ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΕΜΠ/1650 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δνση : Πειραιώς ος Όροφος Τ.Κ. : ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΥΥΠ Πληροφορίες :. κ. Μ. Σαμπατακάκη Τηλέφωνο : Τηλεομοιοτυπία: http// : ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 572/ εντολής σας για διενέργεια ελέγχου καθώς και των υπ αριθμ. 681,682 και 683/ εντολών μετάβασης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, σχετικά με την διαδικασία προμήθειας εξωνοσοκομειακού υλικού και τις καταγγελίες του κ. Α. Θεοφιλόπουλου κατά του νοσηλευτή κ.ι.μπαχτσιβάνου, οι υπογράφοντες επιθεωρητές κ.κ., υποβάλλουμε την παρούσα έκθεση ελέγχου. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1) Τις διατάξεις του Ν.2920/01 (ΦΕΚ 131/τ.Α / ) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και άλλες διατάξεις». 2) Το Π.Δ. 278/02 (ΦΕΚ 244/τ.Α / ) «Οργάνωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτού». 3) Τις διατάξεις του Ν.3984/2011 (ΦΕΚ 150/τ.Α/ ) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 4) Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ (ΦΕΚ 1229/τ.Β / ) «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας» Σελίδα 1 από 37

2 5) Τις διατάξεις του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/τ.Α / ) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 6) Την υπ αριθμ. ΔΥ6α/οικ.38611/ (ΦΕΚ 518/τ.Β / ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της υπ αριθμ ΔΥ6α/ΓΠ 73754/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 984/τ.Β / ) 7) Τις διατάξεις του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α / ) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες Διατάξεις» 8) Τις διατάξεις του Ν.3918/11(ΦΕΚ 31/τ.Α / ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 9) Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 1702/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ». 10) Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού» 11) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.Α / ) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 12) Τις διατάξεις του Ν.3418/2005 (ΦΕΚ 287/τ.Α/ ) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» 13) Τις διατάξεις του Ν.3784 (ΦΕΚ 137/τ.Α/ ) «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» 14) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/ (ΦΕΚ 64/τ.Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 16) Την υπ Υ4α/οικ. 1320/ (ΦΕΚ 99/τ.Β/ Κοινή Υπουργική απόφαση «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων». 17) Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α/ ) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 18) Την υπ αρ.πρωτ.4516/ εγκύκλιος της Ε.Π.Υ 19) Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/70220/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 295/ΥΟΔΔ/ ) 20) Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3936/ΥΟΔΔ/ ) Σελίδα 2 από 37

3 21) Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ / απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 193/ΥΟΔΔ/ ) 22) Την υπ αριθμ ΔΥ1 δ/104767/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 375/ΥΟΔΔ/ ) 23) Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 481/ΥΟΔΔ/ ) Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Την υπ αριθμ. 53/ αναφορά καταγγελία των Επαγγελματιών Ορθοπεδικών Ειδών Λάρισας κατά του Ιωάννη Μπαχτσιβάνου, για αθέμιτο σε βάρος τους ανταγωνισμό, που συνδέεται με την ιδιότητά του ως νοσηλευτή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. 2. Την υπ αριθμ. Φ6/2015/ Απόφαση του Διοικητή της 5 ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την ύπαρξη πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών κατά του υπαλλήλου κ. Μπαχτσιβάνου Ιωάννη. 3. Την υπ αριθμ. 4951/ πορισματική έκθεση της κας. Άννας Βασδέκη, Διευθύντριας Διοικητικού του Γ.Ν. Λάρισας η οποία διενήργησε εκ νέου Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την προώθηση προϊόντων του καταστήματος εμπορίας ορθοπεδικών ειδών ΦΑΝΗ ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ. 4. Το υπ αριθμ. 4133/ έγγραφο του Γραφείου Υπουργού όπου διαβιβάζεται η καταγγελία του κ. Θεοφιλόπουλου Ανάργυρου. 5. Το υπ αριθμ. ΓΕΔΔ/Φ935.11/14046/ έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) με το οποίο διαβιβάζονται στοιχεία που ετέθησαν υπόψη τόσο από τον καταγγέλλοντα (Θεοφιλόπουλο Ανάργυρο) όσο και από τον ελεγχόμενο φορέα (ΠΓΝ Λάρισας), σχετικά με την νομιμότητα των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού. 6. Η υπ αριθμ / αναφορά - καταγγελία επαγγελματιών ορθοπεδικών ειδών Λάρισας προς τον Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ για αθέμιτο σε βάρος τους ανταγωνισμό από τον κ. Ι. Μπαχτσιβάνο, που συνδέεται με την ιδιότητά τα ου ως νοσηλευτή του ΠΓΝ Λάρισας. 7. Την από Εξώδικη Διαμαρτυρία του κ. Θεοφιλόπουλου Ανάργυρου προς τον Διοικητή του ΠΓΝ Λάρισας κ.δημ. Σκυλλάκου, αναφορικά με την σιωπηρή απόρριψη της από έγγραφης οικονομικής προσφοράς του, στην διαδικασία προμήθειας ορθοπεδικού υλικού από το ΠΓΝ Λάρισας και ειδικότερα για το αντικείμενο «νάρθηκα τεσσάρων σημείων». Σελίδα 3 από 37

4 8. Το υπ αριθμ. ΕΜΠ οικ. 1526/ έγγραφο του ΣΕΥΥΠ προς το ΠΓΝ Λάρισας, στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελλομένων. 9. Το υπ αριθμ. 75/ έγγραφο του Π.Γ.Ν. Λάρισας με την συνημμένη σε αυτό αλληλογραφία. 10. Το από Ενημερωτικό Σημείωμα της Επιθεωρήτριας του ΣΕΥΥΠ κας. Ακ. Νικολακοπούλου με την εισήγηση να διενεργηθεί οικονομικός διαχειριστικός έλεγχος στο ΠΓΝ Λάρισας. 11. Την από αναφορά της κας Γερασοπούλου Μαρίας (συζύγου του κ. Θεοφιλόπουλου) για περιστατικό κατευθυνόμενης προμήθειας από την ορθοπεδική κλινική 12. Την υπ αριθμ. Φ6/19788/ Απόφαση του Διοικητή της 5 ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την ύπαρξη πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών κατά του υπαλλήλου κ. Μπαχτσιβάνου Ιωάννη. 13. Το υπ αριθμ. 13/ έγγραφο με τη συνημμένη σε αυτό αλληλογραφία της Προέδρου Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 14. Τις υπ αριθμ. 1051/ / και 1173/ έγγραφες καταγγελίες του κ. Θεοφιλόπουλου για συνέχιση της ίδιας πρακτικής προμήθειας ορθοπεδικών υλικών. 15. Την υπ αριθμ. Φ6/6105/ έκθεση πορίσματος της Διενεργηθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αναφορικά με τον κ. Μπαχτσιβάνο Ιωάννη. 16. Το υπ αριθμ. 2185/ έγγραφο του Γραφείου Υπουργού όπου διαβιβάζεται η πορισματική έκθεση της ΕΔΕ που διενήργησε ο κ. Μέρμηγκας Γεώργιος, υπάλληλος του ΓΝ Τρικάλων. 17. Η υπ αριθμ. 1002/ Πορισματική Αναφορά του Σώματος Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Θεσσαλίας, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν της υπ αριθμ. 913πρ/Α / παραγγελίας της Πταισματοδίκη Λάρισας κ. Σταματίας Γκαρά, στα πλαίσια διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης δυνάμει της με Α.Β.Μ. Ε12/72 α Εισαγγελικής Παραγγελίας. 18. Το υπ αριθμ.2229/ έγγραφο του Γραφείου Υπουργού με το οποίο διαβιβάζονται στο ΣΕΥΥΠ οι υπ αριθμ. 3440/ και 3441/ αναφορές καταγγελίες του κ. Θεοφιλόπουλου Αναργύρου. 19. Την υπ αριθμ. ΕΜΠ οικ. 572/ εντολή διενέργειας ελέγχου του ΣΕΥΥΠ για τα καταγγελλόμενα καθώς και των υπ αριθμ. 681,682 και 683/ εντολών μετάβασης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Σελίδα 4 από 37

5 20. Το υπ αριθμ / έγγραφό μας με το οποίο ζητούνται στοιχεία από Π.Γ.Ν. Λάρισας 21. Το υπ αριθμ / απαντητικό έγγραφο του ΠΓΝ Λάρισας. 22. Το υπ αριθμ. Φ6/7998/ απαντητικό έγγραφο της 5 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 23. Το υπ αριθμ. ΕΜΠ οικ. 1355/ έγγραφο του ΣΕΥΥΠ προς το ΠΓΝ Λάρισας για αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων 24. Το υπ αριθμ / απαντητικό έγγραφο του ΠΓΝ Λάρισας Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Κατά την διάρκεια της μετάβασής μας στην Λάρισα από τις 2 έως και 5 Ιουνίου 2013, επισκεφθήκαμε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και την 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος όπου αναζητήσαμε και προμηθευτήκαμε στοιχεία προς διερεύνηση της υπόθεσης. Στην συνάντησή μας με την Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας κα. Ν. Μπόλη, ενημερωθήκαμε ότι ο εισαγγελέας κ. Παπαοικονόμου με την υπ αριθμ. Α.Β.Μ. Ε12/72 α Εισαγγελική Παραγγελία, ζήτησε προκαταρκτική εξέταση, παραπέμποντας το υπό διερεύνηση θέμα στην Πταισματοδίκη Λάρισας κα. Σ. Γκαρά. Στην συνέχεια επισκεφθήκαμε το Πταισματοδικείο Λάρισας και συνομιλώντας με την κα. Γκαρά, ενημερωθήκαμε, ότι με την υπ αριθμ. 913πρ/Α / παραγγελία της, ζήτησε από το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας την εκπόνηση έρευνας στην επιχείρηση της κας. Φανής Μπαχτσιβάνου ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες προμήθειας υλικού στο Π.Γ.Ν. Λάρισας. Επιπλέον μας παρέδωσε αντίγραφο του υπ αριθμ. 444(426 πρ)/ εγγράφου του Πταισματοδικείου Λάρισας, βάσει του οποίου η υπ αριθμ. ΕΓ6 13/25 α παραγγελία του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας εστάλη ανεκτέλεστη στον κ. Πταισματοδίκη Θεσ/νίκης προκειμένου να οριστούν επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ Μακεδονίας Θράκης, ώστε να διερευνηθεί εάν υπάρχει συστηματική καθοδήγηση από τον κ. Ι. Μπαχτσιβάνη προς τους νοσηλευόμενους του ΠΓΝ Λάρισας, για αγορά υλικού μετεγχειρητικής αποκατάστασης από την επιχείρηση Φ. Μπαχτσιβάνου. Σελίδα 5 από 37

6 Κατά την επίσκεψή μας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) προμηθευτήκαμε την υπ αριθμ. 880/ Πορισματική Αναφορά των κ.κ. Μπαλτά Παναγιώτας και Εγνατιάδη Λάζαρου με όλα τα συνημμένα σ αυτή έγγραφα. Στην συνέχεια, προβήκαμε σε επιτόπια επίσκεψη στο ΠΓΝ Λάρισας κατά την οποία συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε με τους κ.κ. Σκυλλάκο Δημοσθένη - Ηλία, Διοικητή διασυνδεομένων Νοσοκομείων, Νομικού Φλώρα, Προϊσταμένη Δ/νση Προμηθειών, Κοκόζη Άννα, υπάλληλο της Δ/νσης Προμηθειών, Μαλίζο Κων/νο, Καθηγητή Ορθοπεδικής Χειρουργικής & Τραύματος, Διευθυντή Ορθοπεδικής Κλινικής και Τασιούδη Ελένη, Προϊσταμένη Νοσηλευτικής της Ορθοπεδικής Κλινικής. Από τις συνομιλίες που είχαμε με τους ανωτέρω, μεταξύ των άλλων, ενημερωθήκαμε για τις διαδικασίες προμηθειών υλικού της Ορθοπεδικής κλινικής και ότι η ορθοπεδική κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, κατά το έτος 2012 έχει πραγματοποιήσει δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι (2.120) χειρουργεία, εκ των οποίων τα χίλια πεντακόσια (1500) αφορούσαν τραύμα (δηλ. έκτακτα) και τα επτακόσια πενήντα (750) προγραμματισμένα. Μετά τις προαναφερόμενες συναντήσεις, καταθέσαμε το υπ αριθμ / (ΠΓΝ Λάρισας) έγγραφό μας με το οποίο ζητήσαμε να μας αποσταλούν Πίνακες Α και Β για τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012, δεόντως συμπληρωμένοι με στοιχεία που αφορούσαν τα εξής: - Το είδος της προμήθειας (Συμβατικό ή Εξωσυμβατικό), αριθμό σύμβασης ή παραγγελίας - Περιγραφή είδους και κωδικό είδους - Τον προμηθευτή, τον αριθμό τιμολογίου και ημερομηνία αυτού - Την ποσότητα της προμήθειας και την τιμή μονάδας - Το όνομα του ασθενή για τον οποίο γίνεται η προμήθεια και το ασφαλιστικό του ταμείο - Το είδος της επέμβασης και την ημερομηνία του χειρουργείου - Τον αριθμό έγκρισης της δαπάνης και την ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση Στην προσπάθεια περαιτέρω διερεύνησης, επισκεφθήκαμε την 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, όπου συναντηθήκαμε με τους κ.κ. Μακρή Λάζαρο, Διοικητή και τον Δασταυρίδη Γρηγόριο, Αναπληρωτή Διοικητή. Σελίδα 6 από 37

7 Στην συνάντηση αυτή ενημερωθήκαμε για τα αποτελέσματα της από Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διενεργήθηκε από τον κ. Μέρμηγκα Γεώργιο, υπάλληλο του Γ.Ν. Τρικάλων, κλάδου ΤΕ Λογιστικής με βαθμό Β, συνεπεία της υπ αριθμ. Φ6/19788/ Απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή της 5 ης Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος κ. Αθανάσιο Τσάτσο. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, η εντολή αφορούσε «την διερεύνηση του θέματος εάν προκύπτουν πειθαρχικές ποινικές ευθύνες κατά του υπαλλήλου του ΠΓΝ Λάρισας κ. Μπαχτσιβάνου Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών μετά την καταγγελία επαγγελματιών ορθοπεδικών ειδών Λάρισας που αναφέρουν ότι ο εν λόγω υπάλληλος έχει συστήσει εμπορική εταιρεία ορθοπεδικών ειδών στο όνομα της αδελφής του και εάν κατά την διάρκεια διενέργειας της ΕΔΕ διαπιστωθούν ενέργειες ή παραλείψεις οι οποίες συνιστούν πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα και σε άλλους εμπλεκόμενους, η παρούσα να επεκταθεί και σ αυτά.» Επιπλέον, προμηθευτήκαμε την υπ αριθμ. 4951/ (ΥΠΕ) πορισματική έκθεση για την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργήθηκε από την κα. Βασδέκη Άννα, Διευθύντρια Διοικητικού του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, βάσει της υπ αριθμ. Φ6/2015/ Απόφαση του Διοικητή της 5 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος. Στην συνέχεια, επικοινωνήσαμε και συναντηθήκαμε με την σύζυγο του καταγγέλλοντα, που διατηρεί κατάστημα στον οδό Καραολή και Δημητρίου 77 στην Νεάπολη Λάρισας, κα. Γερασοπούλου Μαρία, όπου μας παρέδωσε φάκελο με στοιχεία, βάσει των οποίων έχει στηρίξει τις διερευνούμενες καταγγελίες. Μετά την κατ αρχήν αξιολόγηση και μελέτη των στοιχείων που συλλέξαμε κατά τον επιτόπιο έλεγχο, αποστείλαμε το υπ αριθμ. ΕΜΠ οικ. 1355/ έγγραφό μας, με το οποίο ζητήσαμε διευκρινήσεις ως κάτωθι: - Για ποιο λόγο το Νοσοκομείο, προμηθευόταν το υλικό «Νάρθηκες» από το 2007 μέχρι το 2011, καθώς είναι εξωνοσοκομειακό υλικό και ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνεται στο κλειστό νοσήλιο. - Σε ποιο Νομικό Πλαίσιο βασίστηκε ο φορέας και προέβη σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο για προμήθεια του εν λόγω εξωνοσοκομειακού υλικού, εάν Σελίδα 7 από 37

8 αυτές οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος συνοδεύονταν από τεχνικές προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση γιατί δεν αναφέρεται το κριτήριο κατακύρωσης. - Επειδή από τους πίνακες που μας απεστάλησαν προέκυπτε ότι αποκλειστικός προμηθευτής για Νάρθηκες τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 είναι η εταιρεία B.G.BRAGE - ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ζητήθηκε να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπήρχε άλλος προμηθευτής για το εν λόγω προϊόν. - Ποια ήταν η αρμόδια υπηρεσία και οι αρμόδιοι υπάλληλοι (ονομαστικά) που εκτελούσαν την εντολή για την προμήθεια Ναρθήκων από το 2007 μέχρι το 2011 και με ποια κριτήρια επιλεγόταν η προμηθεύτρια εταιρεία. - Με ποια διαδικασία γινόταν η έγκριση της δαπάνης για τις εν λόγω προμήθειες, καθώς από τα στοιχεία που μας απεστάλησαν προέκυπτε ότι τα τιμολόγια είχαν ημερομηνία έκδοσης μετά την έγκριση του Δ.Σ. Τέλος, ζητήσαμε να αποσταλούν οι αποφάσεις έγκρισης δαπάνης από το Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από έως και , με τα συνοδευόμενα σ αυτές έγγραφα (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις) Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, σε απάντηση των ανωτέρω απέστειλε το υπ αριθμ / έγγραφό του. Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ύστερα από τα παραπάνω και διερευνώντας τα στοιχεία, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω, όπως αναλυτικά περιγράφονται ανά περίπτωση. Ε1. Όσον αφορά τα καταγγελλόμενα κατά του Ιωάννη Μπαχτσιβάνου, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών του ΠΓΝ Λάρισας 1. Με την υπ αριθμ. 53/ αναφορά - καταγγελία οι Επαγγελματίες Ορθοπεδικών Ειδών της Λάρισας κατηγορούν τον Νοσηλευτή του ΠΓΝ Λάρισας κ. Ιωάννη Μπαχτσιβάνο, για αθέμιτο σε βάρος τους ανταγωνισμό, λόγω της ιδιότητάς του. Σελίδα 8 από 37

9 Συνεπεία αυτής της καταγγελίας, εκδίδεται η υπ αριθμ. Φ6/2015/ Απόφαση του Διοικητή της 5 ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) ώστε να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών κατά του υπαλλήλου κ. Μπαχτσιβάνου Ιωάννη. Στη συνέχεια η κα Άννα Βασδέκη, Διευθύντρια Διοικητικού του Γ.Ν. Λάρισας η οποία διενήργησε την Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την προώθηση προϊόντων του καταστήματος εμπορίας ορθοπεδικών ειδών ΦΑΝΗ ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ, στην υπ αριθμ. 4951/ πορισματική της έκθεση διαπιστώνει τα κάτωθι: «ο καταγγελλόμενος Μπαχτσιβάνος Ιωάννης δεν προέτρεψε την αδελφή του Φανή Μπαχτσιβάνου να δημιουργήσει κατάστημα ορθοπεδικών με το σκεπτικό ότι θα έχει την υποστήριξή του λόγω της ιδιότητάς του ως υπαλλήλου του ΠΓΝ Λάρισας και δεν έχει καμία συμμετοχή στα οικονομικά του καταστήματος. Όσον αφορά την καταγγελία ότι συνέστησε ο ίδιος εμπορική εταιρεία στο όνομα της αδελφής του δεν ομολογεί κάτι τέτοιο ούτε μπορεί να προκύψει από την παρούσα διαδικασία αφού οι καταγγέλλοντες, φέροντες το βάρος της απόδειξης, εκφράζονται χωρίς αποδεδειγμένες αναφορές σε ενεργείς επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μπαχτσιβάνου Ιωάννη Κατά την έναρξη εργασιών της επιχείρησης της αδελφής του Φανής Μπαχτσιβάνου και για ενάμιση έτος περίπου προσέφερε όποτε μπορούσε την υποστήριξή του στα καταστήματα χωρίς οικονομικό όφελος, στα πλαίσια της συγγενικής σχέσης, αγνοώντας ότι αυτό μπορούσε να επισύρει εις βάρος του συνέπειες των οποίων αν γνώριζε την διάσταση θα απείχε προκειμένου να μην εκθέσει το ΠΓΝ Λάρισας και τον εαυτόν του. Έχει διακόψει πλέον κάθε παρουσία του στο κατάστημα και εκφράζει την λύπη του για την διάσταση του θέματος. Όσον αφορά την καταγγελία για τη χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου του καταγγελλόμενου δεν γίνεται πλέον χρήση ούτε προσωπικά ούτε στις κάρτες του καταστήματος και με την κυκλοφορία του νέου επαγγελματικού τηλεφωνικού καταλόγου δεσμεύτηκε για την διαγραφή του επίμαχου αριθμού. και καταλήγει ότι: γνωρίζει πλέον ο υπάλληλος τι απαιτείται από τον υπαλληλικό κώδικα για διασφάλιση κόσμιας συμπεριφοράς, ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοια συμπεριφορά η οποία στην Σελίδα 9 από 37

10 παρούσα φάση κρινόμενη, σύμφωνα με τα στοιχεία, αυτή καθ αυτή δεν είναι επαρκής ώστε να καθίσταται αξιόποινη και οι καταγγέλλοντες Επιχειρηματίες καταστημάτων ορθοπεδικών ειδών της Λάρισας επέτυχαν το επιδιωκόμενο ήτοι την διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού λειτουργίας της αγοράς στον τομέα ορθοπεδικών ειδών. Στην συνέχεια η 5 η ΥΠΕ εκδίδει το υπ αριθμ. 3517/ έγγραφό της με το οποίο αναφέρει ότι «κατόπιν υποδείξεως του Διοικητή της 5 ης Υ.ΠΕ., η πειθαρχική υπόθεση που αφορά τον υπάλληλο του ΠΓΝ Λάρισας, Μπαχτσιβάνο Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτή, θα τεθεί στο αρχείο στις ». 2. Μετά την απαλλαγή του κ. Μπαχτσιβάνου Ιωάννη, κατατίθεται εκ νέου καταγγελία από τον κ. Θεοφιλόπουλο Ανάργυρο, η οποία μας διαβιβάζεται από το Γραφείο Υπουργού με το υπ αριθμ. 4133/ έγγραφο, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «ότι ο νοσηλευτής χειρουργείου εργαλειοδότης στο ΠΓΝ Λάρισας διατηρεί κατάστημα ιατρικών ορθοπεδικών αναλώσιμων υλικών στο όνομα συγγενικού του προσώπου κατατέθηκε επιστολή διαμαρτυρίας στο νοσοκομείο που εργάζεται - ο διοικητής του άλλαξε τμήμα και τον πήγε στο Αιμοδυναμικό εδώ και ένα (1) μήνα κάνει χρήση αναρρωτικής άδειας ενώ κάνει παραδόσεις υλικών στα ασφαλιστικά ταμεία. υπάρχουν συγκεκριμένες κλινικές που αγοράζουν υλικά εξωνοσοκομειακά, δηλ. το προσωπικό συστήνει με θράσος το κατάστημα της αδελφής του υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες συνοδών ασθενών που ενώ νοσηλεύονται οι δικοί τους άνθρωποι έρχονται τα προϊόντα χωρίς να τα έχουν παραγγείλει και μία ώρα μετά την επίσκεψη των ιατρών τα προϊόντα είναι ήδη στους θαλάμους, καταλήγοντας «ότι υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός καθώς ο συγκεκριμένος δημόσιος υπάλληλος έχει πρόσβαση εκ των έσω, στο πρόγραμμα του χειρουργείου και ενώ έχει προϋπάρξει Ε.Δ.Ε. για το ίδιο θέμα (αυτή που αναφέρεται παραπάνω) διαπιστώνεται ασυλία από το προσωπικό του νοσοκομείου, υποστήριξη από συναδέλφους του, αδράνεια της διοίκησης και της προϊσταμένης αρχής (ΔΥΠΕ) που εποπτεύει το νοσοκομείο». 3. Στη συνέχεια ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) με το υπ αριθμ. ΓΕΔΔ/Φ935.11/14046/ έγγραφό του, διαβιβάζει στοιχεία που ετέθησαν υπόψη του τόσο από τον καταγγέλλοντα (Θεοφιλόπουλο Ανάργυρο) όσο και από τον ελεγχόμενο φορέα Σελίδα 10 από 37

11 (ΠΓΝ Λάρισας), σχετικά με την νομιμότητα των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και προτείνει τη διερεύνηση της εν θέματι καταγγελίας. Παράλληλα, κατατίθεται και η υπ αριθμ / αναφορά - καταγγελία επαγγελματιών ορθοπεδικών ειδών Λάρισας προς τον Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ για αθέμιτο σε βάρος τους ανταγωνισμό από τον κ. Ι. Μπαχτσιβάνο, που συνδέεται με την ιδιότητά του ως νοσηλευτή του ΠΓΝ Λάρισας, αλλά και η από Εξώδικη Διαμαρτυρία του κ. Θεοφιλόπουλου Ανάργυρου προς τον Διοικητή του ΠΓΝ Λάρισας κ.δημ. Σκυλλάκου, αναφορικά με την σιωπηρή απόρριψη της από έγγραφης οικονομικής προσφοράς του, στην διαδικασία προμήθειας ορθοπεδικού υλικού από το ΠΓΝ Λάρισας και ειδικότερα για το αντικείμενο «νάρθηκα τεσσάρων σημείων». Επισημαίνεται, ότι στην συγκεκριμένη καταγγελία, οι επαγγελματίες ορθοπεδικών ειδών Λάρισας, αναφέρουν ότι «η εμπορική εταιρεία με την ονομασία «ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ Γ. ΦΑΝΗ (με ΑΦΜ Γ ΔΟΥ Λάρισας) και κατόπιν «B. G. BRACE MEDICAL Ορθοπεδικά ιατρικά είδη αποκατάστασης, Φ.Γ. Μπαχτσιβάνου & Σία Ε.Ε.» (με ΑΦΜ , ΔΟΥ Γ Λάρισας) ουσιαστικά έχει συσταθεί από τον ίδιο». Επιπλέον, οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι, «αν και στο παρελθόν υπήρξε για το ίδιο θέμα και πρόσωπο διενέργεια ΕΔΕ, εντούτοις, ο καταγγελλόμενος, μέχρι και την χρονική στιγμή της συγκεκριμένης καταγγελίας ( ), διατηρούσε το προσωπικό του τηλέφωνο σε όλες τις διαφημίσεις της επιχείρησης της φερόμενης ως επιχείρηση της αδελφής του, ότι μέσω του τηλεφώνου του διαπραγματεύεται ο ίδιος και όχι η φερόμενη ως ιδιοκτήτρια της επιχείρησης αδελφή του την πώληση ορθοπεδικών ειδών και ότι η αδελφή του δεν έχει οποιαδήποτε ενασχόληση με το χώρο, το αντικείμενο και το κατάστημα της επιχείρησης και διαμένει μονίμως στο Αργυροπούλι Τυρνάβου, με ενασχόληση την κτηνοτροφία». 4. Με το υπ αριθμ. 75/ έγγραφό του ΠΓΝ Λάρισας, ο Διοικητής κ. Δημοσθένης Σκυλλάκος, αναφέρει ότι: «μετά τις καταγγελίες η Διοίκηση μετακίνησε τον ΔΕ Νοσηλευτή Ι. Μπαχτσιβάνο από το χειρουργείο στο Αιμοδυναμικό. Ο υπάλληλος πήρε δύο (2) αναρρωτικές άδειες και σε συνάντηση στο γραφείο μου (παρουσία της κας. Μ. Κουλούσιου, Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του δικηγόρου του) ισχυρίστηκε ότι οι καταγγελίες είναι αβάσιμες και δεν μετέχει ούτε εργάζεται στην εταιρεία της αδελφής του. Σήμερα ( ) υπηρετεί στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική χωρίς να δημιουργεί Σελίδα 11 από 37

12 προβλήματα. το κατάστημα B.G. BRACE MEDICAL ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΘΡΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ εδρεύει στην οδό Καρδίτσης 45 που είναι κεντρικός δρόμος της πόλης και οδηγεί στο ΠΓΝ Λάρισας και επανειλημμένα στην καθημερινή διαδρομή προς την εργασία μου τον έχω συναντήσει να μεταφέρει κιβώτια από το κατάστημα στο φορτηγό αυτοκίνητο της εταιρείας και το ΙΧ αυτοκίνητο του είναι σταθμευμένο στο parking της εταιρείας». 5. Παρόλα αυτά, κατατίθεται εκ νέου αναφορά της κας Γερασοπούλου Μαρίας (συζύγου του κ. Θεοφιλόπουλου) για περιστατικό κατευθυνόμενης προμήθειας από την ορθοπεδική κλινική που έγινε στις , αναφέροντας ότι: «ασθενής από την Ορθοπεδική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας μου ζήτησε προϊόν αποκατάστασης μετά από επέμβαση που του έγινε στον ώμο του και ενώ τον ενημέρωσα ότι θα τον καλούσα για να μου δώσει τα στοιχεία του (όνομα, θάλαμο) για να του παραδοθεί σε λίγη ώρα μετά από 30 λεπτά με έκπληξη μου απάντησε ότι μόλις του παραδόθηκε αμέσως ζήτησα να συναντήσω τον Διοικητή, ο οποίος με δέχτηκε και διερευνώντας το γεγονός κάλεσε την κα. Κουλούσιου (Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας), καθώς η κα Καραβά έλειπε, καθώς επίσης και την κα Τασιούδη, η οποία και αυτή έλειπε και μίλησε με την υπεύθυνη κα Ναζλίδου. και μετά την μετάβασή του στην κλινική, ζήτησε από τον κ. Νταλέκο, Υποδιοικητή και Καθηγητή Παθολογίας να έρθει στο γραφείο του όπου περιγράφοντας το περιστατικό μετέφερε στους παρευρισκόμενους τις διαπιστώσεις του, βάσει των οποίων ο ασθενής όντως κάλεσε δύο (2) φορές το κατάστημά μου για να προμηθευτεί το υλικό για την αποκατάσταση του ώμου του, αλλά και ότι του παραδόθηκε το προϊόν από κατάστημα που ο ίδιος δεν πήρε τηλέφωνο για να το παραγγείλει. Στην συνέχεια ζήτησε από το προσωπικό να μάθει ποιος ενεπλάκη στην προμήθεια του συγκεκριμένου προϊόντος και ενημερώθηκε ότι ο θεράπων ιατρός κ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Χειρουργός, ενημέρωσε ο ίδιος το κατάστημα ΦΑΝΗ ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ, όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος». Στην συνέχεια, ο Διοικητής κ. Σκυλλάκος, αφού είχε ήδη εκδώσει το υπ αριθμ / έγγραφο προς τους Διευθυντές Υπηρεσιών, Διευθυντές Κλινικών - Εργαστηρίων Τμημάτων και Προϊσταμένους/ες Κλινικών Εργαστηρίων - Τμημάτων, με το οποίο προέτρεπε το προσωπικό «να μην υποδεικνύονται καταστήματα ή εταιρείες πώλησης υγειονομικού υλικού σε ασθενείς ή συνοδούς τους και να απέχουν από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια που προκαλεί τέτοιου είδους φαινόμενα (δηλ. καταγγελίες ή παράπονα), θεώρησε ότι μετά το προαναφερόμενο περιστατικό και λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή του ορθοπεδικού χειρουργού οφείλει να διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Σελίδα 12 από 37

13 6. Ως εκ τούτου, εκδίδεται η υπ αριθμ. Φ6/19788/ απόφαση για διενέργεια ΕΔΕ βάσει της οποίας υποβάλλεται το υπ αριθμ. Φ6/6105/ Πόρισμα που εκπονήθηκε από τον κ. Μέρμηγκα Γεώργιο, υπάλληλο του Γ.Ν. Τρικάλων. Βάσει του προαναφερόμενου πορίσματος, διαπιστώνονται τα κάτωθι: Κλήθηκαν ως μάρτυρες και παρουσιάστηκαν, οι παρακάτω: - Δημήτριος Ευθυμίου (Έμπορος), καταγγέλλων - Δημήτριος Μήτσιου (Έμπορος), καταγγέλλων - Σπυρίδων Οικονόμου, (Έμπορος), καταγγέλλων - Ανάργυρος Θεοφιλόπουλος (Έμπορος), καταγγέλλων - Σωκράτης Βαρυτιμίδης, Ορθοπεδικός Ιατρός, Επίκουρος Καθηγητής - Ελένη Τασσιούδη, Προϊσταμένη Ορθοπεδικής Κλινικής - Μελπωμένη Νασλίδου, Υπεύθυνη Ορθοπεδικής Κλινικής - Παρθένα Σοφίδου, Προϊσταμένη της Β Παθολογικής Κλινικής - Στέργιος Κεχαγιάς, Υπεύθυνος Ορθοπεδικής Κλινικής - Ηλίας Δημοσθένης Σκυλλάκος, Διοικητής του ΠΓΝ Λάρισας - Φλώρα Νομικού, Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος - Άννα Κοκκόζη, Υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών - Μιχαήλ Χαντές, Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπεδικής - Γεώργιος Μπασδέκης, Επίκουρος Επιμελητής Β Ορθοπεδικής Κλινικής - Μαρία Γερασοπούλου, (καταγγέλλουσα) - Ιωάννης Μπαχτσιβάνος, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (καταγγελλόμενος) Κλήθηκαν ως μάρτυρες και δεν παρουσιάστηκαν, οι παρακάτω: - Κων/νος Εμμανουήλ, (Έμπορος), καταγγέλλων - Φανή Μπαχτσιβάνου, (Έμπορος), καταγγελλόμενη Σύμφωνα με τις ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και με συνοδευτικά σε αυτήν έγγραφα, διαπιστώνονται αναλυτικότερα τα εξής: - ΦΑΝΗ ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ: Η ιδιοκτήτρια της εταιρείας, εκλήθη τρεις (3) φορές ως μάρτυρας να καταθέσει ενόρκως, πλην όμως καμμία φορά δεν ενεφανίσθη για να παράσχει τις δέουσες εξηγήσεις, αλλά δεν προέβαινε ούτε καν στην παραλαβή των κλήσεων τις οποίες παραλάμβανε ο δικηγόρος κ. Θωμάς Παπαλιάγκας (συνήγορος και του κ. Ιωαν.Μπαχτσιβάνου). Σε τρεις (3) τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και σε επιτόπια Σελίδα 13 από 37

14 επίσκεψη στο κατάστημά της που πραγματοποιήθηκαν από τον διενεργούντα την ΕΔΕ, απουσίαζε για διάφορους λόγους. Ο καταγγέλλων ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, βεβαίωσε ότι εργαζόταν στο κατάστημα της Φανής Μπαχτσιβάνου κατά το έτος 2005 και σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι ουδέποτε την είδε στο κατάστημα και δεν την γνώριζε. Καταγγέλλει επίσης ότι τις υπαλληλικές του αμοιβές τις έδινε ο νοσηλευτής Ιωάννης Μπαχτσιβάνος. Κατά την ένορκη κατάθεσή του, ο Διοικητής του ΠΓΝ Λάρισας, κ. ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει την κα Φανή Μπαχτσιβάνου και ότι σε δύο (2) επισκέψεις του στο κατάστημά της, συνάντησε την κα. Καρέλα Μεταξία, υπάλληλο του καταστήματος και μέτοχο. - ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ορθοπεδικός Ιατρός, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Γ.Ν. Λάρισας Κατά του συγκεκριμένου ιατρού υπήρξε καταγγελία από τον κ. Θεοφιλόπουλο Ανάργυρο, ότι ο ίδιος ο ιατρός εξέφρασε την παραδοχή περί ενημέρωσης του καταστήματος «ΦΑΝΗ ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ» - Καρδίτσης 45, για παραγγελία υλικού αποκατάστασης μετά από επέμβαση. Ο ιατρός στην ένορκη κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι διατηρεί το δικαίωμα επιλογής υλικών προς όφελος του ασθενή. Επίσης, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση του Διοικητή του ΠΓΝ Λάρισας, ο εν λόγω ιατρός, χορήγησε αναρρωτική άδεια στον Ιωάννη Μπαχτσιβάνο, χωρίς να υπάρχει πραγματικό πρόβλημα υγείας. Σκοπός της ψευδούς χορήγησης ήταν η βοήθεια προς τον Νοσηλευτή Μπαχτσιβάνο Ιωάννη, λόγω της μετακίνησής του. - ΧΑΝΤΕΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Οι ιατροί Μιχαήλ Χαντές, Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπεδικής κλινικής και Γεώργιος Μπασδέκης, Επιμελητής Β, στην ένορκη κατάθεσή τους αναφέρουν ότι οι ασθενείς προμηθεύονται με δική τους πρωτοβουλία τα υλικά για την μετεγχειρητική τους αποκατάσταση και τα οποία χρεώνονται στο ταμείο τους. Επίσης οι ιατροί αναφέρουν ότι, εάν ερωτηθούν, συστήνουν στους ασθενείς, υλικά που χαρακτηρίζονται κατάλληλα για την μετεγχειρητική τους αποκατάσταση. Όπως προκύπτει και από την επισκόπηση των δελτίων αποστολής (συμβατικά είδη) προκύπτει ότι οι νάρθηκες τεσσάρων σημείων και οι νάρθηκες χιαστών, στην πλειονότητά τους φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα των συγκεκριμένων ιατρών, Σελίδα 14 από 37

15 καθώς οι ίδιοι ως επί το πλείστον χειρουργούν περιστατικά αθλητικών κακώσεων, ενώ οι υπόλοιποι ιατροί σε λιγότερο βαθμό. - ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Ο καταγγελλόμενος, υπάλληλος του ΠΓΝ Λάρισας, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, δηλώνει ενόρκως, ότι δεν εργάζεται στο κατάστημα της αδελφής του, ότι δεν έχει καμμία σχέση με ορθοπεδικά υλικά και μετά την ΕΔΕ του 2007 δεν έχει καμμία σχέση με την επιχείρηση παρά μόνο ελάχιστες και σποραδικές παρουσίες κοινωνικής φύσεως στο κατάστημα, δηλ. δύο (2) ή τρεις (3) φορές το χρόνο. Ο κ. Δημήτριος Ευθυμίου, διατηρών κατάστημα ορθοπεδικών ειδών με την ονομασία Δ. Ευθυμίου & ΣΙΑ ΟΕ, αναφέρει στην ένορκη κατάθεσή του ( , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.45), ότι ενώ διενεργούνταν η παρούσα ΕΔΕ, κατά τη διαδρομή του, στο ΠΓΝ Λάρισας κατά τις επειδή τυγχάνει να περνά από την οδό Καρδίτσης που είναι το κατάστημα της ΦΑΝΗΣ ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ, είδε τον συγκεκριμένο νοσηλευτή να φορτώνει το Βανάκι με ορθοπεδικά υλικά. Ο κ. Δημήτριος Μήτσιου, διατηρών κατάστημα ορθοπεδικών ειδών με την ονομασία Δ. Μήτσιου και ΣΙΑ Ε.Ε., αναφέρει στην ένορκη κατάθεσή του ότι μπροστά στα μάτια του παρέδιδε (ο Μπαχτσιβάνος Ιωάννης) αερόστρωμα σε ασθενή της κλινικής. Επίσης, στην ερώτηση αν υπάρχουν μαρτυρίες ασθενών ή άλλων σχετικά με την εμπλοκή του εν λόγω νοσηλευτή, δηλώνει ότι υπάρχουν μαρτυρίες προμηθευτών Ορθοπεδικών υλικών που είχανε αποκλειστικά και μόνο επαφή και συνεργασία με τον κ. Ιωαν. Μπαχτσιβάνο, οι οποίοι είναι οι κ.κ. ΒΟΡΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλ , ) και ΛΕΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ). Ο κ. Ανάργυρος Θεοφιλόπουλος, διατηρών κατάστημα ορθοπεδικών ειδών επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 77 Νεάπολη Λάρισας, αναφέρει ενόρκως στη κατάθεσή του ότι ο ίδιος εργαζόταν στο κατάστημα της Μπαχτσιβάνου Φανής και ότι εκεί συνεργάζονταν με τον κ. Μπαχτσιβάνο Ιωάννη και ότι κατά καιρούς έκαναν παραγγελία οι Προϊστάμενες Ορθοπεδικής και Παθολογικής Κλινικής. Ο κ. Ηλίας - Δημοσθένης Σκυλλάκος, Διοικητής του ΠΓΝ Λάρισας κατέθεσε ενόρκως ότι έχει δει τον κ. Ιωαν. Μπαχτσιβάνο έξω από το μαγαζί να μεταφέρει υλικά στο φορτηγάκι της εταιρείας και τον ρώτησε γιατί ψεύδεται σχετικά με την ενασχόλησή του με το κατάστημα για να απαντήσει με την σειρά του, ότι απλώς βοηθάει. Σελίδα 15 από 37

16 Τέλος, στο προαναφερόμενο πόρισμα της ΕΔΕ, προτείνεται ο έλεγχος από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, των επιχειρήσεων με στοιχεία: «ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ, Λιανικό Εμπόριο Ιατρικών & Ορθοπεδικών Ειδών, Καρδίτσης 45 Λάρισα με ΑΦΜ Γ ΔΟΥ Λάρισας και της B.G.BRACE MEDICAL Ορθοπεδικά Ιατρικά Είδη Αποκατάστασης, Φ.Γ. Μπαχτσιβάνου & Σια Ε.Ε. με ΑΦΜ , Γ ΔΟΥ Λάρισας. 7. Στη συνέχεια το Πταισματοδικείο Λάρισας, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης δυνάμει της υπ αριθμ. Ε12/72α παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε παραγγελία να διενεργηθεί έλεγχος από το ΣΔΟΕ στην επιχείρηση ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ Γ. ΦΑΝΗ με ΑΦΜ , με αντικείμενο εργασιών Ορθοπεδικά Είδη - Κηλεπίδεσμοι, και έδρα επί της οδού Καρδίτσης 45 στην Λάρισα. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι επί της οδού Καρδίτσης 45, σε διπλανά καταστήματα βρίσκεται η ατομική επιχείρηση ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ του Γεωργίου με ΑΦΜ και η ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ , με το ίδιο αντικείμενο. Η εταιρεία ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ του Γεωργίου - ΑΦΜ ΔΟΥ Γ Λάρισας Λιανικό Εμπόριο Ιατρικών και Ορθοπεδικών Ειδών με έδρα Καρδίτσης 45 Λάρισα, είναι ατομική επιχείρηση με έναρξη εργασιών την 30/03/2005. Η δε, εταιρεία B.G. BRACE MEDICAL ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ΑΦΜ , - ΔΟΥ Γ Λάρισας - Εμπόριο Ορθοπεδικών και Ιατρικών ειδών αποκατάστασης με έδρα Καρδίτσης 45 Λάρισα, είναι ετερόρρυθμη εταιρεία με έναρξη εργασιών την 23/09/2009. Το ΣΔΟΕ στο πόρισμά του αναφέρει: «από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προκύπτει ότι το Π.Π.Γ.Ν. Λάρισας δεν είναι ο μοναδικός ούτε κύριος πελάτης τόσο στην ατομική ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ του Γεωργίου όσο και στην ετερόρρυθμη εταιρεία ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ και ΣΙΑ Ε.Ε. Στην ατομική από την έναρξη των εργασιών της την 30/3/2005 έως την 31/12/2010, πραγματοποιήθηκαν συνολικά τριακόσιες μία (301) συναλλαγές με το Π.Π.Γ.Ν. Λάρισας, σε σύνολο χιλίων διακοσίων ενενήντα επτά (1.297) συναλλαγών. Σελίδα 16 από 37

17 Στην ετερόρρυθμη εταιρεία από την έναρξη των εργασιών της την 23/09/2009 έως 31/12/2010, πραγματοποιήθηκαν σαράντα επτά (47) συναλλαγές σε σύνολο εξακοσίων ενενήντα τριών (693) συναλλαγών. Από τους ελέγχους που διενεργήσαμε, δεν προκύπτει πουθενά το όνομα του ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ως διακινητή των εμπορευμάτων και δεν αποδεικνύεται σχέση διαμεσολαβητή του ανωτέρω στη διακίνηση ορθοπεδικών και ιατρικών ειδών προς το Π.Π.Γ.Ν. Λάρισας. Ο ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ δεν είναι εταίρος της εταιρείας ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ και ΣΙΑ Ε.Ε» 8. Σύμφωνα με το υπ αριθμ / απαντητικό έγγραφο του ΠΓΝ Λάρισας, επισημαίνεται ότι το ΠΓΝ Λάρισας παρέπεμψε με το υπ αριθμ / έγγραφό του στην Β θμια Υγειονομική Επιτροπή τις υπ αριθμ / , 30489/ και 31823/ αιτήσεις συνεχόμενων αναρρωτικών αδειών του υπαλλήλου ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, για το χρονικό διάστημα από έως , οι οποίες είχαν ήδη χορηγηθεί από την Α θμια Υγειονομική Επιτροπή, με την ενημέρωση ότι ο ίδιος ο υπάλληλος δήλωσε πως ήταν ψευδείς. Παρόλα αυτά, η Β θμια Υγειονομική Επιτροπή με το υπ αριθμ. 406/ έκρινε πως πρέπει να του χορηγηθούν οι ανωτέρω αναρρωτικές άδειες, αφού εξέτασε τον εν λόγω υπάλληλο, ο οποίος ανέφερε ότι ουδέποτε παραδέχθηκε ότι οι άδειες ήταν πλασματικές και πως ζήτησε την μετακίνησή του σε τμήμα που να του προκαλεί λιγότερο άγχος προσφερόμενος να παρουσιαστεί άμεσα. Τέλος, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 2096/ έγγραφό του το ΠΓΝ Λάρισας, μας γνωστοποιεί ότι με την υπ αριθμ. 23/ απόφαση του Διοικητή, ο κ.μπαχτσιβανοσ ΙΩΑΝΝΗΣ, μετακινείται στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας (ευθύνης του Γ.Ν. Λάρισας), όπου υπηρετεί μέχρι και σήμερα. 9. Σύμφωνα με το υπ αριθμ / απαντητικό έγγραφο του ΠΓΝ Λάρισας επισημαίνεται ότι «κατά την διάρκεια των ετών η επιλογή και τοποθέτηση του υλικού γίνονταν από τον θεράποντα ιατρό στην κλινική, που επέλεγε αποκλειστικά το είδος από την εταιρεία «ΜΠΑΧΤΣΙΒΑΝΟΥ ΦΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» «η εντολή εκτέλεσης και τοποθέτησης του υλικού δίνονταν από τον θεράποντα ιατρό της ορθοπεδικής κλινικής. Όταν ο θεράπων ιατρός Σελίδα 17 από 37

18 έκρινε ότι ο ασθενής χρήζει νάρθηκα τοποθετούσε το υλικό με πρωτοβουλία του από την αντίστοιχη εταιρεία». Ε2. Όσον αφορά τις διαδικασίες προμήθειας υλικού «νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σημείων» από το ΠΓΝ Λάρισας 1. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΥ6α/οικ.38611/ (ΦΕΚ 518/ τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση, καθορίζονταν οι ανώτατες τιμές αγοράς διαφόρων ειδών μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν και η ομάδα «ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» και ειδικότερα το υπ αριθμ. 623 είδος «νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σημείων» στη τιμή των 600 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Επίσης, στην τελευταία παράγραφο της εν λόγω απόφασης, οριζόταν ότι «στις εν λόγω νέες τιμές ή στις χαμηλότερες που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, που θα πρέπει να γίνει άμεσα και να συνταχθεί σχετική σύμβαση, θα παρέχεται πρόσθετη έκπτωση 5% εφόσον τα εκδιδόμενα τιμολόγια εξοφληθούν εντός 90 ημερών από την αποδεδειγμένη ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή των υλικών». Η παραπάνω απόφαση είχε ισχύ αρχικά μέχρι την και παρατάθηκε διαδοχικά μέχρι την , όπου με το άρθρο 37 του Ν.3784/ (ΦΕΚ 137/τ.Α) καταργήθηκε και έπαψε να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2955/ (ΦΕΚ 256/τ.Α), βάσει της οποίας οριζόταν ότι «Με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας & Πρόνοιας μπορεί να καθορίζεται ανώτατη τιμή προμήθειας, χωρίς διαγωνισμό, συγκεκριμένων υλικών, που δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς και υλικών, των οποίων ο χαρακτηρισμός ως πλέον κατάλληλων προς χρήση εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου ασθενούς, όπως υλικών οστεοσύνθεσης, αρθροπλαστικής, ενδοφακών και βαλβίδων υδροκεφαλίας». Επιπλέον, στο άρθρο 24 του Ν. 3846/ (ΦΕΚ 66/τ.Α / ) αναφέρεται ότι δημιουργείται «βάση δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν.3580/2007 με βάση τις τιμές των χωρών της Ε.Ε.» και εντάχθηκαν σ αυτή τα παραπάνω είδη. Ως εκ τούτου η προμήθεια κάθε είδους υλικού που περιλαμβάνεται στην υπ αριθμ. ΔΥ6α/οικ.38611/ (ΦΕΚ 518/ τ. Β / ) Υπουργική Απόφαση, όφειλε να γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Σελίδα 18 από 37

19 2. Σύμφωνα με την υπ` αριθμ. Υ4α/οικ. 1320/ (ΦΕΚ 99/τ.Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον Ορισμό Νοσηλίου Νοσοκομείων και μέχρι την καθιέρωση των «Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων» οριζόταν ότι: Στην έννοια του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου περιλαμβάνεται «κάθε ιατρική και νοσηλευτική προς τον άρρωστο συνδρομή που παρέχεται από το Νοσοκομείο και η σχετική δαπάνη του πραγματοποιείται για την παροχή στον άρρωστο των ανωτέρω υπηρεσιών». Στην έννοια του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεν περιλαμβάνονται «ε) Όλες οι μιας χρήσης συσκευές που υποστηρίζουν προσωρινά, περιοδικά ή μόνιμα ατελείς ή καταργημένες λειτουργίες του οργανισμού ή χρησιμοποιούνται για θεραπευτικές ή φαρμακευτικές μεθόδους. στ) Όλα τα θεραπευτικά μέσα εμφυτεύσιμα και μη. ζ). Όλα τα μοσχεύματα. η) Οι θεραπευτικές προθέσεις θ) Υλικά αγγειακής προσπέλασης και αιμοδυναμική ελέγχου για θεραπευτικούς και διαγνωστικούς σκοπούς» Επιπλέον, επισημαίνεται ότι «στην έννοια των περ. ε, στ, ζ, η, και θ περιλαμβάνονται και τα εξαρτήματα αυτών καθώς και τα απολύτως ειδικά όργανα εργαλεία, συσκευές, ειδικά φίλτρα και υλικά που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτησή τους ή την λειτουργίας τους και είναι μιας χρήσης. Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι το είδος «νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σημείων» δεν συμπεριλαμβάνεται στο κλειστό νοσήλιο και δεν ήταν υποχρέωση του Νοσοκομείου να το παρέχει, αλλά κατόπιν ιατρικής βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού να το προμηθεύεται ο ίδιος ο ασθενής ή ο συνοδός του από την εταιρεία της επιλογής του και η δαπάνη να αναζητείται από το ασφαλιστικό του ταμείο. 3. Σύμφωνα με την Αριθμ. Υ4α/οικ / (ΦΕΚ 1702/τ.Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, για την εφαρμογή νέας τιμολόγησης Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) και του Ημερήσιου Νοσηλίου για τους νοσηλευόμενους ασθενείς στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ορίζεται ότι: Στην έννοια του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου, περιλαμβάνεται «κάθε ιατρική και νοσηλευτική προς τον άρρωστο συνδρομή, που παρέχεται από το Νοσοκομείο καθώς και η σχετική δαπάνη που πραγματοποιείται για την παροχή σ αυτόν των ανωτέρω υπηρεσιών». Σελίδα 19 από 37

20 Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και τα εξαιρούμενα του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου, που περιγράφονται στην ΚΥΑ Υ4α/οικ. 1320/ (ΦΕΚ 99/τ.Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Όταν κάποια νοσηλεία υπερβαίνει τη μέση διάρκεια νοσηλείας (ΜΔΝ) του κάθε οριζόμενου KEN, τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τη δαπάνη για τις πρόσθετες ημέρες νοσηλείας (ημερήσιο κλειστό νοσήλιο και εξαιρούμενα αυτού), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ4α/οικ. 1320/ (ΦΕΚ 99/τ.Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με βάση την κατωτέρω αναπροσαρμογή του ημερήσιου ενοποιημένου κλειστού νοσηλίου. Για κάθε νέο KEN και μέχρις ότου αυτό λάβει αντίστοιχη κοστολόγηση, τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τη δαπάνη (ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο και εξαιρούμενα αυτού), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Υ4α/οικ. 1320/ (ΦΕΚ 99/τ.Β ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με βάση την κατωτέρω αναπροσαρμογή του ημερήσιου νοσηλίου. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1/10/2011. Η παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ4α/οικ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 2150/τ.Β /2011), ΓΥ5α/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 35/τ.Β / ) και Υ4α/οικ.13740/ ΚΥΑ(ΦΕΚ 940/τ.Β /2012 και ισχύει μέχρι σήμερα. Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι με την εφαρμογή του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (ΚΕΝ) ο «νάρθηκας γόνατος τεσσάρων σημείων» συμπεριλαμβάνεται σ αυτά και επομένως το Νοσοκομείο έχει την υποχρέωση διάθεσης του είδους στο ασθενή κατά την διάρκεια νοσηλείας του. 4. Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέξαμε κατά την διερεύνηση της συγκεκριμένης καταγγελίας αλλά και το υπ αριθμ / απαντητικό έγγραφο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΠΓΝΛ) σχετικά με την προμήθεια του συγκεκριμένου είδους, διαπιστώνονται τα παρακάτω: Η προμήθεια του είδους μέχρι την ισχύ του ΦΕΚ 518/τ.Β / , δηλ. μέχρι την εφαρμογή του Ν. 3784/ (ΦΕΚ 137/τ.Α ), το ΠΓΝ Λάρισας ακολουθούσε την κάτωθι διαδικασία. «Η εντολή εκτέλεσης και τοποθέτησης του υλικού δίνονταν από τον θεράποντα ιατρό της Ορθοπεδικής Κλινικής. Όταν ο θεράπων ιατρός έκρινε ότι ο ασθενής χρήζει νάρθηκα τοποθετούσε το υλικό με πρωτοβουλία του από την αντίστοιχη εταιρία. Το Σελίδα 20 από 37

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα