Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ"

Transcript

1 Η επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γαιάλε Μάξσ, (PhD) Δ.Δ.ΓΙ.Π Κιάδνπ I, Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Μπεθηάξεο Γηώξγνο, εθπαηδεπηηθόο Η έπεςνα έσει δημοζιεςθεί ζηο 10ο ηεύσορ ηος πεπιοδικού Εκπαίδεςζη & Θέαηπο ηος Πανελλήνιος Δικηύος για ηο Θέαηπο ζηην Εκπαίδεςζη ηο Πεξίιεςε Σν ζέαηξν ζθηώλ-καξαγθηόδεο απνηειεί πνιηηηζκηθό αγαζό θαη ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο παξάδνζεο καο. Από ηε ζηηγκή πνπ απέθηεζε ειιεληθό ραξαθηήξα, δηαδξακάηηζε ζπνπδαίν ξόιν ζηελ ςπραγσγία ηνπ ζηεξεκέλνπ από άιια ζεάκαηα ειιεληθνύ ιανύ θαη απνηειεί ζεκαληηθό κνξθσηηθό αγαζό, δηδάζθνληαο ηελ Ιζηνξία θαη δηαθπιάζζνληαο ηελ παξάδνζε καο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο επηρεηξείηαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ- Καξαγθηόδε, ε θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ, θαζώο θαη ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ κε ηελ εηζαγσγή απνζπαζκάησλ ηνπ ζε βηβιία ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ, ηελ πινπνίεζε ζρεηηθώλ πξνγξακκάησλ, θαζώο θαη ηελ παξαθνινύζεζε δσληαλώλ θαη καγλεηνζθνπεκέλσλ παξαζηάζεσλ από ηνπο καζεηέο. ε απηή ηελ έξεπλα επηρεηξείηαη ε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο, κε πεηξακαηηθή έξεπλα ζε πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο, ηεο δσληαλήο θαη καγλεηνζθνπεκέλεο παξάζηαζεο ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο ησλ καζεηώλ: επρέξεηα, επειημία., πξσηνηππία, θαζώο θαη ζηε ζηάζε ησλ καζεηώλ απέλαληη ζην ζέαηξν ζθηώλ. Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη από 45 παηδηά, ειηθίαο εηώλ, έθηεο ηάμεο Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεο Πάηξαο. Η έξεπλα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο: α.) Δπηινγή δύν ηζνδύλακσλ νκάδσλ κε θξηηήξηα ηηο επηδόζεηο ηνπο ζε ηεζη δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο (Torrance Test of Creative Thinking Verbal form), ηηο εθηηκήζεηο ησλ δαζθάισλ ηνπο γηα ηελ επίδνζή ηνπο ζην γισζζηθό κάζεκα, ην θύιν, ηελ θαηαγσγή ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζρεηηθό, κε ην ζέαηξν ζθηώλ-καξαγθηόδε. β) Κνηλή θαη γηα ηα δύν ηκήκαηα, παξέκβαζε ζεαηξηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε ην ζέαηξν ζθηώλ-καξαγθηόδε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ γλσζηηθή βάζε ζρεηηθά κε ην ζέκα. γ) Πεηξακαηηθή παξέκβαζε ζηηο δύν ηζνδύλακεο νκάδεο. Η πξώηε νκάδα (πεηξακαηηθή νκάδα) παξαθνινύζεζε δσληαλή παξάζηαζε Καξαγθηόδε θαη ε δεύηεξε (νκάδα ειέγρνπ) ηελ ίδηα παξάζηαζε καγλεηνζθνπεκέλε. ην ηέινο νη καζεηέο ησλ δύν νκάδσλ ζπκπιήξσζαλ θνηλό ηεζη απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο (Σ.Α.Γ.Δ., Κνύζνπιαο 2003).

2 Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηώζεθε ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο δσληαλήο παξάζηαζεο ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ ζηελ θιίκαθα επειημίαο ηεο ζθέςεο. Η ηθαλόηεηα γηα πξσηνηππία, ηδεώλ δε θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη από ην δηαθνξεηηθό ηξόπν παξαθνινύζεζεο. Σν γεγνλόο όκσο όηη έλα από ηα ηξία ζηνηρεία ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα απνδεηθλύεη όηη ε δσληαλή, ζε αληίζεζε κε ηε videotaped παξαθνινύζεζε παξάζηαζεο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επεξεάζεη πεξηζζόηεξν ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ παηδηώλ. Θεσξεηηθό ππόβαζξν Η δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ-καξαγθηόδε Σν ζέαηξν ζθηώλ-καξαγθηόδεο απνηειεί πνιηηηζκηθό αγαζό θαζώο έρεη επηηειέζεη ζπνπδαίν ξόιν ζηελ ςπραγσγία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, ζηε δηακόξθσζε ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο θαη ζηε δηαθύιαμε ηεο παξάδνζήο ηνπ (Μπηξήο, 1952, Κηνπξηζάθεο, 1983, Καΐκε 1990). Η αμηνπνίεζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ θαη εηδηθόηεξα ηνπ Καξαγθηόδε ζηε δηδαθηηθή πξάμε κπνξεί λα θαιύςεη πνιιαπιέο ελαιιαθηηθέο ζηνρνζεζίεο θαη λα νδεγήζεη ζε πιήζνο δηαθνξεηηθώλ καζεζηαθώλ δξάζεσλ. Μπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαληαζίαο. Πξνζθέξεηαη γηα αμηνπνίεζε ηόζν κέζα από ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (νλεηξηθόο θόζκνο παξακπζηνύ, απξνζδόθεηνη απηνζρεδηαζκνί, πξνζσπηθή εξκελεία, ζπλδπαζκόο εηθόλαο, ιόγνπ, θίλεζεο, κνπζηθήο, δηάρπην ρηνύκνξ) όζν θαη κέζα από ηηο δπλαηόηεηεο πνιιαπιώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ πνπ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην δηδαθηηθό πξόγξακκα ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ ζέκαηνο (θαηαζθεπέο, αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα, παξαγσγή πξνθνξηθνύ ή γξαπηνύ ιόγνπ, δξακαηνπνίεζε, ηζηνξηθνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο,). Καηά ηνλ Αλδξεάδεο (2000) κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ απηελέξγεηα, ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ηαιέλησλ ηνπο, (ζπγγξαθηθό, εηθαζηηθό, κνπζηθό, θαηαζθεπαζηηθό, ππνθξηηηθό). Σν παηδί κέζα από ηνπο πεηξακαηηζκνύο κε ηηο ζθηέο (Dolci, 1993, Gillies, 1993) γλσξίδεη θαιύηεξα ην πεξηβάιινληα θόζκν θαη απνθηά ηελ αίζζεζε ηνπ είλαη. Οη θηγνύξεο παύνπλ λα είλαη άςπρεο θαζώο ζπλδένληαη κε ην παηδί ην νπνίν απνθηά ζπλαηζζεκαηνθηλεηηθή επαθή θαη δηαιέγεηαη καδί ηνπο (Άιθεζηηο, 1992). Η απιόηεηα θαη ε ιηηόηεηα ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ ίζσο είλαη απηή πνπ έιθεη ηα παηδηά ζε

3 κηα επνρή γεληθόηεξνπ θνξεζκνύ. «Σν απζόξκεην, ην πξσηνγελέο, ην απιό ζαγελεύεη ην παηδί, πνπ είλαη θύζε αλεπηηήδεπηε» (Καιιέξγεο, 2003). «Σα παηδηά παίδνπλ Καξαγθηόδε γηαηί κε ηελ θίλεζή ηνπ γίλεηαη πην δσληαλόο από ηα άιια παηρλίδηα. Οη θηγνύξεο ηνπ Καξαγθηόδε γίλνληαη αιεζηλνί άλζξσπνη κόιηο ην παηδί απνδερηεί ηε ζύκβαζε ηεο παξάζηαζεο» (Πεηξήο, 1986, ζ. 57). Με ηε θαληαζία ηνπ δίλεη θσλή ζηηο άςπρεο θηγνύξεο θαη ηνπ αλνίγεηαη ε δηέμνδνο κηαο παληνδπλακίαο. Ο Αλαγλσζηόπνπινο (2003) αλαιύεη ην πεξηερόκελν ηεο καζεηείαο ησλ παηδηώλ γύξσ από ηνλ Καξαγθηόδε θαη ην ζέαηξν ζθηώλ ζε πέληε θαηεγνξίεο: ηδενινγηθή, θνηλσληθή, εηθαζηηθή, ππνθξηηηθή, παηξηδνγλσζηηθή, ελώ ε Λαδνγηάλλε (2000) θαηαιήγεη ζε δύν ρξήζηκα ζηνηρεία πνπ θιεξνδνηεί ην ζέαηξν ζθηώλ ζηε ζύγρξνλε δξακαηνπξγία θαη εθπαίδεπζε: «έλα ζίγνπξν γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπ δξόκν επηθνηλσλίαο θαη έλα πεξηερόκελν θαιιηηερληθήο αγσγήο ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από ηηο πην πςειέο αμίεο ηνπ πνιηηηζκηθνύ καο θώδηθα». Ο Πνύρλεξ (1994, 2008) αλαιύεη δηεμνδηθά ηελ αηζζεηηθή αληαπόθξηζε ησλ παηδηώλ ζην ζέαηξν ζθηώλ ηνπ Καξαγθηόδε θαζώο θαη ηελ παηδαγσγηθή ζεκαζία ηόζν από ην πεξηερόκελν ησλ ζελαξίσλ όζν θαη από ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηηο παξαζηάζεηο. Η δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ Καξαγθηόδε ζην δεκνηηθό ζρνιείν κπνξεί λα εθαξκνζηεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηα πιαίζηα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο. Η ελόηεηα απηή ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη ηε δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηεο ζθηάο θαη ηνπ θσηόο, ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή εμέηαζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ, ηε γλσζηηθή εκβάζπλζε ζηνπο δηάθνξνπο ραξαθηήξεο θαη ηνπο ξόινπο, ηελ παξαθνινύζεζε παξαζηάζεσλ, ηνλ απηνζρεδηαζκό, ηελ παξαγσγή ζελαξίσλ θαη παξαζηάζεσλ από ηνπο καζεηέο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ δελ επηδηώθεηαη άκεζα ε ζύλδεζε ηνπ Καξαγθηόδε κε γλσζηηθά αληηθείκελα, ώζηε λα απνθεπρζεί ν έληνλνο δηδαθηηζκόο. Η ζπζρέηηζή ηνπ κε ην γλσζηηθό πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ κπνξεί λα γίλεη αξγόηεξα, όηαλ νη καζεηέο ζα έρνπλ απνθηήζεη γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο γύξσ από ην ζέαηξν ζθηώλ. Καιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο κέζα από ην ζέαηξν ζθηώλ Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κέζσ ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ κε ζηόρν ηε δηακόξθσζε πνιηηώλ πνπ ζα κπνξνύλ λα δηαρεηξίδνληαη δεκηνπξγηθά ηηο πνιύπινθεο

4 θνηλσληθν-πνιηηηθέο ζρέζεηο πνπ επηβάιινπλ νη ζύγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο. Η δεκηνπξγηθόηεηα αλαθέξεηαη ζην είδνο εθείλν ηεο ζθέςεο πνπ νδεγεί ζε λέεο ηδέεο θαη ιύζεηο πνπ έρνπλ αμία ηόζν γηα ην πιαίζην ησλ αλαγθώλ κέζα από ην νπνίν πξνέθπςαλ όζν θαη γηα ηνλ ίδην ην δεκηνπξγό ηνπο (Κνύζνπιαο, 2003, Taylor, 1988). Ο Guilford (1950) νξίδεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε σο απνθιίλνπζα λόεζε ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ζπγθιίλνπζα (θξηηηθή) ζθέςε. ύκθσλα κε απηή ηε δηάθξηζε απνθιίλνπζα ζθέςε είλαη ε λνεηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνζθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ επίιπζε κε ηππνπνηεκέλσλ πξνβιεκάησλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη από αζάθεηα θαη αληηθαηηθόηεηα, θαηά ηελ νπνία αλαδεηνύληαη πνιιαπιέο ηδέεο (επρέξεηα), πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζθέςεο (επειημία) είλαη αζπλήζηζηεο θαη κνλαδηθέο (πξσηνηππία) (Amabile, 1996, Ξαλζάθνπ, 1998, Κνιηάδεο, 2002, Κνύζνπιαο, 2003). Η θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ κπνξεί λα αλαδεηρζεί κέζα από ηελ αλάιπζε πνιιώλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ. Ξεθηλώληαο από ηηο ζθηέο, έρεη ηνληζηεί ν ξόινο ηνπο ζηελ δηέγεξζε ηεο θαληαζίαο ησλ καζεηώλ θαη ζηε δεκηνπξγία αλάκεηθησλ ζπλαηζζεκάησλ θαζώο βηώλνπλ ζπλάκα κηα λέα πιαζκαηηθή πξαγκαηηθόηεηα πνπ δηαθέξεη από ηε δηθή ηνπο (Αλαγλσζηόπνπινο, 2003). Η ζύγρπζε αλάκεζα ζην θαληαζηηθό θαη ζην πξαγκαηηθό, ην παηρλίδη αλάκεζα ζηε λόεζε θαη ηελ αηζζεηηθή, ην ρηνύκνξ θαη ην δξάκα, ην θσο θαη ηε ζθηά, ηηο αμίεο θαη ηηο απαμίεο, ηνπο ήξσεο θαη αληη-ήξσεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ςπρνγλσζηηθήο έληαζεο ηελ νπνία όκσο βηώλνπλ δεκηνπξγηθά. Οη ελαιιαγέο απηέο πξνθαινύλ έληαζε ζε γλσζηηθό θαη ςπρνινγηθό πεδίν, θάηη πνπ ελεξγνπνηεί ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο (Κνύζνπιαο, 2006), ηεο νπνίαο πηα ηα κνλνπάηηα δελ είλαη νύηε αλακελόκελα νύηε πξνθαζνξηζκέλα κε γξακκηθό ηξόπν. Η ηθαλόηεηα βίσζεο αληηθξνπόκελσλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ γύξσ από ην ίδην πεδίν αλαθνξάο απνηειεί γλώξηζκα δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθόηεηαο (Runco, 1993, Shaw, Runco, 1994) θαη αλνίγεη λένπο νξίδνληεο αμηνπνίεζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο (Gardner, Wolf, 1994). Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε είλαη ην ρηνύκνξ (Murdock, Ganim, 1993) πνπ ππάξρεη δηάρπην ζην ζέαηξν ζθηώλ θαη πξνθύπηεη από ηελ παξαθζνξά ιέμεσλ θαη ησλ νλνκάησλ, ηελ πξσηόηππε παξαγσγή ζύλζεησλ ιέμεσλ θαη ηδησκαηηζκώλ, ηε ρξήζε θξάζεσλ κε δηηηό λόεκα, ηηο παξεμεγήζεηο, ηηο

5 θάξζεο θαη ηηο αζηείεο θηλήζεηο (Πεηξήο, 1986). Σν ρηνύκνξ ελεξγνπνηεί εζσηεξηθά θίλεηξα, ε ύπαξμε ησλ νπνίσλ είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκε γηα ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ (Tighe, Picariello, Amabile, 2003). Η απνδνρή θαη ε δηαρείξηζε ησλ ιαζώλ θαη ησλ αξλεηηθώλ εμειίμεσλ έρεη επίζεο κειεηεζεί σο πξνο ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηε δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε δεκηνπξγηθή εθπαίδεπζε (Kim, 1990, Sternberg, Williams, 2001). Η δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ιάζνπο ή ησλ αξλεηηθώλ εμειίμεσλ απειεπζεξώλεη ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο ζεαηέο καζεηέο. Ο Καξαγθηόδεο ζπλερώο κεηαηξέπεη ηηο εηο βάξνο ηνπ θαηαζηάζεηο θαη ηα ιάζε ηνπ ζε πιενλεθηήκαηα ή αλεπξίζθεη ηειηθά ηξόπνπο γηα λα ηα αληηκεησπίζεη απνδερόκελνο ηηο θπζηθέο ηνπο ζπλέπεηεο. Βαζηθό ζηνηρείν ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ είλαη ν ιόγνο πνπ εθθέξεηαη ππνθξηηηθά. Οη ηππνπνηεκέλεο θξάζεηο θαη ζπρλά νη επαλαιακβαλόκελνη δηάινγνη απνηεινύλ έλα λνεηηθό ππόζηξσκα γηα ηελ έληαμε ζπλερώο λέσλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθαινύλ έθπιεμε θαη δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε ηεο μαθληθήο θαη απζόξκεηεο παξαγσγήο πξσηόηππσλ γισζζηθώλ ζπζρεηίζεσλ (Κηνπξηζάθεο, 1996). ε απηέο ηηο ιεθηηθέο παξεκβάζεηο, πνπ απνηεινύλ κία από ηηο πεγέο ηνπ δηάρπηνπ ρηνύκνξ, αλεπξίζθνληαη λνεηηθά ζρήκαηα πνπ έρνπλ ζε βάζνο κειεηεζεί σο δεκηνπξγηθέο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο ζθέςεο (Runco, 1993, Ward, Smith, Vaid, 2001). Η παξαγσγή ελλνηώλ κέζσ ηεο παξαπνίεζεο θνηλώλ ιέμεσλ (π.ρ. παζάο - «παηζάο») θαη ην ζπλδπαζκό ελλνηώλ κε άζρεην κεηαμύ ηνπο πεξηερόκελν απνθαιύπηεη ζηνηρεία ηεο αλαινγηθήο-ζπλδπαζηηθήο ζθέςεο. Η ρξήζε εμάιινπ ηεο κεηαθνξάο είηε ζε λνήκαηα είηε ζε εμσηεξηθά γισζζηθά ζηνηρεία απνηειεί βάζε δεκηνπξγηθήο πνξείαο ηεο ζθέςεο (Gruber, Davis, 1988). Η παξαγσγή επίζεο ζπλερώο λέσλ επηζέησλ ραξαθηεξηζκώλ γηα δηάθνξα πξόζσπα ή αληηθείκελα αληηζηνηρεί ζε δνθηκαζία παξαγσγήο ηίηισλ πνπ ππάξρεη ζε όια ζρεδόλ ηα ηεζη απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Runco, 1993). Ο δεκηνπξγηθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ε πνξεία ηεο ζθέςεο ζε κνλνπάηηα πνπ δελ θαίλνληαη ινγηθά ή εμαξρήο θνηλσληθώο απνδεθηά είλαη κηα αθόκα ηθαλόηεηα ζθέςεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηα δεκηνπξγηθά άηνκα (Sternberg, Lubart, 1991). Σέηνηεο δηεξγαζίεο είλαη γηα παξάδεηγκα ε εύξεζε ζεηηθώλ ζηνηρείσλ ζε έλα αξλεηηθό πιαίζην, ε ρξήζε μέλσλ ζηνηρείσλ ζε έλα νηθείν πεξηβάιινλ θαη ην αληίζηξνθν, ε αληίιεςε καθξνπξόζεζκσλ θαη αόξαησλ γηα ηνπο πνιινύο νθειώλ αληί ησλ άκεζσλ απνηειεζκάησλ θαη ν εληνπηζκόο αζπλήζηζησλ ρξήζεσλ ζε ζπλήζε αληηθείκελα. Η απόπεηξα απηνζρεδηαζκώλ από ηνπο καζεηέο γηα ηε δεκηνπξγία ζελαξίσλ έρεη ηε βάζε ηεο ζηελ ειεύζεξε παξαγσγή δηαιόγσλ θαη ηελ

6 απζόξκεηε ρξήζε πνιιαπιώλ ζηξαηεγηθώλ ζθέςεο πνπ νδεγνύλ ζε δεκηνπξγηθέο ηδέεο. Από ηε βηβιηνγξαθία θαη ηηο έξεπλεο γηα ηε δεκηνπξγηθή πξνζσπηθόηεηα, βεβαηώλεηαη θαλείο όηη ν Καξαγθηόδεο δηαζέηεη ηα γλσξίζκαηα ηνπ δεκηνπξγηθνύ αηόκνπ, όπσο απηά έρνπλ πεξηγξαθεί ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο (Csikszentmihalyi, 1999, Sternberg, 1999, Woodman, Schoenfeldt, 1990). Οη καζεηέο είηε σο ζεαηέο είηε σο παξαγσγνί ή παίθηεο ζελαξίσλ έξρνληαη ζε επηθνηλσλία θαη ηαπηίδνληαη κε έλαλ ήξσα αλαηξεπηηθό θαη αληηζπκβαηηθό, ν νπνίνο αξλείηαη λα ππνθύςεη ζε θνηλσληθά ζηεξεόηππα θαη ζε παγησκέλεο δενληνινγίεο. Γηαηεξεί ζε ύςηζην βαζκό ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, ηα νπνία κάιηζηα ηνλ θάλνπλ λα επηλνεί θαη λα βξίζθεη πξσηόηππεο ιύζεηο εθεί πνπ ε θνηλή ινγηθή αδπλαηεί, είλαη αλνηθηόο ζε θάζε εκπεηξία, κε πάζνο γηα δσή θαη δξάζε, ελώ ηα εκπόδηα (θηώρεηα, πείλα, θνηλσληθή ζέζε) πνπ αληηκεησπίδεη, όρη κόλν δελ ηνλ αλαραηηίδνπλ, αιιά ν ίδηνο ηα αμηνπνηεί γηα λα πνξεπζεί θαη λα επηλνήζεη ιύζεηο. Γελ είλαη ππεξβνιή λα ππνζηεξηρηεί όηη ν Καξαγθηόδεο σο ραξαθηήξαο παίδεη ξόιν πξνηύπνπ (model) δεκηνπξγηθνύ πξνζώπνπ, θάηη πνπ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο από εθπαηδεπηηθή άπνςε (Amabile, 1996). Η δσληαλή ζε ζρέζε κε ηε καγλεηνζθνπεκέλε παξάζηαζε Σν εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ πξνθάιεζε ηελ παξνύζα έξεπλα ήηαλ αλ ε παξαθνινύζεζε κηαο καγλεηνζθνπεκέλεο παξάζηαζεο Καξαγθηόδε από ηνπο καζεηέο αιινηώλεη ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ηνπο ζε ζρέζε κε ηε δσληαλή παξάζηαζε. Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηε δσληαλή ή ηελ καγλεηνζθνπεκέλε παξαθνινύζεζε κνπζηθώλ παξαζηάζεσλ πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Καη αξρήλ, γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο δσληαλέο κνπζηθέο εθδειώζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην ζηνηρείν ηνπ απηνζρεδηαζκνύ θαη ζε απηέο πνπ απιά αλαπαξάγνπλ κία έηνηκε, θαινζρεδηαζκέλε παξάζηαζε (Hamilton, 2003, Uidhir, 2007). ηηο πξώηεο, ε καγλεηνζθνπεκέλε αλακεηάδνζε δελ έρεη ηελ ίδηα αηζζεηηθή αμία κε ηε δσληαλή παξάζηαζε, θαζώο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακεηάδνζεο δελ ζπληεινύληαη νη ίδηεο ζπλζήθεο απηνζρεδηαζκνύ θαη δεκηνπξγηθήο παξαγσγήο. Η πεξίπησζε ηνπ Καξαγθηόδε είλαη κία από απηέο. Όζεο θνξέο θαη αλ ν θαξαγθηνδνπαίρηεο παίμεη ηελ ίδηα παξάζηαζε, δελ πξόθεηηαη λα ηελ απνδώζεη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε δύν έζησ από απηέο (Μπζηαθίδνπ, 1982, Κηνπξηζάθεο, 1983). Σν

7 ζηνηρείν ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ παξέκβαζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο ζεαηέο πξνθαιεί θάζε θνξά λέεο ιεθηηθέο ίζσο θαη δνκηθέο αιιαγέο ζηελ παξάζηαζε. ε κηα παξάζηαζε Καξαγθηόδε, ε αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλό επηδξά ζηελ ίδηα ηελ παξάζηαζε, θαζώο ν απζεληηθόο θαξαγθηνδνπαίρηεο δελ ζα κπνξνύζε λα παίμεη ρσξίο θνηλό. Σα δεδνκέλα απηά, σζηόζν, απνπζηάδνπλ από ηε καγλεηνζθνπεκέλε κεηάδνζε. ε όπνηα πνηόηεηα θαη αλ παξνπζηάδεηαη ε παξάζηαζε, ζίγνπξα ππάξρνπλ αηζζεηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε δσληαλή θαη ηε καγλεηνζθνπεκέλε παξαθνινύζεζε. Σν ζηνηρείν ηνπ εθήκεξνπ ζηηο δσληαλέο παξαζηάζεηο, εμάιινπ, πξνζδίδεη ηδηαίηεξε αηζζεηηθή ρξνηά ζε απηέο (Edidin, 1999). Η αίζζεζε όηη απηό πνπ παίδεηαη δελ είλαη δπλαηό λα μαλαπαηρηεί, ε απζεληηθή δεκηνπξγία ηεο ζηηγκήο ζηελ νπνία κεηέρεη ην θνηλό ρσξίο ηε δπλαηόηεηα επηζηξνθήο, έρεη ηδηαίηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα. ην ζέαηξν ε παξάζηαζε πξνζιακβάλεηαη από ην ζεαηή ηελ ώξα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζε παξόληα ρξόλν θαη δελ πθίζηαηαη κεηά ηε ιήμε ηεο. Αλ θηλεκαηνγξαθεζεί ή καγλεηνζθνπεζεί ην απνηέιεζκα αιινηώλεηαη θαζώο παξεκβάιινληαη άιινη δίαπινη ή θώδηθεο, αιιάδνπλ ηα ζεαηξηθά ζεκεία θαη ν ρώξνο (Άιθεζηηο, 1992). Οη ζεαηέο ηνπ Καξαγθηόδε αηζζάλνληαη πην έληνλε ηελ πξνζσπηθή ηνπο παξνπζία γλσξίδνληαο πσο ε παξάζηαζε είλαη κνλαδηθή θαη αλεπαλάιεπηε ζε αληίζεζε κε ηνπο ζεαηέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ μέξνπλ πσο ε παξάζηαζε είλαη θαηαγεγξακκέλε θαη κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη ζπλερώο κε παλνκνηόηππν ηξόπν (Πεηξήο, 1986). Ο κπεξληέο ιεηηνπξγεί σο δηαρσξηζηηθό πέπιν αλάκεζα ζε απηό πνπ πξνβάιιεηαη θαη ζηνπο παίρηεο, δεκηνπξγώληαο κπζηήξην πνπ δεζκεύεη ηελ πξνζνρή ησλ ζεαηώλ, νη νπνίνη πξνζπαζνύλ κε ηε θαληαζία ηνπο λα ηνλ δηαπεξάζνπλ γηα λα απνθαιύςνπλ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ πίζσ ηνπ (Ισάλλνπ, 1985, Gillies, 1993, Schohn, 1993). πλεπώο, ε καγλεηνζθνπεκέλε παξάζηαζε δε δηεγείξεη αλάινγα ηε θαληαζία ησλ ζεαηώλ. Έξεπλα Σηόρνη θαη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο Σθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο ηεο παξάζηαζεο ζεάηξνπ ζθηώλ-καξαγθηόδε ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. πγθεθξηκέλα, ζα δηεξεπλεζεί αλ ε δσληαλή ζε ζρέζε κε ηε καγλεηνζθνπεκέλε παξάζηαζε (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) επλνεί ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο ησλ παηδηώλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή).

8 Ωο θεληξηθή ππόζεζε ηεο έξεπλαο ηέζεθε πσο όηαλ νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ παξαθνινπζνύλ δσληαλά κηα παξάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ-καξαγθηόδε, ελεξγνπνηνύληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό νη δεκηνπξγηθέο ηνπο ηδηόηεηεο από όηαλ ηελ παξαθνινπζνύλ καγλεηνζθνπεκέλα. Τπνζέηνπκε, εηδηθόηεξα, όηη ε δσληαλή παξαθνινύζεζε ηεο παξάζηαζεο ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο λα δηαηππώζνπλ κεγαιύηεξν αξηζκό ηδεώλ (επρέξεηα) ζε αλνηθηά εξσηήκαηα απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (divergent thinking), από πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο ζθέςεο (επειημία) θαη πην αζπλήζηζηεο (πξσηνηππία). Ωο επηκέξνπο ππόζεζε ηέζεθε πσο ε δσληαλή παξαθνινύζεζε ζα πξνθαιέζεη ηελ αλάπηπμε πην ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην ζέαηξν ζθηώλ-καξαγθηόδε. Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο ηεο παξάζηαζεο ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ-καξαγθηόδε θαη ηεο νξζόηεηαο ησλ ππνζέζεσλ ζρεδηάζηεθε πεηξακαηηθή έξεπλα ζε πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο. Τα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο ηεο παξάζηαζεο ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ-καξαγθηόδε θαη ηεο νξζόηεηαο ησλ ππνζέζεσλ ζρεδηάζηεθε πεηξακαηηθή έξεπλα ζε πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο. Ωο δείγκα ηεο έξεπλαο αμηνπνηήζεθαλ νη 45 καζεηέο ησλ δύν ηκεκάησλ ηεο Έθηεο ηάμεο θεληξηθνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηεο Πάηξαο. (23 αγόξηα, 22 θνξίηζηα), νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε δύν ηζνδύλακεο νκάδεο (πεηξακαηηθή νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ). Σν ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θξίζεθε θαηάιιειν, επεηδή πιεξνύζε ηα θξηηήξηα γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο. Μεξηθά από απηά ήηαλ ε πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ απαηηνύζε ε δηδαθηηθή παξέκβαζε θαζώο θαη ε ζεηηθή δηάζεζε ησλ δαζθάισλ θαη ηνπ δηεπζπληή λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο. Η επηινγή έθηεο ηάμεο έγηλε δηόηη ζε απηό ην ζηάδην ςπρν-γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηα παηδηά επεμεξγάδνληαη θαη κε αθεξεκέλν ηξόπν ηα γλσζηηθά εξεζίζκαηα ησλ δνθηκαζηώλ δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο (Piaget) θαη κάιηζηα ρσξίο γισζζνινγηθά εκπόδηα.

9 Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ Η έξεπλα δηεμήρζε ζε ηξεηο θάζεηο. ηηο δύν πξώηεο, ηα ηκήκαηα παξέκεηλαλ ακηγή, ελώ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηξίηεο ρξεηάζηεθε λα δεκηνπξγεζνύλ δύν ηζνδύλακεο νκάδεο κε καζεηέο θαη από ηα δύν ηκήκαηα. Η δεκηνπξγία ησλ δύν ηζνδύλακσλ νκάδσλ έγηλε κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 1. Σελ ηθαλόηεηα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ηνπο ζε επίπεδν δπλακηθνύ. 2. Σηο εθηηκήζεηο ησλ δαζθάισλ γηα ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο. 3. Σν θύιν ησλ καζεηώλ. 4. Σελ εζληθή ηνπο θαηαγσγή. 5. Σηο εκπεηξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέαηξν ζθηώλ-καξαγθηόδε. ηελ πξώηε θάζε ηεο έξεπλαο νη δάζθαινη ησλ δύν ηκεκάησλ ζπκπιήξσζαλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα ηεο γιώζζαο, νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο γύξσ από ην ζέαηξν ζθηώλ-καξαγθηόδε θαη ρνξεγήζεθαλ ζηνπο καζεηέο ηα Torrance Test of Creative Thinking (Verbal form, 1987, 1990) πνπ θξίζεθαλ θαηάιιεια, επεηδή «κεηξνύλ» ην δεκηνπξγηθό δπλακηθό ησλ καζεηώλ αλεμάξηεηα από ην πεξηερόκελν ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο. ηε δεύηεξε θάζε ηεο έξεπλαο ζε θνηλό δίσξν γηα ηα δύν ηκήκαηα έγηλε κηα ζύληνκε παξέκβαζε ζρεηηθά κε ην ζέαηξν ζθηώλ-καξαγθηόδε από ηνλ έλαλ εθ ησλ εξεπλεηώλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί όζν ην δπλαηό θνηλή γλσζηηθή βάζε ησλ καζεηώλ γύξσ από ην ζπγθεθξηκέλν ζεαηξηθό είδνο. Σα βαζηθά ζεκεία απηήο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ: Παηρλίδη γλσξηκίαο κε ηνλ Καξαγθηόδε Η ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ - Καξαγθηόδε Σν επάγγεικα ηνπ θαξαγθηνδνπαίρηε Γλσξηκία κε ηηο θηγνύξεο θαη ην ξόιν ηνπο Η δνκή ησλ παξαζηάζεσλ θαη ν ηδηαίηεξνο ξόινο ηνπ Καξαγθηόδε Δκπέδσζε ηελ ηξίηε θάζε ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθαλ δύν ηζνδύλακεο νκάδεο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ. Η πξώηε νκάδα απνηέιεζε ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ε δεύηεξε ηελ νκάδα ειέγρνπ.

10 Η πεηξακαηηθή παξέκβαζε δηαθνξνπνηήζεθε γηα ηηο δύν νκάδεο. Σελ ίδηα δηδαθηηθή ώξα θαη ζε δηαθνξεηηθή αίζνπζα ε πεηξακαηηθή νκάδα παξαθνινύζεζε δσληαλή παξάζηαζε ζεάηξνπ ζθηώλ-καξαγθηόδε, ελώ ε νκάδα ειέγρνπ παξαθνινύζεζε ηελ ίδηα παξάζηαζε καγλεηνζθνπεκέλε. Τόζν ε δσληαλή όζν θαη ε καγλεηνζθνπεκέλε παξάζηαζε παίρηεθαλ από ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή πνπ έρεη ηελ απαηηνύκελε εκπεηξία ζηελ πξαγκαηνπνίεζε παξαζηάζεσλ ζεάηξνπ ζθηώλ- Καξαγθηόδε. πγθεθξηκέλα παξνπζηάζηεθε ην έξγν ηνπ Κώζηα Μάλνπ «Ο Καξαγθηόδεο Φαξκαθνπνηόο» (Ισάλλνπ, 1985). Σν έξγν επηιέρηεθε επεηδή έρεη μεθάζαξε ηελ θιαζηθή δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ παξαζηάζεσλ Καξαγθηόδε. ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο δόζεθε θαη ζηηο δύν νκάδεο ηεζη δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, κε αλνηθηά εξσηήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ηελ παξάζηαζε πνπ κόιηο παξαθνινύζεζαλ. Η δνκή ηνπ βαζίζηεθε ζην Σεζη Απνθιίλνπζαο Γεκηνπξγηθήο Έθθξαζεο (Σ.Α.Γ.Δ., Κνύζνπιαο 2003) πνπ θξίζεθε θαηάιιειν γηα ηελ έξεπλα, επεηδή ζπζρεηίδεη ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηερόκελα κηαο δηδαζθαιίαο ή κηαο παξνπζίαζεο. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηξεηο δνθηκαζίεο απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο (divergent thinking) νη νπνίεο βαζκνινγήζεθαλ σο πξνο ηξεηο γλσζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο: επρέξεηα (αξηζκόο δηαθνξεηηθώλ ηδεώλ), επειημία (αξηζκόο δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ ησλ ηδεώλ) θαη πξσηνηππία (αξηζκόο ηδεώλ πνπ εκθαλίζηεθε ζε κηθξή ζπρλόηεηα). Οη ηξεηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο έρνπλ πνιιαπιώο εξεπλεζεί θαη έρνπλ αθελόο εληαρζεί ζε εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Fishkin & Johnson, 1998, Κνύζνπιαο, 2003, 2004, 2008, Mouchiroud, Lubart, 2001, Torrance, 1987) αθεηέξνπ δε ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζε έξεπλεο σο κεηαβιεηέο κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο (Κνύζνπιαο, Μέγα, 2005, Puccio, Murdock, 1999, Runco, 1986, 1994, Treffinger, 2003). Τπνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ζε θάζε δηάζηαζε κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ 100 νξίδνληαο σο αλώηεξε ηηκή (100%) ηε κέγηζηε ηηκή πνπ ππνινγίζηεθε αλάκεζα ζηα ππνθείκελα. Ο κέζνο όξνο ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ έδσζε ηειηθά ην ζπλνιηθό δείθηε δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο. Οη ηξεηο δνθηκαζίεο είραλ ζπλήζε εξεπλεηηθή κνξθή. Πξόθεηηαη γηα ηξία αλνηθηά εξσηήκαηα, ην έλα από ηα νπνία δεηά ηελ παξαγσγή πνιιαπιώλ ηίηισλ γηα ην έξγν πνπ παξαθνινύζεζαλ, ην δεύηεξν δεηά ηελ παξαγσγή εξσηήζεσλ πάλσ ζε έλα αθαζόξηζην νπηηθό εξέζηζκα ζπλαθέο κε ην πεξηερόκελν ηεο εξεπλεηηθήο

11 παξέκβαζεο θαη ην ηξίην δεηά από ηα ππνθείκελα λα δηαηππώζνπλ πνιιαπιέο, πξσηόηππεο ηδέεο ζε κία θαληαζηηθή ππόζεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξσηήζεηο δηαηππώζεθαλ σο εμήο: Α) Πνηνπο άιινπο ηίηινπο ζα κπνξνύζεο λα ζθεθηείο γηα ηελ παξάζηαζε πνπ είδεο; Γξάςε όζνπο πεξηζζόηεξνπο θαη πξσηόηππνπο ηίηινπο κπνξείο. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο καζεηώλ: Ο Καξαγθηόδεο θαη ην θαξκαθείν πνπ θαίεη γιώζζεο. Έλα θαξκαθείν γηα κπειάδεο. Έλαο ηξειόο ηξειόο θαξκαθνπνηόο. Τν ζθόξδν, ηα θξεκκύδηα θαη ηα θάξκαθα. Ο Καξαγθηόδεο κπαθαινθαξκαθνπνηόο. Β) Γξάςε όιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ήζειεο λα μέξεηο πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδεηο κε βεβαηόηεηα ηη ζπκβαίλεη ζηελ εηθόλα. Μελ θάλεηο εξσηήζεηο πνπ κπνξνύλ λα απαληεζνύλ απιά θνηηώληαο ηελ εηθόλα. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο καζεηώλ: Σε πνηνλ αλήθεη απηόο ν ζθύινο; Τη ζπκβνιίδνπλ ηα πνπιηά; Μήπσο έρνπλ δσηθό ζπλέδξην; Σε πνηα παξάζηαζε αλήθνπλ νη θηγνύξεο; Πόζνη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη γηα λα παίμνπλ απηέο ηηο θηγνύξεο; Γ) Τη πηζηεύεηο όηη ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί, αλ ν Καξαγθηόδεο αλαιάκβαλε γηα κηα εβδνκάδα ην κνλαδηθό θαξκαθείν ελόο ρσξηνύ; Σθέςνπ όζεο πεξηζζόηεξεο θαη πξσηόηππεο ηδέεο κπνξείο θαη γξάς ηεο παξαθάησ. Δλδεηθηηθέο απαληήζεηο καζεηώλ: Οη πειάηεο επεηδή ζα θνβόληνπζαλ λα πάξνπλ θάξκαθα ζα έκελαλ άξξσζηνη.

12 Ο Καξαγθηόδεο ζα κεηακόξθσλε ην θαξκαθείν ζε καλάβηθν. Οη ζπληαγέο ησλ θαξκάθσλ ζα αιιάμνπλ νινθιεξσηηθά. Θα ηνλ έδησρλαλ κε ηηο θισηζηέο. Θα ηα πήγαηλε θαιά θαη ζα βξαβεπόηαλ. ην ίδην ηεζη ζπκπεξηιήθζεθε θαη κηα εξώηεζε κε ζθνπό λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο παξέκβαζεο ζηηο αξρηθέο ζηάζεηο ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην ζέαηξν ζθηώλ-καξαγθηόδε. Απνηειέζκαηα Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ην παθέην ζηαηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ SPSS (version 15.1). Έιεγρνο ηζνδπλακίαο νκάδσλ Αξρηθά ειέγρηεθε ε ηζνδπλακία, κε βάζε ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο, ησλ δύν νκάδσλ. Όπσο θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο 2 θαη 3 ε πεηξακαηηθή νκάδα θαη ε νκάδα ειέγρνπ είλαη ηζνδύλακεο, ρσξίο πνπζελά λα παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Πίλαθαο 1. Έιεγρνο ηζνδπλακίαο ησλ δύν νκάδσλ Οκάδεο Φύιν Δζληθόηεηα Βαζκόο ηάζε Αγόξηα Κνξίηζηα Διιεληθή Αιινδαπή Καζόινπ Λίγν Πνιύ Πάξα πνιύ Πεηξακαηηθή νκάδα (Ν=23) Οκάδα ειέγρνπ (Ν=22) Από ηελ αλάιπζή ηνπ δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο, αθνύ ζρεδόλ όια ηα παηδηά είραλ δεη δσληαλή θαη καγλεηνζθνπεκέλε παξάζηαζε ζεάηξνπ-ζθηώλ θαζώο θαη ηηο θηγνύξεο ηνπ.

13 Πίλαθαο 3. Αλάιπζε δηαθύκαλζεο θαη κ.ν. ησλ επηδόζεσλ ζην T.T.C.T. αλά νκάδα Οκάδεο Δπρέξεηα Δπειημία Πξσηνηππία Γεληθόο δείθηεο κ.ν. F p κ.ν. F p κ.ν. F p κ.ν. F p Πεηξακαηηθή νκάδα (Ν=23) 70,9 69,4 59,6 66,6 Οκάδα 0,12 0,736 0,04 0,847 0,51 0,481 0,20 0,658 ειέγρνπ (Ν=22) 69,7 68,8 57,5 65,4 Ωο πξνο ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ καζεηώλ ησλ δύν νκάδσλ ε αλάιπζε δηαθύκαλζεο (ANOVA) αλάκεζα ζηηο επηδόζεηο ηνπο ζην T.T.C.T. ηεζη αλά θαηεγνξία (επρέξεηα, επειημία, πξσηνηππία θαη ζπλνιηθό δείθηε) έδεημε όηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο. πγθεθξηκέλα, (πίλαθαο 3), ζηελ επρέξεηα ν κ.ν. ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είλαη 70,9 θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ 69,7 κε F=0,12 (p=0,736), ζηελ επειημία 69,4 θαη 68,8 κε F=0,04 (p =0,847) αληίζηνηρα, ζηελ πξσηνηππία 59,6 θαη 57,7 κε F=0,51 (p =0,481) θαη ζην γεληθό δείθηε 66,6 θαη 65,4 κε F=0,20 (p =0,658). Σπζρέηηζε ησλ επηδόζεσλ ζην T.T.C.T. θαη ζην Τ.Α.Γ.Δ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ Σ.Α.Γ.Δ. ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson κεηαμύ ησλ ππνθιηκάθσλ (επρέξεηα, επειημία, πξσηνηππία) θαζώο θαη γηα ην ζπλνιηθό δείθηε. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4 νη ζπζρεηίζεηο (γηα ηελ επρέξεηα r=0,50, γηα ηελ επειημία r=0,52, γηα ηελ πξσηνηππία r=0,47 θαη γηα ην ζπλνιηθό δείθηε r=0,61) είλαη όιεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p=0,000). Δπνκέλσο ηα δύν εξγαιεία θαίλεηαη λα κεηξνύλ παξαπιήζηεο δεκηνπξγηθέο ηθαλόηεηεο. Σν γεγνλόο όηη νη ηηκέο ζπζρέηηζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειέο, θξίλεηαη αλακελόκελν, θαζώο ην T.T.C.T. αμηνινγεί ην δεκηνπξγηθό δπλακηθό ησλ καζεηώλ, ελώ ην Σ.Α.Γ.Δ. αμηνινγεί ην βαζκό αμηνπνίεζεο ησλ δεκηνπξγηθώλ ηνπο ηδηνηήησλ πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (ηεο παξάζηαζεο ηνπ Καξαγθηόδε).

14 Πίλαθαο 4. πζρέηηζε ησλ επηδόζεσλ ζηηο θιίκαθεο T.T.C.T. θαη Σ.Α.Γ.Δ. T.T.C.T. - T.Α.Γ.Δ. επρέξεηα T.T.C.T. - T.Α.Γ.Δ. επειημία T.T.C.T. - T.Α.Γ.Δ. πξσηνηππία Σ.Α.Γ.Δ. ζπλνιηθόο δείθηεο πληειεζηήο ζπζρέηηζεο (Pearson) p 0,50 0,000 0,52 0,000 0,47 0,000 0,61 0,000 Σύγθξηζε ησλ νκάδσλ σο πξνο ηηο επηδόζεηο ηνπο ζην ηεζη δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο Πίλαθαο 5. Δπηδόζεηο ζηηο θιίκαθεο Σ.Α.Γ.Δ. αλά νκάδα Σ.Α.Γ.Δ. Οκάδα N Μέζε ηηκή Σππηθή Απόθιηζε Δπρέξεηα Δπειημία Πξσηνηππία πλνιηθόο δείθηεο πεηξακαηηθή 23 56, ,29691 ειέγρνπ 22 62, ,51788 ύλνιν 45 59, ,57626 πεηξακαηηθή 23 61, ,32172 ειέγρνπ 22 52, ,75444 ύλνιν 45 57, ,69595 πεηξακαηηθή 23 40, ,50207 ειέγρνπ 22 32, ,51872 ύλνιν 45 36, ,65869 πεηξακαηηθή 23 52, ,22316 ειέγρνπ 22 49, ,74643 ύλνιν 45 51, ,47252

15 ηνλ πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη νη κ.η. θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ αλά νκάδα ζηηο επηκέξνπο θιίκαθεο θαη ζην ζπλνιηθό δείθηε. Πίλαθαο 6. Αλάιπζε δηαθύκαλζεο ησλ επηδόζεσλ ζηηο θιίκαθεο Σ.Α.Γ.Δ. κεηαμύ ησλ αηόκσλ F p επρέξεηα 1,135 0,293 επειημία 4,620 0,037 πξσηνηππία 0,787 0,380 ζπλνιηθόο δείθηεο 0,368 0,547 ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δηαθύκαλζεο (ANOVA, F-test) κε ηνλ νπνίν δηεξεπλήζεθε αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο επηδόζεηο ησλ δύν νκάδσλ ζε θάζε θιίκαθα. ηελ θιίκαθα ηεο επρέξεηαο δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο επηδόζεηο ησλ δύν νκάδσλ (F=1,135 κε p=0,293).αληίζεηα, ζηελ επειημία ε ζηαηηζηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο επηδόζεηο ησλ δύν νκάδσλ είλαη ζεκαληηθή (F=4,620 κε p=0,037) θαη θαλεξώλεη πσο νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο παξήγαγαλ ηδέεο από πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο ζθέςεο. ηελ πξσηνηππία δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο επηδόζεηο ησλ δύν νκάδσλ (F=0,787 κε p=0,380). Παξαηεξώληαο όκσο ην ζρεηηθό ζηαηηζηηθό πίλαθα ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ αλά νκάδα δηαθαίλεηαη κηα ηάζε ππεξνρήο ησλ καζεηώλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο ζηελ παξαγσγή πξσηόηππσλ ηδεώλ. πγθεθξηκέλα, ζέηνληαο σο βάζε ην 42,86, πνπ είλαη θνηλό θαη γηα ηηο δύν νκάδεο θαη βξίζθεηαη θνληά ζηε κέζε ηεο θαηαλνκήο, πάλσ από απηή βξίζθνληαη 9 καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο (39,13% ηεο νκάδαο), ελώ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ νη αληίζηνηρνη καζεηέο είλαη 3 (13,04% ηεο νκάδαο). Σέινο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ην ζπλνιηθό δείθηε (F=0,368 κε p=0,547). Δπνκέλσο επαιεζεύεηαη ε ππόζεζή καο κόλν σο πξνο ηελ επειημία, δειαδή όηη ε παξαθνινύζεζε ηεο δσληαλήο παξάζηαζεο βνήζεζε ηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο λα παξάγνπλ ηδέεο ζηα εξσηήκαηα αλνηρηνύ ηύπνπ ηνπ Σ.Α.Γ.Δ. από πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο ζθέςεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ παξαθνινύζεζαλ ηελ παξάζηαζε καγλεηνζθνπεκέλε.

16 Έιεγρνο ηεο ζηάζεο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζην ελδερόκελν παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο Καξαγθηόδε Πξηλ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε είρε δνζεί εξσηεκαηνιόγην γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζην ζέαηξν ζθηώλ κέζσ ηεο εξώηεζεο: Πόζο ζε ενθοςζιάζει η πιθανόηηηα να παπακολοςθήζειρ μια καλή παπάζηαζη Καπαγκιόζη; ηηο απαληήζεηο ηνπο νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο (17 καζεηέο από θάζε νκάδα) είραλ δειώζεη όηη ελζνπζηάδνληαη αξθεηά ή πάξα πνιύ ζην ελδερόκελν λα παξαθνινπζήζνπλ κηα θαιή παξάζηαζε Καξαγθηόδε. ην ίδην εξώηεκα, κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ησλ παξαζηάζεσλ, ελώ ζηελ νκάδα ειέγρνπ παξέκεηλαλ 17 νη καζεηέο κε ηε ζεηηθή ζηάζε, ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα 21 ζηνπο 23 καζεηέο δήισζαλ «αξθεηά» ή «πάξα πνιύ» ζην ελδερόκελν παξαθνινύζεζεο κηαο παξάζηαζεο Καξαγθηόδε. Η αύμεζε απηή δελ είλαη σζηόζν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, όπσο έδεημε ην κε παξακεηξηθό ηεζη ηνπ Wilcoxon (Z=0,979 κε p=0,327), δείρλεη όκσο κηα ηάζε ζηνπο καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο δσληαλήο παξαθνινύζεζεο παξάζηαζεο Καξαγθηόδε ζηελ επηζπκία παξαθνινύζεζεο κηαο λέαο παξάζηαζεο. Σπκπεξάζκαηα Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαίσζαλ ελ κέξεη ηελ θεληξηθή ππόζεζε. Γηαπηζηώζεθε επίδξαζε ηεο δσληαλήο παξάζηαζεο ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ ζηελ θιίκαθα ηεο επειημίαο ηεο ζθέςεο, σζηόζν ε επρέξεηα θαη ε πξσηνηππία ησλ ηδεώλ δε θάλεθε λα επεξεάδνληαη από ην δηαθνξεηηθό ηξόπν παξαθνινύζεζεο ηεο παξάζηαζεο. Σν γεγνλόο όκσο όηη έζησ κία από ηηο ηξεηο εξεπλώκελεο δηαζηάζεηο ηεο απνθιίλνπζαο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαηαδεηθλύεη όηη ε δσληαλή ζε ζρέζε κε ηε καγλεηνζθνπεκέλε παξαθνινύζεζε ηεο παξάζηαζεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηδξάζεη ζεηηθόηεξα ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ. Η κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο δηαζηάζεηο ηεο επρέξεηαο θαη ηεο πξσηνηππίαο απνηειεί πξάγκαηη ελδηαθέξνλ ζεκείν ησλ απνηειεζκάησλ. Μειεηώληαο αλαιπηηθά ηηο επηδόζεηο όισλ ησλ παηδηώλ θαη ζηηο δύν νκάδεο, σο πξνο ηελ επρέξεηα ησλ ηδεώλ νπζηαζηηθά δελ ππήξμε θακία δηαθνξνπνίεζε, ελώ σο πξνο ηελ πξσηνηππία ησλ ηδεώλ ππήξρε ζεκαληηθόο αξηζκόο παηδηώλ από ηελ πεηξακαηηθή νκάδα πνπ είραλ ηδηαίηεξα πςειέο επηδόζεηο ζε ζρέζε κε ην κέζν όξν ησλ επηδόζεσλ

17 όισλ ησλ παηδηώλ, αιιά θαζώο απηή ε δηαθνξνπνίεζε δελ θαηαλεκήζεθε ζε όιν ην δείγκα, δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Πηζαλώο, αλ ην δείγκα ήηαλ κεγαιύηεξν, ζα εκθαληδόηαλ κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα απηή ε επίδξαζε θαη ζηε δηάζηαζε ηεο πξσηνηππίαο. Πηζαλώο, σζηόζν, ε δσληαλή παξαθνινύζεζε ηεο παξάζηαζεο λα επεξεάδεη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο παηδηώλ σο πξνο ηελ πξσηνηππία ηεο ζθέςεο, θάηη πνπ αμίδεη λα δηεξεπλεζεί ζε επόκελε έξεπλα. Μπνξνύκε, ηέινο, λα ππνζέζνπκε, όηη θπξίσο ε δηάζηαζε ηεο επρέξεηαο ησλ ηδεώλ λα έρεη λα θάλεη πεξηζζόηεξν κε ην πεξηερόκελνη ηεο παξάζηαζεο πνπ ήηαλ θνηλό γηα ηηο δύν νκάδεο θαη όρη κε ηνλ ηξόπν πξνβνιήο ηεο. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πξνηείλεηαη λα εληζρπζεί ε παξνπζία ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν κε ηελ παξαθνινύζεζε από ηνπο καζεηέο δσληαλώλ παξαζηάζεσλ Καξαγθηόδε πνπ ζα παξνπζηάδνληαη από επαγγεικαηίεο θαξαγθηνδνπαίρηεο ή παηδαγσγνύο εκςπρσηέο. ε ζρέζε κε ηνπο παηδαγσγνύο εκςπρσηέο ζα ήηαλ ρξήζηκε ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ηνπο θαηάξηηζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ σο κέξνο ηεο ζεαηξηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ήδε δηδάζθνληαη ή κε ηε κνξθή ζπκπιεξσκαηηθώλ ζεκηλαξίσλ. Δπηπιένλ ζεσξνύκε πσο από ηε ζπλνιηθόηεξε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ-καξαγθηόδε κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ κεγαιύηεξα νθέιε κέζα από θαηάιιεια δηακνξθσκέλα πξνγξάκκαηα πνπ ζα πινπνηνύληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηίεο θαξαγθηνδνπαίρηεο. Βηβιηνγξαθία Άιθεζηηο, (1992). Kοςκλο-θέαηπο ζκιών, Αζήλα: Άιθεζηηο Amabile, T.M. (1996). Creativity in Context. Colorado: Westview Press. Αλαγλσζηόπνπινο, Β. Γ. (επηκέιεηα) (2003). Θέαηπο ζκιών και εκπαίδεςζη, Αζήλα: Καζηαληώηεο Αλδξεάδεο, Γ. (2000). Ο Καπαγκιόζηρ ηαξιδεύει: 1η Διεθνήρ Σςνάνηηζη Θεάηπος Σκιών. Γήκνο Παηξέσλ - ΓΔΠΑΠ, Πάηξα. Csikszentmihalyi, M. (1999). Implications of a Systems Perspective for the Study of Creativity. In R. Sternberg (Ed.), Handbook of creativity (pp ). Cambridge, England: Cambridge University Press. Dolci, M. (1993). «Σα παηδηά θαη ε ζθηά ηνπο», ην. Γακηαλάθνο (επηκ.) Θέαηπο ζκιών: Παπάδοζη και νευηεπικόηηηα, ( ), Αζήλα: Πιέζξνλ. Editin, A. (1999). Three kinds of recording and the metaphysics of music. British Journal of Aesthetics, Vol. 49, No 1, p

18 Fishkin, A.S., & Johnson, A.S. (1998). Who is creative? Identifying children s creative abilities, Roeper Review, 21(1), Gardner, H., & Wolf, C. (1994). The fruits of asynchrony: a psychological examination of Gilles, A. (1993). «Μηα ζεκεηνινγηθή καηηά ζην ζέαηξν ζθηώλ ηεο δύζεο», ην. Γακηαλάθνο (επηκ.) Θέαηπο ζκιών: Παπάδοζη και νευηεπικόηηηα, ( ), Αζήλα: Πιέζξνλ. Gruber, H.E. & Davis, S.N. (1988). Inching our way up Mount Olympus: the evolving-systems approach to creative thinking. In R.J. Sternberg (Ed.), The nature of creativity: contemporary psychological perspectives (pp ). Cambridge, England: Cambridge University Press. Guilford, J.P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5, Hamilton, A. (2003). The art recording and the aesthetics of perfection. British Journal of Aesthetics, Vol. 43, No 4, p Ισάλλνπ, Γ., (1985). (Δπηκέιεηα), Ο Καπαγκιόζηρ. Σόκνο Α, Αζήλα: Δξκήο. Καΐκεο, Σ. (1990). Καπαγκιόζηρ: Η απσαία κυμυδία ζηην τςσή ηος θεάηπος ζκιών (κηθξ.- επηκ. Μέθθαο, Κ & Μήιηαο, Σ.). Αζήλα: Γαβξειίδεο. Καιιέξγεο, Η. Δ. (2003). Καξαγθηόδεο θαη παηδηθή ςπρή. ην Β.Γ. Αλαγλσζηόπνπινο (επ.) Θέαηπο ζκιών και εκπαίδεςζη, ζ , Αζήλα: Καζηαληώηεο. Kim, S.K. (1990). Essence of creativity: a guide to tackling difficult problems. Oxford: Oxford University Press. Κηνπξηζάθεο, Γ. (1983). Πποθοπική παπάδοζη και ομαδική δημιοςπγία: Το παπάδειγμα ηος Καπαγκιόζη. Αζήλα: Κέδξνο. Κηνπξηζάθεο, Γ. (1996). Πποθοπική παπάδοζη και ομαδική δημιοςπγία. Το παπάδειγμα ηος Καπαγκιόζη, Αζήλα: Κέδξνο. Κνιηάδεο, Δ.Α. (2002). Γνυζηική τςσολογία, γνυζηική νεςποεπιζηήμη και εκπαιδεςηική ππάξη. Γ ηόκνο, Αζήλα. Κνύζνπιαο, Φ. (2003). Η επίδπαζη ηηρ διαθεμαηικήρ διδαζκαλίαρ ζηην αποκλίνοςζα δημιοςπγική ζκέτη ηυν μαθηηών ηος δημοηικού ζσολείος. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Κνύζνπιαο, Φ. (2004). «Έιεγρνο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο δνθηκαζηώλ αμηνιόγεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο», απνηειέζκαηα έξεπλαο ζην Πανελλήνιο Σςνέδπιο Γνυζηικήρ Ψςσολογίαρ ηηρ ΕΛ.Ψ.Ε.: «Η γνυζηική τςσολογία ζήμεπα, γέθςπερ για ηη μελέηη ηηρ νόηζηρ», Αιεμαλδξνύπνιε, 4-7 Ννεκβξίνπ. Κνύζνπιαο, Φ. & Μέγα, Γ. (2005). Γιώζζα θαη Σέρλε: πξόηαζε γηα δεκηνπξγηθή δηδαζθαιία, Έξεπλα ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Παιδαγυγική Επιθεώπηζη, 40, Κνύζνπιαο, Φ. (2006). Ο ξόινο ηεο έληαζεο ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη ε αμηνπνίεζή ηεο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ζηε ζρνιηθή ηάμε, Ψςσολογία, 13(1), ζ Kousoulas, F. (2008). The Interplay of Creative Behavior, Divergent Thinking and Knowledge Base in Students Creative Expression during Learning Activity, Creativity Research Journal, in press. Λαδνγηάλλε, Γ. (2000). Η παξάδνζε ηνπ ζεάηξνπ ζθηώλ ζηε δξακαηνπξγία γηα παηδηά, Διαδπομέρ, 59, Mouchiroud, C. and Lubart, T. (2001). Children s original thinking: an empirical examination of alternative measures derived from divergent thinking tasks. Journal of Genetic Psychology, 162(4),

19 Μπηξήο, Κ. (1952). Ο Καξαγθηόδεο, ειιεληθό ιατθό ζέαηξν, Νέα Εζηία, Σόκνο 52, Σεύρνο , Αζήλα. Murdock, M.C. & Ganim, R.M. (1993). The relationship between creativity and humor: Integration and incongruity. Journal of Creative Behavior, 27(1), Μπζηαθίδνπ, Α. (1982). Karagoz, ηο Θέαηπο Σκιών ζηην Ελλάδα και ζηην Τοςπκία, Νέα Διιεληθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα: εθδνηηθή Δξκήο Δ.Π.Δ. Ξαλζάθνπ, Γ. (1998). Η δημιοςπγικόηηηα ζηο ζσολείο. Αζήλα: Διιεληθά γξάκκαηα. Πεηξήο, Γ. (1986). Ο Καπαγκιόζηρ: Δοκίμιο κοινυνιολογικό. Αζήλα: Γλώζε. Piaget. J. (1958). Η ςπρνινγία ηεο λνεκνζύλεο (κεηάθξαζε Ράιιε), Αζήλα: Αζελά. Πνύρλεξ, Β. (1994). Ο Καξαγθηόδεο θαη ε παηδεπηηθή ηνπ δηάζηαζε, Απότειρ: πεπιοδική έκδοζη ηος Σςλλόγος Εκπαιδεςηικών Λειηοςπγών ηος Κολλεγίος Αθηνών, 8, Πνύρλεξ, Β. (2008). «Θέαηξν θαη εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα» Εκπαίδεςζη και θέαηπο, Σ. 9, ζ Puccio, G.J. & Murdock M.C. (Eds.). (1999). Creativity assessment. readings and resources. New York: Creative Education Foundation Press. Runco, M.A. (1986). Flexibility and originality in children s divergent thinking. Journal of Psychology, 120(4), Runco, M.A. (1993). Cognitive and psychometric issues in creativity research. In: S. G. Isaksen, M. C. Murdock, R. L. Firestien, and D. J. Treffinger (Eds.), Understanding and recognizing creativity: Emergence of a discipline (pp ). Norwood, NJ: Ablex. Runco, M.A. (1994). Creativity and its Discontents. In M.P. Shaw, and M.A. Runco, (Eds.), Creativity and affect. (pp ). Norwood, NJ: Ablex. Schohn, R. (1993). «Σν ειιεληθό ζέαηξν ζθηώλ θαη ην παξαδνζηαθό θνηλό: πκβνιή ζηελ έξεπλα γηα ην κέιινλ ηνπ ζεάηξνπ», ην. Γακηαλάθνο (επηκ.) Θέαηπο ζκιών: Παπάδοζη και νευηεπικόηηηα, ( ), Πιέζξνλ, Αζήλα. Shaw, M.P. & Runco, M.A. (Eds.), (1994). Creativity and affect. Norwood, NJ: Ablex. Sternberg, R.J., & Lubart, T.I. (1991). An investment theory of creativity and its development. Human Development, 34(1), Sternberg, R.J. (Ed.), (1999). Handbook of creativity, Cambridge, England: Cambridge University Press. Sternberg, R. J., & Williams, W. M. (2001). Teaching for creativity: Two dozen tips. In R. D. Small & A. P. Thomas (Eds.), Plain talk about education (pp ). Covington, LA: Center for Development and Learning. Taylor, C.W. (1988). Various approaches to and definitions of creativity. In R.J. Sternberg (Ed.), The nature of creativity (pp ). New York: Cambridge University Press. Tighe, E., Picariello, M.L. and Amabile, T.M. (2003). Environmental Influences on Motivation and Creativity in the Classroom. In J. Houtz, (Ed.), The educational psychology of creativity (pp ). Cresskill, NJ: Hampton. Torrance, E. P. (1987). The Torrance Tests of Creative Thinking. Bensenville, IL: Scholastic Testing Press. Torrance, E.P. (1990). Torrance Tests of Creative Thinking. Manual for Scoring and Interpreting Results, Verbal, Forms A and B. Illinois: Scholastic Testing Service. Torrance, E.P. (1992). Torrance Tests of Creative Thinking. Streamlined Scoring Guide, Figural A and B. Illinois: Scholastic Testing Service.

20 Treffinger, D. J. (2003). Assessment and measurement in creativity and creative problem solving. In: J. Houtz (ed.), The educational psychology of creativity (pp.59-93). Cresskill, NJ: Hampton. Uidhir, C. (2007). Recordings as performances. British Journal of Aesthetics, Vol. 47, No 3, p Ward, T.B., Smith, S.M. & Vaid J. (2001). Creative Thought: An investigation of conceptual structures and processes. Washington: American Psychological Association. Woodman, R.W., & Schoenfeldt, L.F. (1990). An interactionist model for creative behavior. Journal of Creative Behavior, 24,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή

Διδακτική των Μαθηματικών Ι. Εηζαγσγή Διδακτική των Μαθηματικών Ι Εηζαγσγή Σύντομα ζα θιεζείηε λα δηδάμεηε καζεκαηηθά ζηελ ηάμε ηνπ λεπηαγσγείνπ Ο ηξόπνο πνπ ζρεδηάδνπκε ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, νη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε, νη απαληήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα