Ε. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Τα παρακάτω βοηθήµατα έχουν ληφθεί υπόψη για την εκπόνηση της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Τα παρακάτω βοηθήµατα έχουν ληφθεί υπόψη για την εκπόνηση της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής:"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Πυροσβεστικών Οχηµάτων µε δεξαµενές νερού και αφρού χωρητικότητας 1000 L και 150L αντίστοιχα (4X4) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : Τεµάχια 65. Α. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του Πυροσβεστικού Σώµατος που αφορούν Πυροσβεστικά Οχήµατα εξοπλισµένα µε δεξαµενές νερού και αφρού χωρητικότητας 1000 L και 150 L, αντίστοιχα. Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υπό προµήθεια οχήµατα θα χρησιµοποιηθούν από τις κατά τόπους Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος µε κύριο έργο την δασοπυρόσβεση µε αποτέλεσµα να επιχειρούν σε εξαιρετικά ανώµαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές. Επίσης θα διαθέτουν πρόσθετο, κατάλληλο εξοπλισµό προκειµένου να επεµβαίνουν και σε άλλα συµβάντα αρµοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώµατος. Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισµοί των τεχνικών και γενικών όρων της παρούσας περιγράφονται στο ΕΝ :1998, στο EN : 2001 και στο pren :1999. Η ένδειξη "περίπου" αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή ± 5% της κατά περίπτωση αιτούµενης τιµής.. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ Τα υπό προµήθεια πυροσβεστικά οχήµατα προσδιορίζονται και ταξινοµούνται σύµφωνα µε το ΕΝ ως εξής: ΑΝΤΛΙΟΦΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ EN /Μ / / Τα οχήµατα κατά την παράδοση να φέρουν την απαραίτητη σήµανση "CE". Όρος Απαράβατος Ε. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Τα παρακάτω βοηθήµατα έχουν ληφθεί υπόψη για την εκπόνηση της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής: Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN :1998 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN :2001 Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προτύπου pren :1999 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN :2002 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN :2002 Πληροφορίες από το εµπόριο ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα προσφερόµενα οχήµατα και ο εξοπλισµός τους να είναι απολύτως καινούργια και αµεταχείριστα, κατασκευής του ιδίου ή µεταγενέστερου έτους από το έτος διεξαγωγής του ιαγωνισµού. Τα υπό προµήθεια οχήµατα να µπορούν να λειτουργούν µε αξιοπιστία σε ικανό βάθος χρόνου για την κάλυψη του σκοπού για τον οποίο προορίζονται Πλαίσιο

2 Τα πλαίσια (φορείς) των πυροσβεστικών οχηµάτων να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων, που να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9000, να αντιπροσωπεύονται στη χώρα µας και να διασφαλίζουν την Υπηρεσία µε αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και µε ικανό απόθεµα ανταλλακτικών. Ο προσφερόµενος τύπος πλαισίου να είναι κατάλληλος για τον σκοπό που προορίζεται, και να παρέχει την δυνατότητα κίνησης εντός και εκτός οδοστρώµατος Πυροσβεστικό Συγκρότηµα Τα πυροσβεστικά συγκροτήµατα (αντλία, αναµικτήρας αφρού, σύστηµα προπλήρωσης κλπ.) των πυροσβεστικών οχηµάτων να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων, που να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9000, να αντιπροσωπεύονται στη χώρα µας και να διασφαλίζουν την Υπηρεσία µε αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και µε ικανό απόθεµα ανταλλακτικών Υπερκατασκευή Η εν γένει κατασκευή των πυροσβεστικών οχηµάτων να είναι γνωστών εργοστασίων, που να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9000, να αντιπροσωπεύονται στη χώρα µας και να διασφαλίζουν την Υπηρεσία µε αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και µε ικανό απόθεµα ανταλλακτικών. 2. ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Οι επιδόσεις: Τελικής ταχύτητας Επιτάχυνσης από 0-65 km/h Επιτάχυνσης από m υνατότητας αναρρίχησης σε κλίση του οχήµατος µε πλήρες φορτίο (σε κατάσταση ετοιµότητας) να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του EN που αφορούν οχήµατα του υπό προµήθεια τύπου πυροσβεστικού οχήµατος. Ειδικότερα όσον αφορά την τελική ταχύτητα, αυτή να περιορίζεται στα 95 km/h µε επέµβαση περιοριστή ταχύτητας (κόφτη). 3. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Οι εξωτερικές διαστάσεις του οχήµατος να διατηρηθούν όσο είναι πρακτικά δυνατό περιορισµένες ώστε να καθιστούν το όχηµα ευέλικτο: 3.1. Ολικό µήκος µέχρι mm (συνυπολογιζοµένης της κλίµακας αναρρίχησης στην οροφή του οχήµατος) Ολικό πλάτος µέχρι mm Ολικό ύψος όσο το δυνατόν µικρότερο. Οι παρακάτω διαστάσεις του οχήµατος να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του EN που αφορούν οχήµατα του υπό προµήθεια τύπου πυροσβεστικού οχήµατος, µεσαία κλάση (Μ), κατηγορία δύο (2): 3.4. Γωνία προσέγγισης (approach angle) 3.5. Γωνία αποχώρησης (departure angle) 3.6. Γωνία κλίσης (angle of slope) 3.7. Εδαφική ανοχή (ground clearance) 3.8. Εδαφική ανοχή κάτω από τους άξονες (ground clearance under axle) 3.9. Αντιδιαµετρική αξονική δυνατότητα του οχήµατος (cross-axle capability) Κύκλος στροφής του οχήµατος από τοίχο σε τοίχο (turning circle between walls) Γωνία ανατροπής (static tilt angle) Όλη η παράγραφος 3 αποτελεί Όρο Απαράβατο. 4. ΒΑΡΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

3 4.1. Η µικτή έµφορτη µάζα (GLM gross laden mass) του οχήµατος να βρίσκεται στα οριζόµενα στο ΕΝ όρια προκειµένου η κλάση ταξινόµησης και προσδιορισµού να ανταποκρίνεται σε οχήµατα µεσαίας κλάσης (Μ). Το µέγιστο επιτρεπόµενο από τον κατασκευαστή µικτό βάρος του οχήµατος (PTLM permissible total laden mass ή GVWR gross vehicle weight rating) να είναι τουλάχιστον 500 κιλά µεγαλύτερο από τη µικτή έµφορτη µάζα (GLM) του οχήµατος και σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερο ή ίσο από Η κατανοµή των φορτίων στους άξονες του οχήµατος να καθιστά τον οπίσθιο άξονα βαρύτερο, ενώ ο εµπρόσθιος να δέχεται τουλάχιστον το απαιτούµενο φορτίο ώστε το όχηµα να διατηρεί την ασφαλή οδική συµπεριφορά του (δηλαδή να µη χάνει τιµόνι). Η κατανοµή των φορτίων στους άξονες του οχήµατος να δηλώνεται µε τις προσφορές Η κατανοµή των φορτίων για κάθε άξονα θα είναι τέτοια ώστε η διαφορά των φορτίων µεταξύ των τροχών κάθε άξονα να µην υπερβαίνει το 5% Η εν γένει φόρτιση των αξόνων του οχήµατος να ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις του EN ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Υδρόψυκτος, τετράχρονος, πετρελαιοκινητήρας, ο οποίος στις ονοµαστικές στροφές λειτουργίας του να παρέχει τις ακόλουθες επιδόσεις σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς της Ε.Ε.: 5.1. Ισχύς µεγαλύτερη ή ίση από 150 kw Ροπή µεγαλύτερη ή ίση µε από 650 Nm Τα επίπεδα εκποµπής καυσαερίων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. δηλ. ΕURO-3 ή EURO Να φέρει σύστηµα ενίσχυσης του συστήµατος ψύξης µέσω της πυροσβεστικής αντλίας µε εναλλάκτη θερµότητας προκειµένου να εξασφαλίζεται η κανονική θερµοκρασία λειτουργίας του κινητήρα όταν το όχηµα παρέχει πολύωρο πυροσβεστικό έργο σε στάση. Να περιγράφεται το εν λόγω σύστηµα ενίσχυσης του συστήµατος ψύξης και να δηλώνεται η απόδοση του. Όλη η παράγραφος 5 αποτελεί Όρο Απαράβατο. 6. ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 6.1. Xωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου 130 L τουλάχιστον Η θέση, το υλικό της δεξαµενής καυσίµου στο όχηµα καθώς και οι σωληνώσεις καυσίµου, το στόµιο πλήρωσης που απαραιτήτως να φέρει κατάλληλο φίλτρο, το πώµα καθώς και η σήµανση να είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο EN ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας της Ε.Ε. 8. ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΟ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 8.1. Το κιβώτιο ταχυτήτων να διαθέτει, κατά προτίµηση, πέντε (5) ή έξι (6) ταχύτητες εµπροσθοπορείας και σε καµία περίπτωση περισσότερες από οκτώ (8) και µία (1) σχέση οπισθοπορείας. Να έχει το µοχλό επιλογής στο δάπεδο του θαλάµου οδήγησης Ο συµπλέκτης και το κιβώτιο ταχυτήτων να ανταποκρίνεται µε ικανά περιθώρια ασφαλείας στις επιδόσεις ροπής του κινητήρα Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης να περιλαµβάνει κατά προτίµηση κεντρικό διαφορικό - κιβώτιο υποβιβασµού δύο (2) σχέσεων (TRANSFER CASE). Ο έλεγχός του να γίνεται µέσω κατάλληλου διακόπτη από την θέση του οδηγού Η µετάδοση της κίνησης στους τροχούς του οχήµατος να γίνεται αποκλειστικά και µόνο µέσω ενδιαµέσων τριβέων, ζυγοσταθµισµένων αξόνων και γραναζιών, αποκλειόµενης της µετάδοσης της κίνησης µε υδροστατικό σύστηµα (υδραυλική αντλία και υδραυλικός κινητήρας). 9. ΥΝΑΜΟΛΗΠΤΗΣ (ΡΤΟ)

4 Να υπάρχει κατάλληλος δυναµολήπτης (ΡΤΟ) προσαρµοσµένος στο σύστηµα µετάδοσης κίνησης του οχήµατος για να δίνει κίνηση στην πυροσβεστική αντλία όταν το όχηµα βρίσκεται σε στάση και σε κίνηση µε ταχύτητα τουλάχιστον 8 km/h. Όρος Απαράβατος. 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέση τιµονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάµου οδήγησης Μηχανισµός λειτουργίας υδραυλικός. 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ ΗΣΗΣ Το σύστηµα πέδησης να ανταποκρίνεται στην Οδηγία 71/320/ΕΟΚ καθώς και στις απαιτήσεις του EN Να λειτουργεί µε πεπιεσµένο αέρα (κατά προτίµηση πλήρη αερόφρενα).l Το κύριο σύστηµα πέδησης να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήµατος Η πέδη στάθµευσης να επενεργεί τουλάχιστον στους οπίσθιους τροχούς του οχήµατος Το βοηθητικό σύστηµα πέδησης να περιλαµβάνει µηχανόφρενο (κλαπέτο) ή άλλο κατάλληλο σύστηµα (ηλεκτρόφρενο) Το σύστηµα πέδησης να περιλαµβάνει απαραιτήτως σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (ABS). 12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Το σύστηµα ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου κατάλληλο για οχήµατα τέτοιου τύπου και υπό συνεχή φόρτιση, και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις φόρτισης του οχήµατος και κίνησής του. Να περιλαµβάνει αντιστρεπτικές δοκούς βαρέως τύπου (εµπρός και πίσω) καθώς και υδραυλικά, τηλεσκοπικού τύπου αµορτισέρ. 13. ΑΞΟΝΕΣ Το όχηµα να φέρει δύο (2) κινητήριους άξονες µε διαφορικά Κάθε άξονας καθώς και το κεντρικό διαφορικό, εάν υπάρχει, να είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα αναστολής του διαφορισµού των τροχών και των αξόνων, αντίστοιχα, (DIFFERENTIAL LOCK) που να ελέγχονται µέσω κατάλληλων διακοπτών από την θέση του οδηγού. Όλη η παράγραφος 13 αποτελεί Όρο Απαράβατο. 14. ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ Το όχηµα να φέρει µονούς τροχούς σε κάθε άξονα (εµπρός και πίσω) µε ελαστικά επίσωτρα κατάλληλα για την κίνηση του οχήµατος εντός και εκτός δρόµων (on-off road). Όλοι οι τροχοί και τα ελαστικά να είναι των ιδίων διαστάσεων. Η µορφή του αµαξώµατος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου δεκαοκταµήνου προ της παράδοσης των οχηµάτων, καινούργια, όχι από αναγόµωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάµους (TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς ERTRO Να υπάρχει ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός, όµοιος µε τους υπόλοιπους του οχήµατος, σε κατάλληλη βάση στήριξης πάνω στο όχηµα. Να υπάρχει µηχανισµός που καθιστά δυνατή την αφαίρεσή του ή την επανατοποθέτησή του από ένα άτοµο. Η θέση του εφεδρικού τροχού να µην επηρεάζει τις απαιτήσεις διαστάσεων και επιδόσεων του οχήµατος. Σε περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης του, να προστατεύεται µε κατάλληλο πλαστικό κάλυµµα Στους θόλους των τροχών και σε εµφανές σηµείο να αναγράφεται η πίεση λειτουργίας των ελαστικών Να δηλώνονται µε την προσφορά, οι διαστάσεις, ο τύπος, ο δείκτης ταχύτητας, ο δείκτης φορτίου, καθώς και το µέγιστο φορτίο που αντιστοιχεί στην εκτιµώµενη πίεση λειτουργίας των προσφερόµενων ελαστικών.

5 15. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ - ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ Οι διατάξεις έλξης και ρυµούλκησης να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας 94/20/ΕΟΚ και στο EN Το όχηµα να φέρει στην εµπρόσθια πλευρά κατάλληλο πείρο για την ρυµούλκησή του από άλλα οχήµατα καθώς και δύο (2) δακτυλίους για την προσαρµογή τριγωνικής διάταξης ρυµούλκησης. Για το λόγο αυτό ο εµπρόσθιος προφυλακτήρας να είναι απαραίτητα µεταλλικός Το όχηµα να φέρει στην οπίσθια πλευρά κατάλληλο άγκιστρο µε φωλιά τύπου ROCKINGER ή αντίστοιχο και πείρο για την ρυµούλκηση άλλων οχηµάτων Όλες οι παραπάνω διατάξεις έλξης ρυµούλκησης να είναι επαρκούς αντοχής ώστε να επιτρέπουν τη ρυµούλκηση του οχήµατος σε δρόµο στην επιτρεπόµενη συνολική έµφορτη µάζα του Στην οπίσθια πλευρά του οχήµατος, πλησίον της διάταξης ρυµούλκησης να υπάρχουν αναµονές για σύνδεση ρυµουλκούµενου οχήµατος (ηλεκτρική και πνευµατική). 16. ΒΑΡΟΥΛΚΟ Σε κατάλληλη θέση επί του πλαισίου του οχήµατος και πίσω από τον θάλαµο οδήγησης να υπάρχει υδραυλικό ή ηλεκτρικό βαρούλκο (εργάτης). Αποκλείεται η τοποθέτηση του βαρούλκου στο εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος Να παρέχει µέγιστη ελκτική δυνατότητα 50 KΝ περίπου Να είναι εξοπλισµένο µε 50 m τουλάχιστον συρµατόσχοινου κατάλληλης διαµέτρου και άγκιστρου ρυµούλκησης που να καταλήγει σε κατάλληλη θέση στην εµπρόσθια πλευρά του οχήµατος Να είναι εξοπλισµένο στο εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος µε τροχαλία για την οµοιόµορφη περιέλιξη του συρµατόσχοινου ακόµα και όταν το συρµατόσχοινο βρίσκεται σε γωνία ± 25 ο (δεξιά ή αριστερά) ή και µεγαλύτερη. Επίσης σε ολόκληρη τη διαδροµή του συρµατόσχοινου από το βαρούλκο έως και τον εµπρόσθιο προφυλακτήρα του οχήµατος να υπάρχουν κατάλληλοι οδηγοί για την ορθή τύλιξη του συρµατόσχοινου στο τύµπανο Ο χειρισµός του να γίνεται µέσω κατάλληλου χειριστηρίου. 17. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώµατος και η αντιπαρασιτική προστασία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN για οχήµατα µεσαίας (Μ) κλάσης Η παροχή του εναλλακτήρα (ALTΕRNATOR) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN για οχήµατα µεσαίας (Μ) κλάσης. Όρος απαράβατος Η χωρητικότητα φορτίου των συσσωρευτών και η βάση στήριξης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του EN Όρος απαράβατος Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε γενικό διακόπτη αποµόνωσης του ηλεκτρικού κυκλώµατος (µε εξαίρεση πιθανών καταναλώσεων που απαιτούν µόνιµη σύνδεση), καθώς και µε διάταξη για την φόρτιση των συσσωρευτών από εξωτερική πηγή 24 VDC Εγκατάσταση και σύνδεση ασυρµάτου και κεραίας ασυρµάτου. Επιπλέον, εγκατάσταση µεγαφώνου ακρόασης εισερχοµένων µηνυµάτων ασυρµάτου καθώς και δεύτερου µικρόφωνου χειρός µε Ρ.Τ.Τ. στο ερµάριο της αντλίας Ο φωτισµός του οχήµατος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ε.Ε ύο (2) προβολείς οµίχλης µε λυχνίες αλογόνου εγκατεστηµένοι στην εµπρόσθια πλευρά του οχήµατος Φωτεινό και ηχητικό σύστηµα οπισθοπορείας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΕΝ / ύο (2) προβολείς εργασίας µε προστατευτικά πλέγµατα στην οροφή της οπίσθιας πλευράς του οχήµατος, ελεγχόµενοι από κατάλληλο διακόπτη στον πίνακα οργάνων του θαλάµου οδήγησης Περιγραφή ποµποδέκτη (Π/ ) Να είναι καινούριος, επαγγελµατικού τύπου αµεταχείριστος πρόσφατης κατασκευής και τεχνολογίας.

6 Να είναι µε ενσωµατωµένη κεφαλή µικρών διαστάσεων κατάλληλος για την τοποθέτησή του σε χώρο διαστάσεων ραδιοκασετόφωνου. Να έχει πάρει έγκριση τύπου είτε από το Ελληνικό ηµόσιο, είτε από κρατική αρχή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίγραφο της έγκρισής να κατατεθεί µε την προσφορά. Οι ακριβείς συχνότητες λειτουργίας και το ακριβές σηµείο τοποθέτησής του, θα καθοριστούν µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Οι Π/ θα παραδίδονται προγραµµατισµένοι, έτοιµοι για λειτουργία. Τεχνικά χαρακτηριστικά ποµποδέκτη Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας, να είναι κατά προτίµηση από MHz και οπωσδήποτε από MHz Ισχύς εξόδου ποµπού 25 Watt/50 Ω ρυθµιζόµενη (παραµένουσα σταθερή σε όλες τις συχνότητες λειτουργίας Αριθµός προγραµµατιζόµενων διαύλων Τρόπος προγραµµατισµού συχνοτήτων εξωτερικά µε Η/Υ ιαυλοποίηση (channel spacing) ποµπού και δέκτη 25 ΚΗΖ Σταθερότητα συχνότητας +/- 5 ppm Τύπος διαµόρφωσης 16 F3 (+/- 5 ΚΗΖ ) Ευαισθησία δέκτη 0,35 µv για 12 db SINAD για όλη τη ζώνη συχνοτήτων Φίµωση εξόδου δέκτη ρυθµιζόµενη εσωτερικά, ή αυτόµατα, ή µέσω προγράµµατος σε κατώφλι 0,3 µv, ή και µικρότερη Ισχύς ακουστικής εξόδου τουλάχιστον 4 Watt Απόκριση ακουστικής συχνότητας σύµφωνα µε CEPT Ενδοδιαµόρφωση 60 db. Εξωτερικές συνδέσεις. Ο Π/ να διαθέτει εξωτερικά βύσµα σύνδεσης µε τις εξής λειτουργίες: Ανεξάρτητη έξοδο ήχου δέκτη Έξοδος για την ένδειξη λήψης σήµατος Έξοδος για την λήψη υπότονου (CTCSS) Είσοδος ακουστικού σήµατος ποµπού Είσοδος ΡΤΤ Τάση τροφοδοσίας ονοµαστική 12 V DC µε µεταβολή από 11 έως 15 VOLT Να παρέχεται προστασία του Π/ από τυχαία αναστροφή της πολικότητας του συσσωρευτή Η κατανάλωση στα 12 V να µην ξεπερνά στην αναµονή τα 0,5 Α, στη λήψη τα 15 Α και στην εκποµπή τα 10 Α Όρια συνθηκών περιβάλλοντος µέσα στα οποία πρέπει να λειτουργεί κανονικά ο Π/ : Θερµοκρασία από -20 έως +55 ο C Σχετική υγρασία από 15 έως 95% Στην πρόσοψη του Π/ να υπάρχει το βύσµα µικροφώνου, το µεγάφωνο, η ένδειξη του διαύλου καθώς και τα ανάλογα πλήκτρα και ενδεικτικά για την λειτουργία του Π/. Πρόσθετες δυνατότητες προγραµµατισµού: Προγραµµατισµός υπότονου (CTCSS) encode - decode ανά κανάλι Προγραµµατισµός χρόνου διακοπής εκποµπής (Τ.Ο.Τ.) Προγραµµατισµός σάρωσης (SCAN) δύο οµάδων καναλιών. Παρελκόµενα Ποµποδέκτη Μετατροπέα τάσης από 24 V σε 13,8 V σταθεροποιηµένο τουλάχιστον 10 Α συνεχούς παροχής µε προστασία έναντι υπέρτασης στην έξοδο ( ιακοπή της παροχής, για έξοδο άνω των 16 V) Μικρόφωνο χειρός µε Ρ.Τ.Τ. Τεµάχια δύο (2) ένα στο θάλαµο οδήγησης και ένα στο ερµάριο αντλίας Λογισµικό και εξαρτήµατα απαιτούµενα για την διασύνδεση και τον προγραµµατισµό από ηλεκτρονικό υπολογιστή. ( ύο σετ για ολόκληρη την ποσότητα Π/ ) Τεχνικά εγχειρίδια, πρωτότυπο (SERVICE MANUAL) µε όλα τα κυκλωµατικά διαγράµµατα του Π/ ( ύο σετ για ολόκληρη την ποσότητα Π/ ) Να είναι εγκεκριµένος όσον αφορά την ηλεκτροµαγνητική συµµόρφωση.

7 Κάθε τεµάχιο ραδιο υλικού θα πρέπει να φέρει την ειδική πινακίδα, µε το σήµα (CE) όπως απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία Η κεραία να είναι τύπου µαστιγίου λχ4 από ανοξείδωτο χάλυβα ισχυρής µηχανικής αντοχής, µε ελατηριωτή βάση µε το σύστηµα στήριξης αυτής. 18. ΘΑΛΑΜΟΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ Ο θάλαµος οδήγησης να είναι µεταλλικής κατασκευής, προωθηµένης ή ηµιπροωθηµένης οδήγησης και αποκλειόµενης της κανονικής οδήγησης, ανακλινόµενου τύπου, κατασκευασµένος από τον κατασκευαστή του πλαισίου σε σειρά παραγωγής. Τµήµατα του θαλάµου δύναται να είναι κατασκευασµένα από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες υάλου (G.R.P.), αποκλειόµενης όµως της εξ ολοκλήρου πλαστικής κατασκευής και επένδυσης του θαλάµου. Ο εµπρόσθιος προφυλακτήρας να είναι µεταλλικός. Όρος απαράβατος Η ανάκλιση του θαλάµου να γίνεται µε εύχρηστο µηχανισµό Να φέρει δύο (2) θύρες (µία σε κάθε πλευρά) µε ανοιγόµενα παράθυρα Να είναι εξοπλισµένος µε άριστη θερµική και ακουστική µόνωση καθώς και µε την απαραίτητη εσωτερική επένδυση Να διαθέτει σύστηµα κλιµατισµού. (AIR CONDITION) Όλα τα κρύσταλλα του θαλάµου (ανεµοθώρακας, θύρες) να ανταποκρίνονται στην Οδηγία 92/22/EOK Να φέρει ένα ανεξάρτητο, ρυθµιζόµενο κάθισµα οδηγού και θέσεις για δύο (2) ακόµα µέλη πληρώµατος. Όλα τα καθίσµατα να είναι εξοπλισµένα µε προσκέφαλα και ζώνες ασφαλείας η κατασκευή και αγκίστρωση των οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες 77/541/ΕΟΚ και 76/115/ΕΟΚ Να είναι εξοπλισµένος µε ισχυρό σύστηµα εξαερισµού και θέρµανσης, ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες, σύστηµα εκτόξευσης νερού στον ανεµοθώρακα. Να φέρει αλεξήλια, εξωτερικούς καθρέπτες καθώς και κυρτό καθρέπτη "ράµπας" στην άνω πλευρά της δεξιάς θύρας Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήµατος να είναι εργονοµικά διευθετηµένα και να περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω όργανα: Ενδείκτη ταχύτητας (km/h) µε ταχογράφο και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (km). Στροφόµετρο κινητήρα Καταγραφητή ωρών λειτουργίας κινητήρα Μανόµετρο πίεσης αέρα συστήµατος πέδησης Μανόµετρο πίεσης ελαίου κινητήρα Αµπερόµετρο ή Βολτόµετρο Χειριστήρια συστήµατος εξαερισµού και θέρµανσης Ενδεικτικό φθαρµένων υλικών τριβής συστήµατος πέδησης. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας πυροσβεστικής αντλίας. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας βαρούλκου έλξης Να υπάρχει αντίστοιχος πίνακας που να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα και χειριστήρια για τον έλεγχο του πυροσβεστικού συγκροτήµατος. Ο πίνακας να περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: ιακόπτη ενεργοποίησης συστήµατος αυτοπροστασίας. Χειριστήρια ελέγχου φανών αναγνώρισης και σειρήνας Ενδ. λυχνία ύπαρξης ανοικτού ρολού υπερκατασκευής. Ενδ. λυχνία φόρτισης συσσωρευτών από εξωτερική πηγή. ιακόπτη προβολέων εργασίας. ιακόπτη προσθαφαιρούµενου προβολέα. ιακόπτη επιλογής ποσοστού πρόσµιξης αφρογόνου 1% και 6%. ιακόπτη επιλογής χρησιµοποιούµενου αφρογόνου από τις αντίστοιχες δεξαµενές (AFFF και class A foam).

8 Στην εµπρόσθια δεξιά πλευρά του οχήµατος να υπάρχει κατάλληλη βάση και ρευµατοδότης 24VDC για την σύνδεση του προσθαφαιρούµενου προβολέα της παρ Σε κατάλληλο σηµείο του θαλάµου οδήγησης, ώστε να είναι ευανάγνωστη, να τοποθετηθεί πινακίδα πληροφοριακών στοιχείων του οχήµατος που να περιέχει κατ ελάχιστον: Τη µικτή έµφορτη µάζα του οχήµατος Το µέγιστο επιτρεπόµενο από τον κατασκευαστή µικτό βάρος του οχήµατος Τις µέγιστες δυνατότητες φόρτισης των αξόνων ιαστάσεις και πιέσεις ελαστικών Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου. 19. ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρονική σειρήνα που να αποτελείται από ενισχυτή - µικρόφωνο - ηχείο και να παράγει τρεις διαφορετικούς ήχους (WAIL-YELP- HI/LO) καθώς και ήχο ηλεκτρονικής κόρνας Η ισχύς εξόδου της σειρήνας να είναι 100 W, και η ισχύς του µεγαφώνου ανάλογη Η σειρήνα να παράγει ήχο έντασης 115 db τουλάχιστον σε απόσταση 3 m. Η συχνότητα εκποµπής να κυµαίνεται από 800 έως 1500 Hz περίπου Στην οροφή του θαλάµου οδήγησης (δεξιά και αριστερά) να υπάρχουν δύο (2) περιστρεφόµενοι φανοί αναγνώρισης καθώς και ένας στην οροφή της οπίσθιας πλευράς του αµαξώµατος που να παράγουν ισχυρές δέσµες ερυθρού φωτός. Η λειτουργία τους να γίνεται ταυτόχρονα µέσω κατάλληλου διακόπτη στο πίνακα οργάνων του οχήµατος. Κάθε φανός να παράγει κατά προτίµηση 90 (± 10%) αναλαµπές ανά λεπτό, και σε καµία περίπτωση περισσότερες από 130 αναλαµπές το λεπτό, µε ένταση φωτεινότητας όχι µικρότερη από CD, και να φέρει λυχνία αλογόνου κατάλληλης ισχύος. Το ύψος κάθε φανού να µην υπερβαίνει τα 230 mm ενώ η διάµετρος να µην είναι µικρότερη από 180 mm. Η βάση των φανών αναγνώρισης να είναι κατασκευασµένη από πλαστική ύλη POLYCARBONATE ή ανοξείδωτο χάλυβα. Το ερυθρό κάλυµµα (θόλος) να είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό ακρυλικό Οι παραπάνω φανοί αναγνώρισης να προστατεύονται µε ειδικά µεταλλικά πλέγµατα, ανάλογου σχήµατος µε αυτό των φάρων Επιπρόσθετα, να υπάρχει κατάλληλη διάταξη για την εναλλάξ λειτουργία των εµπρόσθιων προβολέων του οχήµατος, παράγοντας 90 αναλαµπές τουλάχιστον. Το σύστηµα να λειτουργεί µέσω κατάλληλου ρελέ και να ενεργοποιείται ανεξάρτητα από την ενεργοποίηση των προβολέων οµίχλης του οχήµατος. 20. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε πυροσβεστική αντλία η οποία να είναι εγκατεστηµένη στην οπίσθια πλευρά του οχήµατος µέσα σε ερµάριο. Η αντλία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ΕΝ και EN Η αντλία να παίρνει κίνηση από τον δυναµολήπτη (ΡΤΟ) του οχήµατος µέσω ενδιαµέσων τριβέων, ζυγοσταθµισµένων αξόνων και σταυρών τύπου CARDAN. Να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα ελέγχου στροφών λειτουργίας του κινητήρα, το οποίο να µην επιτρέπει τη λειτουργία της αντλίας σε περισσότερες στροφές από τις µέγιστες επιτρεπόµενες από τον κατασκευαστή της Να είναι φυγοκεντρική, σύνθετη, πολυβάθµια, κατάλληλη για µέση και υψηλή πίεση. Για το λόγο αυτό να αποτελείται από δύο τµήµατα, ένα για µέση πίεση και ένα για υψηλή, κατά προτίµηση στον ίδιο (κοινό) εσωτερικό άξονα λειτουργίας της αντλίας Η αντλία να παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αλλά και ανεξάρτητης παροχής µέσης και υψηλής πίεσης κατά βούληση του χειριστή σε όλο το φάσµα στροφών λειτουργίας της, χωρίς την ανάγκη άλλου χειρισµού εκτός της επιλογής των βανών εκτόξευσης Το υλικό κατασκευής της (κέλυφος, στροφεία) να είναι κράµα ελαφρού µετάλλου ή ορείχαλκος και ο άξονάς της ανοξείδωτος χάλυβας.

9 20.6. Η πίεση που αναπτύσσεται στην αντλία όταν αυτή λειτουργεί στις ονοµαστικές της στροφές (όπου αυτή αποδίδει τις αιτούµενες επιδόσεις) και όλοι οι κρουνοί κατάθλιψης είναι κλειστοί, να µην υπερβαίνει τα µέγιστα οριζόµενα όρια από τον κατασκευαστή της. Τούτο να επιτυγχάνεται χωρίς να γίνεται χρήση πρόσθετων εξωτερικών µηχανισµών (π.χ. ανακουφιστικές βαλβίδες, βαλβίδες επιστροφής στην υδατοδεξαµενή κλπ.) Επιδόσεις Οι επιδόσεις της αντλίας για άντληση από βάθος 3 m µε σωλήνα διαµ. 110 mm να είναι οι ακόλουθες: Μέση πίεση: Ελάχιστη παροχή 1500 L/MIN σε πίεση όχι µικρότερη από 10 BAR. Ταξινόµηση σύµφωνα µε το ΕΝ : FPN Υψηλή πίεση: Ελάχιστη παροχή 250 L/MIN σε πίεση όχι µικρότερη από 40 BAR. Ταξινόµηση σύµφωνα µε το ΕΝ : FPH Στόµια αναρρόφησης / κατάθλιψης ύο (2) στόµια παροχής µέσης πίεσης µε διακόπτες και ταχυσυνδέσµους STORZ-65 µε στεγανά πώµατα Ενα (1) στόµιο παροχής υψηλής πίεσης µε διακόπτη, µόνιµα συνδεδεµένο στον τυλικτήρα σωλήνα Υ.Π Στόµια αποστράγγισης της αντλίας µε διακόπτες Ένα στόµιο αναρρόφησης από εξωτερική πηγή µε ταχυσύνδεσµο STORZ-110, προσθαφαιρούµενο ανοξείδωτο φίλτρο και στεγανό πώµα Ένα στόµιο αναρρόφησης από την υδατοδεξαµενή όπου η αντλία είναι µόνιµα συνδεδεµένη µέσω διακόπτου και ανοξείδωτου φίλτρου Ένα στόµιο πλήρωσης της υδατοδεξαµενής µέσω της αντλίας µε διακόπτη Πίνακας αντλίας Η αντλία απαραιτήτως να είναι εξοπλισµένη µε πίνακα χειρισµού, που να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα παρακολούθησης της λειτουργίας της, χειριστήρια και διακόπτες, και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: θλιβοκενόµετρο (-1/0/25) BAR µανόµετρο µέσης πίεσης (0-25 BAR) µανόµετρο υψηλής πίεσης (0-100 BAR) καταγραφητή ωρών λειτουργίας αντλίας ρυθµιστή ποσοστού πρόσµιξης αφρού 1% και 6% Ενδείκτ. λυχνία λειτουργίας της αντλίας Ενδεικτ. λυχνία χαµηλής πίεσης ελαίου κινητήρα Ενδείκτ. λυχνία λειτουργίας κυκλ. αφρού Χειριστήριο ελέγχου στροφών κινητήρα (χειρόγκαζο) Όργανο ένδειξης στάθµης περιεχοµένου υδατοδεξαµενής Όργανο ένδειξης στάθµης περιεχοµένου δεξαµενής αφρογόνου (A.F.F.F.). ιακόπτη λειτουργίας ηλεκτρικής αντλίας πλήρωσης δεξαµενών αφρογόνου Σύστηµα προπλήρωσης Η φυγοκεντρική αντλία να είναι εξοπλισµένη µε µία ανεξάρτητη αντλία κενού (Primer), η οποία να προπληρώνει την φυγοκεντρική αντλία σε χρόνο όχι µεγαλύτερο από 25 sec από βάθος άντλησης 7 m και σωλήνα διαµέτρου 110 m. Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 8 m Η αντλία προπλήρωσης να λειτουργεί αυτόµατα σε περίπτωση απώλειας του κενού. Κατά την έναρξη της αναρρόφησης, να µην απαιτείται η πλήρωση µε νερό της αντλίας ή του σωλήνα αναρρόφησης χειροκίνητα Σύστηµα πρόσµιξης αφρογόνου Η αντλία να είναι εξοπλισµένη µε αυτόµατο αναµικτήρα αφρογόνου, ρυθµιζόµενο χειροκίνητα για αφροδιάλυµα 1% (class A foam) και 6% (A.F.F.F.) Η πρόσµιξη του επιλεγµένου ποσοστού πρόσµιξης (1% και 6%) να διατηρείται σταθερή και αµετάβλητη (µε απόκλιση ±20% στην Υ.Π. και ±10% στην Χ.Π.)

10 ανεξάρτητα από την εκάστοτε παροχή και πίεση της αντλίας, χωρίς να απαιτείται απολύτως κανένας πρόσθετος χειρισµός ρύθµισης. Η ρύθµιση να επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλου διακόπτη που να βρίσκεται στον πίνακα χειρισµού της αντλίας και στο θάλαµο οδήγησης Να παρέχει την δυνατότητα άντλησης αφρογόνου και από δοχεία τοποθετηµένα στο έδαφος. Για τον σκοπό αυτό να υπάρχει κατάλληλη διάταξη που να καταλήγει σε ορειχάλκινο ταχυσύνδεσµο STORZ Τηλεχειριζόµενοι διακόπτες Το δίκτυο της αντλίας να περιλαµβάνει κατάλληλους τηλεχειριζόµενους διακόπτες (βάνες) που να λειτουργούν πνευµατικά ή ηλεκτροπνευµατικά και καθιστούν δυνατή την χρήση τους από το εσωτερικό του θαλάµου οδήγησης και τον πίνακα χειρισµού της αντλίας (ανάλογα µε την περίπτωση).το σύστηµα να επιτρέπει την χειροκίνητη λειτουργία των κρουνών σε περίπτωση απώλειας πεπιεσµένου αέρα ή ηλεκτρικής τάσης Σύστηµα αυτοπροστασίας οχήµατος Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα αυτοπροστασίας µε ψεκασµό νερού ή αφρού για την κάλυψη και προστασία των δύο πλαϊνών και της εµπρόσθιας πλευράς του θαλάµου οδήγησης, καθώς και όλων των τροχών του οχήµατος, το οποίο να αποτελείται από κατάλληλο αριθµό ακροφυσίων Το σύστηµα αυτοπροστασίας να τροφοδοτείται από την πυροσβεστική αντλία του οχήµατος και η παροχή στα ακροφύσια να γίνεται µέσω κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων Ο χειρισµός του συστήµατος καθώς και του ποσοστού πρόσµιξης αφρογόνου να ελέγχεται από την θέση του οδηγού µε ηλεκτροπνευµατικό σύστηµα. Να υπάρχει γενικός διακόπτης παροχής νερού και αέρα για την αντιµετώπιση διαρροών και την ευχερή επισκευή του συστήµατος Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί πλήρης περιγραφή και µελέτη κάλυψης του συστήµατος αυτοπροστασίας Πυροσβεστικό δίκτυο Το κύκλωµα της αντλίας να επιτρέπει τους παρακάτω χειρισµούς: Αναρρόφηση από εξωτερική πηγή και πλήρωση της υδατοδεξαµενής Αναρρόφηση από εξωτερική πηγή και ταυτόχρονη εκτόξευση χωρίς να γίνεται χρήση της υδατοδεξαµενής Αναρρόφηση από την υδατοδεξαµενή και εκτόξευση Να µην υπάρχει απώλεια νερού σε περίπτωση που η κεντρική βάνα της υδατοδεξαµενής είναι ανοικτή και η αντλία δεν λειτουργεί. Όλη η παράγραφος 20 αποτελεί Όρο Απαράβατο. 21. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η υπερκατασκευή του οχήµατος να είναι εξ ολοκλήρου µεταλλικής κατασκευής, κλειστού τύπου και να περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα ερµάρια εξοπλισµού, την δεξαµενή νερού, τις δεξαµενές αφρού καθώς και το ερµάριο της αντλίας. - Όρος Απαράβατος. Να είναι εξοπλισµένη δεξιά και αριστερά, καθ όλο το µήκος των πλαϊνών θυρών των ερµαρίων πλην των τροχών, µε αναδιπλούµενους µεταλλικούς βατήρες ελάχιστου πλάτους 40 cm, γαλβανισµένους εν θερµώ, µε αντιολισθητική σχάρα, ώστε να παρέχεται εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισµό που είναι αποθηκευµένος στα ψηλότερα σηµεία του αµαξώµατος Η στήριξη της υπερκατασκευής στο πλαίσιο να γίνει υποχρεωτικά µέσω υποπλαισίου αποτελούµενου από γαλβανισµένες σιδηροδοκούς κατάλληλης διατοµής και αντοχής και τοποθετηµένου επί του πλαισίου κατά τρόπο ώστε να την προστατεύει από την µεταφορά τάσεων και στρέψεων των δοκών του πλαισίου όταν το όχηµα κινείται σε ανώµαλο έδαφος. Η στήριξη αυτής να καλύπτει τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του πλαισίου Επένδυση

11 Η επένδυση του αµαξώµατος να γίνει µε επίπεδα φύλλα αλουµινίου ελάχιστου πάχους 2 mm ή από επίπεδα φύλλα ανοξείδωτης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 1 mm. Τα ράφια και τα δάπεδα των ερµαρίων να καλύπτονται µε επίπεδα φύλλα αλουµινίου ελάχιστου πάχους 2 mm και 3 mm, αντίστοιχα ή από επίπεδα φύλλα ανοξείδωτης λαµαρίνας ελάχιστου πάχους 2 mm. Η οροφή να καλύπτεται µε φύλλα ανοδειωµένου ή ηλεκτροστατικά χρωµατισµένου αλουµινίου µε αντιολισθητική επιφάνεια ελάχιστου πάχους 3 mm (χωρίς το αντιολισθητικό νεύρο) Οροφή Η οροφή της υπερκατασκευής του οχήµατος να είναι βατή, πλευρικά να φέρει προστατευτικό πλαίσιο, ύψους τουλάχιστον 100 mm το οποίο να αποτελεί προέκταση της υπερκατασκευής και να διαθέτει κατάλληλη σχεδίαση για την απορροή των υδάτων Η πρόσβαση στην οροφή του οχήµατος να γίνεται από µία κλίµακα τοποθετηµένη σε κατάλληλη θέση στο αµάξωµα. Οι βαθµίδες της κλίµακας καθώς και η επιφάνεια του αµαξώµατος κάτω από την κλίµακα να είναι επενδεδυµένα µε φύλλα ανοδειωµένου αλουµινίου µε αντιολισθητική επιφάνεια για να µην φθείρονται κατά την ανάβαση / κατάβαση. Να υπάρχουν οι απαραίτητες χειρολαβές για την εύκολη και ασφαλή αναρρίχηση στην οροφή Επί της οροφής του οχήµατος να υπάρχουν κατάλληλες βάσεις για την στήριξη των κλιµάκων της παραγράφου του Εξοπλισµού Ερµάριο Εξοπλισµού Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε ένα ή περισσότερα ερµάρια για την αποθήκευση του εξοπλισµού που µεταφέρει Οι θύρες των ερµαρίων να ασφαλίζουν µε ειδικά ρολά από προφίλ ανοδειωµένου αλουµινίου που παραµένουν ανοικτά σε οποιοδήποτε επιθυµητό ύψος, ενώ κλείνουν στεγανά αποκλείοντας την είσοδο σκόνης ή λάσπης στο εσωτερικό των ερµαρίων Κάθε ρόλο να είναι εξοπλισµένο µε διπλή χειρολαβή και κλειδαριά που κλειδώνει. Επίσης στην άνω πλευρά να φέρει κατάλληλη υδρορροή. Το πλάτος κάθε ρολού να µην υπερβαίνει τα 1000 mm Ο εσωτερικός χώρος του (των) ερµαρίων να φέρει επαρκή φωτισµό που λειτουργεί αυτόµατα µε το άνοιγµα κάποιου ρολού και να υπάρχει κατάλληλη ενδεικτική λυχνία που να επισηµαίνει στον οδηγό ότι κάποιο από αυτά είναι ανοικτό Σε κατάλληλο µέρος του οχήµατος και στο εσωτερικό του να τοποθετηθεί κατάλληλα, ηλεκτρικό ψυγείο διαστάσεων 60 (ύψος) x 40 (πλάτος) x 30 (βάθος), το οποίο θα είναι συνδεδεµένο µόνιµα στο ηλεκτρικό σύστηµα του αυτοκινήτου. Στον πίνακα οργάνων του θαλάµου οδήγησης να τοποθετηθεί διακόπτης ενδεικτική λυχνία λειτουργίας του ηλεκτρικού ψυγείου Ερµάριο Αντλίας Στην οπίσθια πλευρά του οχήµατος να υπάρχει ερµάριο που περικλείει την αντλία, την δεξαµενή αφρού, τον τυλικτήρα σωλήνων Υ.Π., καθώς και µέρος του εξοπλισµού του οχήµατος. Το ερµάριο να φέρει µία οπίσθια θύρα καθώς και µία σε κάθε πλευρά. Στην κάτω πλευρά του ερµαρίου να υπάρχει κατάλληλο προσθαφαιρούµενο δάπεδο που να προστατεύει την αντλία από την είσοδο σκόνης ή λάσπης Οι θύρες του ερµαρίου να ασφαλίζουν µε ειδικά ρολά από προφίλ ανοδειωµένου αλουµινίου που παραµένουν ανοικτά σε οποιοδήποτε επιθυµητό ύψος, ενώ κλείνουν στεγανά αποκλείοντας την είσοδο σκόνης ή λάσπης στο εσωτερικό των ερµαρίων Κάθε ρολό να είναι εξοπλισµένο µε διπλή χειρολαβή και κλειδαριά που κλειδώνει. Επίσης στην άνω πλευρά να φέρει κατάλληλη υδρορροή Ο εσωτερικός χώρος του ερµαρίου να φέρει επαρκή φωτισµό που λειτουργεί αυτόµατα µε το άνοιγµα κάποιου ρολού και να υπάρχει κατάλληλη ενδεικτική λυχνία που να επισηµαίνει στον οδηγό ότι κάποιο από αυτά είναι ανοικτό Τυλικτήρας Σωλήνα Υψηλής Πίεσης Σε κατάλληλη θέση του οπίσθιου ερµαρίου και µέσα σε αυτό να υπάρχει ένας τυλικτήρας σωλήνα Υ.Π. αξονικής τροφοδοσίας.

12 O τυλικτήρας να φέρει ηλεκτρικό µηχανισµό περιέλιξης του σωλήνα αλλά να διαθέτει και σύστηµα χειροκίνητης λειτουργίας. Ο µηχανισµός (γρανάζια, αλυσίδες κλπ.) να φέρει προστατευτικό κάλυµµα Ο διακόπτης λειτουργίας κάθε µηχανισµού περιέλιξης να είναι στεγανός και να βρίσκεται σε ευπρόσιτο σηµείο κοντά σε κάθε τυλικτήρα. Να υπάρχει γενικός διακόπτης αποµόνωσης της παροχής σε προσιτή θέση κοντά στον γενικό διακόπτη του οχήµατος O τυλικτήρας να είναι εφοδιασµένος µε κυλίνδρους - οδηγούς για να διευκολύνουν την περιέλιξη και εκτύλιξη του σωλήνα χωρίς να φθείρουν το αµάξωµα και τους σωλήνες O τυλικτήρας να είναι εφοδιασµένος µε ελαστικό σωλήνα µήκους 30 m, διαµέτρου 25 mm κατάλληλο για πίεση λειτουργίας 40 bar και µε όριο θραύσης σε πίεση όχι µικρότερη από 160 bar. Κάθε σωλήνας να καταλήγει σε ορειχάλκινο ταχυσύνδεσµο STORZ-38 για την προσαρµογή του αυλού Υ.Π Αυλός Υψηλής Πίεσης Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε έναν (1) αυλό υψηλής πίεσης τύπου πιστολιού κατάλληλο για συµπαγή βολή νερού και διασπαρµένη βολή προπετάσµατος Ο αυλός να είναι κατάλληλος για ελάχιστη παροχή 200 L/MIN σε πίεση όχι µικρότερη από 40 BAR Ο αυλός να καταλήγει σε ορειχάλκινο ταχυσύνδεσµο STORZ-38 για την προσαρµογή του στον τυλικτήρα σωλήνα Υ.Π Ο αυλός Υ.Π. να φέρει προσθαφαιρούµενο αυλό παραγωγής αεραφρού ο οποίος θα προσαρµόζεται εύκολα µε ειδική εγκοπή ή άλλο εύχρηστο τρόπο. Όλη η παράγραφος 21.8 αποτελεί Όρο Απαράβατο εξαµενή Νερού Να είναι ορθογωνικής µορφής, µε ελάχιστη χωρητικότητα 1000 l Το υλικό κατασκευής της να είναι: χάλυβας ελάχιστου πάχους 3 mm βαµµένος εσωτερικά µε ειδικά εποξεικά χρώµατα ή γαλβανισµένος εν θερµώ ή πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου (GRP) ελάχιστου πάχους 10 mm Στην οροφή της να φέρει κατάλληλους κρίκους πρόσδεσης για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση Οι κάθετες επιφάνειες της δεξαµενής (εφόσον αυτή είναι µεταλλική) να είναι ενισχυµένες µε κατάλληλες νευρώσεις του ιδίου ελάσµατος ανά 400 mm τουλάχιστον κάθε επιφάνειας. Τυχόν ραφές επέκτασης των ελασµάτων (σόκορο) να γίνουν µε κατάλληλη διαµόρφωση των άκρων ("ραφή µε χείλια" DIN-1912) Η δεξαµενή να φέρει στο εσωτερικό της ικανό αριθµό προσθαφαιρούµενων διαµηκών και εγκαρσίων διαχωριστικών διαφραγµάτων (ανά περίπτωση) (που να καλύπτουν τα ¾ τουλάχιστον του εσωτερικού ύψους της) έτσι ώστε καµία εσωτερική διάσταση της δεξαµενής (διαµήκη ή εγκάρσια) να µην υπερβαίνει τα 800 mm. Η στήριξη των διαφραγµάτων να γίνεται µε ανοξείδωτους κοχλίες Η σχεδίασή της να επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση του νερού στο εσωτερικό της Στην οροφή της να φέρει µία (1) τουλάχιστον ανθρωποθυρίδα ελάχιστης διαµέτρου 450 mm µε ταχύκλειστο στεγανό κάλυµµα για την είσοδο τεχνικών στο εσωτερικό της Να φέρει διάταξη αποστράγγισης στο κατώτερο σηµείο αυτής, και στην οπίσθια πλευρά του οχήµατος να υπάρχει στόµιο πληρώσεώς της από υδροστόµια µε διακόπτες, προσθαφαιρούµενα φίλτρα και ταχυσυνδέσµους STORZ-65 µε στεγανά πώµατα Να είναι εξοπλισµένη µε διάταξη ατµοσφαιρικής αποκατάστασης και υπερχείλισης που καταλήγει πίσω από τον οπίσθιο άξονα του οχήµατος Η σύνδεση της υδατοδεξαµενής µε την αντλία να είναι ελαστική Επιπλέον του ηλεκτρικού συστήµατος ένδειξης στάθµης περιεχοµένου νερού, να υπάρχει εξωτερικά σε εµφανές σηµείο του χώρου της αντλίας, διάφανος πλαστικός σωλήνας ένδειξης της στάθµης περιεχοµένου Στο πίσω και κάτω µέρος του ερµαρίου να υπάρχει παροχή νερού µε δικλείδα µισής ίντσας που θα τροφοδοτείται µε νερό απ ευθείας από την δεξαµενή νερού.

13 εξαµενές Αφρογόνου Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε µία δεξαµενή αφρού ορθογωνικής διατοµής, συνολικής χωρητικότητας 150 l που να είναι εύκολα αφαιρετή για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση. Η δεξαµενή να βρίσκεται στο ερµάριο της αντλίας και να είναι χωρισµένη σε δύο (2) ανεξάρτητα τµήµατα, ένα για 100 l (για την αποθήκευση αφρογόνου A.F.F.F. 6%) και ένα για 50 l (για την αποθήκευση αφρογόνου class A foam 1%). Εναλλακτικά γίνονται αποδεκτές δύο (2) ανεξάρτητες δεξαµενές αντίστοιχων χωρητικοτήτων Οι δεξαµενές αφρογόνου να είναι τελείως ανεξάρτητες από τη δεξαµενή νερού και να έχουν τη δυνατότητα αφαίρεσης τους από το όχηµα χωρίς να απαιτείται η ταυτόχρονη αφαίρεση της δεξαµενής νερού. Όρος Απαράβατος Το υλικό κατασκευής τους να είναι: ανοξείδωτος χάλυβας ελάχιστου πάχους 3 mm ή πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου (GRP) ελάχιστου πάχους 6 mm Η σχεδίασή της επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση του περιεχοµένου της. Στην οροφή κάθε διαµερίσµατος να φέρει στόµιο µε ταχύκλειστο κάλυµµα για τον καθαρισµό και την πλήρωσή του σε περίπτωση βλάβης της ηλεκτρικής αντλίας Να υπάρχει οπτική ένδειξη της στάθµης του περιεχοµένου κάθε διαµερίσµατος από διάφανο σωλήνα Για κάθε διαµέρισµα να υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποστράγγισης, διάταξη ατµοσφαιρικής αποκατάστασης και υπερχείλισης που να καταλήγει πίσω από τον οπίσθιο άξονα του οχήµατος Να υπάρχει ειδική ηλεκτρική αντλία συνεχούς ρεύµατος που να είναι µόνιµα εγκατεστηµένη σε κατάλληλη θέση στο διαµέρισµα της πυροσβεστικής αντλίας. Να υπάρχει κατάλληλο δίκτυο που να επιτρέπει µε την βοήθεια της ηλεκτρικής αντλίας την πλήρωση των δεξαµενών αφρογόνου από εξωτερικά δοχεία µε ταχυσύνδεσµο STORZ-25, ορειχάλκινο Το όχηµα να παραδοθεί µε την δεξαµενή των 50 L πλήρη µε αφρογόνο υγρό δασοπυρόσβεσης (class "A" foam) Χρωµατισµός Το κύριο µέρος των εξωτερικών επιφανειών του οχήµατος να είναι βαµµένο κόκκινο (RAL-3000) µε ακρυλικό χρώµα αρίστης ποιότητας σε θάλαµο βαφής Τµήµατα του οχήµατος µπορούν να βαφούν λευκά (RAL-9003), όπως τα φτερά, ο εµπρόσθιος προφυλακτήρας, διακοσµητική λωρίδα κλπ., µε προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιώνουν την υπεροχή του κόκκινου χρώµατος Το όχηµα να φέρει την απαραίτητη σήµανση του Πυροσβεστικού Σώµατος Στην οροφή του οχήµατος να αναγραφούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία αναγνώρισης του οχήµατος από εναέρια µέσα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της /νσης Τεχνικών Εφαρµογών του Α.Π.Σ Οι επιφάνειες που είναι εκτεθειµένες προς το έδαφος να υποστούν ειδική αντισκωριακή επεξεργασία Οι εσωτερικές επιφάνειες των κοιλοδοκών του οχήµατος (εάν υπάρχουν) να καλυφθούν µε ειδικά αντισκωριακά υλικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του EN Οπισθοαντανακλαστική Σήµανση (Σύµφωνα µε την οδηγία E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 104 και τα συµπληρώµατα αυτής amendment 1 και amendment 2 ). Το όχηµα να φέρει οπισθοαντανακλαστικές αυτοκόλλητες µεµβράνες µικροπρισµατικής δοµής υπερυψηλής αντανακλαστικότητας Class C κατάλληλες για τη σήµανση οχηµάτων, χρώµατος λευκού, στα ακόλουθα σηµεία (περιµετρική σήµανση contour marking): Οπισθοαντανακλαστική λωρίδα ελάχιστου πάχους 5 εκατοστών στην περίµετρο των δύο πλαϊνών πλευρών και της πίσω πλευράς της υπερκατασκευής. Ειδικότερα για τη λωρίδα της πίσω πλευράς, αυτή θα είναι χρώµατος κόκκινου αντί λευκού Οπισθοαντανακλαστική λωρίδα ελάχιστου πάχους 5 εκατοστών στο οριζόντιο κάτω τµήµα των δύο πλαϊνών πλευρών του θαλάµου οδήγησης.

14 Οι ελάχιστοι συντελεστές οπισθοανακλαστικότητας R [Cd/(Lux*m2)], σύµφωνα µε τη CIE Publication No. 54, 1982, µε χρήση πρότυπου φωτιστικού Α της CIE θα είναι αυτοί που εµφανίζονται στον πίνακα 1 (TABLE 1) του παραρτήµατος 7 (ANNEX 7) της οδηγίας E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Οι οπισθοαντανακλαστικές λωρίδες θα πρέπει να έχουν έγκριση όπως ορίζετε στην παράγραφο 5, της οδηγίας E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Το όχηµα να φέρει επίσης δύο αυτοκόλλητα εµβλήµατα του Πυροσβεστικού Σώµατος διαστάσεων 30Χ35 mm περίπου σε µορφή αυτοκόλλητων οπισθοαντανακλαστικών µεµβρανών και µελανιών. Χρώµατα: Οπισθοαντανακλασικές µεµβράνες σε χρώµα λευκό και διαφανή µελάνια µεταξοτυπίας. Περιγραφή: Οπισθοαντανακλαστικές αυτοκόλλητες µεµβράνες µικροπρισµατικής δοµής υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ και συµβατά διαφανή µελάνια µεταξοτυπίας Κάθε όχηµα να φέρει επίσης µία ετικέτα, η οποία θα περιέχει τις σηµαίες της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κείµενο που θα πληροφορεί σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση της προµήθειας από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ακριβείς διαστάσεις, το σηµείο τοποθέτησης και το περιεχόµενο της ετικέτας θα καθοριστούν σε συνεννόηση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της /νσης Τεχνικών Εφαρµογών του Α.Π.Σ. Εξαιτίας του ιδιαίτερου σχεδιασµού του οχήµατος από κάθε κατασκευαστή, η απαραίτητη σήµανση του Πυροσβεστικού Σώµατος, η οποία θα είναι εξολοκλήρου από οπισθοαντανακλαστικά αυτοκόλλητα τύπου ΙΙΙ, καθώς και ο οριστικός σχεδιασµός των οπισθοαντανακλαστικών λωρίδων θα καθοριστούν σε συνεννόηση µε την Επιτροπή Παρακολούθησης της κατασκευής των οχηµάτων. 22. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το όχηµα να φέρει τον παρακάτω εξοπλισµό ο οποίος θα είναι εργονοµικά τοποθετηµένος σε κατάλληλες ταχυ-απασφαλιζόµενες βάσεις στήριξης: ύο (2) αυλοί εκτόξευσης νερού µε περιστρεφόµενο προστόµιο ρυθµιζόµενης παροχής l/min σε πίεση 5 bar και ταχυσύνδεσµο STORZ ύο (2) αυλούς Χ.Π. µε ταχυσυνδέσµους STORZ-25, σύµφωνα µε το ΕΝ 671 χωρίς δικλείδα Έναν (1) αυλό παραγωγής αεραφρού που προσαρµόζεται στον αυλό Υ.Π Ένα (1) αυλό παραγωγής αεραφρού, µε δικλείδα, παροχής 200 l/min σε πίεση 5 bar µε ταχυσύνδεσµο STORZ Ένα (1) φορητό αναµικτήρα αφρού, παροχής 200 l/min σε πίεση 5 bar µε ταχυσύνδεσµο STORZ Ένα (1) δίκρουνο µε δικλείδες και ταχυσυνδέσµους STORZ-65/2X Ένα (1) δίκρουνο µε δικλείδες και ταχυσυνδέσµους STORZ-45/2X Ένα (1) δίστοµο µε ταχυσυνδέσµους STORZ-110/2X Ένα (1) φίλτρο αναρρόφησης µε βαλβίδα αντεπιστροφής και ταχυσύνδεσµο STORZ Μία (1) συστολή µε ταχυσυνδέσµους STORZ-65/ Μία (1) συστολή µε ταχυσυνδέσµους STORZ-45/ Μία (1) συστολή µε ταχυσυνδέσµους STORZ-38/ Μία (1) συστολή µε ταχυσύνδεσµο STORZ-65 στο ένα άκρο και ορειχάλκινο σύνδεσµο µε σπείρωµα υδροστοµίων στο άλλο Ένα (1) ρυθµιζόµενο κλειδί υπέργειων υδροστοµίων ύο (2) κλειδιά για την σύσφιξη ταχυσυνδέσµων STORZ-A/B/C ύο (2) κλειδιά για την σύσφιξη ταχυσυνδέσµων STORZ-65/ ύο (2) κλειδιά για την σύσφιξη ταχυσυνδέσµων STORZ έκα (10) τεµ. σωλήνων Χ.Π. από υλικό τύπου TREVIRA, µε εσωτερική επένδυση ελαστικού, εµβαπτισµένοι σε πολυουρεθάνη (DIN-14811) χρώµατος κόκκινου, διαµ. 45 mm, µήκους 15 m έκαστος, µε ταχυσυνδέσµους STORZ-45 σε κάθε άκρο.

15 Τρία (3) τεµ. σωλήνων Χ.Π. από υλικό τύπου TREVIRA, µε εσωτερική επένδυση ελαστικού, εµβαπτισµένοι σε πολυουρεθάνη (DIN-14811), χρώµατος κόκκινου, διαµ. 65 mm, µήκους 15 m έκαστος, µε ταχυσυνδέσµους STORZ-65 σε κάθε άκρο Τριάντα (30) τεµ. σωλήνων Χ.Π. από υλικό τύπου TREVIRA, µε εσωτερική επένδυση ελαστικού, εµβαπτισµένοι σε πολυουρεθάνη (DIN-14811), χρώµατος κόκκινου, διαµ. 25 mm, µήκους 25 m έκαστος, µε ταχυσυνδέσµους STORZ-25 σε κάθε άκρο έκα (10) τεµ. επιδέσµων σωλήνων διαµ. 25 mm, πέντε (5) τεµ. επιδέσµων σωλήνων διαµ. 45 mm και τρία (3) τεµ. επιδέσµων σωλήνων διαµ. 65 mm Σωλήνες αναρρόφησης διαµ. 110 mm από ενισχυµένο ελαστικό, συνολικού µήκους 9 m µε ταχυσυνδέσµους STORZ-110 σε κάθε άκρο. Σε περίπτωση τοποθέτησης τους στην οροφή του οχήµατος να προστατεύονται µε κατάλληλο µεταλλικό κάλυµµα Ένα (1) τεµ. σωλήνα διαµ. 25 mm, µήκους 2 m, µε ταχυσύνδεσµο STORΖ-25 στο ένα άκρο ενώ το άλλο άκρο να είναι κατάλληλα διαµορφωµένο για την αναρρόφηση αφρογόνου υγρού από φορητά δοχεία ύο (2) πάνινες υδρίες χωρητικότητας 10 l περίπου έκαστη ύο (2) επινώτιους πυροσβεστήρες µε ασκούς χωρητικότητας 20 l περίπου έκαστος. Το υλικό κατασκευής του ασκού να είναι ίνα πολυεστερικής βάσης. Η χειροκίνητη αντλία καθώς και το προστόµιο εκτόξευσης να είναι κατασκευασµένα από ορείχαλκο και να επιτυγχάνουν βολή σε µήκος 5 m περίπου. Να ανταποκρίνονται σε αντίστοιχες προδιαγραφές αρµόδιων ασικών Υπηρεσιών Έναν (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης χωρητικότητας 5-6 kg, η κατασκευή του οποίου να ανταποκρίνεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης χωρητικότητας 2-3 kg, η κατασκευή του οποίου να ανταποκρίνεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 (για το θάλαµο οδήγησης) Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα CO2 χωρητικότητας 5-6 kg, η κατασκευή του οποίου να ανταποκρίνεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ Ένα (1) σχοινί διάσωσης διαµ. 16 mm, µήκους 20 m µε δακτυλίους και κρίκους ασφαλείας σε κάθε άκρο Ένα (1) συρµατόσχοινο διαµ. 16 mm, µήκους 6 m µε δακτυλίους και κλειδιά ναυτικού τύπου σε κάθε άκρο ύο (2) ειδικά φτερά κατασκευασµένα από έλασµα µε ξύλινο κοντάρι µήκους 2 m περίπου για την κατάσβεση πυρκαγιάς χόρτων Ένα (1) τσεκούρι πυρ/κου τύπου µε ράµφος Ένα (1) τσεκούρι χωρίς ράµφος βάρους 1,5 kg περίπου Μία (1) σκαπάνη Μία (1) τσουγκράνα Ένα (1) φτυάρι µε λαιµό τύπου κύκνου Ένα (1) µεταλλικό µονό αρπάγιο µήκους 2 m περίπου Τρεις (3) πλήρεις αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώµατος µε χαλύβδινη φιάλη 6 L / 300 BAR και µε διάταξη για δεύτερη παροχή (εφεδρικός αεροπνεύµονας, προσωπίδα και σωλήνας δύο (2) µέτρων τουλάχιστον), των οποίων η ηχητική προειδοποίηση (σφυρίχτρα) να δίνει συνεχές σφύριγµα όταν ενεργοποιείται. Να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το ΕΝ-137. Κάθε εφεδρική προσωπίδα να διαθέτει κεφαλοδέµατα και κάθε κύρια προσωπίδα να διαθέτει ένα ζεύγος µεταλλικά ελατηριωτά στηρίγµατα ή δύο ζεύγη πλαστικά ελατηριωτά στηρίγµατα για την προσαρµογή της στο κράνος F1 Gallet. Οι αναπνευστικές συσκευές να τοποθετηθούν στην δεξιά πλευρά της υπερκατασκευής και σε όσο το δυνατόν χαµηλότερο ύψος ύο (2) φορητούς φανούς αντιεκρηκτικού τύπου (κατηγορίας EEx e ib II C T4 - ζώνες 1 και 2), κατηγορίας προστασίας ΙΡ65, µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες για ελάχιστη λειτουργία 5 ωρών, σε βάσεις φόρτισης από το ηλεκτρικό κύκλωµα του οχήµατος Ένα (1) προσθαφαιρούµενο προβολέα µε κρύσταλλο ελάχιστης διαµ. 200 mm, λυχνία αλογόνου ισχύος 70 W περίπου, καλώδιο µήκους 2 m περίπου, διακόπτη ON/OFF και κατάλληλο ρευµατολήπτη για την σύνδεσή του στο ρευµατοδότη της εµπρόσθιας δεξιάς πλευράς του θαλάµου οδήγησης.

16 Ένα (1) τύµπανο µε καλώδιο µήκους 25 m µε κατάλληλο ρευµατοδότη και ρευµατολήπτη για την σύνδεση του προβολέα Έναν (1) πτυσσόµενο τρίποδα για την στήριξη του προβολέα Μία (1) κλίµακα µε πτυσσόµενο αρπάγιο, µήκους 4 m σύµφωνα µε το pren1147:2000 ή αντίστοιχο Εθνικό Πρότυπο ύο (2) σάκους πτωµάτων Ένα (1) φαρµακείο κατάλληλα εξοπλισµένο για την παροχή Α' βοηθειών σε κιβώτιο κατασκευασµένο από δύσκαµπτο υλικό που να περιέχει: ύο (2) κουτιά αποστειρωµένες γάζες µεσαίου και µεγάλου µεγέθους Τρία (3) τεµ. ελαστικούς επιδέσµους µικρού - µεσαίου και µεγάλου µεγέθους Ένα (1) κουτί λευκοπλάστ ύο (2) γάζες FUCIDIN σε φακέλους Μία (1) φιάλη BETADINE SOLU 220 ml Μία (1) φιάλη οξυζενέ 100 ml Μία (1) φιάλη οινόπνευµα 100 ml Ένα (1) NEBACETIN SPRAY Ένα (1) σωληνάριο BEPANTHENE αλοιφή Ένα (1) κουτί αναλγητικό (PONSTAN ή DEPON) Ένα (1) φιαλίδιο βαζελίνης ύο (2) φιαλίδια STICK αµµωνίας Ένα (1) σωληνάριο FENISTIL GEL Ένας (1) φυσιλογικός ορός (Sodium Chloride) 250 ml ή 500 ml Ένα (1) πακέτο βαµβάκι Τέσσερα (4) τεµ. σύριγγες 5 ml ύο (2) φιαλίδια οφθαλµολογικά COLL OCULOSAN Ένα (1) κουτί TEARS NATURALE COLL ύο (2) τεµ. LOCACORTEN MOUSSE FE Ένα (1) κουτί αιµοστατικός σπόγγος "gelaspon spong" Ένα (1) κουτί αιµοστατικός σπόγγος "gelaspon strip" Ένα (1) φιαλίδιο panthenol spray Μία (1) ή δύο (2) εργαλειοθήκες που να περιέχουν : Μία (1) σειρά γερµανικών κλειδιών 8-30 mm Ένα (1) γαλλικό κλειδί µεσαίου τύπου Τρία (3) κατσαβίδια ίσια διαφορετικού µεγέθους Τρία (3) κατσαβίδια σταυρού διαφορετικού µεγέθους Μία (1) σειρά κλειδιών ALLEN Μία (1) πένσα µε πλαγιοκόπτη Μία (1) γκαζοτανάλια Ένα (1) σφυρί βάρους 1 kg Ένα (1) ελαστικό σφυρί Μία (1) φορητή µπαλαντέζα µε καλώδιο 10 m και κρίκο ανάρτησης Ένα (1) µεταλλικό γρασαδόρο χωρητικότητας 1 L Ένα (1) ειδικό σωληνωτό κλειδί ανοίγµατος θυρών ανελκυστήρων µε τριγωνικό άκρο, ισόπλευρο 10 mm, βάθους 5 mm περίπου Όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το πλαίσιο (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού, τρίγωνο στάθµευσης, σωλήνα πλήρωσης αέρος ελαστικών κλπ.) ύο (2) τάκους αναστολής κύλισης του οχήµατος Ένα (1) λοστό διάρρηξης µήκους 1500 mm περίπου και ένα (1) λοστό µε κατάλληλες εγκοπές για εξαγωγή καρφιών, βιδών κλπ Ένα (1) κόφτη µπετόβεργας διατοµής µέχρι 13 ΜΜ Ένα αλυσοπρίονο που: Να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, βενζινοκίνητο Η εκκίνησή του να γίνεται µε τράβηγµα σχοινιού και να τίθεται µε ευκολία σε λειτουργία