Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Θεωρία Ελαςτικϊν. Dr. - Ing. Ι. Μπάζιος. Θεωρία Ελαστικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Θεωρία Ελαςτικϊν. Dr. - Ing. Ι. Μπάζιος. Θεωρία Ελαστικών"

Transcript

1 Θεωρία Ελαςτικϊν 1

2 Εξαρτιματα αυτοκινιτου 2

3 Ιςτορία του τροχοφ (1) 6500 π.χ. 3

4 Ιςτορία του τροχοφ (2) (1817) (1908) O βαξόλνο Karl Dreis von Sauerbronn (κέγηζηε ηαρ.= 15 km/h) Model T ηεο Ford, 3000 cm 3, 20 PS (κέγηζηε ηαρ.= 45 km/h) 4

5 Λειτουργία τροχϊν 1. Απνξξφθεζε θξαδαζκψλ ιφγσ ησλ αλσκαιηψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο 2. Μείσζε ηεο νιίζζεζεο κεηαμχ νρήκαηνο θαη νδνζηξψκαηνο (δπλαηφηεηα επηηάρπλζεο, επηβξάδπλζεο θαη θίλεζεο ζε ζηξνθέο) 5

6 Τα μζρθ του τροχοφ 1. Πιήκλε («κνπγηέ») 2. Δίζθνο ή αθηίλεο 3. Σψηξν («δάληα») 4. Επίζσηξν («ειαζηηθφ») 5. Μπνπιφληα ζηεξέσζεο 6

7 Απαιτιςεισ ςτο ςφςτθμα των τροχϊν 1. Μηθξή κάδα 2. Μηθξή δηάκεηξν (κεγάιε δηεπζπληηθή ηθαλφηεηα) 3. Μεγάιε αλζεθηηθφηεηα θαη ειαζηηθφηεηα (απνξξφθεζε θξαδαζκψλ) 4. Καιή απαγσγή ζεξκφηεηαο (ιφγσ ηξηβήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πέδεζεο) 5. Καιή θαη εχθνιε ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε επηζψηξνπ 6. Πνηφηεηα θαη αθξίβεηα θαηαζθεπήο 7. Φακειφ θφζηνο 7

8 Διςκοειδείσ τροχοί Η εμσηεξηθε θπθιηθε ζηεθαλε πνπ δερεηαη ην ειαζηηθν είλα ζηαζεξα ζπλδεδεκελε θαη ζηεξεσκελε ζην δηζθν ηνπ ηξνρνπ.ο δηζθνο εηλαη ην ελδηακεζν ηεκαρην κεηαμπ κνπαγηε θαη δαληαο.σηα κηθξα θαη κεζαηα νρεκαηα εηλαη ζπλεζσο ελα θπθιηθν ηεκαρην ραιπβδνειαζκαηνο δηακνξθσκελν κε πηεζε θαη ζπγθνιιεκελν, εηζη σζηε λα εηλαη νινζσκν κε ηελ δαληα, απνηειψληαο ελα εληαην ζπλνιν. Σην θεληξν ηνπ δηζθνπ ζρεκαηηδεηαη ν νκθαινο, πνπ επηηξεπεη ελα κεγαιν κεξνο ηνπ δηζθνπ λα εξρεηαη ζε επαθε κε ην κνπαγηε ή ην ηακπνπξν ηνπ θξελνπ.η κεηαμπ ηνπο αθηλεζηα ερεη ζαλ απνηειεζκα ηελ κεηαδνζε ηεο θηλεζεο ηνπ αμνλα. Πεξηθεξεηαθα ηνπ νκθαινπ ππάξρνπλ 3,4,5 κπνξεη θαη 6 ηξππεο, αλαινγα ην βαξνο θαη ηελ ηαρπηεηα πνπ κπνξεη λα αλαπηπμεη ην απηνθηλεην, απν ηηο νπνηεο δηεξρνληαη ηα αληηζηνηρα κπνπινληα ησλ κνπαγηε ησλ ηξνρσλ.οη ηξππεο απηεο ερνπλ ζπλεζσο θσληθε θαηαζθεπε 8

9 Χαρακτθρθςτικά ακτινωτϊν τροχϊν Τν κνπαγηε ζπλδεεηαη κε ηελ εμσηεξηθε θπθιηθε ζηεθαλε κε ηελ βνεζεηα ιεπησλ ραιπβδηλσλ αθηηλσλ θπιηλδξηθεο δηαηνκεο. Η κηα αθξε θαζε αθηηλαο, αγθηζηξσλεηαη ζην κνπαγηε ηνπ ηξνρνπ, ελσ ε αιιε ηεο αθξε ηνπνζεηεηηαη ζε κηα αληηζηνηρε ηξππα ηεο ζηεθαλεο θαη ηελησλεηαη κε ηελ βνεζεηα ελνο εηδηθνπ παμηκαδηνπ πνπ εηλαη πεξαζκελν ζηελ αθηηλα. Καζε αθηηλα πξέπεη λα κελ εηλαη πνιπ ηελησκελε, νπηε πνιπ ραιαξε, γηαηη εηζη παξακνξθσλεηαη ε εμσηεξηθε ζηεθαλε. Οιεο νη δπλακεηο πνπ επηδξνπλ παλσ ζηελ δαληα, κεηαθεξνληαη απν ηηο αθηηλεο ζην κνπαγηε ηνπ ηξνρνπ.η δηαηαμε ησλ αθηηλσλ γηλεηαη ζε δπν ή ηξεηο ζεηξεο, εηζη σζηε ν ηξνρνο ηνπ απηνθηλεηνπ λα αληερεη ηνζν ην βαξνο ηνπ νρεκαηνο, νζν θαη ηηο δπλακεηο πνπ αλαπηπζζνληαη θαηα ηελ επηηαρπλζε, ηελ επηβξαδπζε ή ηελ ζηξνθε ηνπ απηνθηλεηνπ.η πιεπξηθε αθακςηα ζε απηνπο ηνπο ηξνρνπο επηηπγραλεηαη κε δηαθνξεηηθε γσληα θαη θιηζε θαηα δεπγε. Εηζη ζρεκαηηδνπλ κε ηνλ αμνλα ηνπ ηξνρνπ αθακπηα ηξηγσλα. Η ζηεξεσζε ησλ αθηηλσησλ ηξνρσλ παλσ ζην αθξαμνλην γηλεηαη κε ελα θεληξηθν αζθαιηζηηθν παμηκαδη, ην νπνην εμαζθαιηδεη γξεγνξε αιιαγε ηνπ ηξνρνπ κε ηελ βνεζεηα εξγαιεηνπ(καηζνιαο). Ο ηξνρνο θεληξαξεηαη κε θσληθεο επηθαλεηεο πνπ βξηζθνληαη ζην θεληξν ηνπ θαη ζην κνπαγηε.η κεηαδνζε ηεο θηλεζεο γηλεηαη απν εηδηθα ''πνιπζθελα'' πνπ εθαξκνδνπλ κεηαμπ ηνπ αμνλα θαη ηνπ ηξνρνπ. 9

10 Παραδείγματα ακτινωτϊν τροχϊν 10

11 Ακτινωτοί τροχοί Πιενλεθηεκαηα a) ερνπλ κεγαιε αληνρε θαη κηθξνηεξν βαξνο ζε ζρεζε κε ηνπο δηζθνεηδεο ηξνρνπο. b) Αθαηξνπληαη θαη επαλαηνπνζεηνπληαη επθνια θαη γξεγνξα. Μεηνλεθηεκαηα a) Ερνπλ κεγαιν θνζηνο εμαηηηαο ηεο επηπνλεο θαη ζπλζεηεο εξγαζηαο πνπ απαηηεη ε θαηαζθεπε ηνπο, αιια θαη ηεο ππαξμεο ηνπ ζρεηηθα αθξηβνπ πνιπζθελνπ. b) Δελ κπνξνπλ λα ηνπνζεηεζνπλ ειαζηηθα ρσξηο αεξνζαιακν (tubeless), γηαηη ε θαηαζθεπε ηεο εμσηεξηθεο ζηεθαλεο ηεο δαληαο δελ εηλαη αεξνζηεγεο. 11

12 Τροχοί απο κράματα ελαφρϊν μετάλλων Καηαζθεπή απν θξακα αινπκηληνπ ή καγλεζηνπ ζπλεζσο, εηλαη ρπηνη ή ζθπξειαηνη.τν θεληξηθν ηνπο ηκεκα εηλαη ίδην κε απην ησλ δηζθνεηδψλ ηξνρσλ. Ερνπλ 3,4 ή 5 ηξππεο γηα ηελ ζηεξημε ηνπ ηξνρνπ ζην κνπαγηε θαη ζηηο αθξεο ηνπο θαηαιεγνπλ ζε αθηηλσηα λεπξα. Πιενλεθηεκαηα a) Εμαηηηαο ηνπ κηθξνπ βαξνπο ησλ θξακαησλ εηλαη ειαθξπηεξνη απν ηνπο ραιπβδηλνπο, κεησλνληαο εηζη ηα κε αλαξησκελα βαξε ηνπ νρεκαηνο (κε νηη απην ζπλεπαγεηαη) b) Τν κηθξν βαξνο επηηξεπεη ηελ θαηαζθεπε δαλησλ κε κεγαιπηεξν πιαηνο σζηε λα δερεηαη θαξδπηεξα ειαζηηθα. Απην παξερεη ζην απηνθηλεην θαιπηεξν θξαηεκα. c) Ερνπλ θαιπηεξε ζεξκηθε αγσγηκνηεηα απν ηνπο ραιπβδηλνπο ηξνρνπο, κε απνηειεζκα ηα θξελα λα αεξηδνληαη αξθεηα θαη λα απνθεπγεηαη ε ππεξζεξκαλζε ηνπο.(θαζσο ην αινπκηλην κπνξεη θαη λα απνξξνθεζεη αιια θαη λα απνβαιιεη ζεξκνηεηα πνιπ γξεγνξα) d) Λνγσ ηεο κηθξεο καδαο ερνπκε κηθξνηεξε ξνπε αδξαλεηαο κε απνηειεζκα θαιπηεξεο επηηαρπλζεηο. Μεηνλεθηεκαηα a) Παξνπζηαδνπλ κεγαιε επαηζζεζηα ζηα θηππεκαηα θαη δελ κπνξνπλ λα επηζθεπαζηνπλ επθνια, αλ ππνζηνπλ πιαζηηθή παξακνξθσζε b) Μπνξνπλ λα δηαβξσζνπλ νηαλ εξζνπλ ζε επαθε κε ην αιαηη. c) Δελ επηηξεπεηαη λα εξρνληαη ζε επαθε κε ραιπβα (π.ρ αληηβαξα κε ραιπβδηλα ειαζκαηα θαηα ηελ δπγνζηαζκηζε), γηαηη παξνπζηαδνπλ ζεκεηα ειεθηξνιπηηθεο δηαβξσζεο. 12

13 Παραδείγματα τροχϊν απο κράματα ελαφρϊν μετάλλων Αλουμίνιο Μαγνήσιο 13

14 Τφποι ςϊτρων (1) Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηνπο κε ηνλ δίζθν: 1. Σηαζεξά ζπλδεδεκέλα (κνλνθόκκαηα ζώηξα) Οη δάληεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα επηβαηηθά θαη κηθξά θνξηεγά. Η εμσηεξηθή ζηεθάλε είλαη εληαία θαη ζπγθνιιάηαη πάλσ ζην δίζθν ηνπ ηξνρνχ. Υπάξρεη φκσο θαη ε πεξίπησζε λα θαηαζθεπαζηνχλ ζαλ έλα εληαίν ρπηφ ζχλνιν ζε εηδηθέο πξέζεο, ε εμσηεξηθή ζηεθάλε θαη ν δίζθνο ηνπ ηξνρνχ. 2. Απνζπλαξκνινγνύκελα ζώηξα Σηηο δάληεο απηέο ην έλα ρείινο ηεο εμσηεξηθήο ζηεθάλεο είλαη ζηαζεξφ, ελψ ην άιιν αθαηξείηαη θαη νλνκάδεηαη πιεπξηθφ δαθηπιίδη. Τν πιεπξηθφ δαθηπιίδη αζθαιίδεηαη ζηε δάληα κε έλα άιιν αζθαιηζηηθφ δαθηπιίδη. Οη δηαηξνχκελεο απηέο δάληεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηα κεγάια νρήκαηα (ιεσθνξεία, κεγάια θνξηεγά θαη ξπκνπιθνχκελα), γηα λα είλαη εχθνιε ε ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ πάλσ ζ' απηά. 14

15 Τφποι ςϊτρων (2) Αλάινγα ην είδνο δηαίξεζήο ηνπο: a) Ζάληεο δηαηξνύκελεο θαηά κήθνο ηεο πεξηθέξεηαο a) b) Ζάληεο δηαηξνύκελεο εγθάξζηα ηεο πεξηθέξεηαο (Trilex) c) Σπκπαγείο (κε δηαηξνύκελεο δάληεο) b) 15

16 Τφποι ςϊτρων (3) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο δηαηνκήο ηεο εμσηεξηθήο ζηεθάλεο : a) Ζάληεο κε βαζύ θνίιωκα (ζπκκεηξηθέο ή κε ζπκκεηξηθέο) Γηα ρξήζε ζε επηβαηηθά απηνθίλεηα κε ειαζηηθά ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless), ηφηε πξέπεη λα έρνπλ ππεξπςψζεηο ζηελ πιάηε (πιατλφ) ηεο δάληαο θνληά ζην θνίισκα, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε ζηξνγγπιέο είηε επίπεδεο. Καη νη δχν απηέο ππεξπςψζεηο, έρνπλ ζθνπφ λα εκπνδίδνπλ ηα ρείιε ηνπ ειαζηηθνχ λα βγνπλ έμσ απφ ηηο πιάηεο ηεο δάληαο, φηαλ αλαπηπρζνχλ ηζρπξέο πιεπξηθέο δπλάκεηο, θαηά ηηο γξήγνξεο ζηξνθέο ελφο απηνθηλήηνπ, Απηφ είλαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλν ζε tubeless ειαζηηθά, ζηα νπνία δεκηνπξγείηαη απφηνκε δηαθπγή αέξα. b) Ζάληεο κε ελδηάκεζνπ βάζνπο θνίιωκα Σηηο δάληεο απηέο ην βάζνο ηνπ θνηιψκαηνο δελ είλαη πνιχ κεγάιν c) Ζάληεο κε ινμή πιάηε Η πιάηε έρεη κηα ινμή θιίζε, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ζηήξημε ηνπ ειαζηηθνχ d) Ζάληεο κε επίπεδν θνίιωκα Οη δάληεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ειάρηζηα π.ρ. ζηα ξπκνπιθνχκελα 16

17 Παραδείγματα ςϊτρων ανάλογα με τθ μορφι τθσ εξωτερικισ ςτεφάνθσ a) b) c) 17

18 Είδθ υπερυψϊςεων ςτα ςϊτρα 18

19 Wheel Adapter (Καρζ) Τν θαξέ (wheel adapter) είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο ηνπ ηξνρνχ κε ην απηνθίλεην. Τν εμάξηεκα απηφ είλαη ζηελ άθξε θάζε άμνλα θαη έρεη ζθνπφ λα ζπγθξαηεί ηελ δάληα ηνπνζεηεκέλε ζσζηά πάλσ ζην απηνθίλεην. Είλαη θαηαζθεπαζκέλν εξγνζηαζηαθά απφ ζίδεξν ζπλήζσο θαη ελψ είλαη ζπκπαγέο θαη εληαίν κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηα ηκήκαηά ηνπ ζηηο ηξχπεο ηνπ έρεη γηα λα βηδσζεί ζηνλ άμνλα θαη ζηηο βίδεο πνπ εμέρνπλ γηα λα βηδσζεί ε δάληα. Σην θέληξν ππάξρεη ππνδνρή γηα λα ηνπνζεηεζεί ε δάληα αθξηβψο ζην θέληξν ηνπ. 19

20 PCD ι BCD (Pitch or Bold Circle Diameter) Τν PCD ή BCD (δηάκεηξνο θχθινπ κπνπινληψλ) νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξππψλ πνπ έρεη ε δάληα γηα λα ηνπνζεηείηαη ζην θαξέ ηνπ θάζε απηνθηλήηνπ. Απηφ ην ζηνηρείν θπζηθά δελ είλαη κεηαβαιιφκελν ή επηιέμηκν απφ ηνλ ηειηθφ αγνξαζηή γηαηί ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ απηνθηλήηνπ έρεη επηιέμεη ην ζσζηφ θαξέ γηα θάζε απηνθίλεην βάζε ηνπ βάξνπο ηνπ θαη πσο απηφ ζα θαηαλέκεηαη ζηελ δάληα. Ο PCD απνηειείηαη απφ δπν αξηζκνχο (π.ρ. 4/100) θαη ν πξώηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ γηα ηα κπνπιφληα ηνπ θαξέ ελψ ν δεύηεξνο είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηξππψλ, αλ ηα θέληξα ηνπο ήηαλ ζε επζεία κε ην θέληξν ηεο δάληαο. Ο αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη είλαη ζε mm. 4 /

21 PCD με καρζ «3» Γηα λα ππνινγηζηεί ην pcd ζε απηνθίλεην κε θαξέ 3 πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε απφ ηα θέληξα ησλ ηξππψλ (απφζηαζε Χ) θαη ην απνηέιεζκα λα ην πνιιαπιαζηάζνπκε κε ην 1,

22 PCD με καρζ «4» Γηα λα ππνινγηζηεί ην pcd ζε απηνθίλεην κε θαξέ 4 πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε απφ ηα θέληξα ησλ 2 απέλαληη ηξππψλ ή λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε ησλ 2 κε απέλαληη ηξππψλ θαη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην απνηέιεζκα κε 1,

23 PCD με καρζ «5» Γηα λα ππνινγηζηεί ην pcd ζε απηνθίλεην κε θαξέ 5 πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε απφ ηα θέληξα ησλ 2 απέλαληη ηξππψλ (απφζηαζε Χ) θαη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην απνηέιεζκα κε 1,

24 PCD με καρζ «6» Γηα λα ππνινγηζηεί ην pcd ζε απηνθίλεην κε θαξέ 6 πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε απφ ηα θέληξα ησλ 2 θεληξηθψλ απέλαληη ηξππψλ ή λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε ησλ 2 δηπιαλψλ ηξππψλ (απφζηαζε Χ) θαη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην απνηέιεζκα κε 2,00. 24

25 Όργανο μζτρθςθσ καρζ 25

26 Rim width (φάρδοσ ηάντασ) Τν θάξδνο ηεο δάληαο είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ αθξψλ ηεο δάληαο ζηελ επηθάλεηα πνπ παηάεη ην ειαζηηθφ (rim width) αιιά φρη ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο δάληαο. Όηαλ έρνπκε κηα δάληα κε 7 πιάηνο,νπζηαζηηθά ην ζπλνιηθφ ηεο θάξδνο απφ άθξε ζε άθξε είλαη 8. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν θαηαζθεπαζηήο δελ ζπκπεξηιακβάλεη ζην rim width ην πιάηνο απφ ηα ρείιε ηεο δάληαο φπνπ ρσλεχεη ην ειαζηηθφ θαη ζπλήζσο απηφ είλαη 0,5. Γηα παξάδεηγκα αλ μαπιψζνπκε ζε κηα ιεία επηθάλεηα κία δάληα 7 θαη κεηξήζνπκε κε έλα ράξαθα απφ ηελ επηθάλεηα κέρξη ην ηέινο ηεο δάληαο ζα δνχκε φηη είλαη 8. 26

27 Offset ηάντασ Τν offset ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο σο παξάκεηξνο κε ζθνπφ λα απνδνζεί γεσκεηξηθά ε απνκάθξπλζε ή ε ζχγθιηζε ηνπ βάξνπο πνπ δέρεηαη ε δάληα απφ ην θέληξν ζπκκεηξίαο ηεο δάληαο. Τν κέγεζνο νξίδεηαη σο ε δηαθνξά ηνπ κηζνχ πιάηνπο ηεο δάληαο (rim width) απφ ηελ απφζηαζε ηνπ πνπ πίζσ κέξνπο ηεο (backspace) κέρξη ην θέληξν ηεο. Η ηηκή ηνπ offset κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή ή κεδεληθή. 27

28 Τιμζσ για το offset positive offset negative offset OFFSET = BACKSPACE - ½(RIM WIDTH) ή C = B A 28

29 Προβολι Video Ηάντεσ αλουμινίου RAYS: Καηαζθεπή δαληψλ BBS: Γξακκή παξαγσγήο δαληψλ 29

30 Διαςτάςεισ ηάντασ (1) 30

31 Διαςτάςεισ ηάντασ (2) Παξάδεηγκα: Ζάληα δηαζηάζεωλ: 4JX15H Πιάηνο κεηαμχ 2 ρεηιψλ εμσηεξηθήο ζηεθάλεο 4 ίληζεο Δηάκεηξνο ηξνρνχ ρσξίο ειαζηηθφ 15 ίληζεο Σχκβνιν J γηα ηε δηάζηαζε ηνπ ρείινπο ηεο εμσηεξηθήο ζηεθάλεο Σχκβνιν Φ πξνο έλδεημε δάληαο κε βαζχ θνίισκα Σχκβνιν Η πξνο έλδεημε φηη ε δάληα έρεη κία ππεξχςσζε ζηελ εμσηεξηθή πιάηε θνληά ζην θνίισκα Σηε ζέζε ηνπ ζπκβφινπ Η κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ νη εμήο ελδείμεηο: Η2= Υπεξπςψζεηο θαη ζηηο 2 πιάηεο ηεο δάληαο θνληά ζην θνίισκα. FΗ= Οξηδφληηα ππεξχςσζε ζηελ εμσηεξηθή πιάηε θνληά ζην θνίισκα. FΗ2= Οξηδφληηεο ππεξπςψζεηο θαη ζηηο 2 πιάηεο ηεο δάληαο θνληά ζην θνίισκα. CΗ= Σχλζεηεο ππεξπςψζεηο. Οξηδφληηα ππεξχςσζε ζηελ εμσηεξηθή πιάηε θαη ζηξνγγπιή ππεξχςσζε ζηελ εζσηεξηθή πιάηε θνληά ζην θνίισκα. 31

32 Είδθ υπερυψϊςεων (hump) HUMP round-hump H flat-hump FH Οριςμόσ Είδθ υπερυψϊςεων αςφάλειασ ςε ηάντα Εξωτερικι πλευρά Εςωτερικι πλευρά ISO- und DIN-Code Hump Round-Hump Standard H Double-Hump Round-Hump Round-Hump H2 One Side Flat- Hump Double Side Flat- Hump Flat-Hump Standard FH Flat-Hump Flat-Hump FH2 Combined-Hump Flat-Hump Round-Hump CH 32

33 Τυποποίθςθ διαςτάςεων ηάντασ 33

34 Τφποι ηάντασ ανάλογα με το είδοσ υπερφψωςθσ Παξαδείγκαηα: H1-Rim H2-Rim CH-Hump 34

35 Γενικοί όροι (1) Ηυγοςτάκμιςθ Τδρολίςκθςθ (CD) Χείλοσ φρματα Χείλουσ Αικάλθ κελετόσ Αποτφπωμα Ο όροσ Ηυγοςτάκμιςθ Σροχϊν' είναι μια γενικι περιγραφι τθσ ςυντιρθςθσ που απαιτείται για τον ζλεγχο και τθ διόρκωςθ των μθχανικϊν ςυςκευϊν που αποτελοφν μζροσ του ςυςτιματοσ Πλοιγθςθσ και Ανάρτθςθσ ενόσ οχιματοσ. Κατάςταςθ κατά τθν οποία τα ελαςτικά ενόσ οχιματοσ ολιςκαίνουν πάνω ςε ζνα λεπτό ςτρϊμα νεροφ, αντί για το οδόςτρωμα, και προκαλείται πλιρθσ απϊλεια ελζγχου του οχιματοσ. Θ περιοχι του φορεμζνου ελαςτικοφ που εφαρμόηει ςτον τροχό. πειροειδζσ ςφρμα από χάλυβα υψθλισ αντοχισ, επεξεργαςμζνο ϊςτε να εξαςφαλίηει καλι προςκόλλθςθ ςτο καουτςοφκ και πακτωμζνο ςε μιτρα' ςκλθροφ καουτςοφκ. Οι περιβάλλουςεσ ενιςχυτικζσ ςτρϊςεισ περιςτρζφονται γφρω από τα ςφρματα και ενϊνονται με αςφάλεια με το ςκελετό όταν το ζτοιμο ελαςτικό υπόκειται ςε βουλκανιςμό. Πολφ λεπτά, ειδικά δομθμζνα μόρια άνκρακα. Χρθςιμοποιοφνται ωσ ενιςχυτικό γζμιςμα του μείγματοσ του ελαςτικοφ. Θ δομι των νθμάτων του ελαςτικοφ που ςτερεϊνονται γφρω από τα ςφρματα του χείλουσ. Σο τμιμα του πζλματοσ που είναι ςε επαφι με το οδόςτρωμα. Επιβράδυνςθ / Τςτζρθςθ Δράςεισ και αντιδράςεισ: το ελαςτικό δεν απορροφά όλθ τθν ενζργεια που του αςκείται. Όταν ζχουμε να κάνουμε με ζνα ελαςτικό υλικό όπωσ το καουτςοφκ, υπάρχει πάντα απϊλεια ενζργειασ θ οποία μετατρζπεται ςε κερμότθτα'. Δείκτθσ φορτίου Ο ΔΕΙΚΣΘ ΦΟΡΣΙΟΤ είναι ζνασ αρικμθτικόσ κωδικόσ ςχετικόσ με το μζγιςτο φορτίο που μπορεί να φζρει ζνα ελαςτικό (εκτόσ από φορτία που φζρονται ςε ταχφτθτεσ πάνω από 210 χλμ/ϊρα) ςε ταχφτθτεσ που υποδεικνφονται από το φμβολο Σαχφτθτασ και κάτω από τισ ςυνκικεσ που ορίηει ο καταςκευαςτισ του. 35

36 Γενικοί όροι (2) Αντίςταςθ κφλιςθσ Περιγραφι Προδιαγραφϊν Ώμοσ Ενϊςεισ Πυριτίου Κατθγορία ταχφτθτασ φμβολο ταχφτθτασ Speed symbol Θ δυνατότθτα ενόσ ελαςτικοφ να αντιςτακμίηει τθ φυςικι του περιςτροφικι' κίνθςθ. Όςο χαμθλότερθ είναι θ αντίςταςθ κφλιςθσ, τόςο πιο οικονομικι είναι θ κίνθςθ του ελαςτικοφ κακϊσ απαιτείται λιγότερθ ενζργεια και, ςυνεπϊσ, υπάρχει εξοικονόμθςθ καυςίμου και κάλυψθ μεγαλφτερθσ απόςταςθσ. Εκτόσ από τον Προςδιοριςμό Μεγζκουσ Ελαςτικοφ, ζνα ελαςτικό είναι αναγνωρίςιμο από τθν Περιγραφι Προδιαγραφϊν που αποτελείται από ζνα δείκτθ φορτίου (ι δφο Δείκτεσ Φορτίου για τθν περίπτωςθ των μονϊν / διπλϊν τοποκετιςεων) και ζνα ςφμβολο ταχφτθτασ. Θ περιοχι ζνωςθσ του πζλματοσ με το πλευρικό τοίχωμα. Ζνα ενιςχυτικό γζμιςμα που προςτίκεται ςτο μείγμα του ελαςτικοφ για να εξαςφαλίςει υψθλι αντίςταςθ φκοράσ και χαμθλι αντίςταςθ κφλιςθσ. Τποδεικνφει τισ δυνατότθτεσ ταχφτθτασ του ελαςτικοφ πάνω από τα 240 χλμ/ϊρα και ςυμπεριλαμβάνεται ςτον προςδιοριςμό μεγζκουσ του ελαςτικοφ, π.χ. 215/50 ZR 15. Γενικά, θ Περιγραφι Προδιαγραφϊν δεν είναι εμφανισ ςε αυτά τα ελαςτικά. Για τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ ταχφτθτασ και φορτίου ςυμβουλευτείτε τον καταςκευαςτι του ελαςτικοφ. Τποδεικνφει τθ μζγιςτθ ταχφτθτα με τθν οποία ζνα ελαςτικό μπορεί να μεταφζρει ζνα φορτίο που ανταποκρίνεται ςτο δείκτθ φορτίου του (εκτόσ από ταχφτθτεσ άνω των 240 χλμ/ϊρα) υπό τισ προχποκζςεισ ςυντιρθςθσ που ορίηει ο καταςκευαςτισ του ελαςτικοφ. Ζνα μείγμα' ι ςυνδυαςμόσ ακατζργαςτων υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι του μείγματοσ καταςκευισ του ίδιου του ελαςτικοφ. Οι καταςκευαςτζσ μποροφν να παράγουν διαφορετικοφσ τφπουσ ελαςτικϊν, για διαφορετικοφσ ςκοποφσ και με διαφορετικζσ αποδόςεισ, ποικίλλοντασ το ποςοςτό ι τθ ςφνκεςθ των διαφόρων υλικϊν. 36

37 Γενικοί όροι (3) Δομι ελαςτικοφ Πζλμα χζδιο πζλματοσ Χωρίσ αεροκάλαμο / ςαμπρζλα Βαλβίδα Δείκτθσ φκοράσ Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι του ςκελετοφ. Οι δφο κφριεσ μζκοδοι είναι θ Radial' (ελαςτικό με ενιςχυτικζσ ςτρϊςεισ που τοποκετοφνται κατά τρόπο ϊςτε τα νιματα ςτο κυρίωσ ςϊμα του ελαςτικοφ να ςχθματίηουν γωνίεσ 90 με το κεντρικό νεφρο του πζλματοσ) και θ X-Ply. Σο τμιμα του ελαςτικοφ που βρίςκεται ςε επαφι με το οδόςτρωμα. Σο ςχζδιο ι ανάγλυφο' του πζλματοσ. Αυτό ποικίλλει ανάλογα με τθν προβλεπόμενθ χριςθ του ελαςτικοφ (δθλαδι, τα βροχολάςτιχα ζχουν περιςςότερα αυλάκια και κανάλια για βζλτιςτο ςκεδαςμό του νεροφ, ενϊ τα ξθρά ι ελαςτικά αςφάλτου ζχουν λιγότερα αυλάκια κακϊσ θ λειτουργία τουσ ζγκειται ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ περιοχισ επαφισ με το οδόςτρωμα). Ζνα ελαςτικό χωρίσ ςαμπρζλα, ειδικά ςχεδιαςμζνο για τοποκζτθςθ ςε κατάλλθλεσ ηάντεσ. Όταν το ελαςτικό δε φζρει τθν ζνδειξθ TUBELESS ςτο πλευρικά τοιχϊματα, τότε κα πρζπει να τοποκετθκεί με χριςθ του κατάλλθλου εςωτερικοφ αεροκαλάμου. Θ ςυςκευι που χρθςιμεφει για να αφινει τον αζρα να μπαίνει ι να βγαίνει από το ελαςτικό κακϊσ και για κατακράτθςθ του αζρα. Ζνα ελαςτικό τεμαχίδιο που τοποκετείται μζςα ςε ζνα αυλάκι του πζλματοσ για να υποδεικνφει το νόμιμο ελάχιςτο βάκοσ του αυλακιοφ. 37

38 Ελαςτικά επίςωτρα Τα ειαζηηθά επίζσηξα (πιήξσζε κε αέξα) πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο ηδηφηεηεο: 1. Μεηαθνξά θηλεηήξησλ δπλάκεσλ ζην νδφζηξσκα 2. Οκαιή θαηεχζπλζε θαηά ηελ πνξεία ηνπ νρήκαηνο 3. Πξφζθπζε ηνπ νρήκαηνο επάλσ ζην νδφζηξσκα 4. Απνξξφθεζε κέξνπο ηαιαληψζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο αλσκαιίεο ηνπ νδνζηξψκαηνο 5. Αλζεθηηθφηεηα ζηε θζνξά (ζεξκνθξαζία, πεξηβαιινλ, ηξηβή) 6. Εχθνιε αληηθαηάζηαζε 7. Αμηφπηζηε πξνζαξκνγή ζην ζψηξν 8. Αμηφπηζηε θαηαζθεπή πνηνηηθφο έιεγρνο 38

39 Τομι ελαςτικοφ Καηαζθεπή ειαζηηθνχ 1. Θεησκέλν θπζηθφ ειαζηηθφ - θανπηζνχθ 2. Πξνζκίμεηο ελεξγνχ άλζξαθα θαη νμεηδίσλ ςεπδαξγχξνπ 3. Ελίζρπζε απφ ζηξψκαηα λεκάησλ (ιηλά) λάπινλ, ραιπβδνειάζκαηα, πνιπεζηέξαο 4. Φηέξλεο κε ελίζρπζε απφ ραιχβδηλα ζχξκαηα 39

40 Καταςκευι ελαςτικοφ Τν ειαζηηθφ είλαη ην κνληάξηζκα ησλ πνιπάξηζκσλ ζπζηαηηθψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε έλα ηχκπαλν θαη θαηφπηλ ςήλνληαη θάησ απφ ζεξκφηεηα θαη πίεζε. Η ζεξκφηεηα δηεπθνιχλεη κηα αληίδξαζε πνιπκεξηζκνχ πνπ δηαζπλδέεη ηα ιαζηηρέληα κνλνκεξή γηα λα δεκηνπξγήζεη ηα καθξηά ειαζηηθά κφξηα. Απηά ηα πνιπκεξή ζψκαηα δεκηνπξγνχλ ηελ ειαζηηθή πνηφηεηα πνπ επηηξέπεη ζην ειαζηηθφ λα ζπκπηεζηεί ζηελ πεξηνρή φπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηνπ δξφκνπ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πίζσ ζηελ αξρηθή κνξθή, ππφ πςειήο ζπρλφηεηαο πεξηζηξνθή. Τν εζσηεξηθφ ηνπ ειαζηηθνχ είλαη έλα εμαιαζκέλν ιαζηηρέλην θχιιν «halobutyl» πνπ ζπληίζεηαη κε ηηο πξφζζεηεο νπζίεο πνπ νδεγνχλ ζηε ρακειή δηαπεξαηφηεηα αέξα. Τν εζσηεξηθφ βεβαηψλεη φηη ην ειαζηηθφ ζα θξαηήζεη ηνλ πεπηεζκέλν αέξα κέζα, ρσξίο δηαξξνή κέζσ ηεο ιαζηηρέληαο δνκήο. 40

41 Πτυχι και πλαινά του ελαςτικοφ Η πηπρή ηνπ ζθειεηνχ είλαη έλα πεπηεζκέλν θχιιν πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζηξψκα ηνπ ιάζηηρνπ, έλα ζηξψκα ηεο ελίζρπζεο, θαη έλα δεχηεξν ζηξψκα ηνπ ιάζηηρνπ. Τν πξψην θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην βακβάθη θαη ηα πηφ πξφζθαηα πιηθά πεξηιακβάλνπλ ην ηερλεηφ κεηάμη, ην λάπινλ, ηνλ πνιπεζηέξα, θαη Kevlar. Τα ειαζηηθά ησλ επηβαηηθψλ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά κηα ή δχν πηπρέο ζθειεηνχ. Οη πηπρέο ηνπ ζθειεηνχ δίλνπλ ηε δχλακε ζηελ δνκή ησλ ειαζηηθψλ. Τα ειαζηηθά θνξηεγψλ, ηα ειαζηηθά motocross, θαη νη ξφδεο αεξνζθαθψλ έρνπλ ζηαδηαθά πεξηζζφηεξεο πηπρέο. Οη «ίλεο» είλαη ηδηαίηεξα εχθακπηεο αιιά ζρεηηθά αλειαζηηθέο. Τα πιαηλά είλαη κε-εληζρπκέλα εμειαζκέλα θνκκάηηα, κε πξφζζεηεο νπζίεο γηα λα δψζνπλ ζηηο πιεπξέο θαιή αληίζηαζε γδαξζίκαηνο θαη πεξηβαιινληηθή αληίζηαζε. Οη πξφζζεηεο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαηλά πεξηιακβάλνπλ αληηνμεηδσηηθά ζηνηρεία. Τα εμειαζκέλα θνκκάηηα ησλ πιαηλψλ είλαη αζχκκεηξα θαη παξέρνπλ κηα παρηά ιαζηηρέληα πεξηνρή γηα λα επηηξέςνπλ ηελ εγγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ειαζηηθψλ θαη ησλ ζρεδίσλ δηαθφζκεζεο. 41

42 Σκελετόσ και ενίςχυςθ πζλματοσ ελαςτικοφ Ο ζθειεηφο ζηήξημεο είλαη δψλεο ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο κεγάιεο δχλακεο πνπ πεξηβάιιεηαη κε κηα ιαζηηρέληα έλσζε. Τν θαιψδην απηφ είλαη ληπκέλν κε πξφζζεηα θξάκαηα ραιθνχ ή νξείραιθνπ. Τα επηζηξψκαηα πξνζηαηεχνπλ ην ράιπβα απφ ηε δηάβξσζε. Φαιθφο ζην θξάκα θαη ζείν ζην ιαζηηρέλην πεξίβιεκα γηα λα παξάγεη ην ζνπιθίδην ηνπ ραιθνχ, ην νπνίν βειηηψλεη ηε ζχλδεζε ηνπ ζχξκαηνο ζην ιάζηηρν. Τν εζσηεξηθφ πιαίζην είλαη άθακπην θαη αλειαζηηθφ, θαη παξέρεη ηελ αληνρή γηα λα εγθαηαζηήζνπκε κεραληθά ην ειαζηηθφ ζηνλ ηξνρφ. Τν ιάζηηρν πνπ πεξηβάιιεη ην ζχξκα πεξηιακβάλεη ηηο πξφζζεηεο νπζίεο γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ηε δχλακε θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα. Η ελίζρπζε ηνπ πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνχ είλαη πεπηεζκέλα θχιια πνπ απνηεινχληαη απφ έλα ζηξψκα ιάζηηρνπ, έλα ζηξψκα ησλ ιεπηψλ ηλψλ ράιπβα, θαη έλα δεχηεξν ζηξψκα ηνπ ιάζηηρνπ. Οη ίλεο ράιπβα πξνζαλαηνιίδνληαη αθηηλσηά ζηελ Radial θαηαζθεπή ειαζηηθψλ, θαη ζε αληίζεηεο γσλίεο ζηελ Bias θαηαζθεπή ειαζηηθψλ. Οη δψλεο απηέο δίλνπλ ηε δχλακε ζην ειαζηηθφ θαη ηελ αληίζηαζε ζηηο παξακνξθψζεηο, παξακέλνληαο εχθακπην. Σηα ειαζηηθά ησλ επηβαηηθψλ ππάξρνπλ ζπλήζσο δχν ή ηξεηο δψλεο. 42

43 Radial & Bias ελαςτικά 43

44 Σφγκριςθ λοξϊν και ακτινωτϊν ελαςτικϊν (πθγι: DUNLOP) BIAS (ινμό) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - Απιή - Εχθνιε ζηελ επηζθεπή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ - Σηξνγγπιφ ζρήκα - Αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή πίεζεο - Υςειή ζπκπίεζε ρψκαηνο ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - Εχθακπην - Ιδαληθφ γηα off-road ρξήζεηο RADIAL (αθηηλωηό) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - Πξνεγκέλε ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ - Τεηξάγσλν ζρήκα - Οκνηφκνξθε θαηαλνκή πίεζεο - Ληγφηεξε δηείζδπζε ρψκαηνο ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - Αλψηεξν θξάηεκα - Καιή επζηάζεηα - Αληνρή ζην θιαηάξηζκα - Φακειή αληίζηαζε θχιηζεο - Υςειή ρηιηνκεηξηθά θάιπςε - Καιή άλεζε - Αλζεθηηθφ - Οκνηφκνξθε θζνξά 44

45 Πζλμα και γόμα ελαςτικοφ Τν πέικα είλαη έλα παρχ εμειαζκέλν θνκκάηη πνπ πεξηβάιιεη ην ζθειεηφ ηνπ ειαζηηθνχ. Τα ζπζηαηηθά ηνπ πέικαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο πξφζζεηεο νπζίεο γηα λα κεηαδψζνπλ ηελ αληνρή θαη ηελ έιμε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αληίζηαζε. Η εμέιημε ηνπ πέικαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία δχζθνιε, δεδνκέλνπ φηη νη ζθιεξέο ελψζεηο έρνπλ ηα καθξνρξφληα ραξαθηεξηζηηθά αιιά ηε θησρή έιμε ζηνλ δξφκν ελψ νη καιαθέο ελψζεηο έρνπλ ηελ θαιή έιμε αιιά φρη ηελ καθξνδσία. Η γφκα παξεκβάιεη έλα εμειαζκέλν ζπζηαηηθφ κεηαμχ ηεο δψλεο ηνπ ράιπβα θαη ηνπ πέικαηνο γηα λα απνκνλψζεη ην πέικα απφ ηε κεραληθή θαηαπφλεζε ιφγσ ηεο πηζαλήο επαθήο κε ηηο δψλεο ράιπβα. 45

46 Υλικά (1) - Τν θπζηθό ιάζηηρν, ή Polyisoprene είλαη ην βαζηθφ ειαζηνκεξέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ειαζηηθφ - Σηπξόιην-βνπηαδηέλην πνιπκεξέο (SBR) είλαη έλα ζπλζεηηθφ ιάζηηρν πνπ αληηθαζηζηά ζπρλά ελ κέξεη ην θπζηθφ ιάζηηρν - Τν Halobutyl ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην εζσηεξηθφ πιαίζην, ιφγσ ηεο ρακειήο δηαπεξαηφηεηαο αέξα ηνπ. Τα άηνκα αιφγνλνπ παξέρνπλ έλαλ δεζκφ κε ηνλ ζθειεηφ πνπ είλαη θπξίσο θπζηθφ ιάζηηρν. Τν Bromobutyl είλαη αλψηεξν απφ Chlorobutyl, αιιά είλαη αθξηβφηεξν - Μαύξνο άλζξαθαο, πεξηιακβάλεηαη ζε πςειφ πνζνζηφ ηεο ιαζηηρέληαο έλσζεο. Απηφ δίλεη ελίζρπζε θαη αληίζηαζε γδαξζίκαηνο - Ππξίηην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ην Μαχξν άλζξαθα ζηα ειαζηηθά πςειήο απφδνζεο, σο ελίζρπζε ιφγσ ζπγθέληξσζεο ζεξκφηεηαο 46

47 Υλικά (2) - Τν ζείν δηαζπλδέεη ηα ιαζηηρέληα κφξηα ζηε δηαδηθαζία ςεζίκαηνο - Επηηαρπληέο είλαη ζχλζεηεο νξγαληθέο ελψζεηο πνπ επηηαρχλνπλ ην ςήζηκν - Ελεξγνπνηεηέο πνπ βνεζνχλ ηνλ πνιπκεξηζκφ. Ο θπξηφηεξνο ελεξγνπνηεηήο είλαη ην νμείδην ςεπδάξγπξνπ - Αληηνμεηδωηηθά θαη αληηνδνλνηηθά πνπ απνηξέπνπλ ην ξάγηζκα, ιφγσ ηεο δξάζεο ηνπ θσηφο ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ φδνληνο 47

48 Διαδικαςία παραγωγισ 1. Σχλζεζε θαη κίμε 2. Πξνεηνηκαζία ζπζηαηηθψλ 3. Καηαζθεπή ειαζηηθνχ 4. Τειηθφ ςήζηκν 5. Τειηθφ ζηάδην / Έιεγρνο 48

49 Σφνκεςθ και μίξθ (1) Είλαη ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα παξηίδα ιαζηηρέληαο έλσζεο. Κάζε ζπζηαηηθφ έρεη έλα δηαθνξεηηθφ κίγκα ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη. Η κίμε είλαη ε κεραληθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ ηα ζπζηαηηθά λα ζπλδπαζηνχλ ζε κηα νκνηνγελή νπζία. Οη αλακίθηεο είλαη ζπρλά εμνπιηζκέλνη κε δχν αληηζέησο πεξηζηξεθφκελνπο ζηξνθείο κέζα ζε έλα ηεξάζηην δνρείν θαη αλακηγλχνπλ ηε ιαζηηρέληα κάδα καδί κε ηηο πξφζζεηεο νπζίεο. Η κίμε γίλεηαη ζε ηξία ή ηέζζεξα ζηάδηα γηα λα ελζσκαηψζεη πιήξσο ηα ζπζηαηηθά. Η δηαδηθαζία παξάγεη ηδηαίηεξε ζεξκφηεηα, έηζη θαη νη ζηξνθείο θαη ην δνρείν ςχρνληαη κε λεξφ γηα λα δηαηεξεζεί κηα ζεξκνθξαζία αξθεηά ρακειή γηα λα κελ αξρίζεη ν πνιπκεξηζκφο. Μεηά απφ ηελ αλάκημε ην ιάζηηρν πέθηεη ζε κηα κήηξα θαη ηξνθνδνηείηαη απφ κηα κεηαθνξηθή βίδα ζε έλαλ ζχκπιεγκα θπιίλδξσλ ή κπνξεί λα πέζεη ζε έλα αλνηθηφ ζχζηεκα κχισλ. Έλαο κχινο απνηειείηαη απφ δίδπκνπο αληίζεηα πεξηζηξεθφκελνπο θπιίλδξνπο, (ν έλαο πνπ θφβεη νδνλησηά), πνπ παξέρνπλ ηελ πξφζζεηε κεραληθή θαηεξγαζία ζην ιάζηηρν, θαη παξάγνπλ έλα παρχ ιαζηηρέλην θχιιν. 49

50 Σφνκεςθ και μίξθ (2) Τν θχιιν ηξαβηέηαη απφ ηνπο θπιίλδξνπο ππφ κνξθή ινπξίδαο. Η ινπξίδα ςχρεηαη, ηνπνζεηείηαη πάλσ ηεο talc, θαη ηνπνζεηείηαη ζε παιέηεο. Η ηδαληθή ειαζηηθή έλσζε, ζε απηφ ην ζεκείν,ζα είρε κηα ηδηαίηεξα νκνηφκνξθε πιηθή δηαζπνξά, εληνχηνηο ζηελ πξάμε ππάξρεη ηδηαίηεξε αλνκνηνκνξθία. Απηφ νθείιεηαη ζε δηάθνξεο αηηίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαπηψλ θαη θξχσλ ζεκείσλ ζηνλ θάδν θαη ηνπο ζηξνθείο ησλ αλακηθηψλ, ηεο ππεξβνιηθήο ιείαλζεο ησλ ζηξνθέσλ, ηεο επέλδπζεο ησλ ζηξνθέσλ, θαη ηεο θαθήο θπθινθνξίαο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο ξνήο. Καηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα ππάξμεη ιίγν πεξηζζφηεξνο καχξνο άλζξαθαο εδψ, θαη ιίγν ιηγφηεξν εθεί καδί κε ιίγεο κάδεο καχξνπ άλζξαθα αιινχ, νη νπνίεο δελ αλακηγλχνληαη θαιά κε ην ιάζηηρν ή ηηο πξφζζεηεο νπζίεο. Οη αλακίθηεο ειέγρνληαη ζπρλά, ε ξνή ζηε κεραλή αλακηθηψλ κεηξηέηαη, θαη ε κίμε νινθιεξψλεηαη κε ηελ επίηεπμε ελφο δηεπθξηληζκέλνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ελέξγεηαο ησλ κηγκάησλ πνπ κεηαδίδεηαη ζηε παξηίδα 50

51 Προετοιμαςία ςυςτατικϊν Τα ζπζηαηηθά πεξλνχλ απφ 3 ζηάδηα, ηνπο θπιίλδξνπο,ηελ κεραλή δηέιαζεο θαη ηελ κεραλή ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο. Η κεραλή δηέιαζεο απνηειείηαη απφ κηα βίδα θαη έλα βαξέιη, ζεξκάζηξεο θηλνχκελεο κε βίδεο, θαη κηα κήηξα. Η κεραλή δηέιαζεο εθαξκφδεη δχν παξάγνληεο ζηελ έλσζε, ηε ζεξκφηεηα θαη ηελ πίεζε. Η βίδα θίλεζεο ηεο δηέιαζεο επηηξέπεη επίζεο ηελ πξφζζεηε κίμε ζπζηαηηθψλ ζηε έλσζε. Η έλσζε σζείηαη κέζσ κηαο κήηξαο (θαινππηνχ), θαη κεηά ην δηειαζκέλν πξνηφλ ςήλεηαη ζε έλαλ θνχξλν, ςχρεηαη γηα λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία ζείσζεο, θαη είηε ηπιίγεηαη επάλσ ζε έλα ζηξνθείν είηε θφβεηαη ζε δηάθνξα κήθε. Τα πέικαηα ησλ ειαζηηθψλ δηειάδνληαη ζπρλά κε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά ζε κηα κεραλή δηέιαζεο «quadraplex», ε νπνία έρεη ηέζζεξηο κεηαθνξηθέο βίδεο πνπ κεηαθέξνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ελψζεηο, ζπλήζσο κηα έλσζε βάζεο, ηνλ ππξήλα, κηα έλσζε πέικαηνο, θαη ηελ έλσζε ησλ θηεξψλ. Η δηέιαζε ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηα πιαηλά θαη ηνλ εζσηεξηθφ ζθειεηφ. Ο θχιηλδξνο είλαη έλα ζχλνιν κεγάιεο δηακέηξνπ ηπκπάλσλ, πνπ ζπκπηέδνπλ ηε ιαζηηρέληα έλσζε ζε έλα ιεπηφ θχιιν, ζπλήζσο ζε 2 κέηξα πιάηνο. Τα ηχκπαλα πεξηέιημεο ηνπ «πιηθνχ» ελψλνπλ έλα άλσ θαη έλα θάησ ιαζηηρέλην θχιιν κε έλα ζηξψκα ηνπ πιηθνχ ελδηάκεζα. Τα ηχκπαλα ράιπβα θάλνπλ αθξηβψο έηζη θαη κε ηηο ίλεο ράιπβα. 51

52 Καταςκευι ελαςτικοφ (1) Η θαηαζθεπή είλαη ε δηαδηθαζία φπνπ φια ηα ζπζηαηηθά ηνπνζεηνχληαη επάλσ ζε έλα εηδηθφ ηχκπαλν θαηαζθεπήο ειαζηηθνχ. Οη κεραλέο θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθψλ «TBM» κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ην ρέξη ή πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο. Οη δηαδηθαζίεο «TBM» πεξηιακβάλνπλ ην πξψην ζηάδην, φπνπ ην εζσηεξηθφ ηνπ ειαζηηθνχ, νη πηπρέο θαη ηα πιαηλά είλαη ηπιηγκέλα γχξσ απφ ην ηχκπαλν, θαη ηνπνζεηείηαη ην εζσηεξηθφ ζηεθάλη ηνπ ειαζηηθνχ. Σην δεχηεξν ζηάδην ε ζπζθεπαζία ησλ εληζρχζεσλ θαη ην πέικα ηνπνζεηνχληαη θαη ε «πξάζηλε ξφδα» είλαη δηνγθσκέλε θαη δηακνξθσκέλε. Οη πηπρέο ηνπ ζθειεηνχ θαη ην εζσηεξηθφ ειαζηηθφ ζπλδένληαη κε κηα ηεηξαγσληζκέλε κάηηζε. Τν πέικα θαη ηα πιαηλά ελψλνληαη κε κηα κάηηζε, φπνπ νη άθξεο θφβνληαη. Οη δψλεο ζπλδένληαη δίπια δίπια. Οη καηίζεηο πνπ είλαη πάξα πνιχ βαξηέο θαη κε ζπκκεξηθέο ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ δπλακηθή θαηαπφλεζε, ζηηο παξακέηξνπο δηφγθσζεο θαη ηελ θαιχηεξε ηζνξξνπία. 52

53 Καταςκευι ελαςτικοφ (2) Οη καηίζεηο πνπ είλαη πάξα πνιχ ειαθξηέο ή αλνηθηέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηηο νπηηθέο αηέιεηεο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηελ απνηπρία ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ειαζηηθνχ. Τν ηειηθφ πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο θαιείηαη «πξάζηλε ξφδα». Εηαηξίεο αλέπηπμαλ θαη κηα πξφζζεηε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ξνκπφη γηα λα πεξηζηξέθεη ηα ηχκπαλα πεξηέιημεο εθαξκφδνληαο ηα δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά, θαηεπζείαλ κέζσ ησλ κεζφδσλ δηέιαζεο θαη θνπήο ησλ ινπξίδσλ. Απηφ επηηξέπεη ζηνλ εμνπιηζκφ λα θηηάρλεη ηα δηαθνξεηηθά κεγέζε ειαζηηθψλ ζε δηαδνρηθέο δηαδηθαζίεο ρσξίο ηελ αλάγθε λα αιιαρηεί ε πνξεία νξγάλσζεο ή ν εμνπιηζκφο. Απηή ε δηαδηθαζία ηαηξηάδεη ζηε κηθξή παξαγσγή φγθνπ κε ζπρλέο αιιαγέο κεγέζνπο ειαζηηθψλ. Οη κεγαιχηεξνη θαηαζθεπαζηέο ειαζηηθψλ έρνπλ αλαπηχμεη εζσηεξηθά ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο κεραλέο ζε κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ αθξίβεηα θαηαζθεπήο ειαζηηθψλ, ηελ πςειή απφδνζε παξαγσγήο, θαη ηε κεησκέλε εξγαζία. 53

54 Τελικό ψιςιμο Είλαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο πίεζεο ζηελ «πξάζηλε ξφδα», ζε έλα θαινχπη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ηειηθή κνξθή ηεο, θαη ηαπηφρξνλα εθαξκνγή ηεο ζεξκφηεηαο γηα λα μεθηλήζεη ε ρεκηθή αληίδξαζε κεηαμχ ηνπ ιάζηηρνπ θαη άιισλ πιηθψλ. Σε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ε «πξάζηλε ξφδα» κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζην θαινχπη, κηα ιαζηηρέληα θχζηε ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθά ζηελ πξάζηλε ξφδα, θαη αξρίδεη λα δηνγθψλεηαη. Τν θαινχπη θιείλεη θαη θιεηδψλεη, ε πίεζε απμάλεηαη ψζηε λα εθαξκφζεη ε πξάζηλε ξφδα ζηα ηνηρψκαηα ηνπ θαινππηνχ, πνπ παίξλεη ην ζρέδην ηνπ πέικαηνο θαη γίλεηαη ε εγγξαθή ζηα πιαηλά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειαζηηθνχ. Τελ θχζηε γεκίδεη έλα πιηθφ δεζηφ ην νπνίν επαλαθπθινθνξεί, φπσο ν αηκφο, ην θαπηφ λεξφ, ή ην αδξαλέο αέξην. Οη ζεξκνθξαζίεο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 350 βαζκψλ Fahrenheit (180 βαζκνί Κειζίνπ) κε ηηο πηέζεηο γχξσ ζηα 350 PSI (25 bar). Η δηαδηθαζία ςεζίκαηνο δηαξθεί πεξίπνπ 15 ιεπηά. Σην ηέινο ηνπ ςεζίκαηνο ε πίεζε αθαηξείηαη, ην θαινχπη αλνίγεη, θαη ην ειαζηηθφ μεθαινππψλεηαη. Υπάξρνπλ δχν ηχπνη κεραλψλ ςεζίκαηνο, κεραληθφο θαη πδξαπιηθφο. Οη κεραληθνί ηχπνη θξαηνχλ ηε θφξκα θιεηζηή κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ- ηξαβεξζψλ, ελψ νη πδξαπιηθνί ηχπνη ρξεζηκνπνηνχλ ην πδξαπιηθφ ιάδη σο πξσηαξρηθφ κέζν γηα ηελ θίλεζε ησλ κεραληζκψλ, θαη ηηο θιεηδαξηέο ηνπ θαινππηνχ. Υπάξρνπλ δχν γεληθνί ηχπνη θαινππηψλ, δηκεξείο θαη ιεηφκελεο θφξκεο. 54

55 Τελικό ςτάδιο / Ζλεγχοσ Αθνχ ην ειαζηηθφ έρεη πνιπκεξηζηεί (ςεζεί) αθνινπζνχλ δηάθνξεο πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο. Η κέηξεζε νκνηνκνξθίαο ησλ ειαζηηθψλ είλαη κηα δνθηκή φπνπ ηνπνζεηείηαη απηφκαηα ζε δηαηξνχκελεο δάληεο, δηνγθψλεηαη, εμνκεηψλεηαη ε θχιηζε ζηνλ δξφκν, θαη κεηξηέηαη γηα έλα εχξνο δπλάκεσλ. Η κέηξεζε ηζνξξνπίαο ησλ ειαζηηθψλ είλαη κηα δνθηκή φπνπ ηνπνζεηείηαη απηφκαηα ζε δηαηξνχκελεο δάληεο, πεξηζηξέθεηαη ζε κηα πςειή ηαρχηεηα θαη κεηξηέηαη γηα ηε δπζαλαινγία. Κάπνηεο θαηεγνξίεο ειαζηηθψλ επηζεσξνχληαη απφ κεραλέο αθηίλαο X πνπ κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ην ιάζηηρν γηα λα αλαιχζνπλ ηε δνκή ησλ ηλψλ ράιπβα. Σην ηειηθφ ζηάδην, ηα ειαζηηθά επηζεσξνχληαη νπηηθά κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε πηζαλψλ αηειεηψλ φπσο ε ειιηπήο θφξκα, εθηεζεηκέλεο ίλεο, θνπζθάιεο θαη άιια. 55

56 Παραγωγικι διαδικαςία ελαςτικοφ 56

57 Προςκικθ υλικϊν 57

58 Μίξθ υλικϊν 58

59 Παραγωγι πλεγμάτων / νθμάτων 59

60 Σφνκεςθ νθμάτων και ελαςτικοφ 60

61 Προετοιμαςία χαλφβδινων πλεγμάτων 61

62 Παραγωγι ελαςτικοφ 62

63 Διαδικαςία βουλκανιςμοφ / ψιςιμο ελαςτικοφ 63

64 Τελικό προιόν 64

65 Οπτικόσ ζλεγχοσ 65

66 Δοκιμι ελαςτικοφ / περιςτροφι ςε υψθλζσ ςτροφζσ 66

67 Επικεϊρθςθ με μθχανι ακτινοβολίασ Χ 67

68 Αυτόματοσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ 68

69 Προετοιμαςία αποκικευςθσ / αποςτολισ 69

70 Παραγωγι ελαςτικοφ

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016 Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / Ολνκαηεπώλπκν : ΘΔΜΑ Α : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1 Α4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Δηάξθεηα 3h Α1. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Η δίνδνο ζπλαληάηαη σο δνκή ζε θάζε MOS ηξαλδίζηνξ. Απνηειείηαη από δπν νκνηνγελείο πεξηνρέο n θαη p ππξηηίνπ, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη από έλα ρώξν κεηάβαζεο ηεο πνιηθόηεηαο, ηνλ ιεγόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ αλκαλοειδών τροπανίου ςε βάμμα φφλλων ευθαλείασ (Atropa belladonna) Τα κφρια δραςτικά ςυςτατικά τθσ δρόγθσ είναι τα αλκαλοειδι του τροπανίου, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα