ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ Β4ΛΑ469Η25-Τ6Η Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 30/2012 Μεσογείων 284, Χολαργός Πληροφορίες: Κ.Σαξιώνη Τηλ.: Fax: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την προμήθεια ενός μηχανήματος αναπαραγωγής εγγράφων (φωτοαντιγραφικό) και δύο φαξ Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 29/6/2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις : α) Του Ν.1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση & αρμοδιότητες του ΕΟΦ», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. β) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». γ) Του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/95, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/B/10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δ) Το αρθρ.1 παρ.2 εδαφ. β του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ )«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». ε) Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». στ) Του Ν. 3580/ 2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 2. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 6588/ του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( Φ.Ε.Κ. 1650/ τ. Β ) 3. Την αριθ / απόφαση του Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας των εν λόγω προμηθειών για τις ανάγκες του Οργανισμού 4. Τις αριθ / & 31244/ αποφάσεις του Προέδρου Δ.Σ. του ΕΟΦ περί ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού έτους Το με αριθ. πρωτ.4528/ έγγραφο της ΕΠΥ, με το οποίο διαβιβάστηκε στον ΕΟΦ απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Ε. Π. Υ. με αριθ. 5/ «Έγκριση τηρηθείσης διαδικασίας επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για τις ανάγκες των

2 Φορέων Υγείας και Πρόνοιας Π.Π.Υ.Υ (ΣΕΙΡΑ 10)». 6. Την αριθμ. / απόφαση του Προέδρου ΔΣ /ΕΟΦ σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός μηχανήματος αναπαραγωγής εγγράφων (φωτοαντιγραφικό) και δύο φαξ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Τη διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός μηχανήματος αναπαραγωγής εγγράφων (φωτοαντιγραφικό) και δύο φαξ ήτοι: Μηχάνημα αναπαραγωγής εγγράφων 6.000,00 (φωτοαντιγραφικό) Δύο φαξ 1.500,00 σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη το ποσό των (7.500,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή του διαγωνισμού στα γραφεία του Ε.Ο.Φ (3 ος όροφος, Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 284, Χολαργός, την 6/07/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα π.μ. 2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α) Υποβάλλεται υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και στην οποία θα αναφέρεται : - ότι αυτός που την κάνει έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους και χωρίς καμία επιφύλαξη, - ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, - ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Ε.Ο.Φ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Ε.Ο.Φ., ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. β) Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έντυπο, όπου ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. - Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 4. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελο 5. Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή

3 του πρόχειρου διαγωνισμού( άρθρο 38 παρ.6 του Π.Δ. 118/07) παρουσία μόνον αυτών που υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία: α) Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλοι οι φάκελοι των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη και αποσφραγίζονται. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται,αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή. β)οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα,των οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής τους. 6. Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 7. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Όποιος έχει καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ αυτόν, εκτός αν εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας. 8.Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ 9 του ΠΔ118/07). 9.Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή : Με βάσει το άρθρο 7 του Ν. 2286/95, το Ν.187/93, αρθρ. 3 Ν. 3580/07 και το άρθρο 15 παρ.19 Κ.Τ.Χ. α) υπέρ ΜΤΠΥ 3,072%, β) Κράτηση 2 %,βάσει του Ν. 3580/2007. Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 24 του Ν 2198/94, ποσοστό 4%. 10. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ και τον καλεί εντός δέκα(10) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η προθεσμία των δέκα(10) ημερών μπορεί να συντμηθεί όχι περισσότερο του ημίσεως, σε περιπτώσεις επείγουσας προμήθειας ανάθεσης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία ο Ε.Ο.Φ. απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη προμηθευτή. 11. Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στις προδιαγραφές. 12. Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με τη σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων. 13.Η πληρωμή για τις προμήθειες θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/ Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με το διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές. 15. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/Ε.Ο.Φ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 45 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ /ΛΕΠΤΟ 1. Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE. Επιπλέον να είναι το τελευταίο κυκλοφορούν μοντέλο της σειράς του και να μην είναι ανακατασκευασμένο με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία. Να έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα ISO 9001 & με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ISO Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας, η κατασκευή και λειτουργία του μηχανήματος να ακολουθεί τα διεθνή standards, όσον αφορά το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών και τα υλικά κατασκευής του τύμπανου. 3. Να λειτουργεί με ρεύμα V/50 Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης. 4. Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης της ενέργειας κατά το χρονικό διάστημα που δεν είναι σε λειτουργία. 5. Να είναι επιτραπέζιο τροχήλατο. 6. Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. μέγιστης διάστασης Α3. 7. Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 έως και Α3. 8. Να τροφοδοτείται με χαρτί, εκτός του by pass από τέσσερις τουλάχιστον κασέτες χωρητικότητας φύλλων (500 φύλλα /κασέτα), που θα δέχονται όλα τα είδη χαρτιού των ζητουμένων διαστάσεων. Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη και αναστροφέα πρωτοτύπου τουλάχιστον 100 φύλλων. Επίσης να διαθέτει σύστημα αντιγραφής απεριόριστης αυτόματης διπλής όψης( duplex unit). 9. Να διαθέτει by pass 150 φύλλων το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων( διαφάνειας, χονδρό χαρτί κ.λ.π.). 10. Να έχει πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων για προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων έως 999 τουλάχιστον. 11. Να διαθέτει σύστημα τουλάχιστον 5 σμικρύνσεων και 5 μεγεθύνσεων καθώς και ZOOM %. 12. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 45 φωτοαντιγράφων Α4 το λεπτό. 13. Να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι 30 sec. 14. Να διαθέτει επταψήφιο γενικό μετρητή παραχθέντων αντιγράφων. 15. Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας. 16. Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού με οθόνη αφής στην Ελληνική γλώσσα, απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων υλικών και γενικά όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία του μηχανήματος. 17. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας με κωδικούς πρόσβασης μέχρι και 500 εξουσιοδοτημένους χρήστες. 18. Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 512 MB και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 80GB. 19. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση 600Χ 600dpi τουλάχιστον σε 256 τόνους του γκρι. 20. Το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά και το πρώτο σετ αναλωσίμων χωρίς καμία χρέωση. 21. Να έχει μηνιαία παραγωγική ικανότητα φωτοαντιγράφων, το οποίο να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο. 22. Να αντιγράφει στην περίπτωση by pass σε διαφάνειες, αυτοκόλλητες ετικέτες και σε χαρτί βάρους γρ./τ.μ. περίπου. 23. Να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης εγγράφων.

5 24. Να διαθέτει πλήκτρο interrupt. 25. Να διαθέτει λειτουργία δικτυακής εκτύπωσης σε δίκτυο Η/Υ ή σε Η/Υ. 26. Το μηχάνημα θα επιδειχθεί σε λειτουργία στην ετήσια Επιτροπή παραλαβής προμηθειών του ΕΟΦ. 27. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπαιδεύσει κατά την εγκατάσταση δύο τουλάχιστον χειριστές - υπαλλήλους. Η εκπαίδευση αυτή θα περιλαμβάνει την εκμάθηση χειρισμού του μηχανήματος, τις δυνατότητές του, την άρση παρουσιαζόμενων δυσλειτουργιών και την αντικατάσταση αναλωσίμων. 28. Στις τεχνικές προσφορές θα δηλώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης, που δεν θα υπερβαίνει για την Αττική τις οκτώ(8) εργάσιμες ώρες. 29. Στις τεχνικές προσφορές θα αναφέρονται η χώρα προέλευσης του μηχανήματος και το εργοστάσιο κατασκευής του. 30. Ο προμηθευτής θα δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλάβει τη συντήρηση σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία. 31. Ο προμηθευτής θα εγγυάται την καλή λειτουργία του μηχανήματος για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους τουλάχιστον, με πλήρη τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά στην έδρα του ΕΟΦ. Επιπλέον θα εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών και service για δέκα(10) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης παραγωγής του μηχανήματος. 32. Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και θα αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. 33. Οι προσφορές θα συνοδεύονται με δήλωση των διαγωνιζόμενων ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση σύναψης σύμβασης για την συντήρηση του μηχανήματος, για χρονικό διάστημα πέντε(5) ετών. 34. Στην οικονομική προσφορά θα δίνονται : α) Η τιμή πώλησης του μηχανήματος, β) Το κόστος πλήρους ετήσιας συντήρησης για πέντε (5) χρόνια συνολικά, πέρα του ενός (1) έτους εγγύησης καλής λειτουργίας. Στη συντήρηση περιλαμβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά πάσης φύσεως & μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν είναι δυνατό να αποκατασταθεί στο χώρο της Υπηρεσίας. Ως βλάβες νοούνται αυτές που συμβαίνουν κατά την κανονική χρήση του μηχανήματος. Από τη συντήρηση δεν θα εξαιρείται - με ποινή αποκλεισμού - κανένα μέρος ή ανταλλακτικό του μηχανήματος. 35. Επιπλέον δυνατότητες του μηχανήματος, πέρα των ανωτέρω, θα συνεκτιμηθούν και θα βαθμολογηθούν. Με τον όρο δυνατότητες νοούνται συστήματα και λειτουργίες του μηχανήματος που υπάρχουν στο προσφερόμενο μηχάνημα και η αξία τους περιλαμβάνεται στην τιμή που έχει δοθεί στην οικονομική προσφορά. 36. Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες παραπομπές στα prospectus των οποίων η κατάθεση είναι υποχρεωτική. 37. Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί κατάσταση στοιχείων των συνεργατών, του προσωπικού που απασχολεί η εταιρεία τους, καθώς και στοιχεία της τεχνικής υποδομής της εταιρείας σχετικά με το service. 38. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ Α 1. Ταχύτητα φωτοαντιγραφής 30% 2. Αυτονομία χαρτιού 25% 3. Μνήμη μηχανήματος 5% ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 60% ΟΜΑΔΑ Β 1. Χρόνος παράδοσης - Εγγύηση καλής λειτουργίας 5% 2. Ομοιομορφία με υπάρχοντα μηχανήματα 5% 3. Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση 30% ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 40% Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται με βάση τους 100 βαθμούς. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΡ. ΣΕΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ : CPV ) Οι συσκευές πρέπει να διαθέτουν τις ακόλουθες δυνατότητες: Αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 50 φύλλων. Τεχνολογία Ultra High Quality. Απόδοση τόνων : 256 τόνοι του γκρι.

7 Εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ. Ταχύτητα εκτύπωσης/αντιγραφής : σελίδες /λεπτό(μονόχρωμη). Ανάλυση εκτύπωσης : 600Χ600dpi. Χωρητικότητα Χαρτιού : Αυτόματος τροφοδότης τουλάχιστον 150 φύλλων και δυνατότητα χειροκίνητης τροφοδοσίας. Λειτουργία ως εκτυπωτή. Κασέτα όλα σε ένα. Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη. Απόδοση : Τουλάχιστον σελίδες με ενεργοποιημένη κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη. Αυτόματη σμίκρυνση εισερχομένων, σμίκρυνση/μεγέθυνση 50%-200%. Ταχύτητα αποστολής : 3δευτ/σελίδα. Αποστολή /λήψη / γρήγορη αποστολή μέσω μνήμης. Μνήμη φαξ : περίπου 340 σελίδες. Διπλή πρόσβαση, κατάσταση διόρθωσης λαθών, μεταχρονολογημένη αποστολή ( τουλάχιστον 50 προορισμοί), διαδοχική αποστολή σε πολλαπλούς παραλήπτες ( τουλάχιστον 130 προορισμοί), αναφορές δραστηριότητας, αποστολής, λήψης, πολλαπλών κινήσεων. Πλήκτρα μνήμης : τουλάχιστον 15 προορισμοί. Κωδικοί μνήμης : Τουλάχιστον 100 προορισμοί. Επανάληψη κλήσης, υποδοχή σύνδεσης αυτόματου τηλεφωνητή, απομακρυσμένη λήψη, θύρα επικοινωνίας με PC USB.

8 Yποστηριζόμενo λειτουργικό σύστημα :Windows 98/ME/2000/XP/Vista. Δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΖΑΔΕΣ