ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2009"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (Γ 0101) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2009 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Δρ. Δ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ & Χ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας, το μάθημα «Ενεργειακές Πρώτες Ύλες» αντικατέστησε το έως τώρα διδασκόμενο μάθημα «Κοιτασματολογία Ενεργειακών Πρώτων Υλών». Στο νέο μάθημα εισήχθησαν εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν τον υπολογισμό αποθεμάτων, τη μελέτη εκμεταλλευσιμότητας ενός λιγνιτικού πεδίου, τη σχεδίαση γεωλογικών τομών με βάση γεωτρητικά στοιχεία σε λιγνιτικά πεδία, την επιλογή πιθανών λιγνιτικών λεκανών για διενέργεια έρευνας με γεωλογικά κριτήρια, τη μακροσκοπική αναγνώριση διαφόρων τύπων γαιανθράκων, τον προσδιορισμό και πιθανή χρήση των ανόργανων ορυκτών που συνοδεύουν το λιγνίτη, καθώς και το προϊόν που προκύπτει από την καύση του «ιπτάμενη τέφρα- fly-ash». Στόχος μας είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των φοιτητών σε ένα τόσο καίριο θέμα που είναι η έρευνα και αξιολόγηση λιγνιτικών αποθέσεων.

3 Εκμεταλλεύσιμο λιγνιτικό κοίτασμα Η εκμεταλλευσιμότητα ή όχι ενός κοιτάσματος λιγνίτη ή γαιάνθρακα γενικότερα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τεχνικούς, οικονομικούς, γεωλογικούς. Επίσης, ένας άλλος βασικός παράγοντας είναι η μέθοδος εκμετάλλευσης. Έτσι, άλλες προδιαγραφές αξιολόγησης εφαρμόζονται στην περίπτωση που το κοίτασμα προορίζεται προς αξιοποίηση με τεχνικές υπόγειας εκμετάλλευσης και άλλες όταν το κοίτασμα προορίζεται προς εκμετάλλευση με τεχνικές υπαίθριας εξόρυξης. Αν και οι εκμεταλλεύσεις λιγνίτη στη χώρα μας κατά το παρελθόν ήταν κυρίως υπόγειες, σήμερα, στο σύνολο των λιγνιτικών κοιτασμάτων γίνεται υπαίθρια εκμετάλλευση. Εν τούτοις, τη δεκαετία του 90, στην περιοχή Κύμης Ευβοίας, λειτούργησε, για μικρό χρονικό διάστημα, λιγνιτωρυχείο όπου η εκμετάλλευση ήταν υπόγεια. Ο λιγνίτης πωλείτο σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, όπου μεταφέρονταν με φορτηγά. Βασισμένοι σε αυτά τα στοιχεία, στην άσκηση 1 θα πρέπει να αποφασίσει ο φοιτητής για τη βιωσιμότητα και το είδος της εκμετάλλευσης λιγνιτικών στρωμάτων. Στις ασκήσεις 2 & 3 αναφέρονται οι προδιαγραφές και οι τεχνικές αξιολόγησης λιγνιτικών αποθέσεων που προορίζονται για υπαίθρια εκμετάλλευση. Σύμφωνα με τις σημερινές οικονομοτεχνικές συνθήκες, ένα τμήμα της λιγνιτικής απόθεσης κρίνεται σαν οικονομικά εκμεταλλεύσιμη [κοίτασμα] με υπαίθρια εξόρυξη, εάν για το τμήμα αυτό η γραμμική σχέση άγονων υλικών (δηλαδή υπερκείμενων (Υ) και ενδιάμεσων (Ε) στείρων) προς απολήψιμο λιγνίτη (Λ) σε μέτρα, [(Υ+Ε)/Λ], φθάνει μέχρι 15:1 (Σχήμα 1). Έτσι, αν ο λόγος είναι μεγαλύτερος σε τμήμα ή στο σύνολο της απόθεσης, ο λιγνίτης δεν εξορύσσεται με τις σημερινές τεχνικο-οικονομικές συνθήκες. H σχέση εκμεταλλευσιμότητας αυτή, είναι δυνατό στο εγγύς μέλλον να υποστεί αυξομειώσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα συνήθως τη διεύρυνση του τμήματος εκείνου της λιγνιτικής απόθεσης που μπορεί να είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμο. Αυτό εξηγείται εάν λάβουμε υπόψη μας ότι η τιμή των υγρών καυσίμων είναι στενά συνδεδεμένη με την αξία των στερεών καυσίμων. Σχήμα 1: Η διάταξη των υπερκειμένων [Υ] και ενδιαμέσων [Ε] στείρων στη λιγνιτοφόρα στοιβάδα [Λ] που εδώ αποτελείται από 2 στρώματα λιγνίτη.

4 Κατηγορίες αποθεμάτων Σαν γεωλογικό απόθεμα, στην περίπτωση λιγνιτικών αποθέσεων, εννοείται η ποσότητα του λιγνίτη η οποία έχει διαπιστωθεί στη λιγνιτοφόρα στοιβάδα της λεκάνης. Για τον υπολογισμό του γεωλογικού αποθέματος λαμβάνονται υπόψη όλα τα στρώματα του λιγνίτη, με πάχος >5cm. Σαν απολήψιμο απόθεμα ορίζεται η ποσότητα του λιγνίτη η οποία είναι δυνατόν να εξορυχθεί με οικονομικούς όρους. Για τον υπολογισμό του απολήψιμου αποθέματος λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνα τα στρώματα του λιγνίτη που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις πάχους (συνήθως με πάχος >20cm και με τέφρα <55%). Μέχρι σήμερα δεν έχει καθορισθεί μία ενιαία ταξινόμηση, έτσι κάθε κράτος εφαρμόζει διαφορετικές προδιαγραφές για τον καθορισμό των αποθεμάτων του. Οι κυριότερες από τις γνωστές κατηγοριοποιήσεις αποθεμάτων παραθέτονται παρακάτω. Σύμφωνα με το Bureau of Mines και το USGS, τα κοιτάσματα ταξινομούνται ως εξής : α) Βέβαια αποθέματα (measured ore). Πρόκειται για αποθέματα που έχουν προσδιορισθεί με πυκνό δίκτυο γεωτρήσεων και επίσης πυκνό δίκτυο σημείων παρατήρησης. Το πυκνό δίκτυο της δειγματοληψίας επιτρέπει τον επαρκή προσδιορισμό όλων των παραμέτρων του κοιτάσματος. Τα σφάλματα υπολογισμού είναι πολύ μικρά. β) Πιθανά αποθέματα (Indicated ore). Πρόκειται για αποθέματα που έχουν προσδιορισθεί με αραιό δίκτυο γεωτρήσεων. Το αραιό δίκτυο των γεωτρήσεων δεν επιτρέπει την ακριβή περιχάραξη του κοιτάσματος, τα σφάλματα υπολογισμού είναι μεγαλύτερα από την προηγούμενη κατηγορία. γ) Δυνατά αποθέματα (Inferred ore). O προσδιορισμός τους βασίζεται μόνο σε γεωλογικά κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει όριο ανεκτού σφάλματος, αλλά όριο ανοχής της δεδομένης γεωλογικής εκτίμησης. Υπολογισμός αποθεμάτων Για τον υπολογισμό των αποθεμάτων μιας λιγνιτοφόρας λεκάνης εφαρμόζονται διάφορες κλασσικές μέθοδοι, με πιο γνωστή αυτή των τριγώνων ή πολυγώνων επιρροής. Σήμερα υπάρχουν ειδικά προγράμματα Η/Υ τρισδιάστατης απεικόνισης και υπολογισμού όγκων, τα οποία υπολογίζουν με μεγάλη ακρίβεια τα αποθέματα, ενώ είναι δυνατόν να διαχωριστούν και ποιότητες υλικού στο ίδιο απόθεμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την αξιοποίηση μιας πρώτης ύλης, μια και διαφορετικές ποιότητες υλικού έχουν διαφορετικές τιμές και συνήθως βρίσκουν διαφορετικές βιομηχανικές εφαρμογές. Η μέθοδος των πολυγώνων επιρροής εφαρμόζεται όταν χρειάζεται να γίνει εκτίμηση μόνο των αποθεμάτων. Εφαρμόζεται λοιπόν κατά το αναγνωριστικό στάδιο όπου τα σημεία παρατήρησης (γεωτρήσεις) δεν είναι τόσο πυκνά και οι χάρτες των ισοπαχών καμπυλών απολήψιμου ή και γεωλογικού λιγνίτη δεν έχουν ολοκληρωθεί.

5 Τα πολύγωνα επιρροής σχηματίζονται χαράζοντας τις μεσοκάθετες στις αποστάσεις κάθε ζεύγους γεωτρήσεων του δικτύου, επάνω στον χάρτη δικτύου γεωτρήσεων (σχήμα 2). Με τον παραπάνω τρόπο κάθε γεώτρηση του δικτύου περικλείεται από ένα πολύγωνο η κάθε πλευρά του οποίου, είναι η μεσοκάθετος στην απόσταση της γεώτρησης, από τις διπλανές γεωτρήσεις. Το απόθεμα υπολογίζεται αθροίζοντας τα επιμέρους γινόμενα του πάχους του λιγνίτη κάθε γεώτρησης επί το εμβαδόν του πολύγώνου επιρροής της γεώτρησης (πάχος Χ εμβαδόν), ο αριθμός που προκύπτει είναι όγκος εκφρασμένος σε m 3. Για να γίνει η μετατροπή του αποθέματος σε βάρος εκπεφρασμένο σε τόνους, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός που προέκυψε από το άθροισμα των γινομένων με το μέσο ειδικό βάρος του λιγνίτη.

6 ΝΠ 1 ΝΠ 2 ΝΠ 3 ΝΠ 4 ΝΠ 5 ΝΠ 6 ΝΠ 7 ΝΠ 8 ΝΠ 9 ΝΠ 10 ΝΠ 11 ΝΠ 12 ΝΠ 13 ΝΠ 14 ΝΠ 15 ΝΠ 16 ΝΠ 17 ΝΠ 18 ΝΠ 19 ΝΠ 20 ΝΠ 21 ΝΠ 22 ΝΠ 23 ΝΠ 24 ΝΠ 25 ΝΠ 26 ΝΠ 27 ΝΠ 28 ΝΠ 29 ΝΠ 30 ΝΠ 31 ΝΠ 32 ΝΠ 33 ΝΠ 34 ΝΠ 35 ΝΠ 36 ΝΠ 37 ΝΠ 38 ΝΠ 39 ΝΠ 40 ΝΠ 41 ΝΠ 42 ΝΠ 43 ΝΠ 44 ΝΠ 45 ΝΠ 46 ΝΠ 47 ΝΠ 48 ΝΠ 49 Σχήμα 2: Χάραξη μεσοκαθέτων σε χάρτη δικτύου γεωτρήσεων

7 ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Θεωρούμε ότι στην περιοχή Σαρανταπόρου-Ελασσόνας και στα πλαίσια έρευνας για τον εντοπισμό λιγνιτικών σωμάτων, πραγματοποιήθηκε γεωτρητικό πρόγραμμα σε κάνναβο έκτασης 960m Χ 720m, όπως ακολουθεί: 960m 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Η τομή Α 1 -Ν 13 κρίθηκε αντιπροσωπευτική για να περιγράψει τα τεχνικά στοιχεία των λιγνιτικών στρωμάτων που εντοπίσθηκαν. 720m Κατωτέρω περιγράφονται τα στοιχεία που προέκυψαν από τις γεωτρήσεις, [σύμβολα: ΠΚ = πλευρικά κορήματα, Α/Μ = ασβεστομάργα, Λ= λιγνίτης, ΑΘΙ = ανώτερη θερμαντική ικανότητα] Γεώτρηση Α1 Γεώτρηση Β2 Γεώτρηση Γ3 Υψόμετρο 360μ. 3μ. ΠΚ 48μ. Α/Μ 15μ. Λ 60μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 357μ. 4μ. ΠΚ 50μ. Α/Μ 10μ. Λ 55μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 354μ. 15μ. ΠΚ 30μ. Α/Μ 16μ. Λ 50μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Γεώτρηση Δ4 Γεώτρηση Ε5 Γεώτρηση Ζ6 Υψόμετρο 351μ. 8μ. ΠΚ 28μ. Α/Μ 14μ. Λ 57μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 350μ. 12μ. ΠΚ 28μ. Α/Μ 21μ. Λ 43μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 345μ. 13μ. ΠΚ 11μ. Α/Μ 14μ. Λ 35μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr

8 Γεώτρηση Η7 Γεώτρηση Θ8 Γεώτρηση Ι9 Υψόμετρο 342μ. 14μ. ΠΚ 8μ. Α/Μ 10μ. Λ 45μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 338μ. 16μ. ΠΚ 6μ. Λ 46μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 336μ. 17μ. ΠΚ 63μ. Α/Μ 17μ. Λ 25μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Γεώτρηση Κ10 Γεώτρηση Λ11 Γεώτρηση Μ12 Υψόμετρο 333μ. 18μ. ΠΚ 30μ. Α/Μ 30μ. Λ 25μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 326μ. 16μ. ΠΚ 15μ. Α/Μ 17μ. Λ 20μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Υψόμετρο 324μ. 21μ. ΠΚ 12μ. Λ 20μ. Α/Μ ΑΘΙ επι ξηρού cal/gr Γεώτρηση Ν13 Υψόμετρο320μ. 24μ. ΠΚ 25μ. Α/Μ 1. Να σχεδιασθεί σε χαρτί μιλιμετρέ η γεωλογική τομή Α 1 -Ν Να ληφθεί απόφαση για επιφανειακή ή υπόγεια εκμετάλλευση των λιγνιτικών στρωμάτων, δεδομένου ότι: α) για επιφανειακή εκμετάλλευση είναι απαραίτητη η σχεδόν οριζόντια διάταξη των στρωμάτων και η αποφυγή ρηγματωμένων περιοχών με άλματα >2μέτρων και σχέση αγόνων/λιγνίτη <10/1 [η σχέση 10/1 εφαρμόζεται ειδικά για την απόθεση αυτή], β) για υπόγεια εκμετάλλευση απαιτούνται κλίσεις στρωμάτων <30 Ο, μέση θερμική απόδοση επί ξηρού> 5.000cal/gr και εκμεταλλεύσιμα αποθέματα > εκ. m Διερευνήστε το ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί μέρος του κοιτάσματος. 4. Στην περίπτωση μικρού κοιτάσματος, να διερευνηθεί σε ποιες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να διοχετευθεί ο εξορυσσόμενος λιγνίτης.

9 ΑΣΚΗΣΗ 2 Η : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ Θεωρούμε ότι υλοποιήθηκε γεωτρητικό πρόγραμμα στη λιγνιτοφόρα περιοχή της Φλώρινας σε έκταση 1200 μ χ 1200 μ και ζητείται ο υπολογισμός τεχνικών χαρακτηριστικών της λιγνιτοφόρας στοιβάδας. Δεδομένα 1.Δίδεται ο πίνακας με τα πάχη των υπερκειμένων, των ενδιαμέσων και του απολήψιμου λιγνίτη σε μέτρα. 2. Δίδεται ο χάρτης των γεωτρήσεων ΚΟΜ1 έως ΚΟΜ Δίδεται το ειδικό βάρος του λιγνίτη 1.4 gr/cm Εκμεταλλεύσιμος λιγνίτης, σχέση (Υ+Ε)/Λ <15/1. Ζητούμενα 1.Nα υπολογισθεί η σχέση: (Υ+Ε)/Λ στην προαναφερόμενη περιοχή. 2.Να γίνει εκτίμηση των απολήψιμων [εκμεταλλεύσιμων] αποθεμάτων λιγνίτη (σε τόνους) με την μέθοδο των πολυγώνων επιρροής. 3. Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης συνέχισης του γεωτρητικού προγράμματος και σε ποιες περιοχές. 4. Δεδομένου ότι το εντοπισμένο κοίτασμα θα εκμεταλλευθεί από ιδιώτη ο οποίος θα πωλεί τον λιγνίτη στον ΑΗΣ Φλώρινας να προσδιορισθεί η διάρκεια ζωής του ορυχείου αν ο ανωτέρω διαθέτει 10 φορτηγά με δυνατότητα μεταφοράς λιγνίτη 50τόνων/δρομολόγιο και αυτά εκτελούν 10δρομολόγια την ημέρα (θεωρούμε ότι για την απομάκρυνση των στείρων χρησιμοποιείται επιπλέον εξοπλισμός).

10

11 Αρ.Γεωτρ. Πάχος υπερκειμένων (m) [Y] Πάχος ενδιαμέσων (αθροιστικά) (m) [Ε] Πάχος απoλήψιμου λιγνίτη (αθροιστικά) (m) [Λ] KOM1 286,35 74,4 18,1 KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM ,5 KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM KOM ,6 KOM ,5 KOM KOM KOM KOM ,7 KOM ,8 KOM ,9 KOM ,2 KOM KOM KOM KOM KOM ,8 KOM KOM (Y+E)/Λ

12 ΑΣΚΗΣΗ 3 Η : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ Θεωρούμε ότι υλοποιήθηκε γεωτρητικό πρόγραμμα στην περιοχή Πτολεμαϊδας σε έκταση 1200 μ χ 1200 μ, ζητείται ο υπολογισμός τεχνικών χαρακτηριστικών της λιγνιτοφόρας στοιβάδας. Δεδομένα 1.Δίδεται ο πίνακας με τα μέσα πάχη των υπερκειμένων και ενδιαμέσων στείρων, του σχηματισμού βάσης που διατηρήθηκε, καθώς και του απολήψιμου λιγνίτη (στρώματα Λ 1 +Λ 2 ) σε μέτρα. 2. Δίδεται ο χάρτης των γεωτρήσεων ΝΠ1 έως ΝΠ Δίδεται το ειδικό βάρος του λιγνίτη 1.4 gr/cm Εκμεταλλεύσιμος λιγνίτης, σχέση Υ+Ε/Λ <15/1. Ζητούμενα 1.Να σχεδιαστεί η τομή ΝΠ 4 -ΝΠ 46 (Β-Ν) 2. Nα υπολογισθεί η σχέση: (Υ+Ε)/Λ στην προαναφερόμενη περιοχή. 3. Να οριοθετηθεί η εκμεταλλεύσιμη λιγνιτοφόρα στοιβάδα. 4. Να γίνει εκτίμηση των απολήψιμων [εκμεταλλεύσιμων] αποθεμάτων λιγνίτη (σε τόνους) με την μέθοδο των πολυγώνων επιρροής.

13

14 Απόλυτο υψόμετρο επιφάνειας (m) Υπερκείμενα (m) [Y] Ενδιάμεσα (m) [Ε] Απoλήψιμος λιγνίτης (m) [Λ 1 ] Απoλήψιμος λιγνίτης (m) [Λ 2 ] Αρ.Γεωτρ ΝΠ ,4 18, ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ,7 3,2 19 ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ,5 0,7 18 ΝΠ ,1 12 ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ ΝΠ Διατρηθείς σχηματισμός βάσης (m) ( Y+E)/Λ

15 ΑΣΚΗΣΗ 4 Η Μέθοδοι που θα ακολουθηθούν για τον εντοπισμό & αξιολόγηση λιγνιτικών αποθέσεων σε Τριτογενείς σχηματισμούς Να επιλεγούν οι κατάλληλες περιοχές ανάμεσα στις: 1) Παλαιογενείς σχηματισμοί της λεκάνης Ορεστιάδας Έβρου Στην ευρεία λεκάνη Ορεστιάδας, βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρουν την ύπαρξη βασικών κροκαλοπαγών πάνω στο μεταμορφωμένο υπόβαθρο, πάχους 30 μέτρων αποτελουμένων από τεμάχια του μεταμορφωμένου υποβάθρου που καλύπτονται από Ολιγοκαινικά τοφφικά πετρώματα μέγιστου πάχους 80 μέτρων. Τα ανώτερα στρώματα μεταπίπτουν σε μαργαϊκά που περιέχουν τρηματοφόρα σε κακή κατάσταση διατήρησης. Πάνω από τους τόφφους αναπτύσσονται Πλειοκαινικές σκληρές μάργες, έντονα τεκτονισμένες σε εναλλαγή με αργίλους. Γενική κλίση των Πλειοκαινικών στρωμάτων 35 ο. Κατά θέσεις συναντώνται παλαιά υπόγεια έργα εκμετάλλευσης 2 επάλληλων στρωμάτων λιγνίτη που διαχωρίζονται από στρώμα σκληρής μάργας πάχους 3 μέτρων. Το συνολικό πάχος του λιγνίτη υπολογίζεται σε 2.5μέτρα 2) Νεογενή ιζήματα της λεκάνης Ελασσόνας-Λάρισας Βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρουν την ύπαρξη μεταμορφωμένου υποβάθρου πάνω στο οποίο αναπτύσσονται σχεδόν οριζόντια Άνω Μειοκαινικά στρώματα γκριζοκάστανων αργίλων και μαλακών μαργών πάχους > 300μ, επί εκτάσεως 30km 2 που περιέχουν τα απολιθώματα Vivipara sp., Planorbis sp. και Unio sp. Σε φυσικές τομές εμφανίζονται στρωματίδια λιγνίτη. Ο σχηματισμός αυτός υπόκειται Πλειστοκαινικών άμμων και αργίλων μεγίστου πάχους 30μέτρων. 3) Πλειοκαινικά ιζήματα της λεκάνης Λαρδά Χανίων Κρήτης Βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρουν την ανάπτυξη εναλλαγών κίτρινων υπόλευκων ψαμμιτικών και μαργαϊκών Πλειοκαινικών στρωμάτων πάχους 300μ όπου εντοπίσθηκε πλούσια πανίδα τρηματοφόρων αλλά και διθύρων όπως Chlamys sp., Pecten sp. και Ostrea sp. Τα ανωτέρω στρώματα συναντώνται στο ύπαιθρο με κλίσεις άνω των 30 ο. Να αιτιολογηθεί με γεωλογικά στοιχεία η απόρριψη/επιλογή των ανωτέρω περιοχών περαιτέρω έρευνα. Να περιγραφεί η διαδικασία που ακολουθείται από ένα γεωλόγο για την έρευνα, τον εντοπισμό και στην συνέχεια την αξιολόγηση της ποιότητας, της ποσότητας και της αποληψιμότητας των τυχόν εντοπισμένων λιγνιτικών σωμάτων στις ανωτέρω λεκάνες. Τυχόν γνωστά σας επιπρόσθετα βιβλιογραφικά στοιχεία είναι αποδεκτά στην ανωτέρω αξιολόγηση.

16 ΑΣΚΗΣΗ 5 Η Μέθοδοι που θα ακολουθηθούν για τον εντοπισμό & αξιολόγηση λιγνιτικών αποθέσεων σε Νεογενείς σχηματισμούς Να επιλεγούν οι κατάλληλες περιοχές ανάμεσα στις: 1) Άνω Μειοκαινικά πετρώματα της περιοχής Καλαμακίου Ζακύνθου Βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρουν την ύπαρξη αργιλικών και μαργαϊκών ιζημάτων του Μεσσηνίου που περιέχουν σε αφθονία τρηματοφόρα σε κακή κατάσταση διατήρησης, καθώς και διάτομα, πάχους >250μ. που εγκλείουν στρώματα και φακούς σελενιτικής γύψου πάχους 20-30μ. Πολλά από τα σώματα γύψου εξορύχτηκαν στο πρόσφατο παρελθόν. 2) Άνω Πλειοκαινικά πετρώματα της βόρειο-ανατολικής Κιμώλου Βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρουν την ύπαρξη και εκμετάλλευση μπεντονίτη, καθώς και εναλλαγές διατομιτών-τοφφιτών πάχους >200μέτρων που εγκλείουν απολιθώματα όπως: Flabelipecten sp., Pecten sp., καρκινοειδή (καβούρια), ιχθείς και τρηματοφόρα. 3) Νεογενή ιζήματα της λεκάνης Αλεποχωρίου-Μεγάρων Βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρουν μεταξύ των άλλων την ανάπτυξη μεταμορφωμένου υποβάθρου, πάνω στο οποίο αποτέθηκαν στρώματα λατυπο-κροκαλοπαγών πάχους 30μέτρων και στη συνέχεια Κάτω-Πλειοκαινικές γκριζοκάστανες άργιλοι και μάργες πάχους 300μ. που περιέχουν τα απολιθώματα Melania sp., Melanopsis sp., Vivipara sp., Planorbis sp. και Unio sp. Στο δρόμο Μεγάρων Αλεποχωρίου, αλλά και σε χείμαρρους πλησίον των Μεγάρων, συναντώνται στρώματα λιγνίτη μέγιστου πάχους <50 cm. Αναφέρονται παλαιές υπόγειες εκμεταλλεύσεις οι οποίες λειτούργησαν μεταξύ των 2 παγκοσμίων πολέμων και τροφοδότησαν μικρές βιοτεχνίες της περιοχής, αλλά και ατμόπλοια. Να αιτιολογηθεί με γεωλογικά στοιχεία η απόρριψη/επιλογή των ανωτέρω περιοχών για περαιτέρω έρευνα. Να περιγραφεί η διαδικασία που ακολουθείται από ένα γεωλόγο για την έρευνα, τον εντοπισμό και στην συνέχεια την αξιολόγηση της ποιότητας, της ποσότητας και της αποληψιμότητας λιγνιτικών σωμάτων. Τυχόν γνωστά σας επιπρόσθετα βιβλιογραφικά στοιχεία είναι αποδεκτά στην ανωτέρω αξιολόγηση.

17 ΑΣΚΗΣΗ 6 Η Αξιολόγηση γεωτρητικών & εργαστηριακών δεδομένων λιγνιτικών αποθέσεων Θεωρούμε ότι κατά τη διενέργεια πρόσφατου γεωτρητικού προγράμματος στις Νεογενείς αποθέσεις Κορώνης Μεσσηνίας εντοπίστηκε εκμεταλλεύσιμη λιγνιτοφόρα στοιβάδα σε μικρό βάθος που αποτελείται από τρία κύρια στρώματα με τα εξής χαρακτηριστικά: Ανώτερο στρώμα: μέσο πάχος 17 μέτρα Μεσαίο στρώμα: μέσο πάχος 10 μέτρα Κατώτερο στρώμα: μέσο πάχος 19 μέτρα Η ανωτέρω λιγνιτοφόρος λεκάνη έχει παραλληλόγραμμο σχήμα και εμβαδόν 6Km 2 (2.000m X 3.000m). Η λιγνιτοφορία εντοπίζεται στο βόρειο μέρος της λεκάνης καταλαμβάνοντας το 1/3 της έκτασής της. Εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι το ανώτερο στρώμα έχει μέση θερμαντική ικανότητα 1000cal/g και περιεκτικότητα σε σιδηροπυρίτη/μαρκασίτη [FeS] 1%, το μεσαίο 2300cal/g και FeS 5.2 % και το κατώτερο 700cal/g και FeS 8%. Η σχεδιαζόμενη μέθοδος εξόρυξης περιλαμβάνει τη χρήση προωθητήρων και φορτηγών. Ο κοντινότερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής [ΑΗΣ Μεγαλόπολης] χρησιμοποιεί καυστήρες με προδιαγραφές καύσης λιγνίτη με θερμαντική ικανότητα 2000cal/gr. Για περιβαλλοντολογικούς λόγους αλλά και για αποφυγή διάβρωσης συγκεκριμένων τμημάτων του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου, η μέση περιεκτικότητα του καύσιμου θείου δεν πρέπει να ξεπερνάει το 2%. Α) να υπολογισθούν τα αποθέματα κάθε κατηγορίας σε m 3 & τόνους. Β) να διαπιστωθεί αν μπορούν να γίνουν αναμίξεις λιγνιτικού υλικού από τα διαφορετικά και σε ποιες αναλογίες για να είναι δυνατή η αξιοποίηση της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ποσότητας από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Γ) να υπολογιστεί η περιεκτικότητα σε S στο παραγόμενο μίγμα Δ) τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα από κάθε στρώμα Ε) τα συνολικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα Δίδεται ότι: Το ειδικός βάρος του λιγνίτη είναι 1.4gr/cm 3 Το S του σιδηροπυρίτη είναι καύσιμο 100% Η περιεκτικότητα του λιγνίτη σε ανθρακικά ορυκτά είναι μηδαμινή. Ατομικό Βάρος Fe = 56 Ατομικό Βάρος S = 32

18 Άσκηση 7 η Υπολογισμός εκπομπών αερίων κατά την καύση λιγνίτη στους ΑΗΣ βόρειας Ελλάδος και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος Υπολογίζεται ότι από ένα δεδομένο κοίτασμα του λιγνιτικού πεδίου ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ- ΦΛΩΡΙΝΑΣ εξορύσσονται ετησίως τόνοι λιγνίτη με τα εξής χαρακτηριστικά: Καύσιμη οργανική ύλη 70% που αφήνει 10% τέφρα σύστασης SiO 2 75% Al 2 O 3 10% CaO 1% MgO 4% Na 2 O 5% K 2 O 5% Total 100% Συν-εξορυσσόμενα στείρα υλικά 30%, ψαμμιτικής σύστασης που δεν διαχωρίζονται από την οργανική ύλη και περιέχουν τα ορυκτά: Ασβεστίτης [Calcite CaCO 3 ] 50% Άστριοι [Feldspars] 10% Χαλαζίας [Quartz] 40% Σύνολο 100% Ολικό θείο [S] που υπολογίζεται στο 1% του συνόλου Να υπολογισθούν τα ακόλουθα: 1. Το συνολικά παραγόμενο CO 2 από: 1.1. την καύση της οργανικής ύλης στους ΑΗΣ, σύμφωνα με την αντίδραση: C 4 H 10 O 2 [s] + 11/2 Ο 2 [g] 4CO 2 [g] + 5H 2 O [l] [αφαιρέσατε το βάρος που αντιστοιχεί στο ποσοστό της τέφρας του οργανικού υλικού] 1.2. τη φρύξη του ασβεστίτη κατά την ως άνω διαδικασία, σύμφωνα με την αντίδραση: CaCO 3 [s] CaO [s] + CO 2 [g] 2. Το συνολικά παραγόμενο SO 3 εκπεφρασμένο σε βάρος σύμφωνα με την αντίδραση S + 3/2 Ο 2 SO 3 3. Πόσοι τόνοι SO 3 μπορούν να δεσμευθούν κατευθείαν, με τη μορφή CaSO 4.2H 2 O από το CaO που παράγεται κατά την καύση του συγκεκριμένου λιγνίτη? 4. Το υπόλοιπο SO 3 απαιτείται να δεσμευθεί για περιβαλλοντικούς λόγους με την διέλευσή του από λειοτριβημένο ασβεστόλιθο, σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Να υπολογισθεί το βάρος του απαιτούμενου ασβεστόλιθου, σύμφωνα με την αντίδραση:

19 CaCO 3 [s] + SO 3 [g] + 2Η 2 Ο [l] CaSO 4.2H 2 O [s] + CO 2 [g] 5. To κόστος της αποθείωσης ετησίως, δεδομένου ότι: η τιμή του παραδοτέου στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής παραγωγής έτοιμου προϊόντος από παρακείμενο λατομείο [λειοτριβημένος ασβεστόλιθος] είναι 15 /ton Η εγκατάσταση της μονάδας αποθείωσης απαίτησε ποσό [υπολογίστε απόσβεση σε 30 χρόνια /ετησίως] Τα καθαρά έσοδα από την πώληση, ως έχει, της παραγόμενης συνθετικής γύψου κατά την αποθείωση είναι 10 /ton 6. Το βάρος σε τόνους σερπεντινικού υλικού, το οποίο απαιτείται για τη δέσμευση* του παραγόμενου CO 2 [carbon dioxide fixation] σύμφωνα με την αντίδραση: Mg 3 Si 2 O 5 (OH) 4 (s) + 3CO 2 (g) 3MgCO 3 (s) + 2SiO 2 (s) + 2H 2 O (l) [*η μέθοδος αυτή είναι σε πειραματικό στάδιο] Δίδονται: [s] = στερεό, [l] = υγρό, [g] = αέριο Ατομικά βάρη H = 1 C = 12 O = 16 S = 32 Mg = 24 Si = 28 Ca = 40

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο λιγνίτης είναι παλαιότερος της μάργας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το ΑΒΓΔ ξεκινά από επάνω αριστερά του χάρτη και δεξιόστροφα (φορά δεικτών ρολογιού). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: εφ(φαινόμενης)

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY)

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ORE DEPOSIT GEOLOGY) 7.3.05.4 Τομέας Γεωλογικών Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Σταύρος Τριανταφυλλίδης, 2015 Λέκτορας Κοιτασματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης

Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Αρχές υπόγειας εκμετάλλευσης Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων Λιθοστρωματογραφία Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ με βάση τα λιθολογικά τους χαρακτηριστικά (σύσταση, χρώμα, στρώσεις, υφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 1.1.Ορισμός, ιστορική αναδρομή «17 1.2. Μορφές ενέργειας «18 1.3. Θερμική ενέργεια «19 1.4. Κινητική ενέργεια «24 1.5. Δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΙΚΤΑ ΘΕΙΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Αναχώρηση με λεωφορείο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Καύση λιγνίτη Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Καύση λιγνίτη Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Καύση λιγνίτη Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Δημιουργία των λιγνιτών Οι λιγνίτες αλλά και οι άνθρακες γενικότερα είναι το αποτέλεσμα μιας ιδιότυπης αποσύνθεσης φυτών η οποία χαρακτηρίζεται με τον ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας

Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Ορυκτά και πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας Βασίλης Μέλφος Λέκτορας Κοιτασματολογίας-Γεωχημείας Τομέας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης melfosv@geo.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΗΚΗ Εργ. Έρευνας Παθήσεων από το Περιβάλλον ΓΝ. «Γ. Παπανικολάου», Εξοχή, 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310992363, Fax. 2313307316 Διευθυντής: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη

Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη Ενεργειακός Σχεδιασμός της χώρας και η ανταγωνιστικότητα του λιγνίτη Ι. Κοπανάκης Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε. Κοζάνη, 9.7.2016 Διαδρομή στον Ιστορικό Ρόλο της Λιγνιτικής Ηλεκτροπαραγωγής Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

Stratigraphy Στρωματογραφία

Stratigraphy Στρωματογραφία Stratigraphy Στρωματογραφία τι είναι η στρωματογραφία? είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με την μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων στον χώρο και στο χρόνο. branch of geology dealing with stratified

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ. Αριάδνη Αργυράκη 1 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ Αριάδνη Αργυράκη Περιεχόμενα 2 1. Σύσταση του θαλάσσιου νερού και παράγοντες ελέγχου συγκέντρωσης στοιχείων 2. Συντηρητικά, ανακυκλώσιμα (θρεπτικά), προσροφημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΧ.2) ΣΧΗΜΑ 2. (Πίνακας 1.)

(ΣΧ.2) ΣΧΗΜΑ 2. (Πίνακας 1.) ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΝ ΑΠΟ: ΚΩΣΤΑ Θ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα και διαχείριση των εγχώριων ενεργειακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Εισήγηση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο Νομός Κοζάνης η Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Λιγνίτης Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα

Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Υπόγειες μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Αρχαίες Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής

Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Τα Fe-Ni-ούχα λατεριτικά μεταλλεύματα της Ελλάδας. Συμβολή της Ορυκτολογίας- Πετρολογίας στην αξιοποίησή τους. Ευριπίδης Μπόσκος, Καθηγητής Στον Τομέα Γεωλογικών Επιστημών η Ορυκτολογία-Πετρολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χημική αποσάθρωση Διάσπαση και εξαλλοίωση υλικών κοντά στην επιφάνεια της γης Σχηματισμός προϊόντων κοντά σε κατάσταση χημικής ισορροπίας με την ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2γ-1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Μη ειδική προσρόφηση (ανταλλαγή ιόντων) Ειδική προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει συντονισμένες πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα το γεωθερμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων

Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λ ιγνιτικό Κ έντρο υτικής Μ ακεδονίας Χρήστος Δαβάκος Διευθυντής ΛΚΔΜ ΔEH A.E./ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Χάρτης εκμεταλλεύσιμων Λιγνιτικών Κοιτασμάτων Δυτική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Λιθογόμωση vs Κατακρήμνιση Η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ

Λιθογόμωση vs Κατακρήμνιση Η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Λιθογόμωση vs Κατακρήμνιση Η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. ΛΑΡΚΟ Η συνολική ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταβλητότητα των Ελληνικών ιπτάμενων τεφρών. Εκτιμήσεις για την εξέλιξή τους στο μέλλον

Η μεταβλητότητα των Ελληνικών ιπτάμενων τεφρών. Εκτιμήσεις για την εξέλιξή τους στο μέλλον Η μεταβλητότητα των Ελληνικών ιπτάμενων τεφρών. Εκτιμήσεις για την εξέλιξή τους στο μέλλον Αργυρώ Καστανάκη 1, Δημήτριος Σωτηρόπουλος 2, Ελένη Παπαδοπούλου 3 1 2 3 ΔΕΗ ΑΕ, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης ΘΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (συνεδρία 2 η /07.10.2015) Μεταβατικές Διατάξεις Προγραμμάτων Σπουδών Σχολής ΜΗΧΟΠ (βάσει του ΠΣ 2014-15) 1 ο εξάμηνο Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΕΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ- ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ-ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ Ο όρος Γεωθερμία σημαίνει θερμότητα από τη Γη, επομένως η γεωθερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη http://www.circleofblue.org/waternews/2010/world/water-scarcity-prompts-different-plans-to-reckon-with-energy-choke-point-in-the-u-s/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΝ. Γ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΗ Α.Ε. Αύγουστος 09

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Ο Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗΣ

ΚΑΙ Ο Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗΣ Η παρουσία του λιγνίτη τα τελευταία 40 χρόνια στο ηλεκτροενεργειακό ισοζύγιο της χώρας υπήρξε συνεχώς αύξουσα. Το πρόγραμμα εξηλεκτρισμού της χώρας καθώς και ο ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην. περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. στη χώρα μας

Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην. περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος. στη χώρα μας Ο Ρόλος των λιγνιτικών Μονάδων στην περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος στη χώρα μας Κυρίες και Κύριοι, Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το ΙΕΝΕ που μου έδωσε την ευκαιρία να μπορέσω να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δημήτριος Ζαραφίδης Βοηθός Διευθυντής Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Φραγκίσκος Παυλουδάκης Τομεάρχης Προστασίας Περιβάλλοντος & Αποκατάστασης Εδαφών Το λιγνιτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάκτηση λιγνίτη από απορρίμματα εκσκαφέων Μεγαλόπολης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάκτηση λιγνίτη από απορρίμματα εκσκαφέων Μεγαλόπολης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάκτηση λιγνίτη από απορρίμματα εκσκαφέων Μεγαλόπολης ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Εξεταστική Επιτροπή Σταμπολιάδης Ηλίας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ιηµερίδα TEE TKM: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα

Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα Κοιτασματολογία Ενότητα 1: Κίνηση των λιθοσφαιρικών Πλακών Γεωλογικά Φαινόμενα Γεώργιος Χαραλαμπίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος:

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος: Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Εργαστήριο Εξόρυξης Πετρωμάτων ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος: 7.1.06.7 Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Αριάδνη Αργυράκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αναλυτική χημεία και γεωεπιστήμες 2. Ταξινόμηση μεθόδων ανάλυσης 3. Επιλογή μεθόδων ανάλυσης ΟΡΙΣΜΟΣ- ΣΤΟΧΟΙ Αναλυτική Γεωχημεία εφαρμογή της Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι προεπεξεργασίας

Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι προεπεξεργασίας LIFE + Environment Policy and Governance Project Number: LIFE07 ENV/GR/000280 PROSODOL Duration: 1/1/09 31/12/12 Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ

Οδηγίες 2003/87/ΕΚ & 2004/101/ΕΚ: Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας (ΕΣΕ) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου & ευέλικτοι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του ΚΙΟΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. - ΚΥΚΛΑΔΕΣ Βασιλική Τσάδαρη Χημικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. Διευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 9: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικών- υδροχημικών παραμέτρων (Μέρος 2ο)

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 9: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικών- υδροχημικών παραμέτρων (Μέρος 2ο) ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 9: Μετρήσεις και υπολογισμοί φυσικοχημικών- υδροχημικών παραμέτρων (Μέρος 2ο) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογία Σκοποί ενότητας Υπολογισμός υδροχημικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΜΕΛΑ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΕΗ Α.Ε.

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΜΕΛΑ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΕΗ Α.Ε. ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Κ. ΜΕΛΑ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΕΗ Α.Ε. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι Θα ήθελα να απευθύνω έναν χαιρετισµό εκ µέρους

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Αθήνα, 24 1 2013 Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής (ΓΔ/Π) Η λειτουργία και συντήρηση των Θερμοηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών Εξαγωγική Μεταλλουργία Τήξη Πρώτων Υλών και Μεταλλευμάτων Σκοπός της Τήξης (smelting) είναι η παραγωγή ρευστού μετάλλου, κράματος, χλωριούχου ένωσης ή matte. Η τήξη είναι μια διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΛΙΓΝΙΤΗ-ΤΥΡΦΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ : Γ : 2015-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας Αθήνα, Οκτώβριος 28 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Κουμαντάκης, Δ. Ρόζος, Κ. Μαρκαντώνης Ε.Μ.Π., Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2011-12 Συμμετέχοντες μαθητές: Όλοι οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Αποστόλου Χαράλαμπος Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7 η Ενότητα Κεραμικά Υλικά Δημήτριος Λαμπάκης ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ: Κεραμικό υλικό είναι κάθε ανόργανο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική και οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην περιφερειακή οικονομία της Δ. Μακεδονίας Μαυροματίδης Δημήτριος Πρόεδρος ΤΕΕ / Δυτικής Μακεδονίας Παρούσα κατάσταση Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Με τον όρο «δυναμική» εννοείται η συμπεριφορά που παρουσιάζει το έδαφος υπό την επίδραση δυναμικών τάσεων που επιβάλλονται σε αυτό είδη δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1

Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1 Διάρκεια = 15 λεπτά. Dr. C. Sachpazis 1 Στοιχεία της Γης 8-35 km Φλοιός % κατά βάρος στον φλοιό 12500 km Διάμετρος O = 49.2 Si = 25.7 Al = 7.5 Fe = 4.7 Ca = 3.4 Na = 2.6 K = 2.4 Mg = 1.9 Άλλα = 2.6 82.4%

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΡΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ (e-mail: tsourlos@lemnos.geo.auth.gr) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Μελετά

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Απόσπασμα από το βιβλίο ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Ευγενιδείου) 11.1 Είδη Στερεών Καυσίμων Τα στερεά καύσιμα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Τα φυσικά στερεά καύσιμα (γαιάνθρακες, βιομάζα) Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ερευνητική Ομάδα: Εργαστήριο: Καθ. Ι. Πασπαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Πρασινοσχιστόλιθος. Χλωρίτης. Επίδοτο

Πρασινοσχιστόλιθος. Χλωρίτης. Επίδοτο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ Πρασινοσχιστόλιθος Χλωρίτης Επίδοτο Γρανίτης Χαλαζίας Άστριος Ασβεστίτης Ασβεστόλιθος Αντικείμενο της Ορυκτολογίας Το αντικείμενο της Ορυκτολογίας είναι η μελέτη των φυσικών κρυσταλλικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών

Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Βελτίωση βαθμού απόδοσης συμβατικών σταθμών Εισηγητής: Τζολάκης Γεώργιος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Παγκόσμια Ενεργειακή Τάση Μέχρι το 2030 Πρόβλεψη διπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Υπόγειων Υδάτω Σελιδα 2 από 100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΘ 0.00-87.00 7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 7 1.2 Προσέγγιση 7 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 9 2.1 Επισκόπηση 9 2.2 Γεωλογική

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Ορυκτά - πετρώματα Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Πετρώματα είναι οι μεγάλες μονάδες υλικών, που αποτελούν το στερεό συνεκτικό σύνολο από ένα ανακάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων

Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Έργα προσπέλασης

Διαβάστε περισσότερα