ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµ. Μελετών-Έργων κ Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 06/15. Οι συντάξαντες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµ. Μελετών-Έργων κ Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 06/15. Οι συντάξαντες"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµ. Μελετών-Έργων κ Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών «Προµήθεια κ τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, εξοπλισµού εκγύµνασης, δαπέδου ασφαλείας και αστικολύ εξοπλισµού για την δηµιουργία πολυχώρου στον Λόφο Πανί του ήµου Αλίµου» Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 06/15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, οργάνων εκγύµνασης, δαπέδου ασφαλείας και αστικού εξοπλισµού σε χώρο στον Λόφο Πανί του ήµου (Ο.Τ. Γ570). Πέρα από την προµήθεια και την τοποθέτηση των οργάνων και του εξοπλισµού, ο ανάδοχος θα διαµορφώσει κατάλληλα τον χώρο αυτών για τοποθέτηση των υπό προµήθεια οργάνων και του υπό προµήθεια εξοπλισµού. Ο συγκεκριµένος χώρος επιλέχθηκε διότι παρουσιάζει µεγάλη επισκεψιµότητα από γονείς, παιδιά και έφηβους, µεριµνώντας για την ψυχική εκτόνωση και δηµιουργικότητα των πολιτών. Για το σκοπό αυτό η επιλογή των εξοπλισµών έγινε µε γνώµονα να εξυπηρετεί διάφορες κοινωνικές οµάδες πχ νήπια, µεγαλύτερα παιδιά, ενήλικες, ή µικτές οµάδες. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσόν των ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι ,83. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό K.A του Προϋπολογισµού Έτους 2015 του ήµου, µε C.P.V και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Πρασίνου Ταµείου. Το εν λόγω έργο (προµήθεια) εντάχθηκε στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πρασίνου Ταµείου «Αστική Αναζωογόνηση » κατόπιν των υπ αριθ. Πρωτ. 154/ και 83.6/ Αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ/Πράσινο Ταµείο. Στις αναγραφόµενες στον ενδεικτικό προϋπολογισµό τιµές µονάδος για τα όργανα παιδικών χαρών και τον εξοπλισµό συµπεριλαµβάνεται και το κόστος τοποθέτησης αυτών. Η προµήθεια θα ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών Έτους 2015 και θα πραγµατοποιηθεί µέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, επί του συνολικού προϋπολογισµένου ποσού και µε υποβολή προσφοράς µόνο για το σύνολο της προµήθειας, σύµφωνα πάντα µε τα οριζόµενα στην σχετική υπ αριθ. 06/15 µελέτη. Άλιµος, Μάρτιος 2015 Οι συντάξαντες Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Θεωρήθηκε Ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Π. ΠΑΠΑ ΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΥΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 1 από 17

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµ. Μελετών-Έργων κ Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών «Προµήθεια κ τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, εξοπλισµού εκγύµνασης, δαπέδου ασφαλείας και αστικού εξοπλισµού για την δηµιουργία πολυχώρου στον Λόφο Πανί του ήµου Αλίµου» Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 06/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείµενο της παρούσας είναι η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν την προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδου ασφαλείας, οργάνων εκγύµνασης και αστικού εξοπλισµού για τη δηµιουργία πολυχώρου σε χώρο του ήµου και συγκεκριµένα στον Λόφο Πανί (Ο.Τ. Γ570). Απώτερος στόχος είναι αναβάθµιση του συγκεκριµένου δηµοτικού χώρου, αλλά και η πιστοποίηση της λειτουργίας της παιδικής χαράς από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, όπως αυτή έχει ορισθεί δυνάµει της υπ αριθ. πρωτ. Α.Π: οικ /48730 Απόφασης Συγκρότησης της Τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών του άρθρου 9 παρ.1 της µε αρ.28492/ ΥΑ για τους ήµους Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε την σχετική διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές. Ισχύουσες ιατάξεις Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και η ανάληψη της προµληθειας, διέπονται από τις διατάξεις: I.Ο Ν.4281/14 (ΦΕΚ Α 160/ ) II.Ο Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ) III.Ο Ν.4155/13 (ΦΕΚ Α 120/ ) IV.Ο Ν.4093/12 (ΦΕΚ Α 222/ ) V.Ο Ν.3886/10 (ΦΕΚ Α 173/ ) VI.Ο Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α 87/ ) VII.Ο Ν.3548/07 (ΦΕΚ Α 68/ ) VIII.Ο Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α 114/ ) IX.Ο Ν.3054/02 (ΦΕΚ Α 230/ ) X.Ο Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) XI.Το Π..113/10 (ΦΕΚ Α 194/ ) XII.Η Υ.Α.11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» XIII.Η Υ.Α /739 (Φ.Ε.Κ. 1291Β / ) του Υπουργείου Οικονοµικών XIV.Η Υ.Α. Π1/2390/13 (ΦΕΚ Β 2677/ ) XV.Η Κ.Υ.Α.27319/02 «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97» XVI.Το µε αριθ / εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.. XVII.Η παρούσα συγγραφή ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 2 από 17

3 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Γενικά Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισµού, από: α) Πιστοποιητικό συµµόρφωσης των προς προµήθεια ειδών (όργανα) µε τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 1176:2008, ΕΝ 1177:2008 από οργανισµό πιστοποίησης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση κατά την οποία, τα πιστοποιητικά είναι συντεταγµένα σε γλώσσα πλην της ελληνικής, τότε θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. β) Πιστοποιητικό συµµόρφωσης κατά ΕΝ 1177:2008 για το δάπεδο ασφαλείας καθώς επίσης και το Τest Report της τοξικότητας κατά ΕΝ β) Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστού των προσφερόµενων ειδών γ) Πιστοποιητικό κατά ISO του κατασκευαστού των προσφερόµενων ειδών δ) Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του συµµετέχοντος, στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων είναι άλλος από τον κατασκευαστή των προσφεροµένων ειδών. Στην περίπτωση δε κατά την οποία, τα πιστοποιητικά είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής, τότε θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, επί ποινή αποκλεισµού, από τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών στην ελληνική γλώσσα. Επίσης ο διαγωνιζόµενος οφείλει να καταθέσει σχέδια και προσπέκτους της κατασκευάστριας εταιρείας των προσφεροµένων ειδών, για να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές δεν θα γίνει αξιολόγηση των προσφορών. Οι προσφορές θα συνοδεύονται και από τις εγγυήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας ή του εκπροσώπου της για τα προς προµήθεια είδη στην ελληνική γλώσσα. Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια του χρήστη: 1. Εξοπλισµός Τα προσφερόµενα είδη θα φέρουν πινακίδα µε τον αριθµό σειράς παραγωγής, το εργοστάσιο κατασκευής τους και την πιστοποίηση συµβατότητας πιστοποίηση συµµόρφωσης (δηλ. πιστοποίησης σειράς παραγωγής του προϊόντος) από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας: α) 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού ελαττώµατος σε όλα τα γαλβανισµένα άλλα και µη επικαλυµµένα µεταλλικά µέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασµένη ξυλεία, β) 5 ετών έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώµατος στα ελατήρια, τα επικαλυµµένα µεταλλικά µέρη, τα µορφοποιηµένα πλαστικά µέρη και κατασκευές διχτύων, γ) 2 ετών για λειτουργικά σφάλµατα που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώµατα σε κινητά πλαστικά και µεταλλικά µέρη εφόσον τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση την χρήση και την συντήρηση του. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασµένος για ατοµική ή/και οµαδική άθληση Τα υλικά του εξοπλισµού θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή προς τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεµένες, να µην υπάρχουν αιχµηρές εκτεθειµένες ακµές, οι επιφάνειες και οι λαβές να είναι αντιολισθητικές, οι συνδέσεις πακτώσεις να είναι αποµονωµένες ή στερεωµένες µε ειδικά προστατευτικά κλπ.). Τα όργανα και τα δάπεδα ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008 αντίστοιχα, να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το αντίστοιχο πρότυπο Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2008 ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 3 από 17

4 Ο προµηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO9001:2008, που να περιλαµβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισµού και την τεχνική υποστήριξη. Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόµενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισµένους φορείς, µέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου. Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει το εν λόγω πιστοποιητικό συµµόρφωσης από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης. 2. Υλικά Κατασκευής Κολώνες Στήριξης Σύνθετων Οργάνων και Αναρριχητικών. Θα είναι κατασκευασµένες από σωλήνες Ø70mm περίπου, γαλβανισµένοι βαρέως τύπου ή ανοξείδωτες και βαµµένες µε πολυεστερική πούδρα. Στην κορυφή των κολονών θα πρέπει να τοποθετούνται πλαστικά προστατευτικά πολυαιθυλενίου. Αναρριχήσεις/κουπαστές: Θα είναι κατασκευασµένες από γαλβανιζέ εν θερµώ ή ανοξείδωτους σωλήνες και βαµµένες µε πολυεστερική πούδρα ή από ανοδιωµένους σωλήνες αλουµινίου ή και ξύλινες. ίχτυα/σχοινιά: Θα είναι κατασκευασµένα από αλυσίδα γαλβανιζέ εν θερµώ µε επικάλυψη στερεής πολυουρεθάνης ή από ειδικό ανθεκτικό σχοινί ανάλογης διατοµής, ανθεκτικό στις κλιµατικές αλλαγές και για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Μεταλλικά µέρη: Θα είναι κατάλληλα σχεδιασµένα και µελετηµένα για να αντέχουν τις δυνάµεις φόρτισης για τις οποίες προορίζονται. Πατάρια: Θα είναι κατασκευασµένα από αλουµίνιο αντιολισθηρό ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης µε επικάλυψη αντιολισθητικού φιλµ φαινόλης ή από τάβλες ξυλείας καλά λειασµένες και επεξεργασµένες κατάλληλου πάχους και µέγιστου διακένου 2cm. Σκεπές: Θα είναι κατασκευασµένες από πάνελ πολυουρεθάνης είτε µασίφ είτε πάνω σε πυρήνα από αφρό (foam), υλικό πολύ ανθεκτικό στις καταπονήσεις και στις καιρικές συνθήκες ή από ξυλεία υψηλής ποιότητας, είτε από πολυαιθυλένιο. Τσουλήθρες (ανοιχτού και κλειστού τύπου): Οι κλειστού τύπου τσουλήθρες θα αποτελούνται από τούνελ Ø80cm περίπου από ανοξείδωτο χάλυβα για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην χρήση ή από πολυαιθυλένιο ή PVC. Οι τσουλήθρες ανοιχτού τύπου θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα και τα πλαϊνά µέρη από HPL (High Pressure Laminate) εξωτερικής χρήσης, είτε από πολυαιθυλένιο. Ράµπες: Θα είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο µε την µέθοδο περιστροφικής εκχύλισης ή από γαλβανισµένους σωλήνες εν θερµώ και βαµµένους µε πολυεστερική πούδρα ή από ξυλεία. Μπαλκόνια: Θα είναι κατασκευασµένα από διάτρητο γαλβανιζέ εν θερµώ χάλυβα και βαµµένο µε πολυεστερική πούδρα ή από πλαίσιο γαλβανισµένου σωλήνα σωλήνα εν θερµώ και βαµµένου µε πολυεστερική πούδρα και µεταλλικό πλέγµα τύπου διχτύου ή από ξυλεία. Λοιπά στοιχεία παιχνιδιού/δραστηριοτήτων: Θα είναι κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο ή HPL. Βαφή: Τα χρώµατα µε τα οποία θα είναι βαµµένοι οι εξοπλισµοί θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) µη τοξικά και µη αναφλέξιµα Ξυλεία: Η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι πριστή ή σύνθετη από κωνοφόρα δέντρα ευρωπαϊκής προέλευσης, κατάλληλα επεξεργασµένη προκειµένου να είναι απαλλαγµένη από µικροοργανισµούς βλαπτικούς για την ποιότητα του ξύλου, πλήρως λειασµένη προς αποφυγή τραυµατισµών λόγω ακίδων, µε στρογγυλευµένες τις άκρες και τις γωνίες αυτών. Η επεξεργασία και η συγκόλληση οφείλουν να είναι κατάλληλων προδιαγραφών. Τα βερνίκια/χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι απολύτως ασφαλή για χρήση από παιδιά και υψηλής αντοχής στον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Όλη η ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί (η προέλευση της, η κοπή, η συγκόλλησή ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 4 από 17

5 της) θα είναι σύµφωνη µε τα σχετικά DIN και πιστοποιηµένη κατά ISO. HPL (High Pressure Laminate). Πρόκειται για ένα laminate διακοσµητικό προϊόν που αποτελείται από πολλά στρώµατα συνήθως δύο ως πέντε- τα οποία επικολλούνται µε φαινολική ρητίνη σε ένα φύλλο. Το πρώτο στρώµα χαρτιού είναι το διακοσµητικό και κάτω από αυτό υπάρχουν τα υπόλοιπα στρώµατα χαρτιού kraft τα οποία αποτελούν τον πυρήνα του HPL. Αφού διαποτιστούν τα χαρτιά µε τη ρητίνη, το προϊόν περνάει σε µια πρέσα προκειµένου να συµπιεστεί και στη συνέχεια θερµαίνεται σε θερµοκρασία έως και 140 C και πίεση τουλάχιστον 80 ως 130 Αtm. Η αντοχή της επιφάνειας ενισχύεται µε τη χρήση ειδικών κυτταρινούχων επικαλύψεων στην παραγωγή του, που το ενισχύουν και το καθιστούν ιδανικό για εφαρµογές ιδιαίτερης χρήσης και καταπόνησης. Το επιφανειακό στρώµα θα ενσωµατώνει διακοσµητικά χρώµατα ή σχέδια εµποτισµένα µε µελαµίνη ρητινών για να δώσει υψηλή αντοχή στη φθορά, τη θερµότητα και την χρώση. Τα στρώµατα πυρήνα θα είναι εµποτισµένα µε φαινολικές ρητίνες. Το υλικό θα συµµορφώνεται µε το πρότυπο EN438 και ISO4586. Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν την απόδοση των διαφόρων ποιοτήτων του laminate, σε σχέση µε την εφαρµογή τους. Για να συµµορφώνονται µε αυτές τις προδιαγραφές, απαιτείται να ελεγχθεί για: α) Αντοχή στην φθορά επιφάνεια. β) Αντοχή σε ξηρή θερµότητα. γ) Σταθερότητα διαστάσεων. δ) Αντοχή στην κρούση. ε) Αντοχή σε ρωγµές. στ) Αντοχή σε ξύσιµο. ζ) Αντίσταση στους λεκέδες. η) Αντίσταση στην αλλαγή χρώµατος στο τεχνητό φως. θ) Αντοχή σε καψίµατα από τσιγάρο. η) Αντίδραση στη φωτιά. Όργανα Εξοπλισµός Τοποθέτηση Ο ανάδοχος θα εκτελέσει στα πλαίσια της παρούσας προµήθειας τις εργασίες για την κατάλληλη διαµόρφωση των χώρων για τοποθέτηση των υπό προµήθεια οργάνων και του υπό προµήθεια εξοπλισµού. Σηµειώνεται δε ότι, στό κόστος των οργάνων συµπεριλαµβάνεται και το κόστος διαµόρφωσης του χώρου και το κόστος τοποθέτησης αυτών. Τα υπό προµήθεια όργανα και εξοπλισµός έχουν αναλυτικά ως ακολούθως: 3.1. Σύνθετο Όργανο Νηπίων Α - Λαβύρινθος (κατάλληλο και για ΑΜΕΑ) Κατάλληλο και για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι διαστάσεις του θα είναι 350Χ350Χ200cm περίπου. Το όργανο αυτό είναι ένα συγκρότηµα που προσφέρει την ασφαλή και ψυχαγωγική απασχόληση νηπίων και παιδιών συµπεριλαµβανοµένου ΑΜΕΑ. Η πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη, όπως και οι λειτουργίες παιχνιδιού που διαθέτει ώστε να µην απαιτείται µεγαλύτερη προσπάθεια από όσο είναι δυνατόν. Η σύνθεση λαβύρινθος κατασκευάζεται από χρηστικά και διακοσµητικά πάνελ από κόντρα πλακέ και HPL πάχους εως 18mm και στερεώνονται σε ξύλινους ορθοστάτες διατοµής 95Χ95χιλ. Ο σχεδιασµός της σύνθεσης επιτρέπει την χρήση από παιδιά όλων των ηλικιών αλλά περαιτέρω µέριµνα έχει γίνει για την χρήση της από ΑΜΕΑ και ειδικότερα από παιδιά που χρησιµοποιούν αναπηρικό καροτσάκι για την µετακίνηση τους. Η σύνθεση περιλαµβάνει στο σύνολο εννέα πλευρές µε την κάθε µία να διαθέτει ένα παιχνίδι µε θεµατική διακόσµηση. Τα παιχνίδια αυτά είναι: 1. Μεταλλόφωνο(σε δύο πάνελ): µε «καµπανάκια» που παράγουν τον σχετικό ήχο µετά από κτύπο. 2. Γρανάζια: Γρανάζια κατασκευασµένα από κόντρα πλακέ πάχους 12mm, κινούµενα γύρω από τον άξονα τους και σε σχέση µεταξύ τους κατά βούληση του χρήστη. 3. Φρούτα (σε δύο πάνελ): Περιλαµβάνει διαφόρων τύπων εγχάρακτα σχέδια για να προκαλέσει τον αισθητηριακό ερεθισµό. 4. Καθρέφτης παραµόρφωσης (σε δύο πάνελ): Ανοξείδωτη λαµαρίνα προσαρµοσµένη σε πλαίσιο και κατάλληλα κυρτωµένη για να αποδίδει την παραµόρφωση στην εικόνα. 5. Τρίλιζα: Προσαρµόζεται σε ξύλινο πάνελ και φέρει ζωντανά χρώµατα. Κατασκευασµένη από κυλίνδρους πολυαιθυλενίου µε τη µέθοδο περιστροφικής έκχυσης. ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 5 από 17

6 Η σύνθεση διαθέτει στο σύνολο της εγχάρακτα πάνελ κόντρα πλακέ ή µικρότερα τεµάχια κόντρα πλακέ βιδωµένα σε αυτά µε διάφορες µορφές Σύνθετο Όργανο Νηπίων Β - Λαβύρινθος Θα είναι κατάλληλο για ηλικίες 0-36 µηνών. Οι διαστάσεις του θα είναι 240Χ210Χ230cm περίπου. Το όργανο αυτό είναι ένα συγκρότηµα που προσφέρει την ασφαλή και ψυχαγωγική απασχόληση νηπίων και παιδιών. Η πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη, όπως και οι λειτουργίες παιχνιδιού που διαθέτει ώστε να µην απαιτείται µεγαλύτερη προσπάθεια από όσο είναι δυνατόν. Η σύνθεση λαβύρινθος κατασκευάζεται από χρηστικά και διακοσµητικά πάνελ από κόντρα πλακέ και HPL πάχους εως 18mm και στερεώνονται σε ξύλινους ορθοστάτες διατοµής 95Χ95χιλ. Ο σχεδιασµός της σύνθεσης επιτρέπει την χρήση από παιδιά όλων των ηλικιών. Η σύνθεση περιλαµβάνει στο σύνολο πέντε πλευρές µε την τέσσερα από αυτά να διαθέτουν ένα παιχνίδι µε θεµατική διακόσµηση. Τα παιχνίδια αυτά είναι: 1. Μεταλλόφωνο: µε «καµπανάκια» που παράγουν τον σχετικό ήχο µετά από κτύπο. 2. Πηδάλιο καραβιού: Προσαρµόζεται σε ξύλινο πάνελ και φέρει ζωντανά χρώµατα 3. Πάγκος εξυπηρέτησης 4. Τρίλιζα: Προσαρµόζεται σε ξύλινο πάνελ και φέρει ζωντανά χρώµατα. Κατασκευασµένη από κυλίνδρους πολυαιθυλενίου µε τη µέθοδο περιστροφικής έκχυσης. Η σύνθεση διαθέτει στο σύνολο της εγχάρακτα πάνελ κόντρα πλακέ ή µικρότερα τεµάχια κόντρα πλακέ βιδωµένα σε αυτά µε διάφορες µορφές Μεταλλική Κούνια (κατάλληλη για ΑΜΕΑ) Κατάλληλη και για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι διαστάσεις του θα είναι 175Χ320Χ230cm περίπου µε µέγιστο ύψος πτώσης 100cm. Το όργανο παιδικής χαράς αυτό είναι µία κούνια 1 θέσης στην οποία προσαρµόζεται ειδικό κάθισµα για υποδοχή και εξυπηρέτηση αναπηρικού αµαξιδίου. Η κούνια προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από αµαξίδια ΑΜΕΑ και δεν µπορεί να εξυπηρετήσει άλλους χρήστες. Ο σκελετός της κατασκευάζεται από ξύλινους δοκούς διατοµής 95x95mm. Το «καλάθι» υποδοχής του αµαξιδίου κατασκευάζεται από µεταλλικό σκελετό από σωλήνες διατοµής Φ40mm και Φ60mm πάνω στον οποίο τοποθετείται πάτωµα από αλουµίνιο πάχους 3+2mm. Η είσοδος στο «καλάθι» επιτρέπεται µόνο µε την χρήση συστήµατος ασφάλισης απασφάλισης που διαθέτει ελατήριο Σύνθετο Όργανο Νηπίων Γ Θα είναι κατάλληλο για ηλικίες 0-36 µηνών. Οι διαστάσεις του θα είναι 324Χ115Χ280cm περίπου µε µέγιστο ύψος πτώσης 25cm. Θα περιλαµβάνει αναλυτικά τα παρακάτω τµήµατα: 2 πύργοι 1 τετράρυχτη σκεπή 2 προστατευτικά πάνελ 2 διακοσµητικά πάνελ «τρίλιζα» 1 τούνελ σύνδεσης 1m 3.5. Τραίνο Νηπίων Θα είναι κατάλληλο για ηλικίες 0-36 µηνών. Οι διαστάσεις του θα είναι 325Χ115Χ280cm περίπου µε µέγιστο ύψος πτώσης 25cm. Θα περιλαµβάνει αναλυτικά τα παρακάτω τµήµατα: 2 ράµπες αναρρίχησης (η µία ως είσοδος για πατάρι τούνελ) 1 σκεπή ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 6 από 17

7 2 ορθογώνια πατάρια 1 τούνελ 3 σκάλες πλευρικά µε ένα σκαλοπάτι 10 ξύλινα φράγµατα 3.6. Τραµπάλα Ελατηρίου (µορφής ζωάκι) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΥ (περίπου) ΠΛΑΤΟΣ 0,62 m Ελάχιστο πλάτος 3,50m ΜΗΚΟΣ 0,75 m Ελάχιστο µήκος 3,50 m ΥΨΟΣ 0,80 m Μέγιστο ύψος Πτώσης 1,30 m Θα είναι κατάλληλο για ηλικίες 0-36 µηνών. Η ελατηριωτή τραµπάλα µιας θέσης αποτελείται από την θέση, το ελατήριο και την βάση πάκτωσης. Η θέση αποτελείται από δύο πλαϊνά HPL ή πλαστικού ή βακελίτου, τρεις σωλήνες αποστάτες, και µία επιφάνεια καθίσµατος. Τα πλαινά είναι µορφής ζωάκι όπως «Φαλαινάκι», «Λιονταράκι», «Γουρουνάκι» κλπ. Το ελατήριο πιέσεως είναι διαµέτρου 20εκ. µε σύρµα διαµέτρου 18χιλ. µε βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. Στην κάτω βάση στερεώνεται η βάση πάκτωσης η οποία αποτελείται από µεταλλική πυραµίδα Κούνια Τεσσάρων (4) Θέσεων Νηπίων Θα είναι κατάλληλο για ηλικίες 0-36 µηνών. Οι διαστάσεις του πλαισίου θα είναι 600Χ170Χ230cm περίπου µε µέγιστο ύψος πτώσης 130cm. Η κούνια τεσσάρων θέσεων έχει ύψος 215εκ. και πλάτος 170εκ. αποτελείται από µία οριζόντια δοκό διατοµής 95Χ120 και µήκους 535εκ.περίπου, η οποία καταλήγει σε σύνδεσµο πάχους 4χιλ. τραπεζοειδούς µορφής. Έξι δοκούς στήριξης διατοµής 95Χ95χιλ., µήκους 230εκ. που συνδέονται ανά δύο σε σχήµα «Λ» σε κάθε πλευρά της κούνιας και ένα στη µέση. Το ενδιάµεσο υποστήλωµα συνδέεται µε την οριζόντια δοκό µε τη βοήθεια δύο ξύλων διατοµής 9Χ9Χ35εκ. και η όλη στήριξη επιτυγχάνεται µε περαστές βίδες Μ12. Οι τραπεζοειδείς σύνδεσµοι στα άκρα της οριζόντιας δοκού συνδέονται µε τις κεκλιµένους δοκούς µε βίδες και παξιµάδια. Στην οριζόντια δοκό τοποθετούνται οχτώ κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ Τα καθίσµατα νηπίων είναι κλειστά, κατασκευάζονται από εξαιρετικής ποιότητας και προδιαγραφών ελαστοµερή, πολύ µαλακά και ασφάλη για τα νήπια. Είναι ενισχυµένα µε ένθετο προφίλ αλουµινίου και αναρτώνται από τα κουζινέτα µε γαλβανιζέ αλυσίδες πάχους 6χιλ., σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ Οι βάσεις πάκτωσης στις δοκούς είναι από κοιλοδοκό 90Χ90Χ3χιλ. και στερεώνονται στις δοκούς µε περαστές βίδες. Στο κάτω άκρο των κοιλοδοκών επικολλάται σωλήνας Ø30 για ασφαλή στήριξη στο τσιµέντο πάκτωσης. Η στήριξη γίνεται ώστε το ξύλο να µην έρχεται σε επαφή µε το φυσικό έδαφος. ΠΑΚΤΩΣΗ Για την πάκτωση των εξοπλισµών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: Στο σηµείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 80εκ. περίπου και διαµέτρου 60εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί µέσα η κολώνα, ο λάκκος γεµίζεται µε σκυρόδεµα σχήµατος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ.από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται µε χώµα. ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 7 από 17

8 Στο έδαφος πακτώνονται µόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κάθε κολώνα σε απόσταση περίπου 10εκ. από το έδαφος προκειµένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους Σύνθετο Όργανο Παίδων Α Θα είναι κατάλληλο για ηλικίες 3 ετών και άνω. Οι διαστάσεις του θα είναι 602X504X332εκ. περίπου µε µέγιστο ύψος πτώσης 122εκ.. Θα περιλαµβάνει αναλυτικά τα παρακάτω τµήµατα: 3 πύργοι 92εκ. 1 πύργο 122εκ. 6 προστατευτικά πάνελ 1 σκάλα για πύργο 92εκ. 1 αναρρίχηση µε σχοινιά για πύργο 92εκ. 1 τσουλήθρα για πύργο 92εκ. 1 τσουλήθρα για πύργο 122εκ. 1 ίσια γέφυρα 1 δίρριχτη σκεπή 1 τετράριχτη σκεπή 1 σκαλιέρα αναρρίχησης τύπου «Π» Η είσοδος στο σύνθετο γίνεται από τη σκάλα η οποία οδηγεί σε πύργο ύψους 92εκ. εξιά αυτού υπάρχει προστατευτικό πάνελ και αριστερά δίχτυ αναρρίχησης. Ο πύργος συνδέεται µε δεύτερο πύργο ύψους 92 εκ. µέσω σκαλιέρας αναρρίχησης τύπου «Π». Ο δεύτερος πύργος στα δεξιά του οδηγεί σε τσουλήθρα ενώ στην αριστερή του πλευρά συνδέεται µε τρίτο πύργο ύψους 92εκ. µέσω γέφυρας. Αριστερά ο πύργος συνδέεται µε τον τέταρτο και τελευταίο πύργο ύψους 122 ο οποίος καταλήγει σε τσουλήθρα ύψους 122εκ. Ο δεύτερος πύργος φέρει δίρυχτο σκέπαστρο και ο τρίτος καλύπτεται από τετράρυχτη σκεπή πολυαιθυλενίου Ξύλινη Κούνια τ. «Φωλιά» Θα είναι κατάλληλο για 3 ετών και άνω. Οι διαστάσεις του πλαισίου θα είναι 300Χ170Χ230εκ. περίπου µε µέγιστο ύψος πτώσης 130εκ.. Η κούνια έχει ύψος 215εκ. και πλάτος 170εκ. αποτελείται από µία οριζόντια δοκό διατοµής 95Χ120 και µήκους 300εκ., η οποία καταλήγει σε σύνδεσµο πάχους 4χιλ. τραπεζοειδούς µορφής. Τέσσερις δοκούς στήριξης διατοµής 95Χ95χιλ., µήκους 230εκ. που συνδέονται ανά δύο σε σχήµα «Λ» σε κάθε πλευρά της κούνιας. Οι τραπεζοειδείς σύνδεσµοι στα άκρα της οριζόντιας δοκού συνδέονται µε τις κεκλιµένους δοκούς µε βίδες και παξιµάδια. Στην οριζόντια δοκό τοποθετούνται δύο κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ Το κάθισµα «Φωλιά» είναι διαµέτρου Φ1200 mm και κατασκευασµένο από πλέγµα σχοινιών διατοµής Φ16 µε 6 κλώνους κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο το οποίο είναι υλικό µε µεγάλη αντοχή σε ψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες. εν είναι απορροφητικό σε νερά, έχει µεγάλη αντοχή σε διάτµηση και εφελκυσµό και πολύ µικρή ελαστικότητα. Οι βάσεις πάκτωσης στις δοκούς είναι από κοιλοδοκό 90Χ90Χ3χιλ. και στερεώνονται στις δοκούς µε περαστές βίδες. Στο κάτω άκρο των κοιλοδοκών επικολλάται σωλήνας Ø30 για ασφαλή στήριξη στο τσιµέντο πάκτωσης. Η στήριξη γίνεται ώστε το ξύλο να µην έρχεται σε επαφή µε το φυσικό έδαφος Ξύλινη Κούνια Παίδων Τεσσάρων (4) Θέσεων Θα είναι κατάλληλο για ηλικίες 3 ετών και άνω. Οι διαστάσεις του πλαισίου θα είναι 600Χ170Χ230cm περίπου µε µέγιστοι ύψος πτώσης 130cm. ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 8 από 17

9 Η κούνια τεσσάρων θέσεων έχει ύψος 215εκ. και πλάτος 170εκ. αποτελείται από µία οριζόντια δοκό διατοµής 95Χ120 και µήκους 535εκ.περίπου, η οποία καταλήγει σε σύνδεσµο πάχους 4χιλ. τραπεζοειδούς µορφής. Έξι δοκούς στήριξης διατοµής 95Χ95χιλ., µήκους 250εκ. που συνδέονται ανά δύο σε σχήµα «Λ» σε κάθε πλευρά της κούνιας και ένα στη µέση. Το ενδιάµεσο υποστύλωµα συνδέεται µε την οριζόντια δοκό µε τη βοήθεια δύο ξύλων διατοµής 9Χ9Χ35εκ. και η όλη στήριξη επιτυγχάνεται µε περαστές βίδες Μ12. Οι τραπεζοειδείς σύνδεσµοι στα άκρα της οριζόντιας δοκού συνδέονται µε τις κεκλιµένους δοκούς µε βίδες και παξιµάδια. Στην οριζόντια δοκό τοποθετούνται οχτώ κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ Τα καθίσµατα παίδων είναι ανθεκτικά κατασκευασµένα από ελαστοµερείς κόκκους και ρητίνες, είναι ενισχυµένα µε ένθετο τεµάχιο προφίλ αλουµινίου και αναρτώνται από τα κουζινέτα µε γαλβανιζέ αλυσίδες πάχους 6χιλ., σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ Οι βάσεις πάκτωσης στις δοκούς είναι από κοιλοδοκό 90Χ90Χ3χιλ. και στερεώνονται στις δοκούς µε περαστές βίδες. Στο κάτω άκρο των κοιλοδοκών επικολλάται σωλήνας Ø30 για ασφαλή στήριξη στο τσιµέντο πάκτωσης. Η στήριξη γίνεται ώστε το ξύλο να µην έρχεται σε επαφή µε το φυσικό έδαφος. ΠΑΚΤΩΣΗ Για την πάκτωση των εξοπλισµών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: Στο σηµείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 80εκ. περίπου και διαµέτρου 60εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί µέσα η κολώνα, ο λάκκος γεµίζεται µε σκυρόδεµα σχήµατος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ.από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται µε χώµα. Στο έδαφος πακτώνονται µόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κάθε κολώνα σε απόσταση περίπου 10εκ. από το έδαφος προκειµένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους Σύνθετο Όργανο Παίδων Β Θα είναι κατάλληλο για ηλικίες 3 ετών και άνω. Οι διαστάσεις του θα είναι 400X340X307εκ. περίπου µε µέγιστο ύψος πτώσης 92εκ.. Με απαιτούµενο χώρο ασφαλείας 750Χ640εκ.περίπου. Θα περιλαµβάνει αναλυτικά τα παρακάτω τµήµατα: 2 πύργους 92εκ. 2 προστατευτικά πάνελ 2 τσουλήθρες για πύργο 92εκ. 1 τούνελ 1 σκάλα 1 ράµπα αναρρίχησης µε πατήµατα 2 δίρριχτες σκεπές Ο πρώτος πύργος ύψους 92εκ. περίπου θα φέρει µία σκάλα, αριστερά του θα φέρει προστατευτικό πάνελ, απέναντι θα φέρει τσουλήθρα ενώ στα δεξιά θα συνδέεται µε τον δεύτερο πύργο ύψους 92εκ. περίπου µε τούνελ. Ο δεύτερος πύργος ύψους 92εκ. αριστερά του θα φέρει ράµπα αναρρίχησης µε πατήµατα, ενώ στα δεξιά του θα φέρει τσουλήθρα ύψους 92 εκ. και η µία του πλευρά του θα φέρει προστατευτικό πάνελ. Θα καλύπτονται και οι δύο πύργοι από δίρυχτες σκεπές Σύνθετο Καράβι Θα είναι κατάλληλο για ηλικίες 3 ετών και άνω. Οι διαστάσεις του θα είναι 1200X700X400εκ. περίπου µε µέγιστο ύψος πτώσης 122εκ.. Με απαιτούµενο χώρο ασφαλείας 1500Χ1100εκ. Θα αποτελείται από: 2 τούνελ πολυαιθυλενίου 1 τσουλήθρα 92εκ ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 9 από 17

10 1 τσουλήθρα 122εκ 2 προστατευτικά τσουλήθρας 2 κεκλιµένες γέφυρες 3 σκάλες αναρρίχησης 17 προστατευτικά πάνελ στη βάση του καραβιού 10 πάνελ προστατευτικά στους πύργους 1 µεταλλική κλίµακα/µονόζυγο 1 ράµπα αναρρίχησης µε πατήµατα Η πλώρη αποτελείται από δυο πάνελ σε σχήµα πλώρης καραβιού. Όλο το σύνθετο όργανο έχει τη µορφή από ένα καράβι Όργανο Εκγύµνασης 1 Οι διαστάσεις του θα είναι 210Χ70Χ180εκ. περίπου. Όργανο ποδηλάτου ενδυνάµωσης ποδιών, βελτιώνοντας την καρδιαγγειακή αντοχή. Ο εξοπλισµός θα στηρίζεται σε κεντρική κολώνα και θα φέρει περιµετρικά αυτού τις ανωτέρω δραστηριότητες Όργανο Εκγύµνασης 2 Οι διαστάσεις του θα είναι 150Χ70Χ225εκ. περίπου. Όργανο εκγύµνασης πλάτης, το πίσω µέρος των ώµων χρησιµοποιώντας το βάρος του σώµατος για αντίσταση. Ο εξοπλισµός θα στηρίζεται σε κεντρική κολώνα και θα φέρει περιµετρικά αυτού τις ανωτέρω δραστηριότητες Όργανο Εκγύµνασης 3 Οι διαστάσεις του θα είναι 150Χ70Χ225εκ. περίπου. Όργανο εκγύµνασης µηρών Ο εξοπλισµός θα στηρίζεται σε κεντρική κολώνα και θα φέρει περιµετρικά αυτού τις ανωτέρω δραστηριότητες Όργανο Εκγύµνασης 4 (κατάλληλο και για ΑΜΕΑ) Το όργανο θα είναι ειδικό για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι διαστάσεις του θα είναι 150Χ70Χ225εκ. περίπου. Όργανο εκγύµνασης πλάτης, το πίσω µέρος των ώµων χρησιµοποιώντας το βάρος του σώµατος για αντίσταση. Ο εξοπλισµός θα στηρίζεται σε κεντρική κολώνα και θα φέρει περιµετρικά αυτού τις ανωτέρω δραστηριότητες Όργανο Εκγύµνασης 5 Οι διαστάσεις του θα είναι 210Χ70Χ180εκ. περίπου. Όργανο ενδυνάµωσης ποδιών και άνω άκρων, βελτιώνοντας την καρδιαγγειακή αντοχή. Ο εξοπλισµός θα στηρίζεται σε κεντρική κολώνα και θα φέρει περιµετρικά αυτού τις ανωτέρω δραστηριότητες Κάδος απορριµµάτων Οι κυλινδρικοί κάδοι µε επικάλυψη ξύλου : Είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριµµάτων διερχοµένων πεζών. Είναι εύχρηστοι, λειτουργικοί και ευχερώς καθαριζόµενοι. Συµβάλλουν µε την παρουσία τους στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος. Οι κάδοι έχουν πολύ καλό φινίρισµα και καλαίσθητη εµφάνιση. Έχουν σχήµα κυλίνδρου µε περιµετρική επένδυση από ξύλινα τµήµατα. ιαθέτουν εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 37 λίτρων περίπου. Ο ξύλινος στρογγυλός κάδος µε ξυλάκια αποτελείται από : ύο µεταλλικούς δακτυλίους και ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 10 από 17

11 14 ξύλινες ράβδους Έναν εσωτερικό κάδο Οι δύο µεταλλικοί δακτύλιοι γίνονται από λάµα πάχους 3χιλ. Στο κατώτερο σηµείο τοποθετείται µεταλλική βάση από λάµα για στήριξη του εσωτερικού κάδου. Στο κέντρο της µεταλλικής βάσης τοποθετείται σωλήνας Φ50 µε φλάτζα πάχους 3χιλ. που αποτελεί και τη βάση στήριξης του κάδου. Περιµετρικά στερεώνονται τα περιφερειακά ξύλα του κάδου Ταµπέλα Ξύλινη παιδικής χαράς. Η πληροφοριακή πινακίδα θα έχει διαστάσεις 1460Χ115Χ2800χιλ περίπου. Αποτελείται από δύο υποστυλώµατα, την πινακίδα και δύο µεταλλικές βάσεις. Τα υποστυλώµατα θα έχουν διατοµή 95Χ95 mm και ύψος 2750 mm. Η πινακίδα θα κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15 mm, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας. Η πινακίδα θα στηρίζεται στα υποστυλώµατα µε περαστές βίδες. Η κατασκευή θα πακτώνεται στο έδαφος µε δύο µεταλλικές βάσεις. Οι βάσεις πάκτωσης αποτελούνται από κοιλοδοκό γαλβανισµένο και στη συνέχεια βαµµένο µε πολυεστερική βαφή και διαστάσεων 90Χ90Χ3χιλ και µήκους 60εκ. τα οποία αγκαλιάζουν την κολώνα µε περαστές βίδες. Στο κάτω µέρος τους υπάρχει µεταλλική φλάντζα για τη συγκράτησή τους στο λάκκο από µπετό. Η πάκτωση γίνεται έτσι ώστε τα ξύλα να µην έρχονται σε επαφή µε το έδαφος για την αποφυγή της υγρασίας. Επάνω στην επιφάνεια κόντρα πλακέ θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες ανάλογα τα οριζόµενα στην υπ αρίθµ / Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/ ), όπως ισχύει σήµερα. Συγκεκριµένα η ταµπέλα φέρει το σήµα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες: ιάγραµµα διάταξης εξοπλισµού της παιδικής χαράς (στην περίπτωση που είναι µεγάλη) Απαγόρευση εισόδου σε άτοµα που δεν συνοδεύουν παιδί Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, µε εξαίρεση σκύλους - συνοδούς ατόµων µε αναπηρία Τις ηλικιακές οµάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης Τηλέφωνα επικοινωνίας µε τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς Παγκάκι Το παγκάκι θα είναι κατασκευασµένο αποκλειστικά από ξύλο και µεταλλικές συνδέσεις. Θα έχει συνολικές διαστάσεις: µήκος 180 εκ., πλάτος 51. εκ. και ύψος 80 εκ. περίπου. Η πλάτη θα αποτελείται από δύο ξύλινα στοιχεία ιδίου µήκους 180 εκ. και διατοµής 9Χ4εκ. Το κάθισµα θα αποτελείται από τρία ξύλινα στοιχεία διατοµής 9Χ4 εκ. και µήκους 180 εκ Ξύλινη Περίφραξη Ο ξύλινος φράχτης κατασκευάζεται σε πλαίσια 150Χ100εκ. Κάθε τµήµα του φράχτη αποτελείται από δύο κολώνες, δύο ξύλινες τραβέρσες και 7 κάθετα ξύλα. Οι κοιλοδοκοί έχουν διαστάσεις 1000 x 95 x 95mm και είναι από αντεπικολλητή ξυλεία για µεγαλύτερη αντίσταση στις καταπονήσεις και τις ρωγµές. Πάνω στις κοιλοδοκούς στερεώνονται 2 τραβέρσες διαστάσεων 4,5Χ9Χ150εκ δηµιουργώντας έτσι το πλαίσιο πάνω στο οποίο τοποθετούνται κατακόρυφα τα 7 ξύλα διαστάσεων 2Χ9εκ. και ύψους 80εκ. Το επάνω µέρος των ξύλων κόβεται φάλτσο. Τα ξύλα και οι τραβέρσες του φράχτη ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 11 από 17

12 είναι ξυλεία Πεύκης αρκτικού κύκλου. Για τις αποστάσεις τοποθέτησης ακολουθούνται τα πρότυπα Ξύλινη Περίφραξη Ως το µε την διαφορά ότι, στο κόστος ανά µονάδα (τεµ.) δεν περιλαµβάνεται η εργασία τοποθέτησης. Η εν λόγω περίφραξη θα χρησιµοποιηθεί σαν stock ασφαλείας για αντικατάσταση τµηµάτων της αρχικής περίφραξης σε περίπτωση καταστροφής λόγω βανδαλισµών Ξύλινη πόρτα εισόδου Η ξύλινη διπλή πόρτα του φράχτη κατασκευάζεται από τέσσερις τραβέρσες4,5χ9 εκ. που δηµιουργούν ένα πλαίσιο 115Χ100εκ.Για τη σταθερότητα της πόρτας τοποθετούνται µε βίδες 5Χ50 χιαστά ξύλα 2,2Χ9εκ. Στο κάθε πλαίσιο τοποθετούνται τα κατακόρυφα ξύλα 2,2Χ9εκ. µε βίδες 5Χ50 και συνολικά κατακόρυφα ξύλα 8. Το κάθε πλαίσιο στερεώνεται στις πακτωµένες κολώνες της περίφραξης µε γαλβανισµένους µεντεσέδες. Για την ασφάλεια του κλεισίµατος το ένα εκ των πλαισίων έχει κατακόρυφο ξύλο 2εκ. (µπίνι) και τοποθετούνται 2 γαλβανισµένοι σύρτες, ένα στο άνω µέρος της πόρτας οριζόντιος και ένας στο κάτω µέρος του πλαισίου που φέρει και το «µπίνι» άπεδο Ασφαλείας Τα πλακίδια ασφαλείας είναι υποχρεωτικά από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ΕΝ 1177:2008 για να προστατεύουν τα παιδιά από τυχόν πτώση. Ο χώρος που καλύπτουν προσδιορίζεται από την ελεύθερη επιφάνεια πτώσης κάθε οργάνου. Ο σχεδιασµός και η παραγωγή των πλακιδίων ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Πλακιδίων Ασφαλείας του "Equipment Safety Law EN 1177:2008» Impact absorbing playground surfacing: Safety requirements and test methods, που διασφαλίζει ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον αρµόδιο φορέα για την ασφάλεια των παιδιών από πτώση από ύψος και για τοξικότητα, δεδοµένου ότι το προϊόν τοποθετείται σε Παιδικές Χαρές. Τα Ελαστικά Πλακίδια θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανακυκλωµένους κόκκους ελαστικού, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κολληµένοι µεταξύ τους µε κόλλα Πολυουρεθάνης. Τα πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να είναι υδατοπερατά, η κάτω πλευρά τους να έχει τακούνια και να τοποθετούνται σε στερεά υπόβαση από θραυστό υλικό (3Α), συµπυκνωµένη, ελαχίστου τελικού πάχους 10cm, προκειµένου να λειτουργήσει ως στέρεα και υγιής υπόβαση για την τοποθέτηση των πλακιδίων, εγκιβωτισµένη µαζί µε τα πλακίδια. Η υπόβαση θα κατασκευαστεί στην φάση της εγκατάστασης των οργάνων από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Η όλη κατασκευή θα έχει επιµελή και έντεχνα τελειώµατα σύµφωνα µε τους κανόνες τέχνης και τεχνικής. Το δάπεδο θα αποτελείται από ελαστικές πλάκες διαστάσεων 500x500x40mm µε ύψος πτώσης 1,30µ. Για την τοποθέτησή τους θα πρέπει υπάρχουν, εργοστασιακά κατασκευασµένες οπές και πλαστικοί πύροι σύνδεσης, στα πλαϊνά των πλακιδίων, για να συνδέονται στέρεα µεταξύ τους και να µην απαιτείται χρήση κόλλας στις πλαϊνές επιφάνειες των πλακιδίων. Τα πλακίδια θα πρέπει να είναι εύκολα στο κόψιµο, µε τη χρήση ειδικού εργαλείου, ώστε να µπορούν να κοπούν ακριβώς όπως απαιτείται για να ταιριάζουν στις βάσεις των οργάνων. Η κατασκευάστρια εταιρεία των ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι κάτοχος των πιστοποιητικών ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 & ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007, καθώς και το ΕΝ 1177:2008. και test report τοξικότητας κατά ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 12 από 17

13 1. Επί ποινή αποκλεισµού, τεκµηρίωση της διασφάλισης της ασφάλειας κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ Όλα τα προσφερόµενα όργανα των παιδότοπων, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και να συµµορφώνονται µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασµού και κατασκευής Παιδικών Χαρών Εξωτερικού Χώρου ΕΛΟΤ EN 1176 ή ισοδύναµα, που να πιστοποιούνται από Ευρωπαϊκό διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης, από τον ΕΛΟΤ ή ισοδύναµο φορέα του εξωτερικού, αρµοδίως διαπιστευµένο να πιστοποιεί Όργανα Παιδικών Χαρών Εξωτερικού χώρου. Κάθε όργανο που προσφέρει ο κατασκευαστής, θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη Πιστοποίηση και τα θεωρηµένα αντίγραφα των Πιστοποιητικών (επικυρωµένα από αρµόδια αρχή η δικηγόρο) θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά. Σε περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά, θα πρέπει να µεταφραστούν. 2. Μετά την ολοκλήρωση των προτεινόµενων παρεµβάσεων, θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία, τα βιβλία συντηρήσεων και εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης των εξοπλισµών. 3. Με την ολοκλήρωση της προµήθειας, πιστοποιείται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου το σύνολο του συγκροτήµατος της παιδικής χαράς από αναγνωρισµένο και διαπιστευµένο από το ΕΣΥ φορέα (συµπεριλαµβανοµένου και του υφιστάµενου σχοινοπολυγώνου), η οποία και επισυνάπτεται υποχρεωτικά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτού. Άλιµος, Μάρτιος 2015 Οι συντάξαντες Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Θεωρήθηκε Ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Π. ΠΑΠΑ ΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΥΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 13 από 17

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τµ. Μελετών-Έργων κ Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών «Προµήθεια κ τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, εξοπλισµού εκγύµνασης, δαπέδου ασφαλείας και αστικολύ εξοπλισµού για την δηµιουργία πολυχώρου στον Λόφο Πανί του ήµου Αλίµου» Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 06/15 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Είδος Μ.Μ. Ποσότ. Τιµή Μοναδ. Κόστος Είδους 3.1 Σύνθετο Όργανο Νηπίων Α - Λαβύρινθος (κατάλληλο και για ΑΜΕΑ) Τεµ , , Σύνθετο Όργανο Νηπίων Β - Λαβύρινθος Τεµ , , Μεταλλική κούνια (κατάλληλη για ΑΜΕΑ) Τεµ , , Σύνθετο Όργανο Νηπίων Γ Τεµ , , Τραίνο Νηπίων Τεµ , , Τραµπάλα Ελατηρίου µορφής ζωάκι Τεµ , , Κούνια 4 θέσεων Νηπίων Τεµ , , Σύνθετο Όργανο Παίδων Α Τεµ , , Ξύλινη κούνια παίδων «Φωλιά» Τεµ , , Ξύλινη κούνια παίδων τεσσάρων θέσεων Τεµ , , Σύνθετο Όργανο Παίδων Β Τεµ , , Σύνθετο Καράβι Τεµ , , Όργανο εκγύµνασης 1 Τεµ , , Όργανο εκγύµνασης 2 Τεµ , , Όργανο εκγύµνασης 3 Τεµ , , Όργανο εκγύµνασης 4 (κατάλληλο και για ΑΜΕΑ) Τεµ , , Όργανο εκγύµνασης 5 Τεµ , , Κάδος απορριµµάτων Τεµ , , Ταµπέλες ξύλινες Παιδικής χαράς Τεµ ,00 800, Παγκάκι Τεµ , ,00 ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 14 από 17

15 Ξύλινη περίφραξη Τεµ , , Ξύλινη περίφραξη (χωρίς τοποθέτησηstock ασφαλείας) Τεµ ,00 550, Ξύλινη πόρτα εισόδου Τεµ , , άπεδο ασφαλείας µε ασφαλές ύψος πτώσης 1.30 m , ,00 Συνολικό Κόστος ,00 Φ.Π.Α. 23% ,83 Συνολική απάνη ,83 Σηµ.: Όλες οι παραπάνω τιµές (εκτός αυτής είδους ) περιλαµβάνουν το κόστος διαµόρφωσης του χώρου και το κόστος τοποθέτησης αυτών σε κατάσταση χρήσης. Άλιµος, Μάρτιος 2015 Οι συντάξαντες Β. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Θεωρήθηκε Ο ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Π. ΠΑΠΑ ΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΥΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 15 από 17

16 Α/Α Συστήµατος: Αριθµός ιακήρυξης:.τ.υ. 06/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Σύνθετο Όργανο Νηπίων Α - Λαβύρινθος (κατάλληλο και για ΑΜΕΑ) Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη Σύνθετο Όργανο Νηπίων Β - Λαβύρινθος Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Μεταλλική κούνια (κατάλληλη για ΑΜΕΑ) Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Σύνθετο Όργανο Νηπίων Γ Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Τραίνο Νηπίων Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη Τραµπάλα Ελατηρίου µορφής ζωάκι Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Κούνια 4 θέσεων Νηπίων Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη Σύνθετο Όργανο Παίδων Α Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Ξύλινη κούνια παίδων «Φωλιά» Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Ξύλινη κούνια παίδων τεσσάρων θέσεων Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Σύνθετο Όργανο Παίδων Β Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Σύνθετο Καράβι Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη Όργανο εκγύµνασης 1 Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη Όργανο εκγύµνασης 2 Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 16 από 17

17 ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Όργανο εκγύµνασης 3 Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη Όργανο εκγύµνασης 4 (κατάλληλο και για ΑΜΕΑ) Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Όργανο εκγύµνασης 5 Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη Κάδος απορριµµάτων Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη Ταµπέλες ξύλινες Παιδικής χαράς Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Παγκάκι Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη Ξύλινη περίφραξη Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη Ξύλινη περίφραξη (χωρίς τοποθέτηση-stock ασφαλείας) Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη Ξύλινη πόρτα εισόδου Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη άπεδο ασφαλείας µε ασφαλές ύψος πτώσης 1.30 Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη ΠΑΙ ΧΑΡΑ Λ ΠΑΝΙ 15 ΜΕΛΕΤΗ ΧΤ-ΤΕΛ, Σελίς 17 από 17