ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21343 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και κάθε άλ λης αναγκαίας λεπτομέρειας Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Οικονομικού Πα νεπιστημίου Αθηνών Ανακατασκευή Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων Μετονομασία σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έγκριση δαπάνης για την εφαρμογή της Δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της με λισσοκομίας για τα έτη » ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 400/55/ Σ (1) Συγκρότηση της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων, κα θορισμός των αρμοδιοτήτων της και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 5 παρ. 24 του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοί κηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α 35), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 71 παρ. 47 του Ν. 3883/ 2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρα τολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α 167). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/ 2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). γ. Της υπ αριθ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα» (Β 1139), όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. δ. Του άρθρου 1 παρ. 1 περ. γ της υπ αριθ. Υ 211/ απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμο διοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β 1562). 2. Την υπ αριθ. 90/ 2015 ειδική εισηγητική έκθεση οικο νομικής επιβάρυνσης Ν. 4270/2014 (Α 143) του Διευθυντή ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Συγκροτούμε τη Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΕΚΠ), με θη τεία έως την 30 Απριλίου 2016, αποτελούμενη από τους: α. Υπτχο (Ι) Κορέα Αριστείδη του ΓΕΕΘΑ/ ΣΤ ΚΛΑΔΟΣ ως Πρόεδρο, β. Ταξχο (ΠΖ) Καβούρ Στυλιανό του ΓΕΕΘΑ/ Ε4, γ. Απχο (Μ) Δερμεντζούδη Μαρίνο ΠΝ του ΓΕΕΘΑ/ Γ2, δ. Ταξχο (Ι) Κολιάκο Αγαμέμνωνα του ΓΕΕΘΑ/ Ε2 και ε. Σμχο (ΥΙ) Γεωργανά Κωνσταντίνο, Υποδιευθυντή του ΓΕΕΘΑ/ ΔΥΓ ως μέλη. στ. (1) Σμχο (Δ) Σπύρου Ιωάννη του ΓΕΑ/ Β3, (2) Ανχη (ΠΖ) Χριστόπουλο Χρήστο του ΓΕΣ/ ΔΜΠ, (3) Ανχη (ΣΣΝΣ) Κουμπογιάννη Γεώργιο του ΓΕΕΘΑ/ ΔΣΣΝΣ, (4) Ανχη (ΣΙ) Καρακατσανίδη Παύλο του ΓΕΕΘΑ/ ΔΣΙ, (5) Πχη Κοιλάκο Θεόδωρο Π Ν του ΓΕΝ/ Β3/ VI και (6) Τχη (ΣΔΓ) Λαζαρίνη Φωτεινή του ΓΕΕΘΑ/ ΔΣΔΓ ως μέλη και εισηγητές επί προσφυγών στελεχών που ανήκουν στον οικείο Κλάδο ή Κοινό Σώμα των ΕΔ. 2. Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/ Β1 να καθοριστεί ως Γραμ ματέας της Επιτροπής ένας κατώτερος αξιωματικός και ο αντικαταστάτης αυτού. Άρθρο 2 1. Η παραπάνω επιτροπή εξετάζει σε πρώτο και τε λευταίο βαθμό προσφυγές στελεχών, των οποίων τα αιτήματα για υπαγωγή σε μία εκ των κατηγοριών του

2 21344 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρθρου 2 της υπ αριθ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ απόφασης ΥΕΘΑ (Β 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, απορρίφθηκαν από τα οικεία Γενικά Επιτελεία. 2. Η επιτροπή, για τη λήψη της απόφασης της, υπο χρεούται να λάβει υπόψη της τα κατά περίπτωση απα ραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζονται για κάθε υπόθεση ξεχωριστά από τον αντίστοιχο εισηγητή. Ειδικότερα, απαιτείται να προσκομίζουν αναλόγως της εξεταζόμενης υπόθεσης: α. Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου: (1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα σης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στελέχους. (2) Δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει η ανάθεση της γονικής μέριμνας. β. Διαζευγμένοι γονείς που ασκούν την επιμέλεια ενός (1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου: (1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα σης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στελέχους. (2) Αμετάκλητη Δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας. γ. Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον τέκνου ΑΜΕΑ: Όπως στην υποπαράγραφο 2 α του παρόντος άρθρου και επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υποπαράγραφος β εδάφιο β της υπ αριθ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ απόφασης ΥΕΘΑ (Β 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει ή γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Α 115). δ. Στρατιωτικοί που προστατεύουν ΑΜΕΑ (σύζυγο ή τέκνα): Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα σης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στελέχους και επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 πα ράγραφος 1 υποπαράγραφος β εδάφιο β της υπ αριθ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ απόφασης ΥΕΘΑ (Β 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει ή γνωμάτευ ση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Α 115). ε. Συζευγμένοι Πολύτεκνοι ή με ένα τουλάχιστον ανή λικο τέκνο: Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στελέχους στ. Στρατιωτικοί που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής : (1) Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμε νης Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/ 2005 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγω γής» (Α 17), όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των προσπαθειών που έχουν πραγματοποιηθεί το ίδιο έτος, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της φαρμακευτικής αγωγής της συγκεκριμένης προσπάθειας. (2) Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμε νης Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/ 2005 «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγω γής» (Α 17), όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία της λήψης ωαρίων και της εμβρυομεταφοράς. 3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατά ξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Ν. 2690/ 99 (Α 45), καθώς κι εκείνες των άρθρων 2 και 3 της υπ αριθ. Φ.400/ 32/ 82424/ Σ.343/ απόφασης ΥΕΘΑ (Β 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 3 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Αριθμ /Ζ1 (2) Πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Οικονομικού Πανε πιστημίου Αθηνών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α ) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ σης» όπως αυτό προστέθηκε στο άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α ) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε μάτων έρευνας, παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ τικών και άλλες διατάξεις» όπως αυτό προστέθηκε στο άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α ). 3. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές Δη μοσιονομικής Διαχείρισης...και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 εδάφ. ε του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα πτυχιακές σπουδές» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 195 Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 7. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α ) «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 8. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών.» 9. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α ) «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την αριθ. Υ59/ υπουργική απόφαση ανά θεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο νομικών Δημήτριο Μάρδα. 11. Το με αριθμ. πρωτ. 3235/ έγγραφο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (3η συν. 26/03/2015) καθώς και τα αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 12. Την αριθ / Εισήγηση του Προϊσταμέ νου της ΓΔΟΥ, καθώς και τις με αριθμ. πρωτ. 245/1/ , 245/2/ , 245/3/ και 245/4/ αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για το οικ. έτος 2015 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 13. Την ανάγκη πρόσληψης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία για την επικουρία των μελών ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστη μίου Αθηνών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους ευρώ για το έτος 2015 η οποία θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη νών με επιβάρυνση των Κ.Α.Ε , , και με τα ποσά των ,00 ευρώ, 6.876,80 ευρώ, 1.000,00 ευρώ και 200,00 ευρώ αντίστοιχα, απο φασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την επι κουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων, καθώς και υποψηφίων διδακτόρων του ιδίου Πανεπιστημίου για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και με ταπτυχιακό επίπεδο. Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης κα θορίζεται μέχρι 6 ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργα στηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Ο συνολικός αριθμός των ωρών απασχόλησης δεν θα ξεπερνά τις ώρες για το έτος Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον των εργοδοτικών εισφορών. Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΣΠ/ΔΕΠΠ/167256/4571/1637 (3) Ανακατασκευή Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Την ολοσχερή καταστροφή του Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς στο Χαλάνδρι που προκάλεσε η πυρκαγιά της , καθώς και 1. Τις διατάξεις: α. Του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171Α / ). β. Του Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167Α / ). γ. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20Α / ). δ. Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α / ). ε. Της Y98/ απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Νικόλαο Ξυ δάκη» (ΦΕΚ 299Β / ). στ. Της 112/ απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 311Β / ). ζ. Την αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/ 82730/10393/9346/6485 από υπουργική από φαση «Διορισμός μετακλητού Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 178/ΥΟΔΔ/ ). η. Το Π.δ. «Χαρακτηρισμός χειμαρρικού ρέματος Πε ντέλης Χαλανδρίου ως προστατευόμενου τοπίου, καθορισμός των ορίων και ζωνών προστασίας αυτού, επιβολή όρων απαγορεύσεων και περιορισμών εντός αυτών» (ΦΕΚ 659Δ / ). θ. Το Π.δ. «Περί αναθεωρήσεως των ρυμοτομικών σχε δίων των Δήμων Χαλανδρίου και Αμαρουσίου και των Κοινοτήτων Μελισσίων, Βριλησσίων, Πεντέλης και Νέας Πεντέλης (ΦΕΚ 7Δ / / ). ι. Την αριθμ /Π 760 απόφαση Νομάρχη περί «Ανα θεώρησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου παραρε μάτιας περιοχής Δήμου Χαλανδρίου» (ΦΕΚ 874Δ /1992). ια Το αριθμ /6092/ έγγραφο του Δα σαρχείου Πεντέλης. ιβ. Το αριθμ / έγγραφο του Τμήματος Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων της Υπηρεσίας Δό μησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής. ιγ. Το κτηματογραφικό φύλλο ακινήτου με ΚΑΕΚ /0/0. ιδ. Το κτηματογραφικό φύλλο με ΚΑΕΚ 05147ΕΚ00038/ 0/0. ιε. Το από θεωρημένο από την Κτηματο γραφική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου τοπογρα φικό διάγραμμα του «Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς», αποφασίζουμε: 1. Επιτρέπουμε στο Δήμο Χαλανδρίου να ανακατα σκευάσει με δικά του έξοδα, το Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις του που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά της 18ης Μαΐου 2015 και να λάβει όλα τα νόμιμα και αναγκαία μέτρα για την περιφρούρηση των εγκαταστάσεων. 2. Επιτρέπουμε τη χρήση και λειτουργία για πολιτι στικές εκδηλώσεις από το Δήμο Χαλανδρίου των υφι στάμενων από το 1981 θεατρικών εγκαταστάσεων του «Ευριπίδειου Θεάτρου Ρεματιάς», όπως αυτές περιγρά φονται στις σχετικές πράξεις του προοιμίου. Η χρήση, η λειτουργία και το κόστος συντήρησης του Θεάτρου βαρύνουν το Δήμο Χαλανδρίου, ο οποίος επίσης ευθύνε ται για την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών ασφάλειας, πυροπροστασίας και υγιεινής του χώρου,

4 21346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των εργαζόμενων και του κοινού, καθώς επίσης και την εν γένει τήρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ Αριθμ /Δ2 (4) Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του N. 1566/1985 (Α 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συν δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/91 (Α 147). 2) Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (Α 118) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κω δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (98 Α ). 5) Την αριθμ. Γ2/3345/ υπουργική απόφαση (649 Β ) «Ίδρυση και Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 (296 Α ). 6) Τη με αριθμ. Υ100/ (Β 299) απόφαση του Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη σκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Υ168/ (Β 720) απόφαση του Πρωθυπουργού. 7) Το πρακτικό αριθμ. 78/ /Θ2 της Καλλιτε χνικής Επιτροπής Μουσικών σχολείων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 8) Το με αρ. πρωτ. Φ.2.1/2749/ έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαί δευσης Ηπείρου. 9) Το με αρ. πρωτ. 9887/ έγγραφο της Περι φερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 10) Το με αρ. πρωτ. Φ.2.1δ/3673/ έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ παίδευσης Στερεάς Ελλάδας. 11) Το με αρ. πρωτ. Φ.2.1/9299/ έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας. 12) Τα με αρ. πρωτ. 8597/ και 10587/ έγγραφα της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 13) Το με αρ. πρωτ. 6193/ έγγραφο της Δι εύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας. 14) Την αρ. 56/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου Πρέβεζας. 15) Την αρ. 43/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου Λαγκαδά. 16) Την αρ. 44/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου Λαγκαδά. 17) Την αρ. 206/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου Καρύστου. 18) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Την ίδρυση, από το σχολικό έτος , Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως: ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 1. ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας ( ) 2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β Α 3 Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Λα γκαδά ( ) 4 Ημερήσιο Γυμνάσιο Λαγκαδά ( ) 4. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Γ Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Στύ ρων ( ) Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος Αριθμ /Δ2 (5) Μετονομασία σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του Αθήνα, 17 Αυγούστου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ν. 1566/1985 (Α 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμι ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 2) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (Α 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολο γίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Την με αριθμ. Υ100/ (Β 299) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη σκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Υ168/ (Β 720) απόφαση του Πρωθυπουργού. 4) Το με αρ. πρωτ. 4517/ έγγραφο της Περι φερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 5) Το με αρ. πρωτ. 4089/ έγγραφο της Περι φερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. 6) Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Δι εύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. 7) Το με αρ. πρωτ. Φ / έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων. 8) Τη με αρ. 125/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου του Δήμου Ελασσσόνας. 9) Τη με αρ. 81/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου λίου του Δήμου Πλατανιά. 10) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Μετονομάζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως εξής: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας Το Γυμνάσιο με Λ.Τ. Καλλιθέας ( ) σε Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καλλιθέας «Θεόφιλος Σακαλίδης 2. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων Το Γυμνάσιο Αλικιανού ( ) σε Γυμνάσιο Αλι κιανού «Γυμνασιάρχης Γεώργιος Δ. Καψωμένος» Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 17 Αυγούστου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ Αριθμ. 1360/90437 (6) Έγκριση δαπάνης για την εφαρμογή της Δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης", στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α 32). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). γ) Των άρθρων 13 έως 29 του Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και επίβλεψης Γεωργικών προϊόντων, γενικών Διευθύν σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Α 200). δ) Της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκα τασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α 135). ε) Της αριθμ /2002 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργα νισμού Πληρωμής». (Β 1042). στ) Της αριθµ /2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠ.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)». (Β 1205). ζ) Του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δια τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Α 35). η) Του Ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγρο τικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου Οργά νωση της εποπτείας του κράτους». (Α 210). θ) Του Ν. 4046/2012 «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης του σχεδίου του μνημο νίου συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλά δος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της Εθνικής Οικονο μίας», όπως συμπληρώθηκε από τον Ν.4093/2012 (Α 222) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012» (Α 28) ι) Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Κα ταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπη ρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις. (Α 74) κ) Της υπ αριθ. 6/2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «περί ρύθμισης θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012» (Α 38) λ) Της υπ αριθμ. 685/42702/31/03/2014 κοινής υπουργι κής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη », (Β 837) και της υπ αριθμ. 786/49873/ κοινής υπουργικής απόφασης (Β 826). 2. Τους Κανονισμούς: α) (EK) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέ σπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και

6 21348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (L 299, άρθρα ). β) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 231. (L 347) γ) (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Απρι λίου 2004, «για ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών πα ραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας» (L 125). δ) (ΕΚ) αριθ. 917/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλί ου 2004, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συμβουλίου για ενέργειες βελ τίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας (L 163). ε) (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακο λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (L 347). στ) (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογα ριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ» (L 171). 3. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α 194). 4. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α 174). 5. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α 20). 6. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών». (Α 21) 7. Την αριθμ. 4333/58520/ απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενεργείας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παραγωγικής Ανασυ γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη Σγουρίδη» (Β 1005). 8. Την αριθμ. C (2013) 5126/ εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση των προγραμμάτων για τη βελτίωση της πα ραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου και τον καθορισμό της συνεισφοράς της Ένωσης στα προγράμματα αυτά», με την οποία εγκρίθηκε το μελισσοκομικό πρόγραμμα της χώρας «για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» για την περίοδο Την αρ. πρ. 2/84823/ΔΠΓΚ/ έγκριση ανάλη ψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η ΘΑΠ) συνολικού ύψους οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ), για την υλοποίηση του συγχρηματοδο τούμενου προγράμματος «Βελτίωση των συνθηκών πα ραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομί ας» για τα έτη 2014, 2015 και 2016 (ΚΑΕ 5423, Φ29 110)». 10. Την αριθμ. 16/141/ (ΑΔΑ: 68Λ3Β ΡΦ0) από φαση δέσμευσης πίστωσηςποσού ύψους δύο εκατομ μυρίων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ) για την κάλυψη της Εθνικής συμμετοχής, στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων του Προγράμμα τος «Βελτίωση των Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας», έτους Την αριθμ. 973/64400/10/06/2015 απόφαση του Υφυ πουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο ντος και Ενεργείας, (Β 1170), σχετικά με τον «Καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης». 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2015, πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ. 685/42702/ κοινή υπουργική απόφαση (Β 837) και την υπ αριθμ. 786/49873/ κοινή υπουργική απόφαση (Β 826), αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση, εγκρίνεται η δαπάνη για την υλοποίηση της Δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Βελτίωσης των Συνθηκών Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας έτους Άρθρο 2 Χρηματοδότηση της Δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης» Σε εφαρμογή της αριθμ. 973/64400/10/06/2015 απόφα σης του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενεργείας, για την υλοποίηση της Δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης», για το έτος 2015, το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 ), κατανέμεται ως εξής: 1. Φορέας: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελιού ΠΕ Κα λύμνου «ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ» Θέμα: «Αναγνώριση μελιού ως ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ» Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 2.100,00 ευρώ Αναλύσεις δειγμάτων μελιού 2.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.100,00 2. Φορέας: Μελισσοκομικός Σύλλογος Κεντρικού Έβρου «Η ΚΥΨΕΛΗ» Θέμα: «Συμμετοχή στη 12η γιορτή Βιοκαλλιεργητών Μελισσοκόμων στην Αλεξανδρούπολη» Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 4.000,00 ευρώ Συμμετοχή/ Διοργάνωση 2.500,00 Ενημερωτικά Έντυπα 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φορέας: Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμος Ν. Έβρου «Η ΜΕΛΙΣΣΑ» Θέμα: «Εκπαιδευτική Επίσκεψη μελισσοκόμων μελών του Συν/σμού στο 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας Φεστιβάλ Μελιού» Προϋπολογισμός για το έτος 2015: 7.465,00 ευρώ Συμμετοχή/ Διοργάνωση 7.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.500,00 4. Φορέας: Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος Θέμα: Συμμετοχή στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Η μελισσοκομία στη Μεσόγειο από την αρχαιότητα έως και σήμερα» που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο Προϋπο λογισμός για το έτος 2015: 700,00 ευρώ Συμμετοχή/ Διοργάνωση 700,00 ΣΥΝΟΛΟ 700,00 5. Φορέας: Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος Θέμα: Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Προϋπολογισμός για το έτος 2015: ,00 ευρώ Συμμετοχή/ Διοργάνωση 2.900,00 Ενημερωτικά Έντυπα 7.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Άρθρο 3 Γενικές Διατάξεις 1. Το 50% της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 4324 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% θα βαρύνει τον Τα κτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 (ΚΔ ). 2. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 3. Όλα τα παραστατικά πρέπει να φέρουν σφραγίδα, που θα αναγράφει ευανάγνωστα: «Έχει επιχορηγηθεί στα πλαίσια του Καν(ΕΕ) 1308/2013 Δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης». 4. Τα τιμολόγια θα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι εξοφλημένα. Σε περίπτωση έκδοσης δικαιολογητικού δαπάνης «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», θα πρέπει αυτό να συνοδεύε ται από εξοφλητική απόδειξη του εκδώσαντος, με την επωνυμία του, υπογραφή και ημερομηνία εξόφλησης. 5. Όλα τα δικαιολογητικά και παραστατικά διατηρού νται στο φορέα για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και παραμένουν διαθέσιμα για κάθε Εθνικό ή/και Κοινοτικό έλεγχο. 6. Οι δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με την πα ρούσα απόφαση, αφορούν το χρονικό διάστημα από 01/09/2014 έως 31/08/2015. Αθήνα, 18 Αυγούστου 2015 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

8 21350 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX