ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ."

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ. ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΒΛΑΥΟΤ Δπιβλέπων : Π.ΣΑΡΑΜΠΑΡΖ ΛΔΚΣΟΡΑ Δ.Μ.Π. Αζήλα, Ηνχιηνο 2010

2 1

3 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΑΗ ΣΗ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΣΙΚΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ. ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΗΩΑΝΝΖ Γ. ΒΛΑΥΟΤ Δπιβλέπων : Π. ΣΑΡΑΜΠΑΡΖ ΛΔΚΣΟΡΑ Δ.Μ.Π. Δγθξίζεθε απφ ηελ ηξηµειή επηηξνπή ηελ ε Ηνπιίνπ Π. Σζαξακπάξεο Ν.Θενδψξνπ Κ.Καξαγηαλλφπνπινο Λέθηνξαο Δ.Μ.Π Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. Αζήλα, Ηνχιηνο

4 ... ΙΧΑΝΝΗ Γ. ΒΛΑΥΟ ηπισµαηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη Μεραληθφο Τπνινγηζηψλ Δ.Μ.Π. Copyright Ησάλλεο Γ. Βιάρνο, 2010 Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψµαηνο. All rights reserved. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνµή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ νινθιήξνπ ή ηµήµαηνο απηήο, γηα εµπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνµή γηα ζθνπφ µε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ µήλπµα. Δξσηήµαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απφςεηο θαη ηα ζπµπεξάζµαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη δελ πξέπεη λα εξµελεπζεί φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεµεο ζέζεηο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ. 3

5 ΠΔΡΙΛΗΦΗ θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ ρξφλνπ εθαξκνγήο ηεο ηάζεο ζηε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο αληηζηαηηθψλ δαπέδσλ. Ο έιεγρνο ησλ αληηζηαηηθψλ δαπέδσλ γίλεηαη κε ζηφρν ηελ δηαπίζησζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα απάγνπλ ην ειεθηξνζηαηηθφ θνξηίν θαη γίλεηαη κέζσ ηεο κέηξεζεο ηεο αληίζηαζήο ηνπο, ζχκθσλα κε δηάθνξεο κεζφδνπο κέηξεζεο. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εηζαγσγή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα είδε δαπέδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηνπο κεραληζκνχο δεκηνπξγίαο ειεθηξνζηαηηθνχ θνξηίνπ, ηελ πφισζε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, ηελ εθδήισζε ειεθηξνζηαηηθψλ εθθνξηίζεσλ. Αθφκα, πεξηγξάθνληαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ νη ειεθηξνζηαηηθέο εθθνξηίζεηο. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζηα αληηζηαηηθά δάπεδα, ηνπο ρψξνπο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ηνλ ηξφπν εγθαηάζηαζεο θαη γεηψζεψο ηνπο, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο ζπληήξεζήο ηνπο. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή δηάηαμε θαη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηεξηαθψλ κεηξήζεσλ. ην ηέηαξην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζε πίλαθεο. Σν πέκπην θεθάιαην πεξηέρεη ηα ζρφιηα επί ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ. ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ Γάπεδν, Αληηζηαηηθφ δάπεδν, Ζιεθηξνζηαηηθφ θνξηίν, Ζιεθηξνζηαηηθή εθθέλσζε, Πφισζε, Ζιεθηξνζηαηηθή εθθφξηηζε, Ζιεθηξφδηα, Δπηθαλεηαθή αληίζηαζε, Αληίζηαζε φγθνπ, Αληίζηαζε κφλσζεο 4

6 ABSTRACT The purpose of the present project is the study of the way the time of application of voltage affects the resistance measurements of anti-static floorings. The control of anti-static floorings becomes aims to the ascertainment of their faculty to abduct the electric charge and it becomes via the measurement of their resistance. The first chapter includes the project s theoretical background. It refers to the kind of floors usually used, the methods electrostatic charge is formed, polarization, and finally how electrostatic discharges are formed and how static electricity is eliminated. The second chapter refers to antistatic floors, the applications they are used, their construction materials, and their installation, grounding and maintenance methods. The third chapter describes the measurement circuit in detail, the measuring procedure and the general equipment experimentally used. In the fourth chapter the results of the measurements are presented in tables. The fifth chapter contains the comments on the results and the conclusions that are exported from the comparisons between the measurements. Keywords Floor, Flooring, Antistatic, Static Dissipative, Conductive, Isolative, Antistatic flooring, Electric charge, Electrostatic discharge, ESD, Electrodes, Surface resistance, Volume resistance, Insulation resistance. 5

7 Δςσαπιζηήπιο ζηµείωµα Ζ παξνχζα δηπισµαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηε ζρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ην ζέµα ηεο αθνξά ζην επηζηεµνληθφ πεδίν ηνπ ηνµέα ειεθηξηθψλ βηνκεραληθψλ δηαηάμεσλ θαη ζπζηεκάησλ απνθάζεσλ. Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ Λέθηνξα ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ θαη επηβιέπνληα ηεο δηπισµαηηθήο µνπ εξγαζίαο θ. Παλαγηψηε Σζαξακπάξε γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο, θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημε θαη ηηο πνιχηηµεο γλψζεηο πνπ µνπ έδσζε θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισµαηηθήο µνπ εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηηο γλψζεηο πνπ µνπ πξνζέθεξε µέζσ ησλ επηζεκάλζεψλ ηνπ ζηα νπνία, νη νπνίεο µε βνήζεζαλ λα επηηχρσ µηα µεξηθή, αιιά ζεµαληηθή, νινθιήξσζε ηνπ απαξαίηεηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ελφο Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ. Αθηεξψλσ ηε δηπισµαηηθή µνπ εξγαζία ζηελ νηθνγέλεηά µνπ ε νπνία µνπ ζηάζεθε φπνπ ηε ρξεηαδφµνπλ απφ ηα µαζεηηθά µνπ ρξφληα µέρξη ζήµεξα, ην ΔΜΠ θαη ζπγθεθξηµέλα ηε ζρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζ/Τ, πνπ µνπ πξνζέθεξε ρξήζηµεο γλψζεηο πάλσ ζην αληηθείµελν πνπ µε ελδηαθέξεη θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ µε ζηήξημαλ ηηο πεξηφδνπο φπνπ ην είρα αλάγθε. 6

8 Πεπιεσόμενα 1. Διζαγωγή Γεληθή αλαθνξά γηα δάπεδα θαη είδε δαπέδσλ Τπνζηξψκαηα Γαπέδσλ πλήζεηο Καηεγνξίεο Καιπκκάησλ Γεληθά πεξί ηαηηθνχ Ζιεθηξηζκνχ Σξφπνη Γεκηνπξγίαο ηαηηθνχ Ζιεθηξηζκνχ Σξηβνειεθηξηζκφο Φφξηηζε κέζσ κπαηαξίαο (πεγήο ηάζεο) Φφξηηζε εμ επαγσγήο Φφξηηζε κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ Corona Ζ κηθξνζθνπηθή πξνζέγγηζε ηεο πφισζεο ησλ δηειεθηξηθψλ πιηθψλ Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Ζιεθηξνζηαηηθψλ Δθθνξηίζεσλ Αγσγηκφηεηα πιηθψλ πλέπεηεο ηεο Ζιεθηξνζηαηηθήο Δθθέλσζεο(ESD) Μέζνδνη πξνζηαζίαο απφ ηηο ειεθηξνζηαηηθέο εθθνξηίζεηο Αληηζηαηηθά δάπεδα Καηάηαμε ησλ δαπέδσλ βάζεη ηεο ειεθηξηθήο ηνπο αληίζηαζεο Δίδε αληηζηαηηθψλ δαπέδσλ Γείσζε αληηζηαηηθψλ δαπέδσλ Φξνληίδα θαη ζπληήξεζε αληηζηαηηθψλ δαπέδσλ Γιάηαξη και η διαδικαζία ηων μεηπήζεων Γεληθά Σα δνθίκηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Ζ Γηάηαμε ησλ κεηξήζεσλ Ζ Γηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ

9 3. Αποηελέζμαηα μεηπήζεων σόλια επί ηων αποηελεζμάηων ηων μεηπήζεων Βιβλιογπαθία Παπάπηημα Α

10 9

11 Κεθάλαιο 1 - Διζαγωγή ην θεθάιαην απηφ δίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ησλ δαπέδσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο. Δπίζεο, δίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα αληηζηαηηθά δάπεδα, θαζψο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο θαη εθθέλσζεο ηνπ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ θαη γηα ηα θαηλφκελα απνκάθξπλζήο ηνπ απφ ηελ επηθάλεηα ησλ αληηζηαηηθψλ θαη κε δαπέδσλ. 1.1 Γενική αναθοπά για δάπεδα και είδη δαπέδων Σα δάπεδα (παηψκαηα) πνηθίιινπλ απφ κηα απιή ζηξψζε ρψκαηνο έσο επηθάλεηεο πνπ απνηεινχληαη απφ πνιιά επίπεδα πιηθψλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Σν δάπεδν κπνξεί λα είλαη πέηξηλν, μχιηλν, απφ κπακπνχ, κεηαιιηθφ ή θαηαζθεπαζκέλν απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ πνπ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ην βάξνο ηνπ αλζξψπνπ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ην βάξνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλαλ ρψξν. Σα δάπεδα απνηεινχληαη νπζηαζηηθά απφ ην ππφζηξσκα (ρακειφηεξν επίπεδν) γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ δαπέδνπ θαη απφ ην θάιπκκα δαπέδνπ, ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ λα πξνζθέξεη εθηφο ησλ άιισλ κηα θαιή επηθάλεηα αθελφο απφ αηζζεηηθήο πιεπξάο θαη αθεηέξνπ γηα πεξπάηεκα θαη γεληθά γηα θίλεζε πάλσ ζε απηά. ηα κνληέξλα θηήξηα, ην ππφζηξσκα ζπρλά πεξηιακβάλεη ειεθηξηθή θαισδίσζε, πδξαπιηθά ζπζηήκαηα θαη άιιεο θαηαζθεπέο, ηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί κέζα ζηνλ φγθν ηνπ Τποζηπώμαηα Γαπέδων Σν ππφζηξσκα παξέρεη ηελ ζηαζεξφηεηα ελφο δαπέδνπ. Πνιιά δάπεδα δελ έρνπλ μερσξηζηφ θάιπκκα ζην πάλσ κέξνο ηνπο, δειαδή ην πιηθφ ηνπ ππνζηξψκαηνο απνηειεί θαη ην πιηθφ ηνπ πάλσ κέξνπο ηνπ παηψκαηνο. Σν ππφζηξσκα κπνξεί επίζεο λα παξέρεη ππεξεζίεο, φπσο είλαη ζέξκαλζε κέζσ αγσγψλ πνπ ην δηαπεξλνχλ ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηέιεπζε ησλ αεξαγσγψλ γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ ρψξνπ. Σα πιηθά απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη ηα ππνζηξψκαηα είλαη δηαθνξεηηθά ζηηο εμήο δχν πεξηπηψζεηο Όηαλ ην ππφζηξσκα βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηεο γεο Όηαλ ην ππφζηξσκα θαηαζθεπάδεηαη ζε επίπεδν ςειφηεξν απφ απηφ ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο, φπσο είλαη απηφ ησλ νξφθσλ ελφο θηεξίνπ. 10

12 ηελ πξψηε πεξίπησζε αλαθέξεηαη φηη ην δάπεδν κπνξεί λα είλαη ε ίδηα ε γε, δειαδή ην ρψκα, ή λα είλαη ζηέξεεο πιάθεο απφ κπεηφλ. Σν κπεηφλ γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ πιαθψλ ηνπνζεηείηαη αθνχ πξψηα ην πιηθφ ηεο βάζεο γίλεη ίζην θαη θαιπθζεί απφ κηα ζηξψζε άκκνπ θαη γαξκπηιίνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ κπεηφλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κεηαιιηθέο βέξγεο, θπξίσο αλ ρξεηάδεηαη ε ελίζρπζε κέξνο ηνπ θηεξίνπ ππφ θαηαζθεπή. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ηα δάπεδα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ πάλσ ζε κεηαιιηθέο δνθνχο ζηήξημεο ή ζε παηνδφθαξα απφ μχιν, αηζάιη ή ηζηκέλην. Σα θαιχκκαηα ησλ παησκάησλ είλαη εθείλα πνπ νπζηαζηηθά έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη πεξηγξάθνπλ θάζε πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ δαπέδνπ ςνήθειρ Καηηγοπίερ Καλςμμάηων Σα θαιχκκαηα δαπέδσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηηο δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο, κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: Μαιαθά θαιχκκαηα Ξχιηλε επέλδπζε Διαζηηθά θαιχκκαηα θιεξά θαιχκκαηα Μνλνθφκκαηα ρεκηθά θαιχκκαηα PVC πιαζηηθά δάπεδα Μαιαθά θαιχκκαηα Σα ραιηά απνηεινχλ έλα είδνο θαιχκκαηνο δαπέδνπ, πθαληφ, θαηαζθεπαζκέλν απφ θπζηθέο ή ηερλεηέο ίλεο. Απηά πξνζθνιιψληαη ζηελ δνκή ηνπ δαπέδνπ, εθηείλνληαη ζπλήζσο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ ρψξνπ θαη δελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ κέξνο ζε κέξνο. Γηα ηελ επέθηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο θαη ηεο άλεζεο ηνπ ραιηνχ, ηνπνζεηείηαη πνιιέο θνξέο ζηελ θάησ πιεπξά έλα κνλσηηθφ ή πξνζηαηεπηηθφ ππφζηξσκα, θαηαζθεπαζκέλν απφ καιαθφ, ζπνγγψδεο ειαζηηθφ. 11

13 Ξχιηλε επέλδπζε Πνιιά δηαθνξεηηθά είδε μχινπ επεμεξγάδνληαη κε ζθνπφ λα απνηειέζνπλ επέλδπζε γηα ηα παηψκαηα θαη απνθηνχλ δχν αξρηθέο κνξθέο: ρνληξή ζαλίδα θαη παξθέ. Σα ζθιεξά μχια είλαη νπζηαζηηθά πην αλζεθηηθά απφ ηα καιαθά μχια. Έλα είδνο μχιηλεο επέλδπζεο παηψκαηνο είλαη ηα ανηικολληηά θύλλα ξύλος. Μνηάδνπλ πνιχ κε ηελ επέλδπζε ζθιεξνχ μχινπ αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηαζθεπάδνληαη κε θφληξα-πιαθέ ή απφ κεζαίαο ππθλφηεηαο ζχλνιν μχιηλσλ ηλψλ (MDF) κε έλα αλψηεξν ζηξψκα αληηθνιιεηψλ θχιισλ πιαζηηθνχ. Σα ανηικολληηά θύλλα ξύλος HDF απνηεινχληαη απφ κηα βάζε μχιηλσλ ηλψλ πνιχ κεγάιεο ππθλφηεηαο, κε αλψηεξν ζηξψκα έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα απφ δηαθνζκεηηθφ ραξηί θαη έλα δηαθαλέο πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα. Σν είδνο απηφ ηεο επέλδπζεο δαπέδσλ κπνξεί λα είλαη πην αλζεθηηθφ απφ ην απιφ, ζθιεξφ μχιν. Γηαηίζεηαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο παηέληεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ δηαθνξεηηθά είδε μχινπ ή αθφκα θαη θεξακηθά πιαθίδηα. Ζ επέλδπζε απφ κπακπνχ θαηαζθεπάδεηαη απφ ην θπηφ κπακπνχ θαη ζεσξείηαη έλα είδνο επίζηξσζεο ζθιεξνχ μχινπ, παξ φηη ηερληθά δελ είλαη μχιν. Σν κπακπνχ είλαη γλσζηφ γηα ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ θηιηθφηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ θελλώδηρ επέλδπζε είλαη έλα πιηθφ, ην νπνίν θαη θαηαζθεπάδεηαη σο ππνπξντφλ ηεο βειαληδηάο. Σα παηψκαηα απφ θειιφ ζεσξνχληαη νηθνινγηθά θαη ε επέλδπζε ησλ δαπέδσλ κπνξεί λα γίλεη είηε ζε πιαθίδηα είηε ζε ζαλίδεο θαη κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κε ή θαη ρσξίο ηελ ρξήζε θφιιαο. Δίλαη πνιχ αλζεθηηθά ράξε ζηελ θπςεισηή δνκή-κνξθή ηνπο, ε νπνία θαη επηηξέπεη ηελ παξακφξθσζή ηνπο έσο θαη 40% θαη ελ ζπλερεία ηελ επαλαθνξά ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. Διαζηηθά θαιχκκαηα Ζ ειαζηηθή επέλδπζε δαπέδσλ θαηαζθεπάδεηαη απφ πιηθά ηα νπνία έρνπλ θάπνηα ειαζηηθφηεηα. Πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά ηειηθά πξντφληα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ κνπζακά, ηνπο ιηλνηάπεηεο, ηα θχιια βηλπιίνπ, ηα πιαθάθηα βηλπιίνπ(vtc), ηνλ θειιφ(πιαθίδηα ή θχιια), ην θανπηζνχθ θαη άιια. Σν βηλχιην είλαη ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα απφ ηα ειαζηηθά θαιχκκαηα θαη θαηαζθεπάδεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ πνιπβηλπινρισξηδίνπ (PVC), πιαζηηθνπνηεηψλ θαη άιισλ ζπλζεηηθψλ θαη ζηαζεξνπνηεηψλ. Δθαξκφδεηαη ζπλήζσο πάλσ απφ μχιηλν ππφζηξσκα, κε ηελ ρξήζε θφιιαο. Οη ηχπνη ηεο θφιιαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίιινπλ απφ απηέο πνπ έρνπλ κεγάιε ζπγθέληξσζε πηεηηθψλ 12

14 νξγαληθψλ ζπλζεηηθψλ(voc s), έσο απηέο πνπ έρνπλ σο βάζε ην λεξφ θαη κε ρακειή ζπγθέληξσζε ζπλζεηηθψλ. θιεξά θαιχκκαηα Σα κεπαμικά πλακίδια πεξηιακβάλνπλ κία επξεία πνηθηιία απφ πήιηλα πξντφληα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ζεξκηθή επεμεξγαζία κε ηειηθή κνξθή κηθξά θνκκάηηα ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε ζνβά (πιηθφ πιήξσζεο απφ αζβέζηε θαη άκκν ή ηζηκέλην), κε ηνπο ζπλδέζκνπο κεηαμχ ησλ πιαθηδίσλ λα πιεξψλνληαη κε ηζηκέλην. Πνιιέο δηαθνξεηηθέο θπζηθέο πέηξεο θφβνληαη ζε δηάθνξα κεγέζε, ζρήκαηα θαη πάρε κε ζθνπφ ηελ ρξήζε ηνπο ζε δάπεδα. Γηα παξάδεηγκα, έλα κσζατθφ απνηειείηαη απφ πνιιά κηθξά θνκκάηηα πέηξαο δηαηεηαγκέλα έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζρέδην ή κηα εηθφλα, θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε πνιηηηζηηθά θαη ζξεζθεπηηθά θέληξα. Αθφκα, αλαθέξνπκε ην ηεξάηζν, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κάξκαξα ή απφ έλα ζχλνιν άιισλ πεηξψλ ηνπνζεηεκέλσλ κέζα ζε ζνβά θαη ρψκα θαη γπαιηζκέλσλ κέρξη λα γίλνπλ κηα ιεία επηθάλεηα. Σα θαιχκκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ιεηηνπξγνχλ σο κνλψζεηο, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνηηκνχληαη ζε ρψξνπο φπνπ είλαη αλαγθαία ε απνκάθξπλζε δεκηνπξγνχκελνπ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ. Μνλνθφκκαηα ρεκηθά θαιχκκαηα Τπάξρνπλ πνιιά δηαζέζηκα πιηθά ζε απηή ηελ θαηεγνξία επέλδπζεο δαπέδσλ. Απηά είλαη θπξίσο ιαηέμ, πνιπεζηέξεο, νπξαηζάλην ή δηάθνξα επνμεηδηθά ζηνηρεία, ηα νπνία θαη εθαξκφδνληαη ζε πγξή κνξθή ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο πνπ καο ελδηαθέξεη. Σέηνηα θαιχκκαηα δαπέδσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε πεξηνρέο κε πηζαλή παξνπζία πγξαζίαο, φπσο είλαη ηα εξγαζηήξηα ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο θαη παξαζθεπήο ηξνθίκσλ. Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ θνθθψδε ή πιαζηηθνπνηεκέλα ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο πξφζθπζεο ζην έδαθνο, θαζψο θαη ξεηηλνθνληάκαηα, ζηξψζεηο θαη βαθέο πξνζηαζίαο γηα ζθνπνχο θαλνληθήο ή κεζαίαο θαηαπφλεζεο θνξηίσλ. PVC πιαζηηθά δάπεδα Τπάξρνπλ δχν θχξηνη ηχπνη δαπέδσλ απφ PVC, ηα νκνηνγελή θαη ηα εηεξνγελή. Γηα επαγγεικαηηθή θαη βηνκεραληθή ρξήζε, ηα θπξηφηεξα δάπεδα απφ PVC πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα νκνηνγελή κε απμαλφκελε έκθαζε ζε 13

15 αληηζηαηηθνχο θαη αγψγηκνπο ηχπνπο. Ζ έλλνηα ησλ αγψγηκσλ θαη ησλ αληηζηαηηθψλ πιηθψλ θαη δαπέδσλ ζα εμεγεζεί ζηε ζπλέρεηα. Οκνηνγελή δάπεδα Απηά ηα δάπεδα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θχιια κε εληειψο ίδην πιηθφ θαη ζχλζεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη φια ηα θχιια πξέπεη λα είλαη ηδίνπ ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, κε ην πάρνο ηνπ δαπέδνπ λα είλαη ην πάρνο φισλ ησλ θχιισλ. Τπάξρνπλ δχν είδε νκνηνγελψλ δαπέδσλ: 1. ε ξνιφ, φπνπ ηα θχιια θαηαζθεπάδνληαη κε θπιίλδξνπο θαη κεηά επηθνιινχληαη κε ζεξκφ πξεζάξηζκα θαη 2. Πξεζαξηζκέλα, φπνπ ηα δάπεδα πξεζάξνληαη ζε αθαηέξγαζηα θνκκάηηα θαη κεηά θφβνληαη ζηα απαηηνχκελα πάρε. Δηεξνγελή δάπεδα Απηά ηα δάπεδα ζε ξνιφ απνηεινχληαη απφ πνιιά θχιια κε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε, αιιά απφ ηα ίδηα βαζηθά πιηθά. Δίλαη θζελφηεξα απφ ηα νκνηνγελή, αιιά δελ ελδείθλπληαη γηα βαξηά επαγγεικαηηθή ρξήζε. Δθαξκφδεηαη πάλσ ζε ιείεο, ζηεγλέο θαη ζηεγαλνπνηεκέλεο επηθάλεηεο κε ρξήζε εηδηθήο θφιιαο θαη θνξδφλη. 1.2 Γενικά πεπί Σηαηικού Ηλεκηπιζμού Ωο ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ, νξίδνπκε ηελ ειεθηξηθή θφξηηζε πνπ πξνθαιείηαη απφ αληζνξξνπία ειεθηξνλίσλ ζηελ επηθάλεηα ελφο πιηθνχ. Ζ αληζνξξνπία απηή παξάγεη έλα ειεθηξηθφ πεδίν, ην νπνίν κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα επεξεάζεη άιια αληηθείκελα ζε απφζηαζε Σπόποι Γημιοςπγίαρ ηαηικού Ηλεκηπιζμού Οη πην δηαδεδνκέλνη ηξφπνη δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ, νη νπνίνη θαη αλαιχνληαη παξαθάησ, είλαη ε θφξηηζε ελφο ζψκαηνο κέζσ ηεο ηξηβήο ( ηξηβνειεθηξηθή θφξηηζε), ε επαγσγή, ν βνκβαξδηζκφο ελφο πιηθνχ κε θνξηηζκέλα ηφληα θαη ε επαθή κε έλα άιιν θνξηηζκέλν πιηθφ. 14

16 Σπιβοηλεκηπιζμόρ Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο δεκηνπξγίαο ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ είλαη ε επαθή θαη ν δηαρσξηζκφο δχν πιηθψλ, ν ιεγφκελνο ηξηβνειεθηξηζκφο (ηξηβνειεθηξηθή θφξηηζε), θαηά ηνλ νπνίν παξαηεξείηαη κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ κεηαμχ ησλ πιηθψλ. Σα άηνκα ησλ αθφξηηζησλ αξρηθά πιηθψλ έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ πξσηνλίσλ θαη ειεθηξνλίσλ. Όηαλ ηα δχν πιηθά φκσο έξρνληαη αθφκα θαη ζε απιή επαθή κεηαμχ ηνπο θαη δηαρσξίδνληαη, ειεθηξφληα κεηαθέξνληαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ελφο πιηθνχ ζηελ επηθάλεηα ηνπ άιινπ. Σν πνηφ πιηθφ δέρεηαη θαη ην πνηφ δίλεη ειεθηξφληα εμαξηάηαη απφ ηελ θχζε ησλ δχν πιηθψλ. Απηφ πνπ ζα δψζεη ειεθηξφληα ζα γίλεη απηφκαηα ζεηηθά θνξηηζκέλν πιηθφ, ελψ ην άιιν πνπ ζα ηα δερηεί ζα γίλεη αξλεηηθά θνξηηζκέλν. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο είλαη θαηά ην βάδηζκα ελφο αηφκνπ πάλσ ζε έλα δάπεδν ή θαηά ηελ επαθή κηαο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο κε θάπνην χθαζκα θάιπςεο (Δηθφλα ). Δικόνα : Φφξηηζε επηθάλεηαο κέζσ βάδηζεο Δικόνα : Φφξηηζε νπδέηεξσλ αληηθεηκέλσλ κέζσ ηξηβήο 15

17 Έλα ελεξγεηαθφ δηάγξακκα γηα ηα ειεθηξφληα ζην εζσηεξηθφ ελφο κεηάιινπ (αγψγηκνπ πιηθνχ) παξνπζηάδεη ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο ζηάζκεο ζην πιηθφ, ζε ζρέζε κε έλα ελεξγεηαθφ επίπεδν αλαθνξάο εθηφο ηνπ κεηάιινπ, φπσο είλαη ην θελφ. Έλα ηππηθφ ελεξγεηαθφ δηάγξακκα θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα( ρήκα ). σήμα : Σππηθφ ελεξγεηαθφ δηάγξακκα κεηάιινπ Σν δηάγξακκα απηφ δείρλεη πσο είλαη απαξαίηεην λα δψζνπκε ζηα ειεθηξφληα ηνπ κεηάιινπ κηα πνζφηεηα ελέξγεηαο ίζε κε θ (έξγν εμφδνπ), κε ζθνπφ απηά λα απνθνιιεζνχλ απφ ην κέηαιιν θαη λα πεξάζνπλ ζην θελφ κε κεδεληθή θηλεηηθή ελέξγεηα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θπξίσο κέζσ ζέξκαλζεο (ζεξκηνληθή εθπνκπή), κέζσ ελφο ηζρπξνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ή κέζσ αιιειεπίδξαζεο κε άιια ειεθηξφληα. Δάλ δχν αλφκνηα πιηθά έξζνπλ ζε επαθή κεηαμχ ηνπο, ζα ππάξμεη κηα κεηαθνξά ειεθηξνλίσλ απφ ην έλα κέηαιιν ζην άιιν, κέρξηο φηνπ ηα δπλακηθά ησλ κεηάιισλ λα είλαη ηέηνηα ψζηε νη ζηάζκεο Fermi(Δ F ) λα εμηζσζνχλ, φπσο θαίλεηαη γηα δχν πιηθά ζην ζρήκα ( βνιθξάκην θαη θαίζην). Ζ δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ δχν κεηάιισλ, αγλνψληαο ηελ χπαξμε αξρηθψλ θνξηίσλ θαη ελεξγεηαθψλ ζηαζκψλ, είλαη ev= θ Cs θ w, ( ) ελψ ην θνξηίν πνπ έρεη αλαπηπρζεί ιφγσ ηεο επαθήο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: Cs Q επαθήο = V*C επαθήο = W e * C επαθήο = Q ) Cs ( = Q ) W (, ( ) Όπνπ 16

18 Q () Cs είλαη ην πιενλάδνλ ζεηηθφ θνξηίν ηνπ ελφο κεηάιινπ( θαηζίνπ) Q () W είλαη ην πιενλάδνλ αξλεηηθφ θνξηίν ηνπ άιινπ κεηάιινπ( βνιθξακίνπ) V είλαη ε κέγηζηε ηάζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ δχν κεηάιισλ C επαθήο είλαη ε ρσξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δχν κεηάιισλ ζε επαθή, θαη ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην ζρήκα ησλ κεηάιισλ θαη ηελ χπαξμε ή κε ζηξψκαηνο νμεηδίνπ κεηαμχ ηνπο. H ζηάζκε Fermi ζπλήζσο νξίδεηαη απφ ην πςειφηεξν ελεξγεηαθφ επίπεδν πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ ειεθηξφλην ζηελ δεζκηθή ζεκειηψδε θαηάζηαζε, θαη ε κεηαθνξά ησλ ειεθηξνλίσλ γίλεηαη απφ ην πιηθφ κε ηελ πςειφηεξε ζηάζκε Fermi πξνο ην πιηθφ κε ηελ ρακειφηεξε ζηάζκε Fermi. ηελ πεξίπησζή καο ειεθηξφληα κεηαθέξνληαη απφ ην θαίζην ζην βνιθξάκην, κέρξη ηα επίπεδα Fermi ηνπο, E F-Cs θαη E F-W, λα εμηζσζνχλ. Έηζη, ην βνιθξάκην γίλεηαη αξλεηηθά θνξηηζκέλν, ελψ ηα θαίζην ζεηηθά θνξηηζκέλν. Σα ειεθηξφληα θαηαλέκνληαη ζε πνιχ κηθξφ βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ησλ δχν κεηάιισλ, πνπ αλαθέξεηαη ζαλ απφζηαζε Thomas- Fermi (Thomas-Fermi screening distance). Λφγσ ησλ αληηζέησλ θνξηίσλ ησλ δχν επηθαλεηψλ, δεκηνπξγείηαη ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν. σήμα : Δλεξγεηαθφ δηάγξακκα γηα ην δεχγνο θαηζίνπ(cesium)- βνιθξακίνπ(tungsten): (α) Σν θαίζην θαη ην βνιθξάκην δελ βξίζθνληαη ζε επαθή θαη έηζη ηα ελεξγεηαθά επίπεδα θελνχ πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ αλ θαη ηα δχν βξίζθνληαη ζην ίδην δπλακηθφ. (β) Σα δχν πιηθά έρνπλ έξζεη ζε επαθή θαη ειεθηξφληα έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ην θαίζην ζην βνιθξάκην, έσο φηνπ νη ζηάζκεο Fermi λα 17

19 ηζνζηαζκηζηνχλ. Έηζη, ην βνιθξάκην γίλεηαη αξλεηηθά θνξηηζκέλν θαη ην θαίζην ζεηηθά θνξηηζκέλν. Ζ δηαθνξά ζηα έξγα εμφδνπ είλαη ίζε κε 2.6 ev. Σν ζρήκα α δείρλεη ην δηάγξακκα δπλακηθήο ελέξγεηαο γηα ηα ειεθηξφληα ησλ δχν κεηάιισλ πξηλ απφ ηελ επαθή, ελψ ην ζρήκα β δείρλεη ην δηάγξακκα ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο κεηά ηελ επαθή θαη απνθαηάζηαζε ηεο ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο. Όζνλ αθνξά ηα κνλσηηθά πιηθά, ηα ειεθηξφληα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηαθνξά απηή κεηαμχ πιηθψλ είλαη θπξίσο ηα επηθαλεηαθά ειεθηξφληα. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλαο γεληθφο πίλαθαο ηξηβνειεθηξηζκνχ, ν νπνίνο νπζηαζηηθά δείρλεη ην πψο θνξηίδνληαη θαηά ηελ ηξηβή δηάθνξα πιηθά. Απηά πνπ απέρνπλ πεξηζζφηεξν κεηαμχ ηνπο ζε απηφλ ηνλ πίλαθα δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο ηζρπξφηεξεο ειεθηξηθήο θφξηηζεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ απέρνπλ ιηγφηεξν κεηαμχ ηνπο. Τςπική ηπιβοηλεκηπική ζειπά Πεπιζζόηεπο θεηικό θοπηίο(+) Γνχλα θνπλειηνχ Γπαιί Μίθα Μαιιηά αλζξψπνπ Νάηινλ Μαιιί δψνπ Σξίρσκα Μφιπβδνο Μεηάμη Αινπκίλην Υαξηί Βακβάθη Αηζάιη Ξχιν Ήιεθηξν Κεξί Νηθέιην, ραιθφο, νξείραιθνο, αζήκη Υξπζφο, πιαηίλα Θείν πλζεηηθφ ειαζηηθφ 18

20 Πνιπεζηέξαο Εειαηίλε Ππξίηην Σεθιφλ Πεπιζζόηεπο απνηηικό θοπηίο(-) Απηή ε δηαδηθαζία ηεο επαθήο, ηεο κεηαθνξάο ειεθηξνλίσλ θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ πιηθψλ δεκηνπξγεί ειεθηξηθή θφξηηζε, ε έληαζε θαη ε πνζφηεηα ηεο νπνίαο εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: Σν ζεκείν ηεο επαθήο ησλ δχν πιηθψλ Σελ ηαρχηεηα ηνπ δηαρσξηζκνχ Σελ ζρεηηθή πγξαζία πεξηβάιινληνο (Τ) Φόπηιζη μέζω μπαηαπίαρ (πηγήρ ηάζηρ) πλδένληαο κηα κπαηαξία (πεγή ηάζεο) κεηαμχ δχν αληηθεηκέλσλ, ε θφξηηζε κεηαθέξεηαη κεηαμχ ηνπο. Ζ κπαηαξία παξέρεη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά, θαη φρη ηελ δεκηνπξγία, απηήο ηεο θφξηηζεο. Ζ πνζφηεηα ηεο κεηαθεξφκελεο θφξηηζεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο,c, θαη ηεο ηάζεο, V, κεηαμχ ησλ δχν αληηθεηκέλσλ θαη παξηζηάλεηαη απφ ηελ ζρέζε Q=CV. Δάλ απηά, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη θνξηηζκέλν, έξζνπλ ζε ειεθηξηθή επαθή, ε θφξηηζε κεηαθέξεηαη κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, κέρξη ε δηαθνξά δπλακηθνχ ηνπο λα κεδεληζηεί. Ζ κεηαθεξφκελε θφξηηζε είλαη κηα ζπλάξηεζε ηεο γεσκεηξίαο ησλ δχν αληηθεηκέλσλ. Αθφκα θαη αλ απηά δελ είλαη αγψγηκα, αιιά έρνπλ κνλσηηθέο ηδηφηεηεο, έρνπλ πεπεξαζκέλε αληίζηαζε θαη θνξηία ζα κεηαθεξζνχλ αθφκα θαη κεηαμχ ησλ κνλσηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ειεθηξηθψλ θνξηίσλ δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε r η= ( ),φπνπ ε ν = 8,854*10-12 F/m, ε r είλαη ε ζρεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ πιηθνχ, θαη ζ είλαη ε αγσγηκφηεηα ηνπ ελδηάκεζνπ δηαζηήκαηνο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ. 19

21 Φόπηιζη εξ επαγωγήρ Όηαλ έλα αγψγηκν αληηθείκελν βξεζεί κέζα ζε έλα ειεθηξηθφ πεδίν, ηφηε απηφ πνιψλεηαη, θαη ηα ειεθηξηθά ηνπ θνξηία, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, δηαρσξίδνληαη. Ζ έλλνηα ηεο πφισζεο ζα επεμεγεζεί πεξηιεπηηθά παξαθάησ. Δάλ ην αληηθείκελν είλαη αξρηθά απνκνλσκέλν θαη νπδέηεξν ειεθηξηθά, ζα παξακείλεη ειεθηξηθά νπδέηεξν κέζα ζην ειεθηξηθφ πεδίν πνιψζεσο. Παξφια απηά, εάλ έξζεη ζε άκεζε επαθή κε δηάθνξα κεηαιιηθά πιηθά ή αθφκα θαη ηνλ άλζξσπν, κπνξεί λα θνξηηζηεί ειεθηξηθά. Ζ δηαδηθαζία ηεο θνξηίζεσο εμ επαγσγήο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα Δικόνα : Φφξηηζε αληηθεηκέλνπ κέζσ επαγσγήο θαη επαθή κε γεησκέλε κεηαιιηθή βέξγα Γηα ηελ εμ επαγσγήο θφξηηζε, είλαη απαξαίηεην έλα εμσηεξηθφ ειεθηξηθφ πεδίν, ελψ ην αληηθείκελν πξέπεη λα έρεη κηθξή ρξνληθή ζηαζεξά ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν επηβνιήο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα επαθήο κε ην άιιν κεηαιιηθφ πιηθφ. Ζ θπζηθή επαθή κεηαμχ ηεο πεγήο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ δελ είλαη απαξαίηεηε θαηά ηελ θφξηηζε εμ επαγσγήο. Φφξηηζε εμ επαγσγήο κπνξεί αθφκα λα ζπκβεί φηαλ δχν απνκνλσκέλα νπδέηεξα κεηαιιηθά αληηθείκελα έξζνπλ ζε επαθή ζην εζσηεξηθφ ελφο ειεθηξηθνχ πεδίνπ πνιψζεσο. Μεηά ηελ επαθή, ηα δχν αληηθείκελα εκθαλίδνληαη ζαλ έλα ζην ειεθηξηθφ πεδίν, θαη ην κεγαιχηεξν απφ απηά πνιψλεηαη. Δάλ ηα δχν αληηθείκελα ρσξηζηνχλ, ηφηε θαη ηα δχν θνξηίδνληαη φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα

22 Δικόνα : Φφξηηζε αληηθεηκέλνπ κέζσ επαγσγήο θαη επαθή κε πεξηθεξφκελν κεηαιιηθφ αληηθείκελν Όζνλ αθνξά ηελ εμ επαγσγήο θφξηηζε ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ, ε δηαδηθαζία κνηάδεη πνιχ κε απηή ηεο θφξηηζεο ησλ κεηάιισλ, πνπ κφιηο πεξηγξάθεθε, κε ηελ κφλε δηαθνξά πσο, αλ έλα εμσηεξηθφ ειεθηξηθφ πεδίν ή έλα θνξηηζκέλν ζψκα πιεζηάζεη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ, ηφηε ηα αηνκηθά θνξηία πνιψλνληαη. Ζ πφισζε απηή ησλ αηνκηθψλ θνξηίσλ δεκηνπξγεί έλα θνξηίν εμ επαγσγήο, πνπ βξίζθεηαη φκσο κφλν ζηελ επηθάλεηα ηνπ κνλσηή, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα , θαη ην νπνίν ιφγσ ηεο κνλσηηθήο απηήο ηδηφηεηαο δελ είλαη ειεχζεξν λα θηλεζεί, φπσο ζηα κέηαιια. Δικόνα : Δπαθή θνξηηζκέλνπ αληηθεηκέλνπ κε ηελ επηθάλεηα κνλσηηθνχ πιηθνχ 21

23 Φόπηιζη μέζω ηος θαινομένος Corona Γεληθά, απηφ ην είδνο θφξηηζεο ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ νπδεηεξνπνίεζε θνξηηζκέλσλ επηθαλεηψλ πνπ κπνξεί λα θηλδπλεχνπλ απφ ην θαηλφκελν ESD (ειεθηξνζηαηηθή εθθφξηηζε). To επφκελν ζρήκα δείρλεη ηελ εθαξκνγή ζεηηθήο, ζπλερνχο (DC) ηάζεο ζε έλα αηρκεξφ ειεθηξφδην. Θεηηθά ηφληα θαηαθάζνληαη ζε κηα κνλσηηθή επηθάλεηα θαη δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο ειεθηξηθφ πεδίν. Απηφ ην ειεθηξηθφ πεδίν κπνξεί λα δηαζπάζεη ην κέζν γχξσ απφ απηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κνλσηηθνχ επηπέδνπ, θαη ηειηθά δεκηνπξγείηαη ηνληζκφο. Απηφ ην πεδίν θαη ηα ηφληα πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηνλ ηνληζκφ ζα πεξηνξίζνπλ ηελ δεκηνπξγία θφξηηζεο πάλσ ζηελ κνλσηηθή επηθάλεηα. Δικόνα : Φφξηηζε ελφο κνλσηηθνχ επηπέδνπ κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ Corona Αξλεηηθέο, ζπλερείο ηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε αξλεηηθψλ ηφλησλ, ελψ ελαιιαζζφκελεο ηάζεηο(αc) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ησλ δχν εηδψλ ηφλησλ. Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ππάξρνπλ θαη άιιεο κέζνδνη δεκηνπξγίαο ειεθηξνζηαηηθήο θφξηηζεο, φπσο είλαη κέζσ αθηηλψλ ςχμεο, ηφλησλ θαη ειεθηξνλίσλ, κέζσ ζεξκηνληθήο εθπνκπήο, κέζσ ηνπ θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ, ηεο ξαδηελεξγνχ απνζχλζεζεο, ηεο πεδηαθήο εθπνκπήο θαη ηεο κεραληθήο δηάζπαζεο. Ζιεθηξνζηαηηθή θφξηηζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αθφκα θαη ζε πγξά ηα νπνία δηέξρνληαη κέζσ κεραληζκψλ ςεθαζκνχ, παξά ηελ έιιεηςε εμσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ. 22

24 Η μικποζκοπική πποζέγγιζη ηηρ πόλωζηρ ηων διηλεκηπικών ςλικών Μηα ειεθηξηθή δηπνιηθή ξνπή είλαη ν ζπλδπαζκφο ελφο ζεηηθνχ θνξηίνπ +Q θαη ελφο ίζνπ ζε κέηξν αξλεηηθνχ θνξηίνπ Q. Αλ a είλαη ην δηάλπζκα απφ ην αξλεηηθφ ζην ζεηηθφ θνξηίν, ηφηε ε ηλεκηπική διπολική ποπή νξίδεηαη δηαλπζκαηηθά σο p=qa ( ) Σα πιηθά, αγψγηκα θαη κε, αλ θαη είλαη ειεθηξηθά νπδέηεξα(q ζπλνιηθφ =0), απνηεινχληαη απφ κφξηα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχληαη απφ θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα (ζεηηθά θνξηηζκέλνπο ππξήλεο θαη αξλεηηθά ειεθηξνληθά λέθε). Όηαλ δελ εθαξκφδεηαη εμσηεξηθφ ειεθηξηθφ πεδίν, ζπκπίπηνπλ ηα ζηαηηζηηθά θέληξα ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ θνξηίσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα θάζε άηνκν μερσξηζηά. Σα θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα επεξεάδνληαη απφ ηελ επίδξαζε θάπνηνπ εμσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ην νπνίν αζθεί αληίζεηεο δξάζεηο ζηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά θνξηηζκέλα ηκήκαηα ηνπ κνξίνπ, πξνθαιψληαο αληίζεηεο κεηαηνπίζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ηνπο θαη, έηζη, πολώνει ην κφξην. Γηα ηα δηειεθηξηθά (κνλσηηθά) πιηθά θπξίσο, απηέο νη κεηαηνπίζεηο πεξηνξίδνληαη απφ ηζρπξέο δπλάκεηο απνθαηάζηαζεο, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηελ λέα θαηαλνκή θνξηίσλ κέζα ζηα άηνκα θαη ζηα κφξηα, έηζη ψζηε ζπάληα λα μεπεξλνχλ έλα κηθξφ θιάζκα ηεο δηακέηξνπ ηνπ κνξίνπ. Όζν κηθξφηεξεο κνλσηηθέο ηδηφηεηεο έρεη έλα πιηθφ, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη κεηαηνπίζεηο κεηαμχ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ θνξηίσλ. Ζ δηπνιηθή ζπκπεξηθνξά ελφο κνξίνπ πξνθχπηεη απφ θπξίσο ηξείο δηαθνξεηηθέο αηηίεο. Ζ πξψηε είλαη φηη ην ειεθηξνληθφ λέθνο θάζε αηφκνπ κεηαθηλείηαη ζρεηηθά κε ηνλ ππξήλα ηνπ, ιφγσ ηεο παξνπζίαο θάπνηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηπνιηθήο ξνπήο. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη ηλεκηπονική πόλωζη(α e ). Ζ δεχηεξε αηηία είλαη φηη ην κφξην κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί απφ αληίζεηα θνξηηζκέλα ηφληα, ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηηο ζέζεηο ηζνξξνπίαο ηνπο ππφ ηελ επίδξαζε ελφο ειεθηξηθνχ πεδίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ ιονηική ή μοπιακή πόλωζη(α i ). Ζ ηξίηε αηηία είλαη φηη ην κφξην κπνξεί λα απνηειείηαη απφ δηάηαμε αηφκσλ, ηα νπνία, αθφκε θαη θαηά ηελ απνπζία ειεθηξηθνχ πεδίνπ, δεκηνπξγνχλ δηπνιηθέο ξνπέο ηπραία πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην ρψξν. Ζ παξνπζία ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζηε ζπλέρεηα πξνθαιεί κεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ δηπνιηθψλ ξνπψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηνπ, κε απνηέιεζκα ηελ πόλωζη λόγω πποζαναηολιζμού(α d ). Οη ηξείο απηέο αηηίεο κπνξεί λα ππάξρνπλ ηαπηφρξνλα ζε θάπνην πιηθφ. Όηαλ ζπλππάξρνπλ νη κεραληζκνί ηεο ειεθηξνληθήο πφισζεο, ηεο ηνληηθήο πφισζεο θαη ηεο πφισζεο πξνζαλαηνιηζκνχ, ηφηε ε κέζε επαγφκελε 23

25 δηπνιηθή ξνπή αλά κφξην ζα είλαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζπληζησζψλ κε φξνπο ηνπηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ E, p μέζη = α e Δ + α i Δ + α d E=(α e + α i + α d )Δ ( ) Τπάξρεη θαη ε ιεγφκελε διεπιθανειακή πόλωζη(α if ), ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηελ παξαπάλσ εμίζσζε, αθνχ εκθαλίδεηαη ζηηο δηεπηθάλεηεο. Λίγα ιφγηα θαη γηα απηή ηελ κνξθή πφισζεο ζα δηαηππσζνχλ παξαθάησ. Ηλεκηπονική πόλωζη Tν κνληέιν ελφο αηφκνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ζεηηθά θνξηηζκέλν ππξήλα, κε θνξηίν έζησ +q, θαη έλα ζθαηξηθά ζπκκεηξηθφ ειεθηξνληθφ λέθνο, κε ζπλνιηθφ θνξηίν έζησ q θαη ζηαζεξή ππθλφηεηα, ην νπνίν ηνλ πεξηβάιιεη. Ο ππξήλαο ζεσξείηαη σο ζεκεηαθφ θνξηίν, κε πνιχ κηθξή αθηίλα ζε ζρέζε κε ηελ αθηίλα R ηνπ ειεθηξνληθνχ λέθνπο. Υσξίο ηελ επίδξαζε εμσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ε δηπνιηθή ξνπή ηνπ αηφκνπ είλαη κεδεληθή. Με ηελ παξνπζία ειεθηξηθνχ πεδίνπ E, ν ππξήλαο κεηαθηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηνπ θαη ην ειεθηξνληθφ λέθνο αληίζεηα, πξνθαιψληαο παξακφξθσζε ζην άηνκν. Δπεηδή ηα ειεθηξφληα έρνπλ πνιχ κηθξή κάδα, ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ γξήγνξε αληίδξαζε ζηηο κεηαβνιέο ηνπ επηβαιιφκελνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Σψξα ην θέληξν ηνπ αξλεηηθνχ θνξηίνπ δελ ζπκπίπηεη πιένλ κε ηνλ ζεηηθφ ππξήλα θαη γη απηφ εκθαλίδεηαη ειεθηξηθή δηπνιηθή ξνπή. Όηαλ νη ηηκέο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ δελ είλαη πνιχ κεγάιεο, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν θνξηίσλ θαη επνκέλσο ε δηπνιηθή ξνπή p e είλαη αλάινγε ηνπ πεδίνπ, ελψ ηζρχεη ε ζρέζε p e =α e E, κε α e =4πε ν R 3 λα νξίδεηαη σο ε ειεθηξνληθή πνισζηκφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο γηα θάζε άηνκν. Ιονηική πόλωζη Ζ ηνληηθή πφισζε (ή αιιηψο κνξηαθή πφισζε) εκθαλίδεηαη ζηνπο ηνληηθνχο θξπζηάιινπο, φπσο ην NaCl, ην KCl θαη ην LiBr. Οη ηνληηθνί θξχζηαιινη απνηεινχληαη απφ δηαθξηηά ηφληα πνπ θαηαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεγκαηηθέο ζέζεηο θαη θάζε δεχγνο αληίζεηα θνξηηζκέλσλ ηφλησλ έρεη δηπνιηθή ξνπή. Ζ δηπνιηθή ξνπή p i γηα ην θάζε δεχγνο ηφλησλ ηνπ πιέγκαηνο ηζνχηαη κε p i =qa i,φπνπ q είλαη θαηά απφιπηε ηηκή ην θνξηίν ησλ ηφλησλ ηνπ δεχγνπο θαη a i είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θνξηίσλ +q θαη q. Απνπζία εμσηεξηθνχ πεδίνπ, ην ζηεξεφ δελ έρεη ζπλνιηθή 24

26 πφισζε, αθνχ νη δηπνιηθέο ξνπέο έρνπλ ίδηα κέηξα θαη αληίζεηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο, θαη έηζη εμνπδεηεξψλνληαη αλά δχν, δειαδή ηζρχεη φηη p i =0. Παξνπζία ελφο πεδίνπ E, ε ζπλνιηθή ξνπή πιένλ δελ είλαη κεδεληθή, αιιά εμαξηάηαη απφ ην ειεθηξηθφ πεδίν E. Ηζρχεη ε ζρέζε p μέζη = α i Δ, φπνπ α i ε ηνληηθή πνισζηκφηεηα πνπ νξίδεηαη ζπλαξηήζεη ηνπ πεδίνπ πνπ επελεξγεί ζε θάζε ηφλ. Πόλωζη πποζαναηολιζμού Πφισζε δηπνιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ εκθαλίδνπλ ζπλήζσο ηα πνιηθά πγξά (π.ρ. λεξφ, αιθνφιεο, αθεηφλεο θαη δηάθνξνη ειεθηξνιχηεο) θαη ηα πνιηθά αέξηα (π.ρ. αέξην HCl θαη αηκφο). Μπνξεί επίζεο λα παξνπζηαζηεί ζηα ζηεξεά αλ απηά πεξηέρνπλ κφληκα δίπνια εληφο ηεο δνκήο ηνπο (κφληκε δηπνιηθή ξνπή p 0 ). ηελ πγξή ή ηε ζηεξεά θαηάζηαζε, θαη απνπζία ειεθηξηθνχ πεδίνπ, ηα κφξηα έρνπλ ηπραίνπο πξνζαλαηνιηζκνχο. Όηαλ εθαξκνζηεί έλα ειεθηξηθφ πεδίν, ηφηε ηα δίπνια ηείλνπλ λα επζπγξακκηζηνχλ πξνο ην πεδίν. Σα αληίζεηα θνξηία πθίζηαληαη δπλάκεηο πνπ ηα σζνχλ πξνο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο, φκσο ν ζηεξεφο δεζκφο αλάκεζα ζηα ηφληα απηά ηα ζπγθξαηεί ελσκέλα, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ζην κφξην επελεξγεί κηα ξνπή γχξσ απφ ην θέληξν κάδαο ηνπ. Ζ ξνπή πξνθαιεί ηελ πεξηζηξνθή ηνπ κνξίνπ θαη ηελ επζπγξάκκηζή ηεο κε ην πεδίν E. Αλ φια ηα κφξηα κπνξνχζαλ λα πεξηζηξαθνχλ θαη λα επζπγξακκηζηνχλ κε ην εθαξκνδφκελν πεδίν, ηφηε ε πφισζε ηνπ ζηεξενχ ζα ήηαλ Ρ=Νp 0, φπνπ Ν ην πιήζνο ησλ κνξίσλ αλά κνλάδα φγθνπ. Δμαηηίαο φκσο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, ηα κφξηα θηλνχληαη κε ηπραίν ηξφπν ζηνλ ρψξν θαη ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ. Οη ζπγθξνχζεηο απηέο θαηαζηξέθνπλ ηελ επζπγξάκκηζε ησλ δηπφισλ. Δπνκέλσο, ε ζεξκηθή ελέξγεηα θαζηζηά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ δηπνιηθψλ ξνπψλ, ηπραίν. Τπάξρεη φκσο κηα κέζε δηπνιηθή ξνπή αλά κφξην,p κέζε, ε νπνία δελ είλαη κεδεληθή θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζχκθσλα κε ην πεδίν. Άξα έρνπκε νιηθή πφισζε ηνπ πιηθνχ, ηελ πόλωζη πποζαναηολιζμού. Ζ κέζε δηπνιηθή ξνπή ζηελ πφισζε πξνζαλαηνιηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ελέξγεηα ησλ δηπφισλ αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή Boltzmann, φηη δειαδή ε πηζαλφηεηα λα έρεη έλα δίπνιν ελέξγεηα Δ είλαη αλάινγε ηνπ exp(-e/kt), ηζνχηαη κε 2 p 0E p κέζε =, κε p 0 = αq ( ) 3 kt 25

27 Ζ πνισζηκφηεηα δηπνιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ α d, ζε αληίζεζε κε ηελ ειεθηξνληθή θαη ηνληηθή πνισζηκφηεηα, εμαξηάηαη έληνλα απφ ηε ζεξκνθξαζία, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε ζρέζε α d = 2 p 0 3kT ( ) Διεπιθανειακή πόλωζη Ζ δηεπηθαλεηαθή πφισζε ιακβάλεη ρψξα φηαλ ππάξρεη ζπζζψξεπζε θνξηίνπ ζηελ δηεπηθάλεηα κεηαμχ δχν πιηθψλ ή κεηαμχ δχν πεξηνρψλ ηνπ ίδηνπ πιηθνχ. Σν απινχζηεξν παξάδεηγκα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε δηεπηθαλεηαθή πφισζε πνπ νθείιεηαη ζηε ζπζζψξεπζε θνξηίνπ ζην δηειεθηξηθφ ζηελ πεξηνρή θνληά ζε έλα απφ ηα ειεθηξφδηα. Δάλ ζε έλα πιηθφ ππάξρεη ίζνο αξηζκφο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ηφλησλ, ε εθαξκνγή ελφο ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζε απηά έρεη σο απνηέιεζκα ηα ζεηηθά ηφληα λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ην αξλεηηθφ ειεθηξφδην. Σα ζεηηθά ηφληα φκσο δελ κπνξνχλ λα εμέιζνπλ απφ ην δηειεθηξηθφ θαη λα εηζέιζνπλ ζηελ θξπζηαιιηθή δνκή ηνπ κεηαιιηθνχ ειεθηξνδίνπ. Έηζη, ζπζζσξεχνληαη απιψο ζηελ δηεπηθάλεηα, δεκηνπξγψληαο έλα ζεηηθφ, ρσξηθφ, επηθαλεηαθφ θνξηίν, ην νπνίν θαη έιθεη φιν θαη πεξηζζφηεξα ειεθηξφληα ζην αξλεηηθφ ειεθηξφδην. Ο φξνο δηεπηθαλεηαθή πφισζε πξνθχπηεη, επεηδή ηα ζεηηθά θνξηία πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηελ δηεπηθάλεηα θαη ηα αξλεηηθά θνξηία ηνπ δηειεθηξηθνχ δεκηνπξγνχλ δηπνιηθέο ξνπέο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πφισζεο θαη ησλ θαηεγνξηψλ απηήο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία Καηηγοπιοποίηζη ηων Ηλεκηποζηαηικών Δκθοπηίζεων ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ δελ είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ δχν αγψγηκα ειεθηξφδηα γηα λα ζπκβεί εθθφξηηζε. Δπηπιένλ, γεηψλνληαο έλα αγψγηκν αληηθείκελν δελ εμαιείθεηαη πιήξσο ν θίλδπλνο εκθάληζεο εθθνξηίζεσλ. Δθθφξηηζε κπνξεί λα γίλεη θαη απφ κηα κνλσηηθή επηθάλεηα ζε έλα γεηηνληθφ αγψγηκν ειεθηξφδην. Έλαο γλσζηφο ηξφπνο ειεθηξνζηαηηθήο εθθφξηηζεο είλαη κε ηελ εθδήισζε ζπηλζήξσλ, θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ δηάζπαζε ηνπ αέξα κεηαμχ δχν απνκνλσκέλσλ ειεθηξνδίσλ ή αγψγηκσλ αληηθεηκέλσλ, φηαλ ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηνπο είλαη επαξθψο κεγάιε. Γηα ηελ απνθπγή εθδήισζεο θάζε άιινπ είδνπο 26

28 εθθφξηηζεο, θαη ηα δχν ειεθηξφδηα δελ πξέπεη λα είλαη ηφζν αηρκεξά, έηζη ψζηε ην πεδίν κεηαμχ ηνπο λα είλαη ζρεηηθά νκνγελέο. Γηα λα είλαη ην πεδίν νκνγελέο, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ειεθηξνδίσλ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αθηίλα θακππιφηεηαο ηεο επηθάλεηαο θαη ησλ δχν ειεθηξνδίσλ. Σφηε είλαη θαη πην πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ ζπηλζεξηζκνί δηάζπαζεο ηνπ αέξα κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αθηίλα ελφο έζησ ειεθηξνδίνπ, ην ειεθηξηθφ πεδίν είλαη αλνκνηνγελέο κεηαμχ ησλ δχν ειεθηξνδίσλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα : Δικόνα : Εεχγε ειεθηξνδίσλ κε δηαθνξεηηθέο αθηίλεο θακππιφηεηαο Απηνχ ηνπ είδνπο ε εθθφξηηζε ζεσξείηαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο εθθφξηηζεο ζε ειεθηξνζηαηηθνχο θηλδχλνπο, φπσο είλαη θαηά ην άγγηγκα ηνπ πφκνινπ κηαο πφξηαο. Ζ κέγηζηε δπλαηή ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα απειεπζεξσζεί είλαη ίζε κε CV 2 /2, φπνπ C είλαη ε ρσξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δχν ειεθηξνδίσλ θαη V είλαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηνπο. Ο κεδεληζκφο ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ, γεηψλνληαο ηα δχν ειεθηξφδηα, είλαη έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο εθθφξηηζεο απηήο, πνπ κπνξεί λα εγθπκνλεί θηλδχλνπο. Έλαο άιινο ηξφπνο ειεθηξνζηαηηθήο εθθφξηηζεο είλαη κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ Corona, φπνπ φηαλ ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, θνληά ζε κηα αηρκεξή, αγψγηκε επηθάλεηα ζε αθηίλα θακππιφηεηαο κηθξφηεξε απφ 5mm είλαη επαξθψο κεγάιε, παξαηεξείηαη ηνπηθή δηάζπαζε θνληά ζηελ επηθάλεηα. Ζ ηάζε εθαξκνγήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθδήισζε ηεο δηάζπαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηθφηεηα ηεο ηάζεο. Σν θαηλφκελν Corona θαηεγνξηνπνηείηαη ζε ελεξγή θαη παζεηηθή Corona. Γηα ηελ ελεξγή Corona, ην ειεθηξφδην ζπλδέεηαη απ επζείαο ζηελ πεγή ηάζεο. Γηα ηελ παζεηηθή Corona, ην ειεθηξφδην είηε γεηψλεηαη, είηε βξίζθεηαη ζηνλ αέξα, θαη ην ειεθηξφδην βξίζθεηαη νιφθιεξν ή κφλν έλα ηκήκα ηνπ κέζα ζε έλα εμσηεξηθά 27

29 επηβαιιφκελν ειεθηξηθφ πεδίν. ηελ Δηθφλα , ην ειεθηξηθφ πεδίν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ Corona πξνέξρεηαη απφ κηα γεηηνληθή κνλσηηθή επηθάλεηα: Δικόνα : Δλεξγνπνίεζε ηεο παζεηηθήο Corona ζε έλα γεησκέλν αληηθείκελν απφ ειεθηξηθφ πεδίν πξνεξρφκελν απφ γεηηνληθή κνλσηηθή επηθάλεηα Αθφκα, εθθφξηηζε Corona κπνξεί λα ζπκβεί κεηαμχ δχν ειεθηξνδίσλ, κε επαξθή δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηνπο θαη αλνκνηφκνξθν ειεθηξηθφ πεδίν. Όηαλ ην ειεθηξηθφ πεδίν θνληά ζε έλα ειεθηξφδην κε αθηίλα θακππιφηεηαο κεηαμχ 5mm θαη 50mm είλαη επαξθψο κεγάιε (πεξίπνπ 500kV/m), παξαηεξνχληαη πνιιαπιά κνλνπάηηα εθθφξηηζεο. ε θάζε ηέηνηα δηάζπαζε, ε πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ απειεπζεξψλεηαη είλαη αξθεηά κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε κηα δηάζπαζε Corona. Σππηθά, απηή ε εθθφξηηζε είλαη κηα ειεθηξηθή δηάζπαζε κεηαμχ ελφο αγψγηκνπ ειεθηξνδίνπ θαη κηαο κε-αγψγηκεο επηθάλεηαο. Όηαλ έλα κεηαιιηθφ εξγαιείν ή ην αλζξψπηλν δάθηπιν, γηα παξάδεηγκα, πιεζηάζεη ζε θνξηηζκέλα κνλσηηθά αληηθείκελα, φπσο είλαη ηζάληεο ή ζσιήλεο, κπνξεί λα εκθαληζηεί απηφ ην είδνο εθθφξηηζεο. Μπνξεί επίζεο λα παξαηεξεζεί, φηαλ αγψγηκα αληηθείκελα εηζέξρνληαη ζε κηα θνξηηζκέλε πεξηνρή. Σν ειεθηξηθφ πεδίν ελεξγνπνίεζεο ηεο εθθφξηηζεο απηήο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κε ηελ θφξηηζε ηνπ ειεθηξνδίνπ ή κηαο γεηηνληθήο κνλσηηθήο επηθάλεηαο. Σν είδνο ηεο εθθφξηηζεο πνπ ζεσξείηαη φκσο πην δπλακηθφ θαη παξαηεξείηαη ζε παξαιιαγή θαηά ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε 28

30 εθθφξηηζε Lichtenberg. Θεσξείηαη σο ε πεγή πνιιψλ ζνβαξψλ ειεθηξνζηαηηθψλ αηπρεκάησλ. Απηή παξαηεξείηαη εάλ κηα κνλσηηθή επηθάλεηα έρεη πάρνο 1mm-8mm κε έλα αγψγηκν, γεησκέλν πιηθφ απφ θάησ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα Δικόνα : Γηπιφ επίπεδν θφξηηζεο πάλσ ζε κνλσηηθή πιάθα Θεηηθφ θνξηίν εκθαλίδεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ κνλσηηθνχ θαη αξλεηηθφ θνξηίν ζην πάλσ κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ αγψγηκνπ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ έιμε ησλ ειεθηξνλίσλ απφ ην ζεηηθφ θνξηίν. Σν πιάηνο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ E, ζην εζσηεξηθφ ηεο κνλσηηθήο πιάθαο, θαη ε δηαθνξά δπλακηθνχ, ΓΦ, ζην πάρνο d είλαη ίζα κε E s = k 0 ΓΦ= dl = sd k 0 ( ) Ο γεληθφο ηχπνο ηεο ελέξγεηαο πνπ απνζεθεχεηαη ζην ειεθηξνζηαηηθφ ειεθηξηθφ πεδίν κεηαμχ ηνπ δηπινχ ζηξψκαηνο ηζνχηαη κε 1 Δ= CV k 0 s d sd = 2 2 = d k 0 2k 0 2 ( ),φπνπ Α είλαη ην εκβαδφλ ησλ επηθαλεηψλ. Ζ απνζεθεπκέλε ελέξγεηα απμάλεηαη κε ην πάρνο d ηεο κνλσηηθήο πιάθαο θαη ειαηηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο ε 0, ππφ θαλνληθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ πεδίνπ επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο εθηφο απφ ηελ γεσκεηξία ηεο δηάηαμεο ησλ επηθαλεηψλ, φπσο είλαη ε ζεξκνθξαζία (ζ), ε πίεζε (Ρ) θαη ε ζρεηηθή πγξαζία (Τ) ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, θαη δίλεηαη απφ κηα ζρέζε ηεο κνξθήο 29

31 φπνπ 1 Δ= CV 2 *f = 2, 2 s d *f 2k 0,, ( ) C είλαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ππθλσηή πνπ ζπλζέηνπλ ηα πιηθά πνπ ππφθεηληαη ηελ ειεθηξνζηαηηθή θφξηηζε V είλαη ε ηάζε ιφγσ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο θφξηηζεο θαη f είλαη κηα ζπλάξηεζε, ε ηηκή ηεο νπνίαο γίλεηαη κεγαιχηεξε κε, ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (ζ), ελψ κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο (Ρ) θαη ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (Τ) ηνπ αέξα. Ζ εθθφξηηζε Lichtenberg (Lichtenberg discharge) κπνξεί λα αλαθιέμεη αηκνχο, γθάδη θαη ζθφλε. Μνλσηηθά αληηθείκελα, φπνπ ε άιιε εμσηεξηθή επηθάλεηα είλαη αγψγηκε θαη γεησκέλε (κέζσ γεησηηθήο ηαηλίαο, πγξαζίαο ή επαθήο κε ην ρέξη), πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Γηα ηελ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο κηαο ηέηνηαο εθθφξηηζεο, είηε νη κνλσηηθέο επηθάλεηεο αληηθαζίζηαληαη απφ πην αγψγηκα πιηθά, έηζη ψζηε νπνηαδήπνηε θφξηηζε λα κπνξέζεη λα απνκαθξπλζεί, είηε ηα κνλσηηθά πιηθά αληηθαζίζηαληαη απφ άιια ιηγφηεξν κνλσηηθά πιηθά, κε ζθνπφ ε πηζαλφηεηα δηάζπαζεο ηνπ πιηθνχ λα είλαη κεγάιε, πξηλ εκθαληζηεί κεγάιε ππθλφηεηα θφξηηζεο ζηελ επηθάλεηά ηνπ Αγωγιμόηηηα ςλικών Σα δηάθνξα πιηθά θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επηηξέπνπλ ή φρη ηελ ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ επηθάλεηά ηνπο ή ζηνλ φγθν ηνπο, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο: Μνλσηηθά πιηθά Αγψγηκα πιηθά Ζιεθηξηθά αληηζηαηηθά-δηαρπηηθά πιηθά( static dissipative) Μονωηικά ςλικά Έλα πιηθφ πνπ εκπνδίδεη ή πεξηνξίδεη ηελ ξνή ησλ ειεθηξνλίσλ ζηελ επηθάλεηά ηνπ ή κέζα ζηνλ φγθν ηνπ νλνκάδεηαη κνλσηηθφ. Σα κνλσηηθά πιηθά έρνπλ 30

32 εμαηξεηηθά κεγάιε εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε, γεληθά κεγαιχηεξε απφ Ω/ m 2 ( επηθαλεηαθή αληίζηαζε) θαη Ω-cm (αληίζηαζε φγθνπ). Μηα κεγάιε πνζφηεηα θφξηηζεο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ζηελ επηθάλεηα ελφο κνλσηηθνχ, φπνπ φκσο ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ειεθηξηθά θνξηία κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη λα παξακείλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αγώγιμα ςλικά Έλα αγψγηκν πιηθφ, ιφγσ ηεο ρακειήο ηνπ ειεθηξηθήο αληίζηαζεο, επηηξέπεη ζηα ειεθηξφληα λα ξένπλ κε πνιχ κεγάιε επθνιία ζηελ επηθάλεηά ηνπ ή κέζσ ηνπ φγθνπ ηνπ. Σα αγψγηκα πιηθά έρνπλ ρακειή εηδηθή αληίζηαζε, γεληθά ρακειφηεξε απφ 10 5 Ω/m 2 (εηδηθή αληίζηαζε επηθάλεηαο) θαη 10 4 Ω-cm (εηδηθή αληίζηαζε φγθνπ). Όηαλ έλα αγψγηκν αληηθείκελν θνξηίδεηαη ειεθηξηθά (ζεηηθά ή αξλεηηθά), ε θφξηηζε ζα δηαλεκεζεί νκνηφκνξθα ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Δάλ ην αγψγηκν, ειεθηξηθά θνξηηζκέλν πιηθφ έξζεη ζε επαθή κε έλα άιιν αγψγηκν πιηθφ, ηφηε ηα ειεθηξφληα ζα κεηαθεξζνχλ απφ ην έλα ζην άιιν κε ζρεηηθή επθνιία. Δάλ ην δεχηεξν πιηθφ γεησζεί κε θάπνην ηξφπν, ηα ειεθηξφληα ζα ξένπλ ζην έδαθνο θαη ην πιηθφ ζα γίλεη ειεθηξηθά νπδέηεξν. Ζ ειεθηξνζηαηηθή θφξηηζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ηξηβνειεθηξηθά ζηνπο αγσγνχο, φπσο θαη ζηα κνλσηηθά. Όζν ν αγσγφο είλαη απνκνλσκέλνο απφ άιινπο αγσγνχο ή απφ ην έδαθνο, ε θφξηηζε ζα παξακείλεη ζηνλ αγσγφ. Δάλ ν αγσγφο γεησζεί, ε θφξηηζε θαηεπζχλεηαη πξνο ην έδαθνο, ελψ εάλ έξζεη ζε επαθή κε άιινλ αγσγφ, ε θφξηηζε ζα ξέεη κεηαμχ ησλ δχν αγσγψλ. Ηλεκηπικά ανηιζηαηικά-διασςηικά ςλικά Έλα ειεθηξηθά δηαρπηηθφ πιηθφ έρεη ηηκέο εηδηθήο αληίζηαζεο κεηαμχ ελφο αγψγηκνπ θαη ελφο κνλσηηθνχ πιηθνχ, ηφζν επηθαλεηαθήο ( Ω/m 2 ), φζν θαη φγθνπ ( Ω-cm). Μπνξεί λα ππάξμεη ξνή ειεθηξνλίσλ ζηελ επηθάλεηα ή δηακέζνπ ηνπ πιηθνχ, αιιά ειέγρεηαη απφ ηελ επηθαλεηαθή αληίζηαζε ή ηελ αληίζηαζε φγθνπ ηνπ πιηθνχ. Όπσο θαη κε ηα αγψγηκα πιηθά, ην αληηζηαηηθφ πιηθφ κπνξεί λα επηζηξέςεη ηελ ξνή ηνπ θνξηίνπ πξνο άιια αγψγηκα αληηθείκελα ή πξνο ην έδαθνο. Ζ κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο θφξηηζεο απφ έλα δηαρπηηθφ πιηθφ αξγνπνξεί γεληθά πεξηζζφηεξν απφ έλα αγψγηκν πιηθφ θαη είλαη γξεγνξφηεξε ζε ζρέζε κε έλα κνλσηηθφ πιηθφ. Ζ Δηθφλα δείρλεη ηελ θαηάηαμε ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα άγνπλ ηα ειεχζεξα ειεθηξηθά θνξηία: 31

33 Δικόνα : Ζ εηδηθή επηθαλεηαθή αληίζηαζε δηαθφξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ θαη κε πιηθψλ ςνέπειερ ηηρ Ηλεκηποζηαηικήρ Δκκένωζηρ(ESD) Ζ ειεθηξνζηαηηθή εθθέλσζε κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο αγψγηκεο ή εκηαγψγηκεο ζπζθεπήο, ειαηηψλνληαο ηελ απφδνζή ηεο ή θαηαζηξέθνληάο ηελ. Ζ εθθέλσζε απηή κπνξεί αθφκα λα δηαζηξεβιψζεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθαιψληαο ηελ δπζιεηηνπξγία ηνπ ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ ζηαηηθφ ειεθηξηζκφ ζπκβαίλεη ζηα θαζαξά, ιεία δσκάηηα. Οη θνξηηζκέλεο επηθάλεηεο κπνξνχλ λα έιθνπλ θαη λα θαηαθξαηνχλ ζσκαηίδηα, θάλνληαο ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην γχξσ πεξηβάιινλ εμαηξεηηθά δχζθνιε. Σα θνξηηζκέλα πιηθά έρνπλ έλα ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν θαη δπλάκεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. Σα αγψγηκα πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζηελ αθηίλα απηνχ ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζα πνισζνχλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επαγσγήο. Έλα αξλεηηθφ ειεθηξηθφ πεδίν ζα απσζήζεη ηα ειεθηξφληα ηεο επηθάλεηαο ηνπ αγψγηκνπ αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ζην πεδίν. Έλα ζεηηθφ ειεθηξηθφ πεδίν ζα πξνζειθχζεη ειεθηξφληα ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιηθνχ, αθήλνληαο έηζη πεξηνρέο ζεηηθά θνξηηζκέλεο πάλσ ζην πιηθφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πφισζεο δελ παξαηεξείηαη θακία νπζηαζηηθή αιιαγή ζην νιηθφ θνξηίν ηνπ πιηθνχ. Παξφια απηά εάλ ην πιηθφ είλαη ειεθηξηθά αγψγηκν θαη έξζεη ζε επαθή κε ην έδαθνο ελψ είλαη πνισκέλν, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ξνή θνξηίσλ απφ ή πξνο ην έδαθνο κε ζθνπφ ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο αζηαζνχο θφξηηζεο. Δάλ ην ειεθηξνζηαηηθφ πεδίν 32

34 απνκαθξπλζεί θαη ε γείσζε απνζπλδεζεί, ε θφξηηζε ζα παξακείλεη εγθισβηζκέλε ζην πιηθφ. Δάλ έλα κνλσηηθφ αληηθείκελν εηζέιζεη κέζα ζην ειεθηξηθφ πεδίν, ηα ειεθηξηθά δίπνια ζα ηείλνπλ λα επζπγξακκηζηνχλ κε ην πεδίν, δεκηνπξγψληαο έηζη εκθαλείο επηθαλεηαθέο θνξηίζεηο. Έλα κνλσηηθφ κπνξεί λα θνξηηζηεί εμ επαγσγήο κφλν επηθαλεηαθά, φπσο έρεη ήδε πξνεηπσζεί. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, φηαλ έλα πιηθφ, φπσο ην πιαζηηθφ, έρεη κνλσηηθέο ηθαλφηεηεο, ηφηε ε δεκηνπξγία ειεθηξηθψλ θνξέσλ(θπξίσο απφ ηξηβή, νιίζζεζε ή δηαρσξηζκφ πιηθψλ) ζην ζεκείν επαθήο είλαη δχζθνιν λα απνκαθξπλζεί θαη έηζη ζπζζσξεχνληαη ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Έλαο ηξφπνο θαηαπνιέκεζεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζα αλαθεξζεί παξαθάησ. Ζ ειεθηξηθή ηάζε πνπ δεκηνπξγείηαη δχλαηαη λα εθθελσζεί κέζσ ελφο ειεθηξηθνχ ηφμνπ ή ζπηλζήξσλ, φηαλ ην πιαζηηθφ πιηθφ έιζεη ζε επαθή κε παξάγνληα πνπ βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ δπλακηθφ, φπσο είλαη ην αλζξψπηλν ζψκα ή έλα κηθξνθχθισκα. Οη ζπηλζήξεο είλαη πνιχ επηθίλδπλνη ζε έλα εχθιεθην πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ηα ρεηξνπξγεία ησλ λνζνθνκείσλ ή νη ρψξνη θχιαμεο εχθιεθησλ πιηθψλ. Δάλ ε ειεθηξνζηαηηθή εθθέλσζε ζπκβεί ζηνλ άλζξσπν, ην απνηέιεζκα κπνξεί λα πνηθίιιεη απφ κηα κηθξή ελφριεζε έσο ζνβαξή ειεθηξνπιεμία. Σν αλζξψπηλν ζψκα θαηαιαβαίλεη ηελ χπαξμε θαη ηελ επίδξαζε ηεο ηάζεο ζε κηα ηηκή γχξσ ζηα V. Κάπνηα κηθξνειεθηξνληθά θπθιψκαηα κπνξνχλ λα θαηαζηξαθνχλ ή λα πάζνπλ δεκηά ζε αξθεηά ρακειέο ηηκέο ηάζεο, φπσο είλαη ηα 20 V. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο ηεο εκθάληζεο ειεθηξνζηαηηθήο εθθέλσζεο, πξνθαιεί πνιχ ζπρλά δεκηά ζε επαίζζεηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα, θπξίσο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ζπλαξκνιφγεζήο ηνπο. Οη ζπλέπεηεο ηεο εθθφξηηζεο κέζσ ελφο εμαξηήκαηνο επαίζζεηνπ ζε απηήλ κπνξεί λα πνηθίιινπλ απφ εζθαικέλεο κεηξήζεηο έσο ηελ κφληκε θαηαζηξνθή, νδεγψληαο έηζη ζε νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία (δαπαλεξέο επηδηνξζψζεηο, νιηθή αληηθαηάζηαζε) Μέθοδοι πποζηαζίαρ από ηιρ ηλεκηποζηαηικέρ εκθοπηίζειρ H πξνζηαζία απφ ηηο ειεθηξνζηαηηθέο εθθνξηίζεηο γίλεηαη κε κεζφδνπο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απαγσγή ησλ ειεπζέξσλ ειεθηξνλίσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε εγθαηάζηαζε ελφο αληηζηαηηθνχ δαπέδνπ είλαη επαξθήο γηα λα παξέρεη ηνλ απαξαίηεην έιεγρν, αιιά ζε ρψξνπο πνπ ε εκθάληζε ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ είλαη ζίγνπξε, επηπξφζζεηεο κέζνδνη πξνζηαζίαο είλαη αλαγθαίεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ: 33

35 ηελ ρξήζε αληηζηαηηθψλ παπνπηζηψλ κε αληίζηαζε φρη κεγαιχηεξε απφ 50Ω, θαη ρσξίο κεηαιιηθή επαθή κε ην δάπεδν. Απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρψξνπο φπνπ είλαη ζπρλή ε θίλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ αληηζηαηηθνχ ξνπρηζκνχ ηελ ρξήζε ινπξηψλ θαξπνχ θαη αζηξαγάινπ, πνπ ζπλδένπλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα κε ηελ γε. Απηά απνηεινχλ κηα ζρεηηθά θζελή κέζνδν δηάρπζεο ηεο ειεθηξηθήο θφξηηζεο θαη ηεο κείσζεο ησλ εθθελψζεσλ ζην αλζξψπηλν ζψκα. Σν κεηαιιηθφ ειεθηξφδην επαθήο ησλ ινπξηψλ πξέπεη λα είλαη ζε άκεζε επαθή κε ην δέξκα θαη φρη πάλσ απφ ηνλ ξνπρηζκφ εηδηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο, κε γεησκέλεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ρσξίο κεηαιιηθή επαθή κε ην δάπεδν, θαη κε γεησκέλεο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο αληηζηαηηθέο ζπζθεπαζίεο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ αληηζηαηηθά-αγψγηκα δνρεία θχιαμεο εχθιεθησλ αεξίσλ, φπνπ ρξεηάδνληαη απηά ειεγθηέο πγξαζίαο, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνχκελνπ θάζε θνξά πνζνζηνχ εξγαζίαο εηδηθνχο ηνληζηέο επηθαλεηψλ (θπξίσο κνλσηηθψλ), νη νπνίνη κέζσ ςεθαζκνχ εμνπδεηεξψλνπλ ηα ππάξρνληα ηφληα πνπ ζπζζσξεχνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ειεθηξηθά πεδία, ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο επηθάλεηεο απηέο. 1.3 Ανηιζηαηικά δάπεδα Καηά ην παξειζφλ δελ δηλφηαλ ε απαηηνχκελε πξνζνρή ζηνλ έιεγρν ελφο δαπέδνπ πνπ βξηζθφηαλ ζε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν γεληθά ειεγρφκελν γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε ππφζεζε φηη εάλ έλαο εξγαδφκελνο είλαη νπζηαζηηθά γεησκέλνο κέζσ ελφο ινπξηνχ γεηψζεσο, ηνπνζεηεκέλνπ ζηνλ θαξπφ ηνπ, ηφηε δελ ρξεηάδεηαη γεησκέλν δάπεδν εξγαζίαο. Παξφια απηά, νη επηβιέπνληεο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ην ππφινηπν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο, πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ ρψξν απηφ θαη δελ εξγάδνληαη εθεί θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ ινπξί γεηψζεσο, ζα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην δάπεδν πάλσ ζην νπνίν θηλνχληαη. Αθφκα, αληηθείκελα πνπ θηλνχληαη ή νιηζζαίλνπλ πάλσ ζε έλα δάπεδν, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ειεθηξνζηαηηθή θφξηηζε, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο γηα ηελ δηάρπζε ή ηελ απνξξφθεζή ηεο. Ζ ειεθηξνζηαηηθή θφξηηζε δεκηνπξγείηαη κέζσ ηεο θίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ εξγαζίαο θαη ηεο κεηαθίλεζεο εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ. Σα ζπλεζηζκέλα-ζπκβαηηθά δάπεδα δελ παξεκπνδίδνπλ ηελ δεκηνπξγία θφξηηζεο, νχηε πξνζθέξνπλ θάπνην κέζν αθαίξεζεο ηεο ειεθηξνζηαηηθήο θφξηηζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη ζήκεξα ζπλεζηζκέλε ε ρξήζε αληηζηαηηθψλ δαπέδσλ ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη αλάγθε. Ο φξνο αληηζηαηηθφο αλαθέξεηαη ζε κηα 34

36 θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε δεκηνπξγία ηνπ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ παξεκπνδίδεηαη θαηά ηελ επαθή θαη ηνλ δηαρσξηζκφ κε έλα δηαθνξεηηθφ πιηθφ. Σα πην επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ελφο δαπέδνπ είλαη ηα εμήο: ηθαλφηεηα απνθφξηηζεο κηαο ειεθηξνζηαηηθήο θφξηηζεο ηαρχηαηα απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ε δεκηνπξγία ρακειήο ηάζεο ηθαλήο γηα ηελ εκθάληζε θφξηηζεο ζε έλα άηνκν πνπ δηαλχεη έλαλ ρψξν, ή ζε αληηθείκελα πνπ κεηαθηλνχληαη πάλσ ζην δάπεδν ιεία, θαζαξή, ζηηιπλή επηθάλεηα, κε άξηζηε αληνρή ζην πεξπάηεκα πάλσ ζε απηφ. Ζ ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο δαπέδνπ είλαη ε αληίζηαζή ηνπ πξνο ην έδαθνο, ε νπνία θαη αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο ειέγρεη ηελ ηθαλφηεηα απνκάθξπλζεο ηνπ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ απφ ηελ πεξηνρή επαθήο. Οη ρψξνη φπνπ ζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη ηα αληηζηαηηθά δάπεδα είλαη νη κνλάδεο επείγνπζαο ηαηξηθήο (ρεηξνπξγεία, ρψξνη λάξθσζεο, ρψξνη αμνληθήο ηνκνγξαθίαο), ρψξνη ζπγθξνηεκάησλ κεραλεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο φπνπ ππάξρεη επαίζζεηνο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, φπσο είλαη ηα ηειεθσληθά θέληξα, ηα θέληξα επηθνηλσληψλ, νη αίζνπζεο ππνινγηζηψλ, νη πχξγνη ελαέξηαο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ρψξνη φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο αλάθιεμεο εχθιεθησλ κεηγκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα δηπιηζηήξηα θαη ζε απνζήθεο ππξνκαρηθψλ Καηάηαξη ηων δαπέδων βάζει ηηρ ηλεκηπικήρ ηοςρ ανηίζηαζηρ Σα αληηζηαηηθά δάπεδα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ ειεθηξηθή ηνπο αληίζηαζε, ζηα δάπεδα δηάρπζεο ηνπ ειεθηξηζκνχ (static dissipative flooring), ζηα αγψγηκα δάπεδα (static conductive flooring) θαη ζηα ειεθηξνκνλσηηθά δάπεδα (insulating flooring): Αγψγηκα Γάπεδα ε αληίζεζε κε ηα ππεξαγψγηκα πιηθά, φπσο είλαη ν ραιθφο, ην αηζάιη, ην αινπκίλην θαη ν ρξπζφο, ηα αγψγηκα δάπεδα έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλα φξηα ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ 2,5*10 4 θαη 10 6 Ω ζχκθσλα κε ην πξφηππν ANSI/ESD STM7.1. Μπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φκσο γεληθά πσο έλα δάπεδν είλαη αγψγηκν, φηαλ ε αληίζηαζε κφλσζήο ηνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Ω. 35

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΔΙΟΔΟΣ Χ. Λαμππόποςλορ, Χειμεπινό εξάμηνο 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ηνηρεία Φπζηθήο Ηκηαγσγώλ Η δίνδνο p-n. Ηκηαγσγνί Μπνξνύλ λα άγνπλ ξεύκα πην εύθνια απ όηη νη κνλσηέο, αιιά όρη ηόζν όζν νη αγσγνί. Σν πην δηαδεδνκέλν πιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κατοίκον Εργασία Σε ειεύζεξν ρώξν, ην Ε= 20 cos (σt 50x)a y V/m. Να ππνινγίζεηε (α) ην J d (β) ην Η (γ) ην σ. (sd p.e 9.4 p425) e jx.

Κατοίκον Εργασία Σε ειεύζεξν ρώξν, ην Ε= 20 cos (σt 50x)a y V/m. Να ππνινγίζεηε (α) ην J d (β) ην Η (γ) ην σ. (sd p.e 9.4 p425) e jx. Κατοίκον Εργασία 4 1. Έλαο καγλεηηθόο ππξήλαο (magnetic core) πνπ έρεη δηαηνκή 4 cm 2 είλαη ελσκέλνο ζε γελλήηξηα ησλ 120 V θαη 60 Hz όπσο θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα. Να ππνινγίζεηε ην emf V 2, πνπ δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016 Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / Ολνκαηεπώλπκν : ΘΔΜΑ Α : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1 Α4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Δηάξθεηα 3h Α1. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ 1 Δίδη καμπσλών κόζηοσς Μηα θακπύιε ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Μηα θακπύιε κεηαβιεηνύ θόζηνπο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Πωο δεκηνπξγείηαη έλα κεραληθό θύκα; Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα κεραληθό θύκα ρξεηάδνληαη: Μηα πεγή πνπ δεκηνπξγεί κηα δηαηαξαρή θαη έλα κέζν δηάδνζεο.

Πωο δεκηνπξγείηαη έλα κεραληθό θύκα; Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα κεραληθό θύκα ρξεηάδνληαη: Μηα πεγή πνπ δεκηνπξγεί κηα δηαηαξαρή θαη έλα κέζν δηάδνζεο. Μησανικά κύμαηα Ειζαγωγή Η έλλνηα «θύκα», από ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο θπζηθήο. Τα θύκαηα είλαη δύν εηδώλ: κεραληθά θαη ειεθηξνκαγλεηηθά. Αξρηθά ζα κειεηήζνπκε ηα κεραληθά θύκαηα. Τη νλνκάδεηαη (κεραληθό)

Διαβάστε περισσότερα