2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007, ΚΕΡΚΥΡΑ. Η θεμελίωση της Θεωρίας της Αρμονικότητος του Πεδίου του Φωτός. Μια νέα προσέγγιση της Σχετικιστικής Ορμής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007, ΚΕΡΚΥΡΑ. Η θεμελίωση της Θεωρίας της Αρμονικότητος του Πεδίου του Φωτός. Μια νέα προσέγγιση της Σχετικιστικής Ορμής."

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ 10 ο ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ -4 ΜΑΡΤΙΟΥ 007, ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΙΤΛΟΣ: Η θεμελίωση της Θεωρίας της Αρμονικότητος το Πεδίο το Φωτός. Μια νέα προσέγγιση της Σχετικιστικής Ορμής. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Διονύσης Γ. Ρατόπολος, Διπλ. Μ-Η Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1971), ανεξάρτητος ερενητής, Κοραή 7, Ανάβσσος, Tηλ- Fax : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι σχεδόν καθολικά αποδεκτή η απαίτηση πώς η Επιστήμη της Φσικής οφείλει να ασχολείται με παρατηρήσιμα και μετρήσιμα μεγέθη. Εκκινώντας από την ανωτέρω θέση και αποδεχόμενοι τη δεύτερη θεμελιακή πόθεση το Albert Einstein τη διατπωμένη στο ιστορικό άρθρο το«περί της Ηλεκτροδναμικής των κινομένων Σωμάτων», οδηγούμεθα στο σμπέρασμα ότι η Κινηματική το λικού σημείο, την οποία μετρά και περιγράφει ένας πραγματικός Παρατηρητής εντοπισμένος στο Χώρο, αφορά όχι στη θέση πο βρίσκεται τώρα το λικό σημείο, αλλά σε θέση πο ατό κατείχε σε προγενέστερη χρονική στιγμή, την οποία ονομάζομε Σζγή Θέση. Τοιοτοτρόπως προκύπτει μια νέα Κινηματική, η Κινηματική της Σζγούς Θέσεως, η οποία είναι η μόνη μετρήσιμη και παρατηρήσιμη στον Αισθητό Χώρο ενός εντοπισμένο Παρατηρητού, διότι το κινούμενο ον φαίνεται και μετράται αλλού από εκεί πο τώρα βρίσκεται στον Γεωμετρικό Χώρο. Το σμπέρασμα ατό είναι σμβατό με το παράδειγμα των σκιών το σπηλαίο, το αναφερόμενο στο έβδομο βιβλίο της Πολιτείας το Πλάτωνος. Εις την παρούσα εργασία αναπτύσσομε τη θεμελίωση ατής της νέας Κινηματικής, η οποία είναι πλέον σύνθετη της Κλασσικής Κινηματικής, όπως επίσης και της Σχετικιστικής, αν και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις σμφωνεί με τον μαθηματικό φορμαλισμό της τελεταίας. Το αντικείμενο ατής της νέας Κινηματικής είναι ερύτατο, αλλά εδώ θα περιορισθούμε στην παραγωγή-απόδειξη της Σχετικιστικής Ορμής, η οποία, σε κάποια ειδική σνθήκη τατίζεται φορμαλιστικά με ατήν της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητος, αν και έχει διαφορετική φσική σημασία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Ειδική Σχετικότητα, Γεωμετρικός Χώρος, Αισθητός Χώρος, Ταχύτης το Φωτός, Σζγής Θέση (Conjugate Position), Αρμονικός Λόγος, Αρμονικότητα (Harmoniity), Εθύγραμμο Επεκτεταμένο Ρολόι (Linear Array of Synhronized Cloks, LASC), Σχετικιστική Ορμή, Θεωρία της Αρμονικότητος το Πεδίο το Φωτός, (Theory of the Harmoniity of the Field of Light). 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Είναι ερύτατα γνωστή η Κινηματική το λικού σημείο πο εισήγαγε η Θεωρία της Ειδικής Σχετικότητος, θεμελιωθείσα από τον A. Einstein με το ιστορικό άρθρο το με τίτλο Περί της Ηλεκτροδναμικής των κινομένων Σωμάτων (Einstein A., 1905). Είναι επίσης αρκετά γνωστές οι αντιρρήσεις πο διατπωθήκαν, κατά καιρούς, στις εισαχθείσες από την ανωτέρω θεωρία αντιλήψεις. Εδώ θα παροσιάσομε μια νέα προσέγγιση και θεμελίωση της Κινηματικής το λικού σημείο η οποία αφ ενός μεν πηγάζει, εν μέρει, από την αποδοχή της δεύτερης θεμελιακής πόθεσης της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητος, αφ ετέρο δε από την ανάγκη η νέα Κινηματική να μην έχει εσωτερικές αντιφάσεις και να σμβιβάζεται με τα παρατηρούμενα και μετρούμενα φσικά μεγέθη (Ρατόπολος Δ., 1979, 1981, 004, 006). Καθώς οι πό εξέταση έννοιες είναι πολύ λεπτές, οφείλομε είτε να τις ορίσομε εκ νέο με απόλτη αστηρότητα, είτε να αναφερθούμε στος ορισμούς πο έδωσαν προηγούμενοι σγγραφείς, με απόλτη σαφήνεια. Το αντικείμενο της Κινηματικής είναι η μεταβολή της θέσεως το κινομένο λικού αντικειμένο, εν προκειμένω λικού σημείο, στο Χώρο με την πάροδο το Χρόνο. Εθύς εξ αρχής λοιπόν, αντιμετωπίζομε δύο πρωταρχικές (a priori) έννοιες: Το Χώρο και το Χρόνο. Εξετάζοντας την έννοια το Χώρο, είμαι ποχρεωμένος να πογραμμίσω και να ιοθετήσω μια θεμελιώδη διάκριση, την οποία έχει διατπώσει, με εξαιρετική σαφήνεια, ο αείμνηστος καθηγητής μο στο Ε.Μ.Π. Παναγιώτης Λαδόπολος: Ο Γεωμετρικός χώρος αποτελεί ιδιάζον και εντελώς διάφορον το αισθητού χώρο νοητικόν κατασκεύασμα, εις τα πραγματικά στοιχεία το οποίο δνάμεθα να προσεγγίσωμεν, εξ αντιστοίχων στοιχείων το αισθητού χώρο, δι αφαιρετικής διεργασίας αμιγώς νοητικής. (Λαδόπολος Π., 1966). Η εισαγομένη διάκριση είναι οσιαστική. Ο Αισθητός Χώρος, πο αποτελεί το αντικείμενο της Φσικής Επιστήμης οριζόμενος από τα λικά αντικείμενα, είναι εντελώς διάφορος το Γεωμετρικού Χώρο ο οποίος, ως νοητικό κατασκεύασμα λοποιούμενο μόνον δι αφαιρέσεως, φίσταται, κατ ανάγκην, μόνον στη νόησή μας. Μάλιστα και ο ίδιος ο Einstein φαίνεται να είχε σλλάβει ατή τη διάκριση, την εμφανιζόμενη εκρινέστερα κατά την κίνηση των λικών αντικειμένων, αν και αναφέρθηκε ασαφώς σ ατήν. Γράφει στην ε- νότητα, (Για τη σχετικότητα το μήκος και το χρόνο), το πρωτότπο άρθρο το: Η σνήθης κινηματική σιωπηλά πονοεί ότι τα μήκη πο προσδιορίζονται από τις ανωτέρω δύο πράξεις είναι ακριβώς ίσα μεταξύ τος ή, με άλλα λόγια, ότι τη στιγμή t ένα κινούμενο στερεό σώμα μπορεί πλήρως να αντικατασταθεί, από γεωμετρική άποψη, με το ίδιο σώμα όταν ατό ηρεμεί σε κάποια θέση. Έπειτα λοιπόν και από ατή την επισήμανση το Einstein, η διάκριση Γεωμετρικού και Αισθητού Χώρο αναδεικνύεται ως απολύτως απαραίτητη για την θεμελίωση της νέας κινηματικής. Μάλιστα, ιοθετούντες την διάκριση των δύο Χώρων, αποκτούμε τατόχρονα και την ελεθερία της επιλογής το Γεωμετρικού Χώρο τον οποίον θα χρησιμοποιήσομε ως «πλαίσιο» της Φσικής μας περιγραφής. Απεναντίας, ο Αισθητός Χώρος δεν είναι ελεύθερα επιλέξιμος, αλλά επιβεβλημένος από την ίδια την Φύση και καλούμεθα να τον ε(ξε)ρενήσομε.

3 Η Θεωρία της Αρμονικότητος το Πεδίο το Φωτός, στην γενικεμένη διατύπωσή της, έχει επιλέξει ως Γεωμετρικό Χώρο τον Προβολικό. Όμως στην παρούσα εργασία, πο αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση το προβλήματος χωρίς αναφορές σε κβαντικά φαινόμενα, δεν πρόκειται να εργασθούμε στον Προβολικό, αλλά στον Εκλείδειο Γεωμετρικό Χώρο, ο οποίος δεν αποτελεί παρά μια ειδική περίπτωση το Προβολικού Γεωμετρικού Χώρο. Όσον αφορά δε στην έννοια το Χρόνο, η απαιτούμενη προεργασία έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Ο Einstein στην ενότητα 1 το πρωτότπο άρθρο το, (Ορισμός το τατοχρόνο), έχει ορίσει με απόλτη σαφήνεια και αστηρότητα τις απαραίτητες έννοιες. Θα επισημάνω μόνον τρία καίρια σημεία από ατό το τμήμα το εν λόγω άρθρο: 1 η Επισήμανση: Για την φύση των χρονικών μας εκτιμήσεων. Γράφει ο Einstein: Πρέπει να έχομε κατά νο ότι κάθε ε- κτίμησή μας πο περιέχει χρόνο είναι πάντα μια κρίση για τατόχρονα σμβάντα. Αν, π.χ. λέω ότι «το τραίνο φτάνει εδώ στις 7», ατό σημαίνει οσιαστικά ότι «το να βρεθεί ο μικρός δείκτης το ρολογιού μο στις 7 και η άφιξη το τραίνο είναι τατόχρονα σμβάντα». Βεβαίως ο Einstein σμπληρώνει σε ποσημείωση: Δεν θα σζητήσομε εδώ την ενπάρχοσα ασάφεια στην έννοια το τατόχρονο δύο σμβάντων πο πραγματοποιούνται στην ίδια (προσεγγιστικά) θέση, ασάφεια πο απαλείφεται μόνο με εξιδανίκεση. η Επισήμανση: Για τον ορισμό το σγχρονισμού δύο σχετικά ακίνητων απομακρσμένων ρολογιών πο βρίσκονται στα σημεία Α και Β. t -t = t -t (α) Τα δύο ρολόγια είναι εξ ορισμού σύγχρονα, εάν B A Α Β Όπο t t A η ένδειξη το ρολογιού στο Α όταν με μια φωτεινή ακτίνα φεύγει από εκεί κατεθνόμενη στο Β Β, η ένδειξη το ρολογιού στο Β όταν η ακτίνα φτάνει εκεί και ανακλάται και η ένδειξη το ρολογιού στο Α όταν η ακτίνα επιστρέφει εκεί. t' A 3 η Επισήμανση: Για τον ορισμό της ταχύτητος το φωτός ως: AB - = (β) t t Α A Σημειώνω με έμφαση ότι ο Einstein, αν και εξ ορισμού απαιτεί ότι ο «χρόνος» για να ταξιδέψει το φως από το Α στο Β, είναι ίσος με τον «χρόνο» πο απαιτείται για την αντίστροφη διαδρομή Β προς Α, εν τούτοις για την μέτρηση και τον ορισμό της ταχύτητος το φωτός χρησιμοποιεί την σχέση (β), η οποία όμως αναφέρεται σε δύο διαδοχικές ενδείξεις ενός μόνον ρολογιού: Το ρολογιού στο Α. Έτσι εδώ ο ορισμός και η μέτρηση της ταχύτητος το φωτός διαφοροποιείται από τον κλασικό ορισμό και την μέτρηση της ταχύτητος των λικών σημείων της Γαλιλαϊκής και Νετωνείο Κινηματικής. Εκεί η ταχύτητα ορίζεται βάσει των μετρήσεων δύο απομακρσμένων σγχρονισμένων ρολογιών: Το ρολογιού της αρχής και το ρολογιού το πέρατος της διαδρομής το λικού σημείο. Ατή η διαπίστωση μας οδηγεί στον ορισμό μιας νέας έννοιας: 3

4 Επί βαθμονομημένης εθείας Ε θεωρώ ρολόγια τοποθετημένα σε τχαίες θέσεις 1,... Μ, Μ+1... Τα ρολόγια ατά είναι ανά δύο σγχρονισμένα βάσει το ορισμού το Einstein (εξίσωση (α)). Σνεπώς θεωρούνται όλα μεταξύ τος σγχρονισμένα. Την διάταξη ατή την ονομάζω: Εθύγραμμο Επεκτεταμένο Ρολόι. Επειδή δε η σύγχρονη Επιστήμη εφαρμόζει σνήθως Αγγλική ορολογία και μάλιστα πό μορφήν ακρωνμίων, την ονομάζω: Linear Array of Synhronized Cloks (LASC). Τώρα πλέον μπορούμε να αναδιατπώσομε με απόλτη σαφήνεια τον ορισμό της ταχύτητος λικού σημείο κινομένο επί βαθμονομημένης Εθείας Ε, ορισμό πο μας έχει δώσει η Κλασσική Κινηματική και ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα. (Σχ. 1) Σχ. 1 Ονομάζομε μέτρο της μέσης ταχύτητος (ή απλά μέση ταχύτητα) το λικού σημείο στο τχόν διάστημα Μ έως Μ +1, (πό την προϋπόθεση ότι στα σημεία Μ και Μ+1 πάρχον ρολόγια το LASC) την παράσταση: x -x Δx t - t Δt Μ +1 Μ μεση = = (1) Μ +1 Μ x x t t όπο Μ+1 και Μ οι καρτεσιανές τετμημένες των σημείων Μ+1 και Μ αντίστοιχα, τις οποίες μετράμε δια μετροταινίας (με την οποία και βαθμονομήθηκε η εθεία) επάνω στην εθεία Ε, με το μηδέν της μετροταινίας τοποθετημένο σ ένα τχόν σημείο 0 της εθείας, το οποίο αθαίρετα θεωρούμε αρχή των μετρήσεων, και Μ+1, Μ οι ενδείξεις των ρολογιών στις θέσεις Μ+1 και Μ αντίστοιχα, τις οποίες κατέγραψαν τα εν λόγω ρολόγια τις στιγμές ακριβώς πο περνούσε από εκεί το κινούμενο λικό σημείο. Η εξιδανίκεση πο απαιτείται κατά τον Einstein στην ενότητα 1 το άρθρο το ισχύει και εδώ. (Βλ. 1 η Επισήμανση ανωτέρω). Εάν τώρα φανταστούμε ότι διαθέτομε πολλά ρολόγια το LASC, πολύ-πολύ κοντά το ένα στο άλλο, τότε το όριο το λόγο Δ x, όταν το Δt τείνει στο μηδέν, ονομάζεται στιγμιαία ταχύτητα το λικού σημείο και σμβολίζεται με Δt dx dt. 4

5 1. Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ως πρώτη πόθεση για την θεμελίωση της Θεωρίας μας θα χρησιμοποιήσομε την δεύτερη πόθεση της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητος, την αφορώσα στην ανεξαρτησία της ταχύτητος το φωτός από την ταχύτητα της πηγής το, ελαφρώς όμως τροποποιημένη μετά την οσιαστική πλέον διάκριση το Αισθητού από τον Γεωμετρικό Χώρο. 1 η ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ: Οι αλληλεπιδράσεις της ύλης κινούνται στον Γεωμετρικό Χώρο με ταχύτητα κατά μέτρο σταθερή και ανεξάρτητη της σχετικής ταχύτητος των αλληλεπιδρώντων στοιχείων της ύλης. Ειδικότερα, οι δια το φωτός αλληλεπιδράσεις της ύλης κινούνται στον Γεωμετρικό Χώρο με ταχύτητα κατά μέτρο σταθερή και ανεξάρτητη της σχετικής ταχύτητος των αλληλεπιδρώντων στοιχείων της ύ- λης και ίση με την ταχύτητα το φωτός πο όμως μετρώ στον Αισθητό Χώρο στον τόπο πο βρίσκομαι. Σημειώνω ότι η ανωτέρω 1 η θεμελιακή πόθεσή μας διαφοροποιείται από την αξίωση το Einstein πο ετέθη στην ενότητα 1 το άρθρο το κατά την διατύπωση της εξίσωσης (β). Γράφει ο Einstein: Στηριζόμενοι εμπειρικά, αξιώσαμε στην σνέχεια ότι το μέγεθος (η ταχύτητα το φωτός σε κενό χώρο). AB = t - t Α A είναι μια παγκόσμια σταθερά Εμείς δεν κρίνομε αναγκαίο να αξιώσομε, ούτε καν να ποθέσομε κάποια χωρική παγκοσμιότητα, ή ακόμα και κάποια πονοούμενη διαχρονική αμεταβλητότητα της ταχύτητος το φωτός. Περιοριζόμεθα μόνον στην 1 η Θεμελιακή Υπόθεσή μας. Έχοντας διεκρινίσει τις πρωταρχικές έννοιες και έχοντας διατπώσει την 1 η Θεμελιακή Υπόθεση, τώρα πλέον μπορούμε να μελετήσομε την κινηματική το λικού σημείο στην απλούστερη περίπτωσή της, ατήν της εθύγραμμης κίνησης. Όμως, πριν ξεκινήσομε θα πρέπει να ληφθεί πρωτίστως π όψιν ότι η Φσική Επιστήμη είναι μια καθαρά εμπειρική Επιστήμη, διαφέροσα από την Μαθηματική, εξασκούμενη από ανθρώπινα όντα και όχι από πανταχού παρόντα, άϋλα πνεύματα. Τα δε ανθρώπινα όντα πόκεινται αναγκαστικά στον περιορισμό της τοπικότητας πο επιβάλλει η λική πόσταση των ιδίων αλλά και των επιστημονικών οργάνων τος. Είμαστε λοιπόν κι εμείς ποχρεωμένοι να καθορίσομε πρωτίστως με σαφήνεια την θέση το Παρατηρητού, ο οποίος ενόργανα θα μετρήσει, (και όχι θα διανοηθεί ή θα προσεγγίσει δι ενοράσεως), τα φσικά μεγέθη και θα διατπώσει τις φσικές προτάσεις της Κινηματικής. Έστω λοιπόν Παρατηρητής (Σχ.) σε τχόν σημείο Ο εκτός της βαθμονομημένης Εθείας Ε, εφοδιασμένης με το LASC, επί της οποίας κινείται το παρατηρούμενο λικό σημείο με σταθερή ταχύτητα ( < ), μετρημένη από το LASC, (εξίσωση (1) ). Έστω ότι ο Παρατηρητής είναι εφοδιασμένος με ένα ρολόι, εφεξής αποκαλούμενο τοπικό ρολόι, το οποίο είναι σγχρονισμένο, σύμφωνα με τον ορισμό το Einstein (εξίσωση (α)), με το τχόν ρολόι το LASC. Επομένως, εκ το ορισμού το LASC, το τοπικό ρολόι είναι σγχρονισμένο και με όλα τα ρολόγια ατού. Έστω ότι ο Παρατηρητής μετρά την ταχύτητα το φωτός με το τοπικό ρολόι, σύμφωνα με τον ορισμό το Einstein (εξίσωση (β)), χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε πρόσφορη μέθοδο (πχ. μετρήσεις όπως των Fizeau, Fouault, Mihelson κ.α.) και βρίσκει ότι η ταχύτητα το φωτός στο κενό είναι ίση με, έναν αριθμό πεπερασμένο. 5

6 Σχ. Έστω ότι τώρα το λικό σημείο βρίσκεται εις την θέση Α. Πού το βλέπει, πού το μετρά, και πού το καταγράφει τώρα ο Παρατηρητής; Τι εννοούμε όμως με τον όρο τώρα; Τώρα είναι μόνον ατό πο δείχνον τα ρολόγια, μια θεμελιώδης διεκρίνιση πο οφείλομε αποκλειστικά στον Einstein (βλ. 1 η Επισήμανση στην Εισαγωγή). Τώρα λοιπόν το λικό σημείο βρίσκεται στην θέση Α στον Γεωμετρικό Χώρο. Όμως στον Αισθητό Χώρο το Παρατηρητού Ο δεν βρίσκεται τώρα στη θέση Α, αλλά σε προηγούμενη θέση Α τέτοια ώστε: Σε όσο χρόνο το λικό σημείο μετέβη από το Α στο Α, το φως μετέβη από το Α στο Ο. Έτσι ισχύει: Α A ΑΟ AA = = A'O () Την θέση Α στην οποία βρίσκεται τώρα το λικό σημείο ας την ονομάσομε απλώς θέση. Την θέση Α στην οποία το βλέπει το μετρά (διαβάζοντας την βαθμονομημένη Εθεία Ε) και το καταγράφει τώρα ο Παρατηρητής, την ονομάζω: Σζγή Θέση (Conjugate Position). Έτσι η 1 η Θεμελιακή Υπόθεσή μας και το πεπερασμένο της ταχύτητος το φωτός ιδρύον δύο περκείμενες σημειοσειρές, την σημειοσειρά των θέσεων Α και την σημειοσειρά των σζγών θέσεων Α, οι οποίες έχον κοινό φορέα την Εθεία Ε. Διαπιστώνομε λοιπόν ότι το αντικείμενο της Φσικής των Ανθρώπων, και όχι των πανταχού παρόντων πνεμάτων, δεν είναι οι θέσεις των κινομένων όντων ατές καθ εατές, αλλά οι σζγείς τος. Ο Παρατηρητής μας βλέπει και μετρά το αντικείμενο της Επιστήμης το στην εκάστοτε σζγή το θέση. Η διαπίστωση ατή, η οποία παραπέμπει στο Παράδειγμα των σκιών το σπηλαίο, το αναφερομένο στο έβδομο βιβλίο της Πολιτείας (Πλάτων, ~370 π.χ.) έχει σνέπειες κεφαλαιώδος σημασίας για την σύγχρονη Φσική. 6

7 Θα αποδείξω ότι: Για δεδομένο μέτρο της ταχύτητος, μετρημένης από το LASC, και δεδομένη φορά διαγραφής της εθείας από το λικό σημείο, τα στοιχεία των ανωτέρω δύο περκειμένων σημειοσειρών σνδέονται αμφιμονοσήμαντα στον Εκλείδειο Χώρο. Δηλαδή σε μια δοθείσα θέση Α αντιστοιχεί μια και μόνη σζγής θέση Α και αντίστροφα, σε μια δοθείσα σζγή θέση Α αντιστοιχεί μια και μόνη θέση Α. Ας ξεκινήσομε από το αντίστροφο διότι είναι πιο εύκολο (Σχ. 3). Σχ. 3 Έστω ότι δίδεται η σζγής θέση Α, η φορά διαγραφής και το μέτρο της ταχύτητος το λικού σημείο μετρημένης από το LASC. Ζητείται η θέση Α. Από την εξίσωση () προκύπτει: ΑΑ = ΑΟ (3) Καθ όσον όλα τα μεγέθη στο δεύτερο μέλος της (3) είναι γνωστά, είναι γνωστό και το μέγεθος Α Α. Με κέντρο Α και ακτίνα Α Α, ως άνω, γράφω περιφέρεια, η οποία τέμνει την εθεία Ε σε δύο σημεία Α και Α 1. Το Α είναι η θέση πο έχει σζγή την Α για μέτρο ταχύτητος και την φορά διαγραφής το σχήματος, ενώ το Α 1 είναι η θέση πο έχει σζγή την Α για το ίδιο μέτρο ταχύτητος και την αντίθετη φορά διαγραφής. Παρατηρούμε ότι οι δύο θέσεις πο αντιστοιχούν στην ίδια σζγή για το ίδιο μέτρο ταχύτητος και τις δύο αντίθετες φορές διαγραφής, είναι σμμετρικές ως προς τη σζγή. Η απόδειξη το ορθού δεν είναι το ίδιο προφανής. Έστω ότι τώρα δίδεται η θέση Α, το μέτρο της ταχύτητος, μετρημένης από το LASC, και η φορά διαγραφής. Ζητείται η σζγής θέση Α. (Σχ. 4) 7

8 Σχ. 4 Έστω ότι βρέθηκε η Α. Στο τρίγωνο ΟΑ Α φέρω την εσωτερική διχοτόμο της γωνίας Α. Έστω ότι τέμνει την ΟΑ σ ένα σημείο Μ. Φέρω επίσης και την εξωτερική διχοτόμο της γωνίας Α (το τριγώνο ΟΑ Α) και έστω ότι τέμνει την προέκταση της ΟΑ σε ένα σημείο Η. Η γωνία ΜA Η είναι ορθή. Βάσει το θεωρήματος της διχοτόμο ισχύει: ΜΑ ΗΑ Α Α = = = ΜΟ ΗΟ Α Ο (4) Έτσι, δοθείσης της θέσεως Α, φέρω την ΟΑ και την προεκτείνω πέραν της εθείας Ε. Διαιρώ το τμήμα ΟΑ εσωτερικά σε λόγο, με το μικρό τμήμα (ΜΑ) προσκείμενο στην εθεία Ε. MA Υπάρχει ένα και μόνον ένα σημείο Μ έτσι ώστε: = MO. Ακολούθως, διαιρώ το τμήμα ΟΑ εξωτερικά σε λόγο HA ΟΑ ένα και μόνο ένα σημείο H, έτσι ώστε: = HO.. Υπάρχει επί της χαραχθείσης προεκτάσεως το Με διάμετρο την ΜΗ γράφω την Απολλώνειο Περιφέρεια, η οποία τέμνει την εθεία Ε σε δύο σημεία το Α και το Α. Το Α είναι η σζγής θέση της θέσεως Α για μέτρο ταχύτητος και την δοθείσα φορά διαγραφής το σχήματος, ενώ το Α είναι η σζγής της θέσεως Α για το ίδιο μέτρο της ταχύτητος αλλά για την α- ντίθετη φορά διαγραφής. Τούτο ισχύει διότι η Απολλώνειος περιφέρεια, έτσι ορισμένη, είναι ο γεωμετρικός τόπος (στο επίπεδο το οριζόμενο πό της Εθείας Ε και το σημείο Ο) των σημείων των οποίων ο λόγος των αποστάσεων από τα δοθέντα σημεία Α και Ο είναι ο δοθείς (όπο < 1). 8

9 Παρατηρούμε ότι οι δύο σζγείς Α και Α της θέσεως Α για το ίδιο μέτρο ταχύτητος και για τις δύο αντίθετες φορές διαγραφής δεν είναι, εν γένει, σμμετρικές ως προς την θέση Α. Εδώ δεν φίσταται σμμετρία. Υφίσταται όμως Αρμονία. Τούτο διότι ο (προσημασμένος) διπλούς λόγος τετράδος σημείων επί εθείας: (ΗA) (HO) (HA) (AM) (ΗΜΑΟ) = : = : = : - (ΑΜ) (OM) (HO) (OM) = -1 παρατηρούμε ότι ισούται με -1, γεγονός πο αποτελεί την ικανή και αναγκαία σνθήκη της Αρμονικής Τετράδος. Θεωρούμε την δέσμη των παραλλήλων προς την εθεία Ε την διερχόμενη από τα σημεία Η, Μ και Ο. Η δέσμη ατή και η εθεία Ε, αποτελούν αρμονική τετράδα, είναι δε ανεξάρτητη της θέσεως Α. Βάσει δε ατής της αρμονικής δέσμης μπορούμε, όπως προηγομένως, να βρίσκομε γρήγορα την σζγή για κάθε δοθείσα θέση. Έτσι ο Χώρος της Νόησης (Σνείδησης), το ΕΙΝΑΙ, το ΝΟΕΙΝ, το αρχαίο φιλοσόφο Παρμενίδο και αργότερα το Πλάτωνος, δηλαδή η σημειοσειρά Α, η οποία είναι στοιχείο το Γεωμετρικού Χώρο, σνδέεται με τον Χώρο της Αίσθησης, τη σημειοσειρά Α, η οποία είναι στοιχείο το Αισθητού Χώρο και, ως εκ τούτο, το αντικείμενο της Φσικής των Ανθρώπων, όχι με τχόντα τρόπο αλλά Αρμονικά! Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αποδειχθείσα αρμονική σχέση δεν σνιστά φιλολογική έκφραση, αλλά τοναντίον αστηρή Μαθηματική έννοια. Από εδώ άλλωστε πηγάζει και ο όρος «Αρμονικότης» (= η ιδιότητα το να είναι κάτι/κάποιος αρμονικός), ο οποίος εμφανίζεται στον τίτλο της Θεωρίας. Ενδιαφέρον έχει να εξετάζομε τι σμβαίνει όταν το κινούμενο λικό σημείο βρίσκεται σ εκείνη την ειδική θέση, ούτως ώστε να απέχει κατ ελάχιστον από τον Παρατηρητή, δηλαδή βρίσκεται ακριβώς στον Πόδα της Καθέτο της αγομένης από το Ο προς την Εθεία Ε, το Ρ (Σχ. 5). Σχ. 5 Ο Παρατηρητής τώρα το βλέπει και το μετρά στην σζγή θέση το Ρ, τη Ρ, έτσι ώστε: PP PO = = sinω (5) 9

10 Σνεχίζοντας το λικό σημείο την διαδρομή το, έστω ότι τώρα βρίσκεται σε μια τέτοια θέση Κ, έτσι ώ- στε ο Παρατηρητής να το βλέπει στο Ρ. Δηλαδή το Ρ είναι το σζγές το Κ, ή Ρ Κ Κατά τον ίδιο τρόπο ισχύει: PK PO = = tanϕ (6) Εδώ το φως διέγραψε την ελάχιστη διαδρομή το. Έτσι όταν το λικό σημείο βρίσκεται στο Ρ, ο Παρατηρητής το βλέπει και το μετρά στο Ρ και όταν ατό βρίσκεται στο Κ, ο Παρατηρητής το βλέπει και το μετρά στο Ρ. Δηλαδή όταν το λικό σημείο διαγράφει το διάστημα ΡΚ, ο Παρατηρητής το βλέπει και το μετρά να διαγράφει το διάστημα Ρ Ρ. Έτσι, όταν το λικό σημείο απομακρύνεται το Ρ, παραμένον όμως εντός το διαστήματος ΡΚ, φαίνεται και μετράται να προσεγγίζει ακόμα στο Ρ, όντας εντός το διαστήματος Ρ Ρ. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παροσιάζει η εύρεση της σχέσης ατών των δύο διαστημάτων: PK OP tanϕ tanϕ tanϕ PP OP tanω tanω sinω osω 1- sin ω 1- = = = = = (7) Τούτο διότι βάσει των (5) και (6) ισχύει: sinω = tanφ = Έκπληκτοι λοιπόν διαπιστώνομε (Ρατόπολος Δ., 1979), ότι τα δύο ατά διαστήματα σνδέονται άρρηκτα με τον πασίγνωστο Σντελεστή Σστολής Lorentz της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητος, ο οποίος τελικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σνημίτονο της γωνίας ω των επιβατικών ακτίνων ΟΡ και ΟΡ, οι οποίες αντιστοιχούν στην θέση και την σζγή θέση το κινητού αντίστοιχα, όταν ατό βρίσκεται στον Πόδα της Καθέτο, δηλαδή όταν ατό απέχει ελάχιστα από τον Παρατηρητή!. Η ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΟΡΜΗ Ζητούμε από τον Παρατηρητή Ο να μετρήσει με το ρολόι το, δηλαδή το τοπικό ρολόι, την μέση ταχύτητα το λικού σημείο στο διάστημα Ρ Ρ. Βεβαίως εκ των προτέρων έχομε σημειώσει επί της βαθμονομημένης Εθείας Ε τα δύο σημεία Ρ και Ρ ως ακολούθως: α. Το μεν Ρ, φέροντος από το Ο την κάθετο επί την Ε. β. Το δε Ρ, ανοίγοντας γωνία ω σχετικά με την ΟΡ προς την πλερά από την οποία προσεγγίζει το κινητό και τέτοια ώστε: ω = arsin ( ). Βεβαίως γνωρίζομε και την ταχύτητα το κινητού μετρημένη από το LASC. Όπως διαπιστώσαμε προηγομένως, ενώ το λικό σημείο φαίνεται να διαγράφει το διάστημα Ρ Ρ, εν τούτοις διαγράφει το διάστημα ΡΚ. Έτσι ο χρόνος πο μετρά ο Παρατηρητής (Observer) γι ατό το γεγονός με το τοπικό ρολόι το, είναι ίσος με τον χρόνο κατά τον οποίο το λικό σημείο διαγράφει το διάστημα ΡΚ, ήτοι: 10

11 PK Δ = (8) t ob Τούτο ισχύει εξ ορισμού της (εξίσωση (1)). Τοιοτοτρόπως, η ταχύτης το κινητού πο μετρά ο Παρατηρητής με το τοπικό ρολόι κατά την φαινόμενη διαδρομή το λικού σημείο στο διάστημα Ρ Ρ, το οποίο διάστημα διαβάζει ο Παρατηρητής επί της βαθμονομημένης Εθείας Ε, είναι: P'P P'P ob = = Δt PK = PK = ob P'P 1- (9) Δηλαδή η ταχύτης το κινητού πο μετρά το τοπικό ρολόι στη σγκεκριμένη διαδρομή Ρ Ρ, είναι μεγαλύτερη της ταχύτητος το κινητού, την οποία μετρά το επεκτεταμένο ρολόι (LASC). Επειδή δε, εξ ορισμού, ορμή σώματος τινός, σταθμητού ή στοιχειώδος, είναι το γινόμενο της μάζας το επί την ταχύτητά το, έπεται ότι το μέτρο της ορμής πο μετρά ο Παρατηρητής με το τοπικό ρολόι στην σγκεκριμένη διαδρομή Ρ Ρ είναι: P ob = m0 ob = m 0 1- (10) η μάζα το κινητού με- Η οποία δεν είναι άλλη από την γνωστή μας Σχετικιστική Ορμή και όπο τρούμενη εν ηρεμία. m0 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Η νέα Κινηματική της Θεωρίας της Αρμονικότητος το Πεδίο το Φωτός σλλαμβάνει την γνωστή μας Σχετικιστική Ορμή ως ειδική περίπτωση των μετρήσεων της ορμής ενός λικού σημείο από έναν εντοπισμένο Παρατηρητή. Η ειδική ατή περίπτωση αφορά στην μέτρηση κατά την οποίαν το κινητό φαίνεται να διανύει το διάστημα Ρ Ρ, όπο το Ρ είναι το σημείο της τροχιάς το απέχον ελάχιστα από τον Παρατηρητή, το δε Ρ είναι το σζγές το.. Η νέα Κινηματική δεν αποδίδει το αίτιο της αξημένης Σχετικιστικής Ορμής σε σχέση με την Νετώνειο ( m0 ) σε κάποια μεταφσική αύξηση της μάζας το κινητού με την ταχύτητα εξ αιτίας της εθγράμμο και ομοιομόρφο κινήσεώς το, η οποία εν τούτοις είναι σχετική, αλλά εξηγεί ατή την αύξηση ως οφειλόμενη αποκλειστικά στην μέτρηση της ορμής μέσω το τοπικού ρολογιού, το οποίο όμως μετρά την ταχύτητα της σζγούς θέσεως (το ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ), εν αντιθέσει με την μέσω το Εθγράμμο Επεκτεταμένο Ρολογιού (LASC) μέτρηση, το οποίο μετρά την ταχύτητα της θέσεως (το ΕΙΝΑΙ) και η οποία ταχύτητα είναι η εμφανιζόμενη εις τον τύπο της Νετωνείο ορμής m0. 11

12 Επαναλαμβάνω με ιδιαίτερη έμφαση, ότι όλα τα ρολόγια είναι εξ ορισμού σγχρονισμένα. Τέλος, προς περαιτέρω ποστήριξη το δεύτερο σμπεράσματος, σημειώνω ότι η κρατούσα αντίληψη σύμφωνα με την οποίαν η αξημένη Σχετικιστική Ορμή, σε σχέση με την Νετώνειο, οφείλεται στην αύξηση της μάζας το κινητού με την ταχύτητα κατά τον τύπο: m ( ) m 0 = (11) 1- δεν έχει εσταθή θεμελίωση διότι, εξ όσων γνωρίζω: Α. Στο μεν πειραματικό πεδίο, δεν έχει, τολάχιστον προς το παρόν, μετρηθεί ποτέ η μάζα εθγράμμως και ομοιομόρφως κινομένο σώματος είτε σταθμητού, είτε στοιχειώδος στις ψηλές ταχύτητες εμφάνισης των σχετικιστικών σχέσεων. Στος γραμμικούς επιταχντές των στοιχειωδών σωματιδίων μετρώνται η ενέργεια και η ορμή τος και όχι απ εθείας η μάζα τος. Β. Στο δε θεωρητικό, δεν έχει, τολάχιστον προς το παρόν, επιτεχθεί τεκμηριωμένη απόδειξη της σχέσεως (11) χωρίς σφάλματα, κκλικούς «σλλογισμούς» και αθαιρεσίες, στηριζόμενη αστηρά και μόνον στις δύο θεμελιακές ποθέσεις (αξιώματα) της Θεωρίας της Ειδικής Σχετικότητος. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Λαδόπολος Π., (1966), Στοιχεία Προβολικής Γεωμετρίας, Τόμος Πρώτος, σελ., Καραβία, Αθήνα.. Πλάτων, Πολιτεία, βιβλίον έβδομον, σελ , Πάπρος, Αθήνα. 3. Ρατόπολος Δ., (1979), Περί της Αρμονικότητος το Πεδίο, εκδότης ο ίδιος, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (αρ. εισαγωγής 1558 / ), Αθήνα. 4. Ρατόπολος Δ., (1981), Θεωρία της Αρμονικότητος το Πεδίο, Κινηματική και Δναμική το λικού σημείο (ή το σφάλμα της Θεωρίας της Περιορισμένης Σχετικότητος), Δελτίο Πανελληνίο Σλλόγο Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων. Νο , Ιολ.-Αγ σελ και Νο 119 Σεπτ σελ , Αθήνα.. 5. Ρατόπολος Δ., (004), Η Θεωρία της Αρμονικότητος το Πεδίο το Φωτός, Τόμος Α, εκδότης ο ίδιος, Αθήνα, ISBN Ρατόπολος Δ. (006), Μήπως τα ρολόγια στα άκρα της κινούμενης ράβδο της αναφερόμενης στο πρωτότπο άρθρο το Α. Einstein (Περί της Ηλεκτροδναμικής των κινομένων Σωμάτων, 1905) είναι σγχρονισμένα; Πρακτικά το11ο Πανελληνίο Σνεδρίο της Ένωσης Ελλήνων Φσικών. 7. Einstein Α., (1905), Για την ηλεκτροδναμική των κινομένων σωμάτων, (Αϊνστάιν 1905 annus mirabilis), σελ , Γκοβόστης, Αθήνα 000, ISBN Χ. 1