Πώς βλέπετε το ρόλο ενός διοικητού µεγάλης ιδιωτικής εταιρίας στη σηµερινή εποχή (από πλευράς υποχρεώσεων, ευθυνών και δράσεως). Η κύρια ενασχόλησή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πώς βλέπετε το ρόλο ενός διοικητού µεγάλης ιδιωτικής εταιρίας στη σηµερινή εποχή (από πλευράς υποχρεώσεων, ευθυνών και δράσεως). Η κύρια ενασχόλησή"

Transcript

1 Πώς βλέπετε το ρόλο ενός διοικητού µεγάλης ιδιωτικής εταιρίας στη σηµερινή εποχή (από πλευράς υποχρεώσεων, ευθυνών και δράσεως). Η κύρια ενασχόλησή του είναι η προδιαγραφή και ο συντονισµός των δραστηριοτήτων εξειδικευµένων ατόµων ή οµάδων που εργάζονται σε διαφορετικά κοµµάτια του ίδιου έργου. Πρέπει δηλαδή να συγκεντρώνει και να ερµηνεύει σωστά τις πληροφορίες, να αξιολογεί καταστάσεις και να παίρνει αποφάσεις. Συγκεκριµένα είναι ο κύριος υπεύθυνος για την εκτέλεση των εξής λειτουργιών: α. Προγραµµατισµός - που περιλαµβάνει την πρόβλεψη, τον καθορισµό αντικειµενικών σκοπών, την διατύπωση της πολιτικής, την κατάστρωση σχεδίων δράσης, την εκτέλεση προγραµµάτων β. Οργάνωση - που είναι η διαδικασία της ορθολογικής οµαδοποίησης καθηκόντων σε θέσεις εργασίας, της οριοθέτησης της ευθύνης και της εξουσίας κάθε θέσης, της σύνδεσης περισσότερων θέσεων εργασίας σε ευρύτερης ενότητας ή υποσυστήµατα και καθορισµός των επίσηµων ιεραρχικών σχέσεων και του συστήµατος επικοινωνίας. γ. ιεύθυνση - που περιλαµβάνει εκείνες τις δραστηριότητες που αποβλέπουν στο χειρισµό του ανθρώπινου παράγοντα, κατά τρόπο ώστε κάθε προσπάθειά του να αποβλέπει στην επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών δ. Έλεγχος - που περιλαµβάνει τον καθορισµό των κριτηρίων για την κρίση των πραγµατικών αποτελεσµάτων, τη µέτρηση και σύγκρισή τους προς τα πρότυπα καθώς και την εκτίµηση, αιτιολόγηση και θεραπεία των τυχόν σηµαντικών αρνητικών αποκλίσεων. Επίσης ο διοικητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα επικοινωνίας µε τους υφισταµένους και γενικότερα µε το εργατικό δυναµικό, αναπτύσσοντας το εργασιακό κλίµα, που θα δηµιουργεί υψηλό φρόνηµα στο προσωπικό, θα καλλιεργεί τη συνεργασία, θα ωθεί τον κάθε εργαζόµενο σε υψηλή απόδοση και θα συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων των εργαζοµένων µέσα από την εκπλήρωση των στόχων της οικονοµικής µονάδας. Σας ζητείται να εκπονήσετε µια έκθεση για το ανθρώπινο δυναµικό µιας συγκεκριµένης επιχείρησης. Ποιά θα είναι τα βασικά σηµεία αυτής της έκθεσης; Με άλλα λόγια ζητείται ο αναλυτικός πίνακας περιεχοµένων της έκθεσης. Βαθµός παραγωγικότητας Εξειδίκευση προσωπικού Βαθµός εκπαίδευσης προσωπικού, ποσοστό πτυχιούχων πανεπιστηµίου, απόφοιτων λυκείου κοκ Βαθµός εµπειρίας ή προϋπηρεσίας, προέλευση προσωπικού Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε την αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση, διορατικότητα, ψυχραιµία, οµαδικότητα και το επίπεδο φρονήµατος Κατα πόσο το προσωπικό ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης Βαθµός ανταπόκρισης στα κίνητρα και ευχαρίστησης από την επιχείρηση Κατά πόσο υπάρχει κλίµα συνεργασίας και αµοιβαίας κατανόησης Γενική γνώµη του προσωπικού για την επιχείρηση και τη διεύθυνσή της και αντίστροφα Σχέσεις εργαζοµένων Οργάνωση (οργανόγραµµα, περιγραφή καθηκόντων διασύνδεσης, επιτελικές λειτουργίες) Μισθολογικό (αµοιβές, εξέλιξη, ασφάλιση, παροχές) Κοινωνική πολιτική (εκδηλώσεις, εκπαίδευση, συνδικαλισµός, συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων) Ποιά νοµίζετε ότι είναι τα πιο βασικά λάθη που µπορεί να γίνουν στο στάδιο του προγραµµατισµού και γιατί; Αποτυγχάνει ο σαφής προσδιορισµός του κυρίου προβλήµατος εν καταβάλεται η έντονη και επιβεβληµένη προσπάθεια διατύπωσης όλων των προβληµάτων Αφιέρωση χρόνου για συγκέντρωση περιττών στοιχείων Παράβλεψη της αβεβαιότητας της πιο κατάλληλης λύσης και παραµέληση της προσεκτικής αξιολόγησης των κινδύνων Να µην ληφθούν υπ' όψιν περιορισµοί (πόρων, νοµικοί διοικητικοί) που οδηγούν σε µη εφαρµόσιµες λύσεις 1

2 Ποιά είναι η λογική διασύνδεσης των προγραµµάτων δράσης µιας επιχείρησης; (ποιά είναι και πώς συνδέονται;) Πρόγραµµα πωλήσεων, που βασίζεται στην πείρα και ανάλυση των προβλέψεων για τις ανάγκες τις αγοράς και µελέτη της σύγκρισης Πρόγραµµα παραγωγής, που βασίζεται στο πρόγραµµα πωλήσεων και την παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης Πρόγραµµα αγοράς που βασίζεται στο πρόγραµµα παραγωγής και την αποθηκευτική ικανότητα Πρόγραµµα δαπανών (1-2) - χρηµατοοικονοµική ικανότητα επιχείρησης Πρόγραµµα επενδύσεων ( ) Χρηµατοοικονοµικό πρόγραµµα ή προϋπολογισµός ( ) Γενικό πρόγραµµα (όλα τα παραπάνω) Εξηγήστε ποιά από τις 3 προτάσεις που ακολουθούν, µπορεί να αποτελέσει διατύπωση στόχου για τη ιεύθυνση Παραγωγής µιας επιχείρησης και γιατί; Α. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Β. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ 75% Γ. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ 75% ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2 Η' 3 ΧΡΟΝΙΑ Κάτω από ποιές προϋποθέσεις (συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον) θα µπορούσε κάθε πρόταση να αποτελέσει διατύπωση στόχου; Η γ) διότι περιλαµβάνει τι θέλουµε να πετύχουµε που θέλουµε να είµαστε πότε θέλουµε να είµαστε. Η α) αποτελεί στρατηγικό προγραµµατισµό, είναι γενικός στόχος Η β) - - επιχειρησιακό - -, συγκεκριµένες δραστηριότητες µαζί µε οικονοµικά µεγέθη Η γ)- - τακτικός - - (2,3 χρόνια), κανόνες που ρυθµίζουν τον προγραµµατισµό Αντιµετωπίζετε το πρόβληµα της εγκατάστασης µιας µεγάλης βιοτεχνίας παιδικών παιχνιδιών στην περιοχή του νοµού Αχαίας. Μερικά χαρακτηριστικά της µονάδας αυτής είναι: Έντονη εποχιακή απασχόληση: 80% των παιχνιδιών πωλούνται την εποχή των εορτών Λίγα και ελαφρά µηχανήµατα Προσωπικό: αποκλειστικά ανειδίκευτες νεαρές εργάτριες Μεγάλη ποικιλία προϊόντων και πρώτων υλών Προϊόντα ελαφρά, µεγάλου σχετικά όγκου, µε έµφαση στο φινίρισµα και τη συσκευασία Μπορείτε να συµπληρώσετε άλλα χαρακτηριστικά κατά την κρίση σας Ζητείται το σκεπτικό που θα ακολουθήσετε για να επιλέξετε τον τόπο εγκατάστασης µεταξύ εναλλακτικών λύσεων (π.χ. βιοµηχανική περιοχή, µέσα στην Πάτρα, σε χωριό, κλπ). Κριτηρια ΧΩΡΙΟ ΠΟΛΗ ΒΙΠΕ Κόστος Εγκατάστασης Εύρεση Εργ. υναµικού Μεταφορά Προσωπικού Προµήθεια 1ηςΎλης υσκολία Εγκατάστασης ιάθεση Προϊόντων Μελλοντικές Επεκτάσεις Παρενόχληση Κοινού Ρύπανση Περιβάλλοντος Άθροισµα Από την παραπάνω αξιολόγηση καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η καλύτερη λύση είναι εγκατάσταση εργοστασίου στην Πάτρα 2

3 Ο Γενικός ιευθυντής µιας επιχείρησης αποφασίζει να καθιερώσει µια περιοδική γενική συγκέντρωση του προσωπικού, όπου θα ανταλλάσσονται γνώµες πάνω σε θέµατα που αφορούν την επιχείρηση και τους εργαζοµένους. Τα πρακτικά προβλήµατα που προκύπτουν είναι πολλά, όπως: Σε ποιό χώρο θα γίνει η συγκέντρωση (µέσα στα κτίρια της επιχείρησης ή έξω στο προαύλιο; σε µια νοικιασµένη αίθουσα κινηµατογράφου; σε ένα µεγάλο καφενείο της περιοχής; αλλού;) Σε τί ώρες θα γίνει η συγκέντρωση (µέσα στο ωράριο εργασίας ή όχι; Ένα Σαββατοκύριακο; κατά τη µεσηµεριανή παύση;) Κάθε πότε θα γίνεται (κάθε εβδοµάδα, κάθε µήνα, κάθε χρόνο;) Αφού διαλέξετε µια συγκεκριµένη επιχείρηση, διατυπώστε τις αιτιολογηµένες προτάσεις σας για τη λύση των βασικότερων οργανωτικών προβληµάτων που παρουσιάζει αυτή η συγκέντρωση. Η συγκέντρωση πρέπει να πληρεί: - την µεγαλύτερη συµµετοχή εργαζοµένων - όσο το δυνατόν χαµηλότερο κόστος Εποµένως µε βάση τους παραπάνω πίνακες η Γ.Σ. θα γίνει στους χώρους της επιχείρησης κατά τη µεσηµεριανή παύση µία φορά το µήνα Μια βασική διαδικασία στον προγραµµατισµό είναι η σύγκριση του «τί είναι» µε το «τί πρέπει να είναι». Άν έχετε την ευθύνη ενός συγκεκριµένου έργου, µε τί αντικειµενικά κριτήρια θα αναζητήσετε το «τί πρέπει να είναι»; ιαδικασία αναζήτησης και προσδιορισµός συµπτωµάτων του προβλήµατος 1. Προέλευση συµπτωµάτων: µηχανισµοί µε τους οποίους η διοίκηση αντιλαµβάνεται την παρουσία συµπτωµάτων: επίσηµο (θεσµοθετηµένο και ενταγµένο στην επίσηµη οργανωτική δοµή) σύστηµα αξιολόγησης και ελέγχου άτυπο σύστηµα ελέγχου (εκτίµηση- αξιολόγηση τυχαίων συµβάντων, απόκλιση από ανεπίσηµες προδιαγραφές) διαδικασίες διοικητικής επιθεώρησης (επιθεώρηση εργασίας, λογιστηρίου) πρόγραµµα απλούστευσης εργασιών(συντονισµός κόστους, χρόνου διεκπεραίωσης) 2. Εκτίµηση της εγκυρότητας ενός συστήµατος: κατά πόσο τα πληροφοριακά συστήµατα δείχνουν τα συµπτώµατα? 3. Εξειδίκευση συµπτωµάτων: ποια είναι (δεν), που εµφανίζονται, συνθήκες Τµηµατοποίηση Η διαίρεση σε τοµείς αναφέρεται στη διαδικασία δηµιουργίας οµάδων ανθρώπων που εκτελούν σχετικά µεταξύ τους καθήκοντα και τοποθετούνται υπό την εποπτεία διοικητικών στελεχών. Τα κριτήρια τµηµατοποίησης είναι : Λειτουργία, Προϊόν ή υπηρεσία, Πελάτης, Γεωγραφική περιοχή. 3

4 Τί σηµαίνουν στη διοίκηση επιχειρήσεων οι όροι «καταµερισµός εργασίας» και «καταµερισµός εξουσίας» Καταµερισµός εξουσίας Μείωση (προοδευτική) του αριθµού των στελεχών Αύξηση του βαθµού εξουσίας ανεβαίνοντας την ιεραρχική κλίµακα Οργανωτική διάρθρωση διοικητική διαστρωµάτωση Σχήµα διοικητικής πυραµίδας µε αποτέλεσµα 1) συναγωνισµό µεταξύ οµοιόβαθµων στελεχών για προαγωγή του ικανότερου 2) ένταξη περισσότερων υφισταµένων κάτω από έναν προϊστάµενο συντονισµός, έλεγχος, κάθετη επικοινωνία 3) µισθολογική διαφοροποίηση 4) ταξική διαίρεση των υπαλλήλων ανάλογα µε τον βαθµό και το µισθολόγιο Καταµερισµός εργασίας Το έργο υποδιαιρείται σε ανεξάρτητες µονάδες εργασίας που ανατίθενται στους διάφορους υπάλληλους Ο υπάλληλος είναι προσωπικά υπόλογος στον προϊστάµενο που τον ελέγχει και επηρεάζει τη βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη Εκτέλεση επιµέρους εργασιών από εξειδικευµένους υπαλλήλους Κάθε υπάλληλος είναι υπόλογος σε ένα µόνο προϊστάµενο Η οργανωτική δοµή περιορίζει και ελέγχει την επαγγελµατική συµπεριφορά, η οποία συνδέεται άµεσα µε τη συλλογική ικανότητα Η οικονοµική αποδοτικότητα γεννά τον καταµερισµό της εργασίας και αυτός τον καταµερισµό της εξουσίας Τί µειονεκτήµατα µπορεί να έχει η παραδοχή ότι το κάθε έργο είναι δυνατό να υποδιαιρεθεί προοδευτικά σε ανεξάρτητες µονάδες εργασίας κατάλληλες για ανάθεση σε ατοµικό επίπεδο και γιατί; - Μη συλλογική αντιµετώπιση προβληµάτων - Απαίτηση εξειδικευµένου προσωπικού - Περιορισµός πρωτοβουλιών - Πρόβληµα συντονισµού και προσαρµογής οργανωτικής δοµής (η οργανωτική δοµή θα πρέπει να προσαρµόζεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε προβλήµατος) - Αποµόνωση εργατικού δυναµικού - Η εργασία γίνεται ανιαρή, ενοχλητική, µονότονη, κουραστική, δυσάρεστη και αλλοτροιώνει, επιφέροντας µειωµένη απόδοση και ποιότητα προϊόντων και παρεχόµενων υπηρεσιών. Ποιό ηγετικό χάρισµα θεωρείτε σπουδαιότερο και µε τί τρόπο νοµίζετε πως µπορεί να αναπτυχθεί Ηγεσία ιαπροσωπική σχέση µε προσωπικό Χάρισµα 1)Σταθερή προσωπικότητα (δεν παρεκκλίνει, αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα) 2) Στοιχεία διπλωµατικότητας (συνδιαλλαγή, επικοινωνία, αυστηρότητα, ευαισθησία για τις ανάγκες των εργαζοµένων) 3) Καθορισµός σαφών στόχων. Τί κοινωνικά προβλήµατα µπορεί να προκύψουν από το σχήµα διοικητικής αποκέντρωσης µε βάση το κέρδος και γιατί; Μορφή αποκέντρωσης: τµηµατοποίηση της εταιρίας κατά κέντρα κέρδους (χρησιµοποιείται σε ευρεία κλίµακα από τις πολυεθνικές). Η επιχείρηση χωρίζεται σε επιµέρους επιχειρήσεις και κάθε µία είναι υπεύθυνη για την παραγωγή και διάθεση ορισµένων προϊόντων ή παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών Προσφιλής ορισµός: Θυγατρικές δηλαδή ιδιοκτησίες >=1 µητρικών εταιριών - Ανεργία, καθώς οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες στην προσπάθειά τους να µεγιστοποιήσουν το κέρδος τµηµατοποιούνται και εγκαθιστούν θυγατρικές εταιρίες ή τµήµατα σε χώρες όπου οι πρώτες ύλες και η εργασία είναι πολύ φτηνά ή βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα. - Εκµετάλλευση λαών από τις εταιρίες για δικά τους οφέλη καθώς δεν βοηθούν στην ανάπτυξή τους για να διατηρηθεί το υψηλό βιοτικό επίπεδο - Σταθερότητα στην ποιότητα κάποιων αγαθών ανάλογα µε τον τόπο προέλευσης. 4

5 Είστε διευθυντής µιας υπηρεσίας η οποία απασχολεί επιτελείς, που όπως είναι γνωστό, µπορείτε να τους χρησιµοποιήσετε σε εναλλακτικούς ρόλους. Για να αποφύγετε συγκρούσεις µεταξύ επιτελών και τακτικού προσωπικού, πρέπει να καθορίσετε σαφείς αρµοδιότητες για τους επιτελείς. Γράψτε µια εγκύκλιο πρός τα µέλη της υπηρεσίας, όπου καθορίζετε τις αρµοδιότητες αυτές για κάθε εναλλακτικό ρόλο των επιτελών. Επιτελείς = Τεχνικοί ή διοικητικοί εµπειρογνώµονες που χρησιµοποιούνται όταν απαιτείται εξειδικευµένη γνώση σε κάποια διαδικασία της διοίκησης. Πλαισιώνουν και βοηθούν διοικητικά στελέχη µε µετρίου επιπέδου πληροφόρηση (έρευνα αγοράς), -υψηλού επιπέδου πληροφόρηση (εισήγηση εναλλακτικών σχεδίων δράσης). Παραµένουν εκτός διοικητικής ιεραρχίας, χρησιµοποιούνται σε εναλλακτικούς ρόλους και έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: - Παροχή εξειδικευµένης γνώσης: συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί µια µεγάλη ποικιλία πληροφοριών που αναλύονται προσεκτικά και παρουσιάζονται υπό µορφή εισηγήσεων. - Επίλυση προβληµάτων: παρακολουθεί την εξέλιξη των γεγονότων και των παραγόντων που επηρεάζουν το περιβάλλον της διοίκησης, συλλέγει προειδοποιητικές ενδείξεις και ενηµερώνει τον προϊστάµενο, έχει ως καθήκον τη διαµόρφωση ενός συνόλου εναλλακτικών αποτελεσµάτων και εφικτών λύσεων. - ιερέυνηση ευκαιριών: ανιχνεύει το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισµού αναζητώντας εκκρεµή προβλήµατα και τρόπους εφαρµογής νέων ιδεών. - Βοήθεια σε διοικητικό στέλεχος: παρακολουθεί, ενηµερώνει και βοηθά το διοικητικό στέλεχος µε το οποίο συνεργάζεται. - Ρόλος εµπειρογνώµονα: δρά ως σύµβουλος για τα λειτουργικά τµήµατα της εταιρείας όπου βοηθούν τα διοικητικά στελέχη µε τα οποία συνεργάζονται στη λήψη σωστών αποφάσεων. Πώς µπορεί µια κλίκα να επηρεάσει την εκτέλεση ενός έργου και πώς µπορεί η κλίκα να εξαρθρωθεί µε διοικητικά µέτρα; Μια κλίκα αποτελείται συνήθως από άτοµα που δεν είναι ισόβαθµα µε κύρια χαρακτηριστικά τη συνοχή και τη φάση ωρίµανσης. Επηρεάζει την εκτέλεση ενός έργου γιατί: - ιασπά το εργασιακό πνεύµα συνεργασίας λόγω της αποµόνωσης - Έχουν έλλειψη εµπιστοσύνης τα µέλη πρός τους προϊσταµένους και δυσχεραίνει την οµαλή συνεργασία - Υπονοµεύει τη δουλειά των υπαλλήλων - Προβάλλει εµπόδια και καθυστερεί την ολοκλήρωση του έργου Τα µέτρα πρέπει να αποσκοπούν στη διάσπαση της κλίκας µε µεταθέσεις, αποσπάσεις ή και απολύσεις ή πρόσληψη νέων προσώπων σε θέσεις «κλειδιά». Η καλύτερη λύση εξαρτάται από: -τα προσόντα του στελέχους, - την σπουδαιότητα της εργασίας στην όλη προσπάθεια, -τη διαθεσιµότητα ατόµων για αντικατάσταση του, -την επιτακτικότητα εκτέλεσης της εργασίας, -τις επιπτώσεις παραµονής ή αποµάκρυνσης του στελέχους στο ηθικό υφισταµένων και συνεργατών. Τί πλεονεκτήµατα και τί µειονεκτήµατα µπορεί να έχει µια αποκεντρωµένη διοίκηση; Πλεονεκτήµατα - Απελευθερώνει το ανώτατο management από τις καθηµερινές ευθύνες εποπτείας επιτρέποντας στα στελέχη να συγκεντρώνουν την προσοχή τους στους γενικούς στόχους, τη στρατηγική και τον προγραµµατισµό -Φέρνει τη λήψη αποφάσεων κοντύτερα στα προβλήµατα διευκολύνοντας γρηγορότερες και αποτελεσµατικότερες αποφάσεις -Υποβοηθάει τη διαµόρφωση της υπευθυνότητας του ατόµου ή του τµήµατος και ενθαρρύνει ένα υγιή ανταγωνισµό - Υποκινέι παρέχοντας ένα πλαίσιο µε µεγαλύτερες δυνατότητες για ανάγκη πρωτοβουλίας και ευθύνης και εποµένως για ανάπτυξη και εξέλιξη διοικητικών στελεχών - ηµιουργεί ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες αφού οι πόροι µιας µεγάλης επιχείρησης µπορούν να συνδυαστούν µε τη γρήγορη ανταπόκριση και ευλυγισία µιας µικρής επιχείρησης Μειονεκτήµατα 1. υσκολία λήψης αποφάσεων σε µακροσκοπικό επίπεδο 2. Ύπαρξη αντιπαλότητας ανώτερων στελεχών 3. Έλλειψη οµοιοµορφίας στην ανάπτυξη των τµηµάτων 4. Ανάγκη εξειδικευµένου, υπεύθυνου τεχνικού προσωπικού 5. Αυξηµένο κόστος λόγω επανάληψης κοινών δραστηριοτήτων 5

6 Τί παριστάνει το οργανόγραµµα σε κάθε επιχείρηση; Είναι αναγκαία η ύπαρξή του και γιατί; Το οργανόγραµµα αποτελεί την απεικόνιση της οργανωτικής δοµής και εκφράζει: - ιάρθρωση επικοινωνίας - ιάρθρωση υπηρεσιών, τµηµάτων και τοµέων - Σύνθεση των εναλλακτικών ρόλων Μέσω των συνεχόµενων γραµµών που δείχνουν τη ροή εξουσίας µπορεί το κάθε στέλεχος να δει τις εξουσίες που έχει, τους υφισταµένους και προισταµένους του και ταυτόχρονα φαίνεται ξεκάθαρα η εικόνα και η διοικητική δοµή της επιχείρησης. Περαιτέρω, το οργανόγραµµα δείχνει: - Το διαχωρισµό της εργασίας στα συστατικά της (τοµείς, τµήµατα, άτοµα) - Ποιός είναι ανώτερος σε ποιόν - Τη φύση της εκτελούµενης εργασίας - Την ταξινόµηση σε οµάδες συστατικών µε βάση τη λειτουργία, περιοχή, προϊόν - Τα επίπεδα διοίκησης µε βάση τα διαδοχικά στρώµατα ανώτερων και υφισταµένων Παρόλο που δε δείχνει το βαθµό εξουσίας, ευθύνης και επίδρασης των στελεχών στον οργανισµό, παρέχει µια κανονική εικόνα του οργανισµού και αποτελεί εργαλείο για οργανωτική ανάλυση και µέσο για επικοινωνία. εν απεικονίζει: 1. τον βαθµό εξουσίας και ευθύνης των διαφόρων ατόµων 2. την αληθινή διάκριση µεταξύ γραµµικής και επιτελικής λειτουργίας (δηλαδή που είναι σχέσεις εξουσίας και που η εmτελική εξουσία µπορεί να είναι από συµβουλευτική ως λειτουργική) 3. όλες τις γραµµές επικοινωνίας (δείχνει µόνο τις κυριότερες γραµµές αλλά όλοι οι υπάλληλοι συνδέονται µεταξύ τους µε ένα πολύπλοκο δίκτυο επικοινωνιών) 4. την άτυπη οργάνωση (τις άτυπες σχέσεις, τα κανάλια επικοινωνίας, τις επιρροές ή κέντρα δύναµης που αναπτύσσονται µέσω της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων). Πώς θα µπορούσαµε να διαγνώσουµε τα ηγετικά προσόντα ενός εργαζοµένου προκειµένου να προτείνουµε την προαγωγή του σε µεσαίο διοικητικό στέλεχος; (π.χ. ένας τεχνίτης προάγεται σε εργοδηγό) Σκοπός των µέσων ηγετικών στελεχών είναι η πραγµατοποίηση της πολιτικής και οικονοµικής µονάδας που επιβάλλεται από την ανώτατη ηγεσία µε προγραµµατισµό, συντονισµό, διεύθυνση, έλεγχο και σε τελική ανάλυση µε κατεύθυνση των ηγετικών στελεχών της κατώτατης βαθµίδας. Έτσι ένας εργαζόµενος µπορεί να προαχθεί αν διαθέτει: - Εξειδικευµένες γνώσεις, δεξιότητες (ευρύτερες γνώσεις τεχνολογίας, οργάνωσης και διοίκησης, οικονοµικές γνώσεις και σχετικές µε το περιβάλλον της µονάδας, συνεργατικότητα, πειθώ, ηγετικές ικανότητες, προσαρµοστικότητα, κτλ), διοικητικές ιδιότητες (κρίση, ευφυϊα) και ψυχικές (αντοχή, αποφασιστικότητα, επαγρύπνηση) - Φιλοπονία (επιθυµία χρησιµοποίησης υφισταµένων, συατηµατική εργασία) - Ακεραιότητα (τιµιότητα, υπευθυνότητα, δικαιοσύνη) Ποιοί είναι οι στόχοι της οργάνωσης Επιµερίζει το τι πρέπει να γίνει σε θέσεις εργασίας και τµήµατα Ταξινοµεί τις θέσεις εργασίας σε ενότητες Καθορίζει σχέσεις µεταξύ ατόµων, οµάδων, και τµηµάτων Καθορίζει τυπικές γραµµές εξουσίας Κατανέµει και αναπτύσσει οργανωτικούς πόρους Η οργάνωση βασίζεται στον καταµερισµό εξουσίας εργασίας. 6

7 Αυτοπραγµάτωσης Κύρους Κοινωνικές Ασφάλειας Φυσιολογικές Πυραµίς Αναγκών κατά Maslow Με ποιούς 2 τρόπους ένας προϊστάµενος µπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των υφισταµένων του - Θετικά κίνητρα: εξασφάλιση βιολογικών αναγκών και αύξηση µισθού, προαγωγή, κάλύψη αναγκών ασφάλειας µε µονιµότητα, γενική υποκίνηση κάλυψης αναγκών, πριµ παραγωγικότητας, προσωπική ανάθεση έργου, εκψώρηση διοικητικών λειτουργιών, τόνωση αυτοπεποίθησης και κύρος των προϊσταµένων - Αρνητικά κίνητρα: περικοπές µισθού, πρόστιµα, απειλές απόλυσης Τι µειονεκτήµατα µπορεί να έχει η παραδοχή ότι το κάθε έργο µπορεί να υποδιαιρεθεί προοδευτικά σε ανεξάρτητες µονάδες εργασίας κατάλληλες για ανάθεση σε ατοµικό επίπεδο και γιατί; 1)υψηλό κόστος (εξοπλισµός) λόγω των ανεξάρτητων µονάδων εργασίας 2)κατάλληλα εξειδικευµένοι υπάλληλοι, απασχόληση περισσότερου προσωπικού 3)σηµαντικά προβλήµατα συντονισµού και ελέγχου, πχ µεγάλη χρονική καθυστέρηση µεταξύ λήψης αποφάσεων και ελέγχου ή αξιολόγησης των αποφάσεων από ανώτερα διοικητικά στελέχη. Σχολιάστε την εγκυρότητα της εντολής που ακολουθεί από τη σκοπιά της διοικητικής επιστήµης «ΕΝΤΟΛΗ Νο15 ανατίθεται στον τµηµατάρχη Ν.Β. η ευθύνη κατάρτισης ενός σχεδίου παρακολούθησης των διαδικασιών εργασίας του τοµέα ΙΙ. Ο προϊστάµενος Λ.Κ» Λ Κ Τοµέας Ι Τοµέας ΙΙ Ν Β - Θα πρέπει η Εντολή να αποδοθεί πρώτα στον προϊστάµενο του Ν.Β. για να ακολουθήσει η ιεραρχία της επιχείρησης. Ο µόνος που µπορεί να αναθέσει µια εργασία στον Ν.Β. είναι ο προϊστάµενος του τοµέα ΙΙ - Η κατάρτιση του σχεδίου δεν µπορεί να υλοποιηθεί από τον Ν.Β. γιατί δεν ξέρει πώς δουλεύουν τα διπλανά τµήµατα του τοµέα ΙΙ - Θα πρέπει επίσης ο Ν.Β. να παρακολουθεί και τους ίδιους προϊσταµένους 7

8 Τί προφανή λάθη βλέπετε στο οργανόγραµµα και γιατί; Πώς θα το αναµορφώνατε κατά τη γνώµη σας; ιοικητικό συµβουλιο Γεν. διευθυντής Γεν. διευθυντής Επιτ.οργανο µε αποφασιστική δράση Παρατηρούµε ότι υπάρχουν 2 γενικοί διευθυντές και επιτελικά όργανα µε αποφασιστική δράση. Το δεύτερο είναι λάθος καθώς ο ρόλος των επιτελικών περιορίζεται σε πληροφοριακά καθήκοντα εκτός ιεραρχίας. Πιο συγκεκριµένα, η γραµµή εξουσίας που ξεκινά από τους ΕΟ είναι λάθος οργανωτικό. Αναµόρφωση: Οι ΕΟ µπορούν να συµβουλεύουν, πληροφορούν όλους τους τοµείς. Για το πρώτο ή βάζουµε έναν Γ πάνω από τους δύο ή διαγράφουµε έναν. Αν δεν διαγράψουµε πρέπει να διαχωρίσουµε τους τοµείς ευθύνης κάθε Γ. Όλες οι οργανωτικές δοµές διέπονται από ορισµένους κοινούς κανόνες. Ποιούς από αυτούς θεωρείτε παραβίαστους στην πράξη; - Καταµερισµός εξουσίας: έτσι ώστε να ευνοείται ο ανταγωνισµός µεταξύ οµοβάθµιων στελεχών µε αποτέλεσµα να έχουµε αυξηµένη παραγωγικότητα, καλύτερο έλεγχο, συντονισµό εργασιών - Καταµερισµός εργασίας: θα έχουµε παραλληλισµό ενεργειών και κάθε εργαζόµενος θα είναι υπεύθυνος για τη δουλειά του και υπόλογος στον προϊστάµενό του. Τί πλεονεκτήµατα µπορούν να προκύψουν από µια οργάνωση τύπου µήτρας; - ίνεται η δυνατότητα επιλογής των καλύτερων και πιο σχετικών µε το αντικείµενο στην οµάδα - Η αντιµετώπιση του έργου γίνεται πιο γρήγορα και µε χαµηλότερο κόστος - ίνεται µια δυναµική οργανωτική δοµή στην επιχείρηση που προσαρµόζεται ανάλογα µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και τους στόχους - εν δηµιουργούνται κλίκες Τί συγκεκριµένα µέτρα µπορούν να προάγουν τις ανάγκες ενός υπαλλήλου στα ανώτερα επίπεδα Maslow έτσι ώστε να ανέβει η απόδοσή του Κατά maslow όταν οι ανάγκες ενός επιπέδου ικανοποιηθούν σε µεγάλο βαθµό οι άνθρωποι κατευθύνουν τις προσπάθειές τους για την ικανοποίηση των αναγκών του επόµενου επιπέδου. Αν η επιχείρηση 1) ικανοποιεί τις ανάγκες ενός υπαλλήλου 2) διασφαλίζει τα µέτρα που προάγουν τις ανάγκες του τότε ο υπάλληλος θα καταφέρει µεγαλύτερη απόδοση. Μέτρα: 1. Εξασφάλιση µόνιµης εργασίας 2. Προστασία από αυθαίρετες απολύσεις 3. Προστασία από αυθαίρετες αξιολογήσεις της διοίκησης 4. Εξασφάλιση ανταµοιβής 5. ίκαιες και αξιοκρατικές επιλογές προσωπικού Ανασφάλεια υπαλλήλου (σκοπιά maslow) δεν κατευθύνει τις ανάγκες του στο ανώτερο επίπεδο πέφτει ο βαθµός απόδοσής του. Τί επιπτώσεις µπορεί να έχει µέσα στο περιβάλλον της εργασίας το γεγονός ότι ένας υπάλληλος αισθάνεται ανασφαλής από σκοπιά Maslow Η ανασφάλεια που µπορεί να νοιώθει ένας εργαζόµενος µέσα στο περιβάλλον εργασίας του, οφείλεται κυρίως στη µη εξασφάλιση της δουλειάς του (δηλαδή υπάρχει το ενδεχόµενο να βρεθεί µια µέρα στο δρόµο) καθώς και στο ότι µπορεί να µην αναγνωρίζεται η δουλειά και η προσφορά του στην επιχείρηση. Οι παραπάνω παράγοντες έχουν ως αποτέλεσµα την πτώση της παραγωγικότητας του εργαζοµένου και της αυτοπεποίθησής του, αφού δεν ξέρει αν θα έχει µέλλον στην επιχείρηση, δεν προσπαθεί να ανταγωνισθεί και να παράγει περισσότερα από κάποιους άλλους και να πάρει προαγωγή ή αύξηση. Νοιώθει ότι η επιχείρηση τον εκµεταλλεύεται και ότι δεν τον προστατεύει και έτσι προσπαθεί κι αυτός να την ξεγελάσει µε τη σειρά του. Έτσι δηµιουργείται ένα χάσµα µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένου. 8

9 Τί διοικητικές εφαρµογές µπορεί να βασιστούν στην ιεράρχηση των ανθρωπίνων αναγκών Κατα τον Maslow οι ανάγκες ενός υπαλλήλου ή γενικά ενός ανθρώπου µπορούν να ταξινοµηθούν µε την εξής σειρά προτεραιότητας: 1. φυσιολογικές (τροφή, νερό, στέγη, ενδυ µασία) 2. ασφάλειας (εξασφάλιση εργασίας, στέγης, ανεξαρτησία - αυτοτέλεια) 3. κοινωνικές (κοινωνικές επαφές - σχέσεις) 4. εκτίµησης (κύρος, σπουδαιότητα) 5. αυτοπραγµάτωσης (µεγιστοποίηση της δύναµης και της εξουσίας) Έτσι, τα µέτρα που πρέπει να πάρει µια διοίκηση ώστε να αφορούν την εκπλήρωση όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών των εργαζοµένων, είναι : 1. ικανοποιητικοί µισθοί ώστε να καλύπτονται οι φυσιολογικές ανάγκες των εργαζοµένων 2. η εργασία των εργαζοµένων να εξασφαλίζεται µε συµβάσεις 3. να υπάρχουν µέτρα ασφάλειας και καλές συνθήκες εργασίας 4. να δίνεται η δυνατότητα στους εργαζοµένους να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και να επιβραβεύονται από αυτό που κάνουν 5. µε προαγωγές ώστε να τονώνεται το αίσθηµα της αυτοεκτίµησης των εργαζοµένων Ποιες οι απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τοποθέτηση του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση; 1. Αποσαφήνιση των απαιτήσεων της δουλειάς (-συγκεκριµένοι στόχοι, -επιµέρους δραστηριότητες, - αλληλεξαρτήσεις, -συνεργασίες) 2. Καθορισµός προδιαγραφών των προσόντων του ατόµου (-συγκεκριµένα καθήκοντα, -γνώσεις, πείρα, επίδοση, -χαρακτηριστικά προσωπικότητας (αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση)) 3. Αξιολόγηση υποψηφίων βάσει των παραπάνω προδιαγραφών 4. Κατάλληλες διοικητικές τοποθετήσεις, αλλαγές 5. Προγραµµατισµός τις προετοιµασίας των στελεχών για µελλοντική κατάληψη διοικητικών θέσεων (πρόβλεψη αναγκών, αναγνώριση υπαλλήλων µε διοικητικά προσόντα). Βήµατα ιαδικασίας Λήψης απόφασης και ανάπτυξή τους Η λήψη αποφάσεων είναι ένα από τα πιο σπουδαία καθήκοντα ενός µόνατζερ, στο οποίο κατά τα πρόσφατα χρόνια έχει δοθεί µεγάλη έµφαση κι ακόµα είναι µια λειτουργία που συνδέει τις άλλες λειτουργίες ή καθήκοντα. Η λήψη αποφάσεων περιλαµβάνει: α) Ανάλυση του προβλήµατος. Κατό την ενάσκηση του µάνατζµεντ, για επιτυχία κόποιων αποτελεσµάτων, πάντοτε παρουσιάζονται προβλήµατα που την παρεµποδίζουν. Η ανόλυση του προβλήµατος κι η επισήµανση µερικών από τους µακροχρόνιους παρόγοντες είναι τα σηµεία στα οποία πρέπει στην αρχή να συγκεντρωθούν οι προσπόθειες του µόνατζερ. β) Ανάπτυξη κι ανάλυση εναλλακτικών τρόπων δράσης. Μετό δηλ. τη διαπίστώση του προβλήµατος, ο µόνατζερ οφείλει, όχι απλώς ν' αναπτύξει εναλλακτικούς τρόπους ενέργειας, αλλό και νατους αναλύσει µε βόση τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατό τους (κανένας τρόπος δεν περιλαµβόνει µόνο πλεονεκτήµατα ή µόνο µειονεκτήµατα), έτσι ώστε να επιλέξει τον τρόπο που συγκεντρώνειτα περισσότερα πλεονεκτήµατα και τα λιγότερα µειονεκτήµατα. γ) Υλοποίηση της απόφασης. Αποτελεί το τελικό στοιχείο στη λήψη αποφόσεων, που µπορεί να προκαλέσει περιορισµένη επιτυχία, αν όχι πλήρη αποτυχία, στην περίπτωση παραµέλησης του ανθρώπινου παρόγοντα, η δρόση του οποίου είναι αναγκαία και που πρέπεινα συνοδεύεται από ένα σχέδιο υλοποίησης ή εφαρµογής της απόφασης. Αυτό δε το σχέδιο πρέπει να περιλαµβόνει τις διαδικασίεςπου πρέπει ν' ακολουθήσουν, δηλ. γνωστοποίηση της απόφασης σεκείνους τους οποίους αφορό (όµεσα ή έµµεσα) και φροντίδα για συµµετοχή τους. 9

10 Τί είναι πρόγραµµα ή σχέδιο δράσης µιας επιχείρησης και ποιό το περιεχόµενό του Τον πυρήνα ενός τέτοιου σχεδίου τον απαρτίζουν οι διαδικασίες που θα κάνουν την απόφαση λειτουργική κι οι οποίες πραγµατικά είναι τόσο στρατηγικές όσο η ίδια η απόφαση. Προσδιορίζουν µε ακριβείς λεπτοµέρειες τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν, τη σειρά µε την οποία πρέπει να γίνουν, τα συγκεκριµένα καθήκοντα κι ευθύνες των διαφόρων ατόµων που εδώ περιλαµβάνονται, και πρόβλεψη για παρακολούθηση κι έλεγχο. Μ' άλλα λόγια εξετάζεται το τι πρέπει να γίνει, πότε ή µε ποια σειρά πρέπει να εκτελεστούν οι ενέργειες, ποιός πρέπει να τις εκτελέσει, πώς µπορούν να γίνουν πιο αποτελεσµατικά και γιατί είναι αναγκαίες. Η πληρότητα αυτού του σχεδίου µπορεί να εξασφαλιστεί κατά το βαθµό που ο µάνατζερ θα διερωτηθεί σχετικά µε το ποιες δυσκολίες είναι δυνατό να εµφανιστούν, ή τι µπορεί να πάει στραβά. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πρόβλεψη γι' αντιµετώπιση αυτών των δυσκολιών όταν κι αν εµφανιστούν, ώστε να µπορούν ν' αποφευχθούν σηµαντικές στενοχώριες αργότερα. Πλεονεκτήµατα µειονεκτήµατα µορφών οργάνωσης (κάθετη, οριζόντια, µικτή) Κάθετη / γραµµική οργάνωση : Αναφέρεται στα στελέχη που η οργανωτική τους θέση και λειτουργία συνεισφέρουν κατευθείαν στην επίτευξη των στόχων του οργανισµού. Παραδείγµατα γραµµικών στελεχών είναι ο ιευθυντής ανάπτυξης λογισµικού, ο ιευθυντής παραγωγής και ο ιευθυντής µάρκετινγκ. Περιγράφει τη σχέση εξουσίας προϊσταµένου υφισταµένου, διατρέχει έναν οργανισµό από την κορυφή µέχρι τη βάση και θεµελιώνει µια κλιµακωτή αλυσίδα εντολών µε ανάθεση / µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από τον προϊστάµενο στον υφιστάµενο. Τα πλεονεκτήµατά της είναι : Κατανοητή δοµή εξουσίας. Κάθε εργαζόµενος γνωρίζει από ποιον παίρνει εντολές και σε ποιον αναφέρεται. Η λήψη αποφάσεων επιταχύνεται γιατί καθένας έχει πλήρη εξουσία στον τοµέα του και απασχολεί τον προϊστάµενο µόνο για να τον συµβουλευτεί όταν χρειάζεται. Τα µειονεκτήµατά της είναι : Υπερφόρτωση στελεχών µε πολλά καθήκοντα. εν εφαρµόζεται η εξειδίκευση και δηµιουργεί θέσεις κλειδιά. Περιορίζει τη συνεργασία. ύσκολη εξεύρεση στελεχών Οριζόντια / επιτελική οργάνωση : Αναφέρεται στα στελέχη που η οργανωτική τους θέση και λειτουργία δεν συνεισφέρουν κατευθείαν στην επίτευξη των στόχων του οργανισµού. Ο ρόλος των οριζόντιων / επιτελικών στελεχών είναι να συµβουλεύουν ή να παρέχουν βοήθεια στα γραµµικά στελέχη. Παραδείγµατα είναι ο ιευθυντής προσωπικού και ο ιευθυντής λογιστηρίου. Τα πλεονεκτήµατά της είναι : Ειδικευµένη αντιµετώπιση προβληµάτων Πολύπλευρη συνεργασία Εξειδίκευση εντολών και δυνατότητα άµεσης εκτέλεσης Τα µειονεκτήµατα είναι : εν εφαρµόζεται απόλυτα Γίνεται πολύπλοκη στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα ηµιουργεί φόρτο εργασίας στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη Μικτή οργάνωση : εδώ συνυπάρχουν ιεραρχικά γραµµικά στελέχη και επιτελικά στελέχη. Τα πλεονεκτήµατά της είναι : Αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων των άλλων τύπων οργάνωσης ηµιουργεί ικανά στελέχη Τα µειονεκτήµατά της είναι : Πιθανότητα σύγχυσης καθηκόντων Πιθανότητα δηµιουργίας αντιθέσεων 10

11 Η λειτουργία της διοίκησης ή πώς διοικούµε (τρόποι διοίκησης) Οι προσεγγίσεις / µέθοδοι είναι : Θεωρία Χ : Αντιπάθεια στην εργασία, Πίεση / καθοδήγηση, Αποφυγή ευθύνης Θεωρία Υ : Η εργασία σαν παιχνίδι, Αυτο-έλεγχος, Επιδίωξη ευθύνης, Υποκίνηση. ιοικητικό Πλέγµα : έχει 2 άξονες (ενδιαφέρον για τους ανθρώπους παραγωγή) Τέσσερα Συστήµατα ιοίκησης του Likert : Εκµεταλλευτικό Εξουσιαστικό : Οι µάνατζερ δεν έχουν εµπιστοσύνη και πίστη στους υφισταµένους, o έλεγχος συγκεντρώνεται στο ανώτατο µάνατζµεντ Φιλανθρωπικό Εξουσιαστικό : Οι µάνατζερ έχουν συγκαταβατική πίστη κι εµπιστοσύνη στους υφισταµένους τους, όπως το αφεντικό στους δούλους του. Συµβουλευτικό : Οι µάνατζερ έχουν ουσιαστική, αλλά όχι πλήρη εµπιστοσύνη και πίστη στους υφισταµένους, µπορεί να υπάρχει άτυπη οργάνωση που αντιστρατεύεται τους στόχους της τυπικής οργάνωσης. Συµµετοχικό : Οι µάνατζερ έχουν πλήρη εµπιστοσύνη και πίστη στους υφισταµένους τους. Εδώ η τυπική και άτυπη οργάνωση είναι το ίδιο => όλοι υποβοηθούν τις προσπάθειες επίτευξης των στόχων του οργανισµού. Οργάνωση χωρίς σύνορα Είναι µια οργάνωση της οποίας ο σχεδιασµός δεν ορίζεται ή περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλει µια προκαθορισµένη δοµή. Network Organization, Modular Corporation, Virtual Corporation. Παράδειγµα : Nike Company, Marks & Spencer. Αιτίες εµφάνισης οργανώσεων χωρίς σύνορα : Παγκοσµιοποίηση των Αγορών και του Ανταγωνισµού, Ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών, Ανάγκη για γρήγορη Καινοτοµία. Θεωρία αποδοχής της εξουσίας. Πότε οι εργαζόµενοι αποδέχονται την εξουσία Όταν : Κατανοούν τις εντολές Αισθάνονται ότι οι εντολές είναι συµβατές µε τους στόχους του οργανισµού Οι εντολές δεν συγκρούονται µε τα προσωπικά τους πιστεύω Είναι σε θέση να εκτελέσουν την εργασία όπως τους ανατέθηκε Στρατηγική Περιγράφει τον τρόπο που ένας οργανισµός ή µια επιχείρηση επιδιώκει τους στόχους του, δεδοµένων των ευκαιριών και των απειλών του περιβάλλοντος και των διαθέσιµων πόρων και δυνατοτήτων του οργανισµού ή της επιχείρησης. Τρεις παράγοντες επιδρούν σηµαντικά στη στρατηγική : το εξωτερικό περιβάλλον, οι πόροι της επιχείρησης, οι επιδιωκόµενοι στόχοι. Οι φάσεις του στρατηγικού προγραµµατισµού είναι : ιατύπωση Αποστολής, Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Αξιολόγηση Εσωτερικής Κατάστασης, Καθορισµός Μακροπρόθεσµων Στόχων, ηµιουργία Εναλλακτικών Στρατηγικών, Καθορισµός Ετήσιων Στόχων, Κατανοµή Πόρων, Αξιολόγηση Απόδοσης. Μοντέλο του µάνατζερ Για να αποκτηθεί το µέγιστο της παραγωγικότητας, υπάρχουν 3 γενικοί αντικειµενικοί στόχοι που επιδιώκει ένας µάνατζερ : Να βελτιώσει την απόδοση των υφισταµένων στην εργασία τους µε βάση τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα. Να προπαρασκευάσει τους υφισταµένους του για να αναλάβουν αυξηµένη ευθύνη στα έργα που ήδη εκτελούν. Να βοηθήσει τους υφισταµένους του να αναπτυχθούν και να εξελιχτούν µε βάση εργασίες ή καθήκοντα υψηλότερου επιπέδου. Έτσι, το κλειδί της παραγωγικότητας είναι η εκτέλεση της εργασίας και το κλειδί για την εκτέλεση της εργασίας είναι η υποκίνηση. Κάθε µάνατζερ θα πρέπει να υποκινεί τους υφισταµένους του για να πετύχουν υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Γι αυτό αποτελεί πρόκληση για το µάνατζερ να δηµιουργήσει µε την ηγετική του µέθοδο το κατάλληλο κλίµα εργασίας που θα ενεργοποιήσει το λανθάνον δυναµικό των υφισταµένων του. Ένας µάνατζερ θα πρέπει να έχει γνώσεις οργανωτικής συµπεριφοράς για να µπορεί να ερµηνεύει και να προβλέπει τη συµπεριφορά των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας. 11

Η λειτουργία της Οργάνωσης Σημαίνει τη διαδικασία δημιουργίας μιας οργανωτικής δομής

Η λειτουργία της Οργάνωσης Σημαίνει τη διαδικασία δημιουργίας μιας οργανωτικής δομής ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΡΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Η λειτουργία της Οργάνωσης Σημαίνει τη διαδικασία δημιουργίας μιας οργανωτικής δομής Ο όρος Οργανωτική Δομή Περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Περιεχόμενα Η έννοια της στρατηγικής Οι φάσεις του στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT Η έννοια της στρατηγικής Η στρατηγική περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Περίγραμμα Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Χρήσιμοι Ορισμοί Ενότητα διοίκησης (unity of command): ένα εργαζόμενος πρέπει να έχει έναν και μόνο έναν άμεσο προϊστάμενο. Καταμερισμός της εργασίας (division of labor):

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016

ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο. Η Λειτουργία της Οργάνωσης. Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης 05/04/2016 ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο Η Λειτουργία της Οργάνωσης Ι. Η Έννοια και η Φύση της Οργάνωσης Με τον όρο οργάνωση εννοούµε την εξεύρεση τρόπων και µεθόδων που θα συνενώσουν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των µελών ενός οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Διεύθυνση Να σημειώσετε με κύκλο την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση: 1. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο: Α. ελέγχει τους υφιστάμενους

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε-mail:

Ε-mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακίνηση των Εργαζομένων Αποδοχή των Αλλαγών Ηγεσία

Παρακίνηση των Εργαζομένων Αποδοχή των Αλλαγών Ηγεσία Παρακίνηση των Εργαζομένων Αποδοχή των Αλλαγών Ηγεσία 1 Κίνητρα για τους Εργαζόμενους Η αποτελεσματικότητα κάθε εργαζομένου είναι συνάρτηση των προσόντων που απαιτεί η θέση του περιεχόμενου της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Καθηγητής Π. Φωτήλας Λέκτορας Ι. Γιαννατσής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ/ΤΥΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο όρος «οργάνωση» έχει διττή σημασία: Κοινωνική: Ένωση ατόμων που χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μέσα εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Ενότητα 1: Οργανωτικός Σχεδιασμός Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες που σχετίζονται µε τη διοίκηση οργανισµών Θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Η έννοια της Διοίκησης

2.2. Η έννοια της Διοίκησης 2.2. Η έννοια της Διοίκησης 1) Εισαγωγή (ιστορία, ορισμός, παραδείγματα) Η ανάγκη της διοίκησης εμφανίστηκε από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίσουν ομάδες και ήταν απαραίτητη για τον συντονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 8: Ηγεσία στις ομάδες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα Κριτηρίου Αξιολόγησης ΣΚΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.3. Λειτουργίες της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης;

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; Κεφάλαιο 2 ο Η επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Όταν το άτομο δημιούργησε ομάδες. Για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας 25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας MANAGEMENT Γενικές Αρχές Αθήνα Μάιος 2017 prepared by Anagnostou Andreas prepared for Θέματα που αναλύονται Η έννοια και γενικές αρχές του Management Επιχείρηση & Management

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Τάσεις και προβληματισμοί στην επιστήμη του Μάνατζμεντ Ιστορική Εξέλιξη Γραφειοκρατία Διοικητική Θεωρία Οργανωτική Επιστήμη Ανθρωπίνων Πόρων Επιστημονικό Μάνατζμεντ Πειράματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα

Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα Μελέτη Λειτουργίας Οργάνωσης και Μηχανισμών Παρακίνησης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα Ονοματεπώνυμο : ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σειρά: 12 Επιβλέπων Καθηγητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δεκέμβριος 2015 Σκοπός Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ -ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ -ΗΓΕΣΙΑ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΟΜΑΕΣ Η Διοίκηση (ή το μάνατζμεντ) των Ανθρώπινων Πόρων (HRM) μπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία επίτευξης των

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος Εισηγητής Δύναμη: Η πιθανότητα που έχει ο «άνθρωπος» να είναι σε θέση να «περάσει» τις δικές του επιθυμίες μέσα από μία κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση. Εξουσία: Η εξουσία ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Σημειώσεις Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής 1. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης του management Ο όρος management μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως «Οργάνωση και Διοίκηση». Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Να σημειώσετε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Η ύπαρξη των παραγόντων «υγιεινής» ή «διατήρησης» (κατά τον Herzberg) δημιουργεί ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

3.3 Διεύθυνση. Ηγέτης μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος στην ομάδα του.

3.3 Διεύθυνση. Ηγέτης μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος στην ομάδα του. 3.3 Διεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία - Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν πλέον κατανοήσει ότι, για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους, δεν αρκεί να διαθέτουν στελέχη τα οποία είναι μόνο ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 3 Κεφάλαιο 3 ο ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΩΝ Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Τα διοικητικά στελέχη - Το έργο και οι δεξιότητές τους Ευγενία Πετρίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ονοματεπώνυμο: 4 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ενότητες: 3.3.1-3.3.2) Τμήμα: Α Ομάδα Α1. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψεις στο τετράδιό σου τον αριθμό της κάθε μιας πρότασης και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διάκριση των εννοιών οργάνωση - επιχείρηση να κατανοήσουν τους λόγους δημιουργίας οργανώσεων να εξοικειωθούν με τη συστημική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ εκέµβριος Από τις παραδόσεις του Επίκ. Καθηγητή Θωµά Σ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ εκέµβριος Από τις παραδόσεις του Επίκ. Καθηγητή Θωµά Σ. 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το µάθηµα ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Από τις παραδόσεις του Επίκ. Καθηγητή Θωµά Σ. Μπάκα ΙΩΑΝΝΙΝΑ εκέµβριος 2014 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισµών Ακαδ. Έτος 2012-2013 Επαναληπτική Εξέταση (Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι οργάνωσης Οργανόγραμμα και είδη τους Σχεδιασμός εργασίας Οργανωτική δομή Μέθοδοι τμηματοποίησης Εύρος ελέγχου Δύναμη, εξουσία, ευθύνη και

Τύποι οργάνωσης Οργανόγραμμα και είδη τους Σχεδιασμός εργασίας Οργανωτική δομή Μέθοδοι τμηματοποίησης Εύρος ελέγχου Δύναμη, εξουσία, ευθύνη και Τμήμα Λογιστικής Διοίκηση Επιχειρήσεων 4 η εβδομάδα παραδόσεων ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Τύποι οργάνωσης Οργανόγραμμα και είδη τους Σχεδιασμός εργασίας Οργανωτική δομή Μέθοδοι τμηματοποίησης Εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Περιεχόμενα βιβλίου Τερζίδης, Κ., 2015. Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Πρόλογος του καθηγητή Νίκου Μπλέσιου Πρόλογος στην 3η Έκδοση Εισαγωγικό Σημείωμα Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

IX.Παρακίνηση των Εργαζομένων Κίνητρα για τους Εργαζόμενους

IX.Παρακίνηση των Εργαζομένων Κίνητρα για τους Εργαζόμενους Κίνητρα για τους Εργαζόμενους 230 Σημαντική η παροχή κινήτρων Για την επιλογή μιας επιχείρησης έναντι κάποιας άλλης Για να προσπαθούν για την εκτέλεση της εργασίας Για να είναι η εκτέλεση της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Μείγµα Επικοινωνίας ιαφήµιση Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΑΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 3.3.2 Παρακίνηση 3 3.3.2 Παρακίνηση 1/18 Η υλοποίηση του έργου Εξαρτάται από τους ανθρώπους Από την ικανότητα και την διάθεσή τους. 4 3.3.2 Παρακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Τα κυριότερα θεωρητικά ρεύματα της διοικητικής επιστήμης

Ηγεσία και Διοικηση. Τα κυριότερα θεωρητικά ρεύματα της διοικητικής επιστήμης Ηγεσία και Διοικηση Τα κυριότερα θεωρητικά ρεύματα της διοικητικής επιστήμης Θεωρία του «επιστημονικού Μάνατζμεντ του F.Taylor Η κυριότερη επιδίωξη της οργάνωσης της εργασίας είναι επινόηση μεθόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η επιστήμη της Διοίκησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η επιστήμη της Διοίκησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η επιστήμη της Διοίκησης 1 Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος Το μάνατζμεντ είναι μία διαδικασία τεσσάρων λειτουργιών, του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου, που

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Κάθε σύγχρονη νοσηλευτική μονάδα απαιτεί: υψηλά πρότυπα απόδοσης σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών έναν προϊστάμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill GARRISON NOREEN Διοικητική Λογιστική Ένατη Έκδοση Κεφάλαιο 1 Η Διοικητική Λογιστική και το Επιχειρησιακό περιβάλλον Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Λογιστική Η Διοικητική Λογιστική παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Προτεινόμενα θέματα. στο μάθημα. Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: <<Διοικητικές λειτουργίες>> Διεύθυνση. Μάθημα 11 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: <<Διοικητικές λειτουργίες>> Διεύθυνση. Μάθημα 11 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: . 3.3. Διεύθυνση. Μάθημα 11 ο 3.3.1. Ηγεσία Βασικές έννοιες. Ερ.1. Να ορίσετε την έννοια του ηγέτη, να δώσετε παραδείγματα. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του

MΑΘΗΜΑ 4ο. Η Λειτουργία του MΑΘΗΜΑ 4ο Η Λειτουργία του Προγραµµατισµού ΙΙ. Φάσεις του Προγραµµατισµού Άσκηση Άσκηση: Τοποθετήστε λογικά µε τη σειρά τα παρακάτω στάδια του προγραµµατισµού èσύγκριση των εναλλακτικών λύσεων µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 1. Η ποσοτική βελτίωση της επικοινωνίας, επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Οργάνωση & Διοίκηση ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Διεύθυνση (Ηγεσία) ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α.1 μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2017-2018 Περίγραμμα Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες διοίκησης ανθρώπινων πόρων Το προφίλ του διευθυντή ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες.

α) Υψηλές πωλήσεις σημαίνουν ανάπτυξη της παραγωγικής λειτουργίας, που είναι προϋπόθεση για να αναπτυχθούν και οι άλλες δύο βασικές λειτουργίες. ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 3 Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ Ο επίδραση των Πληροφοριακών Συστηµάτων στην διοικητική λειτουργία των οργανισµών Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κάππας Σπυρίδων

Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κάππας Σπυρίδων Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κάππας Σπυρίδων ΟΜΑΔΑ είναι μια συνάθροιση ατόμων στην οποία το καθένα έχει συνείδηση της παρουσίας των άλλων, ενώ ταυτόχρονα βιώνει κάποια μορφή εξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΟΙΚΗΣΗ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Σύστημα λήψης αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λειτουργικής δραστηριότητας. Εσωτερικός Κανονισμός. Λήψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 3 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α. Κοινές διαπιστώσεις των πιο πάνω εκθέσεων είναι ότι τα κύρια αίτια της κακοδαιµονίας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης είναι:

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α. Κοινές διαπιστώσεις των πιο πάνω εκθέσεων είναι ότι τα κύρια αίτια της κακοδαιµονίας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης είναι: Παπαθεοδώρου Νικόλαος Νοµικός, υπάλληλος της /νσης ιοίκησης της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας, απόφοιτος της ΕΣ Προς την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Υπόψη κ. Γενικού Γραµµατέα Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Αξιότιµε κ. Γενικέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα