ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί Κατά την έννοια του παρόντος παραρτήµατος νοούνται ως : (α) «κατασκευή ή παρασκευή» κάθε µορφή κατεργασίας ή µεταποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της συναρµολόγησης ή ακόµη και ειδικών εργασιών (β) «ύλη», όλες οι µορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, µερών κ.λπ., που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 1

2 (γ) «προϊόν» το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόµη και αν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία (δ) «εµπορεύµατα» τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα (ε) «δασµολογητέα αξία», η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συµφωνίας περί της εφαρµογής του άρθρου VII της Γενικής Συµφωνίας ασµών και Εµπορίου του 1994 (συµφωνία ΠΟΕ για τη δασµολογητέα αξία) (στ) «τιµή εκ του εργοστασίου», η εργοστασιακή τιµή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή µεταποίηση στην Κοινότητα ή τη Χιλή, υπό τον όρο ότι η τιµή περιλαµβάνει τουλάχιστον την αξία όλων των υλών που χρησιµοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος (ζ) «αξία υλών», η δασµολογητέα αξία κατά τη στιγµή εισαγωγής των µη καταγόµενων υλών που χρησιµοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιµη τιµή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στη Χιλή ή στην Κοινότητα (η) «αξία καταγόµενων υλών», η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρµόζεται κατ' αναλογία CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 2

3 (θ) «κεφάλαια» και «κλάσεις» τα κεφάλαια (διψήφιοι κωδικοί) και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιµοποιούνται στην ονοµατολογία, η οποία αποτελεί το εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης εµπορευµάτων, που αναφέρεται στο παρόν παράρτηµα ως «εναρµονισµένο σύστηµα» ή «ΕΣ» (ι) ο όρος «κατατασσόµενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε µία συγκεκριµένη κλάση (κ) «αποστολή εµπορευµάτων» τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο µεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη µεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιµολόγιο (λ) «προτιµησιακή δασµολογική µεταχείριση» ο δασµός που επιβάλλεται σε εµπόρευµα καταγωγής σύµφωνα µε το Μέρος IV τίτλος ΙΙ της παρούσας συµφωνίας (µ) «τελωνειακή αρχή ή αρµόδια δηµόσια αρχή», η τελωνειακή αρχή της Κοινότητας και η «Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales» (DIRECON) tου υπουργείου εξωτερικών σχέσεων της Χιλής. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 3

4 ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΑΡΘΡΟ 2 Γενικές διατάξεις 1. Για την εφαρµογή του µέρους IV τίτλος ΙΙ της παρούσας συµφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας : (α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 (β) τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στην Κοινότητα επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5 2. Για την εφαρµογή του µέρους IV τίτλος ΙΙ της παρούσας συµφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Χιλής : CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 4

5 (α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Χιλή, κατά την έννοια του άρθρου 4 (β) τα προϊόντα που παράγονται στη Χιλή και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στη Χιλή επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5. ΑΡΘΡΟ 3 ιµερής σώρευση καταγωγής 1. Οι ύλες καταγωγής Κοινότητας θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Χιλής όταν ενσωµατώνονται σε προϊόν που παράγεται στη Χιλή. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις, υπό τον όρο όµως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή µεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο Τα προϊόντα καταγωγής Χιλής θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας όταν ενσωµατώνονται σε προϊόν που παράγεται στην Κοινότητα. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις, υπό τον όρο όµως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή µεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 5

6 ΑΡΘΡΟ 4 Προϊόντα παραγόµενα εξ ολοκλήρου 1. Θεωρούνται ως «παραγόµενα εξ ολοκλήρου» είτε στην Κοινότητα είτε στη Χιλή : (α) τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός τους ή από το θαλάσσιο ή ωκεάνειο βυθό τους (β) τα φυτικά προϊόντα τα συγκοµιζόµενα σ αυτές (γ) τα ζώντα ζώα τα γεννώµενα και εκτρεφόµενα σ αυτές (δ) τα προϊόντα τα προερχόµενα από ζώντα ζώα, τα οποία εκτρέφονται σ αυτές (ε) τα προϊόντα της θήρας που ασκείται σ αυτές (στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας, θήρας και άλλα θαλάσσια προϊόντα, που εξάγονται από τη θάλασσα µε τα πλοία τους 1 (ζ) τα προϊόντα που κατασκευάζονται επί των πλοίων-εργοστασίων τους, αποκλειστικώς από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) 1 Εφόσον κάθε µεταφορά κυριαρχικών δικαιωµάτων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο, υπόκειται σε διαπραγµατεύσεις, η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται σε προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και σε άλλα προϊόντα που αλιεύονται από τη θάλασσα από πλοία της Κοινότητας στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Χιλής ή σε προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που αλιεύονται από τη θάλασσα από πλοία της Χιλής στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη των κρατών µελών της Κοινότητας. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 6

7 (η) τα άχρηστα είδη που έχουν συλλεγεί στις χώρες αυτές και δεν µπορούν να χρησιµεύσουν παρά µόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών ή για τη χρήσης τους ως αποβλήτων (θ) τα απόβλητα και απορρίµµατα τα προερχόµενα από βιοµηχανικές εργασίες οι οποίες πραγµατοποιούνται σ αυτές (ι) τα προϊόντα που εξάγονται από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος που βρίσκεται εκτός των χωρικών τους υδάτων, εφόσον έχουν το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους (κ) τα εµπορεύµατα τα παραγόµενα σ' αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι). 2. Οι όροι «πλοία τους» και «πλοίων-εργοστασίων τους» στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) αφορούν µόνο τα πλοία και πλοία-εργοστάσια, τα οποία : (α) είναι νηολογηµένα ή εγγεγραµµένα στη Χιλή ή σε κράτος µέλος της Κοινότητας, (β) τα οποία φέρουν σηµαία της Χιλής ή κράτους µέλους της Κοινότητας 3. Εκτός από τις απαιτήσεις που παρατίθενται στην παράγραφο 2, τα προϊόντα που παράγονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) θεωρείται ότι παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα ή στη Χιλή όταν τα πλοία και πλοία-εργοστάσια αυτών : CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 7

8 (α) ανήκουν : (i) κατά ποσοστό 50 τοις εκατό τουλάχιστον, σε υπηκόους των κρατών µελών της Κοινότητας ή της Χιλής, ή (ii) σε προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη µέλη της Κοινότητας ή στη Χιλή, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συµβουλίου και η πλειονότητα των µελών των εν λόγω συµβουλίων είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Κοινότητας ή της Χιλής και της οποίας το ήµισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σ αυτά τα κράτη ή σε δηµόσιους οργανισµούς ή σε υπηκόους των εν λόγω κρατών ή (iii) σε εταιρεία άλλη από αυτές που αναφέρονται στο σηµείο ii) που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη µέλη της Κοινότητας ή στη Χιλή, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συµβουλίου και η πλειονότητα των µελών των εν λόγω συµβουλίων είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Κοινότητας ή της Χιλής και (β) των οποίων ο κυβερνήτης και το 75% τουλάχιστον του πληρώµατος, των αξιωµατικών συµπεριλαµβανοµένων, είναι υπήκοοι κράτους µέλους της Κοινότητας ή της Χιλής. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 8

9 ΑΡΘΡΟ 5 Επαρκώς επεξεργασµένα ή µεταποιηµένα προϊόντα 1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή µεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα ΙΙ. Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συµφωνία, την επεξεργασία ή τη µεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρµόζονται µόνο σε σχέση µε αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στο προσάρτηµα ΙΙ, χρησιµοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν που προκύπτει δεν ισχύουν και ως προς το προϊόν που ενσωµατώνεται και δεν λαµβάνονται υπόψη οι µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν, ενδεχοµένως, για την κατασκευή του. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 9

10 2. Παρά την παράγραφο 1, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και απαριθµούνται στο προσάρτηµα ΙΙ (α) θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή µεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαµβάνεται στο εν λόγω προσάρτηµα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν επί τρία έτη µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας. 3. Παρά τις παραγράφους 1 και 2, οι µη καταγόµενες ύλες που, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προσάρτηµα ΙΙ ή στο προσάρτηµα ΙΙ (α), δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή προϊόντος, µπορούν, ωστόσο, να χρησιµοποιηθούν υπό τον όρο ότι : (α) η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 10 τοις εκατό της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (β) µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, δεν σηµειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στο προσάρτηµα ΙΙ ή στο προσάρτηµα ΙΙ (α) για τη µέγιστη αξία των µη καταγόµενων υλών. Με την επιφύλαξη των σηµειώσεων 5 και 6 του προσαρτήµατος Ι, η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρµονισµένου συστήµατος. 4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται µε εξαίρεση τα οριζόµενα στο άρθρο 6. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 10

11 ΑΡΘΡΟ 6 Ανεπαρκής επεξεργασία ή µεταποίηση 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή µεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόµενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5 : (α) εργασίες που διασφαλίζουν τη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση (β) οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεµάτων (γ) πλύση, καθαρισµός αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωµάτων ή άλλων επικαλύψεων (δ) σιδέρωµα µε σίδερο ή πρέσα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ε) απλές εργασίες βαφής και στιλβώµατος (στ) αποφλοίωση, µερική ή ολική λεύκανση, στίλβωµα, γυάλισµα δηµητριακών και ρυζιού (ζ) εργασίες για το χρωµατισµό ζάχαρης και την παρασκευή κύβων ζάχαρης CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 11

12 (η) καθαρισµός, αφαίρεση των κουκουτσιών και αποφλοίωση, φρούτων, καρπών και λαχανικών (θ) ακόνισµα, απλή λείανση ή απλή κοπή (ι) διαχωρισµός, κοσκίνισµα, διαλογή, ταξινόµηση, υπαγωγή σε ποιότητες, συνδυασµοί (συµπεριλαµβανοµένης της σύνθεσης σειρών εµπορευµάτων) (κ) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας (λ) η επίθεση ή εκτύπωση πάνω στα ίδια τα προϊόντα, ή στις συσκευασίες τους, σηµάτων, ετικετών, λογοτύπων ή άλλων παρόµοιων διακριτικών σηµείων (µ) απλή ανάµειξη προϊόντων του ίδιου ή διαφορετικού είδους (ν) απλή συνένωση µερών για την κατασκευή ενός πλήρους προϊόντος ή αποσυναρµολόγηση προϊόντων σε τεµάχια (ξ) εργασίες ο µόνος σκοπός των οποίων είναι να διευκολυνθεί η φόρτωση (ο) η σώρευση δύο ή περισσότερων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ξ) π) η σφαγή ζώων. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 12

13 2. Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός της Κοινότητας ή της Χιλής σε συγκεκριµένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται, όταν πρόκειται να οριστεί αν η πραγµατοποιηθείσα επεξεργασία ή µεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1. ΑΡΘΡΟ 7 Μονάδα χαρακτηρισµού 1. Η µονάδα χαρακτηρισµού για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος συνίσταται σε ένα συγκεκριµένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η µονάδα βάσης για τον προσδιορισµό της κατάταξης σύµφωνα µε την ονοµατολογία του εναρµονισµένου συστήµατος. Σύµφωνα µε αυτά : (α) όταν ένα προϊόν αποτελούµενο από οµάδα ή από σύνολο συναρµολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύµφωνα µε το εναρµονισµένο σύστηµα, σε µία µόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη µονάδα χαρακτηρισµού (β) όταν µια αποστολή αποτελείται από ορισµένα πανοµοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρµονισµένου συστήµατος, κάθε προϊόν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 13

14 2. Όταν, κατ εφαρµογή του γενικού κανόνα 5 του εναρµονισµένου συστήµατος, οι συσκευασίες κατατάσσονται µε τα εµπορεύµατα που περιέχουν, τότε θεωρείται ότι αποτελούν σύνολο µε αυτά τα εµπορεύµατα για τον προσδιορισµό της καταγωγής. Οποιαδήποτε άλλη συσκευασία δεν λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της καταγωγής. ΑΡΘΡΟ 8 Εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία Τα εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται µαζί µε ένα είδος εξοπλισµού, µηχανή, συσκευή ή όχηµα : και αποτελούν µέρος του κανονικού τους εξοπλισµού και συµπεριλαµβάνονται στην τιµή του τελευταίου, ή δεν τιµολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο µε το εν λόγω υλικό, τη µηχανή, τη συσκευή ή το όχηµα. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 14

15 ΑΡΘΡΟ 9 Συνδυασµοί Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρµονισµένου συστήµατος, οι συνδυασµοί εµπορευµάτων θεωρούνται ως καταγόµενα προϊόντα, όταν όλα τα συστατικά µέρη τους είναι καταγόµενα. Εντούτοις, συνδυασµός εµπορευµάτων αποτελούµενος από καταγόµενα και µη είδη θεωρείται στο σύνολό του καταγόµενος, υπό τον όρο ότι η αξία των µη καταγόµενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15% της τιµής εκ του εργοστασίου του συνδυασµού. ΑΡΘΡΟ 10 Ουδέτερα στοιχεία Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των παρακάτω που χρησιµοποιούνται, ενδεχοµένως, για την παραγωγή του : (α) της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίµων (β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 15

16 (γ) των µηχανηµάτων και εργαλείων (δ) των εµπορευµάτων που δεν υπεισέρχονται και δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 16

17 ΤΙΤΛΟΣ III Ε ΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 11 Αρχή της εδαφικότητας 1. Οι όροι του τίτλου II σχετικά µε την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στην Κοινότητα ή τη Χιλή. 2. Αν καταγόµενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή τη Χιλή προς µία άλλη χώρα, επανεισαχθούν πρέπει να θεωρούνται ως µη καταγόµενα, εκτός εάν µπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι : (α) τα επανεισαγόµενα εµπορεύµατα είναι τα ίδια µε τα εµπορεύµατα που εξήχθησαν και (β) δεν έχουν υποστεί καµία εργασία πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 17

18 ΑΡΘΡΟ 12 Απευθείας µεταφορά 1. Η προτιµησιακή µεταχείριση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας εφαρµόζεται αποκλειστικά στα εµπορεύµατα που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος παραρτήµατος και µεταφέρονται απευθείας µεταξύ της Χιλής και της Κοινότητας. Ωστόσο, εµπορεύµατα που αποτελούν µία αποστολή είναι δυνατό να µεταφέρονται µέσω άλλων εδαφών µε, ενδεχοµένως, µεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ αυτό το έδαφος, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παραµένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαµετακόµισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. 2. Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκοµίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής : (α) ενιαία φορτωτική που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής µέσω της χώρας διαµετακόµισης ή (β) βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαµετακόµισης και η οποία : (i) παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 18

19 (ii) αναφέρει τις ηµεροµηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόµατα των πλοίων ή άλλων µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν και (iii) πιστοποιεί τις συνθήκες, υπό τις οποίες τα εµπορεύµατα παρέµειναν στη χώρα διαµετακόµισης ή (γ) ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο. ΑΡΘΡΟ 13 Εκθέσεις 1. Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συµµετάσχουν σε έκθεση σε χώρα εκτός της Κοινότητας ή της Χιλής και στη συνέχεια πωλούνται µετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα ή στη Χιλή, εµπίπτουν κατά την εισαγωγή στις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά ικανοποιητικό τρόπο ότι : (α) εξαγωγέας απέστειλε τα εµπορεύµατα αυτά από την Κοινότητα ή τη Χιλή στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε εκεί CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 19

20 (β) ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα µεταβίβασε κατά άλλον τρόπο σε πρόσωπο στην Κοινότητα ή τη Χιλή (γ) τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αµέσως µετά στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση (δ) τα προϊόντα, από τη στιγµή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριµένη έκθεση. και (ε) τα προϊόντα παρέµειναν κατά τη διάρκεια της έκθεσης υπό τελωνειακό έλεγχο. 2. Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του τίτλου V και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η επωνυµία και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συµπληρωµατικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά µε τη φύση των προϊόντων και µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν τα προϊόντα. 3. Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εµπορικού, βιοµηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εµποροπανήγυρη ή παρόµοια δηµόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήµατα ή εµπορικούς χώρους µε σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 20

21 ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΜΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΣΜΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 14 Απαγόρευση επιστροφής δασµών ή απαλλαγής από δασµούς 1. Οι µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ή Χιλής για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του τίτλου V δεν αποτελούν στην Κοινότητα ή τη Χιλή αντικείµενο επιστροφής δασµών ή απαλλαγής από δασµούς οποιουδήποτε είδους. 2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρµόζεται σε κάθε ρύθµιση για επιστροφή, διαγραφή ή µη καταβολή, πλήρη ή µερική, δασµών που καθορίζονται στο άρθρο 59 της παρούσας συµφωνίας, που επιβάλλονται, στην Κοινότητα ή τη Χιλή σε ύλες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή, όταν επιτρέπεται ρητώς ή εµµέσως αυτή η επιστροφή, διαγραφή ή µη καταβολή, στην περίπτωση που τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό αυτών. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 21

22 3. Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να είναι έτοιµος να υποβάλει ανά πάσα στιγµή, εάν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων, και ότι όλοι οι δασµοί που αντιστοιχούν σ αυτές τις ύλες έχουν πράγµατι καταβληθεί. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρµόζονται επίσης όσον αφορά τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2, τα εξαρτήµατα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 8 και τους συνδυασµούς εµπορευµάτων κατά την έννοια του άρθρου 9, όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής. 5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν µόνο για τις ύλες που ανήκουν στο είδος που αφορά η παρούσα συµφωνία. Περαιτέρω, αυτές δεν εµποδίζουν την εφαρµογή συστήµατος επιστροφών για τα γεωργικά προϊόντα κατά την εξαγωγή, που ισχύει για κάθε εξαγωγή σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας. 6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 22

23 ΤΙΤΛΟΣ V ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 15 Γενικές διατάξεις 1. Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, κατά την εισαγωγή τους στη Χιλή και τα προϊόντα καταγωγής Χιλής, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, υπάγονται στην παρούσα συµφωνία, εφόσον προσκοµιστούν οι ακόλουθες αποδείξεις καταγωγής : (α) πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο προσάρτηµα III ή (β) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, δήλωση που στη συνέχεια αναφέρεται ως «δήλωση τιµολογίου», που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εµπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα µε επαρκείς λεπτοµέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Το κείµενο της δήλωσης τιµολογίου περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα IV. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 23

24 2. Παρά την παράγραφο 1, προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος παραρτήµατος εµπίπτουν, στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 25, στην παρούσα συµφωνία, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα. ΑΡΘΡΟ 16 ιαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές ή την αρµόδια δηµόσια αρχή της χώρας εξαγωγής µετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, µε ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 2. Η διαδικασία για τη συµπλήρωση τόσο του εντύπου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 όσο και του εντύπου της αίτησης καθορίζεται στο προσάρτηµα ΙΙΙ. 3. Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγµή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές ή από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήµατος. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 24

25 4. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές ή από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές κράτους µέλους της Κοινότητας ή της Χιλής, εάν τα σχετικά εµπορεύµατα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Χιλής ή Κοινότητας και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος παραρτήµατος. 5. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήµατος. Για τον σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργήσουν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συµπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συµπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών. 6. Η ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού. 7. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές ή από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, µόλις πραγµατοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγµατική εξαγωγή. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 25

26 ΑΡΘΡΟ 17 Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 1. Παρά το άρθρο 16 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και µετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν : (α) δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγµή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων ή (β) αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ή στις αρµόδιες δηµόσιες αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους. 2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία της εξαγωγής των προϊόντων, τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση. 3. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, µόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 26

27 4. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας, εµπορευµάτων EUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν µία από τις ακόλουθες φράσεις : «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚ ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND». 5. Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στη θέση «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ΑΡΘΡΟ 18 Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 1. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής πιστοποιητικού EUR.1, ο εξαγωγέας, αφού παραθέσει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η αίτησή του, µπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές ή από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που εκδίδεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 27

28 2. Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρει µία από τις ακόλουθες λέξεις : «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE». 3. Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θέση «παρατηρήσεις» του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR Το αντίγραφο, που πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ηµεροµηνία. ΑΡΘΡΟ 19 Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 βάσει προηγουµένως εκδοθέντων ή συνταχθέντων πιστοποιητικών καταγωγής Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ µέρους τελωνείου της Κοινότητας ή της Χιλής, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 µε σκοπό την αποστολή όλων ή ορισµένων από τα προϊόντα αυτά σε άλλα τελωνεία της Κοινότητας ή της Χιλής. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδονται από το τελωνείο της πρώτης εισόδου στην Κοινότητα ή στη Χιλή, στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 28

29 ΑΡΘΡΟ 20 Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιµολογίου 1. Η δήλωση τιµολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) µπορεί να συνταχθεί : (α) από εγκεκριµένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 21 ή (β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέµατα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα EUR. 2. ήλωση τιµολογίου µπορεί να συνταχθεί αν τα σχετικά προϊόντα µπορεί να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Χιλής και πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος παραρτήµατος. 3. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιµολογίου πρέπει να είναι σε θέση να προσκοµίσει ανά πάσα στιγµή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές ή από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές της χώρας εξαγωγής, κάθε κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει το χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων, καθώς και την εκπλήρωση των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήµατος. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 29

30 4. Η δήλωση τιµολογίου πραγµατοποιείται από τον εξαγωγέα µε δακτυλογράφηση, µε αποτύπωση µέσω σφραγίδας ή µε εκτύπωση στο τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εµπορικό έγγραφο της δήλωσης, το κείµενο της οποίας παρατίθεται στο προσάρτηµα ΙV. Οι συγκεκριµένοι όροι όσον αφορά τη σύνταξη της δήλωσης τιµολογίου καθορίζονται στο προσάρτηµα IV. 5. Οι δηλώσεις τιµολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριµένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 21 να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές ή στις αρµόδιες δηµόσιες αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή δέσµευση ότι αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για κάθε δήλωση τιµολογίου, από την οποία προκύπτει ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγµατι χειρόγραφη υπογραφή αυτού. 6. Η δήλωση τιµολογίου µπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή µετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκοµίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής το αργότερο δύο έτη µετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 30

31 ΑΡΘΡΟ 21 Εγκεκριµένος εξαγωγέας 1. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές της χώρας εξαγωγής δύνανται να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, εφεξής «εγκεκριµένος εξαγωγέας», ο οποίος πραγµατοποιεί συχνές αποστολές καταγόµενων προϊόντων βάσει της παρούσας συµφωνίας, να συντάσσει δηλώσεις τιµολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας που επιδιώκει την έκδοση τέτοιας άδειας πρέπει να προσφέρει στις τελωνειακές αρχές ή στις αρµόδιες δηµόσιες αρχές όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήµατος. 2. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές δύνανται να παρέχουν την ιδιότητα εγκεκριµένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες. 3. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν στον εγκεκριµένο εξαγωγέα αριθµό αδείας, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιµολογίου. 4. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριµένο εξαγωγέα. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 31

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I 549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechische Anhänge 3 (Normativer Teil) 1 von 221 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ I. Ορισµός της έννοιας "καταγόµενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ I. Ορισµός της έννοιας καταγόµενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EL EL EL ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ I Ορισµός της έννοιας "καταγόµενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και µέθοδοι διοικητικής συνεργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ I: Γενικές διατάξεις Άρθρα 24. Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ EU/KR/P1/el 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αριθμ. Πρωτ:Δ17Γ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1045907 ΕΞ2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 129/56 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ. 71/2015 της 20ής Μαρτίου 2015 με την οποία τροποποιείται το πρωτόκολλο 4 (κανόνες καταγωγής) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2016/754] Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2015 COM(2015) 282 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 COM(2014) 741 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ αριθ..../2014 που αντικαθιστά το πρωτόκολλο 4 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1045905 ΕΞ2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 672 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0353 (NLE) 17070/14 EEE 85 UD 291 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 63 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τη σύναψη της περιφερειακής σύµβασης για πανευρωµεσογειακούς προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τη σύναψη της περιφερειακής σύµβασης για πανευρωµεσογειακούς προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2010 COM(2010)172 τελικό 2010/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη της περιφερειακής σύµβασης για πανευρωµεσογειακούς προτιµησιακούς

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 2 PART 1/2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών επί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών επί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ : Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

10973/16 ADD 6 ROD/ech DGC 1A

10973/16 ADD 6 ROD/ech DGC 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 Διοργανικός φάκελος: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 6 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Συνολική οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσάρτημα στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

13370/14 ADD 1 CH/alf DGC 1B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2014 (OR. fr) 13370/14 ADD 1

13370/14 ADD 1 CH/alf DGC 1B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2014 (OR. fr) 13370/14 ADD 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2014 (OR. fr) Διοργανικός φάκελος : 2014/0265 (NLE) 13370/14 ADD 1 ACP 149 WTO 250 COAFR 254 RELEX 761 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για υποψήφιους Εγκεκριμένους Εξαγωγείς ως προς την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή απόδειξης της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (A.TR.).

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 Κ.Δ.Π. 438/2004 Αριθμός 438 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 55 και 56(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 3 PART 1/4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 181α καν. 2454/93 Aπόρριψη συναλλακτικής αξίας εκ μέρους των τελωνειακών αρχών»

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 181α καν. 2454/93 Aπόρριψη συναλλακτικής αξίας εκ μέρους των τελωνειακών αρχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5022799 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι 6.3.2013 B7-0080/361 361 Αιτιολογική σκέψη 115 (115) Για να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν πλήρη ή μερική επιλεξιμότητα για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 1.10 Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, κάθε μέρος μεριμνά ώστε ένα πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί ρυθμιστικές, διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) PESC 1557 REX 1193 WTO 356 UD 344 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαρτίου 1993 περί Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 752/93 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1993 περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.2017 COM(2017) 64 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές

Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές. Τ.3225/295/Α0019/ Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.1998 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Τ.3225/295/Α0019/26.06.98 Κοινοτική Διαμετακόμιση - Θαλάσσιες μεταφορές Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Τ.10391/1918/24.11.1993, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Ε.Ε. Παρ. HI(I) 2602 Κ.Δ.Π. 375/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 375 Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2014 COM(2014) 269 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55

3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 3012 Κ.Δ.Π. 442/2004 Αριθμός 442 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(1) και 55 του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµός Πρωτ.: 71822/3841 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 23 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 20.3.2004 L 84/193 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση

Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ^ &φ Ευρωπαϊκή Ένωση Έγκριση (Άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 273/2004) (Άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 111/2005) Κ Μ :... (Αριθμός έγκρισης) 1. Κάτοχος έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR.

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR. Κωδ. Αρχείου 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646,

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, 25.10.2002 Αριθμός 496 Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α ΕΞ 2016/ Άρθρο 128 καν. 2

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α ΕΞ 2016/ Άρθρο 128 καν. 2 Πίνακας περιεχομένων Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1081512 ΕΞ 2016/30.5.2016 Άρθρο 128 καν. 2447/2015 της Επιτροπής Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας στις περιπτώσεις διαδοχικών πωλήσεων στα πλαίσια του Ενωσιακού

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 24.08.2016 021.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Παράδειγμα 1: Πώληση - τιμολόγηση εμπορευμάτων: Τα εμπορεύματα πωλούνται από τον Α (εγκατεστημένο στην Ιταλία) στον Β (εγκατεστημένο στην Ελλάδα) και στη συνέχεια πωλούνται από τον Β (εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final 2016/0136 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 1032953/2017 Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ αριθμ. ΘΤΟΚ Β 1176336 Ε=2016/01-12-2016 Α. Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ 4119/Β/21-12-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1-3-2017

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ : ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ2016. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ.

Αριθμ. Πρωτ : ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ2016. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω63ΘΗ-ΟΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3699 Κ.Δ.Π. 634/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 634 Οι περί Δεσμεντικών Πληροφοριών Καταγωγής Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.-

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.- Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 10.000,00.- 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους.

1. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αγίου Ορους. Π.7395/4269/1987 Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται από και προς την περιοχή του Αγίου Ορους, καθώς και των αγαθών που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα : Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 8 παράγραφο 1 περίπτωση αiii ( παροχή προκαταβολής ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα : Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 8 παράγραφο 1 περίπτωση αiii ( παροχή προκαταβολής ). Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/EG/el 1

TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/EG/el 1 TΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/EG/el 1 Οι πληρεξούσιοι : ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα