ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην προµήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών µε σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασµό πέλµατος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση σε χωµάτινο και ασφάλτινο οδόστρωµα (ελληνικά εδάφη), πολύ καλής ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του νέου για το Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι Ευρωπαϊκής κατασκευής και προέλευσης. Όλα τα είδη των ελαστικών θα είναι κατασκευασµένα από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας, παραγωγής τουλάχιστον Β Εξαµήνου 2012 ή µεταγενέστερα και θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρµονισµένα µε τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής σε µηχανική καταπόνηση, θλίψη, µεγάλες θερµοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσµό και στρέβλωση, ο δε τύπος τους (διαστασιολόγιο) περιγράφεται στο τιµολόγιο της παρούσας µελέτης. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν πλήρη σήµανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση & τον τύπο του ελαστικού καθώς επίσης & τη σήµανση που θα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και είναι εφοδιασµένο µε το ανάλογο πιστοποιητικό σήµανσης καταλληλότητας. Όσο αφορά την αναγόµωση ελαστικών αυτή η εργασία θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης του προµηθευτή µε την υπηρεσία στα ελαστικά που θα υποδείξει η υπηρεσία. Επειδή ο ήµος διαθέτει µηχανήµατα έργου που βρίσκονται στις έδρες των ηµοτικών Ενοτήτων, κρίνεται απαραίτητο ο προµηθευτής να διαθέτει οργανωµένο κινητό συνεργείο προκειµένου να προβεί στην άµεση τοποθέτηση τους οποτεδήποτε και οπουδήποτε του ζητηθεί.σε περίπτωση που δεν διαθέτει συνεργείο τοποθέτησης και επισκευής ελαστικών, θα πρέπει να υποδείξει στην υπηρεσία το συνεργείο που συνεργάζεται, εντός των ορίων του νέου. Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραιτήτως ζυγοστάθµισή του και ευθυγράµµιση του οχήµατος. Η παράδοση της προµήθειας θα είναι τµηµατική καθ όλη τη διάρκεια του 2012, ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ήµου. Ο ήµος δεν υποχρεούται στην εξάντληση των ποσοτήτων. Συνηµµένα στοιχεία τεχνικής προσφοράς Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για: - Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. - την εγγύηση καλής ποιότητας & λειτουργίας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους ή km - την άµεση αντικατάσταση, καθηµερινές και αργίες των φθαρµένων ή ελαττωµατικών ελαστικών µε οργανωµένο κινητό συνεργείο που διαθέτει, εντός των ορίων του νέου. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει συνεργείο τοποθέτησης και επισκευής ελαστικών, θα πρέπει να υποδείξει στην υπηρεσία το συνεργείο που συνεργάζεται, εντός των ορίων του νέου. Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2012 του. Καρπενήσι 12/11/2012 Ελέγθηκε Θεωρήθηκε Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Ο ιευθυντής Αναστασιάδης Κλήµης Μπαµπαλής ηµήτριος Βλάχος Στυλιανός Τεχνολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ιοικητικού.ε. 1

2 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο Αντικείµενο της προµήθειας είναι ελαστικά διαφόρων τύπων για τις ανάγκες των οχηµάτων και µηχανηµάτων του διευρυµένου για το Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από: 1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( Κ.Υ.Α /93), 2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06(.Κ.Κ.) όπως ισχύουν µέχρι σήµερα, 3. Την διακήρυξη. Άρθρο 3 ο Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε τους όρους που καθορίζει ο ήµαρχος µετά από έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από την Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Άρθρο 4 ο Ανακοίνωση αποτελέσµατος Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στον ήµο σε χρόνο δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 5 ο Σύµβαση Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 6 ο Εγγύησης καλής εκτέλεσης Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποία ανέρχεται στο 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται πρέπει να αναφέρει και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ολοκλήρωση της προµήθειας. Άρθρο 7 ο Ποινικές ρήτρες έκπτωση αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 8 ο Πληµµελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης, ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 ο Φόροι, τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους βάσει των κείµενων διατάξεων, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ήµο. 2

3 Άρθρο 10 ο Παραλαβή υλικών Πληρωµή Η παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην σύµβαση και στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η πληρωµή της αξίας της προµήθεια θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Άρθρο 11 ο Συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές τεχνικά στοιχεία προσφοράς Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους, φωτογραφίες, και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις η υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Καρπενήσι 12/11/2012 Ελέγθηκε Θεωρήθηκε Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Ο ιευθυντής Αναστασιάδης Κλήµης Μπαµπαλής ηµήτριος Βλάχος Στυλιανός Τεχνολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ιοικητικού.ε. 3

4 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α 1 ΚΗΥ 3778 ΤΕΜ 4 120,00 480,00 2 ΚΗΥ /70 R19,5 ΤΕΜ 6 400, ,00 3 KHY 9388 (ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ) 195/65 R-14 ΤΕΜ 4 70,00 280,00 4 ΚΗΙ /70-R16 150,00 300,00 5 ΚΗΑ ,00 240,00 6 ME (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ) 11 R 22,5 ΤΕΜ 6 490, ,00 7 KHA /65 R-15 75,00 150,00 9 ΜΕ ,00 600,00 10 ΜΕ , ,00 11 ΜΕ ,00 600,00 12 ΜΕ , ,00 13 ME ,00 600,00 14 ME , ,00 15 ΚΗΥ /75 R16 125,00 500,00 16 ΚΗΥ 3783 ΤΕΜ 4 120,00 480,00 17 ΜΕ /80 R22,5 TEM 6 350, ,00 18 ΚΗΥ ,00 480,00 4

5 Α/Α 19 ΚΗΥ ,00 480,00 20 ΚΗΥ ,00 480,00 21 ΜΕ ,00 600,00 23 ΜΕ (CATERPILLAR) 20,5 R , ,00 24 ΜΕ (RAM) 14,5 R20 420, ,00 25 Αναγόµωση ελαστικών ΑΠΟΚΟΠΗ , ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,00 Φ.Π.Α. 23% 6.649,30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0, ,00 Καρπενήσι 12/11/2012 Ελέγθηκε Θεωρήθηκε Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Ο ιευθυντής Αναστασιάδης Κλήµης Μπαµπαλής ηµήτριος Βλάχος Στυλιανός Τεχνολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ιοικητικού.ε. 5

6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α 1 ΚΗΥ 3778 ΤΕΜ 4 2 ΚΗΥ /70 R19,5 ΤΕΜ 6 3 KHY 9388 (ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ) 195/65 R-14 ΤΕΜ 4 4 ΚΗΙ /70-R16 5 ΚΗΑ ME (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ) 11 R 22,5 ΤΕΜ 6 7 KHA /65 R-15 9 ΜΕ ΜΕ ΜΕ ΜΕ ME ME ΚΗΥ /75 R16 16 ΚΗΥ 3783 ΤΕΜ 4 17 ΜΕ /80 R22,5 TEM 6 18 ΚΗΥ3785 6

7 Α/Α 19 ΚΗΥ ΚΗΥ ΜΕ ΜΕ (CATERPILLAR) 20,5 R25 24 ΜΕ (RAM) 14,5 R20 25 Αναγόµωση ελαστικών ΑΠΟΚΟΠΗ 1 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 23% ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 7