ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ"

Transcript

1 ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234, κε ΑΦΜ , Γ.Ο.Τ. Υαιαλδξίνπ, ε νπνία εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Κνχηζνππα Ισάλλε θαη ε νπνία ράξηλ ζπληνκίαο ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «Kite-Booking.com» θαη 2. Σνπ/Σεο.,ν νπνίνο/ε νπνία ράξηλ ζπληνκίαο ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο ρνιή ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα : 1. ΟΡΙΜΟΙ "Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ" ζεκαίλεη ηελ εγγχεζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Kite-Booking.com (πνπ εκθαλίδεηαη κε απηφ ή νπνηνδήπνηε παξφκνην φλνκα) θαη δειψλεη φηη ε Kite-Booking.com πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε ηηκή γηα κηα Τπεξεζία θαη φηη δελ ππάξρεη ρακειφηεξε online ηηκή γηα παξφκνηα Τπεξεζία θαηά ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θξάηεζεο. Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com ζεκαίλεη ηνλ/ηνπο ηζηνρψξν/-νπο, ηηο εθαξκνγέο, ηα εξγαιεία, ηηο πιαηθφξκεο ή/θαη άιια κέζα ηεο Kite-Booking.com ζηα νπνία είλαη δηαζέζηκε ε ππεξεζία. "Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών" ζεκαίλεη ην γξαθείν εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηεο Kite-Booking.com κε ην νπνίν κπνξεί θαλείο λα επηθνηλσλήζεη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηεχζπλζε φπσο δειψλεηαη ζε απηφ ην πκθσλεηηθφ. "Control Panel" ζεκαίλεη ην online ζχζηεκα ζην νπνίν ε ρνιή έρεη πξφζβαζε (κεηά απφ αλαγλψξηζε ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο) κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ γηα κεηαθφξησζε αξρείσλ, αιιαγέο, έιεγρν δεδνκέλσλ, αλαλεψζεηο ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ ηεο ρνιήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηηκψλ, δηαζεζηκφηεηαο) θαη θξαηήζεηο. ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ζεκαίλεη φηη θάπνην απφ ηα αθφινπζα ζπκβάληα έρεη επεξεάζεη πνιινχο Πειάηεο θαη πνιιέο ρνιέο: αλψηεξε βία, εθαηζηεηαθή έθξεμε, (θπζηθή) θαηαζηξνθή, ππξθαγηά, πξάμεηο πνιέκνπ, ερζξνπξαμίεο ή νπνηαδήπνηε ηνπηθή ή εζληθή έθηαθηε αλάγθε, εηζβνιή, ζπκκφξθσζε κε νπνηαδήπνηε δηάηαμε ή αίηεκα εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, ιηκεληθψλ ή άιισλ δεκνηηθψλ αξρψλ, θπβεξλεηηθψλ ξπζκίζεσλ ή παξεκβάζεσλ, ζηξαηησηηθή δξάζε, εκθχιηνο πφιεκνο ή ηξνκνθξαηία, (βηνινγηθή, ρεκηθή ή ππξεληθή) έθξεμε, εμέγεξζε, απεξγία, εκθχιηα ηαξαρή (ή πιηθή ή ζεκαληηθή απεηιή ή δηθαηνινγεκέλνο θφβνο ζρεηηθά κε πξναλαθεξζέληα γεγνλφηα), πεξηζηνιή ησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο, 1

2 θιείζηκν αεξνδξνκίσλ ή άιια έθηαθηα θαη θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα ή έθηαθηε αλάγθε, πνπ θαζηζηνχλ αδχλαην ή παξάλνκν ή δελ επηηξέπνπλ ζηνπο Πειάηεο λα ηαμηδέςνπλ πξνο ηε ρνιή θαη εκπνδίδνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο παξερφκελεο Τπεξεζίαο. Δπιζκέπηηρ ζεκαίλεη ηνλ επηζθέπηε ηεο Πιαηθφξκαο/-σλ ή ηνλ επηζθέπηε/ Πειάηε ηεο ρνιήο. "Γικαίωμα Πνεςμαηικήρ Ιδιοκηηζίαρ" ζεκαίλεη θάζε δίπισκα επξεζηηερλίαο, δηθαίσκα δεκηνπξγνχ, εθεχξεζε, δηθαίσκα δεκηνπξγνχ βάζεο δεδνκέλσλ, δηθαίσκα επί ζρεδίνπ, θαηνρπξσκέλν ζρέδην, εκπνξηθφ ζήκα, εκπνξηθή επσλπκία, ζήκα, ινγφηππα, ζήκα ππεξεζηψλ, ηερλνγλσζία, ππφδεηγκα ρξεζηκφηεηαο, κε θαηνρπξσκέλν ζρέδην ή, ελδερνκέλσο, νπνηαδήπνηε αίηεζε γηα έλα ηέηνην δηθαίσκα, ηερλνγλσζία, εκπνξηθή ή εηαηξηθή επσλπκία, φλνκα ηνκέα (κε νπνηαδήπνηε θαηάιεμε, γηα παξάδεηγκα.com,.gr,.en,.fr,.eu, θ.ι.π.) ή άιιν παξφκνην δηθαίσκα ή ππνρξέσζε, είηε είλαη θαηαρσξεκέλα είηε φρη ή νπνηνδήπνηε άιιν δηθαίσκα βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ πθίζηαηαη ζε νπνηαδήπνηε επηθξάηεηα ή δηθαηνδνζία ζηνλ θφζκν. Πλαηθόπμερ ζεκαίλεη ηνλ/ηνπο ηζηνρψξν/-νπο, ηηο εθαξκνγέο, ηα εξγαιεία, ηηο πιαηθφξκεο ή/θαη άιια κέζα ηεο Kite- Booking.com θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εηαηξεηψλ θαη ελ γέλεη επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ ηεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ή ζηηο νπνίεο γίλεηαη δηαζέζηκε ε Τπεξεζία. "Τπηπεζία" ζεκαίλεη ην online ζχζηεκα ηεο Kite-Booking.com γηα θξαηήζεηο ππεξεζηψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε ρνιή κπνξεί λα δηαζέζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο γηα θξάηεζε θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ νη Πειάηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ θξαηήζεηο γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο. 2. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΥΟΛΗ 2.1 Πιεξνθνξίεο ρνιήο Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε ρνιή γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο Πιαηθφξκεο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ πιηθφ ζρεηηθά κε ηε ρνιή, ην νπνίν βεβαηψλεη κε ην παξφλ φηη ηεο αλήθεη ή γηα ην νπνίν έρεη πιεξψζεη ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηθφλσλ, θσηνγξαθηψλ θαη πεξηγξαθψλ), ηηο παξνρέο ηεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο πξνο θξάηεζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ηηκέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηζρπφλησλ θφξσλ, ησλ εηζθνξψλ, ησλ πξφζζεησλ επηβαξχλζεσλ θαη ησλ ηειψλ), ηε δηαζεζηκφηεηα, ηελ πνιηηηθή γηα αθχξσζε θαη κε εκθάληζε θαη ηηο άιιεο πνιηηηθέο θαη πεξηνξηζκνχο ("Πληποθοπίερ σολήρ"). Οη Πιεξνθνξίεο ρνιήο δελ ζα πεξηέρνπλ θαλέλαλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ή θαμ ή δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ skype) ή ηζηνρψξν ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο/εθαξκνγή/πιαηθφξκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ twitter θαη ηνπ facebook), κε άκεζε αλαθνξά ζηε ρνιή ή ζηνλ ηζηνρψξν/-νπο, εθαξκνγέο, πιαηθφξκεο, εξγαιεία ή/θαη άιια κέζα, ή ζε ηζηνζειίδεο, εθαξκνγέο, εξγαιεία ή/θαη άιια κέζα ηξίησλ κεξψλ. ε θακία πεξίπησζε ε ρνιή δελ κπνξεί λα πξνσζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εκπνξηθέο επσλπκίεο ή εκπνξηθά ζήκαηα ηξίησλ, ηδίσο κέζσ ινγνηχπσλ, θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη βίληεν, παξά κφλν εάλ ππάξρεη επίζεκε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο ε νπνία κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε ηε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο ή κε επίζεκν έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία αλήθεη ην εκπνξηθφ ζήκα. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ξεηά ε επηθνηλσλία θαη ε πξνψζεζε νπνησλδήπνηε πξντφλησλ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε ρνιή (καζήκαηα, ελνηθηάζεηο εμνπιηζκνχ, kite trips, kite camps) είηε κε ιεθηηθή αλαθνξά είηε κε πξντνληηθέο θσηνγξαθίεο θαη βίληεν. Τπεξεζίεο πνπ δελ είλαη ζπλαθείο κε ην kitesurf σο θχξηα δξαζηεξηφηεηα δελ ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Kite- Booking.com.Η Kite-Booking.com δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επεμεξγαζηεί ή λα απνθιείζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία 2

3 εθφζνλ αληηιεθζεί φηη είλαη αλαθξηβήο ή ειιηπήο ή φηη παξαβαίλεη ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ Η ρνιή δεζκεχεηαη φηη νη Πιεξνθνξίεο ρνιήο ζα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε αιεζείο, αθξηβείο θαη φρη παξαπιαλεηηθέο. Η ρνιή είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ππεχζπλε γηα ηελ νξζή θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ Πιεξνθνξηψλ ρνιήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο δηαζεζηκφηεηαο ππεξεζηψλ γηα νξηζκέλεο πεξηφδνπο ή νησλδήπνηε έθηαθησλ (δπζκελψλ ζπλζεθψλ) γεγνλφησλ ή θαηαζηάζεσλ. Η ρνιή ζα ελεκεξψλεη ηηο Πιεξνθνξίεο ρνιήο ζε θαζεκεξηλή βάζε (ή ζε ηφζν ζπρλή βάζε, φζν είλαη απαξαίηεην) θαη κπνξεί -αλά πάζα ζηηγκή- λα θάλεη αιιαγή κέζσ ηνπ Control Panel (i) ζην πνζνζηφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο πξνο θξάηεζε, θαη (ii) ζηνλ ηχπν ησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε ρνιή γηα εκθάληζε ζηηο Πιαηθφξκεο ζα παξακέλνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο ρνιήο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε ρνιή κπνξεί λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία ή λα ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηελ Kite-Booking.com θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθξαζηνχλ ζε άιιεο γιψζζεο, νη κεηαθξάζεηο φκσο απηέο παξακέλνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηεο Kite-Booking.com. Σν επεμεξγαζκέλν θαη κεηαθξαζκέλν πεξηερφκελν ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Kite-Booking.com ζηηο Πιαηθφξκεο θαη δελ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί (κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ή ζε άιιε κνξθή) απφ ηε ρνιή γηα θακία άιινπ είδνπο δηαλνκή ή θαλάιη πψιεζεο ή άιινπο ζθνπνχο Δθηφο θαη αλ ππάξμεη δηαθνξεηηθή ζπκθσλία κε ηελ Kite-Booking.com, φιεο νη αιιαγέο, ελεκεξψζεηο ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ Πιεξνθνξηψλ ρνιήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκψλ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ησλ ππεξεζηψλ) ζα πξέπεη λα γίλνληαη απεπζείαο απφ ηε ρνιή online κέζσ ηνπ Control Panel ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν πξνηείλεη ε Kite-Booking.com. Η Kite-Booking.com ζα επεμεξγάδεηαη ελεκεξψζεηο θαη αιιαγέο φζνλ αθνξά ζε εηθφλεο, θσηνγξαθίεο θαη πεξηγξαθέο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 2.2 Διάρηζηνο Αξηζκφο Yπεξεζηψλ θαη Δγγχεζε Γηαηήξεζεο Σηκήο θαη Γηαζεζηκφηεηαο Η ρνιή δεζκεχεηαη λα πξνζθέξεη έλαλ ειάρηζην αξηζκφ ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε κέζσ ηεο Kite-Booking.com, φπσο νξίδεηαη ζην παξφλ ("Δλάσιζηορ Απιθμόρ Τπηπεζιών"). Η Kite-Booking.com δχλαηαη λα δεηά απφ ηε ρνιή λα παξάζρεη πξφζζεηε δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ γηα νξηζκέλεο πεξηφδνπο Η ρνιή ζα δίλεη ζηελ Kite-Booking.com εγγχεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηηκήο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ("Δγγύηζη Γιαηήπηζηρ Σιμήρ και Γιαθεζιμόηηηαρ"). Η Δγγχεζε Γηαηήξεζεο Σηκήο αλαθέξεηαη ζηηο ίδηεο ή ρακειφηεξεο ηηκέο γηα ηελ ίδηα Τπεξεζία πνπ παξέρεηαη ζηηο ίδηεο εκεξνκελίεο, ζηνλ ίδην αξηζκφ πειαηψλ, κε ηνπο ίδηνπο ή θαιχηεξνπο φξνπο θαη πνιηηηθέο (φπσο είλαη ι.ρ. νη αιιαγέο ζηελ θξάηεζε ή ε αθχξσζε ηεο θξάηεζεο) απεπζείαο απφ ηε ρνιή ή απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην. Δγγχεζε Γηαηήξεζεο Γηαζεζηκφηεηαο ζεκαίλεη φηη νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ε ρνιή ζηνπο Πειάηεο ηεο Kite-Booking.com ζα βξίζθνληαη ζε ηέηνηα δηαζεζηκφηεηα ε νπνία ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηζφπνζε κε εθείλε πνπ παξέρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε αληαγσληζηή ηεο. 2.3 Πξνκήζεηα Γηα θάζε θξάηεζε πνπ γίλεηαη κέζσ ησλ Πιαηθνξκψλ απφ έλαλ Πειάηε γηα κηα Τπεξεζία, ε ρνιή ζα θαηαβάιιεη ζηελ Kite-Booking.com κηα πξνκήζεηα ("Πξνκήζεηα"). Η πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε φ,ηη νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.4. ηνπ παξφληνο. Η ζπλνιηθή Πξνκήζεηα αλά θξάηεζε ζπκθσλείηαη ζε πνζνζηφ 15% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ αγνξάο ηεο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ απνθπγή ακθηβνιηψλ, Πξνκήζεηα ζα ρξεψλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ππεξθξάηεζεο ή κε εκθάληζεο ή/ θαη αθχξσζεο απφ ηνλ Πειάηε. 3

4 2.3.2 Σν σο άλσ πνζνζηφ πξνκήζεηαο δχλαηαη λα κεησζεί ζην πνζνζηφ 10% ζηελ πεξίπησζε πνπ, χζηεξα απφ ξεηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ε ρνιή ηνπνζεηήζεη ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο ζχλδεζκν επηζηξνθήο (back link) πξνο ηνλ ηζηνρψξν ηεο Kite-Booking.com. Η Kite-Booking.com δηαηεξεί ζε θάζε πεξίπησζε ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη νπνηεδήπνηε ηελ επηκέξνπο απηή ζπκθσλία (γηα ην back link) κε απνηέιεζκα ηελ απηφκαηε άλνδν ηνπ πνζνζηνχ πξνκήζεηαο ζηελ αξρηθή ηνπ ηηκή (15%) Η ηηκή πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ Πειάηε ζηηο Πιαηθφξκεο ζα πεξηιακβάλεη ηελ Πξνκήζεηα, ηνλ ΦΠΑ, ηνπο θφξνπο επί ησλ πσιήζεσλ, ρξεψζεηο, θαζψο θαη φινπο ηνπο άιινπο (εζληθνχο, θπβεξλεηηθνχο, επαξρηαθνχο, θξαηηθνχο, δεκνηηθνχο ή ηνπηθνχο) θφξνπο, ηέιε, ρξεψζεηο ή εηζθνξέο (ζην βαζκφ πνπ ηέηνηνη άιινη θφξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο κπνξνχλ εχινγα λα ππνινγηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ, ρσξίο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο) ε πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην, ηνπο θαλφλεο θαη ηε λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηε ρνιή, ηξνπνπνηεζνχλ ν ΦΠΑ, ν θφξνο επί ησλ πσιήζεσλ θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε απφ ηνπο άιινπο (εζληθνχο, θπβεξλεηηθνχο, επαξρηαθνχο, θξαηηθνχο, δεκνηηθνχο ή ηνπηθνχο) θφξνπο, ηέιε ή εηζθνξέο, νη λέεο ηηκέο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηνπο Πειάηεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ αλαπξνζαξκνδφκελεο απφ ηε ρνιή κέζσ ηνπ Control Panel, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ παξαγξάθσλ θαη 2.1.4, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, κέζα ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο απφ (i) ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ρνιή, ή (ii) ηελ θνηλνπνίεζε απηήο απφ ηελ Kite-Booking.com.com Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο επί ηεο πιεξσκήο ηεο Πξνκήζεηαο ζηελ Kite-Booking.com ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνκήζεηαο. 2.4 Πιεξσκή Πξνκήζεηαο Η πξνκήζεηα ησλ θξαηήζεσλ γίλεηαη άκεζα απφ ηελ Kite-Booking.com. Καηά ηελ δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ ρξεκάησλ ηνπ Πειάηε ζηε ρνιή (νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ), ην 15% πνπ νξίζηεθε σο ζπλνιηθή πξνκήζεηα ζα εθηακηεχεηαη θαηεπζείαλ ζηνλ ινγαξηαζκφ PayPal ηεο Kite-Booking.com. Η ρνιή ππνρξενχηαη λα εθδίδεη απφδεημε είζπξαμεο ή ηηκνιφγην ζηνλ Πειάηε γηα νιφθιεξν ην πνζφ πνπ θαηέβαιε. Η Kite-Booking.com ζα εθδίδεη γηα θάζε ζπλαιιαγή ηηκνιφγην ζηελ ρνιή γηα ην πνζφ ηεο πξνκήζεηαο πνπ ιακβάλεη γηα ηελ παξερφκελε Τπεξεζία (δηακεζνιάβεζε). Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα πιεξψλεη ηελ ρνιή ζην λφκηζκα πνπ επηζπκεί θάζε ρνιή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ηζηνρψξν ηεο. Η ρνιή αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο ζπκθσλεζείζαο πξνκήζεηαο ζηελ Kite-Booking.com ζην λφκηζκα ηνπ επξψ ζχκθσλα κε ηελ ηζνηηκία ηεο PayPal. 2.5 Κξάηεζε, Κξάηεζε Πειάηε, Παξάπνλα θαη Δγγχεζε Καιχηεξεο Σηκήο Αθνχ γίλεη ε θξάηεζε ζηελ Πιαηθφξκα απφ ηνλ Πειάηε, ε ρνιή ιακβάλεη επηβεβαίσζε γηα θάζε θξάηεζε κέζσ ηεο Kite-Booking.com. Η Kite-Booking.com δε θέξεη επζχλε γηα ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηηο εκεξνκελίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ Πειάηε. Γηα ηελ απνθπγή ακθηβνιίαο, ε ρνιή πξέπεη ζε ηαθηηθή βάζε (ηνπιάρηζηνλ ζε θαζεκεξηλή βάζε) λα ειέγρεη θαη λα επαιεζεχεη ζην Control Panel ηελ θαηάζηαζε ησλ θξαηήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη. ε πεξίπησζε θξάηεζεο ε ρνιή ππνρξενχηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ θξάηεζε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηεο KITE- BOOKING.com εληφο 24 σξψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ρνιή δελ επηβεβαηψζεη ηελ θξάηεζε εληφο 24 σξψλ ππνρξενχηαη (ε ρνιή) λα επηζηξέςεη ζηνλ Πειάηε ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ απηφο θαηέβαιε γηα ηελ αγνξά ηεο Τπεξεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκήζεηαο ηεο Kite-Booking.com). 4

5 2.5.2 Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο θξάηεζεο κέζσ ηεο Πιαηθφξκαο, θαηαξηίδεηαη ζχκβαζε πνπ δεζκεχεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε ρνιή θαη ηνλ Πειάηε. Η παξνρή Τπεξεζίαο ηεο Kite-Booking.com ζπλίζηαηαη ζηελ δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ρνιήο θαη Πειάηε θαη ε επζχλε ηεο πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ εθπιήξσζε ηεο παξνρήο απηήο Η ρνιή κε ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ είλαη ππνρξεσκέλε λα εθηειεί ηε ζχκβαζε κε ηνλ Πειάηε θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο online θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο Πιεξνθνξίεο ρνιήο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο Πιαηθφξκεο θαηά ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε θξάηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη/ή επηζπκηψλ πνπ γλσζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Πειάηε Σα παξάπνλα ή νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε (ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ή πνπ παξέρνληαη απφ) ηε ρνιή ή ηα εηδηθά αηηήκαηα ησλ Πειαηψλ ζα ηα δηαρεηξίδεηαη ε ρνιή, ρσξίο κεζνιάβεζε ή παξέκβαζε ηεο Kite-Booking.com. H Kite-Booking.com δελ θέξεη επζχλε θαη απνπνηείηαη θάζε επζχλε ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πειαηψλ. Η Kite- Booking.com κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο (α) λα πξνζθέξεη Τπεξεζία ππνζηήξημεο Πειαηψλ ζε έλαλ Πειάηε, (β) λα ιεηηνπξγήζεη σο κεζάδσλ αλάκεζα ζε θάπνηα ρνιή θαη έλαλ Πειάηε Γειψλεηαη ξεηά φηη θαηά ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ρνιήο θαη Πειάηε δελ επηηξέπεηαη θακία αληαιιαγή ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο φπσο αξηζκφο ηειεθψλνπ ή θαμ ή δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ skype) ή ηζηνρψξνο ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο/εθαξκνγή/πιαηθφξκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ twitter θαη ηνπ facebook ε πεξίπησζε παξάπνλνπ ηνπ Πειάηε ζρεηηθά κε ηελ Δγγχεζε Καιχηεξεο Σηκήο, ε Kite-Booking.com πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη άκεζα ζηε ρνιή ην ελ ιφγσ παξάπνλν θαη λα δηαβηβάζεη ζηε ρνιή ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. Δθφζνλ δηαπηζησζεί ε εγθπξφηεηα ηνπ παξαπφλνπ, ε ρνιή ππνρξενχηαη ακέζσο λα αλαπξνζαξκφζεη -ζηνλ θαηάιιειν βαζκφηηο ηηκέο πνπ δηαηίζεληαη ζηε Πιαηθφξκα ηεο Kite-Booking.com, έηζη ψζηε ε ρακειφηεξε ηηκή λα είλαη δηαζέζηκε γηα πεξαηηέξσ θξαηήζεηο. Δπηπιένλ, ε ρνιή ππνρξενχηαη λα αλαπξνζαξκφζεη ακέζσο ηελ ηηκή ζηελ θξάηεζε πνπ νινθιεξψζεθε απφ ηνλ παξαπνλνχκελν Πειάηε, ρξεψλνληαο ηνλ κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, θαη λα επηζηξέςεη ζε κεηξεηά/ ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ Πειάηε ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ηηκψλ. ε θακία πεξίπησζε ε Kite-Βooking δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα επηζηξέςεη κέξνο ηεο πξνκήζεηαο ζηε ρνιή ιφγσ ηεο δηαθνξάο πνπ έρεη πξνθχςεη. 2.6 Τπεξθξάηεζε, αθχξσζε θαη κε εκθάληζε Η ρνιή πξέπεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη γίλεη θξάηεζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο βάζεη ηνπ παξφληνο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ακέζσο ηελ Kite-Booking.com κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ φπνπ ζην ζέκα ηνπ ζρεηηθνχ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη "αδπλακία παξνρήο Τπεξεζίαο"). ηελ πεξίπησζε απηή ε ρνιή ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα θαη λα απνδεκηψζεη ηνλ Πειάηε γηα θάζε εχινγν θφζηνο θαη έμνδν (π.ρ. κεηαθνξάο, ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο), πνπ πξνέθπςε, θαηέβαιε ή ππέζηε ν Πειάηεο ή/θαη ε Kite-Booking.com εμαηηίαο ηεο ππεξθξάηεζεο Η ρνιή δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε online θξάηεζε Η πιεξσκή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ PayPal θαη δελ θέξνπκε θακία απνιχησο επζχλε ζε πεξίπησζε απάηεο ή ρξήζεο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο απφ ηξίην -κε εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην δηθαηνχρν- πξφζσπν. Γειψλεηαη ξεηά φηη ε Kite- Booking.com δελ θξαηάεη θαλέλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ Πειάηε θαη εθφζνλ ε ζπλαιιαγή γίλεηαη ζηελ 5

6 πιαηθφξκα ηεο PayPal, απηή θαη κφλν απηή είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε ζρεηηθά κε ηελ θαθή ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 2.7 Άκεζν Μάξθεηηγθ πξνο Πειάηεο Η ρνιή δεζκεχεηαη φηη δελ ζα απεπζχλεηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (πξνζθνξέο, επηζηνιέο online ή offline θαη θάζε κέζν marketing) ζε Πειάηεο πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί καδί ηεο κέζσ ηεο Kite-Booking.com. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ρνιή δελ ηεξήζεη ηελ εηδηθφηεξε απηή ζπκθσλία ε Kite-Booking.com δηθαηνχηαη ηελ ηζρχνπζα θαη ζπκθσλεζείζα Πξνκήζεηα απφ θάζε ζχκβαζε κε ηνλ Πειάηε απηφλ, πέξα απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα απνδεκίσζεο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 2.8 Control Panel H Kite-Booking.com ζα δηαζέζεη ζηε ρνιή έλαλ θσδηθφ ρξήζηε θαη έλαλ θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ επηηξέπεη ζηε πλεξγαδφκελε ρνιή λα έρεη πξφζβαζε ζην Control Panel. Η ρνιή ζα πξέπεη λα δηαθπιάμεη θαη λα δηαηεξήζεη ηνλ θσδηθφ ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο απφξξεηνπο θαη απνζεθεπκέλνπο κε αζθάιεηα θαη λα κελ ηα απνθαιχςεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν εθηφο απφ εθείλα πνπ ρξεηάδεηαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Control Panel. Η ρνιή ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Kite-Booking.com γηα φπνηα (πηζαλή) παξαβίαζε αζθαιείαο ή εζθαικέλε ρξήζε. 2.9 Δπηζηξνθή πνζνχ ζηνλ Πειάηε ιφγσ κε παξνρήο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηε ρνιή ε πεξίπησζε πνπ ε ρνιή δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ζπλαθζεί ε ζχκβαζε κεηαμχ απηήο θαη ηνπ Πειάηε (π.ρ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αλάγεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηεο ή γηα γεγνλφο αλσηέξαο βίαο π.ρ ππξθαγηά, ή ιφγσ κε ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο γηα νηνλδήπνηε ιφγν), ε ρνιή αλαιακβάλεη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ζηνλ Πειάηε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο Τπεξεζίαο πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. ηελ πεξίπησζε απηή ε Kite-Booking.com δηθαηνχηαη λα αμηψζεη δηθαζηηθά απφ ηε ρνιή ην πνζφ ηεο πξνκήζεηαο γηα ηε δηακεζνιάβεζε πνπ ηεο παξείρε γηα ηελ Τπεξεζία πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ρνιή, επηθπιαζζφκελε γηα νπνηαδήπνηε δεκία πιηθή ή εζηθή ππέζηε απφ ηελ αλσηέξσ ζπκπεξηθνξά ηεο ρνιήο. 3. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗ KITE- BOOKING.COM 3.1 Με ην παξφλ, ε ρνιή παξέρεη ζηελ Kite-Booking.com κε απνθιεηζηηθφ, άλεπ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο, δηθαίσκα θαη άδεηα ρξήζεο (ή παξαρψξεζε πεξαηηέξσ άδεηαο εθκεηάιιεπζεο φπνπ εθαξκφδεηαη) παγθφζκηα: (α) λα θάλεη ρξήζε, λα αλαπαξάγεη, λα δηαλέκεη, λα επηθνηλσλεί θαη λα δηαζέηεη κε νπνηαδήπνηε κέζνδν θαη παξνπζίαζε φζα έρνπλ ζπκθσλεζεί γηα ηα ζηνηρεία ησλ Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ ησλ ρνιψλ, φπσο έρνπλ δνζεί ζηελ Kite-Booking.com απφ ηε ρνιή ζπκθψλσο πξνο ην παξφλ θαη ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ Kite-Booking.com πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο θαη λα εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο βάζεη ηνπ παξφληνο, (β) λα θάλεη ρξήζε, λα αλαπαξάγεη, λα δηαλέκεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο Πιεξνθνξίεο ρνιήο. 3.2 Η Kite-Booking.com κπνξεί λα παξαρσξήζεη πεξαηηέξσ άδεηα εθκεηάιιεπζεο, λα δηαζέζεη, λα γλσζηνπνηήζεη θαη λα πξνζθέξεη ηηο Πιεξνθνξίεο ρνιήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ) ηεο ρνιήο θαη εηδηθέο πξνζθνξέο πνπ γίλνληαη απφ ηε ρνιή γηα ηηο Πιαηθφξκεο κέζσ ή ζε ζπλεξγαζία κε (ηνπο ηζηνρψξνπο, ηηο εθαξκνγέο, ηα εξγαιεία ή άιια κέζα απφ) ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο ή/θαη ηξίηα κέξε (νη "Πλαηθόπμερ Σπίηων"). 6

7 3.3 ε θακία πεξίπησζε δελ θέξεη ε Kite-Booking.com επζχλε σο πξνο ηε ρνιή γηα ηπρφλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ Πιαηθνξκψλ Σξίησλ. Η ρνιή πάλησο, φζνλ αθνξά ηηο Πιαηθφξκεο Σξίησλ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ Kite-Booking.com (ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα θαη φρη ηελ ππνρξέσζε) λα απελεξγνπνηήζεη θαη λα απνζπλδεζεί απφ ζπγθεθξηκέλε Πιαηθφξκα Σξίησλ. 3.4 ηνηρεία Πειαηψλ θαη ζρφιηα Πειαηψλ Η Kite-Booking.com ζα δηαβηβάζεη ή ζα δηαζέζεη ηελ θξάηεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Πειάηε ζηε ζρεηηθή ρνιή. Σα ζηνηρεία θξάηεζεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ εκεξνκελία άθημεο, ηελ Τπεξεζία -εο, ηελ ηηκή απηήο, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Πειάηε Η Kite-Booking.com ζα δεηήζεη απφ ηνπο Πειάηεο πνπ έρνπλ εμππεξεηεζεί λα ππνβάινπλ ζρφιηα ζρεηηθά κε ηε ρνιή θαη λα βαζκνινγήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ Η Kite-Booking.com δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεκνζηεχζεη απηά ηα ζρφιηα θαη ηηο βαζκνινγίεο ζηηο Πιαηθφξκεο. Η ρνιή αλαγλσξίδεη φηη ε Kite-Booking.com είλαη δηαλνκέαο (ρσξίο θακία ππνρξέσζε λα επηβεβαηψζεη) θαη φρη εθδφηεο ησλ ελ ιφγσ ζρνιίσλ Η Kite-Booking.com αλαιακβάλεη λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ρνιίσλ Πειαηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζβνιή ησλ εζψλ ή ηελ αλαθνξά νλφκαηνο ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. Η Kite- Booking.com δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη, λα επεμεξγαζηεί ή λα αθαηξέζεη δπζκελή ζρφιηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηέηνηα ζρφιηα πεξηιακβάλνπλ πξνζβνιή ησλ εζψλ ή ηελ αλαθνξά νλφκαηνο ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ Η Kite-Booking.com δελ ζα ζπκκεηέρεη ζε θακία ζπδήηεζε, δηαπξαγκάηεπζε ή αιιεινγξαθία κε ηε ρνιή ζε ζρέζε κε ηα ζρφιηα ησλ Πειαηψλ (ην πεξηερφκελν ή ζπλέπεηεο απφ ηε δεκνζίεπζε ή ηε δηαλνκή απηψλ) Η Kite-Booking.com δελ έρεη θαη απνπνηείηαη θάζε επζχλεο θαη ππνρξέσζεο γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο ζπλέπεηεο (κε ηε δεκνζίεπζε ή δηαλνκή) ηπρφλ παξαηεξήζεσλ ή ζρνιίσλ γηα νηηδήπνηε θαη κε oπνηνλδήπνηε ηξφπν, αθνχ ηα ζρφιηα είλαη πξνζσπηθά ηνπ ρξήζηε θαη δελ εθθξάδνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηηο απφςεηο ηεο. 3.5 (Online) κάξθεηηγθ θαη δηαθήκηζε PPC H Kite-Booking.com δηθαηνχηαη λα πξνσζήζεη ηε ρνιή, ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα (ή νλφκαηα) ηεο ρνιήο ζε online κάξθεηηγθ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κάξθεηηγθ κέζσ ή/θαη pay-per-click (PPC) δηαθήκηζεο. Η Kite- Booking.com δηεμάγεη online θακπάληεο κάξθεηηγθ κε δηθά ηεο έμνδα θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Η ρνιή ζπκθσλεί φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην εκπνξηθφ ζήκα ηεο Kite-Booking.com απεπζείαο ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ αλάγνληαη ζηα Πλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα ηεο Kite-Booking.com. 4. ΔΙΡΑ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ ΥΟΛΩΝ 4.1 εηξά Δκθάληζεο Η ζεηξά κε ηελ νπνία ε ρνιή εκθαλίδεηαη ζηηο Πιαηθφξκεο (ε "ειπά Δμθάνιζηρ"), θαζνξίδεηαη απηφκαηα θαη κνλνκεξψο απφ ηελ Kite-Booking.com. Η ζεηξά εκθάληζεο βαζίδεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη, ζηε δηαζεζηκφηεηα πνπ δειψλεη ε ρνιή, ζηελ αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ θξαηήζεσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηεο ρνιήο (ε "Αλαινγία Πειαηψλ/ Κξαηήζεσλ"), ζηνλ φγθν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ρνιή, ζηελ αλαινγία ησλ αθπξψζεσλ, ζηε βαζκνινγία, ζηα ζρφιηα Πειαηψλ, ζην ηζηνξηθφ ηεο εμππεξέηεζεο Πειαηψλ, ζηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ θαηαγγειηψλ απφ Πειάηεο Η ρνιή δελ ζα πξνβάιιεη απαηηήζεηο θαηά ηεο Kite-Booking.com ζρεηηθά κε ηε εηξά Δκθάληζεο ησλ ρνιψλ ην ζχζηεκα εηξά Δκθάληζεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλν. 7

8 5. ΓΗΛΩΔΙ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΔΙ 5.1 Η ρνιή δειψλεη θαη εγγπάηαη ζηελ Kite-Booking.com φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο: (i) ε ρνιή δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ, βάζεη ησλ νπνίσλ εμνπζηνδνηεί θαη επηηξέπεη ζηελ Kite-Booking.com λα δηαζέηεη ζηηο Πιαηθφξκεο ηηο Πιεξνθνξίεο ρνιήο, φπσο παξαπάλσ νξίδνληαη. (ii) ε ρνιή δηαζέηεη θαη έρεη ζπκκνξθσζεί κε φιεο ηηο άδεηεο, εγθξίζεηο θαη άιιεο θξαηηθέο θαηά λφκν δηαηππψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ, θαη (iii) νη ηηκέο γηα ηηο Τπεξεζίεο πνπ δηαθεκίδνληαη ζηηο Πιαηθφξκεο αληηζηνηρνχλ ζηελ θαιχηεξε δηαζέζηκε ηηκή γηα ηζνδχλακε ππεξεζία ζε ζπλαθή ζρνιή θαη δελ πξνζθέξεηαη θαιχηεξε ηηκή ζηνλ Πειάηε πνπ ζα θάλεη θξάηεζε απεπζείαο ζηε ρνιή ή κέζσ ηξίηνπ κε νπνηνδήπνηε κέζν ή ηξφπν. 5.2 Κάζε Μέξνο εγγπάηαη πξνο ην άιιν Μέξνο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ: (i) έρεη ηελ πιήξε δέζκεπζε λα αλαιακβάλεη θαη λα εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ βάζεη ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ (ii) έρνπλ γίλεη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ζε εηαηξηθφ επίπεδν, πνπ απαηηνχληαη γηα λα επηηξέςνπλ ηελ εθαξκνγή θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ (iii) ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ έρεη δεζκεπηηθή λνκηθή ηζρχ θαη δεκηνπξγεί ππνρξεψζεηο γηα έθαζην Μέξνο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ, θαη (iv) θάζε Μέξνο ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θψδηθεο, θαλνληζκνχο, δηαηάγκαηα θαη θαλφλεο ηεο ρψξαο, θξάηνπο ή δήκνπ ππφ ησλ νπνίσλ ην ελ ιφγσ Μέξνο βξίζθεηαη ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα πνπ (ζα) πξνζθέξνληαη ή/θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ (ζα) παξέρνληαη απφ ην ελ ιφγσ Μέξνο. 5.3 Η Kite-Booking.com δελ θέξεη επζχλε έλαληη ηεο ρνιήο ζε πεξίπησζε (πξνζσξηλήο ή/θαη κεξηθήο) βιάβεο, δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο, κε δηαζεζηκφηεηαο ησλ Πιαηθνξκψλ, ηεο Τπεξεζίαο ή/θαη ηνπ πζηήκαηνο Control Panel. 6. ΓΙΑΡΚΔΙΑ, ΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ Η δηάξθεηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλείηαη γηα έλα (1) έηνο αξρφκελε απφ ζήκεξα. Η παξνχζα δχλαηαη λα θαηαγγειζεί γηα νηνλδήπνηε ιφγν κε έγγξαθε εηδνπνίεζε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν πξν ηξηάληα (30) εκεξψλ. Μεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ηνπ ελφο (1) έηνπο, ην παξφλ ζπλερίδεηαη επ αφξηζηνλ εσζφηνπ θαηαγγειζεί απφ θάπνην απφ ηα Μέξε κε έγγξαθε εηδνπνίεζε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν πξν ηξηάληα (30) εκεξψλ. 7. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ Σα ζπζηήκαηα, βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο Kite-Booking.com (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πζηήκαηνο Control Panel, ηεο Online Καηάζηαζεο Κξαηήζεσλ, ησλ θαμ θαη/ή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) ζεσξνχληαη απνδείμεηο γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ παξαιαβή απφ ηε ρνιή ησλ θξαηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Πειάηεο θαη γηα ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε ζηα ζπκβαιιφκελα Μέξε βάζεη ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. 8. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 8.1 Σα Μέξε θαηαλννχλ θαη ζπκθσλνχλ φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, ην θάζε Μέξνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε άκεζα ή έκκεζα ζε εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ άιινπ Μέξνπο (ζηηο "Δμπιζηεςηικέρ Πληποθοπίερ"). ηηο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη ηα ηνηρεία Πειαηψλ, ν φγθνο ζπλαιιαγψλ, ην κάξθεηηλγθ θαη ηα 8

9 επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, επηρεηξεκαηηθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη άιιεο ηέηνηεο κε δεκφζηεο πιεξνθνξίεο πνπ είηε ην κέξνο πνπ ηηο απνθαιχπηεη ραξαθηεξίδεη σο ηδησηηθνχ ή εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ή γηα ηηο νπνίεο θάπνην απφ ηα Μέξε πνπ είλαη απνδέθηεο ηνπο πξέπεη λα γλσξίδεη εχινγα φηη ζα πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο ηδησηηθέο θαη εκπηζηεπηηθέο. 8.2 Σα Μέξε ζα ρξεζηκνπνηνχλ θάζε κέζν γηα ηε δηαζθάιηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ησλ Πειαηψλ ηνπο απφ παξάλνκε ρξήζε ή δεκνζίεπζε ρσξίο ηελ έγθξηζή ηνπο. 9. ΣΔΛΙΚΔ ΤΜΦΩΝΙΔ 9.1 ε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε φξνο ηνπ παξφληνο πκθσλεηηθνχ είλαη ή θαζίζηαηαη άθπξνο ή κε δεζκεπηηθφο, ηα Μέξε ζα εμαθνινπζήζνπλ λα δεζκεχνληαη απφ φινπο ηνπο άιινπο φξνπο ηεο παξνχζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα Μέξε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνλ άθπξν ή κε δεζκεπηηθφ φξν απφ φξνπο πνπ ζα ηζρχνπλ θαη ζα έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα θαη νη νπνίνη, ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, ζα έρνπλ παξφκνην απνηέιεζκα κε ηνλ άθπξν ή κε δεζκεπηηθφ φξν, ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. 9.2 Σν παξφλ πκθσλεηηθφ δηέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη ζα εξκελεχεηαη ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην. Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή ζε ζρέζε κε απηή, ξεηά ζπκθσλείηαη φηη ππάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ. 9.3 Σν θείκελν ηνπ παξφληνο πκθσλεηηθνχ έρεη κεηαθξαζηεί ζε άιιεο γιψζζεο. Η κεηαθξαζκέλε εθδνρή απνηειεί κφλν δηεπθφιπλζε θαη κεηάθξαζε γηα εηαηξηθή ρξήζε θαη ε ρνιή δελ αληιεί θαλέλα δηθαίσκα απφ ηε κεηαθξαζκέλε εθδνρή. ε πεξίπησζε δηαθνξάο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ή ηελ εξκελεία ησλ παξφλησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ απηνχ ηνπ πκθσλεηηθνχ ή ζε πεξίπησζε αληίθαζεο ή ακθηζεκίαο, αζπλέπεηαο ή αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ειιεληθήο εθδνρήο θαη ηεο εθδνρήο ζε θάζε άιιε γιψζζα ησλ Όξσλ απηψλ, ε ειιεληθή εθδνρή ζα ππεξηζρχεη, ζα εθαξκφδεηαη θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή θαη νξηζηηθή. Η ειιεληθή εθδνρή είλαη απηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο. Η ειιεληθή εθδνρή είλαη δηαζέζηκε ζηνλ αθφινπζν ηζηνρψξν https://www.kite-booking.com/kitebookingcontractgr.pdf. ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ Γηα ηελ Kite-Booking.com. Γηα ηε ρνιή 9

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι Υρήσης Καρτών παραμένοσν σε πλήρη ιστύ. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ιστύοσν μόνο για τρήση της Τπηρεσίας

Οι Όροι Υρήσης Καρτών παραμένοσν σε πλήρη ιστύ. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ιστύοσν μόνο για τρήση της Τπηρεσίας Όροι και Προϋποθέσεις για την Υρήση της Τπηρεσίας Safe@Web ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΓΙΑΒΑΔΣΔ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΔ ΟΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΠΡΙΝ ΔΓΓΡΑΦΔΙΣΔ ΚΑΙ/Ή ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΔΣΔ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ Οι Όροι Υρήσης Καρτών παραμένοσν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα.../.../ 20 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθελφο ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία PHILACTION ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «PHILACTION»,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΛΑΣΕ ΕΣΑΙΡΙΑ, ΠΕΛΑΣΗ

ΠΕΛΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΛΑΣΕ ΕΣΑΙΡΙΑ, ΠΕΛΑΣΗ Όροι Υρήζες To «MedOrganizer» (Medicine Organizer), πνπ απφ εδψ θαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο ζα αλαθέξεηαη σο ΕΦΑΡΜΟΓΗ, είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξία Codnext Software Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» (Υξήζηνο Παπιάηνο Αζθαιηζηηθφο πξάθησξ) ελεξγεί σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ησλ εμήο αζθαιηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα