ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ"

Transcript

1 Α Α: 7Τ5ΝΩΚΑ-ΖΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: Φαξ: Νίκαια Aγ. Ι. Ρέντης: 31/03/2015 Αρ.Πρωτ.: ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την Συντήρηση Λογισµικού προγράµµατος 4Μ, για την κάλυψη των αναγκών της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη. Ο ήµος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη,, ενδιαφέρεται για την Συντήρηση Λογισµικού προγράµµατος 4Μ, µε τη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης, συνολικής δαπάνης έως ύψους ποσού 3.800,70 (Τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ και εβδοµήντα λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α (Συντήρηση Προγραµµάτων Η/Υ) του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου, οικονοµικού έτους 2015, για την οποία έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της, σύµφωνα µε: 1.Την υπ. αριθ. 48/2015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου περί «Έγκριση για την αναγκαιότητα της διενέργειας προµηθειών και εργασιών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη οικονοµικού έτους 2015», η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α : 6ΚΛΓΩΚΑ- ΣΣΝ. 2.Τη µε αριθ. 265/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί «Έγκρισης δέσµευσης πίστωσης ύψους ποσού 3.800,70 (Τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ και εβδοµήντα λεπτών)» σε βάρος του ως άνω κωδικού, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ.αριθ. 86/ Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους ποσού 3.800,70 (συµπ/νου ΦΠΑ 23%), για την προµήθεια την ως άνω εργασία Συντήρησης Λογισµικού προγράµµατος 4Μ σε βάρος του Κ.Α (Συντήρηση Προγραµµάτων Η/Υ) του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Νίκαιας Αγ.Ι.Ρέντη, οικονοµικού έτους 2015», η οποία έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ιαύγεια µε Α Α : 763ΓΩΚΑ-Ξ7Ζ καθώς και στην ιστοσελίδα

2 µε µοναδικό Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α ΑΜ): 15REQ Την µε αρ.πρωτ. T.Y/ Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του Π. /τος 28/80 (ΦΕΚ 11 Α / ) και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, στο σύνολο ή σε µέρος της προµήθειας. Επί της καθαρής τιµολογιακής αξίας πραγµατοποιείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 4% σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43 Α/ ) καθώς και παρακράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ). Η ως άνω κράτηση θα βαρύνει τον µειοδότη, ο δε Φ.Π.Α. θα βαρύνει το ήµο Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η Συντήρηση θα πραγµατοποιηθεί εντός διαστήµατος ενός (1) έτους, κατόπιν συνεννόησης µε την Τεχνική Υπηρεσία της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ ο ήµος δεν δεσµεύεται για την εξάντληση της συµβατικής αξίας. Η πληρωµή της αξίας της ανάθεσης θα πραγµατοποιηθεί µετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ήµου Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Παρακαλούµε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύµφωνα µε τα ανωτέρω, την προσφορά σας βασισµένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη µε αρ.πρωτ. T.Y/ Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την παραδώσετε στο Τµήµα Προµηθειών Υλικών & Εξοπλισµού Υπηρεσιών υπόψιν της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης Απευθείας Αναθέσεων προµηθειών έτους 2015, όπως συστάθηκε µε την υπ.αρίθµ. 55/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου - Νίκαιας Αγ. Ιωάννη Ρέντη έως και την ευτέρα 06/04/2015 και ώρα 15:00 µ.µ., σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο εκεί που εσωκλείεται, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: α.η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" µε κεφαλαία γράµµατα. β.h λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα γ.τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. δ.αφορά: «Ανάθεση για την Συντήρηση Λογισµικού προγράµµατος 4Μ, Επισηµαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραµµένες και σφραγισµένες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται µε την προσφορά τους να υποβάλλουν σε ξεχωριστό κλειστό και σφραγισµένο φάκελο όπισθεν εκεί που εσωκλείεται και στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Υπεύθυνη ήλωση», ήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 1. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισµού τους οποίους και και αποδέχοµαι πλήρως. 2. εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 3. εν έχω αποκλεισθεί, από την συµµετοχή σε διαγωνισµούς του ηµοσίου. 4. εν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 5. εν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώµατα κατά την άσκηση της

3 επαγγελµατικής µου δραστηριότητας. 6. Θα είµαι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. Η µη προσκόµιση των παραπάνω δικαιολογητικών, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισµό από τον διαγωνισµό. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΝΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450, Νίκαια ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 4Μ Νίκαια : 06 / 02 / 2015 Αρ.πρωτ: Τ.Υ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η συντήρηση, η δυνατότητα απεριόριστης υποστήριξης και ενηµέρωσης καθώς και η αναβάθµιση του λογισµικού της εταιρείας 4Μ Α.Ε (4Μ προηγµένα συστήµατα τεχνικού λογισµικού ανώνυµος εταιρεία παραγωγής λογισµικού) για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Αναλυτικά αναφέρονται τα προγράµµατα µε τα αντίστοιχα πακέτα: Πακέτο λογισµικού Η/Μ Εγκαταστάσεων Fine Adapt µε 3 θέσεις εργασίας SN κλειδιά 2Χ296 & SN κλειδί 1Χ342 για τις εφαρµογές θέρµανσης, κλιµατισµού, υδραυλικών, πυροπροστασίας, καυσίµων αερίων, ηλεκτρολογικών, ανελκυστήρων, ηχοµόνωσης, υποσταθµών, φωτοτεχνίας, ηλιακών, ψυγείων, βιολογικού, δεξαµενών, περιβαλλοντικών, αδειών λειτουργίας και φωτοβολταϊκών. Πακέτο ERGA (ERGO-ΤΕΥΧΗ) µε 6 θέσεις εργασίας SN κλειδιά 5Χ295 και 1Χ368. Πακέτο 4Μ KENAK µε µία θέση εργασίας SN κλειδί 1Χ367. Αναβάθµιση σχεδιαστικού GCAD σε GCAD14 θέση εργασίας SN κλειδί 1Χ367. Αναβάθµιση σχεδιαστικού FINE σε FINE14 µε 3 θέσεις εργασίας SN κλειδιά 2Χ296 & SN κλειδί 1Χ342.

5 Αναβάθµιση υπολογιστικού ADAPT 15 σε ADAPT 16 µε όλες τις νέες εφαρµογές. Πχ. Πυρόσβεση κατά ΕΝ 12845, NFPA 13 κ.α, Πυρασφάλεια, Θέρµανση, Κλιµατισµού µε RTS2013, ηλεκτρικών µε νέα έντυπα Υ Ε, Βιολογικού, µε 3 θέσεις εργασίας SN κλειδιά 2Χ296 & SN κλειδί 1Χ342. Η προµήθεια και αναβάθµιση θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη πιο χαµηλή τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. 28/80. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται σε 3.800,70 ΕΥΡΩ (Με Φ.Π.Α.) και θα πληρωθεί από τον Τ.Π του ήµου µας. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑ 06 / 02 / 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Κων/νος Βαλής Παυλος Κωνσταντινίδης Ανδρέας Γιαµαλάκης Τοπογράφος Μηχανικός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

6 Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450, Νίκαια ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Πακέτο λογισµικού Η/Μ Εγκαταστάσεων Fine Adapt ΤΕΜ 3 176,33 529,00 Πακέτο ERGA (ERGO- ΤΕΥΧΗ) ΤΕΜ 6 174, ,50 Πακέτο 4Μ KENAK ΤΕΜ 1 170,00 170,00 Αναβάθµιση σχεδιαστικού GCAD ΤΕΜ 1 115,00 115,00 Αναβάθµιση σχεδιαστικού FINE ΤΕΜ 3 99,66 299,00 Αναβάθµιση υπολογιστικού ADAPT 15 ΤΕΜ 3 310,50 931,50 ΣΥΝΟΛΟ 3.090,00 Φ.Π.Α 23% 710,70 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.800,70 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΙΚΑΙΑ 06 / 02 / 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Κων/νος Βαλής Παυλος Κωνσταντινίδης Ανδρέας Γιαµαλάκης Τοπογράφος Μηχανικός