Organised Phonology Data

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Organised Phonology Data"

Transcript

1 Organised Phonology Data Namia (Namie) Language (NNM) Edwaki - Sandaun Province Sepik Ramu Phylum: Yellow River Stock; Yellow River Family Population census: about 4000 Major villages: Yegarapi, Yaru, Norambalip, Mokwidami, Worokori Linguistic work done by: SIL Data checked by: Tom and Becky Feldpausch (March 2001) Phonemic and Orthographic Inventory a ε ι κ λ µ ν ο π Ρ τ υ ω ϕ α α e i k l m n o p r t j u w y A A E I K L M N O P T U W Y Consonants Bilab LabDe n Dental Alveo Postalv Plosive p t k Nasal m n Trill Tap/Flap Fricative Lateral Fricative Approx Lateral Approx Ejective Stop Implos /w/ voiced labial-velar approximant Ρ l Retro Palatal Velar Uvular Pharyn Glottal Examples of each phoneme in initial, medial and final positions; and consonant clusters and vowel glides. Stress and syllable breaks indicated in the phonemic forms. (/ / used for phonetic forms; < > used for orthographic forms) j p / πα.νι/ <pani> tulip / π.πι/ <papi> scratch /λιπ/ <lip> women-3p / πλα.κε/ <plake> ask /τι πρα.κυ/ <tipraku> flat bark m /µο µοµ/ <momom> butterfly /ψ µ/ <yam> moon / µω.νι.ρε/ <mwanire> sit there /αµ του/ <amtou> pandanus Namia OPD Revised February

2 w / ωα.πυ/ <wapu> dried /ε ωοµ/ <ewom> wildfowl egg - / λω.ρ / <lwar> clothes l /λει/ <lei> swamp / α.λυ/ <alu> to cry /νολ/ <nol> blood /λωαε/ <lwae> pig / νυ.κλυ/ <nuklu> before t / το.µυ/ <tomu> small bat / ι.το/ <ijo> water - / τραν.κυ/ <tranku> alongside / αυ.τωα/ <aujwa> grandparent / τωα.πε/ <Twape> man s name Ρ /ωει Ρου/ <weirou> knife / α.ρ / <ar> dog /πραε/ <prae> ate k / κε.λο/ <kelo> many / κει.κει/ <keikei> frog /π κ/ <pak> fence /κραε/ <krae> put /κωε κωαε/ <kwekwae> frog j / ϕο.νι/ <yoni> greens /κ.πρε ϕα.λε/ <kapreyale> to surface /πε ϕα.ρε/ <peyare> came - n / να.κι/ <naki> new /ι νει.ν / <inein> to know /ε λ ν/ <elan> bro-in-law /νωαε/ <nwae> sleep /εν µαν/ <enman> grass skirt Vowels ι υ Namia OPD Revised February

3 ε a ο ι / ι.λ / <il> sore /ι λι.ρε/ <ilire> to die / κα.λι/ <kali> talk / τι.πι.α/ <tipia> one ε / ε.κο/ <eko> she /ε ωο.λο/ <ewolo> bird of paradise / τε.ρο/ <tero> greens / τα.κωε/ <takwe> tobacco υ / υ.ρ / <ur> garden / λυ.ρε/ <lure> scrape / το.µυ/ <tomu> bat / µαο.λε/ <amaole> mother /κ κλ ν/ <kaklan> shame / ν.κλ / <nakla> yesterday ο / ολ.λι/ <olli> thing / µο.κυ/ <moku> dry bank / ε.νο/ <eno> eye a /α ωο.κυ/ <awoku> beams / να.κι/ <naki> new /λ πα/ <lapa> arrow Vowel Glides ei ai ae ao au ou ει / ειλ.λε/ <eille> make skirt Namia OPD Revised February

4 /ν πει.ρ ν/ <napeiran> five /ωει/ <wei> garamut αι /αι τ ν/ <aijan> bush /λωαιπ/ <lwaip> possum /α ωαι/ <awai> thunder αε / αε.νι/ <aeni> woven band /ε λαε.λε/ <elaele> sister-3p / ωαε/ <awae> everywhere ao /αο κωαε/ <aokwae> evil spirit / λαο.λε/ <laole> buy/sell /λαο/ <lao> rain au /αυ Ρα/ <aura> shell /παυ µει/ <paumei> poison /a.ναν.κι ϕαυ/ <anankiyau> excellent ou - /κι Ρου.Ρε/ <kiroure> cut down /λι.ρι κου/ <lirikou> small Suprasegmentals (tone, stress, length) Stress is predictable on the penultimate syllable. If the final syllable has a heavy core (VV or VC), then the stress shifts to that syllable. If the last syllable has a light core (only V with no onset), the stress moves back to the antepenultimate syllable. Examples: ki rou.re cut down a.nan.ki yau excellent e l m breadfruit no.we.a another Syllable patterns * does not occur or is usually written with a semi-vowel alone initial medial final V o pus a.mu mountain * no.we.a another VV ai mosquito ao.kwae spirit * * VC el woman am.tou pandanus * * CV ne you mi.re walk ki.ka.ρε bring we.ri bamboo CVV mai earthworm kao.ro amount e.lae.le sister i.lei name Namia OPD Revised February

5 CVVC maip large leil.pan middle laer.kein.wa.le surface CVC yam moon lom.ko they ti.ram.li drum en.man grass skirt CCV pli two pla.ne dawn ti.pra.ku bark na.pli frog CCVV lwae pig krou.re stop in.plae.no.we show mon.kwae overgrowth CCVVC lwaip possum plain.ko.we jump wo.klain fruit Conventions: Phonological / / is a phoneme, and it also functions as a transition vowel between consonants. /t/ is pronounced /tσ/ after high vowels. Conventions: Orthographic / / is presently being written as <a> in most places. It is omitted at the end of words and when it is functioning as a transitional vowel. In initial reading materials we tried omitting it everywhere, but this could not be done consistently without causing some confusion in certain words. We also tried using the symbol <ä> for it. But we found the people read equally well when it was underdifferentiated. /t/ is written <t> in all environments except after high vowels where it is pronounced [tσ] and written <j>. <j> will not be written when it occurs in morphophonemic situations between words. Semivowel <y> is written word intially, and to separate vowels when three vowels would otherwise occur together. Language change Over the past 10 years, we have noticed that the younger people tend to drop the labialisation of consonants and tend to lax /o/ to / /. At present we are representing the phonetics of the older people in what we write. Transcription of a recorded passage: /ερ απο καλι λοµοµ ιταρ λε αρολ µ ι ταποωελ µ ναµ ιτο ω λ ω µ π κειταλ ποραε λοµοµ να ωακιπε λοµκο αροωε ολιρ ωοµικ ταποωε πεικαµε ον να κωαιν ϕαρ µκειν κιτ µ ι λοµκο πεϕακιρ λ µε να λ µοµ π κειν κιρ λ µε να λοκο ιτοκ τεα πλαερ κεινωαλε να λοκο ιτοκ τεα πλαερ κεινωαλε λοκο ι λοµκο ιτο ω λ ω µ τεα αρο ιταλ κε τεα π ρπ µειταλ κ ρ λ µε ποπο ι µοκυ µαεµ πεϕαµκειταλ ποραε ι ιροµ ναν ιτο ωαριϕ π νακαλε λοµκο ιροµ ναν π ρ π ναπλιρ λ µε ι νοωεα π ρ π µειροωελ µε, µοκυ µαεµ / <Er apo kali lomom ijarle, Arolam i Tapowelam nam ijo walwam pakeijalporae lomom. Na wakipe lomko arowe. Olirwomika Tapowe peikame, On na kwain yaram keinakijam. I lomko peyakirlame, na lomom pakeinakirlame. Na loko ijoka tea plae ari laerkeinwale. Na loko ijoka tea plaerkeinwale loko, i lomko ijo walwam tea aro ijalke. Tea parpa meijalkarlame popo, i moku maem peyamkeijal porae. I irom nan ijo waria pnakale. Lomko irom nan parpanaplirlame i nowea parpameirowelame, moku maem. We will now tell a story about when Aro and Tapowe pulled the sago tree out of the water. The split sago tree they did this way: In the morning, Tapowe said, I will go north for a bit to see the sago tree. They all Namia OPD Revised February

6 went north to see the sago tree. This sago tree was just floating on the water. When (they saw that) this sago tree floated on the water, then they just pulled it out of the water. Just kept pulling, and put (it) up on the dry bank. The sago fencing also was covered/carried by the water. They again pulled out the fencing as well and made another fence, on the dry bank. Bibliography Feldpausch, Tom and Becky, Namia organised phonology data. Manuscript. SIL, Ukarumpa., Namia grammar essentials. Datapapers, Volume 39:3-97, SIL, Ukarumpa., Phonology essentials of the Namia language. Manuscript. SIL, Ukarumpa., Dialect survey of the Namia language. Manuscript. SIL, Ukarumpa., Namia orthography paper. Manuscript. SIL, Ukarumpa. Feldpausch, Becky, Participant reference in Namia. Manuscript. SIL, Ukarumpa. Namia OPD Revised February