ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης- Οικονοµικών- Τουρισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης- Οικονοµικών- Τουρισµού"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Αµαλίας 12, Σύνταγµα, Αθήνα, Πληροφορίες: Αθηνά Μπαµπάκου Τηλέφωνο: Fax: Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: ΠΡΟΣ: Π.. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της µε αρ / Απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού «ιαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης» (ΦΕΚ Β 2537). Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α 63). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης- Οικονοµικών- Τουρισµού Έχοντας υπ όψιν: 1. Το Ν. 711/1977 «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων» (ΦΕΚ Α 284), όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 10γ του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου- Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση- Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 180). 2. Το Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (ΦΕΚ Α 32), όπως ισχύει. 3. Το Μέρος Πρώτο του Ν. 3844/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (ΦΕΚ Α 63) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 9, και 14 αυτού. 4. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 112).

2 5. Το Ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού» (ΦΕΚ Α 188), όπως ισχύει. 6. Το Ν. 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118). 7. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 102), όπως ισχύει. 8. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 75). 9. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 45). 10. Τη µε αρ. ΙΑ Π/Α1/18368/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισµός του τύπου και του περιεχοµένου της Υπεύθυνης ήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75)» (ΦΕΚ Β 1276). 11. Τη µε αρ. ΙΑ Π/Φ.Α./18613/ (ΦΕΚ Β 1334) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Οικονοµικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α 63). 12. Τη µε αρ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρµοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ (ΦΕΚ Β 1561), όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. ΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/ Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (ΦΕΚ B 261) και µε την αρ. ΥΑΠ/Φ.19.7/166/ Απόφαση Υφυπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 401 Β ). 13. Το Π.. 65/2011 για τη διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς (ΦΕΚ Α 147). 14. Το Π.. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141), όπως ισχύει. 15. Το Π.. 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141). 16. Το Π.. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 17. Το Π.. 90/2012 «ιορισµός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 144). 18. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 19. Τη µε αρ / Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού «ιαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης» (ΦΕΚ Β 2357). 20. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

3 Αποφασίζουµε Άρθρο 1 Την τροποποίηση του άρθρου µόνου της µε αρ / Απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού «ιαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης» (ΦΕΚ Β 2357), ως εξής: 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου µόνου αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης από τουριστικά γραφεία ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), ακολουθείται η εξής διαδικασία: α) Ο ενδιαφερόµενος ή ο εξουσιοδοτηµένος προς τούτο εκπρόσωπός του αναγγέλλει τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ. ή τα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. ή ηλεκτρονικά µέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά E.K.E. µέσω της διεύθυνσης µε την υποβολή της αναγγελίας, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος 2 της απόφασης αυτής, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά: αα) Αντίγραφο άδειας οδικού µεταφορέα επιβατών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α 233), όπως ισχύει. αβ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου ποσού τριακοσίων ευρώ ( 300,00) πλέον χαρτοσήµου, το οποίο κατατίθεται σε οποιαδήποτε.ο.υ. στον κωδικό Ποσοστό 50% µεταφέρεται στον Ε.Ο.Τ. αγ) Εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων ευρώ ( 1.000) για κάθε όχηµα σύµφωνα µε την παράγραφο 2 της απόφασης αυτής, εφόσον η αίτηση για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης υποβάλλεται από Τ.Ε.Ο.Μ. β) Η Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας. γ) Η Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπόµενων νοµίµων δικαιολογητικών: γα) χορηγεί στον ενδιαφερόµενο Βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος 2 της απόφασης αυτής εφόσον διαπιστώσει τη νόµιµη συνδροµή των προϋποθέσεων, ή

4 γβ) απαγορεύει εγγράφως τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου γνωστοποιώντας στον ενδιαφερόµενο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι αυτή δυνατή, εφόσον διαπιστώσει τη µη συγκέντρωση των νοµίµων προϋποθέσεων ή τη µη συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. δ) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, ο ενδιαφερόµενος θέτει σε κυκλοφορία το ειδικό τουριστικό λεωφορείο δηµόσιας χρήσης χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια. 2. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου µόνου προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέτει ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων.» 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου µόνου καταργείται. Άρθρο 2 Η διαδικασία για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δηµόσιας χρήσης, µπορεί να διεκπεραιώνεται και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και ηλεκτρονικά µέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά E.K.E. µέσω της διεύθυνσης Άρθρο 3 Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της µε αρ / Απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού «ιαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δηµόσιας χρήσης» (ΦΕΚ Β 2357), το Παράρτηµα 2 της απόφασης αυτής.

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Η Λ Ω Σ Η (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος: «Αναγγελία θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης» ΠΡΟΣ: Ε.Κ.Ε. ή οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Ε.Ο.Τ. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου) Όνοµα: Όνοµα Πατέρα: Όνοµα Μητέρας: Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:* Αρ. Διαβατηρίου:* Επώνυµο: Επώνυµο Πατέρα: Επώνυµο Μητέρας: Α.Φ.Μ.: Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:* Αρ. Άδειας Οδήγησης:* Ιθαγένεια: Ηµεροµηνία γέννησης 1 : Τόπος Γέννησης: Τόπος Χώρα: Πόλη: Οδός: Αρ.: Τ.Κ.: Κατοικίας Τηλ: Fax: E mail: *συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Επωνυμία: Αρ. Καταστατικού: Έτος Ίδρυσης: 1 Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά ως πλήρης εξαψήφιος αριθµός : π.χ. 7 Φεβρουαρίου 1969 και

6 Αρ. και έτος ΦΕΚ / ΤΑΠΕΤ (για Α.Ε. και ΕΠΕ) ή αριθμός και ημερομηνία καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή αριθμός ΓΕ.ΜΗ.:: Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Έδρα Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δήμος / Κοινότητα: Νομός: Τηλ: Fax: E mail: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Τουριστικού Γραφείου ή Τ.Ε.Ο.Μ.): Είδος επιχείρησης: Τουριστικό Γραφείο Τ.Ε.Ο.Μ. Αριθμός ΜΗ.Τ.Ε.: Διεύθυνση επιχείρησης Α.Φ.Μ. : Δήμος/Κοινότητα: Οδός: Αριθ.: ΤΚ: Δ.Ο.Υ.: Τηλ: Fax: E mail: ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 2 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε περίπτωση που δεν συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης µε βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΑΔΤ: ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘ: Τ.Κ: 2 Βλ. σημείο II 2 περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

7 Τηλ: Fax: E mail: Ι. Αναγγέλλω στην υπηρεσία σας τη θέση σε κυκλοφορία 3 ειδικού/ών τουριστικού/ών λεωφορείου/ων δημόσιας χρήσης και σας υποβάλλω τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία δικαιολογητικά προκειμένου να διαπιστώσετε τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας. ΙΙ. Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 4, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: «1. Εξουσιοδοτώ το Κ.Ε.Π. (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου. 2. Εξουσιοδοτώ τον/ την ως άνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/ και να παραλάβει την τελική πράξη (διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 3. Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 1. Να σας αποσταλεί µε συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση που δηλώνετε στην παρούσα αίτηση: 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία µας 3. Να την παραλάβετε από άλλο Ε.Κ.Ε.: 4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:.. (Ημερομηνία) Ο/Η αναγγέλλων/ουσα (Σφραγίδα-υπογραφή) 3 Συμπληρώνεται ο αριθμός των ειδικών Δ.Χ.Τ.Λ. 4 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών».

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 1. Αντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α 233), όπως ισχύει. 2. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω υπό τον τίτλο «κόστος». 3. Εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων ευρώ ( 1.000) για κάθε όχηµα. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Όταν την αναγγελία υποβάλλει επιχείρηση τουριστικού γραφείου δεν υποβάλλεται το δικαιολογητικό (3). 2. Εντός 30 ημερών από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας τουριστικού λεωφορείου κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του Ν.711/1977, όπως ισχύει, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να προσκομίσει στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου υπέρ Ε.Ο.Τ. ποσού εκατό ευρώ (100 ) πλέον χαρτοσήμου, το οποίο καταβάλλεται στο ταμείο του Ε.Ο.Τ. ή κατατίθεται στο λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. με αρ στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την καταχώριση του τουριστικού λεωφορείου στο μητρώο του άρθρου 13 του Ν.711/1977, όπως ισχύει. Η μη καταχώριση του τουριστικού λεωφορείου στο μητρώο του ανωτέρω άρθρου επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 του Ν.711/1977, όπως ισχύει. 3. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής με κατάθεση του συνολικού ποσού σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ-EUGO ή τα φυσικά Ε.Κ.Ε. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να έχει αναγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντα. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή. Κόστος: Παράβολο ύψους τριακοσίων ευρώ (300,00 ) πλέον χαρτοσήμου, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στον κωδικό Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από τα Ε.Κ.Ε.: Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/ )

9 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ Αίτημα: Υπηρεσία Υποβολής: Αριθµ. Πρωτοκόλλου: «Αναγγελία θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης» Ηµ/νια αιτήµατος: Αρµόδιος Υπάλληλος: Όνοµα: Επώνυµο: Αιτών: Όνοµα: Επώνυµο: ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: 1. Αντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α 233), όπως ισχύει. 2. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου. 3. Εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων ευρώ ( 1.000) για κάθε όχηµα. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Όταν την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Ε.Κ.Ε.: Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/ ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Εντός δέκα (10) ημερών από την αναγγελία θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, η υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την θέση της, σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, η ανωτέρω δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια

10 για την έκδοση της πράξης αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α 44), η οποία χορηγείται αυτόματα. Ο Υπάλληλος (υπογραφή)

11 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Υ.Τ. Α.Π. Βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση με τα κάτωθι στοιχεία (τουριστικό γραφείο ή Τουριστική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών) 7 πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης. Επωνυμία επιχείρησης: Νόμιμος εκπρόσωπος 5 : Διακριτικός τίτλος 6 : Διεύθυνση επιχείρησης: Δήμος/ Κοινότητα: Οδός: Αρ.: Τ.Κ.: Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ.: Τηλ: Fax: E- mail: Η παρούσα επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα αρμόδια όργανα για τη διευκόλυνση του ελέγχου. Ο/Η ΠΡΟЇΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΗΣ Π.Υ.Τ.. 5 Συμπληρώνεται στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο. 6 Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει στην περίπτωση που η αναγγελία υποβάλλεται από τουριστικό γραφείο. 7 Επιλέγεται ή διαγράφεται η αντίστοιχη επιχείρηση.

12 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση) ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Υπουργού Τουρισµού 2. Γραφείο Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 3. Γραφείο Υπουργού Οικονοµικών 4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Τουρισµού 5. Γραφείο Προέδρου Ε.Ο.Τ. 6. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ.. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1. Γ. /νση Τουριστικής Πολιτικής & Οργάνωσης 2. /νση Τουριστικής Πολιτικής & Συντονισµού 3. Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού