Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. ρωτ. 835 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚ ΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥ (INTERACTIVE) ΚΑΤΑΛΟ- ΓΟΥ, ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ, ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ (BANNERS), ΑΦΙΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Β ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013 Το έργο συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης ΚΕΡΚΥΡΑ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 - Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο ροµήθειας ΆΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός - Χρηµατοδότηση ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή ιακήρυξης ΆΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις ιακήρυξης ΆΡΘΡΟ 6 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι Α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων ΆΡΘΡΟ 7 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών ΆΡΘΡΟ 8 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών ΆΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΆΡΘΡΟ 11 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) ΆΡΘΡΟ 12 ιαδικασία Κατακύρωσης ΆΡΘΡΟ 13 ιοικητικές Προσφυγές ΆΡΘΡΟ 14 Ακύρωση Ματαίωση ιαγωνισµού ΆΡΘΡΟ 15 Υ ογραφή Σύµβασης ΆΡΘΡΟ 16 Όροι Εκτέλεσης Σύµβασης ΆΡΘΡΟ 17 Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινο οιήσεις Ισχύουσα Νοµοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Τυ ο οιηµένο έντυ ο αίτησης συµµετοχής ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 1 -. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 - Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 2

3 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού Ο αρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τις διατάξεις της αρ. 4 του άρθρου 2 του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150) (Πρόχειρος διαγωνισµός) κατ αναλογική εφαρµογή δεδοµένου ότι το αντικείµενο του έργου αφορά σε αροχή υ ηρεσιών, και σύµφωνα µε το άρθρο 38 της µε αρ /2008 Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης» (ΦΕΚ Β/540), ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις ό ως τρο ο- οιηµένες ισχύουν: Των άρθρων του Ν. 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, κλ (ΦΕΚ Α/247), Το Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) ό ως τρο ο οιήθηκε και ι- σχύει σήµερα µε τις διατάξεις του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη», και του Π.. 136/2011 ΦΕΚ 267/Α/ «Καθορισµός κατώτατου ύψους δα ανών ου ελέγχονται α ό το Ελεγκτικό Συνέδριο». Του άρθρου 1 αρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α/19), Του άρθρο 12 αρ. 1 του Π.. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει, Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ Α/150), Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/45). Τον Ν. 3028/2002 "Για την ροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς". Το Π..74/85 ου αφορά στην συµ λήρωση του Π..16/80 και την Α όφαση ΥΠΠΟ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 70/Β/ ), «Περί µεταβιβάσεως αρµοδιοτήτων και δικαίωµα υ ογραφής στους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υ ηρεσιών». Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 /Α / ) για τον τρό ο εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων. Το Π.. 191/2003 "Περί Οργανισµού του ΥΠΠΟ". Τον Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ228/Α/ ) «Θέµατα Ολυµ ιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµ ιακής Υ οδοµής και άλλες διατάξεις» του άρθρου 19 αρ.33β. 3

4 Το Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α / ) «Ε είγοντα µέτρα εφαρµογής του ρογράµµατος Την Υ.Α. αρ. ΥΠΠΟΤ/ ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/Α/ ) «Ορισµός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υ οχρεώσεων σε βάρος ιστώσεων, οι ο οίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». Το Ν.3888/2010 και Ν.3899/2010» στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας». Το Π.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικο οίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (αρ.40, αρ.2 και 3). Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις. Την αριθ /739 ΦΕΚ 1291/ Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών «Αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών οσών του άρθρου 83, αραγρ. 1 του Ν. 2362/1995». Της Υ.Α. Αριθµ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υ ουργική α όφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ), ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει Του Π.. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τρο ο οίηση του Π.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υ ουργείου Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο διαγωνισµού Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η έκδοση δίγλωσσου (ελληνικά -αγγλικά) καταλόγου, διαδραστικού (interactive) δίγλωσσου (ελληνικά -αγγλικά) καταλόγου, φυλλαδίων (ελληνικά και αγγλικά), δίγλωσσων (ελληνικά -αγγλικά) έγχρωµων ετασµάτων (banners), δίγλωσσων (ελληνικά -αγγλικά) αφισών. Η ρος υλο οίηση εργασία αφορά στο σχεδιασµό, στη σελιδο οίηση κειµένων και λοι ού υλικού (δηλαδή χαρτών, φωτογραφιών, κατόψεων, και γραφηµάτων), στην κατασκευή µακετών, στην ηλεκτρονική ε εξεργασία εικόνων, στη µετάφραση α ό ελληνικά σε αγγλικά 100 σελίδων Α4, στη µετάφραση α ό αγγλικά σε ελληνικά 30 σελίδων Α4, στη γλωσσική ε ιµέλεια του συνόλου του ελληνικού και αγγλικού κειµένου, στην ηλεκτρονική διόρθωση του κειµένου σύµφωνα µε τις υ οδείξεις των ε ιµελητών της έκδοσης, στην δηµιουργία 200 δοκιµίων µεγέθους Α4, στην καλλιτεχνική ε ιµέλεια, στην εκτύ ωση, 4

5 βιβλιοδεσία, µεταφορά και αράδοση στα γραφεία του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης των καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων ετασµάτων (banners), αφισών. Όλες οι ως άνω εργασίες θα ραγµατο οιηθούν σύµφωνα µε τις συνηµµένες τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες (Παράρτηµα Α ), η ο οία α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας διακήρυξης, στο λαίσιο της εκτέλεσης της ράξης «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Β ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟ- ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». ΆΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ροϋ ολογισµός του έργου ου θα αναλάβει να υλο οιήσει ο ανάδοχος του αρόντος διαγωνισµού συµ εριλαµβανοµένης της αµοιβής του, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο οσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ,00) συµ εριλαµβανο- µένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Β ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ενταγµένου στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Ελλάδας Πελο οννήσου και Ιονίων Νήσων µε κωδικό MIS , ΚΩ. Πράξης 2010ΣΕ ου συγχρηµατοδοτείται α ό το ΕΤΠΑ και α ό εθνικούς όρους. ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων αραλαβή ιακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (Μουσείο Ασιατικής Τέχνης) είναι τα ακόλουθα: ιεύθυνση: Παλαιά Ανάκτορα Κέρκυρας Το οθεσία / Πόλη: Κέρκυρα Χώρα: Ελλάδα Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 5

6 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να αραλάβουν την ιακήρυξη, µ ορούν να α- ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες Για την αραλαβή της ιακήρυξης δεν ροβλέ εται κόστος. Ε ίσης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και στην ιστοσελίδα διατίθεται ηλεκτρονικά η αρούσα ιακήρυξη. ΆΡΘΡΟ 5 ιευκρινίσεις ιακήρυξης 1. Οι υ οψήφιοι µ ορούν να ζητούν µόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το εριεχόµενο της αρούσας α ό την Αναθέτουσα Αρχή µέχρι τις 29/11/2013. Οι α αντήσεις αρέχονται γρα τώς και το αργότερο µέχρι 04/12/2013. Οι αρεχόµενες α αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε καµία ερί τωση δεν ε ιτρέ εται να τρο ο οιούν ουσιωδώς το εριεχόµενο και τους όρους της αρούσας. Όλες οι υ οβληθείσες ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων, συνοδευόµενες α ό όλες τις α αντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άµεσα στις ιστοσελίδες και Ε αυτών καθώς και ε ί των σχετικών α αντήσεων διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής ενηµερώνεται αµέσως η Ε ιτρο ή του άρθρου 11 αρ. 1 της αρούσας. 2. Μετά την υ οβολή των ροσφορών, διευκρινίσεις, τρο ο οιήσεις ή α οκρούσεις όρων της αρούσας α ό τους υ οψήφιους δε γίνονται δεκτές και α ορρί τονται ως α αράδεκτες. ΆΡΘΡΟ 6 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής- ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι Α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων 1. Στο διαγωνισµό µ ορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά ρόσω α της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής ή συνεταιρισµοί ου α- σχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν ε- άγγελµα συναφές µε το ροκηρυσσόµενο αντικείµενο. Ενώσεις εταιρειών ου υ οβάλλουν κοινές ροσφορές, εφόσον ληρούν τους ό- ρους ου καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/07. Κοινο ραξίες ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 6

7 Όσοι δεν ασκούν το ε άγγελµα ό ως ορίζεται αρα άνω. Όσοι α οκλείστηκαν τελεσίδικα α ό κά οια άλλη ηµόσια Υ ηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκ λήρωσαν τις συµβατικές τους υ οχρεώσεις. Όσοι α οκλείστηκαν α ό διαγωνισµούς για ροµήθειες ή αροχή υ ηρεσιών µε α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης, Γενική Γραµµατεία Εµ ορίου. Όσα φυσικά ή νοµικά ρόσω α του εξωτερικού έχουν υ οστεί αντίστοιχες µε τις αρα άνω κυρώσεις. Τα αρα άνω ισχύουν και για ο οιοδή οτε α ό της µέλη της ένωσης ή της κοινο- ραξίας. 2. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν ε ίσης να ληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα ε ί εδα (α αιτήσεις) όσον αφορά τις ε αγγελµατικές και τεχνικές τους γνώσεις ή ικανότητες: Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να διαθέτει τεκµηριωµένη συναφή ε αγγελµατική δραστηριότητα κατά τα τρία (3) τελευταία έτη µε ε ιτυχηµένη αροχή αντίστοιχων υ ηρεσιών. Ως αντίστοιχες υ ηρεσίες θεωρούνται ο σχεδιασµός και η αραγωγή δίγλωσσης έκδοσης (ελληνικά αγγλικά) ολιτιστικού εριεχοµένου α ό κατάλογο έκθεσης Μουσείου ή ολιτιστικού Ιδρύµατος και ο σχεδιασµός και αραγωγή διαδραστικού (interactive) καταλόγου. Ως ε ιτυχηµένη αροχή των αντίστοιχων υ ηρεσιών νοείται η εκτέλεση τουλάχιστον µίας (1) δίγλωσσης έκδοσης (ελληνικά αγγλικά) ολιτιστικού εριεχοµένου α ό κατάλογο έκθεσης Μουσείου ή ολιτιστικού Ι- δρύµατος, οικονοµικού µεγέθους αντίστοιχου µε το 65% του ροκηρυσσό- µενου δηλαδή ,00 µε ΦΠΑ. Σε ερί τωση ενώσεως ροσώ ων ου υ οβάλουν κοινή ροσφορά είναι α οδεκτή η άθροιση της ε αγγελµατικής ικανότητας των µελών της. Τέλος ο διαγωνιζόµενος οφείλει να υ οβάλλει δείγµατα α ό ανάλογες εργασίες δηλαδή ένα δείγµα δίγλωσσης έκδοσης (ελληνικά αγγλικά) ολιτιστικού εριεχοµένου α ό κατάλογο έκθεσης Μουσείου ή ολιτιστικού Ι- δρύµατος και ένα δείγµα διαδραστικού (interactive) καταλόγου. ΆΡΘΡΟ 7 Τό ος και Προθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών 7

8 1. Η ροθεσµία υ οβολής ροσφορών και των α αραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 06 /12/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 14:00 µ.µ.[µία ηµέρα ριν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού]. 2. Μετά την κατάθεση της ροσφοράς, ε ί νοµίµως υ οβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι αρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται α ό αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώ ιον του διαδικασία, είτε κατό ιν εγγράφου της Υ ηρεσίας, µετά α ό σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Α ό τις διευκρινίσεις, οι ο οίες αρέχονται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, λαµβάνονται υ όψη µόνον εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία για τα ο οία υ οβλήθηκε σχετικό αίτηµα α ό το αρ- µόδιο όργανο. Μετά την κατάθεση της ροσφοράς δεν γίνεται α οδεκτή, αλλά α- ορρί τεται ως α αράδεκτη κάθε υ οβολή συµ ληρωµατικών στοιχείων. 3. Α οδεκτές είναι οι ροσφορές ου έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της αρούσας µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υ οβαλλόµενη ρόταση δίνεται αριθµός ρωτοκόλλου α ό τον ο οίο και µόνο α οδεικνύεται η ηµερο- µηνία υ οβολής της. 4. Προσφορά µ ορεί να υ οβληθεί µε ο οιοδή οτε τρό ο στην ως άνω διεύθυνση, ισχύει, όµως, µόνο στην ερί τωση ου έχει λάβει εγκαίρως αριθµό ρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 5. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για έξι (6) µήνες α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µ ορεί να ζητήσει και αράταση της ισχύος των ροσφορών. Κατά τα λοι ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/ Σε ερί τωση ου οι υ οβαλλόµενες ροσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαµβάνονται υ όψη και ε ιστρέφονται χωρίς να α οσφραγιστούν. ΆΡΘΡΟ 8 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών 1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε ερί τωση διαφωνίας υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστο οιητικά αλλοδα ών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται α ό ε ίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των ροσφορών θα ρέ ει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν ε ίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα ε ί οινή α οκλεισµού. 8

9 2. Οι ροσφορές είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν αράτυ ες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες, κλ.). Αν υ άρχουν διορθώσεις, ροσθήκες, κ.λ. θα ρέ ει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυ ωτικής µηχανής και µονογραµµένες α ό τον ροσφέροντα, η δε αρµόδια Ε ιτρο ή του άρθρου 11 αρ. 1 της αρούσας, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κλ. και γενικά θα ε ιβεβαιώνει ότι έγιναν ριν α ό την α οσφράγιση της ροσφοράς. 3. Εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε ερί τωση ου υ οβληθούν, δεν λαµβάνονται υ όψη. 4. Αvτι ρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε ερί- τωση υ oβoλής τους α oρρί τovται ως α αράδεκτες. 5. Οι ροσφορές ρέ ει να υ οβληθούν σε δύο (2) αντίτυ α ου θα τεθούν µέσα στον ίδιο ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ροσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ροσφοράς ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ( λήρης ε ωνυµία, διεύθυνση τηλ., φαξ) Ε ωνυµία και λήρη στοιχεία νοµίµου εκ ροσώ ου Προς: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Παλαιά Ανάκτορα Κέρκυρας Κέρκυρα Ελλάδα τηλ: fax: Αριθ. ιακήρυξης 1/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, ΙΑ ΡΑΣΤΙ- ΚΟΥ (INTERACTIVE) ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ, ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΠΕΤΑ- ΣΜΑΤΩΝ (BANNERS), ΑΦΙΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ 9

10 ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Β ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: 09/12/2013 και ώρα 11:00.µ. Να µην ανοιχθεί α ό την Ταχυδροµική Υ ηρεσία ή την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου εν ρέ ει να χρησιµο οιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι ο οίοι είναι δυνατόν να α οσφραγισθούν και να ε ανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 6. Ο φάκελος κάθε ροσφοράς συνοδεύεται ε ί οινή α οκλεισµού α ό ε ιστολή, η ο οία είναι εκτός του σφραγισµένου φακέλου και στην ο οία θα ρέ ει να αναφέρεται το νοµικό/φυσικό ρόσω ο/ένωση ου υ οβάλλει την ροσφορά. Η συνοδευτική ε ιστολή α οτελεί την αίτηση του υ οψηφίου (βλ. συνηµµένο υ όδειγµα, ΠΑ- ΡΑΡΤΗΜΑ Γ ) για συµµετοχή του στο συγκεκριµένο διαγωνισµό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της ροσφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 7 της αρούσας και υ ογράφεται α ό τον υ οψήφιο ή το νόµιµο εκ ρόσω ό του. Σε ερί τωση υ οβολής ροσφοράς α ό ένωση ροµηθευτών η αίτηση υ ογράφεται είτε α ό όλα τα µέλη της ένωσης, είτε α ό τον κοινό εκ ρόσω ο ου διορίζεται µε ειδικό συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο. 7. Μέσα στον φάκελο κάθε ροσφοράς το οθετούνται όλα τα α αιτούµενα κατά το στάδιο υ οβολής της ροσφοράς στοιχεία ε ί οινή α ορρίψεως. Στον κυρίως φάκελο της ροσφοράς το οθετούνται: όλα τα α αιτούµενα δικαιολογητικά ου εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της αρούσας. τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται ε ί οινή α ορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο ε ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα εριεχόµενα της οικονοµικής ροσφοράς εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 και α οτυ ώνονται στο έντυ ο του Παραρτήµατος Β της αρούσας ροκήρυξης. 8. Ο φάκελος της οικονοµικής ροσφοράς φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ου αναφέρονται στην αράγραφο 5 του αρόντος άρθρου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών. ΆΡΘΡΟ 9 ικαιολογητικά κυρίως φακέλου 10

11 1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους ε ί οινή α οκλεισµού στην Ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά. ικαιολογητικά ου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, ε ί οινή α οκλεισµού, α ό ε ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά, ρωτότυ α ή ακριβή αντίγραφα, ου α αιτούνται είναι τα ακόλουθα: Α 1. Αντίγραφα των ρωτοτύ ων νοµιµο οιητικών εγγράφων, ό ως ΦΕΚ ίδρυσης και τρο ο οιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), ε ικυρωµένο αντίγραφο ή α όσ ασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τρο ο οιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά ρόσω α). 2. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα (συν. Υ όδειγµα 1). 3. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο οία να αναγράφονται τα αναφερόµενα στην ερί τωση ii του εδαφίου β της αραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 (συν. Υ όδειγµα 2). Β. ικαιολογητικά α όδειξης αναγκαίων ελάχιστων α αιτήσεων ε αγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας: Ο υ οψήφιος οφείλει να ροσκοµίσει τα κάτωθι: Κατάλογο στον ο οίο να αναφέρονται οι κυριότερες υ ηρεσίες ου έχουν αρασχεθεί τα 3 (τρία) τελευταία έτη και είναι αντίστοιχες µε τις υ ό ανάθεση (σχεδιασµός και αραγωγή δίγλωσσης έκδοσης (ελληνικά αγγλικά) ολιτιστικού εριεχοµένου α ό κατάλογο έκθεσης Μουσείου ή ολιτιστικού Ιδρύ- µατος και σχεδιασµού και αραγωγής διαδραστικού (interactive) καταλόγου) µε µνεία για κάθε σύµβαση του ακριβούς αντικειµένου, του α οδέκτη των υ ηρεσιών, είτε εµ ί τει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, του χρόνου αροχής των υ ηρεσιών, του οσού και του τυχόν οσοστού συµµετοχής του διαγωνιζόµενου. Εάν ο α οδέκτης των υ ηρεσιών είναι δηµόσια αρχή, ιστο οιητικό το ο οίο έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί α ό την αρµόδια αρχή (βεβαίωση καλής εκτέλεσης / ρωτόκολλο αραλαβής) και εάν ο α οδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα αραστατικά ή, εφόσον δεν ροβλέ εται η έκδοση αραστατικών ή δεν υ άρχουν αραστατικά, µε υ εύθυνη δήλωση του α οδέκτη και, εάν 11

12 τούτο δεν είναι δυνατό, του διαγωνιζοµένου. ( Για ένα έργο οικονοµικού µεγέθους αντίστοιχου µε το 65% του ροκηρυσσόµενου δηλαδή ,00 µε ΦΠΑ). Ένα δείγµα δίγλωσσης έκδοσης (ελληνικά αγγλικά) ολιτιστικού εριεχο- µένου α ό κατάλογο έκθεσης Μουσείου ή ολιτιστικού Ιδρύµατος και ένα δείγµα διαδραστικού (interactive) καταλόγου. 2. ιευκρινίζεται ότι: -Οι κατά τα ανωτέρω α αιτούµενες Υ εύθυνες ηλώσεις του υ οψηφίου υ ογράφονται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ό του, εκτός α ό την ερί τωση των Υ.. αναφορικά µε την οινική κατάσταση οι ο οίες ρέ ει να αφορούν τα ρόσω α των διαχειριστών υ οψήφιας Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε,/του Πρόεδρου και του ιευθύνοντος Σύµβουλου υ οψήφιας Α.Ε., καθώς και του Προέδρου.Σ. υ οψήφιου συνεταιρισµού και να υ ογράφονται α ό τα εν λόγω ρόσω α. - Σε ερί τωση ου η ροσφορά δεν κατατίθεται α ό τον ίδιο τον ροσφέροντα ή αντι ρόσω ό του στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά α οστέλλεται µε συστηµένη ε ιστολή, ως ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς λογίζεται η ηµέρα α οστολής της, εφόσον α οδεικνύεται µε α όδειξη κατάθεσης συστηµένης ε ιστολής σε ταχυδροµική υ ηρεσία σύµφωνα µε την αρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 (Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας). Στην ερί τωση αυτή θα ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να εξασφαλίζεται η εριέλευση της ροσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο µέχρι την ροηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι την 06/12/ Σε ερί τωση µη υ οβολής ο οιουδή οτε α ό τα δικαιολογητικά του αρόντος άρθρου ή σε ερί τωση ου τα υ οβληθέντα δεν ικανο οιούν τους όρους τις αρούσας ροκήρυξης, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 4. Για την ληρότητα και νοµιµότητα των ανωτέρω υ οβληθέντων µε την ροσφορά δικαιολογητικών γνωµοδοτεί η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης του άρθρου 11 αρ. 1 της αρούσας. ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ροσφορά συνταγµένη ε ί οινή α οκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β τόσο σε ό,τι 12

13 αφορά στη συνολική ροσφερόµενη κατ α οκο ή τιµή, όσο και τις ε ιµέρους ανά αντικείµενο τιµές ου αιτιολογούν τη συνολική ροσφερόµενη τιµή της οικονοµικής ροσφοράς. Το άθροισµα των ε ιµέρους τιµών ου αιτιολογούν τη συνολική ρέ ει να ισούται µε αυτή καθώς και τους όρους του αρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ροσφοράς υ ογράφεται α ό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκ ρόσω ο αυτού. 3. Η συνολική ροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υ οχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε ερί τωση αντιφάσεων υ ερισχύει η ολόγραφη τιµή. 4. Οι ροσφερόµενες τιµές εριλαµβάνουν το σύνολο των ε ιβαρύνσεων: την ασφάλιση του ροσω ικού, τις τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή ε ιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ρο ΦΠΑ, ο ο οίος θα αναφέρεται χωριστά. 5.Οι τιµές αναγράφονται υ οχρεωτικά σε Ευρώ µε συµ ληρωµένο υ οχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 6. Οι ροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν ανα ροσαρµόζονται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο α ρόο του µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον α οδέχεται. Προσφορά ου θέτει όρο ανα ροσαρµογής α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 7. Προσφορά ου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ροϋ ολογισµού του άρθρου 3 της αρούσας α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 8. Σε ερί τωση ου α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Οµοίως και σε ερί τωση ου η ροσφορά αραλεί ει τιµές ή εριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ου καθιστούν την ροσφορά ανε ίδεκτη εκτίµησης ή καταλεί ει αµφιβολία ως ρος την ροσφερόµενη τιµή. 9. Προσφορές ου θα εριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του ιαγωνισµού και θα α ορριφθούν. ΆΡΘΡΟ 11 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η α οσφράγιση και η αξιολόγηση των ροσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις ε όµενες αραγράφους α ό τριµελή Ε ιτρο ή ιενέργειας η ο οία συστήνεται µε α όφαση του 13

14 Μουσείου Ασιατικής Τέχνης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 αρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/ Παραλαβή ροσφορών - Α οσφράγιση κυρίως φακέλου ροσφοράς-έλεγχος ληρότητας & νοµιµότητας υ οβληθέντων µε την ροσφορά δικαιολογητικών Σε δηµόσια συνεδρίαση, στην 09/12/2013 και ώρα 11:00.µ., στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ου αναφέρεται στο άρθρο 4 της αρούσας, κατά την ο οία µ ορούν να αραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκ ρόσω οί τους, η Ε ιτρο ή ιενέργειας αραλαµβάνει α ό την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µόνο τους φακέλους των ροσφορών ού κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα, ενώ α ορρί τει χωρίς να α οσφραγίσει τις εκ ρόθεσµες ροσφορές, ροκειµένου να ε ιστραφούν. Ακολούθως, η Ε ιτρο ή α οσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ροσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο και εν συνεχεία φυλάσσει σε ασφαλές µέρος τους σφραγισµένους φακέλους των οικονο- µικών ροσφορών. Κατά την α οσφράγιση η Ε ιτρο ή δεν είναι υ οχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των ροσφορών και των δικαιολογητικών τους των διαγωνιζόµενων, ρος τους όρους της αρούσας ιακήρυξης. Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λε τοµερή έλεγχο ως ρος την ακρίβεια, ληρότητα και ε άρκεια των υ οβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 9 της αρούσας και δια ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους α αράβατους όρους της αρούσας διακήρυξης συντάσσοντας σχετικό ρακτικό µε το ο οίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην Αναθέτουσα Αρχή την α οδοχή ή την α όρριψη των ροσφορών των διαγωνιζοµένων ου έχουν υ οβάλλει ελλι ή στοιχεία ή των ο οίων τα υ οβληθέντα δεν ληρούν τους όρους της αρούσας. Στο εν λόγω ρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των ο οίων οι φάκελοι α οσφραγίσθηκαν. Α οδεκτοί γίνονται όσοι ροσφέροντες έχουν υ οβάλει νοµίµως τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της αρούσας και εφόσον αυτά ληρούν τους όρους της αρούσας. Στη συνέχεια του ως άνω Πρακτικού της Ε ιτρο ής ιενέργειας η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική α όφαση η ο οία κοινο οιείται σε όλους τους ροσφέροντες µε τηλεοµοιοτυ ία και στην ο οία ε ισυνά τεται υ οχρεωτικά το Πρακτικό της Ε ιτρο- ής ιενέργειας. 3. Α οσφράγιση οικονοµικών ροσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής ροσφοράς και ανακοίνωση τιµών- Ανάδειξη µειοδότη 14

15 Μετά τον έλεγχο των υ οβληθέντων δικαιολογητικών συµµετοχής η Ε ιτρο ή ιενέργειας, σε δηµόσια συνεδρίαση, α οσφραγίζει τους φακέλους οικονοµικών ροσφορών και, αφού τις µονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις ροσφερόµενες τιµές. Η α οσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ροσφοράς γίνεται στην διεύθυνση του άρθρου 4 της αρούσας µόνο για τους ροσφέροντες των ο οίων οι ροσφορές δεν α ορρίφθηκαν σύµφωνα µε την αρ. 2 του αρόντος άρθρου σε ηµεροµηνία και ώρα ου καθορίζεται και γνωστο οιείται µε σχετική ρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόµενους. Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών των λοι ών ροσφερόντων δεν α οσφραγίζονται αλλά ε ιστρέφονται σε αυτούς µετά την υ ογραφή της σύµβασης µε τον ε ιλεγέντα ανάδοχο. Η Ε ιτρο ή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ροσφορές και συντάσσει ρακτικό µε το ο οίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές, τις τιµές των α οδεκτών ροσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 10 και το Παράρτηµα Β της αρούσας και συντάσσει τον ίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χα- µηλότερη τιµή. Η σύγκριση των ροσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της ροµήθειας ρο ΦΠΑ, ό ως αυτή ροκύ τει α ό την οικονοµική ροσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει ροφανή σφάλµατα ου ροκύ τουν α ό την τέλεση µαθηµατικών ράξεων. εσµευτική για τον ροµηθευτή είναι η ροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της α ό την Ε ιτρο ή ιενέργειας. Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Ε ιτρο ής ιενέργειας είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή υ οχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν ροσφέρει ε αρκή αιτιολόγηση θα α οκλειστεί α ό τον διαγωνισµό. Ισότιµες θεωρούνται οι ροσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και οι ο οίες είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές ροδιαγραφές της αρούσας. Σε ερί τωση ύ αρξης ισότιµων ροσφορών και εξαιτίας του ότι το υλικό δεν είναι διαιρετό, ως τελικός ροµηθευτής ε ιλέγεται ο µειοδότης ου ροκύ τει κατό ιν δια ραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι ροσφέροντες ου είχαν ισότιµες ροσφορές. Αφού ολοκληρώσει το ρακτικό της η Ε ιτρο ή, το υ οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή για έκδοση της σχετικής α όφασης στην ο οία θα εριλαµβάνεται ο τελικός ίνακας κατάταξης, οι τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές και θα αναφέρεται ο ρο- 15

16 σφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινο οιείται µε τηλεοµοιοτυ ία στους διαγωνιζόµενους ροκειµένου να α- σκήσουν εφόσον ε ιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. 4. Όσοι α ό τους ενδιαφερόµενους έχουν σχετικό έννοµο συµφέρον να έχουν ρόσβαση στις ροσφορές των λοι ών συµµετεχόντων, θα ρέ ει να αιτούνται σχετικά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. Η κατά τα ανωτέρω ρόσβαση µ ορεί να εξασφαλίζεται, είτε µε µελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε µε χορήγηση αντιγράφων, τα έξοδα της ανα αραγωγής των ο οίων θα βαρύνουν τον αιτούντα, µε την ε ιφύλαξη της ειδικής δήλωσης α ορρήτου ου έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες µε την ροσφορά τους και των διατάξεων του άρθρου 8 αρ. 3 του Π.. 118/ Η Ε ιτρο ή µ ορεί να ζητά διευκρινίσεις α ό τους διαγωνιζόµενους σε όλα τα ως άνω στάδια σύµφωνα µε την αρ. 2 του άρθρου 7 της αρούσας. 6. Σε ερί τωση ου σε ο οιοδή οτε στάδιο δια ιστωθεί ότι κά οιος ροσφέρων ή ε ιχείρηση ου σχετίζεται µε ροσφέροντα έχει αράσχει συµβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εµ λακεί µε ο οιονδή οτε τρό ο στην ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της ροκηρυσσόµενης σύµβασης (.χ. στη σύνταξη της σχετικής µελέτης ή των τεχνικών ροδιαγραφών), η Ε ιτρο ή γνωµοδοτεί αν λόγω της συµµετοχής του συγκεκριµένου ροσφέροντα συντρέχει ερί τωση στρέβλωσης του ανταγωνισµού ή/και µη τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Στα λαίσια του αρα- άνω ελέγχου η Ε ιτρο ή γνωµοδοτεί για την αίτηση εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής για αροχή α όψεων α ό τον συγκεκριµένο ροσφέροντα ροκειµένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να α οδείξει ότι η συµµετοχή του στην ροετοιµασία δεν είναι δυνατόν να ροκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αν αρά τα αρα άνω και µετά την εξέταση των α όψεων του ροσφέροντα η Ε ιτρο ή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η µη στρέβλωση του ανταγωνισµού και η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, γνωµοδοτεί υ έρ του α οκλεισµού του συγκεκριµένου ροσφέροντα α ό την διαδικασία. ΆΡΘΡΟ 12 Υ οβολή ικαιολογητικών Κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών κατά τα άρθρα 10 & 11 και την ανάδειξη αυτού ου ροσέφερε την χαµηλότερη τιµή (µειοδότη) στον ο οίον ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφη ειδο οίηση, η ο οία του αραδίδεται µε βεβαίωση αραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α 290), τον καλεί να 16

17 υ οβάλει εντός ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α ό την κοινο οίηση, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 2. Πρόσφατο ιστο οιητικό αρµόδιας αρχής ερί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε ιµελητηρίου ή ισοδύναµων οργανώσεων. 3. Πρόσφατο α όσ ασµα οινικού µητρώου του διαγωνιζόµενου φυσικού ροσώ- ου ή του νόµιµου εκ ροσώ ου του διαγωνιζόµενου νοµικού ροσώ ου. Η Ε ιτρο ή ελέγχει τα ροσκοµισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι λήρη, εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης. Αν ο υ οψήφιος δεν έχει ροσκοµίσει ένα ή ερισσότερα δικαιολογητικά ή α οδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία ε αναλαµβάνεται µε ρόσκληση του διαγωνιζόµενου ου υ έβαλε την αµέσως ε όµενη µε χαµηλότερη τιµή ροσφορά κ.ο.κ. ΆΡΘΡΟ 13 Α όφαση Κατακύρωσης Σύναψη Σύµβασης Μετά το Πρακτικό της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική α όφαση κατακύρωσης η ο οία κοινο οιείται υ οχρεωτικά στους λοι ούς συµµετέχοντες. Στον υ οψήφιο στον ο οίο γίνεται η κατακύρωση α οστέλλεται σχετική ανακοίνωση µετά την εξέταση τυχόν υ οβληθεισών ενστάσεων ή/και ροσφυγών του άρθρου 14 της αρούσας ή την ά ρακτη αρέλευση των σχετικών ροθεσµιών και τον καλεί να ροσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών για την υ ογραφή της σύµβασης. Με την ανακοίνωση αυτή, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του Συµφωνητικού ου ακολουθεί έχει α οδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Εγγυήσεις Ο ε ιλεγείς ανάδοχος υ οχρεούται να ροσκοµίσει ρο ή κατά την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένου ιδρύµατος ως ανωτέρω, οσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τα αναλυτικά ο- ριζόµενα στο άρθρο 25 του Π.. 118/2007. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης ρέ ει να λήγει µε την ε ιστροφή της στο ιστωτικό ίδρυµα ου την εξέδωσε. Σε ερί τωση ένωσης ροµηθευτών η εγγύηση εριλαµβάνει και τον όρο της αρ. 11 του άρθρου 25 του Π.. 118/2007. Εάν η έκδοση της εγγυητικής ε ιστο- 17

18 λής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, ε ειδή ο εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη και θα συνοδεύεται υ οχρεωτικώς α ό ε ίσηµη µετάφραση στα ελληνικά, η ο οία θα εριλαµβάνει όρο ότι σε ερί τωση διαφωνίας µεταξύ του αλλοδα ού και του ελληνικού κειµένου υ ερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι εισ ρακτέα και ληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέ εται α ό την ελληνική νοµοθεσία και θα υ όκειται στην α οκλειστική δικαιοδοσία των αρµόδιων δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 14 Υ οβολή ενστάσεων Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν το δικαίωµα υ οβολής ενστάσεων, µε την καταβολή του νοµίµου αραβόλου, κατά των α οφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής εντός τριών εργάσιµων ηµερών α ό την ηµέρα ου η σχετική Α όφαση τους έχει κοινο οιηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω. ΆΡΘΡΟ 15 Ακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού 1. Το α οτέλεσµα του ιαγωνισµού µ ορεί να µαταιωθεί µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις ερι τώσεις ου ροβλέ ονται στο άρθρο 21 του Π.. 118/ Εάν δια ιστωθούν λάθη ή αραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας ρογενέστερο του ανοίγµατος των οικονοµικών ροσφορών, µ ορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του ιαγωνισµού και να α οφασιστεί η ε ανάληψή του α ό το σηµείο ου έγινε το λάθος ή η αράλειψη. 3. Σε ερί τωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ιαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης για ο οιοδή οτε λόγο. ΆΡΘΡΟ 16 Υ ογραφή Σύµβασης 1. Ο ε ιλεγείς Ανάδοχος µ ορεί να ροσέλθει για την υ ογραφή της σύµβασης ροσκοµίζοντας και τα ανωτέρω στο άρθρο 13 κατά ερί τωση ροβλε όµενα- το αργότερο µέσα σε δεκα έντε (15) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ρόσκλησης. Στην ερί τωση όµως αυτή ο συµβατικός χρόνος αρχίζει να υ ολογίζεται µετά α ό δέκα (10) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ρόσκλησης. Σε ερί τωση ου ο ε ιλεγείς Ανάδοχος είναι νοµικό ρόσω ο και α ό την ροσκόµιση των νοµιµο οιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 9 και 12 της αρούσας έχει υ- 18

19 άρξει ο οιαδή οτε αλλαγή ή τρο ο οίηση, ροσκοµίζει µε την υ ογραφή της σύµβασης και τα σχετικά έγγραφα (.χ. τις τυχόν τρο ο οιήσεις του καταστατικού, το νέο.σ., νέο νόµιµο εκ ρόσω ο κ.α.). 2. Σε ερί τωση µη ε ιθυµίας ή αδυναµίας του ε ιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύµβαση τότε αυτός κηρύσσεται έκ τωτος και του ε ιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/2007. Ε ίσης µ ορεί ν α οφασισθεί η ανάθεση της σύµβασης στον ε όµενο κατά σειρά κατάταξης ή η ε ανάληψη του διαγωνισµού. Και στις δύο ερι τώσεις η α όφαση λαµβάνεται σε βάρος του εκ τώτου και ε ιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την α οκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.. 118/ Η σύµβαση µε τον Ανάδοχο θα υ ογραφεί για το Ελληνικό ηµόσιο α ό το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. εν χωρεί καθ οιονδή οτε τρό ο τρο ο οίηση ή συµ λήρωση των όρων της αρούσας καθώς και της ροσφοράς του ε ιλεγέντα Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 17 Όροι Εκτέλεσης Προµήθειας 1.Η αράδοση των υ ό ροµήθεια ειδών γίνεται σε διάστηµα τριών (3) µηνών α ό την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης και κατό ιν έγγραφης ειδο οίησης της αναθέτουσας αρχής µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζό- µενα στη σύµβαση ου θα υ ογραφεί. Σε ερί τωση αράτασης ή µετάθεσης του χρόνου αράδοσης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του Π.. 118/2007. Σε ερί τωση εκ ρόθεσµης αράδοσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις ου ροβλέ ονται στο Π.. 118/2007, άρθρο 26, 32 και Η αράδοση των υ ό ροµήθεια ειδών θα ραγµατο οιηθεί στις εξής δύο (2) τµη- µατικές φάσεις: Α. Σε διάστηµα τριάντα ηµερών (30) α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σχετικής σύµβασης, ο Ανάδοχος υ οχρεούται να καταθέσει ολοκληρωµένο σχεδιασµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Α, µακέτες των αραδοτέων ειδών (κατάλογος, φυλλάδια, αφίσες, έγχρωµα ετάσµατα) και ψηφιακό δείγµα του διαδραστικού καταλόγου. Β. Σε διάστηµα τριών µηνών (3) α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σχετικής σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να ολοκληρώσει το έργο και να αραδώσει το σύνολο των ρος ροµήθεια ειδών (κατάλογος, διαδραστικός κατάλογος, φυλλάδια, αφίσες, έγχρωµα ετάσµατα) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Α σε συγκεκριµέ- 19

20 νου µεγέθους χαρτοκιβώτια των 15 έως 20 αντιτύ ων, για τους καταλόγους, των αντιτύ ων για τα φυλλάδια, των 2 ακέτων για τις αφίσες, σε συσκευασία tubes για τα banners και DVD για τον διαδραστικό κατάλογο µε εξωτερική ένδειξη για το εριεχόµενο. 3.Τό ος αροχής των υ ό ροµήθεια ειδών είναι ο Β όροφος του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, Παλαιά Ανάκτορα Κέρκυρας, Κέρκυρα, Ελλάδα. 4. Η αραλαβή των υ ό ροµήθεια αγαθών γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 28 του Π.. 118/2007 και τα αναλυτικά οριζόµενα στη σύµβαση α ό τριµελή Ε ιτρο ή Παραλαβής η ο οία συστήνεται µε α όφαση του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 αρ. 4 και 38 του Π..118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η Ε ιτρο ή αφού διενεργήσει τους α αραίτητους ελέγχους αραλαµβάνει οριστικά τα υ ό ροµήθεια αγαθά. 5. Το τίµηµα διαµορφώνεται µε βάση τον ροϋ ολογισµό του έργου του άρθρου 3 της αρούσας, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε το άρθρο 2 της αρούσας και την υ οβληθείσα ροσφορά του Αναδόχου και καταβάλλεται για το σύνολο των υ οχρεώσεων του Αναδόχου ( εριλαµβανοµένων κρατήσεων, δασµών κλ εξόδων µεταφοράς κ.α.). εν ροβλέ εται τιµαριθµική ή άλλη ανα ροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η ληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά σε δύο (2) φάσεις µετά την εκάστοτε οριστική αραλαβή των υ ό ροµήθεια υλικών α ό την αρ- µόδια ε ιτρο ή αραλαβής του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης. Πριν α ό κάθε ληρωµή ο Ανάδοχος οφείλει να ροσκοµίσει τα σχετικά τιµολόγια, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Π.. 118/2007 και στην τελική α ο ληρωµή τη σύµβαση ου θα υ ογραφεί. Συγκεκριµένα, οι ληρωµές θα ραγµατο οιηθούν ως εξής: - Η ρώτη ληρωµή θα ραγµατο οιηθεί µε την άροδο 1 µηνός α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης, µε την ολοκλήρωση της ρώτης φάσης αράδοσης του έργου, ήτοι µετά την ολοκλήρωση του σχεδιασµού, µε την αράδοση µακετών των αραδοτέων ειδών (κατάλογος, φυλλάδια, αφίσες, έγχρωµα ετάσµατα) και ψηφιακό δείγµα του διαδραστικού καταλόγου, ριν την εκτύ ωση, και µετά τη συναίνεση της οµάδας ε ίβλεψης. Το ύψος της ληρωµής αντιστοιχεί στο 40% του συνολικού κατακυρωµένου οσού. - Η δεύτερη ληρωµή θα ραγµατο οιηθεί µετά το τέλος των υ ηρεσιών, του οσοτικού και οιοτικού ελέγχου τους α ό την αρµόδια οµάδα ε ίβλεψης, και αφού κριθεί ως το έργο έχει ολοκληρωθεί µε ε ιτυχία και σύµφωνα µε το συνηµµένο Παραρ- 20

21 τήµατα Α. Το ύψος της δεύτερης ληρωµής αντιστοιχεί στο υ όλοι ο 60% του συνολικού κατακυρωµένου οσού. 6. Τονίζεται ότι δεν υ άρχει δυνατότητα χορήγησης ροκαταβολής. 7. Με α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα α ό ρόταση της Ε ιτρο ής Παραλαβής διακό τεται η χρηµατοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση εφόσον ο Ανάδοχος υ αιτίως δεν εκτελεί τους όρους της σύµβασης. 9. Οι ειδικότεροι και λε τοµερείς όροι εκτέλεσης της σύµβασης θα εριγραφούν αναλυτικά στη σύµβαση ου θα υ ογραφεί µε τον Ανάδοχο. ΆΡΘΡΟ 18 Γλώσσα ιενέργειας ιαγωνισµού Κοινο οιήσεις - Ισχύουσα Νοµοθεσία 1. Ε ίσηµη γλώσσα διενέργειας του ιαγωνισµού και της Σύµβασης ου θα υ ογραφεί είναι η Ελληνική. 2. Οι κοινο οιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής ρος τους διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυ ία στον αριθµό ου έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόµενος. 3. Η αρούσα ιακήρυξη διέ εται α οκλειστικά α ό το ελληνικό δίκαιο. 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για την Έκδοση ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΥ (INTERACTIVE) ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ, ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ (BANNERS), ΑΦΙΣΩΝ στο λαίσιο του έργου «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΥΤΙ- ΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Β ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Κέρκυρα,

23 Το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης (ΜΑΤ) ρόκειται να ροβεί στο σχεδιασµό, τη σελιδο οίηση και εκτύ ωση Καταλόγου, Interactive Καταλόγου, Φυλλαδίων, Banners, Αφισών µε τίτλο: 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΓΛΩΣΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνικός Πολιτισµός και Ασιατικές Τέχνες / Corfu Museum of Asian Art. Japanese Culture and the Arts of Asia 2. ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΣ (INTERACTIVE) KATΑΛΟΓΟΣ ΙΓΛΩΣΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνικός Πολιτισµός και Ασιατικές Τέχνες / Corfu Museum of Asian Art. Japanese Culture and the Arts of Asia 3. ΦΥΛΛΑ ΙΟ : Mουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνικός Πολιτισµός και Ασιατικές Τέχνες 4. ΦΥΛΛΑ ΙΟ : Corfu Museum of Asian Art. Japanese Culture and the Arts of Asia 5. ΈΓΧΡΩΜΟ ΠΕΤΑΣΜΑ (Banner) ΙΓΛΩΣΣΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ):: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. H Νέα Ια ωνική Πτέρυγα / Corfu Museum of Asian Art. The New Japanese Wing. 6. ΈΓΧΡΩΜΟ ΠΕΤΑΣΜΑ (Banner) ΙΓΛΩΣΣΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ):: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ασιατικές Τέχνες/ Corfu Museum of Asian Art. The Arts of Asia. 7. ΈΓΧΡΩΜΟ ΠΕΤΑΣΜΑ (Banner) ΙΓΛΩΣΣΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ):: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνία/corfu Museum of Asian Art. Japan 8. ΑΦΙΣΑ ΙΓΛΩΣΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. H Νέα Ια ωνική Πτέρυγα/ Corfu Museum of Asian Art. The New Japanese Wing. 9. ΑΦΙΣΑ ΙΓΛΩΣΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ασιατικές Τέχνες/ Corfu Museum of Asian Art. The Arts of Asia. 10. ΑΦΙΣΑ ΙΓΛΩΣΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνία/corfu Museum of Asian Art. Japan Συνολικού ροϋ ολογισµού: ,00 συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε τη διαδικασία του ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, στο λαίσιο εκτέλεσης του ενταγ- µένου στο ΕΣΠΑ έργου: «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟ- ΡΙΟΥ ΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Β ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 23

24 1. Η ρος υλο οίηση εργασία αφορά το σχεδιασµό, τη σελιδο οίηση του κειµένου και του ε ο τικού υλικού (δηλαδή των χαρτών, φωτογραφιών, κατόψεων, και γραφηµάτων), κατασκευή µακετών, την ηλεκτρονική ε εξεργασία εικόνων, τη µετάφραση α ό ελληνικά σε αγγλικά 100 σελίδων Α4, τη µετάφραση α ό αγγλικά σε ελληνικά 30 σελίδων Α4, τη γλωσσική ε ιµέλεια του συνόλου του ελληνικού και αγγλικού κειµένου, την ηλεκτρονική διόρθωση του κειµένου σύµφωνα µε τις υ οδείξεις των ε ιµελητών της έκδοσης, 200 δοκίµια µεγέθους Α4,την καλλιτεχνική ε ιµέλεια, εκτύ- ωση, βιβλιοδεσία και µεταφορά και αράδοση στα γραφεία του µατ των δίγλωσσου (ελληνικά -αγγλικά) καταλόγου, διαδραστικού (interactive) δίγλωσσου (ελληνικά -αγγλικά) καταλόγου, φυλλαδίων (ελληνικά και αγγλικά), δίγλωσσων (ελληνικά - αγγλικά) έγχρωµων ετασµάτων (banners), δίγλωσσων (ελληνικά -αγγλικά) αφισών ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΓΛΩΣΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνικός Πολιτισµός και Ασιατικές Τέχνες / Corfu Museum of Asian Art. Japanese Culture and the Arts of Asia 2. ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΣ (INTERACTIVE) KATΑΛΟΓΟΣ ΙΓΛΩΣΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνικός Πολιτισµός και Ασιατικές Τέχνες / Corfu Museum of Asian Art. Japanese Culture and the Arts of Asia 3. ΦΥΛΛΑ ΙΟ : Mουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνικός Πολιτισµός και Ασιατικές Τέχνες 4. ΦΥΛΛΑ ΙΟ : Corfu Museum of Asian Art. Japanese Culture and the Arts of Asia 5. ΈΓΧΡΩΜΟ ΠΕΤΑΣΜΑ (Banner) ΙΓΛΩΣΣΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. H Νέα Ια ωνική Πτέρυγα / Corfu Museum of Asian Art. The New Japanese Wing. 6. ΈΓΧΡΩΜΟ ΠΕΤΑΣΜΑ (Banner) ΙΓΛΩΣΣΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ):: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ασιατικές Τέχνες/ Corfu Museum of Asian Art. The Arts of Asia. 7. ΈΓΧΡΩΜΟ ΠΕΤΑΣΜΑ (Banner) ΙΓΛΩΣΣΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ):: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνία/corfu Museum of Asian Art. Japan 8. ΑΦΙΣΑ ΙΓΛΩΣΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. H Νέα Ια ωνική Πτέρυγα/ Corfu Museum of Asian Art. The New Japanese Wing. 9. ΑΦΙΣΑ ΙΓΛΩΣΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ασιατικές Τέχνες/ Corfu Museum of Asian Art. The Arts of Asia. 24

25 10. ΑΦΙΣΑ ΙΓΛΩΣΣΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνία/corfu Museum of Asian Art. Japan Αναλυτικότερα, η εργασία θα ακολουθεί τις εξής τεχνικές ροδιαγραφές: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΓΛΩΣΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Τίτλος : Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνικός Πολιτισµός και Ασιατικές Τέχνες / Corfu Museum of Asian Art. Japanese Culture and the Arts of Asia Ποσότητα : 1 κατάλογος (=βιβλίο) Μέγεθος καταλόγου (=βιβλίου): 23 x 30 εκ. ΣΕΛΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Αριθµός λέξεων κειµένου : (± 5%) Αριθµός σελίδων : κατ εκτίµηση εξωφύλλου, κατακόρυφες ιάταξη κειµένου ανά σελίδα : µονόστηλο ή δίστηλο Γραµµατοσειρά : Θα ε ιλεγεί α ό την Υ ηρεσία σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο µετά την υ ογραφή της σύµβασης. Μέγεθος γραµµατοσειράς κειµένου : 9 ½ στιγµές Μέγεθος γραµµατοσειράς λεζαντών : 8 ½ στιγµές Ποσότητα κατόψεων : 3 Ποσότητα χαρτών : 2 Ποσότητα γραφηµάτων: 5 Αριθµός γραφηµάτων και εικόνων στο σώµα του κειµένου : 200. To υλικό, ου θα υ οδειχθεί α ό το Μουσείο θα τυ ωθεί έγχρωµο σε θέση ου θα συµφωνηθεί α ό τον ανάδοχο και το Μουσείο. Για την το οθέτηση των εικόνων και των γραφηµάτων µέσα στο κείµενο θα ακολουθηθεί το υ όδειγµα ου θα δοθεί α ό το Μουσείο. Λεζάντες : Ελληνικές και Αγγλικές κάτω ή δί λα α ό την κάθε εικόνα. Υ οσηµειώσεις : στο τέλος του κειµένου. Στα αραρτήµατα θα υ άρχει χάρτης, κατόψεις του Μουσείου, µελέτες σε ελληνικά και αγγλικά, γλωσσάρια σε ελληνικά και αγγλικά και βιβλιογραφία για τα ο οία θα ακολουθηθεί το υ όδειγµα ου θα δοθεί α ό το Μουσείο. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΑ: εκ των ο οίων τα 300 θα είναι ανόδετα Στα 300 ανόδετα θα υ άρχει θερµοτυ ία του τίτλου στο ανί 25

26 και κουβερτούρα τετράχρωµη τυ ωµένη σε χαρτί Velvet 150gr., τρι λής ε ίχρισης µε µατ λαστικο οίηση καθώς και εσωτερική φόδρα σε χαρτί σελιλόζα ΕΚΤΥΠΩΣΗ: OFFSET ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ. ΕΞΩΦΥΛΛΟ: GARDAPATT 13, 250GR., ΜΕ ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΠΙΚΟ UV ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ 15ΕΚ. ΚΛΕΙΣΤΟ ΞΑΚΡΙΣΜΕΝΟ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ : ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΗ ΜΕ ΠΛΑ- ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ: GARDAPATT 13, 150GR. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ: ΡΑΦΤΟ-ΚΟΛΛΗΤΟ ΈΝΑ ΒΙΒΛΙΟ, ΚΛΩΣΤΟΡΑΦΗ. ΜΕΛΑΝΙ: Μελάνι Α οιότητας. 2. ΙΑ ΡΑΣΤΙΚΟΣ (INTERACTIVE) KATΑΛΟΓΟΣ ΙΓΛΩΣΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ): Μελέτη και ανά τυξη διαδραστικού καταλόγου µε τίτλο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνικός Πολιτισµός και Ασιατικές Τέχνες / Corfu Museum of Asian Art. Japanese Culture and the Arts of Asia. ηµιουργία interactive εφαρµογής µε ροσαρµογή του σχεδιασµού της έντυ ης έκδοσης σε δικό της λογισµικό εµ λουτισµένη µε ολυµεσικά και διαδραστικά χαρακτηριστικά, για την λειτουργική του χρήση ειδικά σε υ ολογιστές και ηλεκτρονικές ταµ λέτες ( interactive pdf αρχείο) ηµιουργία µενού λειτουργικών εργαλείων µε την χρήση γλώσσας javascript. Στο µενού θα ρέ ει να υ άρχουν εριεχόµενα, δυνατότητα αλλαγής σε ολόκληρη οθόνη, εκτύ ωση, έξοδος α ό το αρχείο και µετάβαση στην ροηγούµενη-ε όµενη σελίδα. ηµιουργία εριεχοµένων bookmarks. Περιεχόµενα στο µενού εργαλείων µε δυναµική εριήγηση µε τη χρήση bookmarks. υναµική µετάβαση στις υ οσηµειώσεις, α ό τις λέξεις ου τις χρησιµο οιούν. ηµιουργία µικρογραφιών των σελίδων. 3. ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τίτλος : Mουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνικός Πολιτισµός και Ασιατικές Τέχνες Σχήµα: ΠΕΝΤΑΠΤΥΧΟ 11,2 x 23 (η σελίδα) ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ : 800 (± 5%) 26

27 ιάταξη κειµένου: µονόστηλο ή δίστηλο Γραµµατοσειρά : Θα ε ιλεγεί α ό την Υ ηρεσία σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο µετά την υ ογραφή της σύµβασης. ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 9 ½ ΣΤΙΓΜΕΣ Μέγεθος γραµµατοσειράς λεζαντών : 8 ½ στιγµές Αριθµός εικόνων: To υλικό, ου θα υ οδειχθεί α ό το Μουσείο θα τυ ωθεί έγχρωµο σε θέση ου θα συµφωνηθεί α ό τον ανάδοχο και το Μουσείο. Για την το οθέτηση των εικόνων µέσα στο κείµενο θα ακολουθηθεί το υ όδειγµα ου θα δοθεί α ό το Μουσείο. ΛΕΖΑΝΤΕΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΩ Η ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΙΚΟΝΑ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τετράχρωµο ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ: ί λωµα-φυσαρµόνικα ΧΑΡΤΙ: Inaset 120gr. ΜΕΛΑΝΙ: Μελάνι Α οιότητας 4. ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τίτλος : Corfu Museum of Asian Art. Japanese Culture and the Arts of Asia Σχήµα: ΠΕΝΤΑΠΤΥΧΟ 11,2 x 23 (η σελίδα) ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ: 800 (± 5%) ιάταξη κειµένου: µονόστηλο ή δίστηλο Γραµµατοσειρά : Θα ε ιλεγεί α ό την Υ ηρεσία σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο µετά την υ ογραφή της σύµβασης. ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ : 9 ½ ΣΤΙΓΜΕΣ Μέγεθος γραµµατοσειράς λεζαντών : 8 ½ στιγµές Αριθµός εικόνων: To υλικό, ου θα υ οδειχθεί α ό το Μουσείο θα τυ ωθεί έγχρωµο σε θέση ου θα συµφωνηθεί α ό τον ανάδοχο και το Μουσείο. Για την το οθέτηση των εικόνων µέσα στο κείµενο θα ακολουθηθεί το υ όδειγµα ου θα δοθεί α ό το Μουσείο. ΛΕΖΑΝΤΕΣ : ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΚΑΤΩ Η ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΙΚΟΝΑ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΑ:

28 ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Τετράχρωµο ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑ: ί λωµα-φυσαρµόνικα ΧΑΡΤΙ: Inaset 120gr. ΜΕΛΑΝΙ: Μελάνι Α οιότητας 5. ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΕΤΑΣΜΑ (BANNER) µίας όψεως ΙΓΛΩΣΣΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓ- ΓΛΙΚΑ): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναρτώµενα έγχρωµα ετάσµατα (banners) µονής όψεως, µε έντυ η/ες εικόνα/ες και ολιγόλεξη λεζάντα (ελληνικά αγγλικά). Με υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία και να εριέχει αντιµυκητιακές ροσµίξεις. ιάρκειας min. 5 ετών για εξωτερικό χώρο. ΤΙΤΛΟΣ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. H ΝΕΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ/ CORFU MUSEUM OF ASIAN ART. THE NEW JAPANESE WING Σχήµα: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 11,72 x 3,60 Αριθµός λέξεων: 100 (± 5%) ιάταξη: µονόστηλο ή δίστηλο Γραµµατοσειρά : Θα ε ιλεγεί α ό την Υ ηρεσία σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο µετά την υ ογραφή της σύµβασης. Αριθµός εικόνων:1-3. To υλικό, ου θα υ οδειχθεί α ό το Μουσείο θα τυ ωθεί έγχρωµο σε θέση ου θα συµφωνηθεί α ό τον ανάδοχο και το Μουσείο. Για την το οθέτηση των εικόνων θα ακολουθηθεί το υ όδειγµα ου θα δοθεί α ό το Μουσείο. ΕΚΤΥΠΩΣΗ Υλικό: βινύλιο (µουσαµάς διάτρητος) η οιότητα θα συµφωνηθεί α ό τον ανάδοχο και το Μουσείο Εκτύ ωση : Τετράχρωµο Στήριξη : άνω και κάτω (µε µανίκια και σωλήνες) Ποσότητα: 1 ΜΕΛΑΝΙ: Μελάνι Α οιότητας 6. ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΕΤΑΣΜΑ (BANNER) µίας όψεως ΙΓΛΩΣΣΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓ- ΓΛΙΚΑ): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 28

29 Αναρτώµενα έγχρωµα ετάσµατα (banners) µονής όψεως, µε έντυ η/ες εικόνα/ες και ολιγόλεξη λεζάντα (ελληνικά αγγλικά). Με υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία και να εριέχει αντιµυκητιακές ροσµίξεις. ιάρκειας min. 5 ετών για εξωτερικό χώρο. Τίτλος: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ασιατικές Τέχνες/ Corfu Museum of Asian Art. The Arts of Asia Σχήµα: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 11,72 x 3,60 Αριθµός λέξεων : 100 (± 5%) ιάταξη: µονόστηλο ή δίστηλο Γραµµατοσειρά : Θα ε ιλεγεί α ό την Υ ηρεσία σε συνεννόηση µε τον ανάδοχο µετά την υ ογραφή της σύµβασης. Αριθµός εικόνων:1-3. To υλικό, ου θα υ οδειχθεί α ό το Μουσείο θα τυ ωθεί έγχρωµο σε θέση ου θα συµφωνηθεί α ό τον ανάδοχο και το Μουσείο. Για την το οθέτηση των εικόνων θα ακολουθηθεί το υ όδειγµα ου θα δοθεί α ό το Μουσείο. ΕΚΤΥΠΩΣΗ Υλικό: βινύλιο (µουσαµάς διάτρητος) η οιότητα θα συµφωνηθεί α ό τον ανάδοχο και το Μουσείο Εκτύ ωση : Τετράχρωµο Στήριξη : άνω και κάτω (µε µανίκια και σωλήνες) Ποσότητα: 1 ΜΕΛΑΝΙ: Μελάνι Α οιότητας 7. ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΕΤΑΣΜΑ (BANNER) µίας όψεως ΙΓΛΩΣΣΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓ- ΓΛΙΚΑ): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναρτώµενα έγχρωµα ετάσµατα (banners) µονής όψεως, µε έντυ η/ες εικόνα/ες και ολιγόλεξη λεζάντα (ελληνικά αγγλικά). Με υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία και να εριέχει αντιµυκητιακές ροσµίξεις. ιάρκειας min. 5 ετών για εξωτερικό χώρο. Τίτλος: Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας. Ια ωνία/corfu Museum of Asian Art. Japan Σχήµα: ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 11,72 x 3,60 ΣΕΛΙ ΟΠΟΙΗΣΗ 29