ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18 Μαρτίου 2015 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2015 Ε Π Ι Σ Η Μ Ω Ν & Ε Υ Π Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Χ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ Α Ρ Μ Ο Δ. : Α / Α Τ Σ Ο Υ Λ Η Σ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Τ η λ. : P O L : F A X : Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Α Θ Η ΝΑ e - m a i l : g d p e e a s t y n o m i a. g r Α Ρ Ι Θ. Π Ρ Ω Τ. : / 1 / 1 - κ ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμού δαπάνης ,00 με ΦΠΑ» Βασικά στοιχεία διαγωνισμού ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια ελαστικών επισώτρων CPV ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 (με ΦΠΑ) ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ευρώ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Χαμηλότερη τιμή ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα παραρτήματα Γ και Δ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λ. Μεσογείων 96 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ημέρα Πέμπτη ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12 μήνες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα Ε Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α -152), όπως ισχύουν. β. Του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού σώματος..» (Α -73) όπως τροποποιήθηκε αντικαταστάθηκε με το Ν.4281/2014 (Α -160)». γ. Του Ν. 4270/2014 «αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (Α -143)». δ. Του άρθρου 6 «Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» του Ν.2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις» (Α -283), όπως ισχύουν. ε. Του Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α -112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ. Του Ν.4013/2011 Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων συμβάσεων (Α -204).

2 ζ. Του Ν.4152/2013 άρθρο πρώτο παρ.ζ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/02/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Α -107). η. Του άρθρου 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» του Ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει και άλλες διατάξεις» (Α -43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (Α -167). θ. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις κ.λ.π.» (Α -74). ι. Tου Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α -160). ια. Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (Α -150). ιβ. Του Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού Δημοσίας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α -58) όπως ισχύουν. ιγ. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α -194), όπως ισχύουν. ιδ. Των άρθρων 41,54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α -98). ιε. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29/06/2000 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» (Α -138). ιστ. Του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α -20). ιζ. Του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»(Α -281) 2. Τις αποφάσεις, εγκυκλίους, γνωμοδοτήσεις : α. Την υπ αριθ. Π1/2380 από 18/12/2012 κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομικών Εθνικής Άμυνας Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Υγείας Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ναυτιλίας και Αιγαίου «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Β -3400). β. Την υπ αριθ. 7004/3/63 από 03/06/2014 απόφαση κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 7004/3/63-λα από 26/09/2014 όμοια» (Β -2595). γ. Την υπ αριθ από 29/12/2014 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που αφορά τροποποίηση της υπ αριθμ. Π1/1732 από 23/07/2013 απόφασης αναφορικά με την υλοποίηση προμηθειών (Β -3692). δ. Την υπ αριθ. 2/70914/0026 από 28/09/2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων» ε. Την υπ αριθ. 117/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έτυχε αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες. 3. Την υπ αριθ. 8036/1/15/588 από 10/01/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α./Κ.Ο.Υ.Π./Δ.Ο./ΤΜΗΜΑ 3 ο με Α.Δ.Α.: 7Β0ΚΙ-1ΨΧ. 4. Το υπ αριθ. 1774/15/ από 11/03/2015 έγγραφο Α.Ε.Α./Κ.Ο.Υ.Π./Δ.Τ.Υ./ΤΜ. 2 ο. 5. Η υπ αριθ. 8053/1/1-ιθ από 17/03/2015 Διαταγή συγκρότησης επιτροπής με Α.Δ.Α.: Β8ΟΟ465ΦΘΕ-ΩΒΘ. [2]

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων διαφόρων τύπων και διαστάσεων για τα οχήματα της Υπηρεσίας μας, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στα παραρτήματα Γ και Δ της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, εντός του εγκριθέντος ποσού των ,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - κρατήσεων). 2. Ο διαγωνισμός θα ενεργηθεί την 03/04/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 από τριμελή επιτροπή που έχει ορισθεί από την Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, στην έδρα της Υπηρεσίας (Λ. Μεσογείων 96 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, τηλ ). 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισμοί. δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών. 4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : α. Δικαιολογητικά συμμετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α β. Δικαιολογητικά κατακύρωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β γ. Στοιχεία ελαστικών επισώτρων αυτοκινήτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ δ. Στοιχεία ελαστικών επισώτρων μοτοσικλετών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ε. Τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε στ. Υπόδειγμα σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 5. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί και αποδοχή των παρόντων όρων της προκήρυξης. 6. Τυχόν διευκρινίσεις, πληροφορίες και αντίγραφα της παρούσας, θα παρέχονται από τον Υπαρχιφύλακα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κωνσταντίνο στο τηλ , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα Παρασκευή και ώρες 09:00-14:00 ). 7. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 1 του Ν. 4281/2014 και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), σύμφωνα με το Ν.3861/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. [3]

4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4281/2014, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την 03/04/2015 και ώρα 10: Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγω αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή αναθέτοντα φορέα εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν (άρθρο 158 παρ.3 Ν.4281/2014). ΑΡΘΡΟ 2 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα). 2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 3. Ο αριθμός της προκήρυξης. 4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που εμφαίνονται στο παράρτημα Α της παρούσας. 2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που εμφαίνονται στο παράρτημα Ε της παρούσας. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, τα φύλλα των εγγράφων της τεχνικής προσφοράς, να φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. 3. Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με τα παραρτήματα Γ και Δ. 4. Οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 6. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, οφείλουν να προσκομίσουν παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 159 παρ.1 εδαφ.δ του Ν. 4281/2014, τοποθετημένο στον κυρίως φάκελο. [4]

5 ΑΡΘΡΟ 3 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη διόρθωση αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν, σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Ν.4281/2014. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 03/04/2015 και ώρα 10: Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς γίνεται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει κατ αρχάς στον έλεγχο και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και εν συνεχεία στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά μειοδοσίας. Σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, που διενεργείται ευθύς αμέσως μετά το πέρας της δημόσιας συνεδρίασης του πρώτου εδαφίου, αποσφραγίζεται και ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητα της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος που υπέβαλε τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής που υπέβαλε απέβη θετικός. Αν η τεχνική προσφορά κριθεί πλημμελής ή μη κανονική, αποσφραγίζεται και ελέγχεται κατά τα ανωτέρω η τεχνική προσφορά του προσφέροντος που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. 3. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν από αυτούς, εφόσον το επιθυμούν. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Γίνονται δεκτές προσφορές για την προμήθεια επί του συνόλου της ποσότητας των αιτούμενων ελαστικών των παρατημάτων Γ και Δ της παρούσας προκήρυξης, άλλως οι προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. [5]

6 ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργιάς ισχύος 12 μηνών από τη μέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Αυτή θα πρέπει να καλύπτει ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της αξίας των ειδών της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. (αφορά τον μειοδότη). 2. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 (Α -139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας προκήρυξης. 4. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΙΜΕΣ 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται μόνο σε ΕΥΡΩ. 2. Στην προσφερόμενη τιμή μονάδος θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις του άρθρου 8 της παρούσας και δεν θα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 3. Στην τιμή της προμήθειας των ελαστικών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποκαθήλωσης (ξεζαντάρισμα), η εργασία τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών (ζαντάρισμα), η ζυγοστάθμιση αυτών καθώς και αεροθάλαμοι, τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων βαλβίδων όπου αυτά απαιτούνται. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΡΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις συνολικού ποσού 5,6742%, ήτοι: α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας, συνολικού ποσού 5,5706%, ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. β) Κράτηση συνολικού ποσού 0,1036%, ως εξής: 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 2. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 24 του Ν.2198/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013). [6]

7 ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ 1. Η παράδοση δωρεάν τοποθέτηση των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά στην έδρα της εταιρείας του προμηθευτή, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας, και εντός 10ημέρου από σχετική ενημέρωσή του. 2. Η παράδοση θα ολοκληρωθεί έως και Τον έλεγχο και την παραλαβή των ελαστικών θα πραγματοποιήσει η 3μελής Επιτροπή που διενήργησε τον Διαγωνισμό, η οποία δύναται να προσλάβει και ειδικό εμπειρογνώμονα. Η εν λόγω επιτροπή θα εξετάσει τα ελαστικά μακροσκοπικά και εφόσον διαπιστώσει αποκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις, θα απορρίψει το υλικό. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από την Διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, βάσει τιμολογίων - δελτίων αποστολής που θα προσκομίσει ο προμηθευτής, μετά την παραλαβή της ποσότητας των ελαστικών που χρειάζεται η Υπηρεσίας μας κάθε μήνα. 2. Επίσης, για την εκτέλεση της πληρωμής από την Υπηρεσία μας, ο προμηθευτής είναι υπόχρεος να προσκομίσει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 118/ Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού χιλίων (1.000,00 ) Ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον Κ.Α.Ε (Π.Δ. 118/2007). ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, μειοδότης αναδεικνύεται ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών. (άρθρο 166 Ν.4281/2014) 2. Ο προσωρινός ανάδοχος (μειοδότης) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α -290) (δια τηλεομοιοτυπίας), να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 168 παρ.4,5,6 και 7 του Ν. 4281/2014, δικαιολογητικά όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του παραρτήματος Β της παρούσας. 3. Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, σε ημερομηνία και ώρα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης στους προμηθευτές που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές. Οι [7]

8 προσφέροντες έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση των εγγράφων κατά τη διαδικασία αποσφράγισης. 4. Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο παράρτημα Β «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της παρούσας, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.4281/2014 και η επιτροπή επαναλαμβάνει τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 για τον επόμενο σε σειρά μειοδοσίας προμηθευτή και την ανάμειξη νέου μειοδότη. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Η Υπηρεσίας μας, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή ενέργειας του διαγωνισμού, εκδίδει απόφαση κατακύρωσης, την οποία και κοινοποιεί, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. 2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός υποχρεούται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 της παρούσας, εγγύηση καλής λειτουργίας. 3. Αν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, στο ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, κηρύσσεται έκπτωτος από την αρμόδια επιτροπή ενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 170 παρ.5 του Ν.4281/2014. ΑΡΘΡΟ 14 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Μετά την απόφαση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Υπηρεσία μας σχετική σύμβαση, που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως αυτή επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ της παρούσας. 2. Η σύμβαση περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρούσας προκήρυξης και κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται (προσφορά, προκήρυξη, απόφαση κατακύρωσης). 3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των υλικών και στην ποιότητα που περιγράφεται στη σύμβαση. β. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ [8]

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι προμηθευτές υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 1. Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη) της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής του προσώπου που υποβάλει τη δήλωση και στην οποία να αναγράφονται : α. Ότι δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις που αποτελούν λόγο αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4281/2014. β. Ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4281/2014 και τα έγγραφα της σύμβασης. γ. Ότι, ανάλογα με την περίπτωση, ικανοποιεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν. 4281/2014 παρ. 2 και 3 και 120 του Ν. 4281/2014. δ. Ότι έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. ε. Ότι θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει στη δήλωσή του. στ. Να δηλώνει τους φορείς προς τους οποίους είναι υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. ζ. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Η ως άνω δήλωση, ανεξάρτητα από την αναγραφόμενη σε αυτή ημερομηνία, αποκτά βεβαία χρονολογία με την υποβολή της προσφοράς. 2. Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους µε μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του Δ.Σ., ο εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους την εργοληπτική επιχείρηση και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νομική μορφή των εταιρειών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους της παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4281/2014. α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). [9]

10 δ. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕL309/15/ ) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕL 214/29/ ), οι οποίες ενσωματώνονται με το Ν. 3691/2008 (Α 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α 173), όπως ισχύουν. 2. Κάθε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στη σύμβαση, όταν συντρέχουν οι λόγοι της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν. 4281/2014. α. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. β. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. γ. Δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. δ. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου. στ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή του ελληνικού δικαίου. ζ. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 3. Δεν συντρέχει στο πρόσωπό του υποψήφιου κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Ν.4281/2014. [10]

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 166 του Ν. 4281/2014, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλλει στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι οι προσφέροντες δεν είχαν εις βάρος τους καμία αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, ήτοι : α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. β. Δωροδοκία. γ. Απάτη. δ. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο προσφέρων θα πρέπει να επισυνάπτει τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. Υπόχρεοι κατάθεσης αποσπάσματος ποινικού μητρώου, στην περίπτωση που ο προμηθευτής είναι νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός είναι οι κάτωθι : - Ο Διαχειριστής, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. - Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. - Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. όταν είναι Συνεταιρισμός 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι: i) Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. ii) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. iii) Δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. [11]

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (σε τεμάχια) 1 165/70/14 T /60/14 Η /65/14 H /65/15 H /55/15 Η /65/15 H /65/15 W /45/17 W /55/16 V /60/15 V /60/16 H /40/17 W /45/18 V /45/18 Y /50/17 W /55/16 V /40/18 W /45/17 W /50/17 Y /45/17 W /65/17 V /45/18 Υ /35/20 Y /55/18 V 4 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε περίπτωση και μόνο, που κάποια διάσταση ελαστικών από τις εμφαινόμενες στο παραπάνω πίνακα έχει πάψει να υφίσταται, οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν στην προσφορά τους εναλλακτική διάσταση που δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα αντιστοιχιών από τις εταιρείες παραγωγής ελαστικών, ο οποίος πρέπει επίσης να συνυποβάλλεται σε συντρέχουσα περίπτωση. [12]

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Α/Α ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 90/90/21 120/90/17 90/90/21 120/90/17 100/90/19 130/80/17 110/80/19 150/70/17 110/80/19 150/70/17 120/70/12 130/70/12 130/60/13 130/60/13 120/70/17 160/60/17 120/70/18 160/60/17 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ T T S S H H H H V V J J M M W W W W ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε ζεύγη) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε περίπτωση και μόνο, που κάποια διάσταση ελαστικών από τις εμφαινόμενες στο παραπάνω πίνακα έχει πάψει να υφίσταται, οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν στην προσφορά τους εναλλακτική διάσταση που δύναται να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση, σύμφωνα με το σχετικό πίνακα αντιστοιχιών από τις εταιρείες παραγωγής ελαστικών, ο οποίος πρέπει επίσης να συνυποβάλλεται σε συντρέχουσα περίπτωση. [13]

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1. Τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων κατασκευαστών πλαισίων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματά τους. 2. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να μην είναι από αναγόμωση και η ημερομηνία παραγωγής τους να μην υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 3. Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, τις απαιτήσεις του ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς 4. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας και έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς. 5. Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά να έχουν «ακτινωτή» δομή (Radial). 6. Τα ελαστικά που είναι κατασκευασμένα από νάιλον αποκλείονται. 7. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι να παρέχουν οπτική ένδειξη της φθοράς του πέλματος. 8. Τα ελαστικά (εμπρός και πίσω) θα πρέπει να είναι του ιδίου εργοστασίου κατασκευής. 9. Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO/TS ή ισοδύναμο για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων. 10. Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς. Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά στα οποία οι προβλεπόμενες σημάνσεις δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται. 11. Να υπάρχει η ειδική ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις του κάθε ελαστικού, βάσει του νέου Ευρωπαϊκού νόμου, ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, την ικανότητα τους να φρενάρουν σε βρεγμένο οδόστρωμα, και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου. 12. Τύπος ομαλού δρόμου χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) για τα επιβατηγά με δείκτη ταχύτητας τον αναγραφόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 13. α. Τύπος ομαλού δρόμου χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) για τις μοτοσικλέτες με δείκτη ταχύτητας τον αναγραφόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. β. Όσον αφορά μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούν αεροθαλάμους τα ελαστικά επίσωτρα να είναι εγκεκριμένα για αεροθαλάμους (ΤΤ). Οι αεροθάλαμοι που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένοι και να καλύπτουν τις προδιαγραφές της ΕΕ. 14. Το συνεργείο αλλαγής και επισκευής ελαστικών του αναδόχου πρέπει να βρίσκεται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αττικής. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλουν ως τεχνική προσφορά: 1. Έγγραφο πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου, γραφείων, παραρτημάτων ή επίσημων αντιπροσώπων, ότι η προσφερόμενοι μάρκα ελαστικών, αποτελεί επιλογή Ευρωπαίου κατασκευαστή πλαισίων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης. 2. Φωτοαντίγραφο τις έγκρισης τύπου καταλληλότητας (Ε) για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού ( Οδηγία 92/23/ΕΟΚ και 2005/11/ΕΟΚ/ ή τις κανονισμούς UN/ECE R54 & ECE R30). 3. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO/TS ή ισοδύναμο των εργοστασίων κατασκευής των ελαστικών. 4. Κατάσταση που να δηλώνουν τα τεχνικά στοιχειά των ελαστικών (τύπος διαστάσεις δείκτης ταχύτητας), το εργοστάσιο κατασκευής και την χώρα προέλευσης αυτών. 5. Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών, από την ημερομηνία τοποθέτησης : α. Για τα αυτοκίνητα τουλάχιστον 3 έτη ή χλμ. β. Για τις μοτοσικλέτες τουλάχιστον 2 έτη ή χλμ (Τεχνικά φυλλάδια, άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη καθώς και πιστοποιητικά που αναφέρονται σε τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα άλλως να υποβάλλεται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα). [14]

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σ ΕΠΙΣΗΜΩΝ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΣΤΟΧΩ Ν Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ ΑΡΜΟΔ. : Υπαρχ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τηλ.: POL: F A X : e - m a i l : g d p e e a s t y n o m i a. g r Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Α.Μ.Υ. : 1119 Δ.Ο.Υ.: ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ EΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:.. ΠΟΣΟ: #...,. # ΕΙΔΟΣ: Ελαστικά επίσωτρα οχημάτων ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:. Στην Αθήνα, σήμερα την. του μηνός.. του έτους 2015, στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων & Ευπαθών Στόχων, Λ. Μεσογείων 96 - Αθήνα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: α. Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον... Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων & Ευπαθών Στόχων που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Υπηρεσία» και β. Η εταιρεία με την επωνυμία, Α.Φ.Μ.:., Δ.Ο.Υ.:., που εδρεύει στην οδό., Τ.Κ.: τηλ.:.., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Προμηθευτής» κατόπιν της υπ αριθμ. 8036/1/15/588 από 10/01/2015 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α./Κ.Ο.Υ.Π./ Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΤΜΗΜΑ 3 ο ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ, με ΑΔΑ 7Β0ΚΙ-1ΨΧ συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 1. Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο «Προμηθευτή», την προμήθεια των ελαστικών επισώτρων που απαιτούνται, για να καταστούν λειτουργικά και ασφαλή τα υπηρεσιακά οχήματα της Υπηρεσίας μας, ο οποίος αναλαμβάνει αυτή, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Το είδος των προμηθειών και η τιμή αυτών ορίζεται 2. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά στην έδρα της εταιρείας του προμηθευτή, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας, και εντός 10ημέρου από σχετική ενημέρωσή του. Η παράδοση θα ολοκληρωθεί έως και 01/12/2015. Τον έλεγχο και την παραλαβή των ελαστικών θα ενεργήσει η 3μελής Επιτροπή που διενήργησε τον Διαγωνισμό, η οποία δύναται να προσλάβει και ειδικό εμπειρογνώμονα. Η εν λόγω επιτροπή θα εξετάσει τα ελαστικά μακροσκοπικά και εφόσον διαπιστώσει αποκλίσεις από τις τεχνικές απαιτήσεις, θα απορρίψει το υλικό, σύμφωνα με όσα προβλέπονται. [15]

16 3. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται μόνο σε ΕΥΡΩ. Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις συνολικού ποσού 5,6742%, ήτοι: α. υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας, συνολικού ποσού 5,5706%, ως εξής : Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. β. υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,1036%, ως εξής: 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. γ. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 24 του Ν.2198/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013). Στην τιμή της προμήθειας των ελαστικών συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποκαθήλωσης (ξεζαντάρισμα), η εργασία τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών στις ζάντες των τροχών (ζαντάρισμα), η ζυγοστάθμιση αυτών καθώς και αεροθάλαμοι, η τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων βαλβίδων όπου αυτά απαιτούνται. 4. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από την Διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων & Ευπαθών Στόχων, μετά την παραλαβή της ποσότητας των ελαστικών που χρειάζεται η Υπηρεσίας μας κάθε μήνα, βάσει τιμολογίων δελτίων αποστολής που θα προσκομίσει ο προμηθευτής, καθώς και πιστοποιητικών που εκδίδονται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις και φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στην παρ.3 της παρούσας. 5. Τα υπό προμήθεια είδη να πληρούν τις προδιαγραφές του παραρτήματος Ε της προκήρυξης. 6. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και Κ.Α.Ε Ο προμηθευτής βαρύνεται με την χαρτοσήμανση της σύμβασης. 8. Ο προμηθευτής κατέθεσε την υπ αριθμ. από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. 9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας σύμβασης. 10. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια. 11. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4281/2014 και του Π.Δ.118/2007 και της προκήρυξης. Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στην Υπηρεσία, το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του νόμιμου εκπροσώπου του, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του και το τρίτο επισυνάπτεται στην δαπάνη που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Προς πίστωση συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: Για το Ελληνικό Δημόσιο Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ [16]