33 o. 5 th ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. TRILATERAL MEETING ON Osteoporosis & Osteoarthritis. Ξενοδοχείο Makedonia Palace

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "33 o. 5 th ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. TRILATERAL MEETING ON Osteoporosis & Osteoarthritis. Ξενοδοχείο Makedonia Palace"

Transcript

1 GERHARD KUNTSCHER SOCIETY 33 o ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ξενδχεί Makedonia Palace 5 th TRILATERAL MEETING ON Osteoporosis & Osteoarthritis

2 06-FOR-05/

3 Βέλτιστη ανάμιξη για στικά τσιμέντα: Εύκλ ασφαλές ατελεσματικό* Σύστημα ανάμιξης κενύ ΑΠΟ ΤΗ HERAEUS για στικά τσιμέντα PALAMIX εύκλς χειισμός για όλες τις εφαμγές *εύκλ μιγενές και έτιμ για εφαμγή στικό τσιμέντ σε λίγα μόν βήματα *ασφαλές αξιόιστς έλεγχς κενύ μέσω δείκτη κενύ στ σωλήνα αέα *ατελεσματικό ένα σύστημα για όλες τις εφαμγές στην σθετική τσιμεντίησης χάη σε μία ικιλία διαφετικών μεγεθών φσίγγων και ειδικών αελκμένων Heraeus Hellas EPE ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ Τηλ: Φαξ:

4

5 33 O Ετήσι Σνέδι Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. -7 Αιλί 0 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ξενδχεί Makedonia Palace ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειτές Καλωσόισμα Πέδ 5 Γενικές Πληφίες 6 Σχεδιάγαμμα Έκθεσης 8 Εχαιστίες 0 Ειστημνικό Πόγαμμα e-posters 3 Εετήι Ονμάτων & Πέδων 36 Εετήι Ονμάτων 38

6 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Καετάνς Γεώγις, Χιστφίδης Ιωάννης Δ. Αλβανός Ν. Βαλάνς Β. Βαγγάλας Ι. Γιγής Δ. Γιάτσκς Β. Γύλις ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πόεδς Γ. Γκύβας Μέλη Τ Διικητικό Σμβύλι της ΟΤΕΜΑΘ και ι Α. Ελεθεόλς Κ. Θεδωίδης Α. Καετάν Δ. Καύτσης Μ. Κύκς Α. Κωνσταντινίδης Γ. Μακόλς Η. Μισμινάς Ι. Μισχινιώτης Α. Μτσιάδης Ν. Πάν Ε. Πανταζής Ι. Παάς Σ. Πέλις Ν. Πλύδωας Μ. Πτύνης Α. Τζαβέλας Π. Χιστδύλ Α. Γεωγύλης Π. Γκιβίσης Γ. Γκδόλιας Χ. Δημητί Γ. Δόσς Θ. Κααχάλις Ν. Λαλιώτης Β. Λκμήτς Θ. Μεσλίκας Χ. Μίκς ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πόεδς Ι. Κύκς Μέλη Κ. Νάτσης Θ. Ντόβας Κ. Πααγεωγί Π. Πααδόλς Σ. Πααστεγί Ν. Σαμαάς Δ. Τάκης Ι. Τσάγιας Ε. Τσαίδης Ε. Τσιίδης Α. Βεέττας Α. Γύλις Κ. Καζάκς Α. Κααθανάσης ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πόεδς Α. Χιστδύλ Μέλη Α. Καανικόλας Α. Κιακίδης Κ. Μαλίζς Δ. Μαγιάννης Α. Μεής Θ. Ξενάκης Γ. Πετσατώδης Σ. Σαικλόγλ Α. Χατζηγιαννάκης Ι. Χατζώκς Ειτή κίσεως φικής εγασίας ς βάβεση Πόεδς Ι. Χατζώκς Μέλη Δ. Αλβανός Π. Γκιβίσης Κ. Θεδωίδης Ειτή κίσεως posters ς βάβεση Πόεδς Γ. Πετσατώδης Μέλη Ν. Πάν Μ. Πτύνης Ε. Τσιίδης Ειτή κίσεως δημσιεμένης εγασίας στ ειδικό Οθαιδική Πόεδς Σ. Πααστεγί Μέλη Α. Ελεθεόλς Θ. Μεσλίκας Ι. Τσάγιας Ειτή διαγωνισμύ Ειδικεμένων Πόεδς Φ. Σάιεχ Μέλη Κ. Δίτσις Ε. Καλύβας Μ. Σαββίδης Εξελεγκτική Ειτή Δ. Εθμιάδης, Ι. Παάς, Α. Πααστεγί

7 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαητί Σνάδελφι, 'Εχμε τη χαά να σας καλωσίσμε στην όμφη Θεσσαλνίκη, στ 33 Ετήσι Σνέδι της Οθαιδικής Ταματλγικής Εταιείας Μακεδνίας και Θάκης θα γίνει στις -7 Αιλί 0, στ ξενδχεί Makedonia Palace. Με διαλέξεις ξένων και Eλλήνων διακεκιμένων μιλητών, στγγλά ταέζια, δφικά σμόσια, ελεύθεες ανακινώσεις, e-posters και κλινικά φντιστήια, στχεύμε να ασιαστύν τα νεώτεα, τεκμηιωμένα δεδμένα στις άχσες τεχνικές και θεαετικές σεγγίσεις, σε ένα όσ τ δνατόν εύτε φάσμα τ γνωστικύ αντικειμέν της Οθαιδικής & Ταματλγίας. Σνεχίζντας την ετχημένη αάδση των ηγύμενων σνεδίων, τ Σνέδι μας φιλδξεί να ατελέσει ένα σημαντικό γεγνός στην ιτική ενημέωση και σνεχιζόμενη εκαίδεση όλων μας, αλαιών και νέων σναδέλφων. Θέλμε και ελίζμε ότι τ 33 Ετήσι Σνέδι μας θα είναι ειτχημέν, τόσ ειστημνικά με την ενεγό σμμετχή σας και με τ διάλγ θα ανατχθεί, όσ και γανωτικά, αά τις δσμενείς σγκίες. Με εκτίμηση Γιώγς Γκύβας Πόεδς ΟΤΕΜΑΘ 0 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Πόεδς Α' Αντιόεδς Β' Αντιόεδς Γενικός Γαμματέας Αναληωτής Γαμματέας Ταμίας Μέλη Εκόσως Εκτάκτων Μελών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΦΑΡΕΣ ΣΑΪΕΧ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Σ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΤΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Ε. ΖΗΔΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΑΣ 5

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τός Σνεδί Θεσσαλνίκη, Makedonia Palace Ημεμηνίες Διεξαγωγής Σνεδί -7 Αιλί 0 Ειστημνικό Πόγαμμα Τ ειστημνικό όγαμμα τ Σνεδί θα ειλαμβάνει διαλέξεις, στγγλά ταέζια, e-posters, δφικά σμόσια και κλινικά φντιστήια. Γλώσσα Σνεδί Η είσημη γλώσσα τ Σνεδί θα είναι η Ελληνική. Μιδότηση (CME) Η αακλύθηση των εγασιών τ Σνεδί θα ειδτηθεί με Μόια Σνεχιζόμενης Ιατικής Εκαίδεσης (CME - CPD) Ενακτήια Τελετή Η Ενακτήια Τελετή τ Σνεδί θα γίνει την Πέμτη Αιλί 0 και ώα 8.30 στ ξενδχεί Makedonia Palace, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ. Θα ακλθήσει κκτέιλ δχής για όλς τς σνέδς. Είσημ δείν Τ είσημ δείν τ Σνεδί θα γίνει τ Σάββατ 6 Αιλί 0 και ώα.30 στ Yacht Club - MAKEDONIA PALACE. Τιμή ανά άτμ 5. Έκθεση Καθ όλη τη διάκεια τ Σνεδί θα άχει έκθεση φαμακετικών εταιειών και εταιειών λικών και εξλισμύ. Εγγαφές Μετά τις 5//0 και εί τό Ειδικεμένι 70 Ιατί ειδικεόμενι 80 Φσικθεαετές/Νσηλετές 70 Φιτητές 0 Τ δικαίωμα σμμετχής των ιατών, φσικθεαετών και νσηλετών ειλαμβάνει: Σμμετχή στην Ενακτήια Τελετή και στη Δεξίωση Υδχής Παακλύθηση όλων των εγασιών τ Σνεδί Είσδ στν εκθεσιακό χώ Υλικό τ Σνεδί, Τελικό Πόγαμμα και CD Πειλήψεων Πιστιητικό Σμμετχής Καφέ στη διάκεια των διαλειμμάτων τ Σνεδί Τ δικαίωμα σμμετχής των φιτητών ειλαμβάνει: Παακλύθηση όλων των εγασιών τ Σνεδί Είσδ στν εκθεσιακό χώ Υλικό τ Σνεδί, Τελικό Πόγαμμα και CD Πειλήψεων Πιστιητικό Σμμετχής Για την ειβεβαίωση της εγγαφής ααιτείται λήης εξόφληση 6

9 Kνκάδες & Barcode Παακαλύνται ι σύνεδι να φέν εμφανώς την κνκάδα τς χηγείται αό τη Γαμματεία καθ όλη τη διάκεια τ Σνεδί. Στην κνκάδα άχει γαμμωτός κωδικός (barcode) θα σκανάεται σε ειδικό μηχάνημα κατά την είσδ και έξδo αό τις αίθσες. Σύμφωνα με την τελεταία α. 8867/9..0 εγκύκλι τ ΕΟΦ για τη διγάνωση σνεδίων, μόν με τη σμλήωση τ 60% των σνλικών ωών τ γάμματς δίδεται τ ιστιητικό αακλύθησης. Πασιάσεις μιλιών Οι αίθσες θα είναι λήως εξλισμένες για βλή μέσω Η/Υ και όλες ι ασιάσεις θα γίνν μέσω της κεντικής μνάδας τ Σνεδί. Παακαλύμε όως ααδώσετε τ λικό σας στην τεχνική Γαμματεία, τλάχιστν ώα ιν την ασίασή σας. Για την καλύτεη εξηέτησή σας αακαλύμε η ασίαση σας (Power Point) να βίσκεται αθηκεμένη σε USB ή CD. Πφικές ανακινώσεις Η χνική διάκεια για τις φικές ανακινώσεις είναι 6 λετά για ασίαση και λετά για σζήτηση). Παακαλύνται ι μιλητές και ι όεδι να φντίσν για την αστηή τήηση τ χόν. Ηλεκτνικά όστε (e-posters) Σε ειδικά διαμφωμέν χώ, θα άχν θόνες ό κάθε σύνεδς θα μεί να ειλέξει και να μελετήσει τ όστε τν ενδιαφέει. Βαβεία Σνεδί Κατά τη διάκεια τ είσημ δείν τ Σνεδί, θα ανεμηθύν βαβεία καλύτεης φικής ανακίνωσης, καλύτε e-poster, καλύτεης δημσίεσης στ "ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ" και βαβεί ειδικεμένων. ΔΙΑΜΟΝΗ Ξενδχεί Τιμή Δωματί MAKEDONIA PALACE 0 ELECTRA PALACE 0 CITY HOTEL 0 Οι ανωτέω ημεήσιες τιμές αφύν μνόκλινα ή δίκλινα για μνόκλινη χήση δωμάτια και σμειλαμβάνν ωινό & φός. Ελάχιστη διαμνή 3 νύχτες. Για να ισχύσει η κάτηση ααιτείται καταβλή 50% τ σνλικύ σύ και η εξόφληση έως τις 3/3/0. Ογάνωση Σνεδί Οθαιδική Ταματλγική Εταιεία Μακεδνίας Θάκης Εγνατία 0, , Πλαία Θεσσαλνίκη Τηλ.: , Φαξ: Website: Γαμματεία Σνεδί ERA Ltd CONGRESSES EVENTS BUSINESS TRAVEL INCENTIVES TOURISM Ασκληιύ 7, ΑΘΗΝΑ Tηλ.: , Fax: Web site: Ωες Λειτγίας Γαμματείας Πέμτη Αιλί 08:30-8:30 Παασκεή 5 Αιλί 08:30-0:30 Σάββατ 6 Αιλί 08:30-0:30 7

10 33 O Ετήσι Σνέδι Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. -7 Αιλί 0 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ξενδχεί Makedonia Palace ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 8

11 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Stand 0 & 0...Rontis Stand 0...Ortholand Stand 05...Orthomedical Stand 09...Angelini Pharma Hellas Stand 0...Trimed Hellas Stand &...Unimed Stand 3...Euromedica - Αωγή Θεσσαλνίκης Stand...Omed Orthopaedics Stand 5...Vianex Stand 6 & 7...Pfizer Hellas Stand 8...Medical Brace Stand 9...Scoliosis Stand 0...Εστάθις Γιόφκς Stand...Advanced products Stand 3...Petsiavas Stand...Proton Pharma Stand 5...Δημ. Ρεκύτης ΑΕ. OSTEOCELL Stand 6...Opto Hellas Stand 7...Pharmaserve Lilly 9

12 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ο Πόεδς και τα μέλη τ Δ.Σ. της Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. και η Ογανωτική Ειτή τ Σνεδί εχαιστύν θεμά τις αακάτω εταιείες για την στήιξή τς ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΟΦΚΟΣ &ΣΙΑ 0

13 Ειστημνικό Πόγαμμα

14 Π έ μ τ η Α ι λ ί ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ Γενική Σνέλεση Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. (Εί μη αατίας, Σάββατ 6 Αιλί 0) Εγγαφές Στγγλό Ταέζι ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Σάιεχ Φ. - Μακής Β. Πσελάσεις σε εανεγχείηση (revision) TKA Ντελής Ι. Αντιμετώιση δμικών στικών αωλειών μηιαί και κνήμης σε αναθεώηση λικής αθλαστικής γόνατς Πετσατώδης Γ. Αστάθεια μετα α ωτγενή λική αθλαστική γόνατς Μίχς Ι. ειλγή ενδθέσης σε αναθεώηση λικής αθλαστικής γόνατς Ιωαννίδης Γ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κιακίδης Α. - Κκμής Θ. Διάλεξη - ΜΠΙΣΜΠΙΝΑΣ Η. Ο Οθαιδικός ως Διαχειιστής και Διικητικός μαζί. Μια αγματικότητα τ 0 Διάλεξη - ΧΑΛΙΔΗΣ Β. High Flexion Total Knee Arthroplasty. Current Concepts ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ Στγγλό Ταέζι ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μάμης Γ. - Σαββίδης Μ. Ε.Η. σε μεταστάσεις στα μακά στά Πααδόλς Π. Ανικτά κατάγματα μακών στών, Ex - Fix ή Ε.Η Καλύβας Ε. Η θέση της Ε.Η. σε ψεδαθώσεις μηύ και κνήμης Αλβανός Δ. Η θέση της Ε,Η. σε ψεδαθώσεις βαχινί Τάκης Δ. Αθδέσεις στα κάτω άκα και Ε.Η. Ελεθεόλς Α. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μίχς Ι. - Καλύβας Ε. Διάλεξη - ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Φ. Πειφεική ασφάλιση στην ενδμελικη ηλωση μηύ και κνήμης - τι νεότε άχει Διάλεξη - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Μ. Κατάγματα δύ και τιών τεμαχίων κεφαλής βαχινί - Έχει θέση η ενδμελική ήλωση; ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πααστεγί Σ. - Γύλις Α. Διάλεξη - ΝΑΤΣΗΣ Κ. Ρήξη τ καταφτικύ τένντα τ δικέφαλ βαχινί μός. Χειγική αντιμετώιση Διάλεξη - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Ι. Η όθεση της ωμγλήνης και τός σταθείησής της στην λική αθλαστική τ ώμ ΔΙΑΚΟΠΗ

15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ Στγγλό Ταέζι ADVANCED ARTHROSCOPIC SHOULDER SURGERY. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ. HOW I DO IT. WHERE ARE THE LIMITS? ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πααδόλς Π. - Βαγγάλας Β. Αθσκική ακατάσταση ήξεων λάτι Καάταγλης Δ. Αθσκική ακατάσταση αθίτιδας ώμ Φανδίδης Ε. Αθσκική αελεθέωση ελάτι νεύ Μτσιάδης Α. Αθσκική Latarjet Πααδόλς Π. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χιστφίδης Ι. - Ζήδ Χ. Διάλεξη - ΜΑΧΑΙΡΑΣ Γ. Τός αντιμετώισης μαζικών στικών αωλείων σε αναθεώηση TKA Διάλεξη - ΚΑΡΑΤΑΓΛΗΣ Δ. Βλάβες τ μτενντί ετάλ τ ώμ σε νές αθλητές ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μαχαιάς Γ. - Νάτσης Κ Διάλεξη - ΓΑΡΝΑΒΟΣ Χ. Ο όλς των βλαστκττάων στη θεαεία της μη ώωσης των καταγμάτων και των στικών ελλειμάτων Διάλεξη - ΧΑΤΖΩΚΟΣ Ι. Διατατική ιστγέννεση και εκαίδεση στν Ελληνικό χώ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ Καλωσόισμα Γ. Γκύβας, Πόεδς Σνεδί Πσφωνήσεις είσημων σκεκλημένων Τιμητικές Διαλέξεις ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γ. Γκύβας - Γ. Καετάνς Ι. ΚΥΡΚΟΣ Κλλέγι Ελλήνων Οθαιδικών Χειγών: 30 χόνια ιστίας Γ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗΣ Οι ανητικές ειτώσεις αό την άκιτη εφαμγή της νέας τεχνλγίας στην Οθαιδική Π έ μ τ η Α ι λ ί 0 3

16 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΙ Π έ μ τ η Α ι λ ί Στγγλό Ταέζι SPORTS MEDICINE IN FOOT AND ANKLE ORTHPAEDICS ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ελεθεόλς Α. - Κωνσταντινίδης Α. Κακώσεις Πενιαίων Τενόντων σε Αθλητές Μανδής Γ. Έξω αστάθεια Πδκνημικής Κωνσταντινίδης Α. Footballer s ankle Ελεθεόλς Α. Ballet Dancer s ankle Σμεωνίδης Π. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Καανικόλας Α. - Σμεωνίδης Π. Διάλεξη - ΜΠΑΔΕΚΑΣ Θ. Αθίτιδα ισθί δός. Χειγικές θεαετικές τεχνικές Διάλεξη - ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. Πααμελημένες ήξεις Αχίλλει τένντα ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μισχινιώτης Ι. - Πααδημητί Ν. Διάλεξη - ΘΕΟΛΟΓΟΥ Κ. Η λήψη σγκατάθεσης εκ μές τ ιατύ και λιές ιατνμικές αάμετι Διάλεξη - ΛΑΘΗΡΑΣ Π. Μέτηση ιότητας στην γεία, στην θεδική- χειγική Διάλεξη - ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ Γ. Οι Σύγχνες Τεχνλγίες Πληφικής σε σνδασμό με την Καιντμία στην Οθεδική Χειγική ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λκμήτς Β. - Αστόλ Θ. Διάλεξη - ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. Ιιδική Σνδμή. Διάγνωση και αντιμετώιση Διάλεξη - ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ Θ. Πότε ειτγχάνεται η ακατάσταση στην λική αθλαστική τ ισχύ Διάλεξη - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π. Σνδλδεσία στην στεωτική σνδλική στήλη ΔΙΑΚΟΠΗ Στγγλό Ταέζι ΛΟΙΜΩΞΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πετσατώδης Γ. - Ιωαννίδης Γ. Λιμώξη των ενδθέσεων. Διαγνωστική σέγγιση Σάιεχ Φ. Αναθεώηση κτύλης Μιτύνης Β. Αναθεώηση μηιαί στελέχς Κκμής Θ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χατζηγιαννάκης Αθ. - Αλβανός Δ. Διάλεξη - ΤΕΡΖΙΔΗΣ Ι. Η δνατότητα ειλγής άθλησης μετά αό λική αθλαστική τ ισχί και τ γόνατς Διάλεξη - ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Α. Οστεωτικά κατάγματα έλ Διάλεξη - ΒΑΛΑΝΟΣ Ν. Χαμηλή σφαλγία. Ο όλς των ιελαγνίων αθώσεων ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ

17 Ελεύθεες Ανακινώσεις ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βεττάκς Α. - Σαμαάς Ν. Κατάγματα Κάτω Άκων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι Α Α Α3 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ KFN Τσάκωνας Ν., Γκίκας Γ., Δακαναγιωτάκη A., Πααδόλς Α., Ιωαννίδης Χ., Χιστάκης Ν. Οθαιδική Κλινική Γενικύ Νσκμεί Πέλλας - Νσκμεί Έδεσσας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΙΑΦΥΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΝΗΜΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ILIZAROV. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 5 ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κεσσίδης Ε., Πετάκης Ι., Αβαμίδης Θ., Πααβλασί Χ., Κλιατζάκης Σ., Κύκς Ι.Μ., Πετάκης Ι. Γ Πανειστημιακή Οθαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσσαλνίκης "Πααγεωγί", Θεσσαλνίκη ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ILIZAROV Κεσσίδης Ε., Πετάκης Ι., Τσιτύας Δ., Αλαφάτης Η., Πτύνης Μ., Ι.Μ. Κύκς Γ Πανειστημιακή Οθαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. Θεσσαλνίκης "Πααγεωγί", Θεσσαλνίκη Π έ μ τ η Α Α5 Α6 Α7 Α8 ΤΟ NOTTINGHAM HIP FRACTURE SCORE ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Τιλκείδης Κ., Κιζιίδης Γ., Μαόλς Ρ., Γαλιατσάτς Δ., Αναστασόλς Γ., Βεβείδης Α., Καζάκς Κ., Δόσς Γ. Ιατική Σχλή, Δημκίτει Πανειστήμι Θάκης, Γενικό Πανειστημιακό Νσκμεί Αλεξανδύλης Πανειστημιακό Γενικό Νσκμεί Αλεξανδύλης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ "ILIZAROV". ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεσσίδης Ε., Σάταλης Α., Μόσχς Δ., Κκλίδης Α. Οθαιδική κλινική, Γ.Ν. Πααγεωγί Θεσσαλνίκης, Θεσσαλνίκη Οθαιδική κλινική, Γ.Ν. Ικάτει Θεσσαλνίκης, Θεσσαλνίκη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 5 ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γηγιάδης Γ., Καλύβας Ε., Αγαθαγγελίδης Φ., Γιαννακόλς Π., Χατζηέτ Θ., Πααστεγί Στ. Οθαιδική κλινική Αγ. Παύλς Θεσσαλνίκη ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Πετσατώδης Γ., Ταγκαλίδης Λ., Σαχίνης Ν., Πααδάκης Ν., Πλύζς Δ., Χιστδύλ Α. Α Οθαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Θεσσαλνίκη Ελεύθεες Ανακινώσεις Λιμώξεις - Όγκι μσκελετικύ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Νάτσης Κ., Moebius U., Λτζής Χ., Κντακιώτης Θ., Φύκα Ε., Ζααμύκας Θ. Ιατικό Διαβαλκανικό Κέντ, Θεσσαλνίκη Πανειστημιακή Πνεμνλγική Κλινική, ΓΝ Παανικλά Θεσσαλνίκη Α ι λ ί 0 5

18 Π έ μ τ η Α ι λ ί 0 Α9 Α0 Α Α Α3 Α Α5 Α6 Α7 Α8 Λιμώξεις - Όγκι μσκελετικύ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΓΕΝΗΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ Νενόλς Α., Ξλύης Ν., Παλόλς Χ., Μεσλίκας Θ., Χατζώκς Ι. Β Οθαιδική Κλινική Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΙΣΧΙΟΥ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ Μαχαιάς Γ., Λεέτσς Π., Μιχαήλ Σ., Στλιανάκης Α., Αγύης Δ., Αναστασόλς Π., Σχίζας Ν., Καάς Α. Δ Οθαιδική Κλινική, Νσκμεί ΚΑΤ Εγαστήι Μικβιλγίας, Νσκμεί ΚΑΤ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΥΠΕΡΗΧΗΣΗΣ (SONICATION) ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Λεέτσς Π., Στλιανάκης Α., Μιχαήλ Σ., Αγύης Δ., Αναστασόλς Π., Σχίζας Ν., Καάς Α., Μαχαιάς Γ. Δ Οθαιδική Κλινική, Νσκμεί ΚΑΤ Μικβιλγικό Τμήμα, Νσκμεί ΚΑΤ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΟΣ MORTON Γηγιάδης Γ., Τάκης Δ., Γιαννακόλς Π., Καλύβας Ε., Αγαθαγγελίδης Φ., Πααστεγί Στ. Οθαιδική κλινική Άγις Παύλς Θεσσαλνίκη Ελεύθεες Ανακινώσεις ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γκέκας Χ. - Σαής Ι. Κατάγματα άνω άκων ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟ ΗΛΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χιστδύλ Α., Γιγής Ι., Αντωνγλύδης Π., Νενόλς Α., Μεσλίκας Θ., Χατζώκς Ι. Β Οθαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θεσσαλνίκης «Γ. Γεννηματάς» ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣHΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΕΣ KIRSCHNER Αγαθαγγελίδης Φ., Γκλιύλ Ε., Γκγκλιάς Ν., Φωτιάδης Η., Ντόβας Θ. Οθαιδική κλινική. Γενικό Νσκμεί Ημαθίας (αάτημα Βέιας) ΚΑΘΕΤΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΩΜΟΥ. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Πααγεωγί Ι., Πααντωνί Ν., Δαίδης Γ., Πααγεωγί Κ., Τέμμας Ι., Καανικόλας Α. Οθαιδική κλινική Γ.Ν.Δάμας Οθαιδική κλινική Γ.Ν.Κιλκίς ΈΚΤΟΠΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΑΚΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΛΕΝΗΣ Μγικλής Δ., Πααδήμας Α., Σκτέης Δ., Βασιλάκης Α., Ψχγιός Β.Ν. Ε Οθαιδικό τμήμα, Μνάδα Χειύ, Ασκληιεί Βύλας ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΣΩ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ Μγικλής Δ., Σκτέης Δ., Γαββάνης Ν., Βασιλάκης Α., Ψχγιός Β.Ν. Ε Οθαιδικό Τμήμα, Μνάδα Χειύ, Ασκληιεί Βύλας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥ ΗΛΟΥ Αλαφάτης Η., Σαής Ι., Καανάσσς Μ., Τσιτύας Δ., Σάιεχ Φ., Κύκς Ι.Μ. Γ Οθαιδική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Πααγεωγί, Θεσσαλνίκη 6

19 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι Α9 Α0 Α Α Α3 Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΑΣ.ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γηγιάδης Γ., Καλύβας Ε., Αγαθαγγελίδης Φ., Γιαννακόλς Π., Χατζηέτ Θ., Πααστεγί Στ. Οθαιδική κλινική Άγις Παύλς Θεσσαλνίκη ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Τσαίδης Ε., Βαελτζίδης Ν., Σίκας Ι., Καλαντζής Π., Σαικλόγλ Σ. Οθαιδική κλινική Γενικύ Νσκμεί Καβάλας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Τσαίδης Ε., Βαελτζίδης Ν., Κααβέλης Α., Νίττης Γ., Σαικλόγλ Σ. Οθαιδική κλινική Γενικύ Νσκμεί Καβάλας Ελεύθεες Ανακινώσεις Κατάγματα κάτω άκων ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 3 ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Πλακύτσης Σ., Πααδόλς Δ., Λκίσσας Μ., Κλβάης Π., Γιαννύλης Δ., Μαδντίδης Α. Οθαιδική Κλινική, Πανειστημιακό Γενικό Νσκμεί Ιωαννίνων, Ιωάννινα Α Πανειστημιακή Οθαιδική Κλινική, Νσκμεί Αττικόν ΟΠΙΣΘΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΩ ΚΝΗΜΗΣ ΤΥΠΟΥ IV ΣΕ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Αλασεϊλής Δ.¹, Λαμόλς Κ.², Σαντάς Ρ.¹, Κωνσταντινίδης Γ.¹, Βασιλειάδης Γ.², Πααγεωγί Χ.³ Γενική Κλινική Θεσσαλνίκης Οθαιδική Κλινική Γενικύ Νσκμεί Γιαννιτσών 3 Οθαιδική Κλινική Πανειστημί Ιωαννίνων «NΟΣΟΣ PELLEGRINI STIEDA»: ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΟΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ; Κωνσταντινίδης Α., Σαββίδης Μ., Πλύδωας Ν., Γκύβας Γ. Α Οθαιδική Κλινική Γ.Σ.Ν.Ε. Α5 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΗΜΟΡΙΟΥ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Σαββίδης Μ.¹, Κωνσταντινίδης Α.¹, Γιάτσκς Δ.¹, Καετάν Α.², Μισμινάς Η.², Γκύβας Γ.¹ ¹ Α Οθαιδική Κλινική Γ.Σ.Ν.Ε. ² Β Οθαιδική Κλινική Γ.Σ.Ν.Ε. Π έ μ τ η Α ι λ ί Α6 Α7 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ LONG GAMMA-NAIL Σαββίδης M., Χιστδύλ Π.,Κωνσταντινίδης Α., Τζαβέλας Α.Ν., Μισμινάς Η., Γκύβας Γ. A και Β Οθαιδικές Κλινικές ΓΣΝΕ Θεσσαλνίκης Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ ΤΟΥ LONG Γ-NAIL (STRYKER ) Σαββίδης M., Χιστδύλ Π.,Κωνσταντινίδης Α., Τζαβέλας Α.Ν., Μισμινάς Η., Γκύβας Γ. A και Β Οθαιδικές Κλινικές ΓΣΝΕ Θεσσαλνίκης 0 7

20 Ελεύθεες Ανακινώσεις ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Αλασεϊλής Δ. - Γύλις Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι Π έ μ τ η Α ι λ ί 0 Α8 Α9 Α30 Α3 Α3 Α33 Α3 Α35 Οθεδική αίδων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΥΣ ΗΛΟΥΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Νενόλς Α., Σαμδάνης Β., Μεσλίκας Θ., Πάν Ν., Γύλις Β., Χατζώκς Ι. Β Οθαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θεσσαλνίκης Γ. Γεννηματάς ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Μία νέα μέθδς στην εηχγαφική αξιλόγηση τ νεγνικύ ισχί Λαλιώτης N., Γεωγί Β., Αλαφάτης Η., Πετάκης Ι., Καετάν Α., Κύκς Ι. Πανειστημιακή Οθαιδική Κλινική Νσκμεί Πααγεωγί ΑΠΘ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΟΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Λαλιώτης Ν., Γεωγί Β., Τσίτας Δ., Καανάσσς Μ., Αβαμίδης Θ., Κύκς Ι. Πανειστημιακή Οθαιδική Κλινική Νσκμεί Πααγεωγί ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΩΔΥΝΗΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ GRICE- GREEN Αντωνγλύδης Π., Σαμδάνης Β., Μεσλίκας Θ., Γιγής Ι., Χατζώκς Ι. Β Οθ. Κλινική ΑΠΘ, Νσκμεί «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλνίκης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΡΑΙΒΟΙΠΠΟΠΟΔΙΑΣ Δημητιάδης Σ., Ξλύης Ν., Μεσλίκας Θ., Σαμλαδάς Ε, Χατζώκς Ι. Β Οθ. Κλινική ΑΠΘ, Νσκμεί «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλνίκης ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑΣ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (PFFD). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Αλασεϊλής Δ.¹, Λαμόλς Κ.², Βασιλειάδης Γ.², Αβαμίδης Χ.², Κμίλιας Α.³ Γενική Κλινική Θεσσαλνίκης Οθαιδική Κλινική Γενικύ Νσκμεί Γιαννιτσών 3 Οθαιδική Κλινική Πανειστημί Ιωαννίνων ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΥΠΕΡΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ GARTLAND III. ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Σαμέλης Π., Κωνσταντίν Α., Πενιεντάκης Σ., Μανιάτης Κ. Α Οθαιδική Κλινική, Γενικό Νσκμεί Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κιακύ», Αθήνα ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΣΟΥ BLOUNT Μεταξιώτης Δ., Πετάς Κ., Μελάς Ι., Αλβανός Δ., Κιακίδης Α. Β Οθαιδική Κλινική, Γ.Ν. Πααγεωγί, Θεσσαλνίκη 8

21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ Γενική Σνέλεση Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. (Εί μη αατίας, Σάββατ 6 Αιλί 0) Στγγλό Ταέζι ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ Α. ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πανταζής Ε. - Ιωσηφίδης Μ. Σύνδμ Κιλιακών-Πσαγωγών: Αθλητική Κήλη Αστλίδης Στ. Σύνδμα έχησης εί την κατ ισχίν άθωση Πααβασιλεί Αθ. Πόσθις όνς γόνατς Σαββίδης Μ. Τενντίτις Αχιλλεί Κκλιάς Ν. Κατάγματα εκ κώσεως Σαμαάς Ν. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μιτύνης Β. - Χιστδύλ Α. Διάλεξη - ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ Π. Αθλαστική ισχύ μικής χειγικής αέμβασης. Μύθς ή αγματικότητα; Διάλεξη - ΒΕΡΕΤΤΑΣ Δ. Registry αθλαστικών Χησιμότητα και μελλντικές ειτώσεις ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ Στγγλό Ταέζι ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Καζάκς Κ. - Κβέσης Π. Κακώσεις ελικύ δακτλί Κβέσης Π. Ανικτά κατάγματα - Μαλακά μόια Τιλκείδης Κ. Κατάγματα μεγάλων μακών στών Δόσς Γ. Ελεγχόμενη θεαιδική αντιμετώιση τ λταματία (D.C.O.) Καζάκς Κ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βαχαβιόλς Ν. - Τσανίδης Κ. Διάλεξη - ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ Ι. Μεταβλική ανταόκιση σε μείζνες ταματισμύς Διάλεξη - ΔΑΡΜΑΝΗΣ Σ. Κατάγματα έλ και κτύλης. Τι έχει αλλάξει τα τελεταία χόνια ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γκιβίσης Π. - Θεδωίδης Κ. Διάλεξη - ΜΠΑΜΠΗΣ Γ. Ανισσκελία μετά αό ΤΗΑ. Yάχει όβλημα; Διάλεξη - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. Θεαεία στικών ελλειμμάτων αντιβαχί ΔΙΑΚΟΠΗ Π α α σ κ ε ή 5 Α ι λ ί 0 9

22 Π α α σ κ ε ή 5 Α ι λ ί Στγγλό Ταέζι ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λκμήτς Γ. - Χαντζίδης Π. Νσηλετική σέγγιση γκλγικύ ασθενύς ( δχή, ετιμασία, στήιξη, μτχ φντίδα) Κότσαλη Α. Αιματλγική σέγγιση στ λλαλύν μέλωμα με στελτικές βλάβες σνδύλων- Σνεγασία με τν Οθαιδικό Κατωδύτ Ε. Ογκλγική σέγγιση ασθενύς με μεταστάσεις σνδύλων Δινσόλς Δ. Οθαιδική σέγγιση στη θεαεία σνδλικών καταγμάτων Αναγνωστίδης Κ. Ακτινλγική σέγγιση στις μεταστατικές σνδλικές βλαβές (διάγνωση, διαφική διάγνωση βλαβών, σνδλλαστική, ακτινβλία) Χσύλ Τ. Πασίαση ασθενών ΣΥΖΗΤΗΣΗ ειστατικών Λκμήτς Β. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μεής Α. - Χαλίδης Β. Διάλεξη - ΤΣΑΝΙΔΗΣ Κ. Πάνω αό 30 χόνια «χειγικής διάσωσης άκ» σε ωταθείς κακήθεις όγκς των στών με γκλγικές μέγα -θέσεις. Ειτεύγματα και μέλλν στη χειγική τ στικύ κακίν Διάλεξη - ΚΑΖΑΚΟΣ Κ. Δύσκαμτ γόνατ μετά αό λική αθλαστική ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πετσατώδης Γ. - Κμίλιας Α. Διάλεξη - ΚΟΥΛΑΛΗΣ Δ. Ψηφιακή λήγηση στην λική αθλαστική τ γόνατς Διάλεξη - ΜΠΕΡΗΣ Α. Μεταφά δακτύλ αό τ όδι στ χέι Στγγλό Ταέζι ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βαγγάλας Β. - Βατιμίδης Σ. Βασικές αχές αθσκόησης αγκώνα δνατότητες Δίτσις Κ. Αθσκική αντιμετώιση βλημάτων καύ Γκιβίσης Π. Αθσκική βήθηση στεσύνθεσης καταγμάτων κάτω έατς κεκίδας Μασδέκης Γ. Ενδσκική αντιμετώιση σνδόμ καιαί σωλήνα Βαγγάλας Β. Δφικό Σμόσι PHARMASERVE LILLY Πόεδς: Καετάνς Γ. - Γκύβας Γ. Διαφές μεταξύ Τειαατίδης και αντιστεκλαστικών φαμάκων Λκμήτς Β. Είδαση της Τειαατίδης στην ιότητα τ στύ και στην στική αντχή Σταθόλς Κ. 0

23 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χιστδύλ Π. - Κύ Μ. Διάλεξη - ΤΖΑΒΕΑΣ ΑΛ. Ρήξη ειχειλί χόνδ της κτύλης: αθσκική εκτμή ή ανακατασκεή; Διάλεξη - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Bλαισός Μέγας Δάκτλς. Υδόια ειφεική στετμία ώτ μετατασί{s.e.r.i}. Τεχνικές και βλήματα ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕΣ Στγγλό Ταέζι ΔΙΕΥΡΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΧΩΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λαλιώτης Ν. - Μιντύδη Α. Γενικές αχές διάκισης της χωλότητς στα αιδιά Αλαφάτης Η. Ανατξιακή δσλασία ισχί, μετά την έναξη της βάδισης Γεωγί Β. Ακτινλγική σέγγιση των αθήσεων τ ισχί Καίκη Ε. Υμενίτιδα τ ισχί Γηγιάδης Γ. Ειφσιλίσθηση τ ισχί Πετάς Κ. Οστεχνδίτιδα τ ισχί Πετάκης Ι. Παθλγικές καταστάσεις τ ισχί, εκδηλώννται με χωλότητα Παγωνίδης Δ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πάν Ν. - Κντύδης Α. Διάλεξη - ΓΟΥΛΙΟΣ Β. Η χήση των εύκαμτων ήλων τύ esin (Nancy)στην αντιμετώιση καταγμάτων τ μηιαί, αλλά και άλλων αθήσεων τ ανατσσόμεν σκελετύ Διάλεξη - ΖΗΔΡΟΥ ΧΡ. Σννσηότητα και θεαετική αντιμετώιση στεόωσης ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Εθμιάδης Δ. - Λάας Ι. Διάλεξη - ΣΑΡΡΗΣ Ι. Αθλαστική κεφαλής κεκίδς. Νεότεα δεδμένα Διάλεξη - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. Χειγική θεαεία εξαθήματς ακωμικλειδικής ΔΙΑΚΟΠΗ Στγγλό Ταέζι ΠΕΝΤΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Δίτσις Κ. - Κμίλιας Α. Αστάθεια- κάτω κεκιδωλενικής Βατιμίδης Σ. Σύνθετα κατάγματα κατω έατς κεκίδας Δίτσις Κ. Τα ι σχνά κατάγματα των στών τ καύ Καύτσης Δ. Οι κιώτεες ατάθειες τ καύ Σαής Ι. Ανακατασκεή των τενόντων Κμίλιας Α. Π α α σ κ ε ή 5 Α ι λ ί 0

24 Π α α σ κ ε ή 5 Α ι λ ί 0 Α36 Α37 Α38 Α39 Α0 Α Α Α Ελεύθεες Ανακινώσεις ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Καύτσης Δ. - Σταμάτης Μ. Άκα χεία - Άκς ς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι ΚΑΡΠΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΓΥΣ ΣΤΟΙΧΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΟ KIENBOCK ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΚΑΦΟΜΗΝΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (SLAC wrist) Σαής Ι., Κλιατζάκης Σ., Αλαφάτης Η., Τσιτύας Δ., Πααβασιλεί Κ., Κύκς Ι.Μ. Γ' Πανειστημακή Οθαιδική Κλινική ΑΠΘ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΓΓΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΕΥΔΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ Κωνσταντινίδης Ι., Δίτσις Κ., Αγάς Κ.*, Μτσιάδης Α., Χύτας Ι., Χιστδύλ Α. Ά Οθαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Γεώγις Παανικλά» *Στατιστικλόγς, ειστημνικός σνεγάτης στ Τμήμα Μαθηματικών τ Πανειστημί Θεσσαλίας ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΡΠΟΜΕΤΑΚΑΡΠΙΑΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΩ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ Γκιβίσης Π., Ακιτόλς Π., Σαχίνης Ν., Σταίδης Σ., Χιστδύλ Α. Α Οθαιδική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Θεσσαλνίκη ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΗΞΗΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ ΟΣΤΙΚΗ ΑΥΛΑΚΑ ΜΕ ΔΙΟΣΤΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ Μακόλς Ν., Τσλάκης Ν., Αξιαλής Β., Καανικόλας Α. Οθαιδική Κλινική Γ.Ν.Ν. Kιλκίς ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΛΕΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΩΛΕΝΙΑ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ- ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μακόλς Ν., Τσλάκης Ν.,Τσανακλίδης Η., Καανικόλας Α. Οθαιδική Κλινική Γ.Ν.Ν. Kιλκίς ΑΡΘΡΟΔΕΣΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ (ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ R.MANN). ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γηγιάδης Γ., Γιαννακόλς Π., Αγαθαγγελίδης Φ., Καλύβας Ε., Πααστεγί Στ. Οθαιδική κλινική Άγις Παύλς Θεσσαλνίκη ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ Κωνσταντινίδης Ι., Αντωναάκς Π., Σμεωνίδης Π., Πλύζς Δ., Χιστδύλ Α.. Ά Οθαιδική Κλινική ΑΠΘ, Νσκμεί Γ.Ν. Παανικλά, Θεσσαλνίκη ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Τεζίδης Ι., Παασύλης Ε., Παακώστας Ε., Σιδείδης Α., Δαδύκης Δ., Κύτας Γ. The.M.I.S. center, Κλινική Αγ. Λκάς, Θεσσαλνίκη Φσικθεαετής, Eικ. Καθηγητής Α ΤΕΙΘ.

25 Α Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α Ελεύθεες Ανακινώσεις ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μισμινάς Η. - Γιγής Ι. Αθλητικές κακώσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΑΣΚΑΛΗΝΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ BLOCK ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ Μτσιάδης Α., Πααδόλς Π., Κάκη Ε., Κύτας Γ. 3, Βλάχς Γ., Χύτας Ι., Μαέκα Μ., Χιστδύλ Α. Α Οθαιδική Κλινική ΓΝ Παανικλά Αναισθησιλγικό τμήμα ΓΝ Παανικλά 3 ΤΕΙ Φσικθεαείας Θεσσαλνίκης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΡΗΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ Μγικλής Δ., Πααδήμας Α., Σκτέης Δ., Γαββάνης Ν., Ψχγιός Β.Ν Ε Οθαιδικό Τμήμα Ασκληιεί Βύλας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΑΓΚΥΡΩΝ ΓΙΑ ΡΗΞΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΩΜΟΓΛΗΝΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Κύλαλης Δ., Κααμάνης Ε., Μιμίδης Γ., Μακόλς Χ., Σαλικιώτης Θ., Σύας Ν., Μαστόκαλς Δ., Πααγγελόλς Π.Ι. η Οθαιδική Κλινική Πανειστημί Αθηνών, Π.Γ.Ν. Αττικόν ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ MOSAIC ΓΙΑ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Κύλαλης Δ., Μιμίδης Γ., Κααμάνης Ε., Μακόλς Χ., Σαλικιώτης Θ., Αγγελης Β., Μαστόκαλς Δ., Πααγγελόλς Π.Ι. η Οθαιδική Κλινική Πανειστημί Αθηνών, Π.Γ.Ν. Αττικόν ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΧΟΝΔΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ MACI ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΤΗ Παακώστας Ε., Τεζίδης Ι., Σιδείδης Α., Παασύλης Ε. The.M.I.S. center, Κλινική Αγ. Λκάς, Θεσσαλνίκη ALL-INSIDE ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΕΣ. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ Σιδείδης Α., Σαββίδης Μ., Κκλιάς Ν. 3, Παακώστας Ε., Τεζίδης Ι., Παασύλης Ε. The.M.I.S. center, Κλινική Αγ. Λκάς, Θεσσαλνίκη Οθαιδική Κλινική, ΓΣΝΕ, Στατιωτικό Νσκμεί Θεσσαλνίκης 3 Κλινική Αγ. Λκάς, Θεσσαλνίκη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Παακώστας Ε., Παασύλης Ε., Τεζίδης Ι., Σιδείδης Α. The.M.I.S. center, Κλινική Αγ. Λκάς, Θεσσαλνίκη Π α α σ κ ε ή 5 Α ι λ ί 0 3

26 Π α α σ κ ε ή 5 Α ι λ ί 0 Α5 Α5 Α53 Α5 Α55 Α56 Α57 Α58 Α59 ΥΠΟΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Παακώστας Ε., Σιδείδης Α., Παασύλης Ε., Τεζίδης Ι. The.M.I.S. center, Κλινική Αγ. Λκάς, Θεσσαλνίκη ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΟΝΔΡΙΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Ιωσηφίδης Μ., Κιακίδης Θ., Τότλης Τ., Αστλίδης Κ., Μιχαλόλς Κ., Σταύλ Α., Κιακίδης Α. Β Οθαιδική Κλινική, ΓΝ Πααγεωγί Θεσσαλνίκης Ελληνική Τάεζα Ομφαλλακντιακύ Αίματς, Ίδμα Ιατβιλγικών Εενών Ακαδημίας Αθηνών ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΛΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ OMNISPAN Τζαβέας Α. Ιατικό Διαβαλκανικό Κέντ, Θεσσαλνίκη Ελεύθεες Ανακινώσεις Έενα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥ- ΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Ζήδ Χ., Τότλης Τ., Πετάς Κ., Κιακίδης Θ., Κιακίδης Α. Β Οθαιδική Κλινική, Γ.Ν. Πααγεωγί Θεσσαλνίκης ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ζήδ Χ., Τότλης Τ., Ετχιάκς Ν., Κιακίδης Θ., Κιακίδης Α. Β Οθαιδική Κλινική, Γ.Ν. Πααγεωγί Θεσσαλνίκης ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΣΕ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ Νάτσης Κ, Αστλίδης Σ, Πιάγκ Μ, Σφίδης Γ, Λτζής Χ. Εγαστήι ειγαφικής Ανατμικής, Ιατική σχλή, Α.Π.Θ, Θεσσαλνίκη ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΘ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Κσκύνη Ε., Εσταθί Π., Παανικλά Σ., Κααγεώγ Κ., Μανωλίδ Ζ., Τσεώνη Μ., Εσταθί Α. Μικβιλγικό Εγαστήι Αεταίει Νσκμεί Πανειστημί Αθηνών Εθνικό Κέντ Ειχειήσεων Υγείας, Υγεί Υγείας ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Εσταθί Π., Κσκύνη Ε., Μανωλίδ Ζ., Κααγεώγ Κ., Τσεώνη Μ., Εσταθί Α. Εθνικό Κέντ Ειχειήσεων Υγείας-Υγεί Υγείας Μικβιλγικό Εγαστήι Αεταίει Νσκμεί Πανειστημί Αθηνών ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΥ ΜΥΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΗ ΡΗΞΗ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ Μτσιάδης Α., Δίτσις Κ., Κακανίδ Δ., Χατζησωτηί Α., Καλίδης Ι., Πααδάκης Ν., Αλμάνη Μ., Χιστδύλ Α. Α' Οθαιδική Κλινική, ΓΝ Παανικλά Εγαστήι Φσιλγίας ΑΠΘ

Περιεχόμενα. Χαιρετισμός σελ. 5. Επιτροπές σελ. 7. Προσκεκλημένοι Ομιλητές σελ. 9. Γενικές Πληροφορίες σελ. 11. Ευχαριστίες σελ.

Περιεχόμενα. Χαιρετισμός σελ. 5. Επιτροπές σελ. 7. Προσκεκλημένοι Ομιλητές σελ. 9. Γενικές Πληροφορίες σελ. 11. Ευχαριστίες σελ. Χαιρετισμός σελ. 5 Επιτροπές σελ. 7 Προσκεκλημένοι Ομιλητές σελ. 9 Γενικές Πληροφορίες σελ. Περιεχόμενα Ευχαριστίες σελ. 9 Ευρετήριο Εκθετών σελ. 0 Εκθεσιακό Πλάνο σελ. 0 Επιστημονικό Πρόγραμμα σελ. Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι, Μια κοινή και αποδεκτή αλήθεια είναι το πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Το λέμε και το ζούμε καθημερινά όλοι μας. Στον καθημερινό πολυπρόσωπο αγώνα όλων σε προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το:

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Ιntercontinental Aphrodite Hills Resort Hotel, Πάφο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

17 o ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ & ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ

17 o ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ & ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ 17 o ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ & ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ 1-3 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 1 THE MET HOTEL, Θεσσαλονίκη ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ www.microhand2011.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπαιδικής. 07-10 Οκτωβρίου 2015 Divani Caravel Hotel Αθήνα. Τελικό. Πρόγραμμα. Συνέδριο. Τραυματολογίας. Χειρουργικής

Ορθοπαιδικής. 07-10 Οκτωβρίου 2015 Divani Caravel Hotel Αθήνα. Τελικό. Πρόγραμμα. Συνέδριο. Τραυματολογίας. Χειρουργικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Τραυματολογίας 07-10 Οκτωβρίου 2015 Divani Caravel Hotel Αθήνα Τελικό Πρόγραμμα Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

29-30. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. IOYNΙΟΥ 2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Αλεξανδρούπολη

29-30. ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. IOYNΙΟΥ 2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Αλεξανδρούπολη 25 0 Περιφερειακό Σεμινάριο ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 29-30 IOYNΙΟΥ 2013 Ξενοδοχείο Alexander Beach Αλεξανδρούπολη ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ορθοπαιδική Κλινική Ε.Σ.Υ. Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Χ. Φωτόπουλος ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Χ. Φωτόπουλος ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Χ. Φωτόπουλος ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Trauma & Orthopaedic Fellow

Διαβάστε περισσότερα

Με φιλικούς χαιρετισμούς, Γεώργιος Σάπκας Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής & Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης

Με φιλικούς χαιρετισμούς, Γεώργιος Σάπκας Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής & Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης είναι γεγονός ανταποκρινόμενο στις συνθήκες της εποχής μας. Ήδη στην Ευρώπη έχει δημιουργηθεί η European Spine Society, μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / SEPTEMBER

ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / SEPTEMBER ΠΕΜΠΤΗ / THURSDAY 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ / SEPTEMBER 12.00 13.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ / REGISTRATION ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΒΔΗΡΑ Α / HALL AVDIRA A 13.00 14.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ORAL PRESENTATIONS HAND RECONSTRUCTION / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Ημερομηνία γέννησης : 2 Ιανουαρίου 1978 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τοπος γέννησης : Αθήνα Διεύθυνση οικίας : Κρήτης 8, Πεύκη, Τ.Κ. 15121 Τηλέφωνο οικίας : 2110170029 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός - Πρόσκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι και φίλες,

Χαιρετισμός - Πρόσκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι και φίλες, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Χαιρετισμός - Πρόσκληση Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι και φίλες, Tύχη αγαθή, ευθύνη και αξίωση, φέτος να συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη λειτουργία της Oρθοπαιδικής Kλινικής της Δράμας. H Oρθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

Συµπόσιο Τµήµατος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου - Γόνατος Υπό την Αιγίδα της European Hip Society

Συµπόσιο Τµήµατος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου - Γόνατος Υπό την Αιγίδα της European Hip Society ΕΛΛΗΝΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 004 Συµπόσιο Τµήµατος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου - Γόνατος Υπό την Αιγίδα της European Hip Society Αµφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας

Αρθρώσεων. Οστών και ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 22, No 3-2009 ΤΟΜΟΣ 22, Τεύχος 3-2009

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό πρόγραµµα

Επιστηµονικό πρόγραµµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 1 98 4 1990 Επιστηµονικό πρόγραµµα Τετάρτη 6 Σεπτεµβρίου 2006 14.00-15.00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 15.00-18.00 ΗΜΕΡΑ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ Πρόεδρος Ηµέρας Ειδικευoµένων:

Διαβάστε περισσότερα

TOMOΣ 20, Τεύχος 2 2007 Aπρίλιος Mάϊος Iούνιος

TOMOΣ 20, Τεύχος 2 2007 Aπρίλιος Mάϊος Iούνιος TOMOΣ 20, Τεύχος 2 2007 Aπρίλιος Mάϊος Iούνιος OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 20 Τεύχος 2 2007 Περιεχόμενα 12 Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος 13 Aπολογισμός του προέδρου Aν. Kυριακίδη 15 O Oρθοπαιδικός, ο ασθενής,

Διαβάστε περισσότερα

Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ.

Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 22, No 4-2009 ΤΟΜΟΣ 22, Τεύχος 4-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ Γιγής Π. Ιωάννης 9 Α. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιου πόνου στο ισχίο. Συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. www.spine-congress.gr 24-26. Οκτωβρίου 2014 Larissa Imperial Hotel ΛΑΡΙΣΑ. Αναλυτικό Πρόγραμμα

8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. www.spine-congress.gr 24-26. Οκτωβρίου 2014 Larissa Imperial Hotel ΛΑΡΙΣΑ. Αναλυτικό Πρόγραμμα www.spine-congress.gr 8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης 4-6 Οκτωβρίου 04 Larissa Imperial Hotel ΛΑΡΙΣΑ Αναλυτικό Πρόγραμμα ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ www.spine-congress.gr 8 th Hellenic Congress

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διοργάνωση - Οργάνωση 02. Ευχαριστίες 03. Χαιρετισμός Προέδρου 04. Επιτροπές 05. Κύρια Θέματα Συνεδρίου 06. Επιστημονικό Πρόγραμμα 08

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Διοργάνωση - Οργάνωση 02. Ευχαριστίες 03. Χαιρετισμός Προέδρου 04. Επιτροπές 05. Κύρια Θέματα Συνεδρίου 06. Επιστημονικό Πρόγραμμα 08 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοργάνωση - Οργάνωση 02 Ευχαριστίες 03 Χαιρετισμός Προέδρου 04 Επιτροπές 05 Κύρια Θέματα Συνεδρίου 06 Επιστημονικό Πρόγραμμα 08. Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011 08. Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011 13.

Διαβάστε περισσότερα

A. Γεωργούλης Ι. Μίχος. Χόνδρινες. και Οστεοχόνδρινες Βλάβες ΕΕΧΟΤ

A. Γεωργούλης Ι. Μίχος. Χόνδρινες. και Οστεοχόνδρινες Βλάβες ΕΕΧΟΤ A. Γεωργούλης Ι. Μίχος Χόνδρινες και Οστεοχόνδρινες Βλάβες ΕΕΧΟΤ Χόνδρινες & Οστεοχόνδρινες Βλάβες A. Γεωργούλης Ι. Μίχος Ε λ λ η ν ι κ η Ετα ι ρ ε ι α Χε ι ρ ο υ ρ γ ι κ η ς Ο ρ θ ο π α ι δ ι κ η ς k

Διαβάστε περισσότερα

λζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµ υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφ γηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ

λζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµ υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφ γηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχ θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυι οπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγη ϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβ νµθωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ Βιογραφικό Σηµείωµα υιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψυιοπασδφ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πρόσκληση. Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Πρόσκληση Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ελληνική Εταιρεία Μεταβολισμού των Οστών διοργανώνει για δέκατη συνεχόμενη χρονιά το Θερινό Σχολείο, το οποίο αυτή τη χρονιά πραγματοποιείται στην Ερέτρια

Διαβάστε περισσότερα

2Σ ΑΒΒΑΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ. ώρα 8:30 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

2Σ ΑΒΒΑΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ. ώρα 8:30 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2Σ ΑΒΒΑΤΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ώρα 8:30 Ορθοπαιδικές Κλινικές Γ.Ν. Λιβαδειάς & Χαλκίδας Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας - Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr Κατάγματα περιοχής ισχίου Ισχίο Μεγάλη μηχανική επιβάρυνση Προσβάλεται από οστεοπόρωση Συνθήκες οστικής αιμάτωσης Κατάγματα περιοχής ισχίου Πολύ συχνά κατάγματα Επιδημία Μεγάλη νοσηρότητα Μεγάλη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. 2011-2013 4. Οργάνωση - Γραμματεία 4. Οργανωτική Επιτροπή 5. Επιστημονική Επιτροπή 5. Επιτροπή Βράβευσης 5

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. 2011-2013 4. Οργάνωση - Γραμματεία 4. Οργανωτική Επιτροπή 5. Επιστημονική Επιτροπή 5. Επιτροπή Βράβευσης 5 1 2 31/10-2/11 2013 Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ. 2011-2013 4 Οργάνωση - Γραμματεία 4 Οργανωτική Επιτροπή 5 Επιστημονική Επιτροπή 5 Επιτροπή Βράβευσης 5 Ξένοι Προσκεκλημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή: Κοτρώτσιου Στυλιανή Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευοµένου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, ΤΟΜΟΣ 10, 2009 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ, ΤΟΜΟΣ 10,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα. 263 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού βραχιονίου τύπου 13-C κατά AO/OTA. Παρουσίαση τριών ασθενών: τρόπος αντιμετώπισης και μετεγχειρητικό αποτέλεσμα Β. Κεχαγιάς, Γ. Μαραγκουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα