ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. για την προμήθεια:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. για την προμήθεια:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια: ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ Αρ. πρωτ.: 39/ΣΔ/13 Άμφισσα 2013

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 6 ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Διακήρυξης... 7 Άρθρο 2 : Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού... 7 Άρθρο 3 : Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών... 7 Άρθρο 4 : Υποβολή Στοιχείων και Δικαιολογητικά Συμμετοχής... 8 Άρθρο 5 : Αποσφράγιση των Προσφορών Άρθρο 6 : Αξιολόγηση Προσφορών Άρθρο 7 : Αντιπροσφορές Άρθρο 8 : Εγγυήσεις Άρθρο 9 : Χρόνος Ισχύος Προσφορών Άρθρο 10 : Τιμές Προσφορών - Νόμισμα ΜΕΡΟΣ Γ : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρο 11 : Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Άρθρο 12 : Σύμβαση Άρθρο 13 : Χρόνος Ισχύος Σύμβασης Άρθρο 14 : Τροποποίηση σύμβασης ΜΕΡΟΣ Δ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 15 : Παράδοση - Παραλαβή Άρθρο 16 : Πληρωμή - Κρατήσεις Άρθρο 17 : Ενστάσεις - Προσφυγές Άρθρο 18 : Ποινικές Ρήτρες ΜΕΡΟΣ Ε : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Άρθρο 19 : Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 2 από 33

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 η Υ.Πε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημ/νία : Αρ. πρωτ. : 10-Ιαν /ΣΔ/13 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Δ/νση : Οικισμός Δροσοχωρίου Τ.Κ. : Τηλ. : (22650) Fax : (22650) URL : Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Οικονομικό Πληροφ. : Σκούρα Π. Τηλ. : (22653) Fax : (22650) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1.1. Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/00 (ΦΕΚ 100/Α/ ) Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) Άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» Του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/ ) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας των ΠΕ.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α/ ) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3527/07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 3 από 33

4 1.8. Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/ ) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/ ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» Τo άρθρο 24 τoυ Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές Επιχειρήσεις» Του Ν. 2522/97 περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ (ΦΕΚ 178, τ.α), όπως ισχύει σήμερα. 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την με αρ. 6588/ Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί έγκρισης του ΠΠΥΥ 2011 (ΦΕΚ 1650/Β/ ) 2.2. Το με αρ. 8414/ έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2011, πιστώσεις 2011 και 2012» 2.3. Την με αρ. 3455/ απόφαση Διοικητή της 5 ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί χορήγησης εξουσιοδότησης στο Γ. Ν. Άμφισσας για τη διενέργεια του διαγωνισμού 2.4. Την με αρ. 22/ (θέμα 3) απόφ. ΣΔ του Γ. Ν. Άμφισσας περί έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών Την με αρ. 23/ (θέμα 4) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού 2.6. την με αρ. 40/ (θέμα 1) απόφ. ΔΣ του Γ. Ν. Άμφισσας περί έγκρισης Διακήρυξης του διαγωνισμού και των όρων αυτής ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Μελανοταινιών Η/Υ με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης Εννέα Χιλιάδων Ευρώ (9.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στον Ελληνικό Τύπο. Τόπος Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού: ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Γ. Ν. Άμφισσας 20-Φεβ-13 Τετάρτη 10:00 π.μ. Οι Προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού Τρίτη 19-Φεβ-13 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του Γ. Ν. Άμφισσας. Προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 4 από 33

5 Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης: έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στις 10-Ιαν-13 στις εφημερίδες: ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ έχει αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων των παρακάτω: Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας Δήμος Άμφισσας Επιμελητήριο Άμφισσας Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον προμηθευτή. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά Συνεταιρισμοί Κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, το Νοσοκομείο δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Κανένας συμμετέχων δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Νοσοκομείου. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Μέρη και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 5 από 33

6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΟΣ... Μελανοταινίες Η/Υ ΚΑΕ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ... Τακτικός προϋπολογισμός του Γ. Ν. Άμφισσας ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ... Αποθήκες Φαρμακείου του Γ. Ν. Άμφισσας ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ... Τμηματικά ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ... Εντός Τριών (3) ημερών από τη λήψη έγγραφης παραγγελίας ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Οικονομικές Υπηρεσίες του Γ. Ν. Άμφισσας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Φεβ-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ... Χαμηλότερη Τιμή ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ... Δεν απαιτείται ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... Δεν Απαιτείται ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... Ένα (1) έτος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 6 από 33

7 ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Διακήρυξης Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η προμήθεια Μελανοταινιών Η/Υ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της Διακήρυξης. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο της προκυρησσόμενης ποσότητας. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος αυτής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 2 : Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται με δύο τρόπους: από τα Γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας (Οικονομικό Τμήμα), καθημερινά 08:00-14:00, έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 20 (κάλυψη εξόδων εκτύπωσης). Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον Πίνακα Περιεχομένων και την αρίθμηση των σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από το Νοσοκομείο νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, μπορεί, με δική του ευθύνη, να ενημερώνει με τα στοιχεία του (επωνυμία, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. fax, , κ.τ.λ.) το Νοσοκομείο με , ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινίσεων επί του διαγωνισμού. Άρθρο 3 : Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ». Ο αριθμός και το θέμα της Διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής: Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 7 από 33

8 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο). Οι τρεις παραπάνω φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε κάθε σελίδα του αντιτύπου που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο του δεύτερου αντιγράφου σε περίπτωση ασυμφωνίας τους. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη Διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Άρθρο 4 : Υποβολή Στοιχείων και Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους: 4.1. Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: Οι Έλληνες πολίτες και οι Αλλοδαποί: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους Υπεύθυνη Δήλωση του άρ. 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα πρέπει: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 8 από 33

9 δωροδοκία απάτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες υπεξαίρεση εκβίαση πλαστογραφία ψευδορκία δωροδοκία δόλια χρεοκοπία για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. iii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν τελούν: Σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. Σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. iv. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. v. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους. vi. vii. viii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 11 της παρούσας Διακήρυξης. Να δηλώνονται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. ix. Να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του προσφερόμενου είδους. x. Να δηλώνεται ότι: Ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 9 από 33

10 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του διαγωνισμού. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού Τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα: i. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων. ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας. Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. ii. Για ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή iii. Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους i ή ii, τα οποία προβλέπονται από το Δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο Οι Συνεταιρισμοί: Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, στα υπό στοιχεία και 4.1.2, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Διευκρινίζεται ότι το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ αυτόν Οι Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 10 από 33

11 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην Ένωση. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της Ένωσης έναντι του Νοσοκομείου και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά. Ο συμμετέχων θα υποβάλλει, εντός του φακέλου, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωσή του ότι τα προσφερόμενα μελάνια είναι αυθεντικά (original) των κατασκευαστριών εταιρειών των συσκευών, καινούρια και αμεταχείριστα Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η Οικονομική Προσφορά. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τον Πίνακα του Παραρτήματος II της παρούσας. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον αυτού, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Από τις διευκρινίσεις που δίδονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 5 : Αποσφράγιση των Προσφορών Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε Πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 11 από 33

12 αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου στο παραπάνω αρμόδιο όργανο για την αποσφράγισή τους σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο ίδιος οφείλει, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί. Άρθρο 6 : Αξιολόγηση Προσφορών Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η Χαμηλότερη Τιμή. Η αξιολόγηση και η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη, και ούτω καθεξής. Άρθρο 7 : Αντιπροσφορές Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 8 : Εγγυήσεις Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: την ημερομηνία έκδοσης τον εκδότη την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται τον αριθμό της εγγύησης το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 12 από 33

13 τους όρους ότι: Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης. Ο συμμετέχων στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει, εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 8.1., και τα ακόλουθα: τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την σχετική προμήθεια την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών). Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Άρθρο 9 : Χρόνος Ισχύος Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Άρθρο 10 : Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ ( ) και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ή προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 13 από 33

14 ΜΕΡΟΣ Γ : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ Άρθρο 11 : Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: Οι Έλληνες πολίτες: Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ ii της παρούσας Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων , και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ Οι Αλλοδαποί: Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ του παρόντος άρθρου Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ και του παρόντος άρθρου Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 14 από 33

15 ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων 11.1 και 11.2 του παρόντος, αντίστοιχα Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ του παρόντος άρθρου Οι Συνεταιρισμοί: Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ του παρόντος άρθρου Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων , και του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης του παρόντος άρθρου Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Οι Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Το Νοσοκομείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, από οποιαδήποτε αιτία, στην άφιξη του φακέλου των δικαιολογητικών που αποστέλλεται ταχυδρομικά. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 15 από 33

16 Άρθρο 12 : Σύμβαση Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη Διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Άρθρο 13 : Χρόνος Ισχύος Σύμβασης Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα αυτοδίκαιης παράτασης για δύο (2) επιπλέον μήνες, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Περαιτέρω παράταση γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Προμηθευτή. Οι παρατάσεις θα γίνονται με τους ίδιους όρους και τιμές και η συνολική τους διάρκεια δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα (1) έτος. Άρθρο 14 : Τροποποίηση σύμβασης Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 24 του Π.Δ. 118/07. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 16 από 33

17 ΜΕΡΟΣ Δ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 15 : Παράδοση - Παραλαβή Οι παραδόσεις των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνονται κατόπιν έγγραφης παραγγελίας αποσταλείσας με τηλεομοιοτυπία (fax), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από της λήψης αυτής. Η παραλαβή ποιοτική και ποσοτική του είδους θα γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό και θα αποδεικνύεται με την σύνταξη οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής που υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. Με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Άρθρο 16 : Πληρωμή - Κρατήσεις Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική, παραλαβή του είδους από το Νοσοκομείο μετά την υπογραφή του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η πληρωμή της αξίας γίνεται από το Νοσοκομείο εντός ενενήντα (90) ημερών από της παραλαβής, προσκομίζοντας ο προμηθευτής: Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Φορολογική ενημερότητα. Κατά την πληρωμή, ο προμηθευτής υπόκειται σε κρατήσεις: 1,5 % επί της αξίας προ φόρων υπέρ ΜΤΠΥ, 2 % χαρτοσήμου επί του ΜΤΠΥ, 20 % ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου, 4 % Φόρο Εισοδήματος επί της αξίας προ φόρων, 2 % επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου, βάσει του Ν (Άρθρο 3), και σε κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που παρακρατείται προς απόδοση κατά την πληρωμή από το Νοσοκομείο. Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον ανάλογο ΦΠΑ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 17 από 33

18 Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δε μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Άρθρο 17 : Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ), ως και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/ ) αντίστοιχα. Άρθρο 18 : Ποινικές Ρήτρες Για κάθε ημέρα υπερημερίας, ο προμηθευτής θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα όπως ορίζεται από το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07. Το ποσό της ποινικής ρήτρας εκπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου κατά την πληρωμή του προμηθευτή. Μετά την πλήρη εκπνοή των προθεσμιών του χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης, του χρόνου φόρτωσηςπαράδοσης των υλικών, το ΔΣ του Νοσοκομείου δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή και να επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις κυρώσεις που ορίζουν τα άρθρα 33 και 34 του Π.Δ. 118/07. Η κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου γίνεται μόνο με απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, χωρίς δικαστική παρέμβαση ή άλλης κρατικής, παραιτουμένου του προμηθευτή παντός αντιδίκου ή ενδίκου μέσου και της διζήσεως για την προσβολή της απόφασης αυτής. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου, ή σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 18 από 33

19 ΜΕΡΟΣ Ε : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τα προσφερόμενα μελάνια (toner) εκτυπωτών πρέπει να είναι αυθεντικά (original) των κατασκευαστριών εταιρειών των συσκευών, καινούργια και αμεταχείριστα (όχι ανακατασκευασμένα/συμβατά). α/α ΜΑΡΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ) 1.1. Q6000A Μαύρο 2 1. HP 2600n Laserjet Γραφίτης 1.2. Q6001A Κυανό Q6002A Κίτρινο Q6003A Ματζέντα 1 2. XEROX C128 Laserjet Γραφίτης 006RO1182 Μαύρο C4810A (HP 10) Μαύρο 4 3. HP BUSINESS 1000 Inkjet Μελάνι 3.2. C4811A (HP 11) Κυανό C4812A (HP 11) Ματζέντα C4813A (HP 11) Κίτρινο 4 4. HP DESKJET 1280 Inkjet Μελάνι 5. HP DESKJET 920C Inkjet Μελάνι A (HP 45) Μαύρο C6578A (HP 78) Έγχρωμο C6615D (HP 15) Μαύρο C6578A (HP 78) Έγχρωμο 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 19 από 33

20 α/α ΜΑΡΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 6. HP DESKJET D4200 Inkjet Μελάνι ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ) 6.1. CB335EE (HP 350) Μαύρο CB338EE (HP 351 XL) Έγχρωμο 3 7. LEXMARK E260DN Laserjet Γραφίτης E260A11E Μαύρο 2 8. LEXMARK E352DN Laserjet Γραφίτης E250A11E Μαύρο LEXMARK E360DN Laserjet Γραφίτης E260A11E Μαύρο PANASONIC 3696 Dotmatrix Μελανοταινία KX-P170 Μαύρο HP LASERJET 1018 Laserjet Γραφίτης Q2612A Μαύρο HP LASERJET 1022 Laserjet Γραφίτης Q2612A Μαύρο HP LASERJET 1320n Laserjet Γραφίτης Q5949A Μαύρο HP LASERJET 2100 Laserjet Γραφίτης C4096A Μαύρο OKI ML 520 ELITE Dotmatrix Μελανοταινία Μαύρο OKI ML PIN Dotmatrix Μελανοταινία Μαύρο OKI ML PIN Dotmatrix Μελανοταινία Μαύρο HP OFFICEJET 6310 ALL IN ONE Inkjet Μελάνι C9364EE (HP 337) Μαύρο C8766EE (HP 343) Έγχρωμο HP OFFICEJET 7310 ALL IN ONE Inkjet Μελάνι C8767EE (HP 339) Μαύρο C9363EE (HP 344) Έγχρωμο 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 20 από 33

21 α/α ΜΑΡΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ) CD975AE (HP 920XL) Μαύρο HP OFFICEJET 6500 ALL IN ONE Inkjet Μελάνι CD972AE (HP 920XL) Κυανό CD973AE (HP 920XL) Ματζέντα CD974AE (HP 920XL) Κίτρινο C9385AE (HP 88) Μαύρο (Y) 88XL Κίτρινο HP OFFICEJET PRO K8600 Inkjet Μελάνι (C) 88 Κυανό (M) 88 Ματζέντα (BY) (MC) XEROX PHASER 4400 Laserjet Γραφίτης 113R00627 (FR-X) Μαύρο CANNON PIXMA ip1800 Inkjet Μελάνι PG-40 Μαύρο CL-41 Έγχρωμο PSI PP 205 Dotmatrix Μελανοταινία (43837) Μαύρο HP PSC 2400 PHOTOSMART ALL IN ONE Inkjet Μελάνι C6656AE (HP 56) Μαύρο HP 57 Έγχρωμο LEXMARK W840 Laserjet Γραφίτης W84020H Μαύρο HP LASERJET P1005 Laserjet Γραφίτης CB435A Μαύρο 4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 21 από 33

22 α/α ΜΑΡΚΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΥΣΣΙΓΙΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ) Τ1281 Μαύρο EPSON S22 Inkjet Μελάνι Τ1282 Κυανό Τ1283 Ματζέντα Τ1284 Κίτρινο EPSON LX-300 II Dotmatrix Μελανοταινία C13S (8750) Μαύρο CANNON Fax-L140 Laser Γραφίτης FX10 Μαύρο HP Office Jet 4500 ALL- IN-ONE Inkjet Μελάνι HP 901XL Black(cc654 AE) Μαύρο HP 901 Color (cc656 AE) Έγχρωμο Konica-Minolta Page Pro1350W Γραφίτης Μαύρο Samsung ML-2165 Γραφίτης MLT-D101S Μαύρο 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 22 από 33

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Άρθρο 19 : Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Ονομασία Τράπεζας... Κατάστημα... (Δ/νση: οδός, αριθμός Τ.Κ. fax)... Ημερομηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ... Προς: 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του πόσου των ΕΥΡΩ υπέρ της εταιρείας Δ/νση μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια για κάλυψη αναγκών (αρ. Διακήρυξης ). Το παραπάνω πόσο τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το πόσο της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το πόσο των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 23 από 33

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α ΜΑΡΚΑ ΕΚΤΥΠΩ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤ Α (τεμ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (πλέον ΦΠΑ) ΦΠΑ % Κωδ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 1.1. Q6000A Μαύρο Q6001A Κυανό 1 1. HP 2600n 1.3. Q6002A Κίτρινο Q6003A Ματζέν τα 1 2. XEROX C RO1182 Μαύρο C4810A (HP 10) Μαύρο 4 3. HP BUSINESS C4811A (HP 11) 3.3. C4812A (HP 11) Κυανό 4 Ματζέν τα C4813A (HP 11) Κίτρινο 4 4. HP DESKJET A (HP 45) Μαύρο 4 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 24 από 33

25 α/α ΜΑΡΚΑ ΕΚΤΥΠΩ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤ Α (τεμ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (πλέον ΦΠΑ) ΦΠΑ % Κωδ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ C6578A (HP 78) Έγχρωμ ο 2 5. HP DESKJET 920C 5.1. C6615D (HP 15) 5.2. C6578A (HP 78) Μαύρο 3 Έγχρωμ ο 2 6. HP DESKJET D CB335EE (HP 350) 6.2. CB338EE (HP 351 XL) Μαύρο 7 Έγχρωμ ο 3 7. LEXMAR K E260DN E260A11E Μαύρο 2 8. LEXMAR K E352DN E250A11E Μαύρο LEXMAR K E360DN E260A11E Μαύρο PANASO NIC 3696 KX-P170 Μαύρο 15 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 25 από 33

26 α/α ΜΑΡΚΑ ΕΚΤΥΠΩ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤ Α (τεμ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (πλέον ΦΠΑ) ΦΠΑ % Κωδ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 11. HP LASERJET 1018 Q2612A Μαύρο HP LASERJET 1022 Q2612A Μαύρο HP LASERJET 1320n Q5949A Μαύρο HP LASERJET 2100 C4096A Μαύρο OKI ML 520 ELITE Μαύρο OKI ML PIN Μαύρο OKI ML PIN Μαύρο HP OFFICEJE T 6310 ALL IN ONE C9364EE (HP 337) C8766EE (HP 343) Μαύρο 4 Έγχρωμ ο 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 26 από 33

27 α/α ΜΑΡΚΑ ΕΚΤΥΠΩ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤ Α (τεμ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (πλέον ΦΠΑ) ΦΠΑ % Κωδ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 19. HP OFFICEJE T 7310 ALL IN ONE C8767EE (HP 339) C9363EE (HP 344) Μαύρο 10 Έγχρωμ ο CD975AE (HP 920XL) Μαύρο HP OFFICEJE T 6500 ALL IN ONE CD972AE (HP 920XL) CD973AE (HP 920XL) Κυανό 2 Ματζέν τα CD974AE (HP 920XL) Κίτρινο C9385AE (HP 88) Μαύρο HP OFFICEJE T PRO K (Y) 88XL (C) (M) 88 Κίτρινο 2 Κυανό 2 Ματζέν τα (BY) 88 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 27 από 33

28 α/α ΜΑΡΚΑ ΕΚΤΥΠΩ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤ Α (τεμ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (πλέον ΦΠΑ) ΦΠΑ % Κωδ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ (MC) XEROX PHASER R00627 (FR- X) Μαύρο CANNO N PIXMA ip PG CL-41 Μαύρο 1 Έγχρωμ ο PSI PP (43837) Μαύρο HP PSC 2400 PHOTOSM ART ALL IN ONE C6656AE (HP 56) HP 57 Μαύρο 3 Έγχρωμ ο LEXMAR K W840 W84020H Μαύρο HP LASERJET P1005 CB435A Μαύρο EPSON S Τ1281 Μαύρο 60 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 28 από 33

29 α/α ΜΑΡΚΑ ΕΚΤΥΠΩ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤ Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΧΡΩΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤ Α (τεμ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (πλέον ΦΠΑ) ΦΠΑ % Κωδ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Τ1282 Κυανό Τ1283 Ματζέν τα Τ1284 Κίτρινο EPSON LX-300 II C13S (8750) Μαύρο CANNO N Fax-L140 FX10 Μαύρο HP Office Jet 4500 ALL- IN-ONE HP 901XL Black(cc654 AE) HP 901 Color (cc656 AE) Μαύρο 3 Έγχρωμ ο Konica- Minolta Page Pro1350W Μαύρο Samsung ML-2165 MLT-D101S Μαύρο 1 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ συμπ. ΦΠΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 29 από 33

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Άμφισσα, σήμερα..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. Το Γ. Ν. Άμφισσας, με έδρα: Οικισμός Δροσοχωρίου, Άμφισσα και ΑΦΜ: , που εκπροσωπείται νόμιμα, με βάση την αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ / (ΦΕΚ 316/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από την Αναπληρώτρια Διοικήτρια Καραγεώργου Δήμητρα, και 2. Η εταιρεία «...», ΑΦΜ..., Δ.Ο.Υ...., με έδρα στην οδό...,..., που εκπροσωπείται νόμιμα από... αφού έλαβαν υπόψη: τον με αρ. πρωτ.... διαγωνισμό την με αρ. πρωτ.... προσφορά της εταιρείας την με αρ.... απόφ. ΣΔ του Γ. Ν. Άμφισσας υπογράφουν την παρούσα σύμβαση, με την οποία το πρώτο των συμβαλλομένων Ν.Π.Δ.Δ. (εφεξής «Νοσοκομείο») αναθέτει στη δεύτερη (εφεξής «Προμηθευτής») και εκείνη αναλαμβάνει την προμήθεια Μελανοταινιών Η/Υ του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Η παρούσα σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και λοιπές ισχύουσες διατάξεις «Περί Προμηθειών», ο δε Προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους τόσο της παρούσας, όσο και της σχετικής Διακήρυξης. Άρθρο 1 : Είδη Ποσότητες Τιμές Σε συμφωνία με το Μέρος Ε της Διακήρυξης, την τεχνική προσφορά του προμηθευτή και την απόφαση κατακύρωσης. Σε συμφωνία με το Άρθρο 15 της Διακήρυξης. Άρθρο 2 : Παράδοση Παραλαβή Σε συμφωνία με το Άρθρο 16 της Διακήρυξης. Άρθρο 3 : Πληρωμή Κρατήσεις Άρθρο 4 : Εγγυοδοσία Ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύμβασης, κατέθεσε την με αρ.... εγγυητική επιστολή της εκ ευρώ.., αντιστοιχούσα στο 10% του συμβατικού ποσού πλέον ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της προς υπογραφή σύμβασης, πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών.) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης του Προμηθευτή, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος Χαρτοσήμου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 30 από 33

31 Σε συμφωνία με το Άρθρο 13 της Διακήρυξης. Άρθρο 5 : Χρόνος Ισχύος Σε συμφωνία με το Άρθρο 14 της Διακήρυξης. Άρθρο 6 : Τροποποίηση Σύμβασης Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις Προμηθευτή Ο Προμηθευτής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Νοσοκομείου. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της Προμήθειας. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Προμηθευτή ή τρίτων. Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται ο Προμηθευτής μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Άρθρο 8 : Καταγγελία σύμβασης Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις: αν ο Προμηθευτής παραβαίνει του όρους ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση αν ο Προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις, σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης, εντολές του Νοσοκομείου αν ο Προμηθευτής εκχωρεί σε οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις απορρέουσες από τη σύμβαση αν ο Προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. Άρθρο 9 : Ανωτέρα Βία Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ Η/Υ (39/ΣΔ/13) Σελίδα 31 από 33