Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Θεωρία Ελαςτικϊν. Dr. - Ing. Ι. Μπάζιος. Θεωρία Ελαστικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Θεωρία Ελαςτικϊν. Dr. - Ing. Ι. Μπάζιος. Θεωρία Ελαστικών"

Transcript

1 Θεωρία Ελαςτικϊν 1

2 Εξαρτιματα αυτοκινιτου 2

3 Ιςτορία του τροχοφ (1) 6500 π.χ. 3

4 Ιςτορία του τροχοφ (2) (1817) (1908) O βαξόλνο Karl Dreis von Sauerbronn (κέγηζηε ηαρ.= 15 km/h) Model T ηεο Ford, 3000 cm 3, 20 PS (κέγηζηε ηαρ.= 45 km/h) 4

5 Λειτουργία τροχϊν 1. Απνξξφθεζε θξαδαζκψλ ιφγσ ησλ αλσκαιηψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο 2. Μείσζε ηεο νιίζζεζεο κεηαμχ νρήκαηνο θαη νδνζηξψκαηνο (δπλαηφηεηα επηηάρπλζεο, επηβξάδπλζεο θαη θίλεζεο ζε ζηξνθέο) 5

6 Τα μζρθ του τροχοφ 1. Πιήκλε («κνπγηέ») 2. Δίζθνο ή αθηίλεο 3. Σψηξν («δάληα») 4. Επίζσηξν («ειαζηηθφ») 5. Μπνπιφληα ζηεξέσζεο 6

7 Απαιτιςεισ ςτο ςφςτθμα των τροχϊν 1. Μηθξή κάδα 2. Μηθξή δηάκεηξν (κεγάιε δηεπζπληηθή ηθαλφηεηα) 3. Μεγάιε αλζεθηηθφηεηα θαη ειαζηηθφηεηα (απνξξφθεζε θξαδαζκψλ) 4. Καιή απαγσγή ζεξκφηεηαο (ιφγσ ηξηβήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πέδεζεο) 5. Καιή θαη εχθνιε ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε επηζψηξνπ 6. Πνηφηεηα θαη αθξίβεηα θαηαζθεπήο 7. Φακειφ θφζηνο 7

8 Διςκοειδείσ τροχοί Η εμσηεξηθε θπθιηθε ζηεθαλε πνπ δερεηαη ην ειαζηηθν είλα ζηαζεξα ζπλδεδεκελε θαη ζηεξεσκελε ζην δηζθν ηνπ ηξνρνπ.ο δηζθνο εηλαη ην ελδηακεζν ηεκαρην κεηαμπ κνπαγηε θαη δαληαο.σηα κηθξα θαη κεζαηα νρεκαηα εηλαη ζπλεζσο ελα θπθιηθν ηεκαρην ραιπβδνειαζκαηνο δηακνξθσκελν κε πηεζε θαη ζπγθνιιεκελν, εηζη σζηε λα εηλαη νινζσκν κε ηελ δαληα, απνηειψληαο ελα εληαην ζπλνιν. Σην θεληξν ηνπ δηζθνπ ζρεκαηηδεηαη ν νκθαινο, πνπ επηηξεπεη ελα κεγαιν κεξνο ηνπ δηζθνπ λα εξρεηαη ζε επαθε κε ην κνπαγηε ή ην ηακπνπξν ηνπ θξελνπ.η κεηαμπ ηνπο αθηλεζηα ερεη ζαλ απνηειεζκα ηελ κεηαδνζε ηεο θηλεζεο ηνπ αμνλα. Πεξηθεξεηαθα ηνπ νκθαινπ ππάξρνπλ 3,4,5 κπνξεη θαη 6 ηξππεο, αλαινγα ην βαξνο θαη ηελ ηαρπηεηα πνπ κπνξεη λα αλαπηπμεη ην απηνθηλεην, απν ηηο νπνηεο δηεξρνληαη ηα αληηζηνηρα κπνπινληα ησλ κνπαγηε ησλ ηξνρσλ.οη ηξππεο απηεο ερνπλ ζπλεζσο θσληθε θαηαζθεπε 8

9 Χαρακτθρθςτικά ακτινωτϊν τροχϊν Τν κνπαγηε ζπλδεεηαη κε ηελ εμσηεξηθε θπθιηθε ζηεθαλε κε ηελ βνεζεηα ιεπησλ ραιπβδηλσλ αθηηλσλ θπιηλδξηθεο δηαηνκεο. Η κηα αθξε θαζε αθηηλαο, αγθηζηξσλεηαη ζην κνπαγηε ηνπ ηξνρνπ, ελσ ε αιιε ηεο αθξε ηνπνζεηεηηαη ζε κηα αληηζηνηρε ηξππα ηεο ζηεθαλεο θαη ηελησλεηαη κε ηελ βνεζεηα ελνο εηδηθνπ παμηκαδηνπ πνπ εηλαη πεξαζκελν ζηελ αθηηλα. Καζε αθηηλα πξέπεη λα κελ εηλαη πνιπ ηελησκελε, νπηε πνιπ ραιαξε, γηαηη εηζη παξακνξθσλεηαη ε εμσηεξηθε ζηεθαλε. Οιεο νη δπλακεηο πνπ επηδξνπλ παλσ ζηελ δαληα, κεηαθεξνληαη απν ηηο αθηηλεο ζην κνπαγηε ηνπ ηξνρνπ.η δηαηαμε ησλ αθηηλσλ γηλεηαη ζε δπν ή ηξεηο ζεηξεο, εηζη σζηε ν ηξνρνο ηνπ απηνθηλεηνπ λα αληερεη ηνζν ην βαξνο ηνπ νρεκαηνο, νζν θαη ηηο δπλακεηο πνπ αλαπηπζζνληαη θαηα ηελ επηηαρπλζε, ηελ επηβξαδπζε ή ηελ ζηξνθε ηνπ απηνθηλεηνπ.η πιεπξηθε αθακςηα ζε απηνπο ηνπο ηξνρνπο επηηπγραλεηαη κε δηαθνξεηηθε γσληα θαη θιηζε θαηα δεπγε. Εηζη ζρεκαηηδνπλ κε ηνλ αμνλα ηνπ ηξνρνπ αθακπηα ηξηγσλα. Η ζηεξεσζε ησλ αθηηλσησλ ηξνρσλ παλσ ζην αθξαμνλην γηλεηαη κε ελα θεληξηθν αζθαιηζηηθν παμηκαδη, ην νπνην εμαζθαιηδεη γξεγνξε αιιαγε ηνπ ηξνρνπ κε ηελ βνεζεηα εξγαιεηνπ(καηζνιαο). Ο ηξνρνο θεληξαξεηαη κε θσληθεο επηθαλεηεο πνπ βξηζθνληαη ζην θεληξν ηνπ θαη ζην κνπαγηε.η κεηαδνζε ηεο θηλεζεο γηλεηαη απν εηδηθα ''πνιπζθελα'' πνπ εθαξκνδνπλ κεηαμπ ηνπ αμνλα θαη ηνπ ηξνρνπ. 9

10 Παραδείγματα ακτινωτϊν τροχϊν 10

11 Ακτινωτοί τροχοί Πιενλεθηεκαηα a) ερνπλ κεγαιε αληνρε θαη κηθξνηεξν βαξνο ζε ζρεζε κε ηνπο δηζθνεηδεο ηξνρνπο. b) Αθαηξνπληαη θαη επαλαηνπνζεηνπληαη επθνια θαη γξεγνξα. Μεηνλεθηεκαηα a) Ερνπλ κεγαιν θνζηνο εμαηηηαο ηεο επηπνλεο θαη ζπλζεηεο εξγαζηαο πνπ απαηηεη ε θαηαζθεπε ηνπο, αιια θαη ηεο ππαξμεο ηνπ ζρεηηθα αθξηβνπ πνιπζθελνπ. b) Δελ κπνξνπλ λα ηνπνζεηεζνπλ ειαζηηθα ρσξηο αεξνζαιακν (tubeless), γηαηη ε θαηαζθεπε ηεο εμσηεξηθεο ζηεθαλεο ηεο δαληαο δελ εηλαη αεξνζηεγεο. 11

12 Τροχοί απο κράματα ελαφρϊν μετάλλων Καηαζθεπή απν θξακα αινπκηληνπ ή καγλεζηνπ ζπλεζσο, εηλαη ρπηνη ή ζθπξειαηνη.τν θεληξηθν ηνπο ηκεκα εηλαη ίδην κε απην ησλ δηζθνεηδψλ ηξνρσλ. Ερνπλ 3,4 ή 5 ηξππεο γηα ηελ ζηεξημε ηνπ ηξνρνπ ζην κνπαγηε θαη ζηηο αθξεο ηνπο θαηαιεγνπλ ζε αθηηλσηα λεπξα. Πιενλεθηεκαηα a) Εμαηηηαο ηνπ κηθξνπ βαξνπο ησλ θξακαησλ εηλαη ειαθξπηεξνη απν ηνπο ραιπβδηλνπο, κεησλνληαο εηζη ηα κε αλαξησκελα βαξε ηνπ νρεκαηνο (κε νηη απην ζπλεπαγεηαη) b) Τν κηθξν βαξνο επηηξεπεη ηελ θαηαζθεπε δαλησλ κε κεγαιπηεξν πιαηνο σζηε λα δερεηαη θαξδπηεξα ειαζηηθα. Απην παξερεη ζην απηνθηλεην θαιπηεξν θξαηεκα. c) Ερνπλ θαιπηεξε ζεξκηθε αγσγηκνηεηα απν ηνπο ραιπβδηλνπο ηξνρνπο, κε απνηειεζκα ηα θξελα λα αεξηδνληαη αξθεηα θαη λα απνθεπγεηαη ε ππεξζεξκαλζε ηνπο.(θαζσο ην αινπκηλην κπνξεη θαη λα απνξξνθεζεη αιια θαη λα απνβαιιεη ζεξκνηεηα πνιπ γξεγνξα) d) Λνγσ ηεο κηθξεο καδαο ερνπκε κηθξνηεξε ξνπε αδξαλεηαο κε απνηειεζκα θαιπηεξεο επηηαρπλζεηο. Μεηνλεθηεκαηα a) Παξνπζηαδνπλ κεγαιε επαηζζεζηα ζηα θηππεκαηα θαη δελ κπνξνπλ λα επηζθεπαζηνπλ επθνια, αλ ππνζηνπλ πιαζηηθή παξακνξθσζε b) Μπνξνπλ λα δηαβξσζνπλ νηαλ εξζνπλ ζε επαθε κε ην αιαηη. c) Δελ επηηξεπεηαη λα εξρνληαη ζε επαθε κε ραιπβα (π.ρ αληηβαξα κε ραιπβδηλα ειαζκαηα θαηα ηελ δπγνζηαζκηζε), γηαηη παξνπζηαδνπλ ζεκεηα ειεθηξνιπηηθεο δηαβξσζεο. 12

13 Παραδείγματα τροχϊν απο κράματα ελαφρϊν μετάλλων Αλουμίνιο Μαγνήσιο 13

14 Τφποι ςϊτρων (1) Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηνπο κε ηνλ δίζθν: 1. Σηαζεξά ζπλδεδεκέλα (κνλνθόκκαηα ζώηξα) Οη δάληεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα επηβαηηθά θαη κηθξά θνξηεγά. Η εμσηεξηθή ζηεθάλε είλαη εληαία θαη ζπγθνιιάηαη πάλσ ζην δίζθν ηνπ ηξνρνχ. Υπάξρεη φκσο θαη ε πεξίπησζε λα θαηαζθεπαζηνχλ ζαλ έλα εληαίν ρπηφ ζχλνιν ζε εηδηθέο πξέζεο, ε εμσηεξηθή ζηεθάλε θαη ν δίζθνο ηνπ ηξνρνχ. 2. Απνζπλαξκνινγνύκελα ζώηξα Σηηο δάληεο απηέο ην έλα ρείινο ηεο εμσηεξηθήο ζηεθάλεο είλαη ζηαζεξφ, ελψ ην άιιν αθαηξείηαη θαη νλνκάδεηαη πιεπξηθφ δαθηπιίδη. Τν πιεπξηθφ δαθηπιίδη αζθαιίδεηαη ζηε δάληα κε έλα άιιν αζθαιηζηηθφ δαθηπιίδη. Οη δηαηξνχκελεο απηέο δάληεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηα κεγάια νρήκαηα (ιεσθνξεία, κεγάια θνξηεγά θαη ξπκνπιθνχκελα), γηα λα είλαη εχθνιε ε ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ πάλσ ζ' απηά. 14

15 Τφποι ςϊτρων (2) Αλάινγα ην είδνο δηαίξεζήο ηνπο: a) Ζάληεο δηαηξνύκελεο θαηά κήθνο ηεο πεξηθέξεηαο a) b) Ζάληεο δηαηξνύκελεο εγθάξζηα ηεο πεξηθέξεηαο (Trilex) c) Σπκπαγείο (κε δηαηξνύκελεο δάληεο) b) 15

16 Τφποι ςϊτρων (3) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο δηαηνκήο ηεο εμσηεξηθήο ζηεθάλεο : a) Ζάληεο κε βαζύ θνίιωκα (ζπκκεηξηθέο ή κε ζπκκεηξηθέο) Γηα ρξήζε ζε επηβαηηθά απηνθίλεηα κε ειαζηηθά ρσξίο αεξνζάιακν (tubeless), ηφηε πξέπεη λα έρνπλ ππεξπςψζεηο ζηελ πιάηε (πιατλφ) ηεο δάληαο θνληά ζην θνίισκα, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε ζηξνγγπιέο είηε επίπεδεο. Καη νη δχν απηέο ππεξπςψζεηο, έρνπλ ζθνπφ λα εκπνδίδνπλ ηα ρείιε ηνπ ειαζηηθνχ λα βγνπλ έμσ απφ ηηο πιάηεο ηεο δάληαο, φηαλ αλαπηπρζνχλ ηζρπξέο πιεπξηθέο δπλάκεηο, θαηά ηηο γξήγνξεο ζηξνθέο ελφο απηνθηλήηνπ, Απηφ είλαη πεξηζζφηεξν επηθίλδπλν ζε tubeless ειαζηηθά, ζηα νπνία δεκηνπξγείηαη απφηνκε δηαθπγή αέξα. b) Ζάληεο κε ελδηάκεζνπ βάζνπο θνίιωκα Σηηο δάληεο απηέο ην βάζνο ηνπ θνηιψκαηνο δελ είλαη πνιχ κεγάιν c) Ζάληεο κε ινμή πιάηε Η πιάηε έρεη κηα ινμή θιίζε, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ζηήξημε ηνπ ειαζηηθνχ d) Ζάληεο κε επίπεδν θνίιωκα Οη δάληεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ειάρηζηα π.ρ. ζηα ξπκνπιθνχκελα 16

17 Παραδείγματα ςϊτρων ανάλογα με τθ μορφι τθσ εξωτερικισ ςτεφάνθσ a) b) c) 17

18 Είδθ υπερυψϊςεων ςτα ςϊτρα 18

19 Wheel Adapter (Καρζ) Τν θαξέ (wheel adapter) είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο ηνπ ηξνρνχ κε ην απηνθίλεην. Τν εμάξηεκα απηφ είλαη ζηελ άθξε θάζε άμνλα θαη έρεη ζθνπφ λα ζπγθξαηεί ηελ δάληα ηνπνζεηεκέλε ζσζηά πάλσ ζην απηνθίλεην. Είλαη θαηαζθεπαζκέλν εξγνζηαζηαθά απφ ζίδεξν ζπλήζσο θαη ελψ είλαη ζπκπαγέο θαη εληαίν κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηα ηκήκαηά ηνπ ζηηο ηξχπεο ηνπ έρεη γηα λα βηδσζεί ζηνλ άμνλα θαη ζηηο βίδεο πνπ εμέρνπλ γηα λα βηδσζεί ε δάληα. Σην θέληξν ππάξρεη ππνδνρή γηα λα ηνπνζεηεζεί ε δάληα αθξηβψο ζην θέληξν ηνπ. 19

20 PCD ι BCD (Pitch or Bold Circle Diameter) Τν PCD ή BCD (δηάκεηξνο θχθινπ κπνπινληψλ) νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξππψλ πνπ έρεη ε δάληα γηα λα ηνπνζεηείηαη ζην θαξέ ηνπ θάζε απηνθηλήηνπ. Απηφ ην ζηνηρείν θπζηθά δελ είλαη κεηαβαιιφκελν ή επηιέμηκν απφ ηνλ ηειηθφ αγνξαζηή γηαηί ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ απηνθηλήηνπ έρεη επηιέμεη ην ζσζηφ θαξέ γηα θάζε απηνθίλεην βάζε ηνπ βάξνπο ηνπ θαη πσο απηφ ζα θαηαλέκεηαη ζηελ δάληα. Ο PCD απνηειείηαη απφ δπν αξηζκνχο (π.ρ. 4/100) θαη ν πξώηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ γηα ηα κπνπιφληα ηνπ θαξέ ελψ ν δεύηεξνο είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηξππψλ, αλ ηα θέληξα ηνπο ήηαλ ζε επζεία κε ην θέληξν ηεο δάληαο. Ο αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη είλαη ζε mm. 4 /

21 PCD με καρζ «3» Γηα λα ππνινγηζηεί ην pcd ζε απηνθίλεην κε θαξέ 3 πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε απφ ηα θέληξα ησλ ηξππψλ (απφζηαζε Χ) θαη ην απνηέιεζκα λα ην πνιιαπιαζηάζνπκε κε ην 1,

22 PCD με καρζ «4» Γηα λα ππνινγηζηεί ην pcd ζε απηνθίλεην κε θαξέ 4 πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε απφ ηα θέληξα ησλ 2 απέλαληη ηξππψλ ή λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε ησλ 2 κε απέλαληη ηξππψλ θαη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην απνηέιεζκα κε 1,

23 PCD με καρζ «5» Γηα λα ππνινγηζηεί ην pcd ζε απηνθίλεην κε θαξέ 5 πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε απφ ηα θέληξα ησλ 2 απέλαληη ηξππψλ (απφζηαζε Χ) θαη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην απνηέιεζκα κε 1,

24 PCD με καρζ «6» Γηα λα ππνινγηζηεί ην pcd ζε απηνθίλεην κε θαξέ 6 πξέπεη λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε απφ ηα θέληξα ησλ 2 θεληξηθψλ απέλαληη ηξππψλ ή λα κεηξήζνπκε ηελ απφζηαζε ησλ 2 δηπιαλψλ ηξππψλ (απφζηαζε Χ) θαη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην απνηέιεζκα κε 2,00. 24

25 Όργανο μζτρθςθσ καρζ 25

26 Rim width (φάρδοσ ηάντασ) Τν θάξδνο ηεο δάληαο είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ αθξψλ ηεο δάληαο ζηελ επηθάλεηα πνπ παηάεη ην ειαζηηθφ (rim width) αιιά φρη ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο δάληαο. Όηαλ έρνπκε κηα δάληα κε 7 πιάηνο,νπζηαζηηθά ην ζπλνιηθφ ηεο θάξδνο απφ άθξε ζε άθξε είλαη 8. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν θαηαζθεπαζηήο δελ ζπκπεξηιακβάλεη ζην rim width ην πιάηνο απφ ηα ρείιε ηεο δάληαο φπνπ ρσλεχεη ην ειαζηηθφ θαη ζπλήζσο απηφ είλαη 0,5. Γηα παξάδεηγκα αλ μαπιψζνπκε ζε κηα ιεία επηθάλεηα κία δάληα 7 θαη κεηξήζνπκε κε έλα ράξαθα απφ ηελ επηθάλεηα κέρξη ην ηέινο ηεο δάληαο ζα δνχκε φηη είλαη 8. 26

27 Offset ηάντασ Τν offset ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο σο παξάκεηξνο κε ζθνπφ λα απνδνζεί γεσκεηξηθά ε απνκάθξπλζε ή ε ζχγθιηζε ηνπ βάξνπο πνπ δέρεηαη ε δάληα απφ ην θέληξν ζπκκεηξίαο ηεο δάληαο. Τν κέγεζνο νξίδεηαη σο ε δηαθνξά ηνπ κηζνχ πιάηνπο ηεο δάληαο (rim width) απφ ηελ απφζηαζε ηνπ πνπ πίζσ κέξνπο ηεο (backspace) κέρξη ην θέληξν ηεο. Η ηηκή ηνπ offset κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή ή κεδεληθή. 27

28 Τιμζσ για το offset positive offset negative offset OFFSET = BACKSPACE - ½(RIM WIDTH) ή C = B A 28

29 Προβολι Video Ηάντεσ αλουμινίου RAYS: Καηαζθεπή δαληψλ BBS: Γξακκή παξαγσγήο δαληψλ 29

30 Διαςτάςεισ ηάντασ (1) 30

31 Διαςτάςεισ ηάντασ (2) Παξάδεηγκα: Ζάληα δηαζηάζεωλ: 4JX15H Πιάηνο κεηαμχ 2 ρεηιψλ εμσηεξηθήο ζηεθάλεο 4 ίληζεο Δηάκεηξνο ηξνρνχ ρσξίο ειαζηηθφ 15 ίληζεο Σχκβνιν J γηα ηε δηάζηαζε ηνπ ρείινπο ηεο εμσηεξηθήο ζηεθάλεο Σχκβνιν Φ πξνο έλδεημε δάληαο κε βαζχ θνίισκα Σχκβνιν Η πξνο έλδεημε φηη ε δάληα έρεη κία ππεξχςσζε ζηελ εμσηεξηθή πιάηε θνληά ζην θνίισκα Σηε ζέζε ηνπ ζπκβφινπ Η κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ νη εμήο ελδείμεηο: Η2= Υπεξπςψζεηο θαη ζηηο 2 πιάηεο ηεο δάληαο θνληά ζην θνίισκα. FΗ= Οξηδφληηα ππεξχςσζε ζηελ εμσηεξηθή πιάηε θνληά ζην θνίισκα. FΗ2= Οξηδφληηεο ππεξπςψζεηο θαη ζηηο 2 πιάηεο ηεο δάληαο θνληά ζην θνίισκα. CΗ= Σχλζεηεο ππεξπςψζεηο. Οξηδφληηα ππεξχςσζε ζηελ εμσηεξηθή πιάηε θαη ζηξνγγπιή ππεξχςσζε ζηελ εζσηεξηθή πιάηε θνληά ζην θνίισκα. 31

32 Είδθ υπερυψϊςεων (hump) HUMP round-hump H flat-hump FH Οριςμόσ Είδθ υπερυψϊςεων αςφάλειασ ςε ηάντα Εξωτερικι πλευρά Εςωτερικι πλευρά ISO- und DIN-Code Hump Round-Hump Standard H Double-Hump Round-Hump Round-Hump H2 One Side Flat- Hump Double Side Flat- Hump Flat-Hump Standard FH Flat-Hump Flat-Hump FH2 Combined-Hump Flat-Hump Round-Hump CH 32

33 Τυποποίθςθ διαςτάςεων ηάντασ 33

34 Τφποι ηάντασ ανάλογα με το είδοσ υπερφψωςθσ Παξαδείγκαηα: H1-Rim H2-Rim CH-Hump 34

35 Γενικοί όροι (1) Ηυγοςτάκμιςθ Τδρολίςκθςθ (CD) Χείλοσ φρματα Χείλουσ Αικάλθ κελετόσ Αποτφπωμα Ο όροσ Ηυγοςτάκμιςθ Σροχϊν' είναι μια γενικι περιγραφι τθσ ςυντιρθςθσ που απαιτείται για τον ζλεγχο και τθ διόρκωςθ των μθχανικϊν ςυςκευϊν που αποτελοφν μζροσ του ςυςτιματοσ Πλοιγθςθσ και Ανάρτθςθσ ενόσ οχιματοσ. Κατάςταςθ κατά τθν οποία τα ελαςτικά ενόσ οχιματοσ ολιςκαίνουν πάνω ςε ζνα λεπτό ςτρϊμα νεροφ, αντί για το οδόςτρωμα, και προκαλείται πλιρθσ απϊλεια ελζγχου του οχιματοσ. Θ περιοχι του φορεμζνου ελαςτικοφ που εφαρμόηει ςτον τροχό. πειροειδζσ ςφρμα από χάλυβα υψθλισ αντοχισ, επεξεργαςμζνο ϊςτε να εξαςφαλίηει καλι προςκόλλθςθ ςτο καουτςοφκ και πακτωμζνο ςε μιτρα' ςκλθροφ καουτςοφκ. Οι περιβάλλουςεσ ενιςχυτικζσ ςτρϊςεισ περιςτρζφονται γφρω από τα ςφρματα και ενϊνονται με αςφάλεια με το ςκελετό όταν το ζτοιμο ελαςτικό υπόκειται ςε βουλκανιςμό. Πολφ λεπτά, ειδικά δομθμζνα μόρια άνκρακα. Χρθςιμοποιοφνται ωσ ενιςχυτικό γζμιςμα του μείγματοσ του ελαςτικοφ. Θ δομι των νθμάτων του ελαςτικοφ που ςτερεϊνονται γφρω από τα ςφρματα του χείλουσ. Σο τμιμα του πζλματοσ που είναι ςε επαφι με το οδόςτρωμα. Επιβράδυνςθ / Τςτζρθςθ Δράςεισ και αντιδράςεισ: το ελαςτικό δεν απορροφά όλθ τθν ενζργεια που του αςκείται. Όταν ζχουμε να κάνουμε με ζνα ελαςτικό υλικό όπωσ το καουτςοφκ, υπάρχει πάντα απϊλεια ενζργειασ θ οποία μετατρζπεται ςε κερμότθτα'. Δείκτθσ φορτίου Ο ΔΕΙΚΣΘ ΦΟΡΣΙΟΤ είναι ζνασ αρικμθτικόσ κωδικόσ ςχετικόσ με το μζγιςτο φορτίο που μπορεί να φζρει ζνα ελαςτικό (εκτόσ από φορτία που φζρονται ςε ταχφτθτεσ πάνω από 210 χλμ/ϊρα) ςε ταχφτθτεσ που υποδεικνφονται από το φμβολο Σαχφτθτασ και κάτω από τισ ςυνκικεσ που ορίηει ο καταςκευαςτισ του. 35

36 Γενικοί όροι (2) Αντίςταςθ κφλιςθσ Περιγραφι Προδιαγραφϊν Ώμοσ Ενϊςεισ Πυριτίου Κατθγορία ταχφτθτασ φμβολο ταχφτθτασ Speed symbol Θ δυνατότθτα ενόσ ελαςτικοφ να αντιςτακμίηει τθ φυςικι του περιςτροφικι' κίνθςθ. Όςο χαμθλότερθ είναι θ αντίςταςθ κφλιςθσ, τόςο πιο οικονομικι είναι θ κίνθςθ του ελαςτικοφ κακϊσ απαιτείται λιγότερθ ενζργεια και, ςυνεπϊσ, υπάρχει εξοικονόμθςθ καυςίμου και κάλυψθ μεγαλφτερθσ απόςταςθσ. Εκτόσ από τον Προςδιοριςμό Μεγζκουσ Ελαςτικοφ, ζνα ελαςτικό είναι αναγνωρίςιμο από τθν Περιγραφι Προδιαγραφϊν που αποτελείται από ζνα δείκτθ φορτίου (ι δφο Δείκτεσ Φορτίου για τθν περίπτωςθ των μονϊν / διπλϊν τοποκετιςεων) και ζνα ςφμβολο ταχφτθτασ. Θ περιοχι ζνωςθσ του πζλματοσ με το πλευρικό τοίχωμα. Ζνα ενιςχυτικό γζμιςμα που προςτίκεται ςτο μείγμα του ελαςτικοφ για να εξαςφαλίςει υψθλι αντίςταςθ φκοράσ και χαμθλι αντίςταςθ κφλιςθσ. Τποδεικνφει τισ δυνατότθτεσ ταχφτθτασ του ελαςτικοφ πάνω από τα 240 χλμ/ϊρα και ςυμπεριλαμβάνεται ςτον προςδιοριςμό μεγζκουσ του ελαςτικοφ, π.χ. 215/50 ZR 15. Γενικά, θ Περιγραφι Προδιαγραφϊν δεν είναι εμφανισ ςε αυτά τα ελαςτικά. Για τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ ταχφτθτασ και φορτίου ςυμβουλευτείτε τον καταςκευαςτι του ελαςτικοφ. Τποδεικνφει τθ μζγιςτθ ταχφτθτα με τθν οποία ζνα ελαςτικό μπορεί να μεταφζρει ζνα φορτίο που ανταποκρίνεται ςτο δείκτθ φορτίου του (εκτόσ από ταχφτθτεσ άνω των 240 χλμ/ϊρα) υπό τισ προχποκζςεισ ςυντιρθςθσ που ορίηει ο καταςκευαςτισ του ελαςτικοφ. Ζνα μείγμα' ι ςυνδυαςμόσ ακατζργαςτων υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι του μείγματοσ καταςκευισ του ίδιου του ελαςτικοφ. Οι καταςκευαςτζσ μποροφν να παράγουν διαφορετικοφσ τφπουσ ελαςτικϊν, για διαφορετικοφσ ςκοποφσ και με διαφορετικζσ αποδόςεισ, ποικίλλοντασ το ποςοςτό ι τθ ςφνκεςθ των διαφόρων υλικϊν. 36

37 Γενικοί όροι (3) Δομι ελαςτικοφ Πζλμα χζδιο πζλματοσ Χωρίσ αεροκάλαμο / ςαμπρζλα Βαλβίδα Δείκτθσ φκοράσ Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι του ςκελετοφ. Οι δφο κφριεσ μζκοδοι είναι θ Radial' (ελαςτικό με ενιςχυτικζσ ςτρϊςεισ που τοποκετοφνται κατά τρόπο ϊςτε τα νιματα ςτο κυρίωσ ςϊμα του ελαςτικοφ να ςχθματίηουν γωνίεσ 90 με το κεντρικό νεφρο του πζλματοσ) και θ X-Ply. Σο τμιμα του ελαςτικοφ που βρίςκεται ςε επαφι με το οδόςτρωμα. Σο ςχζδιο ι ανάγλυφο' του πζλματοσ. Αυτό ποικίλλει ανάλογα με τθν προβλεπόμενθ χριςθ του ελαςτικοφ (δθλαδι, τα βροχολάςτιχα ζχουν περιςςότερα αυλάκια και κανάλια για βζλτιςτο ςκεδαςμό του νεροφ, ενϊ τα ξθρά ι ελαςτικά αςφάλτου ζχουν λιγότερα αυλάκια κακϊσ θ λειτουργία τουσ ζγκειται ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ περιοχισ επαφισ με το οδόςτρωμα). Ζνα ελαςτικό χωρίσ ςαμπρζλα, ειδικά ςχεδιαςμζνο για τοποκζτθςθ ςε κατάλλθλεσ ηάντεσ. Όταν το ελαςτικό δε φζρει τθν ζνδειξθ TUBELESS ςτο πλευρικά τοιχϊματα, τότε κα πρζπει να τοποκετθκεί με χριςθ του κατάλλθλου εςωτερικοφ αεροκαλάμου. Θ ςυςκευι που χρθςιμεφει για να αφινει τον αζρα να μπαίνει ι να βγαίνει από το ελαςτικό κακϊσ και για κατακράτθςθ του αζρα. Ζνα ελαςτικό τεμαχίδιο που τοποκετείται μζςα ςε ζνα αυλάκι του πζλματοσ για να υποδεικνφει το νόμιμο ελάχιςτο βάκοσ του αυλακιοφ. 37

38 Ελαςτικά επίςωτρα Τα ειαζηηθά επίζσηξα (πιήξσζε κε αέξα) πξέπεη λα έρνπλ ηηο εμήο ηδηφηεηεο: 1. Μεηαθνξά θηλεηήξησλ δπλάκεσλ ζην νδφζηξσκα 2. Οκαιή θαηεχζπλζε θαηά ηελ πνξεία ηνπ νρήκαηνο 3. Πξφζθπζε ηνπ νρήκαηνο επάλσ ζην νδφζηξσκα 4. Απνξξφθεζε κέξνπο ηαιαληψζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο αλσκαιίεο ηνπ νδνζηξψκαηνο 5. Αλζεθηηθφηεηα ζηε θζνξά (ζεξκνθξαζία, πεξηβαιινλ, ηξηβή) 6. Εχθνιε αληηθαηάζηαζε 7. Αμηφπηζηε πξνζαξκνγή ζην ζψηξν 8. Αμηφπηζηε θαηαζθεπή πνηνηηθφο έιεγρνο 38

39 Τομι ελαςτικοφ Καηαζθεπή ειαζηηθνχ 1. Θεησκέλν θπζηθφ ειαζηηθφ - θανπηζνχθ 2. Πξνζκίμεηο ελεξγνχ άλζξαθα θαη νμεηδίσλ ςεπδαξγχξνπ 3. Ελίζρπζε απφ ζηξψκαηα λεκάησλ (ιηλά) λάπινλ, ραιπβδνειάζκαηα, πνιπεζηέξαο 4. Φηέξλεο κε ελίζρπζε απφ ραιχβδηλα ζχξκαηα 39

40 Καταςκευι ελαςτικοφ Τν ειαζηηθφ είλαη ην κνληάξηζκα ησλ πνιπάξηζκσλ ζπζηαηηθψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε έλα ηχκπαλν θαη θαηφπηλ ςήλνληαη θάησ απφ ζεξκφηεηα θαη πίεζε. Η ζεξκφηεηα δηεπθνιχλεη κηα αληίδξαζε πνιπκεξηζκνχ πνπ δηαζπλδέεη ηα ιαζηηρέληα κνλνκεξή γηα λα δεκηνπξγήζεη ηα καθξηά ειαζηηθά κφξηα. Απηά ηα πνιπκεξή ζψκαηα δεκηνπξγνχλ ηελ ειαζηηθή πνηφηεηα πνπ επηηξέπεη ζην ειαζηηθφ λα ζπκπηεζηεί ζηελ πεξηνρή φπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηνπ δξφκνπ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πίζσ ζηελ αξρηθή κνξθή, ππφ πςειήο ζπρλφηεηαο πεξηζηξνθή. Τν εζσηεξηθφ ηνπ ειαζηηθνχ είλαη έλα εμαιαζκέλν ιαζηηρέλην θχιιν «halobutyl» πνπ ζπληίζεηαη κε ηηο πξφζζεηεο νπζίεο πνπ νδεγνχλ ζηε ρακειή δηαπεξαηφηεηα αέξα. Τν εζσηεξηθφ βεβαηψλεη φηη ην ειαζηηθφ ζα θξαηήζεη ηνλ πεπηεζκέλν αέξα κέζα, ρσξίο δηαξξνή κέζσ ηεο ιαζηηρέληαο δνκήο. 40

41 Πτυχι και πλαινά του ελαςτικοφ Η πηπρή ηνπ ζθειεηνχ είλαη έλα πεπηεζκέλν θχιιν πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζηξψκα ηνπ ιάζηηρνπ, έλα ζηξψκα ηεο ελίζρπζεο, θαη έλα δεχηεξν ζηξψκα ηνπ ιάζηηρνπ. Τν πξψην θισζηνυθαληνπξγηθφ πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην βακβάθη θαη ηα πηφ πξφζθαηα πιηθά πεξηιακβάλνπλ ην ηερλεηφ κεηάμη, ην λάπινλ, ηνλ πνιπεζηέξα, θαη Kevlar. Τα ειαζηηθά ησλ επηβαηηθψλ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά κηα ή δχν πηπρέο ζθειεηνχ. Οη πηπρέο ηνπ ζθειεηνχ δίλνπλ ηε δχλακε ζηελ δνκή ησλ ειαζηηθψλ. Τα ειαζηηθά θνξηεγψλ, ηα ειαζηηθά motocross, θαη νη ξφδεο αεξνζθαθψλ έρνπλ ζηαδηαθά πεξηζζφηεξεο πηπρέο. Οη «ίλεο» είλαη ηδηαίηεξα εχθακπηεο αιιά ζρεηηθά αλειαζηηθέο. Τα πιαηλά είλαη κε-εληζρπκέλα εμειαζκέλα θνκκάηηα, κε πξφζζεηεο νπζίεο γηα λα δψζνπλ ζηηο πιεπξέο θαιή αληίζηαζε γδαξζίκαηνο θαη πεξηβαιινληηθή αληίζηαζε. Οη πξφζζεηεο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαηλά πεξηιακβάλνπλ αληηνμεηδσηηθά ζηνηρεία. Τα εμειαζκέλα θνκκάηηα ησλ πιαηλψλ είλαη αζχκκεηξα θαη παξέρνπλ κηα παρηά ιαζηηρέληα πεξηνρή γηα λα επηηξέςνπλ ηελ εγγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ειαζηηθψλ θαη ησλ ζρεδίσλ δηαθφζκεζεο. 41

42 Σκελετόσ και ενίςχυςθ πζλματοσ ελαςτικοφ Ο ζθειεηφο ζηήξημεο είλαη δψλεο ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο κεγάιεο δχλακεο πνπ πεξηβάιιεηαη κε κηα ιαζηηρέληα έλσζε. Τν θαιψδην απηφ είλαη ληπκέλν κε πξφζζεηα θξάκαηα ραιθνχ ή νξείραιθνπ. Τα επηζηξψκαηα πξνζηαηεχνπλ ην ράιπβα απφ ηε δηάβξσζε. Φαιθφο ζην θξάκα θαη ζείν ζην ιαζηηρέλην πεξίβιεκα γηα λα παξάγεη ην ζνπιθίδην ηνπ ραιθνχ, ην νπνίν βειηηψλεη ηε ζχλδεζε ηνπ ζχξκαηνο ζην ιάζηηρν. Τν εζσηεξηθφ πιαίζην είλαη άθακπην θαη αλειαζηηθφ, θαη παξέρεη ηελ αληνρή γηα λα εγθαηαζηήζνπκε κεραληθά ην ειαζηηθφ ζηνλ ηξνρφ. Τν ιάζηηρν πνπ πεξηβάιιεη ην ζχξκα πεξηιακβάλεη ηηο πξφζζεηεο νπζίεο γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ηε δχλακε θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα. Η ελίζρπζε ηνπ πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνχ είλαη πεπηεζκέλα θχιια πνπ απνηεινχληαη απφ έλα ζηξψκα ιάζηηρνπ, έλα ζηξψκα ησλ ιεπηψλ ηλψλ ράιπβα, θαη έλα δεχηεξν ζηξψκα ηνπ ιάζηηρνπ. Οη ίλεο ράιπβα πξνζαλαηνιίδνληαη αθηηλσηά ζηελ Radial θαηαζθεπή ειαζηηθψλ, θαη ζε αληίζεηεο γσλίεο ζηελ Bias θαηαζθεπή ειαζηηθψλ. Οη δψλεο απηέο δίλνπλ ηε δχλακε ζην ειαζηηθφ θαη ηελ αληίζηαζε ζηηο παξακνξθψζεηο, παξακέλνληαο εχθακπην. Σηα ειαζηηθά ησλ επηβαηηθψλ ππάξρνπλ ζπλήζσο δχν ή ηξεηο δψλεο. 42

43 Radial & Bias ελαςτικά 43

44 Σφγκριςθ λοξϊν και ακτινωτϊν ελαςτικϊν (πθγι: DUNLOP) BIAS (ινμό) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - Απιή - Εχθνιε ζηελ επηζθεπή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ - Σηξνγγπιφ ζρήκα - Αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή πίεζεο - Υςειή ζπκπίεζε ρψκαηνο ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - Εχθακπην - Ιδαληθφ γηα off-road ρξήζεηο RADIAL (αθηηλωηό) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - Πξνεγκέλε ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ - Τεηξάγσλν ζρήκα - Οκνηφκνξθε θαηαλνκή πίεζεο - Ληγφηεξε δηείζδπζε ρψκαηνο ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ - Αλψηεξν θξάηεκα - Καιή επζηάζεηα - Αληνρή ζην θιαηάξηζκα - Φακειή αληίζηαζε θχιηζεο - Υςειή ρηιηνκεηξηθά θάιπςε - Καιή άλεζε - Αλζεθηηθφ - Οκνηφκνξθε θζνξά 44

45 Πζλμα και γόμα ελαςτικοφ Τν πέικα είλαη έλα παρχ εμειαζκέλν θνκκάηη πνπ πεξηβάιιεη ην ζθειεηφ ηνπ ειαζηηθνχ. Τα ζπζηαηηθά ηνπ πέικαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο πξφζζεηεο νπζίεο γηα λα κεηαδψζνπλ ηελ αληνρή θαη ηελ έιμε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αληίζηαζε. Η εμέιημε ηνπ πέικαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία δχζθνιε, δεδνκέλνπ φηη νη ζθιεξέο ελψζεηο έρνπλ ηα καθξνρξφληα ραξαθηεξηζηηθά αιιά ηε θησρή έιμε ζηνλ δξφκν ελψ νη καιαθέο ελψζεηο έρνπλ ηελ θαιή έιμε αιιά φρη ηελ καθξνδσία. Η γφκα παξεκβάιεη έλα εμειαζκέλν ζπζηαηηθφ κεηαμχ ηεο δψλεο ηνπ ράιπβα θαη ηνπ πέικαηνο γηα λα απνκνλψζεη ην πέικα απφ ηε κεραληθή θαηαπφλεζε ιφγσ ηεο πηζαλήο επαθήο κε ηηο δψλεο ράιπβα. 45

46 Υλικά (1) - Τν θπζηθό ιάζηηρν, ή Polyisoprene είλαη ην βαζηθφ ειαζηνκεξέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ειαζηηθφ - Σηπξόιην-βνπηαδηέλην πνιπκεξέο (SBR) είλαη έλα ζπλζεηηθφ ιάζηηρν πνπ αληηθαζηζηά ζπρλά ελ κέξεη ην θπζηθφ ιάζηηρν - Τν Halobutyl ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην εζσηεξηθφ πιαίζην, ιφγσ ηεο ρακειήο δηαπεξαηφηεηαο αέξα ηνπ. Τα άηνκα αιφγνλνπ παξέρνπλ έλαλ δεζκφ κε ηνλ ζθειεηφ πνπ είλαη θπξίσο θπζηθφ ιάζηηρν. Τν Bromobutyl είλαη αλψηεξν απφ Chlorobutyl, αιιά είλαη αθξηβφηεξν - Μαύξνο άλζξαθαο, πεξηιακβάλεηαη ζε πςειφ πνζνζηφ ηεο ιαζηηρέληαο έλσζεο. Απηφ δίλεη ελίζρπζε θαη αληίζηαζε γδαξζίκαηνο - Ππξίηην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε ην Μαχξν άλζξαθα ζηα ειαζηηθά πςειήο απφδνζεο, σο ελίζρπζε ιφγσ ζπγθέληξσζεο ζεξκφηεηαο 46

47 Υλικά (2) - Τν ζείν δηαζπλδέεη ηα ιαζηηρέληα κφξηα ζηε δηαδηθαζία ςεζίκαηνο - Επηηαρπληέο είλαη ζχλζεηεο νξγαληθέο ελψζεηο πνπ επηηαρχλνπλ ην ςήζηκν - Ελεξγνπνηεηέο πνπ βνεζνχλ ηνλ πνιπκεξηζκφ. Ο θπξηφηεξνο ελεξγνπνηεηήο είλαη ην νμείδην ςεπδάξγπξνπ - Αληηνμεηδωηηθά θαη αληηνδνλνηηθά πνπ απνηξέπνπλ ην ξάγηζκα, ιφγσ ηεο δξάζεο ηνπ θσηφο ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ φδνληνο 47

48 Διαδικαςία παραγωγισ 1. Σχλζεζε θαη κίμε 2. Πξνεηνηκαζία ζπζηαηηθψλ 3. Καηαζθεπή ειαζηηθνχ 4. Τειηθφ ςήζηκν 5. Τειηθφ ζηάδην / Έιεγρνο 48

49 Σφνκεςθ και μίξθ (1) Είλαη ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα παξηίδα ιαζηηρέληαο έλσζεο. Κάζε ζπζηαηηθφ έρεη έλα δηαθνξεηηθφ κίγκα ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη. Η κίμε είλαη ε κεραληθή δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ ηα ζπζηαηηθά λα ζπλδπαζηνχλ ζε κηα νκνηνγελή νπζία. Οη αλακίθηεο είλαη ζπρλά εμνπιηζκέλνη κε δχν αληηζέησο πεξηζηξεθφκελνπο ζηξνθείο κέζα ζε έλα ηεξάζηην δνρείν θαη αλακηγλχνπλ ηε ιαζηηρέληα κάδα καδί κε ηηο πξφζζεηεο νπζίεο. Η κίμε γίλεηαη ζε ηξία ή ηέζζεξα ζηάδηα γηα λα ελζσκαηψζεη πιήξσο ηα ζπζηαηηθά. Η δηαδηθαζία παξάγεη ηδηαίηεξε ζεξκφηεηα, έηζη θαη νη ζηξνθείο θαη ην δνρείν ςχρνληαη κε λεξφ γηα λα δηαηεξεζεί κηα ζεξκνθξαζία αξθεηά ρακειή γηα λα κελ αξρίζεη ν πνιπκεξηζκφο. Μεηά απφ ηελ αλάκημε ην ιάζηηρν πέθηεη ζε κηα κήηξα θαη ηξνθνδνηείηαη απφ κηα κεηαθνξηθή βίδα ζε έλαλ ζχκπιεγκα θπιίλδξσλ ή κπνξεί λα πέζεη ζε έλα αλνηθηφ ζχζηεκα κχισλ. Έλαο κχινο απνηειείηαη απφ δίδπκνπο αληίζεηα πεξηζηξεθφκελνπο θπιίλδξνπο, (ν έλαο πνπ θφβεη νδνλησηά), πνπ παξέρνπλ ηελ πξφζζεηε κεραληθή θαηεξγαζία ζην ιάζηηρν, θαη παξάγνπλ έλα παρχ ιαζηηρέλην θχιιν. 49

50 Σφνκεςθ και μίξθ (2) Τν θχιιν ηξαβηέηαη απφ ηνπο θπιίλδξνπο ππφ κνξθή ινπξίδαο. Η ινπξίδα ςχρεηαη, ηνπνζεηείηαη πάλσ ηεο talc, θαη ηνπνζεηείηαη ζε παιέηεο. Η ηδαληθή ειαζηηθή έλσζε, ζε απηφ ην ζεκείν,ζα είρε κηα ηδηαίηεξα νκνηφκνξθε πιηθή δηαζπνξά, εληνχηνηο ζηελ πξάμε ππάξρεη ηδηαίηεξε αλνκνηνκνξθία. Απηφ νθείιεηαη ζε δηάθνξεο αηηίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαπηψλ θαη θξχσλ ζεκείσλ ζηνλ θάδν θαη ηνπο ζηξνθείο ησλ αλακηθηψλ, ηεο ππεξβνιηθήο ιείαλζεο ησλ ζηξνθέσλ, ηεο επέλδπζεο ησλ ζηξνθέσλ, θαη ηεο θαθήο θπθινθνξίαο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο ξνήο. Καηά ζπλέπεηα, κπνξεί λα ππάξμεη ιίγν πεξηζζφηεξνο καχξνο άλζξαθαο εδψ, θαη ιίγν ιηγφηεξν εθεί καδί κε ιίγεο κάδεο καχξνπ άλζξαθα αιινχ, νη νπνίεο δελ αλακηγλχνληαη θαιά κε ην ιάζηηρν ή ηηο πξφζζεηεο νπζίεο. Οη αλακίθηεο ειέγρνληαη ζπρλά, ε ξνή ζηε κεραλή αλακηθηψλ κεηξηέηαη, θαη ε κίμε νινθιεξψλεηαη κε ηελ επίηεπμε ελφο δηεπθξηληζκέλνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ελέξγεηαο ησλ κηγκάησλ πνπ κεηαδίδεηαη ζηε παξηίδα 50

51 Προετοιμαςία ςυςτατικϊν Τα ζπζηαηηθά πεξλνχλ απφ 3 ζηάδηα, ηνπο θπιίλδξνπο,ηελ κεραλή δηέιαζεο θαη ηελ κεραλή ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο. Η κεραλή δηέιαζεο απνηειείηαη απφ κηα βίδα θαη έλα βαξέιη, ζεξκάζηξεο θηλνχκελεο κε βίδεο, θαη κηα κήηξα. Η κεραλή δηέιαζεο εθαξκφδεη δχν παξάγνληεο ζηελ έλσζε, ηε ζεξκφηεηα θαη ηελ πίεζε. Η βίδα θίλεζεο ηεο δηέιαζεο επηηξέπεη επίζεο ηελ πξφζζεηε κίμε ζπζηαηηθψλ ζηε έλσζε. Η έλσζε σζείηαη κέζσ κηαο κήηξαο (θαινππηνχ), θαη κεηά ην δηειαζκέλν πξνηφλ ςήλεηαη ζε έλαλ θνχξλν, ςχρεηαη γηα λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία ζείσζεο, θαη είηε ηπιίγεηαη επάλσ ζε έλα ζηξνθείν είηε θφβεηαη ζε δηάθνξα κήθε. Τα πέικαηα ησλ ειαζηηθψλ δηειάδνληαη ζπρλά κε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά ζε κηα κεραλή δηέιαζεο «quadraplex», ε νπνία έρεη ηέζζεξηο κεηαθνξηθέο βίδεο πνπ κεηαθέξνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ελψζεηο, ζπλήζσο κηα έλσζε βάζεο, ηνλ ππξήλα, κηα έλσζε πέικαηνο, θαη ηελ έλσζε ησλ θηεξψλ. Η δηέιαζε ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηα πιαηλά θαη ηνλ εζσηεξηθφ ζθειεηφ. Ο θχιηλδξνο είλαη έλα ζχλνιν κεγάιεο δηακέηξνπ ηπκπάλσλ, πνπ ζπκπηέδνπλ ηε ιαζηηρέληα έλσζε ζε έλα ιεπηφ θχιιν, ζπλήζσο ζε 2 κέηξα πιάηνο. Τα ηχκπαλα πεξηέιημεο ηνπ «πιηθνχ» ελψλνπλ έλα άλσ θαη έλα θάησ ιαζηηρέλην θχιιν κε έλα ζηξψκα ηνπ πιηθνχ ελδηάκεζα. Τα ηχκπαλα ράιπβα θάλνπλ αθξηβψο έηζη θαη κε ηηο ίλεο ράιπβα. 51

52 Καταςκευι ελαςτικοφ (1) Η θαηαζθεπή είλαη ε δηαδηθαζία φπνπ φια ηα ζπζηαηηθά ηνπνζεηνχληαη επάλσ ζε έλα εηδηθφ ηχκπαλν θαηαζθεπήο ειαζηηθνχ. Οη κεραλέο θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθψλ «TBM» κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ην ρέξη ή πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο. Οη δηαδηθαζίεο «TBM» πεξηιακβάλνπλ ην πξψην ζηάδην, φπνπ ην εζσηεξηθφ ηνπ ειαζηηθνχ, νη πηπρέο θαη ηα πιαηλά είλαη ηπιηγκέλα γχξσ απφ ην ηχκπαλν, θαη ηνπνζεηείηαη ην εζσηεξηθφ ζηεθάλη ηνπ ειαζηηθνχ. Σην δεχηεξν ζηάδην ε ζπζθεπαζία ησλ εληζρχζεσλ θαη ην πέικα ηνπνζεηνχληαη θαη ε «πξάζηλε ξφδα» είλαη δηνγθσκέλε θαη δηακνξθσκέλε. Οη πηπρέο ηνπ ζθειεηνχ θαη ην εζσηεξηθφ ειαζηηθφ ζπλδένληαη κε κηα ηεηξαγσληζκέλε κάηηζε. Τν πέικα θαη ηα πιαηλά ελψλνληαη κε κηα κάηηζε, φπνπ νη άθξεο θφβνληαη. Οη δψλεο ζπλδένληαη δίπια δίπια. Οη καηίζεηο πνπ είλαη πάξα πνιχ βαξηέο θαη κε ζπκκεξηθέο ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ δπλακηθή θαηαπφλεζε, ζηηο παξακέηξνπο δηφγθσζεο θαη ηελ θαιχηεξε ηζνξξνπία. 52

53 Καταςκευι ελαςτικοφ (2) Οη καηίζεηο πνπ είλαη πάξα πνιχ ειαθξηέο ή αλνηθηέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηηο νπηηθέο αηέιεηεο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηελ απνηπρία ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ειαζηηθνχ. Τν ηειηθφ πξντφλ ηεο δηαδηθαζίαο θαιείηαη «πξάζηλε ξφδα». Εηαηξίεο αλέπηπμαλ θαη κηα πξφζζεηε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ξνκπφη γηα λα πεξηζηξέθεη ηα ηχκπαλα πεξηέιημεο εθαξκφδνληαο ηα δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά, θαηεπζείαλ κέζσ ησλ κεζφδσλ δηέιαζεο θαη θνπήο ησλ ινπξίδσλ. Απηφ επηηξέπεη ζηνλ εμνπιηζκφ λα θηηάρλεη ηα δηαθνξεηηθά κεγέζε ειαζηηθψλ ζε δηαδνρηθέο δηαδηθαζίεο ρσξίο ηελ αλάγθε λα αιιαρηεί ε πνξεία νξγάλσζεο ή ν εμνπιηζκφο. Απηή ε δηαδηθαζία ηαηξηάδεη ζηε κηθξή παξαγσγή φγθνπ κε ζπρλέο αιιαγέο κεγέζνπο ειαζηηθψλ. Οη κεγαιχηεξνη θαηαζθεπαζηέο ειαζηηθψλ έρνπλ αλαπηχμεη εζσηεξηθά ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο κεραλέο ζε κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ αθξίβεηα θαηαζθεπήο ειαζηηθψλ, ηελ πςειή απφδνζε παξαγσγήο, θαη ηε κεησκέλε εξγαζία. 53

54 Τελικό ψιςιμο Είλαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο πίεζεο ζηελ «πξάζηλε ξφδα», ζε έλα θαινχπη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ηειηθή κνξθή ηεο, θαη ηαπηφρξνλα εθαξκνγή ηεο ζεξκφηεηαο γηα λα μεθηλήζεη ε ρεκηθή αληίδξαζε κεηαμχ ηνπ ιάζηηρνπ θαη άιισλ πιηθψλ. Σε απηήλ ηελ δηαδηθαζία ε «πξάζηλε ξφδα» κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζην θαινχπη, κηα ιαζηηρέληα θχζηε ηνπνζεηείηαη εζσηεξηθά ζηελ πξάζηλε ξφδα, θαη αξρίδεη λα δηνγθψλεηαη. Τν θαινχπη θιείλεη θαη θιεηδψλεη, ε πίεζε απμάλεηαη ψζηε λα εθαξκφζεη ε πξάζηλε ξφδα ζηα ηνηρψκαηα ηνπ θαινππηνχ, πνπ παίξλεη ην ζρέδην ηνπ πέικαηνο θαη γίλεηαη ε εγγξαθή ζηα πιαηλά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειαζηηθνχ. Τελ θχζηε γεκίδεη έλα πιηθφ δεζηφ ην νπνίν επαλαθπθινθνξεί, φπσο ν αηκφο, ην θαπηφ λεξφ, ή ην αδξαλέο αέξην. Οη ζεξκνθξαζίεο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 350 βαζκψλ Fahrenheit (180 βαζκνί Κειζίνπ) κε ηηο πηέζεηο γχξσ ζηα 350 PSI (25 bar). Η δηαδηθαζία ςεζίκαηνο δηαξθεί πεξίπνπ 15 ιεπηά. Σην ηέινο ηνπ ςεζίκαηνο ε πίεζε αθαηξείηαη, ην θαινχπη αλνίγεη, θαη ην ειαζηηθφ μεθαινππψλεηαη. Υπάξρνπλ δχν ηχπνη κεραλψλ ςεζίκαηνο, κεραληθφο θαη πδξαπιηθφο. Οη κεραληθνί ηχπνη θξαηνχλ ηε θφξκα θιεηζηή κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ- ηξαβεξζψλ, ελψ νη πδξαπιηθνί ηχπνη ρξεζηκνπνηνχλ ην πδξαπιηθφ ιάδη σο πξσηαξρηθφ κέζν γηα ηελ θίλεζε ησλ κεραληζκψλ, θαη ηηο θιεηδαξηέο ηνπ θαινππηνχ. Υπάξρνπλ δχν γεληθνί ηχπνη θαινππηψλ, δηκεξείο θαη ιεηφκελεο θφξκεο. 54

55 Τελικό ςτάδιο / Ζλεγχοσ Αθνχ ην ειαζηηθφ έρεη πνιπκεξηζηεί (ςεζεί) αθνινπζνχλ δηάθνξεο πξφζζεηεο δηαδηθαζίεο. Η κέηξεζε νκνηνκνξθίαο ησλ ειαζηηθψλ είλαη κηα δνθηκή φπνπ ηνπνζεηείηαη απηφκαηα ζε δηαηξνχκελεο δάληεο, δηνγθψλεηαη, εμνκεηψλεηαη ε θχιηζε ζηνλ δξφκν, θαη κεηξηέηαη γηα έλα εχξνο δπλάκεσλ. Η κέηξεζε ηζνξξνπίαο ησλ ειαζηηθψλ είλαη κηα δνθηκή φπνπ ηνπνζεηείηαη απηφκαηα ζε δηαηξνχκελεο δάληεο, πεξηζηξέθεηαη ζε κηα πςειή ηαρχηεηα θαη κεηξηέηαη γηα ηε δπζαλαινγία. Κάπνηεο θαηεγνξίεο ειαζηηθψλ επηζεσξνχληαη απφ κεραλέο αθηίλαο X πνπ κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ην ιάζηηρν γηα λα αλαιχζνπλ ηε δνκή ησλ ηλψλ ράιπβα. Σην ηειηθφ ζηάδην, ηα ειαζηηθά επηζεσξνχληαη νπηηθά κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε πηζαλψλ αηειεηψλ φπσο ε ειιηπήο θφξκα, εθηεζεηκέλεο ίλεο, θνπζθάιεο θαη άιια. 55

56 Παραγωγικι διαδικαςία ελαςτικοφ 56

57 Προςκικθ υλικϊν 57

58 Μίξθ υλικϊν 58

59 Παραγωγι πλεγμάτων / νθμάτων 59

60 Σφνκεςθ νθμάτων και ελαςτικοφ 60

61 Προετοιμαςία χαλφβδινων πλεγμάτων 61

62 Παραγωγι ελαςτικοφ 62

63 Διαδικαςία βουλκανιςμοφ / ψιςιμο ελαςτικοφ 63

64 Τελικό προιόν 64

65 Οπτικόσ ζλεγχοσ 65

66 Δοκιμι ελαςτικοφ / περιςτροφι ςε υψθλζσ ςτροφζσ 66

67 Επικεϊρθςθ με μθχανι ακτινοβολίασ Χ 67

68 Αυτόματοσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ 68

69 Προετοιμαςία αποκικευςθσ / αποςτολισ 69

70 Παραγωγι ελαςτικοφ