ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/ απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ ΤΗΛ: , FAX: , Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/ Αρχάνες, 18 Φεβρουαρίου 2008 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας υπόψη: Την αριθµ. 252/ απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Τις ανάγκες του προγράµµατος Technet / Archimed της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III B στο οποίο η Αναπτυξιακή Ηρακλείου συµµετέχει ως εταίρος ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την Α) συγγραφή, φωτογράφηση, σχεδιασµό και εκτύπωση λευκώµατος µε αντικείµενο «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο ήµο Βιάννου» για την προβολή των ιστορικών και πολιτιστικών σηµείων που καταδεικνύουν τη διαχρονικότητα του πολιτισµού στο ήµο και Β) την εκτύπωση φυλλαδίου προβολής του προγράµµατος Technet / Archimed. Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στις ευρώ πλέον ΦΠΑ το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Ο προϋπολογισµός κατανέµεται σε ευρώ πλέον ΦΠΑ για το λεύκωµα (Α) και ευρώ πλέον ΦΠΑ για το φυλλάδιο (Β). 1

2 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 3 Μαρτίου ηµέρα ευτέρα και ώρα στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου στις Αρχάνες Ηρακλείου. Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Γραµµατεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου καθηµερινά από τις π.µ. έως τις µ.µ. και µέχρι την µ.µ. της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. (α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (β) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (γ) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ιακήρυξης παρέχονται από το Τµήµα ιακρατικών Προγραµµάτων τηλ , κα ήµητρα Καµπέλη. Ο Πρόεδρος Κυπριωτάκης Ρούσσος 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) Τεχνικά χαρακτηριστικά για την έκδοση µε αντικείµενο «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ στον ήµο Βιάννου»: Σχήµα: 24 x 24 εκατ. περίπου Σελίδες (εσωτερικές): 100 περίπου Χαρτί: Velvet 120 γρ Εκτύπωση: τετραχρωµία Βιβλιοδεσία: σκληρή µε κουβερτούρα Γλώσσα: Ελληνικά Αντίτυπα: Κείµενα: Η συγγραφή των σχετικών κειµένων και λεζάντων θα γίνει από τον Ανάδοχο εκτός του εισαγωγικού κειµένου που αφορά το πρόγραµµα και θα δοθεί από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Φωτογραφίες: Η φωτογράφηση θα γίνει από τον ανάδοχο και θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική των θεµατικών ενοτήτων του λευκώµατος. Οι φωτογραφίες θα παραδοθούν και χωριστά στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου σε έντυπη και ψηφιακή µορφή σε υψηλή ανάλυση. Ενδεικτικά τα περιεχόµενα της έκδοσης θα έχουν ως εξής: Ι. Εισαγωγικό Σηµείωµα (1 σελίδα) ΙΙ. Πρόγραµµα Technet / Archimed - Interreg III B (2-4 σελίδες) ΙΙΙ. Περιγραφή ήµου Βιάννου (έως 10 σελίδες) ΙV. Σηµεία Ιστορικού, Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Ενδιαφέροντος ήµου Βιάννου (περίπου 85 σελίδες κυρίως φωτογραφικού υλικού µε σύντοµα σχετικά κείµενα) 4

5 B) Τεχνικά χαρακτηριστικά για το φυλλάδιο προβολής του προγράµµατος Technet / Archimed της ΚΠ Interreg IIIB Σχήµα: 27 x 17 εκατ. περίπου Σελίδες: 16 περίπου για Ελληνικά Αγγλικά και 16 περίπου για Ιταλικά Αγγλικά Χαρτί: Velvet 120 γρ. Εκτύπωση: Τετραχρωµία Γλώσσα: Ελληνικά - Αγγλικά και Ιταλικά Αγγλικά σε δύο χωριστά φυλλάδια Αντίτυπα: το κάθε έντυπο Οι µακέτες θα παραδοθούν έτοιµες για εκτύπωση στον ανάδοχο από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου κατά την υπογραφή της σύµβασης. 5

6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ A ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙ ΟΥΣ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Β ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙ ΟΥΣ Β ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΠΡΟΥΠ/ΣΑ ΑΠΑΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΑ ΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TECHNET ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ -ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών- και κατανέµεται σε ευρώ πλέον ΦΠΑ για το είδος (Α) και ευρώ πλέον ΦΠΑ για το είδος (Β) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΠ. INTERREG III B/ARCHIMED, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΝΑΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟ ΙΟ ΤΜΗΜΑ 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7

8 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην Ελληνική γλώσσα και σε έντυπη µορφή µέσα σε σφραγισµένο φάκελο εντός της προθεσµίας που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 1.2 Γίνονται δεκτές προφορές για το σύνολο των εκδόσεων. Προσφορές που κατατίθενται για την µία µόνο έκδοση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.3 ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στις προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου η οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/1997 και που έχουν αποδεδειγµένες ικανότητες και εξειδικευµένες γνώσεις στον σχεδιασµό αντίστοιχων εντύπων. Κάθε ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να συµµετέχει µε περισσότερες από µία προσφορές. 8

9 1.4 Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής τους, πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, εάν και εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου. 1.5 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη ιακήρυξη. 1.6 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής, Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. Οι διαγωνιζόµενοι ή οι εκπρόσωποι τους λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν -κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων- αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 1.7 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ιακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. 1.8 Η υποβολή ενστάσεων στον διαγωνισµό γίνεται εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών, µόνο από τους συµµετέχοντες σε αυτόν, κατά την διάρκειά του ή εντός 24 ωρών από την λήξη της διενέργειάς του. 9

10 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2.1 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία. Συγκεκριµένα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται το Φύλλο Συµµόρφωσης (σελ. 14 της διακήρυξης). Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι για να γίνει αποδεκτή η προσφορά τους και να µετάσχουν στον διαγωνισµό, είναι τα εξής: Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ 6 µήνες πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων συµµετοχής. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού και Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. Οι Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να προσκοµίσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συµµετέχοντα στην ένωση. Επιπλέον στα δικαιολογητικά πρέπει να συµπληρωθεί κοινή δήλωση των συµµετεχόντων στην ένωση για την ανάληψη σε ολόκληρο της ευθύνης από αυτούς για την εκπλήρωση του έργου, και τον καθορισµό επικεφαλής της ένωσης. 10

11 Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οφείλει, εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να καταθέσει: ήλωση του νόµου 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα α) για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση επαγγελµατικής του δραστηριότητας και δεν έχει εποµένως κηρυχθεί έκπτωτος, ή αποκλειστεί από κάποια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. ή Α.Ε. ή αποκλειστεί από διαγωνισµούς για υπηρεσίες ή προµήθειες του Ελληνικού ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, β) για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, γ) για δωροδοκία, δ) απάτη, ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (β δ σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ 1 της 2004/18/ΕΚ). ήλωση ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή, και ειδικευµένο προσωπικό, για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, σε όλη την έκτασή του. 3. ΤΙΜΕΣ 2.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς και θα αναφέρονται σε τιµή µονάδος. 2.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.3 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή του 100% της αξίας της ποσότητας που θα παραδοθεί, θα γίνει µε την οριστική παραλαβή του συνόλου το προκηρυσσόµενου έργου. 11

12 5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Η παράδοση θα γίνει έως την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης στα κτίρια της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και όχι αργότερα από την 31 η Μαρτίου ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα έως 10% χωρίς αύξηση της προϋπολογιζόµενης δαπάνης. 7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως και την παράδοση από τον ανάδοχο. Οι αναφερόµενες ποσότητες δεν είναι δεσµευτικές για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου και µπορούν να αυξηθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σχετικής σύµβασης ανάλογα µε τις ανάγκες της Αναπτυξιακής Ηρακλείου χωρίς αύξηση του συνολικού ποσού της σύµβασης. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 13

14 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 503/ Το υλικό και οι µακέτες των εντύπων που θα δοθούν από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α αλλά και αυτό που θα δηµιουργηθεί για λογαριασµό της αποτελούν πνευµατικό της προϊόν και δεν θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για αναπαραγωγή εκ µέρους ουδενός πέραν της ίδιας της Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Το σύνολο του υλικού θα παραδοθεί δε µετά την εκτέλεση της εκτύπωσης µαζί µε την παράδοση των αντιτύπων. 2. Η παράδοση θα γίνει εντός των ορίων που ορίζει η προκήρυξη και δεν θα γίνει πέραν της 31 ης Μαρτίου Η υπογραφή της παρούσης, θεωρείται ως αποδοχή όλων των γενικών όρων και προδιαγραφών της διακήρυξης. Ηράκλειο,.../.../2008 Ο ηλών 14