ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί Κατά την έννοια του παρόντος παραρτήµατος νοούνται ως : (α) «κατασκευή ή παρασκευή» κάθε µορφή κατεργασίας ή µεταποίησης, συµπεριλαµβανοµένης της συναρµολόγησης ή ακόµη και ειδικών εργασιών (β) «ύλη», όλες οι µορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, µερών κ.λπ., που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 1

2 (γ) «προϊόν» το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόµη και αν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία (δ) «εµπορεύµατα» τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα (ε) «δασµολογητέα αξία», η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συµφωνίας περί της εφαρµογής του άρθρου VII της Γενικής Συµφωνίας ασµών και Εµπορίου του 1994 (συµφωνία ΠΟΕ για τη δασµολογητέα αξία) (στ) «τιµή εκ του εργοστασίου», η εργοστασιακή τιµή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή µεταποίηση στην Κοινότητα ή τη Χιλή, υπό τον όρο ότι η τιµή περιλαµβάνει τουλάχιστον την αξία όλων των υλών που χρησιµοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος (ζ) «αξία υλών», η δασµολογητέα αξία κατά τη στιγµή εισαγωγής των µη καταγόµενων υλών που χρησιµοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιµη τιµή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στη Χιλή ή στην Κοινότητα (η) «αξία καταγόµενων υλών», η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρµόζεται κατ' αναλογία CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 2

3 (θ) «κεφάλαια» και «κλάσεις» τα κεφάλαια (διψήφιοι κωδικοί) και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιµοποιούνται στην ονοµατολογία, η οποία αποτελεί το εναρµονισµένο σύστηµα περιγραφής και κωδικοποίησης εµπορευµάτων, που αναφέρεται στο παρόν παράρτηµα ως «εναρµονισµένο σύστηµα» ή «ΕΣ» (ι) ο όρος «κατατασσόµενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε µία συγκεκριµένη κλάση (κ) «αποστολή εµπορευµάτων» τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο µεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη µεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιµολόγιο (λ) «προτιµησιακή δασµολογική µεταχείριση» ο δασµός που επιβάλλεται σε εµπόρευµα καταγωγής σύµφωνα µε το Μέρος IV τίτλος ΙΙ της παρούσας συµφωνίας (µ) «τελωνειακή αρχή ή αρµόδια δηµόσια αρχή», η τελωνειακή αρχή της Κοινότητας και η «Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales» (DIRECON) tου υπουργείου εξωτερικών σχέσεων της Χιλής. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 3

4 ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΑΡΘΡΟ 2 Γενικές διατάξεις 1. Για την εφαρµογή του µέρους IV τίτλος ΙΙ της παρούσας συµφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας : (α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα, κατά την έννοια του άρθρου 4 (β) τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στην Κοινότητα επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5 2. Για την εφαρµογή του µέρους IV τίτλος ΙΙ της παρούσας συµφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Χιλής : CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 4

5 (α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Χιλή, κατά την έννοια του άρθρου 4 (β) τα προϊόντα που παράγονται στη Χιλή και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στη Χιλή επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 5. ΑΡΘΡΟ 3 ιµερής σώρευση καταγωγής 1. Οι ύλες καταγωγής Κοινότητας θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Χιλής όταν ενσωµατώνονται σε προϊόν που παράγεται στη Χιλή. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις, υπό τον όρο όµως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή µεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο Τα προϊόντα καταγωγής Χιλής θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας όταν ενσωµατώνονται σε προϊόν που παράγεται στην Κοινότητα. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή µεταποιήσεις, υπό τον όρο όµως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή µεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 5

6 ΑΡΘΡΟ 4 Προϊόντα παραγόµενα εξ ολοκλήρου 1. Θεωρούνται ως «παραγόµενα εξ ολοκλήρου» είτε στην Κοινότητα είτε στη Χιλή : (α) τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός τους ή από το θαλάσσιο ή ωκεάνειο βυθό τους (β) τα φυτικά προϊόντα τα συγκοµιζόµενα σ αυτές (γ) τα ζώντα ζώα τα γεννώµενα και εκτρεφόµενα σ αυτές (δ) τα προϊόντα τα προερχόµενα από ζώντα ζώα, τα οποία εκτρέφονται σ αυτές (ε) τα προϊόντα της θήρας που ασκείται σ αυτές (στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας, θήρας και άλλα θαλάσσια προϊόντα, που εξάγονται από τη θάλασσα µε τα πλοία τους 1 (ζ) τα προϊόντα που κατασκευάζονται επί των πλοίων-εργοστασίων τους, αποκλειστικώς από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) 1 Εφόσον κάθε µεταφορά κυριαρχικών δικαιωµάτων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο, υπόκειται σε διαπραγµατεύσεις, η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται σε προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και σε άλλα προϊόντα που αλιεύονται από τη θάλασσα από πλοία της Κοινότητας στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Χιλής ή σε προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που αλιεύονται από τη θάλασσα από πλοία της Χιλής στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη των κρατών µελών της Κοινότητας. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 6

7 (η) τα άχρηστα είδη που έχουν συλλεγεί στις χώρες αυτές και δεν µπορούν να χρησιµεύσουν παρά µόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών ή για τη χρήσης τους ως αποβλήτων (θ) τα απόβλητα και απορρίµµατα τα προερχόµενα από βιοµηχανικές εργασίες οι οποίες πραγµατοποιούνται σ αυτές (ι) τα προϊόντα που εξάγονται από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος που βρίσκεται εκτός των χωρικών τους υδάτων, εφόσον έχουν το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους (κ) τα εµπορεύµατα τα παραγόµενα σ' αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι). 2. Οι όροι «πλοία τους» και «πλοίων-εργοστασίων τους» στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) αφορούν µόνο τα πλοία και πλοία-εργοστάσια, τα οποία : (α) είναι νηολογηµένα ή εγγεγραµµένα στη Χιλή ή σε κράτος µέλος της Κοινότητας, (β) τα οποία φέρουν σηµαία της Χιλής ή κράτους µέλους της Κοινότητας 3. Εκτός από τις απαιτήσεις που παρατίθενται στην παράγραφο 2, τα προϊόντα που παράγονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) θεωρείται ότι παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα ή στη Χιλή όταν τα πλοία και πλοία-εργοστάσια αυτών : CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 7

8 (α) ανήκουν : (i) κατά ποσοστό 50 τοις εκατό τουλάχιστον, σε υπηκόους των κρατών µελών της Κοινότητας ή της Χιλής, ή (ii) σε προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη µέλη της Κοινότητας ή στη Χιλή, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συµβουλίου και η πλειονότητα των µελών των εν λόγω συµβουλίων είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Κοινότητας ή της Χιλής και της οποίας το ήµισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σ αυτά τα κράτη ή σε δηµόσιους οργανισµούς ή σε υπηκόους των εν λόγω κρατών ή (iii) σε εταιρεία άλλη από αυτές που αναφέρονται στο σηµείο ii) που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη µέλη της Κοινότητας ή στη Χιλή, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συµβουλίου και η πλειονότητα των µελών των εν λόγω συµβουλίων είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Κοινότητας ή της Χιλής και (β) των οποίων ο κυβερνήτης και το 75% τουλάχιστον του πληρώµατος, των αξιωµατικών συµπεριλαµβανοµένων, είναι υπήκοοι κράτους µέλους της Κοινότητας ή της Χιλής. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 8

9 ΑΡΘΡΟ 5 Επαρκώς επεξεργασµένα ή µεταποιηµένα προϊόντα 1. Για τους σκοπούς του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή µεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα ΙΙ. Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συµφωνία, την επεξεργασία ή τη µεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρµόζονται µόνο σε σχέση µε αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στο προσάρτηµα ΙΙ, χρησιµοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν που προκύπτει δεν ισχύουν και ως προς το προϊόν που ενσωµατώνεται και δεν λαµβάνονται υπόψη οι µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν, ενδεχοµένως, για την κατασκευή του. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 9

10 2. Παρά την παράγραφο 1, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και απαριθµούνται στο προσάρτηµα ΙΙ (α) θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή µεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαµβάνεται στο εν λόγω προσάρτηµα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν επί τρία έτη µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας συµφωνίας. 3. Παρά τις παραγράφους 1 και 2, οι µη καταγόµενες ύλες που, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προσάρτηµα ΙΙ ή στο προσάρτηµα ΙΙ (α), δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για την κατασκευή προϊόντος, µπορούν, ωστόσο, να χρησιµοποιηθούν υπό τον όρο ότι : (α) η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 10 τοις εκατό της τιµής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (β) µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, δεν σηµειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στο προσάρτηµα ΙΙ ή στο προσάρτηµα ΙΙ (α) για τη µέγιστη αξία των µη καταγόµενων υλών. Με την επιφύλαξη των σηµειώσεων 5 και 6 του προσαρτήµατος Ι, η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρµονισµένου συστήµατος. 4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται µε εξαίρεση τα οριζόµενα στο άρθρο 6. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 10

11 ΑΡΘΡΟ 6 Ανεπαρκής επεξεργασία ή µεταποίηση 1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή µεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόµενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5 : (α) εργασίες που διασφαλίζουν τη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση (β) οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεµάτων (γ) πλύση, καθαρισµός αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωµάτων ή άλλων επικαλύψεων (δ) σιδέρωµα µε σίδερο ή πρέσα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ε) απλές εργασίες βαφής και στιλβώµατος (στ) αποφλοίωση, µερική ή ολική λεύκανση, στίλβωµα, γυάλισµα δηµητριακών και ρυζιού (ζ) εργασίες για το χρωµατισµό ζάχαρης και την παρασκευή κύβων ζάχαρης CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 11

12 (η) καθαρισµός, αφαίρεση των κουκουτσιών και αποφλοίωση, φρούτων, καρπών και λαχανικών (θ) ακόνισµα, απλή λείανση ή απλή κοπή (ι) διαχωρισµός, κοσκίνισµα, διαλογή, ταξινόµηση, υπαγωγή σε ποιότητες, συνδυασµοί (συµπεριλαµβανοµένης της σύνθεσης σειρών εµπορευµάτων) (κ) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας (λ) η επίθεση ή εκτύπωση πάνω στα ίδια τα προϊόντα, ή στις συσκευασίες τους, σηµάτων, ετικετών, λογοτύπων ή άλλων παρόµοιων διακριτικών σηµείων (µ) απλή ανάµειξη προϊόντων του ίδιου ή διαφορετικού είδους (ν) απλή συνένωση µερών για την κατασκευή ενός πλήρους προϊόντος ή αποσυναρµολόγηση προϊόντων σε τεµάχια (ξ) εργασίες ο µόνος σκοπός των οποίων είναι να διευκολυνθεί η φόρτωση (ο) η σώρευση δύο ή περισσότερων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ξ) π) η σφαγή ζώων. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 12

13 2. Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός της Κοινότητας ή της Χιλής σε συγκεκριµένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται, όταν πρόκειται να οριστεί αν η πραγµατοποιηθείσα επεξεργασία ή µεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1. ΑΡΘΡΟ 7 Μονάδα χαρακτηρισµού 1. Η µονάδα χαρακτηρισµού για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος συνίσταται σε ένα συγκεκριµένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η µονάδα βάσης για τον προσδιορισµό της κατάταξης σύµφωνα µε την ονοµατολογία του εναρµονισµένου συστήµατος. Σύµφωνα µε αυτά : (α) όταν ένα προϊόν αποτελούµενο από οµάδα ή από σύνολο συναρµολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύµφωνα µε το εναρµονισµένο σύστηµα, σε µία µόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη µονάδα χαρακτηρισµού (β) όταν µια αποστολή αποτελείται από ορισµένα πανοµοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρµονισµένου συστήµατος, κάθε προϊόν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήµατος. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 13

14 2. Όταν, κατ εφαρµογή του γενικού κανόνα 5 του εναρµονισµένου συστήµατος, οι συσκευασίες κατατάσσονται µε τα εµπορεύµατα που περιέχουν, τότε θεωρείται ότι αποτελούν σύνολο µε αυτά τα εµπορεύµατα για τον προσδιορισµό της καταγωγής. Οποιαδήποτε άλλη συσκευασία δεν λαµβάνεται υπόψη για τον καθορισµό της καταγωγής. ΑΡΘΡΟ 8 Εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία Τα εξαρτήµατα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται µαζί µε ένα είδος εξοπλισµού, µηχανή, συσκευή ή όχηµα : και αποτελούν µέρος του κανονικού τους εξοπλισµού και συµπεριλαµβάνονται στην τιµή του τελευταίου, ή δεν τιµολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο µε το εν λόγω υλικό, τη µηχανή, τη συσκευή ή το όχηµα. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 14

15 ΑΡΘΡΟ 9 Συνδυασµοί Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρµονισµένου συστήµατος, οι συνδυασµοί εµπορευµάτων θεωρούνται ως καταγόµενα προϊόντα, όταν όλα τα συστατικά µέρη τους είναι καταγόµενα. Εντούτοις, συνδυασµός εµπορευµάτων αποτελούµενος από καταγόµενα και µη είδη θεωρείται στο σύνολό του καταγόµενος, υπό τον όρο ότι η αξία των µη καταγόµενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15% της τιµής εκ του εργοστασίου του συνδυασµού. ΑΡΘΡΟ 10 Ουδέτερα στοιχεία Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των παρακάτω που χρησιµοποιούνται, ενδεχοµένως, για την παραγωγή του : (α) της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίµων (β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού, CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 15

16 (γ) των µηχανηµάτων και εργαλείων (δ) των εµπορευµάτων που δεν υπεισέρχονται και δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 16

17 ΤΙΤΛΟΣ III Ε ΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 11 Αρχή της εδαφικότητας 1. Οι όροι του τίτλου II σχετικά µε την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στην Κοινότητα ή τη Χιλή. 2. Αν καταγόµενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή τη Χιλή προς µία άλλη χώρα, επανεισαχθούν πρέπει να θεωρούνται ως µη καταγόµενα, εκτός εάν µπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι : (α) τα επανεισαγόµενα εµπορεύµατα είναι τα ίδια µε τα εµπορεύµατα που εξήχθησαν και (β) δεν έχουν υποστεί καµία εργασία πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 17

18 ΑΡΘΡΟ 12 Απευθείας µεταφορά 1. Η προτιµησιακή µεταχείριση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας εφαρµόζεται αποκλειστικά στα εµπορεύµατα που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος παραρτήµατος και µεταφέρονται απευθείας µεταξύ της Χιλής και της Κοινότητας. Ωστόσο, εµπορεύµατα που αποτελούν µία αποστολή είναι δυνατό να µεταφέρονται µέσω άλλων εδαφών µε, ενδεχοµένως, µεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ αυτό το έδαφος, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παραµένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαµετακόµισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. 2. Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκοµίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής : (α) ενιαία φορτωτική που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής µέσω της χώρας διαµετακόµισης ή (β) βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαµετακόµισης και η οποία : (i) παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 18

19 (ii) αναφέρει τις ηµεροµηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόµατα των πλοίων ή άλλων µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιήθηκαν και (iii) πιστοποιεί τις συνθήκες, υπό τις οποίες τα εµπορεύµατα παρέµειναν στη χώρα διαµετακόµισης ή (γ) ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο. ΑΡΘΡΟ 13 Εκθέσεις 1. Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συµµετάσχουν σε έκθεση σε χώρα εκτός της Κοινότητας ή της Χιλής και στη συνέχεια πωλούνται µετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα ή στη Χιλή, εµπίπτουν κατά την εισαγωγή στις διατάξεις της παρούσας συµφωνίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά ικανοποιητικό τρόπο ότι : (α) εξαγωγέας απέστειλε τα εµπορεύµατα αυτά από την Κοινότητα ή τη Χιλή στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε εκεί CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 19

20 (β) ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα µεταβίβασε κατά άλλον τρόπο σε πρόσωπο στην Κοινότητα ή τη Χιλή (γ) τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αµέσως µετά στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση (δ) τα προϊόντα, από τη στιγµή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιµοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριµένη έκθεση. και (ε) τα προϊόντα παρέµειναν κατά τη διάρκεια της έκθεσης υπό τελωνειακό έλεγχο. 2. Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του τίτλου V και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η επωνυµία και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συµπληρωµατικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά µε τη φύση των προϊόντων και µε τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν τα προϊόντα. 3. Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εµπορικού, βιοµηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εµποροπανήγυρη ή παρόµοια δηµόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήµατα ή εµπορικούς χώρους µε σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 20

21 ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΜΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΣΜΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 14 Απαγόρευση επιστροφής δασµών ή απαλλαγής από δασµούς 1. Οι µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ή Χιλής για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του τίτλου V δεν αποτελούν στην Κοινότητα ή τη Χιλή αντικείµενο επιστροφής δασµών ή απαλλαγής από δασµούς οποιουδήποτε είδους. 2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρµόζεται σε κάθε ρύθµιση για επιστροφή, διαγραφή ή µη καταβολή, πλήρη ή µερική, δασµών που καθορίζονται στο άρθρο 59 της παρούσας συµφωνίας, που επιβάλλονται, στην Κοινότητα ή τη Χιλή σε ύλες που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή, όταν επιτρέπεται ρητώς ή εµµέσως αυτή η επιστροφή, διαγραφή ή µη καταβολή, στην περίπτωση που τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν χρησιµοποιούνται στο εσωτερικό αυτών. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 21

22 3. Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να είναι έτοιµος να υποβάλει ανά πάσα στιγµή, εάν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις µη καταγόµενες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων, και ότι όλοι οι δασµοί που αντιστοιχούν σ αυτές τις ύλες έχουν πράγµατι καταβληθεί. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρµόζονται επίσης όσον αφορά τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2, τα εξαρτήµατα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 8 και τους συνδυασµούς εµπορευµάτων κατά την έννοια του άρθρου 9, όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής. 5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν µόνο για τις ύλες που ανήκουν στο είδος που αφορά η παρούσα συµφωνία. Περαιτέρω, αυτές δεν εµποδίζουν την εφαρµογή συστήµατος επιστροφών για τα γεωργικά προϊόντα κατά την εξαγωγή, που ισχύει για κάθε εξαγωγή σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας. 6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 22

23 ΤΙΤΛΟΣ V ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 15 Γενικές διατάξεις 1. Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, κατά την εισαγωγή τους στη Χιλή και τα προϊόντα καταγωγής Χιλής, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, υπάγονται στην παρούσα συµφωνία, εφόσον προσκοµιστούν οι ακόλουθες αποδείξεις καταγωγής : (α) πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1, υπόδειγµα του οποίου παρατίθεται στο προσάρτηµα III ή (β) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1, δήλωση που στη συνέχεια αναφέρεται ως «δήλωση τιµολογίου», που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εµπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα µε επαρκείς λεπτοµέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Το κείµενο της δήλωσης τιµολογίου περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα IV. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 23

24 2. Παρά την παράγραφο 1, προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος παραρτήµατος εµπίπτουν, στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 25, στην παρούσα συµφωνία, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα. ΑΡΘΡΟ 16 ιαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 1. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές ή την αρµόδια δηµόσια αρχή της χώρας εξαγωγής µετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, µε ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 2. Η διαδικασία για τη συµπλήρωση τόσο του εντύπου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 όσο και του εντύπου της αίτησης καθορίζεται στο προσάρτηµα ΙΙΙ. 3. Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγµή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές ή από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήµατος. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 24

25 4. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές ή από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές κράτους µέλους της Κοινότητας ή της Χιλής, εάν τα σχετικά εµπορεύµατα µπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Χιλής ή Κοινότητας και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος παραρτήµατος. 5. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήµατος. Για τον σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την προσκόµιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργήσουν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συµπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συµπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών. 6. Η ηµεροµηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού. 7. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές ή από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, µόλις πραγµατοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγµατική εξαγωγή. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 25

26 ΑΡΘΡΟ 17 Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 1. Παρά το άρθρο 16 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και µετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν : (α) δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγµή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων ή (β) αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ή στις αρµόδιες δηµόσιες αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους. 2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ηµεροµηνία της εξαγωγής των προϊόντων, τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση. 3. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, µόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 26

27 4. Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας, εµπορευµάτων EUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν µία από τις ακόλουθες φράσεις : «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚ ΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND». 5. Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στη θέση «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ΑΡΘΡΟ 18 Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR.1 1. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής πιστοποιητικού EUR.1, ο εξαγωγέας, αφού παραθέσει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η αίτησή του, µπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές ή από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που εκδίδεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 27

28 2. Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρει µία από τις ακόλουθες λέξεις : «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE». 3. Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θέση «παρατηρήσεις» του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εµπορευµάτων EUR Το αντίγραφο, που πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ηµεροµηνία. ΑΡΘΡΟ 19 Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 βάσει προηγουµένως εκδοθέντων ή συνταχθέντων πιστοποιητικών καταγωγής Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ µέρους τελωνείου της Κοινότητας ή της Χιλής, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 µε σκοπό την αποστολή όλων ή ορισµένων από τα προϊόντα αυτά σε άλλα τελωνεία της Κοινότητας ή της Χιλής. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδονται από το τελωνείο της πρώτης εισόδου στην Κοινότητα ή στη Χιλή, στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 28

29 ΑΡΘΡΟ 20 Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιµολογίου 1. Η δήλωση τιµολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) µπορεί να συνταχθεί : (α) από εγκεκριµένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 21 ή (β) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέµατα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα EUR. 2. ήλωση τιµολογίου µπορεί να συνταχθεί αν τα σχετικά προϊόντα µπορεί να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Χιλής και πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος παραρτήµατος. 3. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιµολογίου πρέπει να είναι σε θέση να προσκοµίσει ανά πάσα στιγµή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές ή από τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές της χώρας εξαγωγής, κάθε κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει το χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων, καθώς και την εκπλήρωση των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήµατος. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 29

30 4. Η δήλωση τιµολογίου πραγµατοποιείται από τον εξαγωγέα µε δακτυλογράφηση, µε αποτύπωση µέσω σφραγίδας ή µε εκτύπωση στο τιµολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εµπορικό έγγραφο της δήλωσης, το κείµενο της οποίας παρατίθεται στο προσάρτηµα ΙV. Οι συγκεκριµένοι όροι όσον αφορά τη σύνταξη της δήλωσης τιµολογίου καθορίζονται στο προσάρτηµα IV. 5. Οι δηλώσεις τιµολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριµένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 21 να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές ή στις αρµόδιες δηµόσιες αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή δέσµευση ότι αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για κάθε δήλωση τιµολογίου, από την οποία προκύπτει ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγµατι χειρόγραφη υπογραφή αυτού. 6. Η δήλωση τιµολογίου µπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή µετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκοµίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής το αργότερο δύο έτη µετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 30

31 ΑΡΘΡΟ 21 Εγκεκριµένος εξαγωγέας 1. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές της χώρας εξαγωγής δύνανται να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, εφεξής «εγκεκριµένος εξαγωγέας», ο οποίος πραγµατοποιεί συχνές αποστολές καταγόµενων προϊόντων βάσει της παρούσας συµφωνίας, να συντάσσει δηλώσεις τιµολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας που επιδιώκει την έκδοση τέτοιας άδειας πρέπει να προσφέρει στις τελωνειακές αρχές ή στις αρµόδιες δηµόσιες αρχές όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήµατος. 2. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές δύνανται να παρέχουν την ιδιότητα εγκεκριµένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες. 3. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν στον εγκεκριµένο εξαγωγέα αριθµό αδείας, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιµολογίου. 4. Οι τελωνειακές αρχές ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριµένο εξαγωγέα. CE/CL/Παράρτηµα ΙΙΙ/el 31

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (αναφερόµενος στο άρθρο 58) ΤΙΤΛΟΣ I 549 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Griechische Anhänge 3 (Normativer Teil) 1 von 221 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ EU/KR/P1/el 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αριθμ. Πρωτ:Δ17Γ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

2754 Κ.Α.Π. 395/2004

2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3849, 30.4.2004 2754 Κ.Α.Π. 395/2004 Αριθμός 395 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94( Ι )"ΓΟΥ 2004) Το περί Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων με Ταυτόχρονη Επαναποστολή σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τη σύναψη της περιφερειακής σύµβασης για πανευρωµεσογειακούς προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τη σύναψη της περιφερειακής σύµβασης για πανευρωµεσογειακούς προτιµησιακούς κανόνες καταγωγής EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2010 COM(2010)172 τελικό 2010/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη σύναψη της περιφερειακής σύµβασης για πανευρωµεσογειακούς προτιµησιακούς

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για υποψήφιους Εγκεκριμένους Εξαγωγείς ως προς την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή απόδειξης της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (A.TR.).

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 1.10 Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, κάθε μέρος μεριμνά ώστε ένα πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί ρυθμιστικές, διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1526/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουλίου 1998 για SΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 56/98 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 75/93, περί διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 39/9 του Συμβουλίου σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR.

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR. Κωδ. Αρχείου 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ : ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ2016. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ.

Αριθμ. Πρωτ : ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ2016. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω63ΘΗ-ΟΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2009R0669 EL

2009R0669 EL 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 17 B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) C1 2009R0669 EL 01.10.2013 014.001 18 B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.-

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00.- Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 10.000,00.- 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών,

των οποίων η εξαγωγή παρέχει δικαίωμα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασμών, 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 56 στο εν λόγω καθεστώς, το ποσό της οφειλής αυτής ισούται με τη διαφορά του ποσού των δασμών που καθορίζεται κατ' εφαρμογήτης παραγράφου 1 και του ποσού που οφείλεται κατ'

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ).

Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β ΕΞ/ ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). 8 Ιανουαρίου 2016 Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων από τη Γ.Δ. Τελωνείων για τον ΕΦΚ στο κρασί Σχετ: α) Η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥ Β 5026599ΕΞ/23-12-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ : Ω45ΟΗ-ΒΒΕ). β)η υπ αριθμ. ΔΕΥΚΥΒ5026381ΕΞ2015/16-12-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9. Ιταλία Ελλάδα Τουρκία A B Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Παράδειγμα 1: Πώληση - τιμολόγηση εμπορευμάτων: Τα εμπορεύματα πωλούνται από τον Α (εγκατεστημένο στην Ιταλία) στον Β (εγκατεστημένο στην Ελλάδα) και στη συνέχεια πωλούνται από τον Β (εγκατεστημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (ως προς σελ.5,σημείο5, 1 η παύλα, 2 η παράγραφος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5004686 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

στην/στις.. ...(Προτιμησιακές Χώρες).

στην/στις.. ...(Προτιμησιακές Χώρες). ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ Την Τελωνειακή Περιφέρεια... της Εξαγωγικής Επιχείρησης/Εξαγωγέα ΑΦΜ ΔOY. Διεύθυνση Ταχ. Κωδ. Τηλ...Fax. E-mail.. Παρακαλούμε όπως, βάσει της αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο., μας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 751 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα

Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα Συνδ. 14.6 (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της CITES για Θέµατα Εισαγωγής από τη Θάλασσα (Γενεύη, 30 Νοεµβρίου 2 εκεµβρίου 2005) που διεξήχθη σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL 30.1.2003 L 25/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 150/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε την αναστολή δασµών που επιβάλλονται στις εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣη ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕλΜΑ ΣΤΗ ΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Παράρτηµα I : Παράρτηµα II : Παράρτηµα III : Παράρτηµα IV : Παράρτηµα V : Πίνακας προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 25-97 του εναρµονισµένου συστήµατος και αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 58.700,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα