33 o. 5 th ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. TRILATERAL MEETING ON Osteoporosis & Osteoarthritis. Ξενοδοχείο Makedonia Palace

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "33 o. 5 th ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. TRILATERAL MEETING ON Osteoporosis & Osteoarthritis. Ξενοδοχείο Makedonia Palace"

Transcript

1 GERHARD KUNTSCHER SOCIETY 33 o ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ξενδχεί Makedonia Palace 5 th TRILATERAL MEETING ON Osteoporosis & Osteoarthritis

2 06-FOR-05/

3 Βέλτιστη ανάμιξη για στικά τσιμέντα: Εύκλ ασφαλές ατελεσματικό* Σύστημα ανάμιξης κενύ ΑΠΟ ΤΗ HERAEUS για στικά τσιμέντα PALAMIX εύκλς χειισμός για όλες τις εφαμγές *εύκλ μιγενές και έτιμ για εφαμγή στικό τσιμέντ σε λίγα μόν βήματα *ασφαλές αξιόιστς έλεγχς κενύ μέσω δείκτη κενύ στ σωλήνα αέα *ατελεσματικό ένα σύστημα για όλες τις εφαμγές στην σθετική τσιμεντίησης χάη σε μία ικιλία διαφετικών μεγεθών φσίγγων και ειδικών αελκμένων Heraeus Hellas EPE ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ Τηλ: Φαξ:

4

5 33 O Ετήσι Σνέδι Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. -7 Αιλί 0 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ξενδχεί Makedonia Palace ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειτές Καλωσόισμα Πέδ 5 Γενικές Πληφίες 6 Σχεδιάγαμμα Έκθεσης 8 Εχαιστίες 0 Ειστημνικό Πόγαμμα e-posters 3 Εετήι Ονμάτων & Πέδων 36 Εετήι Ονμάτων 38

6 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Καετάνς Γεώγις, Χιστφίδης Ιωάννης Δ. Αλβανός Ν. Βαλάνς Β. Βαγγάλας Ι. Γιγής Δ. Γιάτσκς Β. Γύλις ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πόεδς Γ. Γκύβας Μέλη Τ Διικητικό Σμβύλι της ΟΤΕΜΑΘ και ι Α. Ελεθεόλς Κ. Θεδωίδης Α. Καετάν Δ. Καύτσης Μ. Κύκς Α. Κωνσταντινίδης Γ. Μακόλς Η. Μισμινάς Ι. Μισχινιώτης Α. Μτσιάδης Ν. Πάν Ε. Πανταζής Ι. Παάς Σ. Πέλις Ν. Πλύδωας Μ. Πτύνης Α. Τζαβέλας Π. Χιστδύλ Α. Γεωγύλης Π. Γκιβίσης Γ. Γκδόλιας Χ. Δημητί Γ. Δόσς Θ. Κααχάλις Ν. Λαλιώτης Β. Λκμήτς Θ. Μεσλίκας Χ. Μίκς ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πόεδς Ι. Κύκς Μέλη Κ. Νάτσης Θ. Ντόβας Κ. Πααγεωγί Π. Πααδόλς Σ. Πααστεγί Ν. Σαμαάς Δ. Τάκης Ι. Τσάγιας Ε. Τσαίδης Ε. Τσιίδης Α. Βεέττας Α. Γύλις Κ. Καζάκς Α. Κααθανάσης ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πόεδς Α. Χιστδύλ Μέλη Α. Καανικόλας Α. Κιακίδης Κ. Μαλίζς Δ. Μαγιάννης Α. Μεής Θ. Ξενάκης Γ. Πετσατώδης Σ. Σαικλόγλ Α. Χατζηγιαννάκης Ι. Χατζώκς Ειτή κίσεως φικής εγασίας ς βάβεση Πόεδς Ι. Χατζώκς Μέλη Δ. Αλβανός Π. Γκιβίσης Κ. Θεδωίδης Ειτή κίσεως posters ς βάβεση Πόεδς Γ. Πετσατώδης Μέλη Ν. Πάν Μ. Πτύνης Ε. Τσιίδης Ειτή κίσεως δημσιεμένης εγασίας στ ειδικό Οθαιδική Πόεδς Σ. Πααστεγί Μέλη Α. Ελεθεόλς Θ. Μεσλίκας Ι. Τσάγιας Ειτή διαγωνισμύ Ειδικεμένων Πόεδς Φ. Σάιεχ Μέλη Κ. Δίτσις Ε. Καλύβας Μ. Σαββίδης Εξελεγκτική Ειτή Δ. Εθμιάδης, Ι. Παάς, Α. Πααστεγί

7 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαητί Σνάδελφι, 'Εχμε τη χαά να σας καλωσίσμε στην όμφη Θεσσαλνίκη, στ 33 Ετήσι Σνέδι της Οθαιδικής Ταματλγικής Εταιείας Μακεδνίας και Θάκης θα γίνει στις -7 Αιλί 0, στ ξενδχεί Makedonia Palace. Με διαλέξεις ξένων και Eλλήνων διακεκιμένων μιλητών, στγγλά ταέζια, δφικά σμόσια, ελεύθεες ανακινώσεις, e-posters και κλινικά φντιστήια, στχεύμε να ασιαστύν τα νεώτεα, τεκμηιωμένα δεδμένα στις άχσες τεχνικές και θεαετικές σεγγίσεις, σε ένα όσ τ δνατόν εύτε φάσμα τ γνωστικύ αντικειμέν της Οθαιδικής & Ταματλγίας. Σνεχίζντας την ετχημένη αάδση των ηγύμενων σνεδίων, τ Σνέδι μας φιλδξεί να ατελέσει ένα σημαντικό γεγνός στην ιτική ενημέωση και σνεχιζόμενη εκαίδεση όλων μας, αλαιών και νέων σναδέλφων. Θέλμε και ελίζμε ότι τ 33 Ετήσι Σνέδι μας θα είναι ειτχημέν, τόσ ειστημνικά με την ενεγό σμμετχή σας και με τ διάλγ θα ανατχθεί, όσ και γανωτικά, αά τις δσμενείς σγκίες. Με εκτίμηση Γιώγς Γκύβας Πόεδς ΟΤΕΜΑΘ 0 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Πόεδς Α' Αντιόεδς Β' Αντιόεδς Γενικός Γαμματέας Αναληωτής Γαμματέας Ταμίας Μέλη Εκόσως Εκτάκτων Μελών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΦΑΡΕΣ ΣΑΪΕΧ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Σ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΤΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Ε. ΖΗΔΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΑΣ 5

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τός Σνεδί Θεσσαλνίκη, Makedonia Palace Ημεμηνίες Διεξαγωγής Σνεδί -7 Αιλί 0 Ειστημνικό Πόγαμμα Τ ειστημνικό όγαμμα τ Σνεδί θα ειλαμβάνει διαλέξεις, στγγλά ταέζια, e-posters, δφικά σμόσια και κλινικά φντιστήια. Γλώσσα Σνεδί Η είσημη γλώσσα τ Σνεδί θα είναι η Ελληνική. Μιδότηση (CME) Η αακλύθηση των εγασιών τ Σνεδί θα ειδτηθεί με Μόια Σνεχιζόμενης Ιατικής Εκαίδεσης (CME - CPD) Ενακτήια Τελετή Η Ενακτήια Τελετή τ Σνεδί θα γίνει την Πέμτη Αιλί 0 και ώα 8.30 στ ξενδχεί Makedonia Palace, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ. Θα ακλθήσει κκτέιλ δχής για όλς τς σνέδς. Είσημ δείν Τ είσημ δείν τ Σνεδί θα γίνει τ Σάββατ 6 Αιλί 0 και ώα.30 στ Yacht Club - MAKEDONIA PALACE. Τιμή ανά άτμ 5. Έκθεση Καθ όλη τη διάκεια τ Σνεδί θα άχει έκθεση φαμακετικών εταιειών και εταιειών λικών και εξλισμύ. Εγγαφές Μετά τις 5//0 και εί τό Ειδικεμένι 70 Ιατί ειδικεόμενι 80 Φσικθεαετές/Νσηλετές 70 Φιτητές 0 Τ δικαίωμα σμμετχής των ιατών, φσικθεαετών και νσηλετών ειλαμβάνει: Σμμετχή στην Ενακτήια Τελετή και στη Δεξίωση Υδχής Παακλύθηση όλων των εγασιών τ Σνεδί Είσδ στν εκθεσιακό χώ Υλικό τ Σνεδί, Τελικό Πόγαμμα και CD Πειλήψεων Πιστιητικό Σμμετχής Καφέ στη διάκεια των διαλειμμάτων τ Σνεδί Τ δικαίωμα σμμετχής των φιτητών ειλαμβάνει: Παακλύθηση όλων των εγασιών τ Σνεδί Είσδ στν εκθεσιακό χώ Υλικό τ Σνεδί, Τελικό Πόγαμμα και CD Πειλήψεων Πιστιητικό Σμμετχής Για την ειβεβαίωση της εγγαφής ααιτείται λήης εξόφληση 6

9 Kνκάδες & Barcode Παακαλύνται ι σύνεδι να φέν εμφανώς την κνκάδα τς χηγείται αό τη Γαμματεία καθ όλη τη διάκεια τ Σνεδί. Στην κνκάδα άχει γαμμωτός κωδικός (barcode) θα σκανάεται σε ειδικό μηχάνημα κατά την είσδ και έξδo αό τις αίθσες. Σύμφωνα με την τελεταία α. 8867/9..0 εγκύκλι τ ΕΟΦ για τη διγάνωση σνεδίων, μόν με τη σμλήωση τ 60% των σνλικών ωών τ γάμματς δίδεται τ ιστιητικό αακλύθησης. Πασιάσεις μιλιών Οι αίθσες θα είναι λήως εξλισμένες για βλή μέσω Η/Υ και όλες ι ασιάσεις θα γίνν μέσω της κεντικής μνάδας τ Σνεδί. Παακαλύμε όως ααδώσετε τ λικό σας στην τεχνική Γαμματεία, τλάχιστν ώα ιν την ασίασή σας. Για την καλύτεη εξηέτησή σας αακαλύμε η ασίαση σας (Power Point) να βίσκεται αθηκεμένη σε USB ή CD. Πφικές ανακινώσεις Η χνική διάκεια για τις φικές ανακινώσεις είναι 6 λετά για ασίαση και λετά για σζήτηση). Παακαλύνται ι μιλητές και ι όεδι να φντίσν για την αστηή τήηση τ χόν. Ηλεκτνικά όστε (e-posters) Σε ειδικά διαμφωμέν χώ, θα άχν θόνες ό κάθε σύνεδς θα μεί να ειλέξει και να μελετήσει τ όστε τν ενδιαφέει. Βαβεία Σνεδί Κατά τη διάκεια τ είσημ δείν τ Σνεδί, θα ανεμηθύν βαβεία καλύτεης φικής ανακίνωσης, καλύτε e-poster, καλύτεης δημσίεσης στ "ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ" και βαβεί ειδικεμένων. ΔΙΑΜΟΝΗ Ξενδχεί Τιμή Δωματί MAKEDONIA PALACE 0 ELECTRA PALACE 0 CITY HOTEL 0 Οι ανωτέω ημεήσιες τιμές αφύν μνόκλινα ή δίκλινα για μνόκλινη χήση δωμάτια και σμειλαμβάνν ωινό & φός. Ελάχιστη διαμνή 3 νύχτες. Για να ισχύσει η κάτηση ααιτείται καταβλή 50% τ σνλικύ σύ και η εξόφληση έως τις 3/3/0. Ογάνωση Σνεδί Οθαιδική Ταματλγική Εταιεία Μακεδνίας Θάκης Εγνατία 0, , Πλαία Θεσσαλνίκη Τηλ.: , Φαξ: Website: Γαμματεία Σνεδί ERA Ltd CONGRESSES EVENTS BUSINESS TRAVEL INCENTIVES TOURISM Ασκληιύ 7, ΑΘΗΝΑ Tηλ.: , Fax: Web site: Ωες Λειτγίας Γαμματείας Πέμτη Αιλί 08:30-8:30 Παασκεή 5 Αιλί 08:30-0:30 Σάββατ 6 Αιλί 08:30-0:30 7

10 33 O Ετήσι Σνέδι Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. -7 Αιλί 0 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ξενδχεί Makedonia Palace ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 8

11 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Stand 0 & 0...Rontis Stand 0...Ortholand Stand 05...Orthomedical Stand 09...Angelini Pharma Hellas Stand 0...Trimed Hellas Stand &...Unimed Stand 3...Euromedica - Αωγή Θεσσαλνίκης Stand...Omed Orthopaedics Stand 5...Vianex Stand 6 & 7...Pfizer Hellas Stand 8...Medical Brace Stand 9...Scoliosis Stand 0...Εστάθις Γιόφκς Stand...Advanced products Stand 3...Petsiavas Stand...Proton Pharma Stand 5...Δημ. Ρεκύτης ΑΕ. OSTEOCELL Stand 6...Opto Hellas Stand 7...Pharmaserve Lilly 9

12 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ο Πόεδς και τα μέλη τ Δ.Σ. της Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. και η Ογανωτική Ειτή τ Σνεδί εχαιστύν θεμά τις αακάτω εταιείες για την στήιξή τς ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΟΦΚΟΣ &ΣΙΑ 0

13 Ειστημνικό Πόγαμμα

14 Π έ μ τ η Α ι λ ί ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ Γενική Σνέλεση Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. (Εί μη αατίας, Σάββατ 6 Αιλί 0) Εγγαφές Στγγλό Ταέζι ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Σάιεχ Φ. - Μακής Β. Πσελάσεις σε εανεγχείηση (revision) TKA Ντελής Ι. Αντιμετώιση δμικών στικών αωλειών μηιαί και κνήμης σε αναθεώηση λικής αθλαστικής γόνατς Πετσατώδης Γ. Αστάθεια μετα α ωτγενή λική αθλαστική γόνατς Μίχς Ι. ειλγή ενδθέσης σε αναθεώηση λικής αθλαστικής γόνατς Ιωαννίδης Γ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κιακίδης Α. - Κκμής Θ. Διάλεξη - ΜΠΙΣΜΠΙΝΑΣ Η. Ο Οθαιδικός ως Διαχειιστής και Διικητικός μαζί. Μια αγματικότητα τ 0 Διάλεξη - ΧΑΛΙΔΗΣ Β. High Flexion Total Knee Arthroplasty. Current Concepts ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ Στγγλό Ταέζι ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μάμης Γ. - Σαββίδης Μ. Ε.Η. σε μεταστάσεις στα μακά στά Πααδόλς Π. Ανικτά κατάγματα μακών στών, Ex - Fix ή Ε.Η Καλύβας Ε. Η θέση της Ε.Η. σε ψεδαθώσεις μηύ και κνήμης Αλβανός Δ. Η θέση της Ε,Η. σε ψεδαθώσεις βαχινί Τάκης Δ. Αθδέσεις στα κάτω άκα και Ε.Η. Ελεθεόλς Α. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μίχς Ι. - Καλύβας Ε. Διάλεξη - ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Φ. Πειφεική ασφάλιση στην ενδμελικη ηλωση μηύ και κνήμης - τι νεότε άχει Διάλεξη - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Μ. Κατάγματα δύ και τιών τεμαχίων κεφαλής βαχινί - Έχει θέση η ενδμελική ήλωση; ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πααστεγί Σ. - Γύλις Α. Διάλεξη - ΝΑΤΣΗΣ Κ. Ρήξη τ καταφτικύ τένντα τ δικέφαλ βαχινί μός. Χειγική αντιμετώιση Διάλεξη - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Ι. Η όθεση της ωμγλήνης και τός σταθείησής της στην λική αθλαστική τ ώμ ΔΙΑΚΟΠΗ

15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ Στγγλό Ταέζι ADVANCED ARTHROSCOPIC SHOULDER SURGERY. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ. HOW I DO IT. WHERE ARE THE LIMITS? ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πααδόλς Π. - Βαγγάλας Β. Αθσκική ακατάσταση ήξεων λάτι Καάταγλης Δ. Αθσκική ακατάσταση αθίτιδας ώμ Φανδίδης Ε. Αθσκική αελεθέωση ελάτι νεύ Μτσιάδης Α. Αθσκική Latarjet Πααδόλς Π. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χιστφίδης Ι. - Ζήδ Χ. Διάλεξη - ΜΑΧΑΙΡΑΣ Γ. Τός αντιμετώισης μαζικών στικών αωλείων σε αναθεώηση TKA Διάλεξη - ΚΑΡΑΤΑΓΛΗΣ Δ. Βλάβες τ μτενντί ετάλ τ ώμ σε νές αθλητές ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαχαιάς Γ. - Νάτσης Κ Διάλεξη - ΓΑΡΝΑΒΟΣ Χ. Ο όλς των βλαστκττάων στη θεαεία της μη ώωσης των καταγμάτων και των στικών ελλειμάτων Διάλεξη - ΧΑΤΖΩΚΟΣ Ι. Διατατική ιστγέννεση και εκαίδεση στν Ελληνικό χώ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ Καλωσόισμα Γ. Γκύβας, Πόεδς Σνεδί Πσφωνήσεις είσημων σκεκλημένων Τιμητικές Διαλέξεις ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γ. Γκύβας - Γ. Καετάνς Ι. ΚΥΡΚΟΣ Κλλέγι Ελλήνων Οθαιδικών Χειγών: 30 χόνια ιστίας Γ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗΣ Οι ανητικές ειτώσεις αό την άκιτη εφαμγή της νέας τεχνλγίας στην Οθαιδική Π έ μ τ η Α ι λ ί 0 3

16 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΙ Π έ μ τ η Α ι λ ί Στγγλό Ταέζι SPORTS MEDICINE IN FOOT AND ANKLE ORTHPAEDICS ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ελεθεόλς Α. - Κωνσταντινίδης Α. Κακώσεις Πενιαίων Τενόντων σε Αθλητές Μανδής Γ. Έξω αστάθεια Πδκνημικής Κωνσταντινίδης Α. Footballer s ankle Ελεθεόλς Α. Ballet Dancer s ankle Σμεωνίδης Π. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Καανικόλας Α. - Σμεωνίδης Π. Διάλεξη - ΜΠΑΔΕΚΑΣ Θ. Αθίτιδα ισθί δός. Χειγικές θεαετικές τεχνικές Διάλεξη - ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. Πααμελημένες ήξεις Αχίλλει τένντα ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μισχινιώτης Ι. - Πααδημητί Ν. Διάλεξη - ΘΕΟΛΟΓΟΥ Κ. Η λήψη σγκατάθεσης εκ μές τ ιατύ και λιές ιατνμικές αάμετι Διάλεξη - ΛΑΘΗΡΑΣ Π. Μέτηση ιότητας στην γεία, στην θεδική- χειγική Διάλεξη - ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ Γ. Οι Σύγχνες Τεχνλγίες Πληφικής σε σνδασμό με την Καιντμία στην Οθεδική Χειγική ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λκμήτς Β. - Αστόλ Θ. Διάλεξη - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. Ιιδική Σνδμή. Διάγνωση και αντιμετώιση Διάλεξη - ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ Θ. Πότε ειτγχάνεται η ακατάσταση στην λική αθλαστική τ ισχύ Διάλεξη - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π. Σνδλδεσία στην στεωτική σνδλική στήλη ΔΙΑΚΟΠΗ Στγγλό Ταέζι ΛΟΙΜΩΞΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πετσατώδης Γ. - Ιωαννίδης Γ. Λιμώξη των ενδθέσεων. Διαγνωστική σέγγιση Σάιεχ Φ. Αναθεώηση κτύλης Μιτύνης Β. Αναθεώηση μηιαί στελέχς Κκμής Θ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χατζηγιαννάκης Αθ. - Αλβανός Δ. Διάλεξη - ΤΕΡΖΙΔΗΣ Ι. Η δνατότητα ειλγής άθλησης μετά αό λική αθλαστική τ ισχί και τ γόνατς Διάλεξη - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Α. Οστεωτικά κατάγματα έλ Διάλεξη - ΒΑΛΑΝΟΣ Ν. Χαμηλή σφαλγία. Ο όλς των ιελαγνίων αθώσεων ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ

17 Ελεύθεες Ανακινώσεις ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βεττάκς Α. - Σαμαάς Ν. Κατάγματα Κάτω Άκων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι Α Α Α3 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ KFN Τσάκωνας Ν., Γκίκας Γ., Δακαναγιωτάκη A., Πααδόλς Α., Ιωαννίδης Χ., Χιστάκης Ν. Οθαιδική Κλινική Γενικύ Νσκμεί Πέλλας - Νσκμεί Έδεσσας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΙΑΦΥΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ILIZAROV. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5 ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κεσσίδης Ε., Πετάκης Ι., Αβαμίδης Θ., Πααβλασί Χ., Κλιατζάκης Σ., Κύκς Ι.Μ., Πετάκης Ι. Γ Πανειστημιακή Οθαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσσαλνίκης "Πααγεωγί", Θεσσαλνίκη ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ILIZAROV Κεσσίδης Ε., Πετάκης Ι., Τσιτύας Δ., Αλαφάτης Η., Πτύνης Μ., Ι.Μ. Κύκς Γ Πανειστημιακή Οθαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσσαλνίκης "Πααγεωγί", Θεσσαλνίκη Π έ μ τ η Α Α5 Α6 Α7 Α8 ΤΟ NOTTINGHAM HIP FRACTURE SCORE ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Τιλκείδης Κ., Κιζιίδης Γ., Μαόλς Ρ., Γαλιατσάτς Δ., Αναστασόλς Γ., Βεβείδης Α., Καζάκς Κ., Δόσς Γ. Ιατική Σχλή, Δημκίτει Πανειστήμι Θάκης, Γενικό Πανειστημιακό Νσκμεί Αλεξανδύλης Πανειστημιακό Γενικό Νσκμεί Αλεξανδύλης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ "ILIZAROV". ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεσσίδης Ε., Σάταλης Α., Μόσχς Δ., Κκλίδης Α. Οθαιδική κλινική, Γ.Ν. Πααγεωγί Θεσσαλνίκης, Θεσσαλνίκη Οθαιδική κλινική, Γ.Ν. Ικάτει Θεσσαλνίκης, Θεσσαλνίκη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 5 ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γηγιάδης Γ., Καλύβας Ε., Αγαθαγγελίδης Φ., Γιαννακόλς Π., Χατζηέτ Θ., Πααστεγί Στ. Οθαιδική κλινική Αγ. Παύλς Θεσσαλνίκη ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Πετσατώδης Γ., Ταγκαλίδης Λ., Σαχίνης Ν., Πααδάκης Ν., Πλύζς Δ., Χιστδύλ Α. Α Οθαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Θεσσαλνίκη Ελεύθεες Ανακινώσεις Λιμώξεις - Όγκι μσκελετικύ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Νάτσης Κ., Moebius U., Λτζής Χ., Κντακιώτης Θ., Φύκα Ε., Ζααμύκας Θ. Ιατικό Διαβαλκανικό Κέντ, Θεσσαλνίκη Πανειστημιακή Πνεμνλγική Κλινική, ΓΝ Παανικλά Θεσσαλνίκη Α ι λ ί 0 5

18 Π έ μ τ η Α ι λ ί 0 Α9 Α0 Α Α Α3 Α Α5 Α6 Α7 Α8 Λιμώξεις - Όγκι μσκελετικύ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΗΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ Νενόλς Α., Ξλύης Ν., Παλόλς Χ., Μεσλίκας Θ., Χατζώκς Ι. Β Οθαιδική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΙΣΧΙΟΥ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ Μαχαιάς Γ., Λεέτσς Π., Μιχαήλ Σ., Στλιανάκης Α., Αγύης Δ., Αναστασόλς Π., Σχίζας Ν., Καάς Α. Δ Οθαιδική Κλινική, Νσκμεί ΚΑΤ Εγαστήι Μικβιλγίας, Νσκμεί ΚΑΤ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΥΠΕΡΗΧΗΣΗΣ (SONICATION) ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Λεέτσς Π., Στλιανάκης Α., Μιχαήλ Σ., Αγύης Δ., Αναστασόλς Π., Σχίζας Ν., Καάς Α., Μαχαιάς Γ. Δ Οθαιδική Κλινική, Νσκμεί ΚΑΤ Μικβιλγικό Τμήμα, Νσκμεί ΚΑΤ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΟΣ MORTON Γηγιάδης Γ., Τάκης Δ., Γιαννακόλς Π., Καλύβας Ε., Αγαθαγγελίδης Φ., Πααστεγί Στ. Οθαιδική κλινική Άγις Παύλς Θεσσαλνίκη Ελεύθεες Ανακινώσεις ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γκέκας Χ. - Σαής Ι. Κατάγματα άνω άκων ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟ ΗΛΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χιστδύλ Α., Γιγής Ι., Αντωνγλύδης Π., Νενόλς Α., Μεσλίκας Θ., Χατζώκς Ι. Β Οθαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θεσσαλνίκης «Γ. Γεννηματάς» ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣHΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ KIRSCHNER Αγαθαγγελίδης Φ., Γκλιύλ Ε., Γκγκλιάς Ν., Φωτιάδης Η., Ντόβας Θ. Οθαιδική κλινική. Γενικό Νσκμεί Ημαθίας (αάτημα Βέιας) ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΥ. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Πααγεωγί Ι., Πααντωνί Ν., Δαίδης Γ., Πααγεωγί Κ., Τέμμας Ι., Καανικόλας Α. Οθαιδική κλινική Γ.Ν.Δάμας Οθαιδική κλινική Γ.Ν.Κιλκίς ΈΚΤΟΠΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΑΚΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΛΕΝΗΣ Μγικλής Δ., Πααδήμας Α., Σκτέης Δ., Βασιλάκης Α., Ψχγιός Β.Ν. Ε Οθαιδικό τμήμα, Μνάδα Χειύ, Ασκληιεί Βύλας ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΣΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ Μγικλής Δ., Σκτέης Δ., Γαββάνης Ν., Βασιλάκης Α., Ψχγιός Β.Ν. Ε Οθαιδικό Τμήμα, Μνάδα Χειύ, Ασκληιεί Βύλας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ Αλαφάτης Η., Σαής Ι., Καανάσσς Μ., Τσιτύας Δ., Σάιεχ Φ., Κύκς Ι.Μ. Γ Οθαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Πααγεωγί, Θεσσαλνίκη 6

19 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι Α9 Α0 Α Α Α3 Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΑΣ.ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γηγιάδης Γ., Καλύβας Ε., Αγαθαγγελίδης Φ., Γιαννακόλς Π., Χατζηέτ Θ., Πααστεγί Στ. Οθαιδική κλινική Άγις Παύλς Θεσσαλνίκη ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Τσαίδης Ε., Βαελτζίδης Ν., Σίκας Ι., Καλαντζής Π., Σαικλόγλ Σ. Οθαιδική κλινική Γενικύ Νσκμεί Καβάλας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Τσαίδης Ε., Βαελτζίδης Ν., Κααβέλης Α., Νίττης Γ., Σαικλόγλ Σ. Οθαιδική κλινική Γενικύ Νσκμεί Καβάλας Ελεύθεες Ανακινώσεις Κατάγματα κάτω άκων ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 3 ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Πλακύτσης Σ., Πααδόλς Δ., Λκίσσας Μ., Κλβάης Π., Γιαννύλης Δ., Μαδντίδης Α. Οθαιδική Κλινική, Πανειστημιακό Γενικό Νσκμεί Ιωαννίνων, Ιωάννινα Α Πανειστημιακή Οθαιδική Κλινική, Νσκμεί Αττικόν ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΩ ΚΝΗΜΗΣ ΤΥΠΟΥ IV ΣΕ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Αλασεϊλής Δ.¹, Λαμόλς Κ.², Σαντάς Ρ.¹, Κωνσταντινίδης Γ.¹, Βασιλειάδης Γ.², Πααγεωγί Χ.³ Γενική Κλινική Θεσσαλνίκης Οθαιδική Κλινική Γενικύ Νσκμεί Γιαννιτσών 3 Οθαιδική Κλινική Πανειστημί Ιωαννίνων «NΟΣΟΣ PELLEGRINI STIEDA»: ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΟΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ; Κωνσταντινίδης Α., Σαββίδης Μ., Πλύδωας Ν., Γκύβας Γ. Α Οθαιδική Κλινική Γ.Σ.Ν.Ε. Α5 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Σαββίδης Μ.¹, Κωνσταντινίδης Α.¹, Γιάτσκς Δ.¹, Καετάν Α.², Μισμινάς Η.², Γκύβας Γ.¹ ¹ Α Οθαιδική Κλινική Γ.Σ.Ν.Ε. ² Β Οθαιδική Κλινική Γ.Σ.Ν.Ε. Π έ μ τ η Α ι λ ί Α6 Α7 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ LONG GAMMA-NAIL Σαββίδης M., Χιστδύλ Π.,Κωνσταντινίδης Α., Τζαβέλας Α.Ν., Μισμινάς Η., Γκύβας Γ. A και Β Οθαιδικές Κλινικές ΓΣΝΕ Θεσσαλνίκης Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ ΤΟΥ LONG Γ-NAIL (STRYKER ) Σαββίδης M., Χιστδύλ Π.,Κωνσταντινίδης Α., Τζαβέλας Α.Ν., Μισμινάς Η., Γκύβας Γ. A και Β Οθαιδικές Κλινικές ΓΣΝΕ Θεσσαλνίκης 0 7

20 Ελεύθεες Ανακινώσεις ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αλασεϊλής Δ. - Γύλις Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι Π έ μ τ η Α ι λ ί 0 Α8 Α9 Α30 Α3 Α3 Α33 Α3 Α35 Οθεδική αίδων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥΣ ΗΛΟΥΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Νενόλς Α., Σαμδάνης Β., Μεσλίκας Θ., Πάν Ν., Γύλις Β., Χατζώκς Ι. Β Οθαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θεσσαλνίκης Γ. Γεννηματάς ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Μία νέα μέθδς στην εηχγαφική αξιλόγηση τ νεγνικύ ισχί Λαλιώτης N., Γεωγί Β., Αλαφάτης Η., Πετάκης Ι., Καετάν Α., Κύκς Ι. Πανειστημιακή Οθαιδική Κλινική Νσκμεί Πααγεωγί ΑΠΘ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΟΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Λαλιώτης Ν., Γεωγί Β., Τσίτας Δ., Καανάσσς Μ., Αβαμίδης Θ., Κύκς Ι. Πανειστημιακή Οθαιδική Κλινική Νσκμεί Πααγεωγί ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΩΔΥΝΗΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ GRICE- GREEN Αντωνγλύδης Π., Σαμδάνης Β., Μεσλίκας Θ., Γιγής Ι., Χατζώκς Ι. Β Οθ. Κλινική ΑΠΘ, Νσκμεί «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλνίκης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΡΑΙΒΟΙΠΠΟΠΟΔΙΑΣ Δημητιάδης Σ., Ξλύης Ν., Μεσλίκας Θ., Σαμλαδάς Ε, Χατζώκς Ι. Β Οθ. Κλινική ΑΠΘ, Νσκμεί «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλνίκης ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑΣ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (PFFD). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Αλασεϊλής Δ.¹, Λαμόλς Κ.², Βασιλειάδης Γ.², Αβαμίδης Χ.², Κμίλιας Α.³ Γενική Κλινική Θεσσαλνίκης Οθαιδική Κλινική Γενικύ Νσκμεί Γιαννιτσών 3 Οθαιδική Κλινική Πανειστημί Ιωαννίνων ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΥΠΕΡΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ GARTLAND III. ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Σαμέλης Π., Κωνσταντίν Α., Πενιεντάκης Σ., Μανιάτης Κ. Α Οθαιδική Κλινική, Γενικό Νσκμεί Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κιακύ», Αθήνα ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΥ BLOUNT Μεταξιώτης Δ., Πετάς Κ., Μελάς Ι., Αλβανός Δ., Κιακίδης Α. Β Οθαιδική Κλινική, Γ.Ν. Πααγεωγί, Θεσσαλνίκη 8

21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ Γενική Σνέλεση Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. (Εί μη αατίας, Σάββατ 6 Αιλί 0) Στγγλό Ταέζι ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ Α. ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πανταζής Ε. - Ιωσηφίδης Μ. Σύνδμ Κιλιακών-Πσαγωγών: Αθλητική Κήλη Αστλίδης Στ. Σύνδμα έχησης εί την κατ ισχίν άθωση Πααβασιλεί Αθ. Πόσθις όνς γόνατς Σαββίδης Μ. Τενντίτις Αχιλλεί Κκλιάς Ν. Κατάγματα εκ κώσεως Σαμαάς Ν. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μιτύνης Β. - Χιστδύλ Α. Διάλεξη - ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ Π. Αθλαστική ισχύ μικής χειγικής αέμβασης. Μύθς ή αγματικότητα; Διάλεξη - ΒΕΡΕΤΤΑΣ Δ. Registry αθλαστικών Χησιμότητα και μελλντικές ειτώσεις ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ Στγγλό Ταέζι ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Καζάκς Κ. - Κβέσης Π. Κακώσεις ελικύ δακτλί Κβέσης Π. Ανικτά κατάγματα - Μαλακά μόια Τιλκείδης Κ. Κατάγματα μεγάλων μακών στών Δόσς Γ. Ελεγχόμενη θεαιδική αντιμετώιση τ λταματία (D.C.O.) Καζάκς Κ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βαχαβιόλς Ν. - Τσανίδης Κ. Διάλεξη - ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ Ι. Μεταβλική ανταόκιση σε μείζνες ταματισμύς Διάλεξη - ΔΑΡΜΑΝΗΣ Σ. Κατάγματα έλ και κτύλης. Τι έχει αλλάξει τα τελεταία χόνια ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γκιβίσης Π. - Θεδωίδης Κ. Διάλεξη - ΜΠΑΜΠΗΣ Γ. Ανισσκελία μετά αό ΤΗΑ. Yάχει όβλημα; Διάλεξη - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Θεαεία στικών ελλειμμάτων αντιβαχί ΔΙΑΚΟΠΗ Π α α σ κ ε ή 5 Α ι λ ί 0 9

22 Π α α σ κ ε ή 5 Α ι λ ί Στγγλό Ταέζι ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λκμήτς Γ. - Χαντζίδης Π. Νσηλετική σέγγιση γκλγικύ ασθενύς ( δχή, ετιμασία, στήιξη, μτχ φντίδα) Κότσαλη Α. Αιματλγική σέγγιση στ λλαλύν μέλωμα με στελτικές βλάβες σνδύλων- Σνεγασία με τν Οθαιδικό Κατωδύτ Ε. Ογκλγική σέγγιση ασθενύς με μεταστάσεις σνδύλων Δινσόλς Δ. Οθαιδική σέγγιση στη θεαεία σνδλικών καταγμάτων Αναγνωστίδης Κ. Ακτινλγική σέγγιση στις μεταστατικές σνδλικές βλαβές (διάγνωση, διαφική διάγνωση βλαβών, σνδλλαστική, ακτινβλία) Χσύλ Τ. Πασίαση ασθενών ΣΥΖΗΤΗΣΗ ειστατικών Λκμήτς Β. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μεής Α. - Χαλίδης Β. Διάλεξη - ΤΣΑΝΙΔΗΣ Κ. Πάνω αό 30 χόνια «χειγικής διάσωσης άκ» σε ωταθείς κακήθεις όγκς των στών με γκλγικές μέγα -θέσεις. Ειτεύγματα και μέλλν στη χειγική τ στικύ κακίν Διάλεξη - ΚΑΖΑΚΟΣ Κ. Δύσκαμτ γόνατ μετά αό λική αθλαστική ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πετσατώδης Γ. - Κμίλιας Α. Διάλεξη - ΚΟΥΛΑΛΗΣ Δ. Ψηφιακή λήγηση στην λική αθλαστική τ γόνατς Διάλεξη - ΜΠΕΡΗΣ Α. Μεταφά δακτύλ αό τ όδι στ χέι Στγγλό Ταέζι ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βαγγάλας Β. - Βατιμίδης Σ. Βασικές αχές αθσκόησης αγκώνα δνατότητες Δίτσις Κ. Αθσκική αντιμετώιση βλημάτων καύ Γκιβίσης Π. Αθσκική βήθηση στεσύνθεσης καταγμάτων κάτω έατς κεκίδας Μασδέκης Γ. Ενδσκική αντιμετώιση σνδόμ καιαί σωλήνα Βαγγάλας Β. Δφικό Σμόσι PHARMASERVE LILLY Πόεδς: Καετάνς Γ. - Γκύβας Γ. Διαφές μεταξύ Τειαατίδης και αντιστεκλαστικών φαμάκων Λκμήτς Β. Είδαση της Τειαατίδης στην ιότητα τ στύ και στην στική αντχή Σταθόλς Κ. 0

23 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χιστδύλ Π. - Κύ Μ. Διάλεξη - ΤΖΑΒΕΑΣ ΑΛ. Ρήξη ειχειλί χόνδ της κτύλης: αθσκική εκτμή ή ανακατασκεή; Διάλεξη - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Bλαισός Μέγας Δάκτλς. Υδόια ειφεική στετμία ώτ μετατασί{s.e.r.i}. Τεχνικές και βλήματα ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ Στγγλό Ταέζι ΔΙΕΥΡΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΧΩΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λαλιώτης Ν. - Μιντύδη Α. Γενικές αχές διάκισης της χωλότητς στα αιδιά Αλαφάτης Η. Ανατξιακή δσλασία ισχί, μετά την έναξη της βάδισης Γεωγί Β. Ακτινλγική σέγγιση των αθήσεων τ ισχί Καίκη Ε. Υμενίτιδα τ ισχί Γηγιάδης Γ. Ειφσιλίσθηση τ ισχί Πετάς Κ. Οστεχνδίτιδα τ ισχί Πετάκης Ι. Παθλγικές καταστάσεις τ ισχί, εκδηλώννται με χωλότητα Παγωνίδης Δ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πάν Ν. - Κντύδης Α. Διάλεξη - ΓΟΥΛΙΟΣ Β. Η χήση των εύκαμτων ήλων τύ esin (Nancy)στην αντιμετώιση καταγμάτων τ μηιαί, αλλά και άλλων αθήσεων τ ανατσσόμεν σκελετύ Διάλεξη - ΖΗΔΡΟΥ ΧΡ. Σννσηότητα και θεαετική αντιμετώιση στεόωσης ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Εθμιάδης Δ. - Λάας Ι. Διάλεξη - ΣΑΡΡΗΣ Ι. Αθλαστική κεφαλής κεκίδς. Νεότεα δεδμένα Διάλεξη - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. Χειγική θεαεία εξαθήματς ακωμικλειδικής ΔΙΑΚΟΠΗ Στγγλό Ταέζι ΠΕΝΤΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δίτσις Κ. - Κμίλιας Α. Αστάθεια- κάτω κεκιδωλενικής Βατιμίδης Σ. Σύνθετα κατάγματα κατω έατς κεκίδας Δίτσις Κ. Τα ι σχνά κατάγματα των στών τ καύ Καύτσης Δ. Οι κιώτεες ατάθειες τ καύ Σαής Ι. Ανακατασκεή των τενόντων Κμίλιας Α. Π α α σ κ ε ή 5 Α ι λ ί 0

24 Π α α σ κ ε ή 5 Α ι λ ί 0 Α36 Α37 Α38 Α39 Α0 Α Α Α Ελεύθεες Ανακινώσεις ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Καύτσης Δ. - Σταμάτης Μ. Άκα χεία - Άκς ς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι ΚΑΡΠΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΣΤΟΙΧΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΟ KIENBOCK ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΑΦΟΜΗΝΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (SLAC wrist) Σαής Ι., Κλιατζάκης Σ., Αλαφάτης Η., Τσιτύας Δ., Πααβασιλεί Κ., Κύκς Ι.Μ. Γ' Πανειστημακή Οθαιδική Κλινική ΑΠΘ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ Κωνσταντινίδης Ι., Δίτσις Κ., Αγάς Κ.*, Μτσιάδης Α., Χύτας Ι., Χιστδύλ Α. Ά Οθαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Γεώγις Παανικλά» *Στατιστικλόγς, ειστημνικός σνεγάτης στ Τμήμα Μαθηματικών τ Πανειστημί Θεσσαλίας ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΡΠΟΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΩ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ Γκιβίσης Π., Ακιτόλς Π., Σαχίνης Ν., Σταίδης Σ., Χιστδύλ Α. Α Οθαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Θεσσαλνίκη ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΟΣΤΙΚΗ ΑΥΛΑΚΑ ΜΕ ΔΙΟΣΤΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ Μακόλς Ν., Τσλάκης Ν., Αξιαλής Β., Καανικόλας Α. Οθαιδική Κλινική Γ.Ν.Ν. Kιλκίς ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΛΕΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΩΛΕΝΙΑ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ- ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μακόλς Ν., Τσλάκης Ν.,Τσανακλίδης Η., Καανικόλας Α. Οθαιδική Κλινική Γ.Ν.Ν. Kιλκίς ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ R.MANN). ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γηγιάδης Γ., Γιαννακόλς Π., Αγαθαγγελίδης Φ., Καλύβας Ε., Πααστεγί Στ. Οθαιδική κλινική Άγις Παύλς Θεσσαλνίκη ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ Κωνσταντινίδης Ι., Αντωναάκς Π., Σμεωνίδης Π., Πλύζς Δ., Χιστδύλ Α.. Ά Οθαιδική Κλινική ΑΠΘ, Νσκμεί Γ.Ν. Παανικλά, Θεσσαλνίκη ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τεζίδης Ι., Παασύλης Ε., Παακώστας Ε., Σιδείδης Α., Δαδύκης Δ., Κύτας Γ. The.M.I.S. center, Κλινική Αγ. Λκάς, Θεσσαλνίκη Φσικθεαετής, Eικ. Καθηγητής Α ΤΕΙΘ.

25 Α Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α Ελεύθεες Ανακινώσεις ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μισμινάς Η. - Γιγής Ι. Αθλητικές κακώσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΣΚΑΛΗΝΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ BLOCK ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ Μτσιάδης Α., Πααδόλς Π., Κάκη Ε., Κύτας Γ. 3, Βλάχς Γ., Χύτας Ι., Μαέκα Μ., Χιστδύλ Α. Α Οθαιδική Κλινική ΓΝ Παανικλά Αναισθησιλγικό τμήμα ΓΝ Παανικλά 3 ΤΕΙ Φσικθεαείας Θεσσαλνίκης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΡΗΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ Μγικλής Δ., Πααδήμας Α., Σκτέης Δ., Γαββάνης Ν., Ψχγιός Β.Ν Ε Οθαιδικό Τμήμα Ασκληιεί Βύλας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΑΓΚΥΡΩΝ ΓΙΑ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΩΜΟΓΛΗΝΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Κύλαλης Δ., Κααμάνης Ε., Μιμίδης Γ., Μακόλς Χ., Σαλικιώτης Θ., Σύας Ν., Μαστόκαλς Δ., Πααγγελόλς Π.Ι. η Οθαιδική Κλινική Πανειστημί Αθηνών, Π.Γ.Ν. Αττικόν ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ MOSAIC ΓΙΑ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Κύλαλης Δ., Μιμίδης Γ., Κααμάνης Ε., Μακόλς Χ., Σαλικιώτης Θ., Αγγελης Β., Μαστόκαλς Δ., Πααγγελόλς Π.Ι. η Οθαιδική Κλινική Πανειστημί Αθηνών, Π.Γ.Ν. Αττικόν ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΧΟΝΔΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ MACI ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΤΗ Παακώστας Ε., Τεζίδης Ι., Σιδείδης Α., Παασύλης Ε. The.M.I.S. center, Κλινική Αγ. Λκάς, Θεσσαλνίκη ALL-INSIDE ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ Σιδείδης Α., Σαββίδης Μ., Κκλιάς Ν. 3, Παακώστας Ε., Τεζίδης Ι., Παασύλης Ε. The.M.I.S. center, Κλινική Αγ. Λκάς, Θεσσαλνίκη Οθαιδική Κλινική, ΓΣΝΕ, Στατιωτικό Νσκμεί Θεσσαλνίκης 3 Κλινική Αγ. Λκάς, Θεσσαλνίκη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Παακώστας Ε., Παασύλης Ε., Τεζίδης Ι., Σιδείδης Α. The.M.I.S. center, Κλινική Αγ. Λκάς, Θεσσαλνίκη Π α α σ κ ε ή 5 Α ι λ ί 0 3

26 Π α α σ κ ε ή 5 Α ι λ ί 0 Α5 Α5 Α53 Α5 Α55 Α56 Α57 Α58 Α59 ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Παακώστας Ε., Σιδείδης Α., Παασύλης Ε., Τεζίδης Ι. The.M.I.S. center, Κλινική Αγ. Λκάς, Θεσσαλνίκη ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΟΝΔΡΙΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Ιωσηφίδης Μ., Κιακίδης Θ., Τότλης Τ., Αστλίδης Κ., Μιχαλόλς Κ., Σταύλ Α., Κιακίδης Α. Β Οθαιδική Κλινική, ΓΝ Πααγεωγί Θεσσαλνίκης Ελληνική Τάεζα Ομφαλλακντιακύ Αίματς, Ίδμα Ιατβιλγικών Εενών Ακαδημίας Αθηνών ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ OMNISPAN Τζαβέας Α. Ιατικό Διαβαλκανικό Κέντ, Θεσσαλνίκη Ελεύθεες Ανακινώσεις Έενα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥ- ΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Ζήδ Χ., Τότλης Τ., Πετάς Κ., Κιακίδης Θ., Κιακίδης Α. Β Οθαιδική Κλινική, Γ.Ν. Πααγεωγί Θεσσαλνίκης ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ζήδ Χ., Τότλης Τ., Ετχιάκς Ν., Κιακίδης Θ., Κιακίδης Α. Β Οθαιδική Κλινική, Γ.Ν. Πααγεωγί Θεσσαλνίκης ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ Νάτσης Κ, Αστλίδης Σ, Πιάγκ Μ, Σφίδης Γ, Λτζής Χ. Εγαστήι ειγαφικής Ανατμικής, Ιατική σχλή, Α.Π.Θ, Θεσσαλνίκη ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΘ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Κσκύνη Ε., Εσταθί Π., Παανικλά Σ., Κααγεώγ Κ., Μανωλίδ Ζ., Τσεώνη Μ., Εσταθί Α. Μικβιλγικό Εγαστήι Αεταίει Νσκμεί Πανειστημί Αθηνών Εθνικό Κέντ Ειχειήσεων Υγείας, Υγεί Υγείας ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Εσταθί Π., Κσκύνη Ε., Μανωλίδ Ζ., Κααγεώγ Κ., Τσεώνη Μ., Εσταθί Α. Εθνικό Κέντ Ειχειήσεων Υγείας-Υγεί Υγείας Μικβιλγικό Εγαστήι Αεταίει Νσκμεί Πανειστημί Αθηνών ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΥ ΜΥΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΗ ΡΗΞΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ Μτσιάδης Α., Δίτσις Κ., Κακανίδ Δ., Χατζησωτηί Α., Καλίδης Ι., Πααδάκης Ν., Αλμάνη Μ., Χιστδύλ Α. Α' Οθαιδική Κλινική, ΓΝ Παανικλά Εγαστήι Φσιλγίας ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 ΑΙΘΟΥΣΑ Α 08.30 09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 09.30-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΟΣ Συντονιστής: Π. Συμεωνίδης

Διαβάστε περισσότερα

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο Συνεχούς Επιμόρφωσης Ορθοπαιδικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Τόπος διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη, 29-30/06/2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Οργάνωση: Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 10:15-11:00 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ Προεδρείο: Μ. Τυλλιανάκης - Α. Κωνσταντινίδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 10:15-11:00 ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ Προεδρείο: Μ. Τυλλιανάκης - Α. Κωνσταντινίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 5 Μαΐου 2016 Αίθουσα Αριστoτέλης 08:30 09:30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Προεδρείο: Μ. Σαββίδης - Ι. Ντελής 09:30-10:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Πριν από ένα χρόνο περίπου διοργανώθηκε από την Κλινική μας, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Μ.Μ.Ο., το πρώτο Σεμινάριο με θέμα «Διόρθωση παραμορφώσεων των άκρων με χρήση κυκλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Η Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και η Ιατρική Εταιρεία Θράκης διοργανώνουν Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Κακώσεις - Κατάγματα Κάτω Άκρων», από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

22.2.2014. 12η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 424 Γ.Σ.Ν.Ε. / Α & Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

22.2.2014. 12η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 424 Γ.Σ.Ν.Ε. / Α & Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: 424 Γ.Σ.Ν.Ε. / Α & Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 12η 22.2.2014 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: Κ.Ε.Ο.Χ. (ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ) Ε.Α.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. (ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14 η Αρθροσκοπική Ηµερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σάββατο 2 Απριλίου 2016 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Aµφιθέατρο 424 ΓΣΝΕ

14 η Αρθροσκοπική Ηµερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σάββατο 2 Απριλίου 2016 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Aµφιθέατρο 424 ΓΣΝΕ 424 Γ.Σ.Ν.Ε. / Α & Β ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: ERA ΕΠΕ Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 36 34 944 Fax: 210 36 31 690 E-mail: info@era.gr Site: www.era.gr 14 η Αρθροσκοπική Ηµερίδα ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος Διημερίδας Δρ Κοσμάς Α. Παπαγεωργίου Συντονιστής Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Δράμας

Πρόεδρος Διημερίδας Δρ Κοσμάς Α. Παπαγεωργίου Συντονιστής Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Δράμας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ οργανωτικη επιτροπη Πρόεδρος Διημερίδας Δρ Κοσμάς Α. Παπαγεωργίου Συντονιστής Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Δράμας Μέλη Χατζηιωαννίδης Αριστείδης Σαρίδης Άλκης Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

29-30. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. IOYNΙΟΥ 2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Αλεξανδρούπολη

29-30. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. IOYNΙΟΥ 2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Αλεξανδρούπολη 25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 29-30 IOYNΙΟΥ 2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Αλεξανδρούπολη ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ. Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Εβδομαδιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΤΟΣ 2013 2014 Εβδομαδιαίο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ή ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς : Ι. Π. Σ ο φ ι α ν ό ς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 09/10/2013 Βιολογία πώρωσης του κατάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 1 ου Σεμιναρίου Χειρουργικής Ώμου: «Αρθροσκοπική Χειρουργική σε πτωματικά παρασκευάσματα» - με πρακτική άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52

«διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ 30/11/2013 6/52 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ - ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» ΕΠΩΔΥΝΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΣEΠTEMBPIOΣ 2011 22/9/2011 U/S: γενικά (εφαρμογές, διάγνωση, βιοψίες) A. Ρηγοπούλου Βασικές αρχές οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ. 20-22 Νοεμβρίου 2015 Αλεξανδρούπολη, ξενοδοχείο Astir Egnatia

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ. 20-22 Νοεμβρίου 2015 Αλεξανδρούπολη, ξενοδοχείο Astir Egnatia ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ 20-22 Νοεμβρίου 2015 Αλεξανδρούπολη, ξενοδοχείο Astir Egnatia 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Με χαρά σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στο φετινό Συμπόσιο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις Μυοσκελετικού

Κακώσεις Μυοσκελετικού Κακώσεις Μυοσκελετικού Ioannis Lazarettos MD PhD Κατάγματα Εξαρθρήματα Άνω Άκρου 2 Κατάγματα Κλείδας Το συχνότερο κάταγμα στα παιδιά Τυπική παρεκτόπιση Έλεγχος Βραχιονίου Πλέγματος Έλεγχος Κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ (Εγκύκλιος 129/2010)

ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ (Εγκύκλιος 129/2010) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. 1. Σπονδυλοδεσίες : 1.1 Διαδικασία έγκρισης Απαιτείται προέγκριση των υλικών και οστικών μοσχευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Πετσατώδης. Α. Χριστοδούλου Ε. Καλύβας

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Πετσατώδης. Α. Χριστοδούλου Ε. Καλύβας ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Πετσατώδης ΜΕΛΗ Π. Γκιβίσης Κ. Δίτσιος Π. Παπαδόπουλος Α. Πλούμης Γ. Χατζηλιάδης Προεδροι Α. Χριστοδούλου Ε. Καλύβας ΜΕΛΗ Π. Αθανασιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Υγεία Διευθυντής: Σάββας-Γεώργιος Σουρμελής. Υπό τις αιγίδες της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και του Κ.Ε.Ο.Χ

Β Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Υγεία Διευθυντής: Σάββας-Γεώργιος Σουρμελής. Υπό τις αιγίδες της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και του Κ.Ε.Ο.Χ Οργάνωση Α Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Π.Γ.Ν. «Αττικόν» Διευθυντής: Καθηγητής Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος Β Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Υγεία Διευθυντής: Σάββας-Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές αρχές τενοντομεταθέσεων Λαμπρινή Κατρανίτσα

1. Βασικές αρχές τενοντομεταθέσεων Λαμπρινή Κατρανίτσα Αγαπητοί συνάδελφοι, Για άλλη μια χρονιά σας καλωσορίζουμε και φέτος στα μεταπτυχιακά μαθήματα που ξεκίνησαν να διοργανώνονται πριν από 35 χρόνια από την Α Ορθοπαιδική Κλινική του ΑΠΘ. Σκοπός των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΛΩΝ Νάουσα, 29 Απριλίου τελικό πρόγραμμα. 1η Eπιστημονική Ημερίδα

ΑΠΟΛΛΩΝ Νάουσα, 29 Απριλίου τελικό πρόγραμμα. 1η Eπιστημονική Ημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2017 Επιστημονικές Εκδηλώσεις Επιστημονικές Εκδηλώσεις Ιωάννινα Θεσσαλονίκη Γενικός Συντονιστής: Αλέξανδρος Ελευθερόπουλος Επιστημονικοί

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός - Πρόσκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι και φίλες,

Χαιρετισμός - Πρόσκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι και φίλες, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χαιρετισμός - Πρόσκληση Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι και φίλες, Tύχη αγαθή, ευθύνη και αξίωση, φέτος να συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη λειτουργία της Oρθοπαιδικής Kλινικής της Δράμας. H Oρθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

33 ο Ετήσιο Συνέδριο O.T.E.MA.Θ.

33 ο Ετήσιο Συνέδριο O.T.E.MA.Θ. Ξενοδοχείο MAKEDONIA PALACE Θεσσαλονίκη 2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Κύριοι, Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στο 33 ο Ετήσιο Συνέδριο της Ορθοπαιδικής Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ Κλειστά (χωρίς λύση της συνέχειας του δέρματος) Ανοικτά (λύση της συνέχειας του δέρματος) επείγουσα χειρουργική επέμβαση Grade I: Grade II: Grade III

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δ-Α Βερέττας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός - Πρόσκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι και φίλες,

Χαιρετισμός - Πρόσκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι και φίλες, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χαιρετισμός - Πρόσκληση Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι και φίλες, Tύχη αγαθή, ευθύνη και αξίωση, φέτος να συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη λειτουργία της Oρθοπαιδικής Kλινικής της Δράμας. H Oρθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο. Τραύμα Άνω Άκρου. Με ελευθερη ςυμμετοχη. διοργανωση: κλινικη Χειρουργικης Χεριου - ανω ακρου - ΜικροΧειρουργικης κατ

Σεμινάριο. Τραύμα Άνω Άκρου. Με ελευθερη ςυμμετοχη. διοργανωση: κλινικη Χειρουργικης Χεριου - ανω ακρου - ΜικροΧειρουργικης κατ Σεμινάριο Με ελευθερη ςυμμετοχη ΑθήνΑ 4-5 Nοεμβρίου Έναρξη 15:00 μ.μ. Αμφιθέατρο νοσοκομείου ΚΑΤ «Γ. Χαρτοφυλακίδης» 2016 διοργανωση: κλινικη Χειρουργικης Χεριου - ανω ακρου - ΜικροΧειρουργικης κατ πληροφοριεσ:

Διαβάστε περισσότερα

Στη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΑΕ, θα είναι παρόντα όλα τα ιδρυτικά μέλη καθώς και όλοι οι διατελέσαντες πρόεδροι

Στη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΑΕ, θα είναι παρόντα όλα τα ιδρυτικά μέλη καθώς και όλοι οι διατελέσαντες πρόεδροι ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι! Μετά χαράς σας προσκαλούμε στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ στο 5 ο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής και Αθλητικών Κακώσεων. Αυτή τη φορά το εκπαιδευτικό Σεμινάριο, το οποίο έχει λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή. Πρώτη Ανακοίνωση

Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή. Πρώτη Ανακοίνωση Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή Πρώτη Ανακοίνωση 32ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΤΕΜΑΘ Πρόεδρος Ι. Στ. Μπισχινιώτης Α Αντιπρόεδρος Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2014 Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από: 9/01/2014 έως 18/12/2014 11:00-12:00 (Συζητήσεις Περιστατικών) 12:30-14:00 (Διαλέξεις) Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

TΡΑΥΜΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ. ΑΘΗΝΑ 4-5 Nοεµβρίου. Έναρξη 15:00 µ.µ. Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου ΚΑΤ «Γ. Χαρτοφυλακίδης» ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

TΡΑΥΜΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ. ΑΘΗΝΑ 4-5 Nοεµβρίου. Έναρξη 15:00 µ.µ. Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου ΚΑΤ «Γ. Χαρτοφυλακίδης» ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TΡΑΥΜΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΘΗΝΑ 4-5 Nοεµβρίου Έναρξη 15:00 µ.µ. Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου ΚΑΤ «Γ. Χαρτοφυλακίδης» 2 διοργανωση: κλινικη Χειρουργικης Χεριου - ανω ακρου - ΜικροΧειρουργικης κατ

Διαβάστε περισσότερα

Α Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. Γ. Παπανικολάου. Αστάθεια Ώμου. Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α.

Α Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. Γ. Παπανικολάου. Αστάθεια Ώμου. Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α. Α Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. Γ. Παπανικολάου Αστάθεια Ώμου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόεδρος Περικλής Παπαδόπουλος ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόεδρος Χριστοδούλου Αναστάσιος Γραμματέας Μπουτσιάδης Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ. Επίτιμος πρόεδρος Χριστοδούλου Αναστάσιος. Πρόεδρος Γκιβίσης Παναγιώτης. Αντιπρόεδρος Ξαρχάς Κωνσταντίνος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ. Επίτιμος πρόεδρος Χριστοδούλου Αναστάσιος. Πρόεδρος Γκιβίσης Παναγιώτης. Αντιπρόεδρος Ξαρχάς Κωνσταντίνος ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επίτιμος πρόεδρος Χριστοδούλου Αναστάσιος Πρόεδρος Γκιβίσης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος Ξαρχάς Κωνσταντίνος Γραμματεία Κατρανίτσα Λαμπρινή Επιστημονική επιτροπή Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική. Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική. Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ορθοπαιδική Κλινική Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα -Δραστηριότητες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 { Μετεκπαιδευτικά Διακλινικά Μαθήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ. δυσπλασίες: α) επιφυσιακές, β) μεταφυσιακές, γ) διαφυσιακές

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ. δυσπλασίες: α) επιφυσιακές, β) μεταφυσιακές, γ) διαφυσιακές ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ : Γ1 ΕΞΑΜΗΝΟ : Γ ΤΥΠΟΣ : ΜΓΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS : 6 ΓΛΩΣΣΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες) : Θ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ 22-24/11/ 2012 ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 09.00 10.30 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Συντονιστής : Χρήστος Γαρνάβος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Με ιδιαίτερη χαρά και φέτος για 17η φορά, η Oρθοπαιδική Kλινική της Δράμας διοργανώνει την καθιερωμένη πλέον ημερίδα των τριών Νομών, Σερρών - Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & κακώσεις του χεριού

Παθήσεις & κακώσεις του χεριού ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 15η Διημερίδα Σερρών, Δράμας, Καβάλας (Σε.δ.κα.) Παθήσεις & κακώσεις του χεριού 17&18.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επίτιμος Πρόεδρος Χριστοδούλου Αναστάσιος Πρόεδρος Γκιβίσης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος Ξαρχάς Κωνσταντίνος Γραμματεία Κατρανίτσα Λαμπρινή Μέλη Αθανασιάδου Πασχαλιά Ακριτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

EEXOT ADVANCED KNEE COURSE

EEXOT ADVANCED KNEE COURSE Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας EEXOT ADVANCED KNEE COURSE 22-25 Ιουνίου 2017 Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης» A D V A N C E D 2017 C O U R S E 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος

Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Συνέντευξη με τον κ. Διονύσιο Χίσσα, Χειρουργός - Ορθοπαιδικός, Τραυματιολόγος Τα τελευταία χρόνια δύο νέες τεχνικές ήρθαν να προστεθούν στον τομέα της ορθοπαιδικής, προσφέροντας μία σειρά από εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Γράφει: Τσαπακίδης Ιωάννης, Χειρουργός Ορθοπαιδικός Η οστεοτομία είναι μια επέμβαση με την οποία ο χειρουργός διαχωρίζει το οστό (προκαλεί δηλαδή, τεχνικά κάταγμα). Στη συνέχεια επανατοποθετεί τα κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

University of Nicosia, Cyprus

University of Nicosia, Cyprus University of Nicosia, Cyprus Κωδικός Μαθήματος Τίτλος μαθήματος Credits (ECTS) PTHE-532 Κλινική Ορθοπαιδική Επιστήμη 4 (10ΕCTS) ΙΙ. Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα μαθήματα Επιστημών Ζωής και Κανένα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Με ιδιαίτερη χαρά και φέτος για 17η φορά, η Oρθοπαιδική Kλινική της Δράμας διοργανώνει την καθιερωμένη πλέον ημερίδα των τριών Νομών, Σερρών - Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (7 ο εξ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (7 ο εξ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (7 ο εξ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Μάθημα: 26.9.2016 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σ. ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ, 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 CORFU PALACE HOTEL Διοργάνωση Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ.

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Μ.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Μ.Καµινάρης, Β.Φωτόπουλος, Ι.Σπανός A Ορθοπαιδική κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ. «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» 30/11/2013 ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012. Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ. «διάστρεμμα» - «Ro ΠΔΚ F+Pr» 30/11/2013 ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012. Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΛΑΡΙΣΑ 19.11.2012 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΟΔΙΟΥ & ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Consultant Orthopaedic Foot & Ankle Surgeon Frimley Park Hospital, Surrey, UK 2 ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ «διάστρεμμα»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

Απόλλων ΕΕΧΟΤ. 1 η Επιστηµονική Ηµερίδα 12/3/2016. Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Anatolia. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυµατολογίας

Απόλλων ΕΕΧΟΤ. 1 η Επιστηµονική Ηµερίδα 12/3/2016. Θεσσαλονίκη Ξενοδοχείο Anatolia. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυµατολογίας ΕΕΧΟΤ Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυµατολογίας Απόλλων 2016 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η - Λ Α Ρ Ι Σ Α - Ξ Α Ν Θ Η - Π Α Τ Ρ Α - Κ 1 η Επιστηµονική Ηµερίδα Συντονιστής: Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6469071-ΓΘ0 ΣΕΡΡΕΣ 24/3/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.3390 ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤ. Α/Α Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους

ΑΔΑ: ΒΙΞ6469071-ΓΘ0 ΣΕΡΡΕΣ 24/3/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.3390 ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡ ΗΤ. Α/Α Κωδικός Είδους Περιγραφή Είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, 3ο χλμ. Σερρών Δράμας, ΤΚ 62100, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΙΦΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΤΗΛ. 2321351464 E-MAIL ifoglou@hospser.gr ΘΕΜΑ "

Διαβάστε περισσότερα

Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ «Πέτρος Κονιαλίδης» - Φλέμινγκ 20, 15123 Μαρούσι

Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ «Πέτρος Κονιαλίδης» - Φλέμινγκ 20, 15123 Μαρούσι ENΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ 21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ «Πέτρος Κονιαλίδης» - Φλέμινγκ 20, 15123 Μαρούσι Τηλ.: 210 6854156 e-mail: info@eexot.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ MONOPOLAR ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ (Κωδ ) 3. ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ BIPOLAR ME ΤΣΙΜΕΝΤΟ (Κωδ

2. ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ MONOPOLAR ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ (Κωδ ) 3. ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ BIPOLAR ME ΤΣΙΜΕΝΤΟ (Κωδ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

2Σ ΑΒΒΑΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ. ώρα 8:30 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

2Σ ΑΒΒΑΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ. ώρα 8:30 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2Σ ΑΒΒΑΤΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ώρα 8:30 Ορθοπαιδικές Κλινικές Γ.Ν. Λιβαδειάς & Χαλκίδας Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας - Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες χειρουργικές γόνατος Advanced Knee Course

Προηγμένες χειρουργικές γόνατος Advanced Knee Course Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας Προηγμένες χειρουργικές γόνατος Advanced Knee Course 22-25 Ιουνίου 2017 Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. «Παύλος Κονιαλίδης» ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A D V A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕ Σ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑ ΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΤLS- ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ -ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ -ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟ ΓΟΝΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ώμου και Βλάβες SLAP Τι είναι οι σύνδεσμοι και ο επιχείλιος χόνδρος στον ώμο; Η γληνοβραχιόνια άρθρωση του ώμου είναι μία σφαιροειδής ενάρθρωση που σχηματίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Μάθημα: 29.9.2014 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Κ.Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ, N. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΣΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΜΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

13 η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α. 14 Μαρτίου Θεσσαλονίκη. Υπό την αιγίδα: 424 Γ.Σ.Ν.Ε. / Α & Β ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

13 η ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α. 14 Μαρτίου Θεσσαλονίκη. Υπό την αιγίδα: 424 Γ.Σ.Ν.Ε. / Α & Β ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 13 η 424 Γ.Σ.Ν.Ε. / Α & Β ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α TIPS AND TRICKS Αµφιθέατρο 424 ΓΣΝΕ Θεσσαλονίκη 14 Μαρτίου 2015 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ERA ΕΠΕ Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 36 34

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδίτσα: 16-10-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 19371 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΕΣ Πλάκες Κλείδας Πλάκες Βραχιονίου Πλάκες Αντιβραχίου Πλάκες Καρπού - Ακρας χειρός Πλάκες Κάτω πέρας κερκίδας Πλάκες Μηριαίου Πλάκες Κεντρικού άκρου μηριαίου Πλάκες Διάφυσης μηριαίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό Πρόγραμμα. Χορηγούνται 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Υπό την Αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Τελικό Πρόγραμμα. Χορηγούνται 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Υπό την Αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών 2 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Χειρουργικής Χεριού-Άνω Άκρου "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΩΜΟΥ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ" Τελικό Πρόγραμμα Οργάνωση: Κλινική Χειρουργικής Χεριού, Άνω Άκρου & Μικροχειρουργικής - Νοσοκομείο ΚΑΤ Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

A 5 & TÚÔÈ ËÓ 145 64 ËÊÈÛÈ, ı Ó Δ: 210 6298400 F: 210 6208530 e-mail: iamex@iamex.gr www.iamex.ondsl.gr

A 5 & TÚÔÈ ËÓ 145 64 ËÊÈÛÈ, ı Ó Δ: 210 6298400 F: 210 6208530 e-mail: iamex@iamex.gr www.iamex.ondsl.gr MEDICAL PRODUCTS S.A. A 5 & TÚÔÈ ËÓ 145 64 ËÊÈÛÈ, ı Ó Δ: 210 6298400 F: 210 6208530 e-mail: iamex@iamex.gr www.iamex.ondsl.gr ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005)

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) Ορισμός Πλατυποδία, είναι η ελάττωση του ύψους της ποδικής καμάρας στον επιμήκη άξονα του ποδιού. Καλύτερα όμως είναι ο όρος Βλαισοπλατυποδία διότι στη παραμόρφωση αυτή υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Βλάβες του Αρθρικού Χόνδρου του Γόνατος: Διάγνωση και Αντιμετώπιση Τι είναι ο αρθρικός χόνδρος; Ο αρθρικός χόνδρος είναι ένας στιλπνός, ομαλός, λείος και ανάγγειος ιστός που καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Χειρουργική Θεραπεία των Οστεοπορωτικών Καταγμάτων Η εμφάνιση καταγμάτων αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της οστεοπόρωσης. Τα περισσότερα κατάγματα επουλώνονται χωρίς να υπάρχει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών Βιβλιογραφική Ενημέρωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών Βιβλιογραφική Ενημέρωση Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισµού των Οστών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών Βιβλιογραφική Ενημέρωση 2016 Δελφοί Ξενοδοχείο «AMALIA» 25-26 Μαρτίου Πρόγραμμα ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΜΚ001: Ορθοπαιδική ΜΚ002: Αθλητιατρική ΜΚ003: Περιγραφική Ανατομική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ: ΜΚ001) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συµπόσιο Τµήµατος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου - Γόνατος Υπό την Αιγίδα της European Hip Society

Συµπόσιο Τµήµατος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου - Γόνατος Υπό την Αιγίδα της European Hip Society ΕΛΛΗΝΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 004 Συµπόσιο Τµήµατος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου - Γόνατος Υπό την Αιγίδα της European Hip Society Αµφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Course I - Lower limb and Pelvis: 6 και 7 Απριλίου 2013 H εφαρμογή της περίδεσης στη φυσικοθεραπεία, αποτελεί σήμερα ένα σημαντικότατο εφόδιο για τον κλινικό φυσικοθεραπευτή.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΜΚ001: Ορθοπαιδική ΜΚ002: Αθλητιατρική ΜΚ003: Περιγραφική Ανατομική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ: ΜΚ001) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης.

Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Πυρήνες οστέωσης παιδικου σκελετου. Χρόνοι εμφάνισης. Κωτούλα Αγορίτσα, Ιατρος ακτινολόγος, Επιμελήτρια Β Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, Θεσ/νίκης Τα οστά σχηματίζονται με δύο τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ

Αρ. Πρωτ. Γ32/ 786. ΠΡΟΣ 1.Όλες τις Νοµαρχιακές & Τοπ. Μονάδες Υγείας & Νοσ/µεία ΙΚΑ 2. Όλα τα Περ/κά Τοπικά Υπ/τα & Παρ/τα ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ 11-6-08 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Πληροφορίες : κ. αφνοµήλη Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 Τηλέφωνο : 210 5215218

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚH ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚH ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟΣ ΣYΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΏΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ΟΛΛΕΓΙΟΥ ΛΛΗΝΩΝ Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. ΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Αμφιθέατρο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ «Παύλος Κονιαλίδης» - Φλέμινγκ 20, 15123 Μαρούσι Τηλ.: 210 6854156 e-mail: info@eexot.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι, Παραμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BASKET BALL VOLLEY BALL ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04

Bλάβες αρθρικού χόνδρου και σύγχρονες θεραπείες - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 02 Ιούλιος :04 Γράφει: Δρ. Νικόλαος Πισκοπάκης MD, PhD, Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Ορθοπεδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Τι είναι ο αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Όπου απαιτούνται συνοδευτικά υλικά, όπως για παράδειγμα βίδες κοτύλης, ή βίδες για μεταλλικούς δακτυλίους στήριξης, κ.τ.λ., προσφέρονται υποχρεωτικά μαζί με τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Πόνος στην περιοχή του ώμου συνηθισμένες αιτίες

Πόνος στην περιοχή του ώμου συνηθισμένες αιτίες Πόνος στην περιοχή του ώμου συνηθισμένες αιτίες Όταν ο περισσότερος κόσμος αναφέρεται στον ώμο δεν αντιλαμάνεται ότι στην ουσία αναφέρεται όχι σε μία, αλλά σε διάφορες αρθρώσεις που σε συνδιασμό με τους

Διαβάστε περισσότερα

23 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

23 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Η. Παναγιωτόπουλος 23 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ορθοπαιδικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών 23 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα