Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία"

Transcript

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει του άρθρου 96 του Ν. 4072/2012 και των διατάξεων των άρθρων 42,42α, 42β, 42γ, 42δ, 42 ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920) Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία DW ATELIER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E. Έδρα: Παραλία Βράχου, 48062, ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : Διαχειριστική περίοδος: 01/01/ /12/2014 Σύμφωνα με τις διατάξεις των κωδ. Νόμων 2190/1920 και 4072/2012 παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες για την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας της περιουσίας και των αποτελεσμάτων της εταιρίας μας της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 (2 η Εταιρική χρήση: 01/01/ /12/2014): 1. Άρθρο 42α παρ. 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Απάντηση: Δεν έγινε καμία παρέκκλιση. 2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εμφάνιση του ισολογισμού και του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε καμία παρέκκλιση. 3. Άρθρο 42β παρ. 2 : Προσθήκη λογαριασμών πέραν των υποδειγμάτων του Π.Δ. 1123/1980. Ανάλυση στοιχείων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως που σχετίζονται με περισσότερους λογαριασμούς. Απάντηση: Δεν έγινε καμία προσθήκη λογαριασμών. 4. Άρθρο 42β παρ. 3 : Προσαρμογή των λογαριασμών σε αραβική αρίθμηση.

2 5. Άρθρο 42β παρ. 5 : Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Απάντηση: Δεν έγιναν. 6. Ε.Γ.Λ.Σ. Παρ περ.30 : Σχέσεις κονδυλίων Ενεργητικού και παθητικού του Ισολογισμού. 7. Άρθρο 42β παρ. 5 : Αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως. Απάντηση: Δεν υπάρχουν κονδύλια προηγούμενων χρήσεων. 8. Άρθρο 42ε παρ. 9 : Εμπράγματες ασφάλειες και εγγυήσεις που χορηγήθηκαν. 9. Άρθρο 42ε παρ. 11 : Ανάλυση λογαριασμών τάξεως. Απάντηση: Οι λογαριασμοί τάξεως που εμφανίζονται στον ισολογισμό αφορούν τις συναλλαγές της επιχείρησης με τον προμηθευτή κρατήσεων Booking.com BV 10. Άρθρο 43 παρ. 2 : Παρέκκλιση από τους κανόνες και τις αρχές αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων. 11. Ε.Γ.Λ.Σ. Παρ περ.25 : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτίμησης βάσει διατάξεων ειδικής νομοθεσίας. 12. Άρθρο 43 παρ. 3γ : Ποσά και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών των υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις για απόκτηση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων. Απάντηση: Δεν υπάρχουν συναλλαγματικές διαφορές και υποχρεώσεις από δάνεια ή πιστώσεις για απόκτηση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων.

3 13. Άρθρο 43 παρ. 4α : Ανάλυση εξόδων ερευνών και ανάπτυξης. Απάντηση : Στο πάγιο ενεργητικό της εταιρίας περιλαμβάνεται ποσό το οποίο αντιστοιχεί στην Μελέτη δημιουργίας εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop). Η εν λόγω μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά την λειτουργία της ομορρύθμου εταιρίας «Μ. Δολαψάκη Κ. Αλεξανδροπούλου Ο.Ε.» από την οποία προήλθε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «DW ATELIER I.K.E.». Το εν λόγω κονδύλι αποτιμήθηκε στην αξία κτήσης του και καταγράφηκε στην πράξη σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «DW ATELIER I.K.E.». 14. Άρθρο 43 παρ. 4β : Ανάλυση λογαριασμού Γ3 Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWIL). Απάντηση: Δεν υπάρχει. 15. Άρθρο 43 παρ. 5δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων. Απάντηση: Δεν διενεργήθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις. 16. Άρθρο 43 παρ. 5ε : Προβλέψεις για αποτίμηση Ενσώματων Παγίων Στοιχείων. 17. Άρθρο 43 παρ. 7β : Αλλαγή μεθόδου της αποτιμήσεως των αποθεμάτων και των κινητών αξιών. Απάντηση: Δεν έγινε. 18. Άρθρο 43 παρ. 9 : Αναπροσαρμογή αξίας Πάγιων Περιουσιακών στοιχείων εντός της χρήσης. 19. Άρθρο 43α παρ. 1α : Μέθοδοι αποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδοι υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων. Απάντηση: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσης μειωμένης με τις προβλεπόμενες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4110/2013.

4 20. Άρθρο 43α παρ. 1β : Συμμετοχή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που η Α.Ε. είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος. Απάντηση: Δεν υπάρχουν συμμετοχές. 21. Άρθρο 43α παρ. 1γ : Κάλυψη αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου. Έκδοση εταιρικών μεριδίων εντός της χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε αύξηση εταιρικού κεφαλαίου. 22. Άρθρο 43α παρ. 1δ : Διάκριση (κατηγορίες) εταιρικών μεριδίων. Απάντηση: Τριακόσια σαράντα (340) εταιρικά μερίδια των εκατό (100 )ευρώ έκαστο, ήτοι συνολικό εταιρικό κεφάλαιο ,00. Όλα τα εταιρικά μερίδια αντιπροσωπεύουν Κεφαλαιακές Εισφορές οι οποίες εισφέρθηκαν από τους εταίρους κατά την μετατροπή της ομορρύθμου εταιρίας «Μ. Δολαψάκη Κ. Αλεξανδροπούλου Ο.Ε.» σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «DW ATELIER I.K.E.». Στην εταίρο Δολαψάκη Μυρτώ αντιστοιχεί ποσοστό 75% ήτοι 255 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστο. Στην εταίρο Αλεξανδροπούλου Κωνσταντίνα αντιστοιχεί ποσοστό 25% ήτοι 85 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστο. Την 23/05/2014 η εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ καθώς η εταίρος Αλεξανδροπούλου Κωνσταντίνα παραχώρησε το ποσοστό 25% ήτοι 85 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστο που κατείχε, στην εταίρο Δολαψάκη Μυρτώ η οποία κατέχει πλέον ποσοστό 100% ήτοι 340 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστο. 23. Άρθρο 43α παρ. 1στ : Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 5 ετών και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν για αυτές. Απάντηση: Δεν υπάρχουν. 24. Άρθρο 43α παρ. 1ιδ : Προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ή Διαχειριστές).

5 25. Άρθρο 43α παρ. 1ε : Στοιχεία για εταιρείες που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας. Απάντηση: Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 26. Άρθρο 43α παρ. 1ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών. Απάντηση: Δεν αποκτήθηκαν. 27. Άρθρο 43α παρ. 1ιζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των εταίρων και των τρίτων και της παρουσίασης μιας πιστής εικόνας της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως. Απάντηση: Η εταιρία προήλθε από μετατροπή της ομορρύθμου εταιρίας «Μ. Δολαψάκη Κ. Αλεξανδροπούλου Ο.Ε.» σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «DW ATELIER I.K.E.». Η μετατραπείσα ομόρρυθμη εταιρία συστήθηκε δυνάμει του από ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης Ομορρύθμου Εταιρίας, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 12508/ Περαιτέρω με τις 16268/ , 147/ και 16615/ δημοσιεύσεις στο Πρωτοδικείο Αθηνών τροποποιήθηκαν η έδρα της επιχείρησης, ο σκοπός της επιχείρησης και ξανά η έδρα αυτής αντίστοιχα. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας προέρχεται εξ ολοκλήρου από την εταιρική περιουσία της ομορρύθμου εταιρίας «Μ. Δολαψάκη Κ. Αλεξανδροπούλου Ο.Ε.» όπως αυτή αποτιμήθηκε από τους εταίρους και καταγράφηκε στην πράξη σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «DW ATELIER I.K.E.». Την 23/05/2014 η εταιρεία μετατράπηκε σε μονοπρόσωπη καθώς η εταίρος Αλεξανδροπούλου Κωνσταντίνα παραχώρησε το ποσοστό 25% που κατείχε, στην εταίρο Δολαψάκη Μυρτώ η οποία κατέχει πλέον ποσοστό 100%. Η επωνυμία της επιχείρησης πλέον είναι «DW ATELIER Μονοπρόσωπη I.K.E.». Επιπροσθέτως η εταιρία διεύρυνε τον σκοπό της προσθέτοντας την εκμετάλλευση ενοικιαζομένων καταλυμάτων διακοπών μικρής διάρκειας.

6 28. Άρθρο 43β παρ. 2 : Ισοτιμία ΔΡΧ EURO στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν σε ΔΡΧ. Απάντηση: Οι Οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε Ευρώ. Βράχος Πρεβέζης, 22 / 08 / 2015 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Δολαψάκη Μυρτώ Ρασούλης Νικ. Ιωάννης ΑΔΤ: ΑΕ Αγίου Παντελεήμονος , Καναλλάκι Αριθμός Άδειας ΟΕΕ : Κατηγορία Άδειας: 1 η