ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 η 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Παρακαλούµε βρείτε τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που τέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο µητρώο παροχών υπηρεσιών για την µίσθωση τηλεοπτικών συνεργείων. Επίσης σας ενηµερώνουµε πως υπάρχει νεώτερη έκδοση (v 1.1) των Τεχνικών προδιαγραφών του µητρώου. Η νεώτερη αυτή έκδοση διασαφηνίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των συνεργείων υψηλών απαιτήσεων. ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Σχετικά µε την ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο µητρώο παροχών υπηρεσιών για τη µίσθωση τηλεοπτικών συνεργείων και συγκεκριµένα για τα συνεργεία συλλογής και απεικόνισης στατιστικών, θα µπορούσατε να µας διευκρινίσετε τι προβλέπεται για τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής σε γεγονότα εκτός Αθηνών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο Παράρτηµα ΙΙ- Πίνακας Ι και ιδιαίτερα στην περίπτωση 2, υποπερίπτωση 2.7, σχετικά µε τις εκτός έδρας µετακινήσεις, µαζί µε την περίπτωση των Μονοκάµερων συνεργείων αναφέρεται και αυτή των συνεργείων στατιστικής κάλυψης. Σχετικά µε την διανυκτέρευση, όταν αυτή έχει λάβει προέγκριση, τα συνεργεία στατιστικής κάλυψης εµπεριέχονται στην γενική περίπτωση 2.6. ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Η εταιρεία µου έχει ιδρυθεί τους τελευταίους τρεις µήνες µε σκοπό τηλεοπτικές και κινηµατογραφικές παραγωγές. Έχω δυνατότητα να στήνω µονοκάµερα και πολυκάµερα συνεργεία σύµφωνα µε της ανάγκες των παραγωγών, σε όποιο φορµά ζητηθεί. Μπορώ να καταθέσω προσφορά? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: εν υπάρχουν όρια ως προς το χρόνο λειτουργίας των παρόχων υπηρεσιών. Εφόσον καλύπτετε τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης µπορείτε να συµµετάσχετε στην διαδικασία. ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Παρ.3 ιαδικασία παροχής µέσων και υπηρεσιών τηλεοπτικών συνεργείου. Στην περίπτωση που σε µια γεωγραφική περιοχή υπάρχουν πάνω από ένα συνεργεία εκ των οποίων κάποιο ανήκει στην κατηγορία 1 της παραγράφου 1.2(Υψηλής ευκρίνειας) του πίνακα Ι (τιµοκατάλογος), παράρτηµα ΙΙ,το κριτήριο επιλογής θα είναι διαφορετικό έναντι των άλλων που είναι τεχνολογικά υποδεέστεροι ώστε να έχει προτεραιότητα λόγω πιο σύγχρονου εξοπλισµού, περισσότερα των βασικών κτλ.; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι πάροχοι υπηρεσιών καλούνται εκ περιτροπής, αποκλειστικά βάσει του αύξοντα αριθµού εγγραφής τους στο Μητρώο, να παράσχουν τα

2 αιτούµενα µέσα και υπηρεσίες. Ένα συνεργείο δύναται να εγγραφεί σε µια συγκεκριµένη κατηγορία του µητρώου εφόσον πληροί τους ελάχιστους τεχνικούς όρους της κατηγορίας αυτής. ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Σχετικά µε τον τιµοκατάλογο υπηρεσιών, Παράρτηµα ΙΙ, Πίνακας Ι, έχουµε τις ακόλουθες ερωτήσεις Ι) Στην παρ 1.2 όχηµα υψηλών απαιτήσεων σηµαίνει όχηµα HD, όπως στα πολυκάµερα, σωστά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το όχηµα υψηλών απαιτήσεων, όπως διαφαίνεται από τις λοιπές προδιαγραφές, θα πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα κωδικοποίησης σηµάτων HD-SDI. Θα διασαφηνιστεί η δυνατότητα διάθεσης εισόδων HD-SDI µε αντίστοιχη προσθήκη στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. ΙΙ) Για τις κατηγορίες 1 και 2 της παρ.1.2 όχηµα που είναι HD θα πληρώνεται 650 ακόµη και αν η µετάδοση είναι SD από ένα απλό όχηµα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την ανάθεση των υπηρεσιών θα επιλέγεται η κατάλληλη κατηγορία συνεργείου, µε το αντίστοιχο τίµηµα, σύµφωνα µε τις ανάγκες της παραγωγής. Ενώ το ίδιο συνεργείο δύναται να εγγραφεί σε πολλαπλές κατηγορίες, εφόσον καλύπτει τις αντίστοιχες προδιαγραφές, θα αποζηµιώνεται µε βάση την εκάστοτε κατηγορία που του ανατίθεται. III) Στην παρ.1.3 δεν αναφέρεται πουθενά για 2κάµερο είτε SD είτε HD κάτι που στο παρελθόν δουλεύαµε συχνά µε την ΕΡΤ σε µικρές µεταδόσεις. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: εν προβλέπεται χρήση υπηρεσίας 2κάµερου οχήµατος εξωτερικών µεταδόσεων (OB VAN). Εντούτοις, η περίπτωση αυτή καλύπτεται από την δυνατότητα επιλογής 2 πηγών που προβλέπονται στην κατηγορία δορυφορικών οχηµάτων (SNG). IV) Στην παρ.2.2 αναφέρεται 2ωρη βάρδια. Επειδή αυτό δεν είναι εφικτό µπορείτε να µας εξηγήσετε τι εννοείτε 2ωρη βάρδια; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η επιλογή της κατηγορίας της βάρδιας θα γίνεται, αφού ληφθούν υπόψη στοιχεία όπως η απόσταση από την έδρα του συνεργείου, η διάρκεια της µετάδοσης κ.λπ. V) Στην παρ.2.3 η κάθε επιπλέον ώρα πως υπολογίζεται; Βάρδια ολοήµερη ή 11ωρών θα χρεώνεται 8ωρο και επιπλέον ώρες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφόσον το συνεργείο εργάστηκε επιπλέον ώρες της βασικής βάρδιας, αυτές θα υπολογίζονται µε βάση την αποζηµίωση που αναφέρεται για κάθε επιπλέον ώρα (15%/ώρα επί του κόστους της βασικής βάρδιας) π.χ. για βάρδια 11 ωρών, το συνεργείο θα αποζηµιωθεί µε επιπλέον 45% του κόστους της 8ωρης βάρδιας.

3 VI) Στην παρ.2.6 το κόστος ξενοδοχείου δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα καθώς το ελάχιστο που ζητάνε τα ξενοδοχεία είναι 50 /βραδιά.μπορεί να διαχωριστεί σε 30 έξοδα φαγητού και ξενοδοχείο χωριστά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αποζηµίωση έχει υπολογιστεί µε βάση τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. VII) Στην παρ.2 δεν αναφέρεται ποσοστό επιπλέον της 8ωρης βάρδιας για α.ταυτόχρονη διπλή µετάδοση (2 path),β. µετάδοση µε εφεδρεία (hot stand by),γ.πολυπλεξία(mux). ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλες οι περιπτώσεις που αναφέρετε θα πρέπει να καλύπτονται από την κατηγορία των δορυφορικών συνεργείων υψηλών απαιτήσεων, στην οποία προβλέπεται η ύπαρξη διπλής αλυσίδας εξοπλισµού. Θα διαµορφωθεί ο αντίστοιχος όρος κατάλληλα ούτως ώστε να διασαφηνιστεί η απαίτηση αυτή. VIII) Είναι δεκτό αν κάποιο συνεργείο προσφέρει booking σε δορυφόρο σε περίπτωση κωλύµατος της ΕΡΤ; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: εν προβλέπεται η υπηρεσία αυτή στην πρόσκληση. IX) Για ταξίδι µη αυθηµερόν σε νησιά κτλ ισχύει ότι στην παρ. 2.5; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 2,5 (επιπλέον ηµέρα παραµονής του οχήµατος στο χώρο παραγωγής για προετοιµασία/δοκιµαστική εκποµπή/δευτερεύουσα εκποµπή ή για λόγους ανωτέρας βίας) το συνεργείο θα αποζηµιωθεί σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο τιµοκατάλογο. Η αποζηµίωση για τις µετακινήσεις και τα λοιπά έξοδα προβλέπονται στους λοιπούς όρους. ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Ερωτήµατα σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές, Παράρτηµα ΙΙΙ. Ι) εδοµένου ότι υπάρχουν συνεργεία µε δυνατότητα εκποµπής σήµατος σε DVBS2 MPEG4 έναντι του MPEG2 για µετάδοση SD το οποίο σηµαίνει µικρότερο κόστος ή µικρότερο bandwidth σε υψηλότερη ποιότητα στο κύκλωµα του δορυφόρου που βαρύνει την ΕΡΤ, υπάρχει πρόβλεψη ο ανάδοχος να παίρνει προτεραιότητα έναντι άλλων που δεν διαθέτουν MPEG4 DVBS2; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η δυνατότητα κωδικοποίησης σε µορφότυπο MPEG4 αποτελεί προϋπόθεση για την κατηγορία των δορυφορικών συνεργείων υψηλών απαιτήσεων και όπου η ΕΡΤ Α.Ε. το θεωρεί απαραίτητη θα προβαίνει στην ανάθεση υπηρεσιών από την κατηγορία αυτή. Η δυνατότητα διαµόρφωσης σε DVB-S2 είναι απαραίτητη για όλα τα δορυφορικά συνεργεία.

4 ΙΙ) Στην παρ αναφέρει να υπάρχει κάµερα µαζί µε το δορυφορικό. Τα live stand up θα γίνονται µε κάµερα που θα προσφέρει το SNG ή από το ENG συνεργείο; Αν η κάµερα είναι του SNG,το συνεργείο νοείται 2µελές,σωστά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύµφωνα µε την παρ , η κάµερα θα διατίθεται για υπηρεσία µονοκάµερης τηλεοπτικής µετάδοσης, χωρίς να προσδιορίζεται ο αριθµός των µελών του δορυφορικού συνεργείου. ΙΙΙ) Εφεδρεία στο σύστηµα παροχής ρεύµατος (2 γεννήτριες σε διάταξη εφεδρείας) είναι επιπλέον προσόν; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: εν απαιτείται η δυνατότητα διάθεσης 2 γεννητριών σε διάταξη εφεδρείας και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται στην πρόσκληση. IV) Video player/recorder Panasonic P2 εντός του SNG θεωρείται επιπλέον προσόν,δεδοµένου ότι τα συνεργεία της ΕΡΤ γράφουν σε µέσο P2 ώστε σε περίπτωση playout υλικού να µη δεσµεύεται η κάµερα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: εν απαιτείται η δυνατότητα διάθεσης ξεχωριστού Video player/recorder και ως εκ τούτου δεν προβλέπεται στην πρόσκληση. V) SNG που διαθέτουν και µίξη εικόνας έως 3 κάµερες είναι αποδεκτά; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι αποδεκτά, αφού η χρήση µεγαλύτερης µίξης υπερτερεί τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές. ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Σε περίπτωση που το SNG χρειαστεί να µετακινηθεί µε πλοίο, υπάρχει πρόβλεψη τα εισιτήρια να κλείνονται από την ΕΡΤ ώστε να µειώνεται ο χρόνος διερεύνησης δροµολογίων και κατά συνέπεια ανταπόκρισης, καθώς σε έκτακτο γεγονός δεν υπάρχει ο χρόνος της διερεύνησης δροµολογίων και τιµών. Υπάρχει πρόβλεψη τα ξενοδοχεία να κλείνονται από την ΕΡΤ για τους λόγους που αναφέρουµε πιο πάνω αλλά και για την τιµολόγηση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: εν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα. ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην παράγραφο 2. Υποχρεώσεις εγγεγραµµένων παρόχων υπηρεσιών, λέει ξεκάθαρα ότι ο πάροχος πρέπει να ασφαλίζει το προσωπικό του. εδοµένου ότι εκτός Αθηνών τα ENG συνεργεία είναι µονοµελή, θα πληρώνονται ως µονοµελή ή θα ζητηθεί από τον πάροχο βεβαίωση ΑΠ -εργοσήµου-απόδειξης παροχής υπηρεσιών του υπαλλήλου του, µε ενήµερο ΟΑΕΕ, ώστε να µην υπάρχει αδικία και µαύρη εργασία; Πως διασφαλίζεται ένας πάροχος που καταβάλλει µηνιαία εισφορές σε ΙΚΑ κτλ και διαθέτει 2µελή συνεργεία έναντι άλλων που δεν το τηρούν;

5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην παράγραφο 2 «Υποχρεώσεις εγγεγραµµένων παρόχων υπηρεσιών», αναλύονται όλες οι υποχρεώσεις του αναδόχου, καθώς και τα δικαιώµατα της ΕΡΤ ΑΕ, εφόσον δε τηρηθούν αυτές οι υποχρεώσεις. ΕΡΩΤΗΣΗ 8: Ένας πάροχος µε κάµερες ίδιες µε της ΕΡΤ (Ρ2,HD) αξίας περίπου η κάθε µια, έχει την ίδια τύχη µε πάροχο που διαθέτει υποδεέστερες κάµερες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα της κάµερας, όσο αφορά τα δορυφορικά συνεργεία, αναφέρονται στους τεχνικούς όρους της προκήρυξης. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα καλούνται εκ περιτροπής, αποκλειστικά βάσει του αύξοντα αριθµού εγγραφής τους στο Μητρώο, εφόσον πληρούν τους όρους της πρόσκλησης. Τμήμα Προμηθειών Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.