. Αιηγηδάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Κνξαθάθε, Κ. Αιηγηδάθεο, Κ. ηεξγηφπνπινο. 8 ν Παλειιήλην Πνιπζεκαηηθφ πλέδξην Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγηθήο Δηαηξείαο Κξήηεο. Ξελνδνρείν Minoa Palace Resort Υαληά Κξήηεο 23-5 Μάε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Οζηενζχλζεζε κε έμσ πιάθα απρέλα. Νεθξνηνκηθή θαη θιηληθή κειέηε.» Π. Καηψλεο, Α. Muffoletto, Υ. Παπαδφπνπινο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Μ. Μαηζαηάθεο, Α. Υαηδεπαχινπ. ΥΙΥ Δηήζην ζπλέδξην εηαηξείαο έξεπλαο απρεληθήο κνίξαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Βαξθειώλε, Ηζπαλίαο, Ηνύλε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πξψηεο βνήζεηεο ζηα γήπεδα» Α. Παπνπηζηδάθεο. 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Αζιεηηθήο Δπηζηήκεο. Ξελνδνρείν Candia Maris Ζξάθιεην Κξήηεο 31 Οθηώβξε-2 Ννέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Καηάγκαηα βξαρηνλίνπ» ζηα πιαίζηα καζήκαηνο κεηαμχ ησλ εηδηθεπφκελσλ γηαηξψλ ηεο Οξζνπαηδηθήο Κιηληθήο. ΠΑΓΝΖ Διεχζεξε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Οη ξήμεηο ηνπ ΠΥ ηνπ γφλαηνο ζηηο γπλαίθεο» Α. Παπνπηζηδάθεο, Π. Καηψλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 13 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 7 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 4 ν Διιαδν-Κππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Γηνηθεηήξην Γξάκαο 29 Απξίιε-2 Μάε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ αζιεηηθή ζπκκεηνρή ζε ειηθησκέλνπο» Κ. Μ. Μπαιαιήο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Κ. Αιπαληάθε, Π. Καηψλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 13 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 7 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 4 ν Διιαδν-Κππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Γηνηθεηήξην Γξάκαο 29 Απξίιε-2 Μάε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Η Αξζξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή ζε γφλαηα ειηθησκέλσλ» 12

13 Κ. Μ. Μπαιαιήο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Κ. Αιπαληάθε, Π. Καηψλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 13 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 7 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 4 ν Διιαδν-Κππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Γηνηθεηήξην Γξάκαο 29 Απξίιε-2 Μάε Γηάιεμε κε ζέκα: «Doping-θαξκαθνδηέγεξζε, ζπκπιεξψκαηα γηαηξνθήο» Α. Παπνπηζηδάθεο 1 ν Γπκλάζην θαη Αζιεηηθό Γπκλάζην Ρεζύκλνπ. Κιεηζηό γπκλαζηήξην «Μ. Μαξάθεο» 8 Φεβξνπαξίνπ Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Ρήμε ηξηθέθαινπ κε ηαπηφρξνλε απφζπαζε θνξσλνεηδνχο απφθπζεο αγθψλα. Πεξηγξαθή πεξηζηαηηθνχ.» Α. Παπνπηζηδάθεο, Υ. Γαιαλφο, Ν. Δξγαδάθεο, Π. Καηψλεο. 62 ν Παλειιήλην Οξζνπαηδηθό πλέδξην ΔΔΥΟΣ, Αζήλα 3-7 Οθηώβξε Αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Οη ηερληθέο Keller s θαη Chevron ζην βιαηζφ κέγα δάθηπιν» Α. Αιηγηδάθεο, Δ. Κιψληδαο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Δ. Αιηγηδάθεο, Γ. Κνξαθάθε, Ν. Γξπιιάθε. 13 ν Παγθξήηην Ιαηξηθφ πλέδξην. Ζξάθιεην, 9-12 Ννέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Ρήμε ΟΥ, ρεηξνπξγηθή ή ζπληεξηηηθή ζεξαπεία;» Α. Παπνπηζηδάθεο 6 ν Διιελνθππξηαθφ & 2 ν Παγθχπξην Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Λεπθσζία, 27-8 Ννέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Παξνπζίαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνιιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ» Α. Παπνπηζηδάθεο Παγθφζκην πκπφζην ζηα πιαίζηα ησλ παγθφζκησλ αζιεηηθψλ αγψλσλ πγεηνλνκηθψλ. Garmisch-Partenkirchen Γεξκαλία, Ηνύιε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο γηα ξήμε ΠΥ» Α. Παπνπηζηδάθεο 1 ν Παλεπξσπατθφ πλέδξην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ Θεζζαινλίθε Γεθέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Απνζεξαπεία κπτθψλ ηξαπκαηηζκψλ» Α. Παπνπηζηδάθεο 1 ν Παλεπξσπατθφ πλέδξην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ Θεζζαινλίθε Γεθέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Απφ ηελ ηελνληίηηδα ζηελ ηελνληνπάζεηα. Παζνθπζηνινγία» Α. Παπνπηζηδάθεο 13

14 10 ν πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξίαο Διιάδαο 8 ν Διιαδν- Κππξηαθφ πλέδξην Βέξνηα Μάξηε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο γηα ξήμε ΠΥ» Α. Παπνπηζηδάθεο 2 ν Παλεπξσπατθφ πλέδξην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ Λνλδίλν 8-11 επηέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Η άζθεζε σο κέζν πξφιεςεο ηξαπκαηηζκψλ ζηε κέζε ειηθία» Α. Παπνπηζηδάθεο 7 ν Παγθξήηην πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. «Η δηα βίνπ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα σο παξάγνληαο πγείαο» Ρέζπκλν Οθηώβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Υφλδξηλεο βιάβεο γφλαηνο. πληεξεηηθή ζεξαπεία ή πξνεηνηκαζία γηα ρεηξνπξγείν;» THE-MIS, Ηκεξίδα Κιηληθήο Αγ. Λνπθά, «Υφλδξηλεο βιάβεο ζην γφλαην». Θεζζαινλίθε 7 Απξίιε Γηάιεμε κε ζέκα: «Οζηενπφξσζε θαη θφζηνο» ζηα πιαίζηα επηζηεκνληθήο εκεξίδαο κε ηίηιν «Η αληηκεηψπηζε ηεο νζηενπφξσζεο ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ θαξκαθν-νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ» Ρέζπκλν 8 επηέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πιαζηηθή ΠΥ κε ρξήζε επηγνλαηηδηθνχ απηνκνζρεχκαηνο. Δπίδεημε ηεο ηερληθήο κε βίληεν» ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ καζεκάησλ ηεο Διιεληθήο Αξζξνζθνπηθήο Δηαηξίαο. Αζήλα 28 επηέκβξε Γηάιεμε κε ζέκα: «Τκεληθέο πηπρέο γφλαηνο. Τπάξρεη θιηληθή δηάγλσζε; Αληηκεηψπηζε» THE-MIS, Ηκεξίδα Κιηληθήο Αγ. Λνπθά, «Πφλνο ζην γφλαην». Θεζζαινλίθε 20 Απξίιε Γηάιεμε κε ζέκα: «Όηαλ πνλά ην γφλαην, ν ψκνο θαη ε ΠΓΚ» Ηκεξίδα Φπζηθνζεξαπεπηψλ Υαληψλ, Ρεζχκλνπ. Ξελνδνρείν Porto Rethymno, Ρέζπκλν 26 Μάε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πεξηνζηίηηδα θλήκεο» Α. Παπνπηζηδάθεο 11 ν πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξίαο Διιάδαο 9 ν Διιαδν- Κππξηαθφ πλέδξην αληνξίλε Ηνύλε Γηάιεμε κε ζέκα: «Πεξηνζηίηηδα θλήκεο» 1 ν Καινθαηξηλφ εκηλάξην Αζιεηηαηξηθήο 14

15 Καιακάηα Απγνύζηνπ Γηάιεμε κε ζέκα: «Πιαζηηθή ΠΥ κε ρξήζε ηνπ επηγνλαηηδηθνχ ηέλνληα» THE- MIS, Ηκεξίδα Κιηληθήο Αγ. Λνπθά, «Γηαζψδνληαο ην γφλαην». Θεζζαινλίθε 12 Απξίιε 2014 Σ. ΗΑΣΡΗΚΔ ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 1. «Καηαγξαθή Σξνραίσλ Αηπρεκάησλ ζηελ Κξήηε» Δκκ. Γξεηηάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο,Κ. Πηζηεχνο, Κ. ηεξγηφπνπινο, Ι. Υαηδεληθνιάνπ. 1 ν πλέδξην Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φνηηεηψλ Ιαηξηθήο Διιάδαο Αζήλα 16 Απξηιίνπ «Έθθξαζε ησλ πξσηετλψλ bcl-2 θαη p53 ζηα θαξθηλψκαηα ηνπ ξηλνθάξπγγα. Απνπζία ζπζρέηηζεο κε ηελ παξνπζία ησλ ΔBER ½ ηνπ ηνχ θαη ηεο LMP πξσηεΐλεο.» Κ. Αιπαληάθε,Γ. Γαηζέξεο, Γ. Γειίδεο, Π. Καλαβάξνο, Υ. Κνπβίδνπ, Α. Λενληηάδεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Μ. Σδαξδή. 1 ν πλέδξην Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Φνηηεηψλ Ιαηξηθήο Διιάδαο Αζήλα 16 Απξηιίνπ «Καηαγξαθή απφ Γεληθφ γηαηξφ ησλ ρξφλησλ επηπινθψλ ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε ζηνλ πιεζπζκφ κηαο επαξρίαο ηεο Κξήηεο. Πξφδξνκνο αλαθνίλσζε» 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεληθήο Ιαηξηθήο.. αζαξψιεο, Υ. Ληνλήο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ν. Κιαςηλφο, Α. Λενληηάδεο, Δ. Αδακφπνπινο, Γ. Φξαληδεζθάθεο, Μ. Φηνξέηνο, Δ. Παπαβαζηιείνπ. Υεξζόλεζνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο, 30 Απξηιίνπ- 4 Μαΐνπ «Σα θνηλσληθά- δεκνγξαθηθά θαη θιηληθνεξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Γηαβεηηθψλ αζζελψλ ζε κηα γεξαζκέλε πιεζπζκηαθά αγξνηηθή επαξρία ηεο Κξήηεο.» Η εξγαζία απηή βξαβεχηεθε κε έπαηλν.. αζαξψιεο, Υ. Ληνλήο, Γ. Φξαληδεζθάθεο, Ν. Κιαςηλφο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Α. ενληηάδεο, Δ. Παπαβαζηιείνπ, Μ. Φηνξέηνο. 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Γεληθήο Ιαηξηθήο. Υεξζόλεζνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο, 30 Απξηιίνπ- 4 Μαΐνπ «Καηαγξαθή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζην Ρέζπκλν. Σαπηφρξνλε θαηαγξαθή απφ ην λνζνθνκείν Ρεζχκλνπ θαη έλα εκηνξεηλφ Κέληξν Τγείαο.» Ι. Γατηάλεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ν. Ξππνιπηάο. 9 ν Παγθξήηην πλέδξην. Ζξάθιεην, Κξήηεο, 5-8 Ννεκβξίνπ «Μεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία κε ελδναξζξηθή έγρπζεο κνξθίλεο κεηά απφ αξζξνζθφπεζε.» Γ. Γξφζνο, Ν. Γαβαιάο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Αλζφπνπινο, Λ. Θενράξεο. 15

16 17 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλνπισλ Γπλάκεσλ. Θεζζαινλίθε, Ννεκβξίνπ «Μεηεγρεηξεηηθή αλαιγεζία κε ελδναξζξηθή έγρπζεο κνξθίλεο κεηά απφ αξζξνζθφπεζε.» Γ. Γξφζνο, Ν. Γαβαιάο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Αλζφπνπινο, Λ. Θενράξεο. 55 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο. Αζήλα, 6-10 Οθησβξίνπ «Η ζπρλφηεηα ησλ θαηαγκάησλ ηνπ ηζρίνπ ζηελ Κξήηε ηελ πεξίνδν » Υ. Βαβνπξαλάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Κνπβίδεο, Ι. Γαιαλάθεο, Γ. Παπαδφπνπινο, Κ. ηεξγηφπνπινο, Α. Υαηδεπαχινπ. 10 ν Παγθξήηην Ιαηξηθφ πλέδξην. Ρέζπκλν Κξήηεο, 9-12 Ννεκβξίνπ «Η ζπρλφηεηα ησλ θαηαγκάησλ ηνπ ηζρίνπ ζηελ Κξήηε ηελ πεξίνδν » Υ. Βαβνπξαλάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Κνπβίδεο, Ι. Γαιαλάθεο, Κ. ηεξγηφπνπινο, Α. Υαηδεπαχινπ. 5 ν πλέδξην ΔFORT. Ρόδνο 3-7 Ηνπλίνπ «Σν ζχλδξνκν νπίζζηαο πξφζθξνπζεο ηεο πνδνθλεκηθήο» Μπαιαιήο Κ., Σζεπέηεο Θ., Παπνπηζηδάθεο Α., Γαιαλάθεο Ι., Καηψλεο Π. 12 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 3 ν Διιαδνθππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Θεζζαινλίθε Μάξηε «Σν λεχξσκα Morton s ζαλ ζεκαληηθφ αίηην κεηαηαξζαιγίαο ζε αζινχκελνπο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπ» Κ. Μπαιαιήο, Μ. Μαηζαηάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ι. Γαιαλάθεο, Π. Καηψλεο. 12 ν Βαιθαληθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην, 6 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 3 ν Διιαδνθππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Θεζζαινλίθε Μάξηε «Κπθνπιαζηηθή θαη ζπνλδπινπιαζηηθή ζε νζηενπνξσηηθά θαηάγκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο» Ι. Γατηάλεο, Π. Καηψλεο,. Υνριηδάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 21 ν Δηήζην πλέδξην ηεο Οξζνπαηδηθήο Δηαηξείαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. Θεζζαινλίθε 9-12 Μάε «Οζθπαιγία θαη αληθαλφηεηα ζηηο κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ απφ νζηενπφξσζε» Γ. Παπαδνθσζηάθεο, Π. Καηψλεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ι. Γατηάλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 28 ν Δηήζην πλέδξην πνλδπιηθήο ηήιεο «Ν. Γηαλλέζηξαο- Π. κπξλήο». Υεξζόλεζνο Ζξαθιείνπ Κξήηεο 26-9 επηέκβξε «Η εθαξκνγή ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ εκθπηεπκάησλ Varifix/Varigrip ζηα αζηαζή ζσξαθηθά θαη νζθπτθά θαηάγκαηα» 16

17 Π. Καηψλεο, Ι. Θαιαζζηλφο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Π. Αιπαληάθε, Ι. Γατηάλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 58 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο. Θεζζαινλίθε, 22-7 Οθησβξίνπ 2002 Απηή ε εξγαζία βξαβεχζεθε σο ε θαιχηεξε αλαθνίλσζε ζην ζπλέδξην κε έπαζιν 880, «Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζπληεξεηηθήο ζεξαπείαο κε πξψηκε θηλεηνπνίεζε εθξεθηηθψλ θαηαγκάησλ ζσξαθνζθπτθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε ηε ρξήζε ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ θνξηίσλ» Α. Αιηγηδάθεο, Π. Καηψλεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ι. Γαιαλάθεο, Κ. ηεξγηφπνπινο, Α. Υαηδεπαχινπ. 58 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Υεηξνπξγηθήο Οξζνπαηδηθήο θαη Σξαπκαηνινγίαο. Θεζζαινλίθε, 22-7 Οθησβξίνπ «Αλάιπζε ησλ θαθψζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζεηζκνχ.» Κ. Μπαιαιήο, Θ. Σζεπέηεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Α. Ιεξσλπκάθεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 2 ν Παλειιήλην ζπλέδξην ηξαχκαηνο «Σξαχκα, καδηθέο θαηαζηξνθέο». Αζήλα, 14-6 Φεβξνπαξίνπ «Σνπνζέηεζε ηεο ίζραηκεο πεξίδεζεο γηα επεκβάζεηο ζην πφδη ππφ πεξηνρηθή αλαηζζεζία» Κ. Μπαιαιήο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Α. Παπατσάλλνπ, Ο. Φξατδάθεο, Π. Καηψλεο. 5 ν Παλειιήλην πλέδξην πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο, ζεξαπείαο πφλνπ θαη παξεγνξεηηθήο αγσγήο. Γειθνί, 3-5 Οθηώβξε «Νεπξηθφο απνθιεηζκφο γηα επεκβάζεηο ηνπ άθξνπ πνδφο ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο» Κ. Μπαιαιήο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Α. Παπατσάλλνπ, Ο. Φξατδάθεο, Π. Καηψλεο. 5 ν Παλειιήλην πλέδξην πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο, ζεξαπείαο πφλνπ θαη παξεγνξεηηθήο αγσγήο. Γειθνί, 3-5 Οθηώβξε «Αληηκεηψπηζε νζθπαιγίαο κε εμσαξζξηθφ απνθιεηζκφ ησλ νπίζζησλ ζπνλδπιηθψλ δηαξζξψζεσλ» Α. Αιηγηδάθεο, Α. Πνιπηαξίδεο, Δ. Αιηγηδάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο. 12 ν Παγθξήηην Ιαηξηθφ πλέδξην. Δινύληα, Οθηώβξε «Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα κεκνλσκέλσλ θαηαγκάησλ θνηχιεο. Αλαδξνκηθή κειέηε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ καο πξσηνθφιινπ» Γ.Α. Γάηζεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Π. Καηψλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 9 ν Πνιπζεκαηηθφ Παγθξήηην Οξζνπαηδηθφ πλέδξην. Αγ. Πειαγία, 17-9 Ηνύλε «Λεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ρεηξνπξγεζέλησλ κεκνλσκέλσλ θαηαγκάησλ πνδνθλεκηθήο. Αλαδξνκηθή κειέηε» Γ.Α. Γάηζεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Π. Καηψλεο, Α. Υαηδεπαχινπ. 9 ν Πνιπζεκαηηθφ Παγθξήηην Οξζνπαηδηθφ πλέδξην. 17

18 Αγ. Πειαγία, 17-9 Ηνύλε «Καθψζεηο πνδνθλεκηθήο-η εκπεηξία καο ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ην πξφγξακκα απνθαηάζηαζήο καο» Γ. Σδαγθαξάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο. 8 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 5 ν Διιαδν-Κππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Θεζζαινλίθε, 12-4 Μάε «Αξζξνζθφπεζε ΠΓΚ. Σερληθέο θη ελδείμεηο» Α. Αιηγηδάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Δ. Κιψληδαο, Δ. Αιηγηδάθεο, Γ. Κνξαθάθε, Ν. Γξπιιάθε, Δ. Κνξαθάθε. 13 ν Παγθξήηην Ιαηξηθφ πλέδξην. Ζξάθιεην, 9-12 Ννέκβξε «Σξαπκαηηζκνί ζην εξαζηηερληθφ πνδφζθαηξν ηνπ Ν. Ρεζχκλνπ». Σζηβγνχιεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ο. Μηραήι. Αζήλα, 23-5 Ννέκβξε 2007 Ε. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ω ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ ν Δηήζην πλέδξην πνλδπιηθήο ηήιεο «Ν. Γηαλλέζηξαο- Π. κπξλήο». Ξελνδνρείν Creta Maris, 26-9 επηέκβξε ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο & 7 ν Διιαδν-Κππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Ίδξπκα Δπγελίδνπ Αζήλα, Μάξηε 2008 Ζ. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ω ΤΝΣΟΝΗΣΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ 1. πληνληζηήο ζηελ ηειεηή έλαξμεο. 28 ν Δηήζην πλέδξην πνλδπιηθήο ηήιεο «Ν. Γηαλλέζηξαο- Π. κπξλήο». Ξελνδνρείν Creta Maris, Ζξάθιεην Κξήηεο, 26-9 επηέκβξε πληνληζηήο ζε δηαιέμεηο. 9 ν Πνιπζεκαηηθφ Παγθξήηην Οξζνπαηδηθφ πλέδξην. Ξελνδνρείν «Καςήο» Αγ. Πειαγία, Ζξάθιεην Κξήηεο, 17-9 Ηνύλε Πξφεδξνο ζε ειεχζεξεο αλαθνηλψζεηο. 8 ν Γηεζλέο πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, 5 ν Διιαδν-Κππξηαθφ Αζιεηηαηξηθφ πλέδξην. Ξελνδνρείν «Μαθεδνλία Palace», Θεζζαινλίθε, 12-4 Μάε

19 4. Πξφεδξνο ζε ειεχζεξεο αλαθνηλψζεηο. 1 ν Δπξσπατθφ πλέδξην Δπξσπατθνχ Κνιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ Ξελνδνρείν «Electra Palace», Θεζζαινλίθε, Γεθέκβξε πληνληζηήο ζην ζεκηλάξην εθαξκνγήο θξνπζηηθνχ ππεξήρνπ 10 ν πλέδξην Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξίαο Διιάδαο 8 ν Διιαδν- Κππξηαθφ πλέδξην Βέξνηα Μάξηε Πξφεδξνο ζε ειεχζεξεο αλαθνηλψζεηο. 2 ν Παλεπξσπατθφ πλέδξην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνιεγίνπ Αζιεηηάηξσλ Λνλδίλν 8-11 επηέκβξε Πξφεδξνο ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα. 3 ν πλέδξην Διιεληθήο Αξζξνζθνπηθήο Δηαηξείαο Υεηξνπξγηθήο Γφλαηνο θαη Αζιεηηθψλ Καθψζεσλ Λάξηζα 3-6 Απξίιε Πξφεδξνο ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα. 2 ν Καινθαηξηλφ Αζιεηηαηξηθφ πκπφζην Καιακάηα Απγνύζηνπ 2014 Θ. ΤΓΓΡΑΦΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1. «Η Αζιεηηαηξηθή ζήκεξα.» Ι. Γατηάλεο, Α. Παπνπηζηδάθεο. Πεξηνδηθφ «Αληίζσκα» Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ρεζχκλνπ. Ννέκβξηνο 97: 1;18-22 θαη Αχγνπζηνο 98 : 2;16-21 (δχν κέξε). 2. Μφληκε ζηήιε «Ιαηξηθή θαη ινηπέο επηζηήκεο» Πεξηνδηθφ «Αληίζσκα» Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ρεζχκλνπ. 3. «Ππψδεο ακπγδαιίηηδα: δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ζηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Δκπεηξία ελφο ρξφλνπ ζε έλα Κέληξν Τγείαο κηαο εκηνξεηλήο πεξηνρήο ηεο Κξήηεο.» Α. Παπνπηζηδάθεο, Α. Ξαλζφο, Γ. Σζνπξνχο. Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, Ννέκβξηνο 1998: 10 (1); «Αλαγθαίνο ή φρη ν αληηθπκαηηθφο εκβνιηαζκφο ζηα ζρνιεία;» Α. Παπνπηζηδάθεο. Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο 1998: 10(4); «Σξνραία αηπρήκαηα ζην Ν. Ρεζχκλνπ. Σαπηφρξνλε θαηαγξαθή απφ ην Γ.Ν.Ν.Ρεζχκλνπ θαη ην Κ.Τ.Πεξάκαηνο.» Ι. Γατηάλεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ν. Ξππνιπηάο. Πεξηνδηθφ «Αληίζσκα» Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ρεζχκλνπ. Φεβξνπάξηνο 99: 3; «χγρξνλεο απφςεηο ζηε ζεξαπεία ησλ ξήμεσλ ησλ κελίζθσλ» 19

20 Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Γξφζνο. Διιεληθή Υεηξνπξγηθή Οξζνπαηδηθή θαη Σξαπκαηνινγία. Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο 1998:49(4); «Με πνηα πεξηζηαηηθά έξρεηαη αληηκέησπνο ν αγξνηηθφο γηαηξφο. Δκπεηξία ελφο ρξφλνπ απφ έλα κεγάιν εκηαζηηθφ Κέληξν Τγείαο» Α. Παπνπηζηδάθεο. Πεξηνδηθφ «Αληίζσκα» Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ρεζχκλνπ. Οθηψβξηνο 99: 4; «Σαπηφρξνλε θάθσζε Ληζθξάγηνπ κε θαηάγκαηα- εμαξζήκαηα κεηαηαξζίσλ. Δλδηαθέξνπζα πεξίπησζε» Γ. Ι. Γξφζνο, Ν.. Γαβαιάο, Α. Ν. Παπνπηζηδάθεο. Foot and Ankle Surgery Μάξηηνο 2000; 6: «Καηαγξαθή αληηζπιιεπηηθψλ κεζφδσλ γπλαηθψλ αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο πνπ πξνζήιζαλ ζε ππεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηεο επαξρίαο Μπινπνηάκνπ Ννκνχ Ρεζχκλνπ» Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Σζνπξνχο, Μ. Κπξηαθνπνχινπ, Α. Μπαηίθαο. Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, 2000: 12 (1); «Ο Άγγινο αζζελήο» Α. Παπνπηζηδάθεο. Πεξηνδηθφ «Αληίζσκα» Ιαηξηθνχ πιιφγνπ Ρεζχκλνπ. Μάξηηνο 01: 6; «Απνηειεζκαηηθφο ή φρη ν αληηηεηαληθφο νξφο; Αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο» Α. Παπνπηζηδάθεο. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, 2001: 13 (2); «Δλδναξζξηθή έγρπζε κνξθίλεο θαη κεηεγρεηξηηηθή αλαιγεζία κεηά απφ αξζξνζθφπεζε γφλαηνο» Γ. Γξφζνο, Ι. Βιαρνληθνιήο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ν. Γαβαιάο, Γ. Αλζφπνπινο. The Knee, 2002: 9; «Αλαζεψξεζε αξζξνζθνπηθήοκεξηθήο κεληζθεθηνκήο. Αλαδξνκηθή κειέηε» P.B. Rauh, Α. Παπνπηζηδάθεο, Ι. Βιαρνληθνιήο, G. M. Craig. Acta Orthopaedica Belgica, 2003: 69(2); «Πξναγσληζηηθή ηαηξηθή εμέηαζε παηδηψλ θη εθήβσλ» Α. Παπνπηζηδάθεο. Πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, 2003: 15 (4); «Παζήζεηο ηνπ ψκνπ». Ι. Υξνζηνθνξάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο, Γ. Κνληάθεο. Κεθάιαην απφ ην βηβιίν: Παζήζεηο ησλ νζηψλ θαη ησλ αξζξψζεσλ ησλ άθξσλ. Α. Υαηδεπαχινπ, Γ. Κνληάθεο. Δθδφζεηο Παζραιίδεο, ζει «Καθψζεηο πνδνθλεκηθήο-η εκπεηξία καο ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ην πξφγξακκα απνθαηάζηαζήο καο» Γ. Σδαγθαξάθεο, Α. Παπνπηζηδάθεο. Αζιεηηαηξηθή, 2006: 1(ζπκπι.1);16. 20

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : ΚΟΛΗΟΡΑΓΑΚΖ Όλνκα : ΓΔΧΡΓΗΟ Όλνκα παηξόο : ΜΙΥΑΗΛ Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 17 OKTΩΒΡΙΟΤ 1957 Σόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α επηέκβξηνο 2014 σελ.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Email : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ιαηξηθήο ρνιήο Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Απξίιηνο 2009 Θέκα: «Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ τασίνοσ 36, Γραυ. 102, τρόβολος 2003, Λεσκωσία Σ. 357-22378101 Φ: 357-22379122 cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ, ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ και ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 2015-2016 www.cms.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ

ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΥΑΝΣΔ Η. ΜΙΥΑΗΛ ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΟ Αναπληρωηής Καθηγηηής Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλίας Δκπαίδεσζη: 1978-1984: 2ν Λύθεην Γξεβελώλ, Γεληθόο Βαζκόο:19,8 Άξηζηα επηέμβριος 1984- Μάρηιος 1991:Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΛΑΕΙΟ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή-ιαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ ΛΑΡΗΑ 2012 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ. 3 2. ΒΑΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ... 4 3. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 4 4. ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ...6 5.

Διαβάστε περισσότερα

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ 3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ Παξαζθεπή, 13 Ννεκβξίνπ 2015 09.00 11.00 ηξνγγπιό Σξαπέδη : Δπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα Τγείαο Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

23/09/2011. Σα ζεκηλάξηα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηαηξνύο θαη νδνληίαηξνπο ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΔΛΟΝΙΣΜΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ Ο ΒΔΛΟΝΙΜΟ Χ ΜΔΘΟΓΟ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

23/09/2011. Σα ζεκηλάξηα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηαηξνύο θαη νδνληίαηξνπο ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΔΛΟΝΙΣΜΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ Ο ΒΔΛΟΝΙΜΟ Χ ΜΔΘΟΓΟ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΔΛΟΝΙΣΜΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 12 Η ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίωλ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΒΔΛΟΝΙΜΟΤ ΑΘΖΝΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2011 2013 ΟΡΓΑΝΩΖ Eθπαηδεπηηθφ Ηλζηηηνχην Βεινληζκνχ Διιάδνο Ηαηξηθή Δηαηξεία Βεινληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΣΕΟΒΑΡΑ, MD, FACS ΠΟΤΓΔ - ΣΗΣΛΟΗ - ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Καζεγεηήο Υεηξνπξγηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΣΕΟΒΑΡΑ, MD, FACS ΠΟΤΓΔ - ΣΗΣΛΟΗ - ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Καζεγεηήο Υεηξνπξγηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ - ΣΗΣΛΟΗ - ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΣΕΟΒΑΡΑ, MD, FACS Καζεγεηήο Υεηξνπξγηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ΛΑΡΗΑ 2016 2 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: Σδνβάξαο ΟΝΟΜΑ: Γεώξγηνο ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΘΕΝΗ ΜΕ ΚΝΜ ΣΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΗ- ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ Α. Μοράκης Ορθοπαιδικός Υειροσργός Σμήμα κολίωζης & πονδσλικής ηήλης ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣ Διεσθσντής: Κ. Ζαταρίοσ Υρόνος ηοσ τειροσργείοσ Όηαλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος

Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ Μαθημάηων 1ος Δξαμήνος (Σπκκεηείραλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ εμακήλνπ : 33 θνηηεηέο ) Α. ΘΔΧΡΗΣΚΗ ΔΚΠΑΓΔΤΗ (διαλέξειρ / ζεμινάπια): Βιολογία Γενεηική 51021 Βιοζηαηιζηική 51202 Διζαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ

Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Λαδαξάηνπ Διέλε Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σόπνο θαη εκεξνκελία γελλήζεσο : Αξγνζηφιη Κεθαιιελίαο, 8 Απξηιίνπ 1956 Τπεθνόηεηα: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Τπεξεζία Τπαίζξνπ : Ξέλεο γιώζζεο : Γηεύζπλζε εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ Δεκέμβρης 2016 ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Όνομα συζύγου : ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΠΑΘΗΔΧΝ ΓΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΠΟΓΙΟΤ. Απνηειέζκαηα από ηα Ιαηξεία Γηαβεηηθνύ Πνδηνύ : Γευτεροβάθμια θξνληίδα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΠΑΘΗΔΧΝ ΓΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΠΟΓΙΟΤ. Απνηειέζκαηα από ηα Ιαηξεία Γηαβεηηθνύ Πνδηνύ : Γευτεροβάθμια θξνληίδα ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΠΑΘΗΔΧΝ ΓΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΠΟΓΙΟΤ Απνηειέζκαηα από ηα Ιαηξεία Γηαβεηηθνύ Πνδηνύ : Γευτεροβάθμια θξνληίδα Γξ., Μαγδαιελή Μπξηζηηάλνπ Γ/ληξηα ΔΤ Τπεύζπλε Ιαηξείνπ Γηαβεηηθνύ Πνδηνύ Παζνινγηθή Κιηληθή

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ

«ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ «ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ» Γηα παηδηά ειηθίαο 5-10 εηώλ ηο Μοσζείο Σειεπηθοηλωληώλ ΟΣΔ Info ΚΟΥΣΔΗΟ ΤΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ ΟΤΔ Πξσηέσο 25, Λ. Θεθηζηά Σε ζπλεξγαζία κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ

Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ Βιογραφικό Dr. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΥΑΡΓΑΛΟΤΜΠΑ Πποζυπικά ηοισεία: Διεύθςνζη: Φξήζηνπ Καξαβαζίιε 14, Νέα Μάθξε Αζήλα Σηλέθωνο: 22940 999 94 (ηαηξείν) 6945 913 495 (mobile) E-mail: chardaloumpas@yahoo.gr Ημεπομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗΡΖ 15 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011

ΡΟΗΡΖ 15 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 Αίζνπζα Καθεδνλία Α ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ-ΠΣΝΙΔΗΝ 11:00-13:00 Πηξνγγπιό Ρξαπέδη: «Ξξνγξάκκαηα πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο ζε επάισηνπο πιεζπζκνύο παηδηώλ πξνζρνιηθήο, ζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο» Ππληνληζηήο: Γεξάζηκνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν

Διενέπγεια πλεςποκενηήζευν, λήτηρ κςηηαπολογικού ςλικού δια παπακένηηζηρ λεμθαδένυν, απηηπιοκενηήζευν Τζίλαρ Βαζίλειορ Πνεςμονολόγορ Πποζωπικά ζηοισεία: Γηεύζπλζε: Ταθίλζνπ 12, Αγία Παξαζθεπή, Αζήλα, ΣΚ: 15343 Σειέθσλν : 0030-210-7667074 (νηθίαο), 0030-6951944018 (θηλεηό) E-mail Address: tzilasvasilios@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα