ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΕΜΠ/1650 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δνση : Πειραιώς ος Όροφος Τ.Κ. : ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΥΥΠ Πληροφορίες :. κ. Μ. Σαμπατακάκη Τηλέφωνο : Τηλεομοιοτυπία: http// : ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 572/ εντολής σας για διενέργεια ελέγχου καθώς και των υπ αριθμ. 681,682 και 683/ εντολών μετάβασης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, σχετικά με την διαδικασία προμήθειας εξωνοσοκομειακού υλικού και τις καταγγελίες του κ. Α. Θεοφιλόπουλου κατά του νοσηλευτή κ.ι.μπαχτσιβάνου, οι υπογράφοντες επιθεωρητές κ.κ., υποβάλλουμε την παρούσα έκθεση ελέγχου. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1) Τις διατάξεις του Ν.2920/01 (ΦΕΚ 131/τ.Α / ) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και άλλες διατάξεις». 2) Το Π.Δ. 278/02 (ΦΕΚ 244/τ.Α / ) «Οργάνωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτού». 3) Τις διατάξεις του Ν.3984/2011 (ΦΕΚ 150/τ.Α/ ) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 4) Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 1229/τ.Β / ) «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας» Σελίδα 1 από 37

2 5) Τις διατάξεις του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/τ.Α / ) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 6) Την υπ αριθμ. ΔΥ6α/οικ.38611/ (ΦΕΚ 518/τ.Β / ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της υπ αριθμ ΔΥ6α/ΓΠ 73754/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 984/τ.Β / ) 7) Τις διατάξεις του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α / ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες Διατάξεις» 8) Τις διατάξεις του Ν.3918/11(ΦΕΚ 31/τ.Α / ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 9) Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 1702/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ». 10) Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού» 11) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α / ) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 12) Τις διατάξεις του Ν.3418/2005 (ΦΕΚ 287/τ.Α/ ) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» 13) Τις διατάξεις του Ν.3784 (ΦΕΚ 137/τ.Α/ ) «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» 14) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/ (ΦΕΚ 64/τ.Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 16) Την υπ Υ4α/οικ. 1320/ (ΦΕΚ 99/τ.Β/ Κοινή Υπουργική απόφαση «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων». 17) Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α/ ) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 18) Την υπ αρ.πρωτ.4516/ εγκύκλιος της Ε.Π.Υ 19) Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/70220/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 295/ΥΟΔΔ/ ) 20) Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3936/ΥΟΔΔ/ ) Σελίδα 2 από 37

3 21) Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 193/ΥΟΔΔ/ ) 22) Την υπ αριθμ ΔΥ1 δ/104767/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 375/ΥΟΔΔ/ ) 23) Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 481/ΥΟΔΔ/ ) Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Την υπ αριθμ. 53/ αναφορά καταγγελία των Επαγγελματιών Ορθοπεδικών Ειδών Λάρισας κατά του Ιωάννη Μπαχτσιβάνου, για αθέμιτο σε βάρος τους ανταγωνισμό, που συνδέεται με την ιδιότητά του ως νοσηλευτή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. 2. Την υπ αριθμ. Φ6/2015/ Απόφαση του Διοικητή της 5 ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την ύπαρξη πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών κατά του υπαλλήλου κ. Μπαχτσιβάνου Ιωάννη. 3. Την υπ αριθμ. 4951/ πορισματική έκθεση της κας. Άννας Βασδέκη, Διευθύντριας Διοικητικού του Γ.Ν. Λάρισας η οποία διενήργησε εκ νέου Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την προώθηση προϊόντων του καταστήματος εμπορίας ορθοπεδικών ειδών ΦΑΝΗ ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ. 4. Το υπ αριθμ. 4133/ έγγραφο του Γραφείου Υπουργού όπου διαβιβάζεται η καταγγελία του κ. Θεοφιλόπουλου Ανάργυρου. 5. Το υπ αριθμ. ΓΕΔΔ/Φ935.11/14046/ έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) με το οποίο διαβιβάζονται στοιχεία που ετέθησαν υπόψη τόσο από τον καταγγέλλοντα (Θεοφιλόπουλο Ανάργυρο) όσο και από τον ελεγχόμενο φορέα (ΠΓΝ Λάρισας), σχετικά με την νομιμότητα των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού. 6. Η υπ αριθμ / αναφορά - καταγγελία επαγγελματιών ορθοπεδικών ειδών Λάρισας προς τον Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ για αθέμιτο σε βάρος τους ανταγωνισμό από τον κ. Ι. Μπαχτσιβάνο, που συνδέεται με την ιδιότητά τα ου ως νοσηλευτή του ΠΓΝ Λάρισας. 7. Την από Εξώδικη Διαμαρτυρία του κ. Θεοφιλόπουλου Ανάργυρου προς τον Διοικητή του ΠΓΝ Λάρισας κ.δημ. Σκυλλάκου, αναφορικά με την σιωπηρή απόρριψη της από έγγραφης οικονομικής προσφοράς του, στην διαδικασία προμήθειας ορθοπεδικού υλικού από το ΠΓΝ Λάρισας και ειδικότερα για το αντικείμενο «νάρθηκα τεσσάρων σημείων». Σελίδα 3 από 37

4 8. Το υπ αριθμ. ΕΜΠ οικ. 1526/ έγγραφο του ΣΕΥΥΠ προς το ΠΓΝ Λάρισας, στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελλομένων. 9. Το υπ αριθμ. 75/ έγγραφο του Π.Γ.Ν. Λάρισας με την συνημμένη σε αυτό αλληλογραφία. 10. Το από Ενημερωτικό Σημείωμα της Επιθεωρήτριας του ΣΕΥΥΠ κας. Ακ. Νικολακοπούλου με την εισήγηση να διενεργηθεί οικονομικός διαχειριστικός έλεγχος στο ΠΓΝ Λάρισας. 11. Την από αναφορά της κας Γερασοπούλου Μαρίας (συζύγου του κ. Θεοφιλόπουλου) για περιστατικό κατευθυνόμενης προμήθειας από την ορθοπεδική κλινική 12. Την υπ αριθμ. Φ6/19788/ Απόφαση του Διοικητή της 5 ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την ύπαρξη πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών κατά του υπαλλήλου κ. Μπαχτσιβάνου Ιωάννη. 13. Το υπ αριθμ. 13/ έγγραφο με τη συνημμένη σε αυτό αλληλογραφία της Προέδρου Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 14. Τις υπ αριθμ. 1051/ / και 1173/ έγγραφες καταγγελίες του κ. Θεοφιλόπουλου για συνέχιση της ίδιας πρακτικής προμήθειας ορθοπεδικών υλικών. 15. Την υπ αριθμ. Φ6/6105/ έκθεση πορίσματος της Διενεργηθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αναφορικά με τον κ. Μπαχτσιβάνο Ιωάννη. 16. Το υπ αριθμ. 2185/ έγγραφο του Γραφείου Υπουργού όπου διαβιβάζεται η πορισματική έκθεση της ΕΔΕ που διενήργησε ο κ. Μέρμηγκας Γεώργιος, υπάλληλος του ΓΝ Τρικάλων. 17. Η υπ αριθμ. 1002/ Πορισματική Αναφορά του Σώματος Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Θεσσαλίας, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν της υπ αριθμ. 913πρ/Α / παραγγελίας της Πταισματοδίκη Λάρισας κ. Σταματίας Γκαρά, στα πλαίσια διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης δυνάμει της με Α.Β.Μ. Ε12/72 α Εισαγγελικής Παραγγελίας. 18. Το υπ αριθμ.2229/ έγγραφο του Γραφείου Υπουργού με το οποίο διαβιβάζονται στο ΣΕΥΥΠ οι υπ αριθμ. 3440/ και 3441/ αναφορές καταγγελίες του κ. Θεοφιλόπουλου Αναργύρου. 19. Την υπ αριθμ. ΕΜΠ οικ. 572/ εντολή διενέργειας ελέγχου του ΣΕΥΥΠ για τα καταγγελλόμενα καθώς και των υπ αριθμ. 681,682 και 683/ εντολών μετάβασης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Σελίδα 4 από 37

5 20. Το υπ αριθμ / έγγραφό μας με το οποίο ζητούνται στοιχεία από Π.Γ.Ν. Λάρισας 21. Το υπ αριθμ / απαντητικό έγγραφο του ΠΓΝ Λάρισας. 22. Το υπ αριθμ. Φ6/7998/ απαντητικό έγγραφο της 5 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 23. Το υπ αριθμ. ΕΜΠ οικ. 1355/ έγγραφο του ΣΕΥΥΠ προς το ΠΓΝ Λάρισας για αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων 24. Το υπ αριθμ / απαντητικό έγγραφο του ΠΓΝ Λάρισας Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Κατά την διάρκεια της μετάβασής μας στην Λάρισα από τις 2 έως και 5 Ιουνίου 2013, επισκεφθήκαμε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και την 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος όπου αναζητήσαμε και προμηθευτήκαμε στοιχεία προς διερεύνηση της υπόθεσης. Στην συνάντησή μας με την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κα. Ν. Μπόλη, ενημερωθήκαμε ότι ο εισαγγελέας κ. Παπαοικονόμου με την υπ αριθμ. Α.Β.Μ. Ε12/72 α Εισαγγελική Παραγγελία, ζήτησε προκαταρκτική εξέταση, παραπέμποντας το υπό διερεύνηση θέμα στην Πταισματοδίκη Λάρισας κα. Σ. Γκαρά. Στην συνέχεια επισκεφθήκαμε το Πταισματοδικείο Λάρισας και συνομιλώντας με την κα. Γκαρά, ενημερωθήκαμε, ότι με την υπ αριθμ. 913πρ/Α / παραγγελία της, ζήτησε από το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας την εκπόνηση έρευνας στην επιχείρηση της κας. Φανής Μπαχτσιβάνου ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες προμήθειας υλικού στο Π.Γ.Ν. Λάρισας. Επιπλέον μας παρέδωσε αντίγραφο του υπ αριθμ. 444(426 πρ)/ εγγράφου του Πταισματοδικείου Λάρισας, βάσει του οποίου η υπ αριθμ. ΕΓ6 13/25 α παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας εστάλη ανεκτέλεστη στον κ. Πταισματοδίκη Θεσ/νίκης προκειμένου να οριστούν επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ Μακεδονίας Θράκης, ώστε να διερευνηθεί εάν υπάρχει συστηματική καθοδήγηση από τον κ. Ι. Μπαχτσιβάνη προς τους νοσηλευόμενους του ΠΓΝ Λάρισας, για αγορά υλικού μετεγχειρητικής αποκατάστασης από την επιχείρηση Φ. Μπαχτσιβάνου. Σελίδα 5 από 37

6 Κατά την επίσκεψή μας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) προμηθευτήκαμε την υπ αριθμ. 880/ Πορισματική Αναφορά των κ.κ. Μπαλτά Παναγιώτας και Εγνατιάδη Λάζαρου με όλα τα συνημμένα σ αυτή έγγραφα. Στην συνέχεια, προβήκαμε σε επιτόπια επίσκεψη στο ΠΓΝ Λάρισας κατά την οποία συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε με τους κ.κ. Σκυλλάκο Δημοσθένη - Ηλία, Διοικητή διασυνδεομένων Νοσοκομείων, Νομικού Φλώρα, Προϊσταμένη Δ/νση Προμηθειών, Κοκόζη Άννα, υπάλληλο της Δ/νσης Προμηθειών, Μαλίζο Κων/νο, Καθηγητή Ορθοπεδικής Χειρουργικής & Τραύματος, Διευθυντή Ορθοπεδικής Κλινικής και Τασιούδη Ελένη, Προϊσταμένη Νοσηλευτικής της Ορθοπεδικής Κλινικής. Από τις συνομιλίες που είχαμε με τους ανωτέρω, μεταξύ των άλλων, ενημερωθήκαμε για τις διαδικασίες προμηθειών υλικού της Ορθοπεδικής κλινικής και ότι η ορθοπεδική κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, κατά το έτος 2012 έχει πραγματοποιήσει δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι (2.120) χειρουργεία, εκ των οποίων τα χίλια πεντακόσια (1500) αφορούσαν τραύμα (δηλ. έκτακτα) και τα επτακόσια πενήντα (750) προγραμματισμένα. Μετά τις προαναφερόμενες συναντήσεις, καταθέσαμε το υπ αριθμ / (ΠΓΝ Λάρισας) έγγραφό μας με το οποίο ζητήσαμε να μας αποσταλούν Πίνακες Α και Β για τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012, δεόντως συμπληρωμένοι με στοιχεία που αφορούσαν τα εξής: - Το είδος της προμήθειας (Συμβατικό ή Εξωσυμβατικό), αριθμό σύμβασης ή παραγγελίας - Περιγραφή είδους και κωδικό είδους - Τον προμηθευτή, τον αριθμό τιμολογίου και ημερομηνία αυτού - Την ποσότητα της προμήθειας και την τιμή μονάδας - Το όνομα του ασθενή για τον οποίο γίνεται η προμήθεια και το ασφαλιστικό του ταμείο - Το είδος της επέμβασης και την ημερομηνία του χειρουργείου - Τον αριθμό έγκρισης της δαπάνης και την ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση Στην προσπάθεια περαιτέρω διερεύνησης, επισκεφθήκαμε την 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, όπου συναντηθήκαμε με τους κ.κ. Μακρή Λάζαρο, Διοικητή και τον Δασταυρίδη Γρηγόριο, Αναπληρωτή Διοικητή. Σελίδα 6 από 37

7 Στην συνάντηση αυτή ενημερωθήκαμε για τα αποτελέσματα της από Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διενεργήθηκε από τον κ. Μέρμηγκα Γεώργιο, υπάλληλο του Γ.Ν. Τρικάλων, κλάδου ΤΕ Λογιστικής με βαθμό Β, συνεπεία της υπ αριθμ. Φ6/19788/ Απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή της 5 ης Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος κ. Αθανάσιο Τσάτσο. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, η εντολή αφορούσε «την διερεύνηση του θέματος εάν προκύπτουν πειθαρχικές ποινικές ευθύνες κατά του υπαλλήλου του ΠΓΝ Λάρισας κ. Μπαχτσιβάνου Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών μετά την καταγγελία επαγγελματιών ορθοπεδικών ειδών Λάρισας που αναφέρουν ότι ο εν λόγω υπάλληλος έχει συστήσει εμπορική εταιρεία ορθοπεδικών ειδών στο όνομα της αδελφής του και εάν κατά την διάρκεια διενέργειας της ΕΔΕ διαπιστωθούν ενέργειες ή παραλείψεις οι οποίες συνιστούν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα και σε άλλους εμπλεκόμενους, η παρούσα να επεκταθεί και σ αυτά.» Επιπλέον, προμηθευτήκαμε την υπ αριθμ. 4951/ (ΥΠΕ) πορισματική έκθεση για την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργήθηκε από την κα. Βασδέκη Άννα, Διευθύντρια Διοικητικού του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, βάσει της υπ αριθμ. Φ6/2015/ Απόφαση του Διοικητή της 5 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος. Στην συνέχεια, επικοινωνήσαμε και συναντηθήκαμε με την σύζυγο του καταγγέλλοντα, που διατηρεί κατάστημα στον οδό Καραολή και Δημητρίου 77 στην Νεάπολη Λάρισας, κα. Γερασοπούλου Μαρία, όπου μας παρέδωσε φάκελο με στοιχεία, βάσει των οποίων έχει στηρίξει τις διερευνούμενες καταγγελίες. Μετά την κατ αρχήν αξιολόγηση και μελέτη των στοιχείων που συλλέξαμε κατά τον επιτόπιο έλεγχο, αποστείλαμε το υπ αριθμ. ΕΜΠ οικ. 1355/ έγγραφό μας, με το οποίο ζητήσαμε διευκρινήσεις ως κάτωθι: - Για ποιο λόγο το Νοσοκομείο, προμηθευόταν το υλικό «Νάρθηκες» από το 2007 μέχρι το 2011, καθώς είναι εξωνοσοκομειακό υλικό και ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνεται στο κλειστό νοσήλιο. - Σε ποιο Νομικό Πλαίσιο βασίστηκε ο φορέας και προέβη σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο για προμήθεια του εν λόγω εξωνοσοκομειακού υλικού, εάν Σελίδα 7 από 37

8 αυτές οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος συνοδεύονταν από τεχνικές προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση γιατί δεν αναφέρεται το κριτήριο κατακύρωσης. - Επειδή από τους πίνακες που μας απεστάλησαν προέκυπτε ότι αποκλειστικός προμηθευτής για Νάρθηκες τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 είναι η εταιρεία B.G.BRAGE - ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ζητήθηκε να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπήρχε άλλος προμηθευτής για το εν λόγω προϊόν. - Ποια ήταν η αρμόδια υπηρεσία και οι αρμόδιοι υπάλληλοι (ονομαστικά) που εκτελούσαν την εντολή για την προμήθεια Ναρθήκων από το 2007 μέχρι το 2011 και με ποια κριτήρια επιλεγόταν η προμηθεύτρια εταιρεία. - Με ποια διαδικασία γινόταν η έγκριση της δαπάνης για τις εν λόγω προμήθειες, καθώς από τα στοιχεία που μας απεστάλησαν προέκυπτε ότι τα τιμολόγια είχαν ημερομηνία έκδοσης μετά την έγκριση του Δ.Σ. Τέλος, ζητήσαμε να αποσταλούν οι αποφάσεις έγκρισης δαπάνης από το Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από έως και , με τα συνοδευόμενα σ αυτές έγγραφα (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις) Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, σε απάντηση των ανωτέρω απέστειλε το υπ αριθμ / έγγραφό του. Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ύστερα από τα παραπάνω και διερευνώντας τα στοιχεία, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανά περίπτωση. Ε1. Όσον αφορά τα καταγγελλόμενα κατά του Ιωάννη Μπαχτσιβάνου, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών του ΠΓΝ Λάρισας 1. Με την υπ αριθμ. 53/ αναφορά - καταγγελία οι Επαγγελματίες Ορθοπεδικών Ειδών της Λάρισας κατηγορούν τον Νοσηλευτή του ΠΓΝ Λάρισας κ. Ιωάννη Μπαχτσιβάνο, για αθέμιτο σε βάρος τους ανταγωνισμό, λόγω της ιδιότητάς του. Σελίδα 8 από 37

9 Συνεπεία αυτής της καταγγελίας, εκδίδεται η υπ αριθμ. Φ6/2015/ Απόφαση του Διοικητή της 5 ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) ώστε να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών κατά του υπαλλήλου κ. Μπαχτσιβάνου Ιωάννη. Στη συνέχεια η κα Άννα Βασδέκη, Διευθύντρια Διοικητικού του Γ.Ν. Λάρισας η οποία διενήργησε την Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την προώθηση προϊόντων του καταστήματος εμπορίας ορθοπεδικών ειδών ΦΑΝΗ ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ, στην υπ αριθμ. 4951/ πορισματική της έκθεση διαπιστώνει τα κάτωθι: «ο καταγγελλόμενος Μπαχτσιβάνος Ιωάννης δεν προέτρεψε την αδελφή του Φανή Μπαχτσιβάνου να δημιουργήσει κατάστημα ορθοπεδικών με το σκεπτικό ότι θα έχει την υποστήριξή του λόγω της ιδιότητάς του ως υπαλλήλου του ΠΓΝ Λάρισας και δεν έχει καμία συμμετοχή στα οικονομικά του καταστήματος. Όσον αφορά την καταγγελία ότι συνέστησε ο ίδιος εμπορική εταιρεία στο όνομα της αδελφής του δεν ομολογεί κάτι τέτοιο ούτε μπορεί να προκύψει από την παρούσα διαδικασία αφού οι καταγγέλλοντες, φέροντες το βάρος της απόδειξης, εκφράζονται χωρίς αποδεδειγμένες αναφορές σε ενεργείς επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μπαχτσιβάνου Ιωάννη Κατά την έναρξη εργασιών της επιχείρησης της αδελφής του Φανής Μπαχτσιβάνου και για ενάμιση έτος περίπου προσέφερε όποτε μπορούσε την υποστήριξή του στα καταστήματα χωρίς οικονομικό όφελος, στα πλαίσια της συγγενικής σχέσης, αγνοώντας ότι αυτό μπορούσε να επισύρει εις βάρος του συνέπειες των οποίων αν γνώριζε την διάσταση θα απείχε προκειμένου να μην εκθέσει το ΠΓΝ Λάρισας και τον εαυτόν του. Έχει διακόψει πλέον κάθε παρουσία του στο κατάστημα και εκφράζει την λύπη του για την διάσταση του θέματος. Όσον αφορά την καταγγελία για τη χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του καταγγελλόμενου δεν γίνεται πλέον χρήση ούτε προσωπικά ούτε στις κάρτες του καταστήματος και με την κυκλοφορία του νέου επαγγελματικού τηλεφωνικού καταλόγου δεσμεύτηκε για την διαγραφή του επίμαχου αριθμού. και καταλήγει ότι: γνωρίζει πλέον ο υπάλληλος τι απαιτείται από τον υπαλληλικό κώδικα για διασφάλιση κόσμιας συμπεριφοράς, ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοια συμπεριφορά η οποία στην Σελίδα 9 από 37

10 παρούσα φάση κρινόμενη, σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτή καθ αυτή δεν είναι επαρκής ώστε να καθίσταται αξιόποινη και οι καταγγέλλοντες Επιχειρηματίες καταστημάτων ορθοπεδικών ειδών της Λάρισας επέτυχαν το επιδιωκόμενο ήτοι την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού λειτουργίας της αγοράς στον τομέα ορθοπεδικών ειδών. Στην συνέχεια η 5 η ΥΠΕ εκδίδει το υπ αριθμ. 3517/ έγγραφό της με το οποίο αναφέρει ότι «κατόπιν υποδείξεως του Διοικητή της 5 ης Υ.ΠΕ., η πειθαρχική υπόθεση που αφορά τον υπάλληλο του ΠΓΝ Λάρισας, Μπαχτσιβάνο Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτή, θα τεθεί στο αρχείο στις ». 2. Μετά την απαλλαγή του κ. Μπαχτσιβάνου Ιωάννη, κατατίθεται εκ νέου καταγγελία από τον κ. Θεοφιλόπουλο Ανάργυρο, η οποία μας διαβιβάζεται από το Γραφείο Υπουργού με το υπ αριθμ. 4133/ έγγραφο, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «ότι ο νοσηλευτής χειρουργείου εργαλειοδότης στο ΠΓΝ Λάρισας διατηρεί κατάστημα ιατρικών ορθοπεδικών αναλώσιμων υλικών στο όνομα συγγενικού του προσώπου κατατέθηκε επιστολή διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο που εργάζεται - ο διοικητής του άλλαξε τμήμα και τον πήγε στο Αιμοδυναμικό εδώ και ένα (1) μήνα κάνει χρήση αναρρωτικής άδειας ενώ κάνει παραδόσεις υλικών στα ασφαλιστικά ταμεία. υπάρχουν συγκεκριμένες κλινικές που αγοράζουν υλικά εξωνοσοκομειακά, δηλ. το προσωπικό συστήνει με θράσος το κατάστημα της αδελφής του υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες συνοδών ασθενών που ενώ νοσηλεύονται οι δικοί τους άνθρωποι έρχονται τα προϊόντα χωρίς να τα έχουν παραγγείλει και μία ώρα μετά την επίσκεψη των ιατρών τα προϊόντα είναι ήδη στους θαλάμους, καταλήγοντας «ότι υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός καθώς ο συγκεκριμένος δημόσιος υπάλληλος έχει πρόσβαση εκ των έσω, στο πρόγραμμα του χειρουργείου και ενώ έχει προϋπάρξει Ε.Δ.Ε. για το ίδιο θέμα (αυτή που αναφέρεται παραπάνω) διαπιστώνεται ασυλία από το προσωπικό του νοσοκομείου, υποστήριξη από συναδέλφους του, αδράνεια της διοίκησης και της προϊσταμένης αρχής (ΔΥΠΕ) που εποπτεύει το νοσοκομείο». 3. Στη συνέχεια ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) με το υπ αριθμ. ΓΕΔΔ/Φ935.11/14046/ έγγραφό του, διαβιβάζει στοιχεία που ετέθησαν υπόψη του τόσο από τον καταγγέλλοντα (Θεοφιλόπουλο Ανάργυρο) όσο και από τον ελεγχόμενο φορέα Σελίδα 10 από 37

11 (ΠΓΝ Λάρισας), σχετικά με την νομιμότητα των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και προτείνει τη διερεύνηση της εν θέματι καταγγελίας. Παράλληλα, κατατίθεται και η υπ αριθμ / αναφορά - καταγγελία επαγγελματιών ορθοπεδικών ειδών Λάρισας προς τον Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ για αθέμιτο σε βάρος τους ανταγωνισμό από τον κ. Ι. Μπαχτσιβάνο, που συνδέεται με την ιδιότητά του ως νοσηλευτή του ΠΓΝ Λάρισας, αλλά και η από Εξώδικη Διαμαρτυρία του κ. Θεοφιλόπουλου Ανάργυρου προς τον Διοικητή του ΠΓΝ Λάρισας κ.δημ. Σκυλλάκου, αναφορικά με την σιωπηρή απόρριψη της από έγγραφης οικονομικής προσφοράς του, στην διαδικασία προμήθειας ορθοπεδικού υλικού από το ΠΓΝ Λάρισας και ειδικότερα για το αντικείμενο «νάρθηκα τεσσάρων σημείων». Επισημαίνεται, ότι στην συγκεκριμένη καταγγελία, οι επαγγελματίες ορθοπεδικών ειδών Λάρισας, αναφέρουν ότι «η εμπορική εταιρεία με την ονομασία «ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ Γ. ΦΑΝΗ (με ΑΦΜ Γ ΔΟΥ Λάρισας) και κατόπιν «B. G. BRACE MEDICAL Ορθοπεδικά ιατρικά είδη αποκατάστασης, Φ.Γ. Μπαχτσιβάνου & Σία Ε.Ε.» (με ΑΦΜ , ΔΟΥ Γ Λάρισας) ουσιαστικά έχει συσταθεί από τον ίδιο». Επιπλέον, οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι, «αν και στο παρελθόν υπήρξε για το ίδιο θέμα και πρόσωπο διενέργεια ΕΔΕ, εντούτοις, ο καταγγελλόμενος, μέχρι και την χρονική στιγμή της συγκεκριμένης καταγγελίας ( ), διατηρούσε το προσωπικό του τηλέφωνο σε όλες τις διαφημίσεις της επιχείρησης της φερόμενης ως επιχείρηση της αδελφής του, ότι μέσω του τηλεφώνου του διαπραγματεύεται ο ίδιος και όχι η φερόμενη ως ιδιοκτήτρια της επιχείρησης αδελφή του την πώληση ορθοπεδικών ειδών και ότι η αδελφή του δεν έχει οποιαδήποτε ενασχόληση με το χώρο, το αντικείμενο και το κατάστημα της επιχείρησης και διαμένει μονίμως στο Αργυροπούλι Τυρνάβου, με ενασχόληση την κτηνοτροφία». 4. Με το υπ αριθμ. 75/ έγγραφό του ΠΓΝ Λάρισας, ο Διοικητής κ. Δημοσθένης Σκυλλάκος, αναφέρει ότι: «μετά τις καταγγελίες η Διοίκηση μετακίνησε τον ΔΕ Νοσηλευτή Ι. Μπαχτσιβάνο από το χειρουργείο στο Αιμοδυναμικό. Ο υπάλληλος πήρε δύο (2) αναρρωτικές άδειες και σε συνάντηση στο γραφείο μου (παρουσία της κας. Μ. Κουλούσιου, Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του δικηγόρου του) ισχυρίστηκε ότι οι καταγγελίες είναι αβάσιμες και δεν μετέχει ούτε εργάζεται στην εταιρεία της αδελφής του. Σήμερα ( ) υπηρετεί στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική χωρίς να δημιουργεί Σελίδα 11 από 37

12 προβλήματα. το κατάστημα B.G. BRACE MEDICAL ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΘΡΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εδρεύει στην οδό Καρδίτσης 45 που είναι κεντρικός δρόμος της πόλης και οδηγεί στο ΠΓΝ Λάρισας και επανειλημμένα στην καθημερινή διαδρομή προς την εργασία μου τον έχω συναντήσει να μεταφέρει κιβώτια από το κατάστημα στο φορτηγό αυτοκίνητο της εταιρείας και το ΙΧ αυτοκίνητο του είναι σταθμευμένο στο parking της εταιρείας». 5. Παρόλα αυτά, κατατίθεται εκ νέου αναφορά της κας Γερασοπούλου Μαρίας (συζύγου του κ. Θεοφιλόπουλου) για περιστατικό κατευθυνόμενης προμήθειας από την ορθοπεδική κλινική που έγινε στις , αναφέροντας ότι: «ασθενής από την Ορθοπεδική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας μου ζήτησε προϊόν αποκατάστασης μετά από επέμβαση που του έγινε στον ώμο του και ενώ τον ενημέρωσα ότι θα τον καλούσα για να μου δώσει τα στοιχεία του (όνομα, θάλαμο) για να του παραδοθεί σε λίγη ώρα μετά από 30 λεπτά με έκπληξη μου απάντησε ότι μόλις του παραδόθηκε αμέσως ζήτησα να συναντήσω τον Διοικητή, ο οποίος με δέχτηκε και διερευνώντας το γεγονός κάλεσε την κα. Κουλούσιου (Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας), καθώς η κα Καραβά έλειπε, καθώς επίσης και την κα Τασιούδη, η οποία και αυτή έλειπε και μίλησε με την υπεύθυνη κα Ναζλίδου. και μετά την μετάβασή του στην κλινική, ζήτησε από τον κ. Νταλέκο, Υποδιοικητή και Καθηγητή Παθολογίας να έρθει στο γραφείο του όπου περιγράφοντας το περιστατικό μετέφερε στους παρευρισκόμενους τις διαπιστώσεις του, βάσει των οποίων ο ασθενής όντως κάλεσε δύο (2) φορές το κατάστημά μου για να προμηθευτεί το υλικό για την αποκατάσταση του ώμου του, αλλά και ότι του παραδόθηκε το προϊόν από κατάστημα που ο ίδιος δεν πήρε τηλέφωνο για να το παραγγείλει. Στην συνέχεια ζήτησε από το προσωπικό να μάθει ποιος ενεπλάκη στην προμήθεια του συγκεκριμένου προϊόντος και ενημερώθηκε ότι ο θεράπων ιατρός κ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Χειρουργός, ενημέρωσε ο ίδιος το κατάστημα ΦΑΝΗ ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος». Στην συνέχεια, ο Διοικητής κ. Σκυλλάκος, αφού είχε ήδη εκδώσει το υπ αριθμ / έγγραφο προς τους Διευθυντές Υπηρεσιών, Διευθυντές Κλινικών - Εργαστηρίων Τμημάτων και Προϊσταμένους/ες Κλινικών Εργαστηρίων - Τμημάτων, με το οποίο προέτρεπε το προσωπικό «να μην υποδεικνύονται καταστήματα ή εταιρείες πώλησης υγειονομικού υλικού σε ασθενείς ή συνοδούς τους και να απέχουν από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια που προκαλεί τέτοιου είδους φαινόμενα (δηλ. καταγγελίες ή παράπονα), θεώρησε ότι μετά το προαναφερόμενο περιστατικό και λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή του ορθοπεδικού χειρουργού οφείλει να διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Σελίδα 12 από 37

13 6. Ως εκ τούτου, εκδίδεται η υπ αριθμ. Φ6/19788/ απόφαση για διενέργεια ΕΔΕ βάσει της οποίας υποβάλλεται το υπ αριθμ. Φ6/6105/ Πόρισμα που εκπονήθηκε από τον κ. Μέρμηγκα Γεώργιο, υπάλληλο του Γ.Ν. Τρικάλων. Βάσει του προαναφερόμενου πορίσματος, διαπιστώνονται τα κάτωθι: Κλήθηκαν ως μάρτυρες και παρουσιάστηκαν, οι παρακάτω: - Δημήτριος Ευθυμίου (Έμπορος), καταγγέλλων - Δημήτριος Μήτσιου (Έμπορος), καταγγέλλων - Σπυρίδων Οικονόμου, (Έμπορος), καταγγέλλων - Ανάργυρος Θεοφιλόπουλος (Έμπορος), καταγγέλλων - Σωκράτης Βαρυτιμίδης, Ορθοπεδικός Ιατρός, Επίκουρος Καθηγητής - Ελένη Τασσιούδη, Προϊσταμένη Ορθοπεδικής Κλινικής - Μελπωμένη Νασλίδου, Υπεύθυνη Ορθοπεδικής Κλινικής - Παρθένα Σοφίδου, Προϊσταμένη της Β Παθολογικής Κλινικής - Στέργιος Κεχαγιάς, Υπεύθυνος Ορθοπεδικής Κλινικής - Ηλίας Δημοσθένης Σκυλλάκος, Διοικητής του ΠΓΝ Λάρισας - Φλώρα Νομικού, Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος - Άννα Κοκκόζη, Υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών - Μιχαήλ Χαντές, Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπεδικής - Γεώργιος Μπασδέκης, Επίκουρος Επιμελητής Β Ορθοπεδικής Κλινικής - Μαρία Γερασοπούλου, (καταγγέλλουσα) - Ιωάννης Μπαχτσιβάνος, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (καταγγελλόμενος) Κλήθηκαν ως μάρτυρες και δεν παρουσιάστηκαν, οι παρακάτω: - Κων/νος Εμμανουήλ, (Έμπορος), καταγγέλλων - Φανή Μπαχτσιβάνου, (Έμπορος), καταγγελλόμενη Σύμφωνα με τις ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και με συνοδευτικά σε αυτήν έγγραφα, διαπιστώνονται αναλυτικότερα τα εξής: - ΦΑΝΗ ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ: Η ιδιοκτήτρια της εταιρείας, εκλήθη τρεις (3) φορές ως μάρτυρας να καταθέσει ενόρκως, πλην όμως καμμία φορά δεν ενεφανίσθη για να παράσχει τις δέουσες εξηγήσεις, αλλά δεν προέβαινε ούτε καν στην παραλαβή των κλήσεων τις οποίες παραλάμβανε ο δικηγόρος κ. Θωμάς Παπαλιάγκας (συνήγορος και του κ. Ιωαν.Μπαχτσιβάνου). Σε τρεις (3) τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και σε επιτόπια Σελίδα 13 από 37

14 επίσκεψη στο κατάστημά της που πραγματοποιήθηκαν από τον διενεργούντα την ΕΔΕ, απουσίαζε για διάφορους λόγους. Ο καταγγέλλων ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, βεβαίωσε ότι εργαζόταν στο κατάστημα της Φανής Μπαχτσιβάνου κατά το έτος 2005 και σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι ουδέποτε την είδε στο κατάστημα και δεν την γνώριζε. Καταγγέλλει επίσης ότι τις υπαλληλικές του αμοιβές τις έδινε ο νοσηλευτής Ιωάννης Μπαχτσιβάνος. Κατά την ένορκη κατάθεσή του, ο Διοικητής του ΠΓΝ Λάρισας, κ. ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την κα Φανή Μπαχτσιβάνου και ότι σε δύο (2) επισκέψεις του στο κατάστημά της, συνάντησε την κα. Καρέλα Μεταξία, υπάλληλο του καταστήματος και μέτοχο. - ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ορθοπεδικός Ιατρός, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Γ.Ν. Λάρισας Κατά του συγκεκριμένου ιατρού υπήρξε καταγγελία από τον κ. Θεοφιλόπουλο Ανάργυρο, ότι ο ίδιος ο ιατρός εξέφρασε την παραδοχή περί ενημέρωσης του καταστήματος «ΦΑΝΗ ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ» - Καρδίτσης 45, για παραγγελία υλικού αποκατάστασης μετά από επέμβαση. Ο ιατρός στην ένορκη κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι διατηρεί το δικαίωμα επιλογής υλικών προς όφελος του ασθενή. Επίσης, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση του Διοικητή του ΠΓΝ Λάρισας, ο εν λόγω ιατρός, χορήγησε αναρρωτική άδεια στον Ιωάννη Μπαχτσιβάνο, χωρίς να υπάρχει πραγματικό πρόβλημα υγείας. Σκοπός της ψευδούς χορήγησης ήταν η βοήθεια προς τον Νοσηλευτή Μπαχτσιβάνο Ιωάννη, λόγω της μετακίνησής του. - ΧΑΝΤΕΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Οι ιατροί Μιχαήλ Χαντές, Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπεδικής κλινικής και Γεώργιος Μπασδέκης, Επιμελητής Β, στην ένορκη κατάθεσή τους αναφέρουν ότι οι ασθενείς προμηθεύονται με δική τους πρωτοβουλία τα υλικά για την μετεγχειρητική τους αποκατάσταση και τα οποία χρεώνονται στο ταμείο τους. Επίσης οι ιατροί αναφέρουν ότι, εάν ερωτηθούν, συστήνουν στους ασθενείς, υλικά που χαρακτηρίζονται κατάλληλα για την μετεγχειρητική τους αποκατάσταση. Όπως προκύπτει και από την επισκόπηση των δελτίων αποστολής (συμβατικά είδη) προκύπτει ότι οι νάρθηκες τεσσάρων σημείων και οι νάρθηκες χιαστών, στην πλειονότητά τους φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα των συγκεκριμένων ιατρών, Σελίδα 14 από 37

15 καθώς οι ίδιοι ως επί το πλείστον χειρουργούν περιστατικά αθλητικών κακώσεων, ενώ οι υπόλοιποι ιατροί σε λιγότερο βαθμό. - ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Ο καταγγελλόμενος, υπάλληλος του ΠΓΝ Λάρισας, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, δηλώνει ενόρκως, ότι δεν εργάζεται στο κατάστημα της αδελφής του, ότι δεν έχει καμμία σχέση με ορθοπεδικά υλικά και μετά την ΕΔΕ του 2007 δεν έχει καμμία σχέση με την επιχείρηση παρά μόνο ελάχιστες και σποραδικές παρουσίες κοινωνικής φύσεως στο κατάστημα, δηλ. δύο (2) ή τρεις (3) φορές το χρόνο. Ο κ. Δημήτριος Ευθυμίου, διατηρών κατάστημα ορθοπεδικών ειδών με την ονομασία Δ. Ευθυμίου & ΣΙΑ ΟΕ, αναφέρει στην ένορκη κατάθεσή του ( , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.45), ότι ενώ διενεργούνταν η παρούσα ΕΔΕ, κατά τη διαδρομή του, στο ΠΓΝ Λάρισας κατά τις επειδή τυγχάνει να περνά από την οδό Καρδίτσης που είναι το κατάστημα της ΦΑΝΗΣ ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ, είδε τον συγκεκριμένο νοσηλευτή να φορτώνει το Βανάκι με ορθοπεδικά υλικά. Ο κ. Δημήτριος Μήτσιου, διατηρών κατάστημα ορθοπεδικών ειδών με την ονομασία Δ. Μήτσιου και ΣΙΑ Ε.Ε., αναφέρει στην ένορκη κατάθεσή του ότι μπροστά στα μάτια του παρέδιδε (ο Μπαχτσιβάνος Ιωάννης) αερόστρωμα σε ασθενή της κλινικής. Επίσης, στην ερώτηση αν υπάρχουν μαρτυρίες ασθενών ή άλλων σχετικά με την εμπλοκή του εν λόγω νοσηλευτή, δηλώνει ότι υπάρχουν μαρτυρίες προμηθευτών Ορθοπεδικών υλικών που είχανε αποκλειστικά και μόνο επαφή και συνεργασία με τον κ. Ιωαν. Μπαχτσιβάνο, οι οποίοι είναι οι κ.κ. ΒΟΡΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλ , ) και ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ). Ο κ. Ανάργυρος Θεοφιλόπουλος, διατηρών κατάστημα ορθοπεδικών ειδών επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 77 Νεάπολη Λάρισας, αναφέρει ενόρκως στη κατάθεσή του ότι ο ίδιος εργαζόταν στο κατάστημα της Μπαχτσιβάνου Φανής και ότι εκεί συνεργάζονταν με τον κ. Μπαχτσιβάνο Ιωάννη και ότι κατά καιρούς έκαναν παραγγελία οι Προϊστάμενες Ορθοπεδικής και Παθολογικής Κλινικής. Ο κ. Ηλίας - Δημοσθένης Σκυλλάκος, Διοικητής του ΠΓΝ Λάρισας κατέθεσε ενόρκως ότι έχει δει τον κ. Ιωαν. Μπαχτσιβάνο έξω από το μαγαζί να μεταφέρει υλικά στο φορτηγάκι της εταιρείας και τον ρώτησε γιατί ψεύδεται σχετικά με την ενασχόλησή του με το κατάστημα για να απαντήσει με την σειρά του, ότι απλώς βοηθάει. Σελίδα 15 από 37

16 Τέλος, στο προαναφερόμενο πόρισμα της ΕΔΕ, προτείνεται ο έλεγχος από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, των επιχειρήσεων με στοιχεία: «ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ, Λιανικό Εμπόριο Ιατρικών & Ορθοπεδικών Ειδών, Καρδίτσης 45 Λάρισα με ΑΦΜ Γ ΔΟΥ Λάρισας και της B.G.BRACE MEDICAL Ορθοπεδικά Ιατρικά Είδη Αποκατάστασης, Φ.Γ. Μπαχτσιβάνου & Σια Ε.Ε. με ΑΦΜ , Γ ΔΟΥ Λάρισας. 7. Στη συνέχεια το Πταισματοδικείο Λάρισας, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης δυνάμει της υπ αριθμ. Ε12/72α παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε παραγγελία να διενεργηθεί έλεγχος από το ΣΔΟΕ στην επιχείρηση ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ Γ. ΦΑΝΗ με ΑΦΜ , με αντικείμενο εργασιών Ορθοπεδικά Είδη - Κηλεπίδεσμοι, και έδρα επί της οδού Καρδίτσης 45 στην Λάρισα. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι επί της οδού Καρδίτσης 45, σε διπλανά καταστήματα βρίσκεται η ατομική επιχείρηση ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ του Γεωργίου με ΑΦΜ και η ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ , με το ίδιο αντικείμενο. Η εταιρεία ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ του Γεωργίου - ΑΦΜ ΔΟΥ Γ Λάρισας Λιανικό Εμπόριο Ιατρικών και Ορθοπεδικών Ειδών με έδρα Καρδίτσης 45 Λάρισα, είναι ατομική επιχείρηση με έναρξη εργασιών την 30/03/2005. Η δε, εταιρεία B.G. BRACE MEDICAL ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ , - ΔΟΥ Γ Λάρισας - Εμπόριο Ορθοπεδικών και Ιατρικών ειδών αποκατάστασης με έδρα Καρδίτσης 45 Λάρισα, είναι ετερόρρυθμη εταιρεία με έναρξη εργασιών την 23/09/2009. Το ΣΔΟΕ στο πόρισμά του αναφέρει: «από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προκύπτει ότι το Π.Π.Γ.Ν. Λάρισας δεν είναι ο μοναδικός ούτε κύριος πελάτης τόσο στην ατομική ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ του Γεωργίου όσο και στην ετερόρρυθμη εταιρεία ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ και ΣΙΑ Ε.Ε. Στην ατομική από την έναρξη των εργασιών της την 30/3/2005 έως την 31/12/2010, πραγματοποιήθηκαν συνολικά τριακόσιες μία (301) συναλλαγές με το Π.Π.Γ.Ν. Λάρισας, σε σύνολο χιλίων διακοσίων ενενήντα επτά (1.297) συναλλαγών. Σελίδα 16 από 37

17 Στην ετερόρρυθμη εταιρεία από την έναρξη των εργασιών της την 23/09/2009 έως 31/12/2010, πραγματοποιήθηκαν σαράντα επτά (47) συναλλαγές σε σύνολο εξακοσίων ενενήντα τριών (693) συναλλαγών. Από τους ελέγχους που διενεργήσαμε, δεν προκύπτει πουθενά το όνομα του ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ως διακινητή των εμπορευμάτων και δεν αποδεικνύεται σχέση διαμεσολαβητή του ανωτέρω στη διακίνηση ορθοπεδικών και ιατρικών ειδών προς το Π.Π.Γ.Ν. Λάρισας. Ο ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ δεν είναι εταίρος της εταιρείας ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ και ΣΙΑ Ε.Ε» 8. Σύμφωνα με το υπ αριθμ / απαντητικό έγγραφο του ΠΓΝ Λάρισας, επισημαίνεται ότι το ΠΓΝ Λάρισας παρέπεμψε με το υπ αριθμ / έγγραφό του στην Β θμια Υγειονομική Επιτροπή τις υπ αριθμ / , 30489/ και 31823/ αιτήσεις συνεχόμενων αναρρωτικών αδειών του υπαλλήλου ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, για το χρονικό διάστημα από έως , οι οποίες είχαν ήδη χορηγηθεί από την Α θμια Υγειονομική Επιτροπή, με την ενημέρωση ότι ο ίδιος ο υπάλληλος δήλωσε πως ήταν ψευδείς. Παρόλα αυτά, η Β θμια Υγειονομική Επιτροπή με το υπ αριθμ. 406/ έκρινε πως πρέπει να του χορηγηθούν οι ανωτέρω αναρρωτικές άδειες, αφού εξέτασε τον εν λόγω υπάλληλο, ο οποίος ανέφερε ότι ουδέποτε παραδέχθηκε ότι οι άδειες ήταν πλασματικές και πως ζήτησε την μετακίνησή του σε τμήμα που να του προκαλεί λιγότερο άγχος προσφερόμενος να παρουσιαστεί άμεσα. Τέλος, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 2096/ έγγραφό του το ΠΓΝ Λάρισας, μας γνωστοποιεί ότι με την υπ αριθμ. 23/ απόφαση του Διοικητή, ο κ.μπαχτσιβανοσ ΙΩΑΝΝΗΣ, μετακινείται στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας (ευθύνης του Γ.Ν. Λάρισας), όπου υπηρετεί μέχρι και σήμερα. 9. Σύμφωνα με το υπ αριθμ / απαντητικό έγγραφο του ΠΓΝ Λάρισας επισημαίνεται ότι «κατά την διάρκεια των ετών η επιλογή και τοποθέτηση του υλικού γίνονταν από τον θεράποντα ιατρό στην κλινική, που επέλεγε αποκλειστικά το είδος από την εταιρεία «ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» «η εντολή εκτέλεσης και τοποθέτησης του υλικού δίνονταν από τον θεράποντα ιατρό της ορθοπεδικής κλινικής. Όταν ο θεράπων ιατρός Σελίδα 17 από 37

18 έκρινε ότι ο ασθενής χρήζει νάρθηκα τοποθετούσε το υλικό με πρωτοβουλία του από την αντίστοιχη εταιρεία». Ε2. Όσον αφορά τις διαδικασίες προμήθειας υλικού «νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σημείων» από το ΠΓΝ Λάρισας 1. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΥ6α/οικ.38611/ (ΦΕΚ 518/ τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση, καθορίζονταν οι ανώτατες τιμές αγοράς διαφόρων ειδών μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν και η ομάδα «ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» και ειδικότερα το υπ αριθμ. 623 είδος «νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σημείων» στη τιμή των 600 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Επίσης, στην τελευταία παράγραφο της εν λόγω απόφασης, οριζόταν ότι «στις εν λόγω νέες τιμές ή στις χαμηλότερες που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, που θα πρέπει να γίνει άμεσα και να συνταχθεί σχετική σύμβαση, θα παρέχεται πρόσθετη έκπτωση 5% εφόσον τα εκδιδόμενα τιμολόγια εξοφληθούν εντός 90 ημερών από την αποδεδειγμένη ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή των υλικών». Η παραπάνω απόφαση είχε ισχύ αρχικά μέχρι την και παρατάθηκε διαδοχικά μέχρι την , όπου με το άρθρο 37 του Ν.3784/ (ΦΕΚ 137/τ.Α) καταργήθηκε και έπαψε να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2955/ (ΦΕΚ 256/τ.Α), βάσει της οποίας οριζόταν ότι «Με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας & Πρόνοιας μπορεί να καθορίζεται ανώτατη τιμή προμήθειας, χωρίς διαγωνισμό, συγκεκριμένων υλικών, που δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς και υλικών, των οποίων ο χαρακτηρισμός ως πλέον κατάλληλων προς χρήση εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου ασθενούς, όπως υλικών οστεοσύνθεσης, αρθροπλαστικής, ενδοφακών και βαλβίδων υδροκεφαλίας». Επιπλέον, στο άρθρο 24 του Ν. 3846/ (ΦΕΚ 66/τ.Α / ) αναφέρεται ότι δημιουργείται «βάση δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν.3580/2007 με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε.» και εντάχθηκαν σ αυτή τα παραπάνω είδη. Ως εκ τούτου η προμήθεια κάθε είδους υλικού που περιλαμβάνεται στην υπ αριθμ. ΔΥ6α/οικ.38611/ (ΦΕΚ 518/ τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση, όφειλε να γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Σελίδα 18 από 37

19 2. Σύμφωνα με την υπ` αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/ (ΦΕΚ 99/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον Ορισμό Νοσηλίου Νοσοκομείων και μέχρι την καθιέρωση των «Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων» οριζόταν ότι: Στην έννοια του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου περιλαμβάνεται «κάθε ιατρική και νοσηλευτική προς τον άρρωστο συνδρομή που παρέχεται από το Νοσοκομείο και η σχετική δαπάνη του πραγματοποιείται για την παροχή στον άρρωστο των ανωτέρω υπηρεσιών». Στην έννοια του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν περιλαμβάνονται «ε) Όλες οι μιας χρήσης συσκευές που υποστηρίζουν προσωρινά, περιοδικά ή μόνιμα ατελείς ή καταργημένες λειτουργίες του οργανισμού ή χρησιμοποιούνται για θεραπευτικές ή φαρμακευτικές μεθόδους. στ) Όλα τα θεραπευτικά μέσα εμφυτεύσιμα και μη. ζ). Όλα τα μοσχεύματα. η) Οι θεραπευτικές προθέσεις θ) Υλικά αγγειακής προσπέλασης και αιμοδυναμική ελέγχου για θεραπευτικούς και διαγνωστικούς σκοπούς» Επιπλέον, επισημαίνεται ότι «στην έννοια των περ. ε, στ, ζ, η, και θ περιλαμβάνονται και τα εξαρτήματα αυτών καθώς και τα απολύτως ειδικά όργανα εργαλεία, συσκευές, ειδικά φίλτρα και υλικά που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτησή τους ή την λειτουργίας τους και είναι μιας χρήσης. Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι το είδος «νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σημείων» δεν συμπεριλαμβάνεται στο κλειστό νοσήλιο και δεν ήταν υποχρέωση του Νοσοκομείου να το παρέχει, αλλά κατόπιν ιατρικής βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού να το προμηθεύεται ο ίδιος ο ασθενής ή ο συνοδός του από την εταιρεία της επιλογής του και η δαπάνη να αναζητείται από το ασφαλιστικό του ταμείο. 3. Σύμφωνα με την Αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 1702/τ.Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, για την εφαρμογή νέας τιμολόγησης Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) και του Ημερήσιου Νοσηλίου για τους νοσηλευόμενους ασθενείς στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ορίζεται ότι: Στην έννοια του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου, περιλαμβάνεται «κάθε ιατρική και νοσηλευτική προς τον άρρωστο συνδρομή, που παρέχεται από το Νοσοκομείο καθώς και η σχετική δαπάνη που πραγματοποιείται για την παροχή σ αυτόν των ανωτέρω υπηρεσιών». Σελίδα 19 από 37

20 Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και τα εξαιρούμενα του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου, που περιγράφονται στην ΚΥΑ Υ4α/οικ. 1320/ (ΦΕΚ 99/τ.Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Όταν κάποια νοσηλεία υπερβαίνει τη μέση διάρκεια νοσηλείας (ΜΔΝ) του κάθε οριζόμενου KEN, τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τη δαπάνη για τις πρόσθετες ημέρες νοσηλείας (ημερήσιο κλειστό νοσήλιο και εξαιρούμενα αυτού), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ4α/οικ. 1320/ (ΦΕΚ 99/τ.Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με βάση την κατωτέρω αναπροσαρμογή του ημερήσιου ενοποιημένου κλειστού νοσηλίου. Για κάθε νέο KEN και μέχρις ότου αυτό λάβει αντίστοιχη κοστολόγηση, τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τη δαπάνη (ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο και εξαιρούμενα αυτού), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ4α/οικ. 1320/ (ΦΕΚ 99/τ.Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με βάση την κατωτέρω αναπροσαρμογή του ημερήσιου νοσηλίου. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1/10/2011. Η παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ4α/οικ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 2150/τ.Β /2011), ΓΥ5α/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 35/τ.Β / ) και Υ4α/οικ.13740/ ΚΥΑ(ΦΕΚ 940/τ.Β /2012 και ισχύει μέχρι σήμερα. Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι με την εφαρμογή του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (ΚΕΝ) ο «νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σημείων» συμπεριλαμβάνεται σ αυτά και επομένως το Νοσοκομείο έχει την υποχρέωση διάθεσης του είδους στο ασθενή κατά την διάρκεια νοσηλείας του. 4. Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέξαμε κατά την διερεύνηση της συγκεκριμένης καταγγελίας αλλά και το υπ αριθμ / απαντητικό έγγραφο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ) σχετικά με την προμήθεια του συγκεκριμένου είδους, διαπιστώνονται τα παρακάτω: Η προμήθεια του είδους μέχρι την ισχύ του ΦΕΚ 518/τ.Β / , δηλ. μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3784/ (ΦΕΚ 137/τ.Α ), το ΠΓΝ Λάρισας ακολουθούσε την κάτωθι διαδικασία. «Η εντολή εκτέλεσης και τοποθέτησης του υλικού δίνονταν από τον θεράποντα ιατρό της Ορθοπεδικής Κλινικής. Όταν ο θεράπων ιατρός έκρινε ότι ο ασθενής χρήζει νάρθηκα τοποθετούσε το υλικό με πρωτοβουλία του από την αντίστοιχη εταιρία. Το Σελίδα 20 από 37

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα 03/08/2012. Αρ. Πρωτ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα 03/08/2012. Αρ. Πρωτ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Λάρισα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 47693/14-10-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 15369/02-04-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 15369/02-04-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΚ ΔΑ. Φ5 1/ 519 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΓΚ ΔΑ. Φ5 1/ 519 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 08/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 51019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 444-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 13/06/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 5902 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKHΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 508 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓENIKH ΓΡAMMATEIA ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα 23/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:140635 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΕΜΠ. ΠΡΩΤ. 51/

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΕΜΠ. ΠΡΩΤ. 51/ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Τηλ. : 27210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΨΛ446904Μ-Ω0Β Αγρίνιο, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. : 998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΔΑ: ΩΨΛ446904Μ-Ω0Β Αγρίνιο, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. : 998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΛ446904Μ-Ω0Β Αγρίνιο, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. : 998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 23-10-2015 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. οι:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Θεσσαλονίκη σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, 27 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 14/12/2012 Αρ. Πρωτ.:57023 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, 10 Ιουνίου 2016 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ 20/09/2017 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Α.Π.: 11375 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες.: Α.Γκιόκα

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 7677/ εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 7677/ εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2017

Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/10/2012 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 19715 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ: Γρ. Προμηθειών ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/12-03-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα :

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013 Αρ. Πρωτ. 8922 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/01-08-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 493-17/01-08-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 08/08/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 8066 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 1 9 8 3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΧΡΗΣΕΩΝ 2014,2015 & 2016 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 4593/26-5-2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 23.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 20 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 20, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΑΤΡΑ, 22 Απριλίου 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΑΤΡΑ, 22 Απριλίου 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 14/30-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 348-14/30-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π. Γ. Ν. ΕΒΡΟΥ ΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΑΧ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 25 ης Μαϊου 152 68300 Διδυμότειχο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ [1] Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καβάλα 7-6-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Λευκάδα 31 Αυγούστου Αριθ.Πρωτ. EΜΠ: 114

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Λευκάδα 31 Αυγούστου Αριθ.Πρωτ. EΜΠ: 114 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Διοίκηση 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων- Ηπείρου Δυτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα 31 Αυγούστου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Λάρισα Αριθμ. Πρωτ: η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Λάρισα Αριθμ. Πρωτ: η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Λάρισα 21-06-2017 Αριθμ. Πρωτ: 17900 Περιοχή Μεζούρλο,Τ.Κ.41110, Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ.2101 Λάρισα Οικονομικής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12.

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και ανάπτυξης Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442875

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2015 ΘΕΜΑ: 16 ο Έγκριση δαπάνης για εκτός έδρας μετακινήσεις και για Υπερωριακή Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ : 03-04-2017 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.: 2813404418 Φαξ: 2813404460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 19957 ΑΔΑ: 62ΩΜΟΡ1Ο-ΧΧΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΘΕΜΑ: 17 ο Αναπροσαρμογή δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Αρ. Πρωτ..10837/24/04/2014 ΑΔΑ:... ΑΔΑΜ:... 14SYMV002011701 2014-04-28 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 620 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

146/ : 146/ / (2) .).

146/ : 146/ / (2) .). Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κανονισµού Παροχών του ΟΠΑ (ΦΕΚ 146/10-2-2011 τ. Β ) Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011 06:50 ΦΕΚ: 146/10-2-2011 Τεύχος Β ΚΥΑ Αριθµ. Υ9/137380 (2) Τροποποίηση και συµπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 69-71, ΤΚ 26442, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610 465800 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556

ΝΙΚ. ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ Fax 2610990648 Ν.ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΕΒΕ Fax210 5584556 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.: 10 3501536, Φαξ: 10 800398

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα