SECTION A. Draft. Λέξεις-Κλειδιά: Συντελεστές δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση, ΕΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SECTION A. Draft. Λέξεις-Κλειδιά: Συντελεστές δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση, ΕΑΠ"

Transcript

1 Δηµιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ): Προτάσεις Εφαρµογής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΕΕΥΕΜ) Αδαµαντία Σπανακά ΕΑΠ, Καθηγήτρια-Σύµβουλος & Επιστηµονικός συνεργάτης Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) Αχιλλέας Καµέας ΕΑΠ, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής ΕΕΥΕΜ SECTION A ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΕΥΕΜ διεξήχθει µία ποιοτική έρευνα µε κύριο στόχο τη βελτιωτική αξιολόγηση της διαδικασίας δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ). Στο παρόν κείµενο θα παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα και οι κύριες προτάσεις εφαρµογής, όπως αναδείχθηκαν µέσα από τα δεδοµένα της έρευνας που στηρίχθηκε σε συνεντεύξεις µε τους συντελεστές δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού στο ΕΑΠ. Η έρευνα αυτή δε θα µπορούσε παρά να στηρίζεται βιβλιογραφικά σε προηγούµενες σχετικές έρευνες, παρόλο που ειδικά σε ό,τι αφορά τις οµάδες δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, η βιβλιογραφία παρουσιάζει περιορισµένα δεδοµένα και σχετικά ευρήµατα. Λέξεις-Κλειδιά: Συντελεστές δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση, ΕΑΠ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να δηµιουργηθεί µε δύο τρόπους: είτε να επιλεγεί ένα ήδη έτοιµο εκπαιδευτικό υλικό από το εµπόριο ή από άλλα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, είτε να δηµιουργηθεί εξ αρχής ένα εκπαιδευτικό υλικό µε βάση συγκεκριµένες ανάγκες ενός εκπαιδευτικού Προγράµµατος Σπουδών και στην περίπτωση του ΕΑΠ, µίας δεδοµένης Θεµατικής Ενότητας (Θ.Ε.). Στην περίπτωση αυτή, συγκροτείται µία οµάδα δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, την οποία στο ΕΑΠ αποτελούν: ο Συντονιστής της Θ.Ε. οι συγγραφείς ο Κριτικός Αναγνώστης (ΚΑ) ο ειδικός στη Μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης (ΜΕΑ) ο γλωσσικός και ο καλλιτεχνικός επιµελητής. Τη συγκεκριµένη οµάδα συντονίζει κι υποστηρίζει διοικητικά το Γραφείο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού (Γ.Α.Δ.Υ.) του ΕΑΠ, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, ενώ το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) που εδρεύει στην Πάτρα, υποστηρίζει στην εφαρµογή εκπαιδευτικών, µεθοδολογικών και τεχνολογικών καινοτοµιών, µε βάση την εκπαίδευση από απόσταση, αλλά και πιστοποιεί το εκάστοτε παραγόµενο εκπαιδευτικό υλικό µέσω του Τοµέα Πιστοποίησης. Σε ποιο βαθµό όµως αλληλεπιδρούν αυτά τα εµπλεκόµενα µέλη και πώς διαµορφώνονται οι µεταξύ τους σχέσεις, άλλοτε διευκολύνοντας, κι άλλοτε δυσχεραίνοντας την επιτυχή, 1

2 δηλαδή, ποιοτική ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού υλικού που θα είναι κατάλληλο για διδασκαλία και µάθηση από απόσταση; ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ενώ οι περισσότερες µελέτες (Fung, Λιοναράκης, Rowntree, 1998) εστιάζουν στα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού, στα µέσα µεταφοράς της πληροφορίας, στη διδακτική µεθοδολογία ή στην αξιολόγησή του, εντούτοις δε συµβαίνει το ίδιο µε την έρευνα που επικεντρώνεται στους ίδιους τους συντελεστές δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα Πανεπιστηµίο (Χαρτοφύλακα, 2011). Για παράδειγµα, το 1984 πρώτη η Riley εστίασε την έρευνά της στους συντελεστές δηµιουργίας διδακτικού υλικού, για να ακολουθήσουν και άλλοι (Peters, Lockwood, Melton, 1997). Ειδικότερα, σε να συνεκτικό αξιολογικό σύστηµα όπου όλα τα µέλη της οµάδας δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού θα γνωρίζουν ποιες είναι οι πιθανές δυσκολίες και κυρίως, πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν, µπορεί να προσδιορίσει µε ακρίβεια το είδος της βοήθειας που θα χρειαστεί το κάθε εµπλεκόµενο µέλος αυτής της διαδικασίας, προκειµένου να δηµιουργηθεί συλλογικά ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτός ήταν, εποµένως, ο σκοπός της παρούσας έρευνας: τα συµπεράσµατά της να συµβάλουν στην παροχή στοχευµένης και κατάλληλης βοήθειας στο κάθε µέλος της οµάδας δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, είτε αυτό είναι έντυπο είτε εναλλακτικό. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τα συγκεκριµένα ερωτήµατα της αξιολογικής αυτής προσπάθειας µε βάση τον κριτικό αναστοχασµό των συντελεστών προσδιορίστηκαν ως εξής: Πώς οι ίδιοι οι συντελεστές ορίζουν το ρόλο τους; Ποιες οι επιδράσεις που δέχθηκαν κι από ποιους /ή ποιες διαδικασίες για την εφαρµογή της εξ αποστάσεως προσέγγισης του υλικού και γενικότερα τη µεθοδολογία που ακολούθησαν κατά τη διαδικασία δηµιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού; Ποιες οι δυσκολίες που αντιµετώπισαν; Ποιο το επίπεδο συνεργασίας κι ο βαθµός επικοινωνίας µεταξύ των συντελεστών; Πόσο δεκτικοί ήταν οι συντελεστές στην κριτική και το σχολιασµό του έργου τους και τι επηρέασε το βαθµό αυτής της δεκτικότητας ; ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο ΕΑΠ κι η συλλογή των δεδοµένων έγινε µέσω συνεντεύξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιουνίου 2012 έως και Αύγουστο 2012, προς τους εξής συντελεστές δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού στο συγκεκριµένο πανεπιστήµιο: Συντονιστές (4 άτοµα) Συγγραφείς (8 άτοµα) Κριτικούς αναγνώστες (ΚΑ) (5 άτοµα) Ειδικούς στη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΜΕΑ) (4 άτοµα) Εκπροσώπους του Γ.Α.Δ.Υ. (1 άτοµο) Εκπροσώπους του Ε.Ε.Υ.Ε.Μ. και δη του Τοµέα Πιστοποίησης (1 άτοµο). Τα ανοικτά ερωτήµατα της ηµιδοµηµένης συνέντευξης στηρίχθηκαν στις συµβάσεις του ΕΑΠ µε τους συντελεστές δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και στις οδηγίες που τους δίνονται. 2

3 Επιπρόσθετα, στηρίχθηκαν στη σχετική βιβλιογραφία, η οποία είναι περιορισµένη. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι Ρόλοι των συντελεστών µιας οµάδας δηµιουργίας ΕΥ Η πλειοψηφία των συγγραφέων που συµµετείχαν στην έρευνα τόνισε τη σηµαντικότητα του ρόλου του Κριτικού Αναγνώστη. - Ο ΚΑ παίζει πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο. Γιατί, δεν µπορείς να δεις κάποια πράγµατα όταν το κάνεις ο ίδιος. Ένα δεύτερο µάτι, πολύ έµπειρο, που θα το πάρει και ζεστά, το θεωρούσα πολύ δύσκολη δουλειά. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο είχα σαφή κατεύθυνση από τον ΚΑ που µε βοήθησε. Και µε κάποιες παρεµβάσεις έξτρα το διαµορφώναµε και βγήκε πιστεύω καλό. Χωρίς τις παρεµβάσεις θα έβγαινε πολύ πλαδαρό κι έτσι όπως το πήγαινα στην αρχή θα ήταν αρκετά χειρότερο, και από επιστηµονικής και από εκπαιδευτικής σκοπιάς (Σ2) Κοµµάτια του ΚΑ, κάποιες παράγραφοι, µπήκαν αυτούσιες, γιατί ήταν πιο ειδικός σε µερικές ενότητες από µένα (Σ7). Όσο για το πώς ο ίδιος ο ΚΑ ορίζει το ρόλο του, χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του ΚΑ1: -Έχουµε την ευθύνη να µη βγουν λάθος πράγµατα, δηλαδή, επιστηµονικά, διδακτικά, θέµατα αρτιότητας. Είναι το πρώτο φιλτράρισµα του υλικού αυτό που κάνουµε, για να µην περάσει κάτι εσφαλµένα. Σηµαντική κρίθηκε και η συµβολή του ΜΕΑ, καθώς µε τα σχόλιά του µπορεί να διευκολύνει το συγγραφικό έργο ενός εξ αποστάσεως ΕΥ. - Με διευκόλυναν τα σχόλια από τη ΜΕΑ π.χ. στις εκφράσεις, τα ρήµατα. Το ότι µου έδινε συνώνυµα µε διευκόλυνε (Σ1). Οι ίδιοι οι ΜΕΑ θεωρούν ότι: -Ο ρόλος του ΜΕΑ συνοψίζεται στο αν είναι το υλικό σωστό ή όχι µε βάση το Έντυπο Ελέγχου (ΜΕΑ3). Αναφορικά µε το ρόλο του Συντονιστή, κρίθηκε επίσης σηµαντικός από την πλειοψηφία των συγγραφέων, ωστόσο σύµφωνα µε µία αναφορά που εµµέσως επιβεβαιώθηκε και από τις διατυπώσεις των υπολοίπων συγγραφέων, ουσιαστικά όλοι έκαναν το ρόλο του Συντονιστή. -Προσπαθήσαµε να συντονιστούµε όλοι µεταξύ µας κάποια στιγµή, το οποίο δεν ήταν ακριβώς ο ρόλος µας. Επειδή δεν υπήρχε χρόνος για να το κάνει κάποιος άλλος, και έπρεπε να δοθούν γρήγορες λύσεις. Δηλαδή, έγινε 99% λόγω χρόνου (Σ5). Ένας εκ των Συντονιστών, ωστόσο, συνοψίζει το αντικείµενο του ρόλου του, αναφέροντας τα εξής: - Ο ρόλος µου συνίσταται στο συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ της οµάδας έργου, ΜΕΑ, ΕΕΥΕΜ, ΚΑ, ΓΑΔΥ µε στόχο τη βελτίωση της ύλης που δηµιουργείται, τον συντονισµό της δουλειάς της οµάδας (για παράδειγµα µε επι µέρους παραδόσεις, ή εντοπισµό προβληµατικών σηµείων και για τη δηµιουργία λύσεων κοινά αποδεκτών, διαχείριση ερωτήσεων από συντελεστές, κτλ). Επίσης ενίοτε διαχείριση και επικοινωνία για διαδικαστικά ή γραφειοκρατικά θέµατα, εντοπισµός προβληµατικών σηµείων και επικοινωνία µε αντίστοιχο φορέα (ΓΑΔΥ, ΕΕΜΕΥ, κτλ). (Συντ.4). Από τη πλευρά του το ΓΑΔΥ, αναλαµβάνει ως κύριο έργο, την όλη διαδικασία, το αν οι παραδόσεις γίνονται µε βάση τις ηµεροµηνίες που έχουν συµφωνηθεί, αν προχωρά η 3

4 ανάπτυξη του υλικού τυπικά ορθά, µε ξεκάθαρα και διαδοχικά βήµατα αποστολής κειµένου και συνοδευτικών εγκριτικών εντύπων. Ειδικά, δε, για το ρόλο του ΕΕΥΕΜ υπήρξε η περίπτωση ενός συγγραφέα που ΤΟΝ έκρινε ως ασαφή και υπονοµευτικό. - Νοµίζω ότι ο ρόλος του ΕΕΥΕΜ ήταν λίγο περίεργος στην όλη διαδικασία. Αν έµενε, δηλαδή, απόλυτα στις απόψεις του, θα είχαµε σοβαρό πρόβληµα. Νοµίζω ότι το ΕΕΥΕΜ δεν είχε σαφή ρόλο. Το ΕΕΥΕΜ, αν κατάλαβα καλά, ήταν αυτό που θα έπρεπε να διαφυλάξει τη διαδικασία. Να εξασφαλίσει ότι θα συµβούν τα βήµατα. Το ότι θα σχολιάσει το κείµενο ο ΚΑ, έπειτα ο ΜΕΑ κλπ. Δεν ήταν αυτός που θα δώσει την έγκριση του έργου ως ανάγνωσµα από φοιτητή. Δεν είναι ούτε ο φοιτητής. Θα µπορούσε να υπάρχει ένας ρόλος φοιτητή. Αλλά δεν νοµίζω ότι είναι ο ρόλος του φοιτητή. Όταν δηλαδή το ΕΕΥΕΜ σου κάνει σχόλιο που έχει να κάνει µε τον ΜΕΑ, τότε γιατί να έχεις ένα ΜΕΑ; Δηλαδή, είναι σχεδόν προσβλητικό για τον ΚΑ να µπει το ΕΕΥΕΜ και να κάνει έργο κριτικής ανάγνωσης. Εάν το ΕΕΥΕΜ είναι ΚΑ και Συντονιστής και ΜΕΑ, τότε καλά. Αλλά αυτό να το πει κάποιος στην αρχή. Δηλαδή, αν το ήξερε κανείς από την αρχή, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας υπονοµευτικός παράγοντας. Ποιος θέλει να κάνει τον ΚΑ όταν ξέρει ότι υπάρχει ένας άλλος ΚΑ επίσης; Ποιος θέλει να κάνει το Συντονιστή όταν ξέρει ότι κάποιος υπονοµεύει το ρόλο του και κάνει τον Συντονιστή; (Σ4) Επιπλέον, επισηµάνθηκε ότι όλοι έπαιξαν το ρόλο του γλωσσικού επιµελητή "επιτυχώς ή ανεπιτυχώς". Αντίστοιχο, ωστόσο σχόλιο αναφορικά µε την εµπλοκή πολλών σε θέµατα που δεν άπτονται της ευθύνης τους καταγράφηκαν και κατά τη συνέντευξη µε µέλος του ΓΑΔΥ. Προδιαγραφές εξ αποστάσεως ΕΥ Οι συγγραφείς δεν είχαν προηγούµενη εµπειρία σχεδιασµού και ανάπτυξης ΕΥ για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ενηµέρωσή τους έγινε µέσα από: τη ΜΕΑ κατά τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις και από το υλικό που τους έστειλε, βιβλία σχετικά που άντλησαν από το διαδίκτυο, βιβλία του ΕΑΠ. Η πλειοψηφία των συγγραφέων (έξι από τους επτά) θεώρησαν ουσιαστικές τις προδιαγραφές συγγραφής εξ αποστάσεως ΕΥ, ενώ αναγνώρισαν ότι απαιτείται απλός λόγος, εκλαϊκευση και ένας διαφορετικός τρόπος οργάνωσης της δοµής. - Με ενδιαφέρει αυτή η προσέγγιση και δοµή. Το βρήκα χρήσιµο. Τα έχω εφαρµόσει και στο ΤΕΙ που διδάσκω. Ακόµη και στο εργαστηριακό κοµµάτι µε κάποιες δραστηριότητες. Διευκολύνει τη δουλειά µας. Θα τα εφαρµόσω και σε ένα συµβατικό βιβλίο που γράφω (Σ3). Ωστόσο, τρεις από τους επτά συγγραφείς θεώρησαν ότι "τους έτρωγαν σελίδες". Αυτό σηµαίνει, σύµφωνα µε τις σχετικές αναφορές, ότι: - Πρέπει να υπάρχουν οδηγίες και κάποιος µπούσουλας, απλά µου έφαγε σελίδες από αυτά που θα έγραφα, λίγο τα παραπάνω. Απλά θέλει λίγο οργάνωση. Αυτά που θέλεις να πεις, να µη τα λες ας πούµε χύµα, κάπως να τα λες µε ασκήσεις, µε δραστηριότητες, δηλαδή θέλει έναν τρόπο οργάνωσης διαφορετικό της δοµής (Σ1). Ένας µόνο συγγραφέας θεώρησε αυτό το τρόπο συγγραφής άχρηστο: 4

5 -Νοµίζω ότι ο τρόπος αυτός συγγραφής µάλλον δυσκολεύει τα παιδιά παρά τα διευκολύνει. Όταν, δηλαδή, κάτι µπορείς να το πεις σε 20 σελίδες, το γράφεις σε 50, προσωπική µου άποψη, αυτό είναι µάλλον κουραστικό και µάλλον αποτρεπτικό. Η γενική εικόνα που έχω και από τα βιβλία και από παντού είναι αυτή, ναι. Ότι υπάρχει πλατιασµός, ο οποίος µάλλον κουράζει, παρά βοηθά τον φοιτητή. Υποστήριξη Όλοι οι συγγραφείς δήλωσαν ότι δεν ένιωσαν καθόλου τη λεγόµενη "ακαδηµαϊκή µοναξιά". Αντιθέτως, δήλωσαν ότι υποστηρίχθηκαν στο συγγραφικό τους έργο κυρίως από τους συναδέλφους συγγραφείς, από τον ΚΑ και από τον ΜΕΑ που ήταν κάτι καινούργιο, και τέλος από το Συντονιστή. - Όποτε χρειαζόµουν κάτι, σχεδόν άµεσα, χωρίς καθυστερήσεις, λύνονταν τα ζητήµατα. Είχα πάντα βοήθεια, το ήξερα αυτό. Και µεταξύ ενοτήτων συνέβαινε αυτό. Η οµάδα δούλεψε πάρα πολύ καλά. Τρένο πηγαίναµε! Προχωρούσαµε όλοι και βοηθούσαµε. Δεν κόλλησε η διαδικασία. (Σ2). Έχει ενδιαφέρον ότι δεν απευθύνθηκαν καθόλου στο ΕΑΠ. -Υποστήριξη έλαβα από τους συναδέλφους. Όχι από αλλού, π.χ. τη διοίκηση του ΕΑΠ. Αλλά δεν το επιδίωξα κιόλας. Βέβαια, και εγώ έχω πάρει κάποιο τηλέφωνο για τεχνικά θέµατα, αλλά όταν κάποιος έλυνε µία απορία του, συνήθως την κοινοποιούσε και στους υπόλοιπους για να µη γινόµαστε φορτικοί δηλαδή, να µην κάνουµε όλοι το ίδιο πράγµα (Σ1). Οι περισσότεροι επικοινωνούσαν τουλάχιστον 1 φορά την εβδοµάδα, ειδικά στην αρχή και στο τέλος. - Η επικοινωνία µε τους συναδέλφους ήταν αρκετά συχνή, δεδοµένου ότι συνήθως η συγγραφή θεωρείται µία µοναχική διαδικασία, ουσιαστικά µιλάγαµε συχνά. Βέβαια, όχι µε όλους το ίδιο, αλλά αναλόγως τις ανάγκες, την πορεία συγγραφής, µιλάγαµε για να λυθούν προβλήµατα κατά την πορεία εκπόνησης των βιβλίων. Κάποιες φορές δηλαδή, τα προβλήµατα ήταν κοινά και κάποιες φορές εκείνοι που συναντούσαν κάποια θέµατα πρώτοι, ενηµέρωναν τους επόµενους για να µην χάνουν χρόνο και αυτοί (Σ2). Ωστόσο, όπως επισηµαίνει ο Σ6: - Ήταν ιδιαιτερότητα σε αυτή την οµάδα που λειτούργησε πάρα πολύ καλά, καθώς γνωριζόµασταν οι περισσότεροι, γιατί εγώ ταυτόχρονα είµαι και συγγραφέας στο ψηφιακό υλικό, όπου δεν τα πηγαίνουµε καθόλου καλά. Αντίστοιχα ευεργετικά κρίνουν τα αποτελέσµατα της οµάδας τόσο οι ΚΑ, όσο και οι ΜΕΑ, αλλά και οι Συντονιστές που συµµετείχαν στην έρευνα. Μόνο τα µέλη από το ΓΑΔΥ και το ΕΕΥΕΜ ανέφεραν την έλλειψη οποιασδήποτε υποστήριξης στο έργο τους. Τα τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποίησαν περισσότερο στην επικοινωνία τους ήταν κυρίως τo και µετά το τηλέφωνο, το skype και οι διαζώσης συναντήσεις. Ειδικά για τη σηµαντικότητα των διαζώσεων συναντήσεων, χαρακτηριστική η αναφορά του Σ5: -Ουσιαστικά εγώ τις αποφάσεις τις πήρα στις συναντήσεις που κάναµε που ήταν πολύ βοηθητικές, γιατί µιλήσαµε όλοι µαζί και κάπως καταλάβαινες πού πάει το πράγµα. Εκείνο που υπογράµµισαν όλοι οι συγγραφείς είναι ότι δεν αξιοποίησαν καθόλου τη Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ. - Κανείς δε µου το έδωσε ως επιλογή. Δεν ξέρω καν αν έχω το δικαίωµα να βλέπω πράγµατα εκεί µέσα (Σ4). Άλλωστε, οι περισσότεροι αξιοποίησαν την προσωπική τους βιβλιοθήκη. 5

6 -Είχα τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος όπου διδάσκω, αλλά έχω και προσωπική βιβλιοθήκη πολύ αναπτυγµένη, έτσι δεν χρειάστηκα τη βιβλιοθήκη του ΕΑΠ (Σ7). -Το θέµα µου είναι ειδικό και γνώριζα όλη τη βιβλιογραφία (Σ6). Δυσκολίες κατά τη συγγραφή Είναι εντυπωσιακό ότι οι περισσότερες δυσκολίες που εντοπίστηκαν, αναγνωρίστικαν από όλους τους συµµετέχοντες. Η ιεράρχηση ίσως διέφερε, ωστόσο τα προβλήµατα ήταν κοινά. Οι ίδιοι οι συγγραφείς αναφέρονται σε αυτά µε τον πιο γλαφυρό τρόπο: - Προσπαθούσαµε να αποφύγουµε κυρίως τις αλληλοεπικαλύψεις στην ύλη, που ήταν το βασικό πρόβληµα από την αρχή µέχρι το τέλος. Και αυτό το πράγµα στη δική µας Ενότητα έγινε αντικειµενικά από τα κάτω, δηλαδή, δεν έγινε από τους Συντονιστές, έγινε από τους συγγραφείς. Γιατί δεν γινόταν. Έπρεπε ή να ήταν πολύ αυστηρό εξ αρχής, γράψτε π.χ. ΑΒΓΔ και κάποιος να το έχει σχεδιάσει µόνος του ή αλλιώς, αφού αφέθηκε κάπως ελεύθερο, έπρεπε να γίνει από τους συγγραφείς. Είχε γίνει κάποιος αρχικός σχεδιασµός από τους Συντονιστές αλλά αυτό το πράγµα είναι εξωφρενικό στην Ελλάδα και έγινε και τώρα. Κανονικά σου λένε όταν φτιάχνεις ένα τέτοιο πράγµα, θα πρέπει να έχει 40% του χρόνου σχεδιασµός, 60% υλοποίηση. Εδώ είχαµε 5% σχεδιασµό, 95% υλοποίηση. Ε, στην υλοποίηση πρέπει να καλύπτουµε ό,τι στραβό έχει γίνει νωρίτερα. Το οποίο είναι λογικό, γιατί αν όλα γίνονταν µε τις προθεσµίες που είχαµε εµείς, και πολύ καλός σχεδιασµός είχε γίνει κατά τη γνώµη µου (Σ5). -Το µεγαλύτερο πρόβληµα ήταν κάποια τεχνικά ζητήµατα και τελικά όλα ανάγονταν στις προδιαγραφές του ΕΥ. Το ένα πρόβληµα ήταν µε την ύλη: σε πολλά σηµεία ήταν γενική και σε άλλα σηµεία υπήρχαν σηµαντικές επικαλύψεις. Επίσης, πώς καλυπτόταν η ύλη σε σχέση µε τις σελίδες της προδιαγραφής. Π.χ. στα κεφάλαια που ανέλαβα το ένα ήταν 75 σελίδες και το άλλο 45. Εγώ αντιλήφθηκα ότι ακόµη και ένα πολύ απλοϊκό ζήτηµα δεν µπορείς να το αναπτύξεις σε 45 σελίδες µε τις προδιαγραφές που θέτει το ΕΑΠ, γιατί χάνεται πάρα πολύς χώρος και δεν µπορείς να επεκταθείς, µε αποτέλεσµα και στα δύο κεφάλαια να υπερβώ τις σελίδες και να έχω ένα µεγάλο άγχος αν θα γίνει δεκτό. Εµένα αυτό ήταν κάποιο πράγµα που σε µία περίοδο µου είχε δηµιουργήσει µεγάλο πρόβληµα, εσωτερικό εννοώντας [...] Τελικά το δέχτηκαν το υλικό, µε υποστήριξε σε αυτό και ο ΚΑ και από όσο γνωρίζω ήταν κοινός τόπος αυτό το ζήτηµα, και έτσι αντιµετωπίστηκε κάπως κοινά, γιατί θα έπρεπε µετά να γίνουν µεγάλες αλλαγές σε όλα τα κεφάλαια (Σ2). -Αυτό που πραγµατικά µου φάνηκε απύθµενα δύσκολο είναι ότι κανείς δε µου προσδιόρισε και µάλιστα όταν ζητήθηκε δεν µπορούσε κανείς να µου το κάνει, να µου πει σε ποιον απευθύνοµαι. Δηλαδή, ουσιαστικά όταν γράφεις ένα ακαδηµαϊκό βιβλίο πρέπει κάποια στιγµή να πάρεις µία απόφαση: σε ποιον µιλάς. Μιλάς σε έναν άνθρωπο που έχει τις βασικές γνώσεις ή που δεν τις έχει; Και επειδή είναι και επίπεδο master, προσπαθούσαµε να καταλάβουµε τι φοιτητές θα υπάρχουν. Ποιος άνθρωπος θα το διαβάσει. Τι θα έχει τελειώσει αυτός ο άνθρωπος. Εκεί παίρναµε µία απάντηση ότι µπορεί να είναι από θεατρικών σπουδών που µπορεί να µην ξέρει τίποτα από τα βασικά πράγµατα, µέχρι µηχανικός. Και εκεί ήταν τροµακτικό το πρόβληµα! Στον έναν θα έπρεπε να είσαι πολύ αναλυτικός, στον άλλον θα τα ήξερε όλα, οπότε θα έπρεπε να γίνεις πολύ ειδικός. Ε, και δεν είχες και τις σελίδες για να πας από το γενικό στο ειδικό, έπρεπε κάπως να ισορροπήσεις. Κι ό,τι πρόβληµα βγει σε αυτά τα βιβλία, από αυτό θα βγει (Σ5). -Η µεγαλύτερη δυσκολία που αντιµετώπισα είναι ότι οι κανόνες συγγραφής δεν ήταν από την αρχή ξεκάθαροι. Και έπρεπε να αλλάξω πράγµατα κατά τη 6

7 διάρκεια συγγραφής και αφού είχα ολοκληρώσει µεγάλος µέρος της συγγραφής, λόγω του ότι αλλάξανε οι κανόνες κατά τη διάρκεια. Επίσης, παρόλο που δεν ήταν µεγάλος ο όγκος του έργου που επηρεάστηκε, ήταν κάτι ψυχοφθόρο (Σ4). Ένας µόνο συγγραφέας εξέφρασε µια δυσκολία που αφορά στη φύση του γνωστικού αντικειµένου: -Η µεγαλύτερη δυσκολία ήταν η αποτύπωση εννοιών που σχετίζονται µε ήχο πάνω σε χαρτί, και αυτό το λόγο επέµενα να είχαν ψηφιακό υλικό. Ήταν η φύση του αντικειµένου τέτοια που χρειαζόταν το υπερµέσο σε κάποιες δραστηριότητες (Σ7). Από την πλευρά τους οι ΚΑ, οι Συντονιστές και οι ΜΕΑ επισήµαναν τα στενά χρονικά πλαίσια. Επιπρόσθετα όµως όλοι τους επισηµαίνουν σφάλµατα στα έντυπα ελέγχου. Χαρακτηριστικά, αναφέρει ο ΚΑ3: -"Οι φόρµες είναι γραφειοκρατικές και µη ευέλικτες- δεν είναι όλα τα σηµεία σηµαντικά. Σε πολλά σηµεία αλληλοεπικαλύπτονται ενώ η κάθε κατηγορία πλατιάζει και δεν είναι τόσο αποδοτικά." Από την πλευρά του τονίζει ο Συντονιστής3: -"Δεν θα έπρεπε να µας ζητείται αρχείο word µε tracked changes... ούτε να µας ζητείται να αλλάξουµε το πιστοποιηµένο αρχείο για οποιοδήποτε λόγο". Οι συµµετέχοντες στην έρευνα από το ΓΑΔΥ και το ΕΕΥΕΜ αναφέρονται περισσότερο στις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Από το συµµετέχοντα που εργάζεται στο ΓΑΔΥ επισηµαίνεται τόσο η δυσκολία τήρησης ηµεροµηνιών παράδοσης όσο ή και πρωτίστως- η άγνοια της διαδικασίας από τους συντελεστές. Για παράδειγµα, ζητεί να είναι γνωστό σε όλους ότι δεν µπορεί να αποσταλεί ένα κείµενο µε εγκριτικά που έχουν παλαιότερη ηµεροµηνία από εκείνη της υποβολής του κειµένου. Σηµαντικές πρόσθετες δυσκολίες καταγράφουν και οι ΜΕΑ από την πλευρά τους. -"Δεν είναι όλα δουλειά του ΜΕΑ. Το Έντυπο δεν περιλαµβάνει θέµατα βιβλιογραφικών αναφορών, όπως είναι το ΑΡΑ. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Δεν είναι µε κανέναν τρόπο δουλειά του ΜΕΑ. Για να κάνουµε εµείς τη δουλειά µας σωστά, σχολιάζουµε το υλικό και µία και δύο και τρεις φορές, όπως σχολιάζουµε και µία και δύο και τρεις φορές αν έχει βάλει κάποιος τη Σύνοψη πριν τη βιβλιογραφία ή µετά. Αυτές οι λεπτοµέρειες νοµίζω ότι είναι δουλειά ενός τεχνικού επιµελητή" (ΜΕΑ3). -"Μην ξεχνάτε ότι εµείς ως ΜΕΑ έχουµε έναν πολύ µεγάλο όγκο να δούµε και µε πολύ µικρή αµοιβή, ενώ ο ΚΑ και ο Συντονιστής έχουν πολύ µεγάλη αµοιβή και πολύ συγκεκριµένο εύρος. Γιατί, αν κοιτάνε εκείνοι µόνο το περιεχόµενο και έχουν απέναντί τους έναν σοβαρό επιστήµονα, είναι ελάχιστες οι διορθώσεις που πρέπει να κάνουν. Αυτό τουλάχιστον είδα εγώ" (ΜΕΑ2). -"Συν την αύξηση των σελίδων, όπου ο ΜΕΑ έχει π.χ. 20 σελίδες παραπάνω για κάθε συγγραφέα" (ΜΕΑ4). Τέλος, όλοι οι ΜΕΑ εντόπισαν ένα πρόβληµα στη διαδικασία, το οποίο συνοψίζει ο ΜΕΑ1 ως εξής: -"Οι συγγραφείς πέρα από το γνωστικό τους αντικείµενο- δεν γνωρίζουν διδακτική µεθοδολογία, παιδαγωγικά, πόσο µάλλον αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση! Αυτό είναι ένα πρόβληµα. Το µεγάλο όµως πρόβληµα το εντοπίζω στη διαδικασία. Γιατί αυτό µας τρώει πάρα πολύ χρόνο και δεν µπορούµε να ανταποκριθούµε στην πιεστική διαδικασία των 7 ηµερών." ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 7

8 Τα συµπεράσµατα της έρευνας συνιστούν ουσιαστικά προτάσεις συγκεκριµένες από πλευράς των συγγραφέων, των Συντονιστών, των ΚΑ, των ΜΕΑ αναφορικά µε τη βελτίωση της διαδικασίας σχεδιασµού και ανάπτυξης εξ αποστάσεως ΕΥ, οι οποίες επικεντρώνονται στα ακόλουθα σηµεία: Ø ρεαλισµός χρόνων σχεδιασµού, ανάπτυξης και ελέγχου του υλικού από όλους τους εµπλεκόµενους, Ø οι παιδαγωγικές προδιαγραφές να είναι περισσότερο ουσιαστικές και λιγότερο φορµαλιστικές, Ø σε σχέση µε το ΕΕΥΕΜ να είναι σαφές το πλαίσιο εργασίας και να µην αλλάζουν οι προδιαγραφές, Ø να είναι ξεκάθαροι οι ρόλοι των συντελεστών, Ø να γίνεται διαδοχική αποστολή των σχολίων, δηλαδή, να αποστέλλει τα σχόλιά του πρώτα ο ΚΑ, έπειτα ο ΜΕΑ, τέλος ο Συντονιστής, αρκεί "ο καθένας να κάνει τα σχόλια που του ανήκουν" (Σ4), Ø ο συγγραφέας να παραδίδει το κείµενο σε τελείως απλή µορφή, χωρίς καθόλου µορφοποίηση, την οποία να αναλαµβάνει ο επιµελητής του ΕΥ, σηµείο που ενδεχοµένως προσκρούει στο ζήτηµα της καταµέτρησης των σελίδων, αλλά υπάρχουν µέθοδοι για να ξεπεραστεί, προκειµένου να αποδεσµευτούν οι συγγραφείς από χρόνο που τώρα αφιερώνουν στην αυστηρή τήρηση τυπογραφικών θεµάτων, Ø να υπάρχει ένα βιβλίο ως υπόδειγµα που να περιγράφει το πώς θα εργαστεί ο συγγραφέας, Ø να ενισχυθεί η υποστήριξη από το ΕΑΠ µε ψηφιακά µέσα. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τον Σ1: "κάπως να έχει ο συγγραφέας υπόψη του ότι υπάρχει κάπου ένας server όπου µπορεί να ανεβάσει υλικό", ώστε να ανταλλάσουν τα µέλη της οµάδας δηµιουργίας ΕΥ αρχεία, Ø να γίνονται περισσότερες οµαδικές συναντήσεις των συντελεστών της οµάδας ανάπτυξης του υλικού, Ø να επικαιροποιηθούν τα έντυπα ελέγχου καθώς σε πολλά σηµεία πλατιάζουν, είναι γραφειοκρατικά και ανελαστικά µε επιµονή σε µη σηµαντικά σηµεία του υλικού, Ø να ενηµέρωνει έγκαιρα το ΓΑΔΥ για διαδικαστικά ζητήµατα, π.χ. εάν ζητηθεί άδεια από τη βασική απασχόληση του συγγραφέα, Ø να ενηµερώνονται όλοι εξ αρχής για τη διαδικασία τήρησης του πρωτοκόλλου που απαιτείται από το ΓΑΔΥ, Ø να γίνεται προκήρυξη για Οµάδες ανάπτυξης υλικού που να περιλαµβάνουν Συντονιστή, ΚΑ και Συγγραφέα, εφόσον η επιτυχία οφείλεται στην καλή επικοινωνία της οµάδας, Ø οι αρχικές συµβάσεις, δεν θα πρέπει να είναι τόσο 'νοµικίστικες', όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ΚΑ1, διότι συνιστούν µία κακή πρώτη επικοινωνία των συντελεστών µε το ίδρυµα, που δε βοηθά κανέναν, Ø να γίνεται προκαταβολή µέρους της αµοιβής των συντελεστών. Ειδικά η τελευταία αυτή πρόταση, αποσαφηνίζεται µέσα από τα λόγια του Σ2, ο οποίος εκφράζει τη λογική µε την οποία εργάστηκε η οµάδα αυτή για την επίτευξη του κοινού τελικού της στόχου: -Θα µπορούσε να υπάρχει µία προκαταβολή. Οι αποδοχές είναι φυσιολογικές µε δεδοµένο ότι ήµουν πλήρως απασχοληµένος για τουλάχιστον 3 ανθρωποµήνες. Δεν σκέφτηκα: "Δεν πληρώνοµαι τις σελίδες, δεν τις κάνω". Προτίµησα να είµαι ακέραιος! Σκέφτηκα τα µάτια που θα πέσουν πάνω του". Και συνεχίζει µε µία ενδιαφέρουσα πρόταση: 8

9 - Θα έπρεπε να υπάρχει µία καλύτερη εκτίµηση των σελίδων. Ίσως να υπάρχει και ένα διάστηµα. Να µην είναι, δηλαδή, η σύµβαση για 50 σελίδες αλλά να υπάρχει κάποιο πεδίο ελαστικότητας. Π.χ. να λέει από 50 έως 70 σελίδες. Ίσως και να σου έλεγε ότι µετά από τις 60 σελίδες δε θα κάνει τόσο αλλά τόσο. Εν κατακείδι: Ανάγκη οµαδικής δράσης Όλοι οι συντελεστές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού τονίζουν την ανάγκη οµαδικής και συνεργατικής δράσης. -Αν βαίνουν όλα καλώς, και όλοι κάνουν τη δουλειά τους, και κανένας δε βάζει τρικλοποδιά στον άλλο, τότε αυτή είναι η καλύτερη συβµουλή για ένα µελλοντικό συγγραφέα (Σ4). Προς αυτή την κατεύθυνση µπορούν να συµβάλλουν οι συχνές συναντήσεις που θα τους βοηθούν να παραµένουν συντονισµένοι, χωρίς αλληλοεπικαλήψεις στην ύλη και σταθεροί στον προσεκτικό αρχικό τους σχεδιασµό, για τον οποίο οι τελικές αποφάσεις θα πρέπει να παρθούν γρήγορα. Επισηµαίνουν, επίσης, ότι ο χρόνος αποτελεί µία σηµαντική συνιστώσα που επηρεάζει την ποιότητα του έργου, καθώς: -Είναι πνευµατικό όλο αυτό που γίνεται και θέλει και καθαρό µυαλό. Και θέλει και µια απόσταση, να το σκεφτείς... (Σ3). Έτσι, καταλήγουµε στην τελική ερώτηση, αν δηλαδή θα το ξανάκαναν, όπου σχεδόν µε µία φωνή απαντούν: "Ναι! Αν είχα µία ξεκάθαρη αρχική τοποθέτηση και αν δεν υπήρχαν αυτά τα deadlines..." (Σ7). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Dolley, J. (1994). Planning, monitoring and evaluating learning programmes. Buckingham: Open University Press. Fung, Y. (2005). Teachers views on the use of printed materials in a distance learning teacher education course. Open Learning, Vol. 20 (No. 2), Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυµορφική εκπαίδευση. Προβληµατισµοί για µια ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού, στο Λιοναράκης Α. (Επιµ.) Απόψεις και Προβληµατισµοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σσ ). Αθήνα: Προποµπός. Lockwood, F. (1998). The Design and Production Self-instructional Materials.London: Taylor & Francis Ltd. Nicodemus, R. (1996). Internal consultancy, team and institutional development (Report No 91). Teaching and Consultancy Centre, Institute of Educational Technology. Milton Keynes: The Open University. Ανακτήθηκε 9 Ιουνίου, 2012 από Peters, O. (2001). Learning and Teaching in Distance Education. Pedagogical Analyses and Interpretations in an International Perspective. London: Kogan Page. Riley, J. (1984). The problems of writing correspondence lessons. Distance Education Research Group. Milton Keynes: The Open University. Rowntree, D. (1998). Assessing the quality of materials-based teaching and learning, Open Learning, Wright, C.R. (2007). Adapting Learning Materials for Distance Learning. N.P.: Commonwealth of Learning. Χαρτοφύλακα, Α.Μ. (2011). Η διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, διαµόρφωση κριτηρίων ποιότητας περιεχοµένου (Αδηµοσίευτη Διδακτορική Διατριβή). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Πάτρα. H παρούσα εισήγηση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 5 µε τίτλο «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ)» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ ( ), Άξονας Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» µε κωδικό MIS και η οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 9

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο «πώς μαθαίνουμε»

Προσοχή στο «πώς μαθαίνουμε» Αντώνης Λιοναράκης Προσοχή στο «πώς μαθαίνουμε» Ανεξάρτητα από την πηγή μας, ανεξάρτητα αν τα βιβλία μας είναι σε έντυπη μορφή ή ψηφιακή, ανεξάρτητα αν παρακολουθούμε ένα βίντεο ή μια ταινία, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Οδηγός για Φοιτητές/τριες (ΔΕΟ10) του Αριστείδη Χατζή ahatzis@phs.uoa.gr ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ-2, Portal Officer ΔΕΟ10 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΕ Κεφάλαιο 8 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΕ Αδαμαντία Σπανακά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ...2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ψηφιακά Συστήµατα ΠΛΗ 21 [http://edu.eap.gr/pli/pli21/students.htm] ΠΑΤΡΑ 2013 Πριν αρχίσετε τη µελέτη του έντυπου αυτού, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης Παρουσίαση του Έργου και των Στόχων της Μ.Ε.Α.Ε. Καθ. Μιχάλης Ξένος (Διευθυντής Μ.Ε.Α.Ε.) Επ. Υπεύθυνος Υποέργου 4 της πράξης «Ε.Α.Π.» http://meae.eap.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Π. Εκπαίδευσης & Αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως:

Στα πλαίσια αυτά, το 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριό μας θα απασχολήσουν ζητήματα όπως: 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών Αθήνα, 19 21 Δεκεμβρίου 2014 Οργάνωση Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ε π ι σ τ ή μ η ς κ α ι Δ ι ε θ ν ώ ν Σ χ έ σ ε ω ν Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών KIDSCREEN-27 Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών Page 1 of 5 Γειά σου, Ηµεροµηνία: Μήνας Χρόνος Πώς είσαι; Πως νιώθεις; Αυτά είναι τα πράγµατα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Της ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου ή το αργότερο την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ικανότητες του γραμματισμού. Έτσι, οι μαθητές με αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; Με την επιστημονική συνεργασία της Αιματολογικής Μονάδας, Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Με

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δρ. Αν. Καμπαμανώλη-Δήμου Προϊστάμενος ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ από την ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Dr. John Sofos Professor in the Department of Animal Sciences Distinguished Professor at Colorado State

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα"

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Τίτλος "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Δρ. Δημήτριος Κουής Τεχνικός Συντονιστής Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Η Δράση 2. Βασικές έννοιες 3. Δικαιούχοι - Συγγραφική ομάδα 4. Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- Ε ΟΜΕΝΩΝ Είδη Βιβλιογραφίας Αξιολόγηση Βιβλιογραφίας Αναζήτηση Βιβλιογραφίας Χρήση Βιβλιογραφίας 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (literature

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. ΤΡ. Δ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Φ.Π. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Καθηγήτρια Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα