ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 19199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ Απαγορευτικά, Περιοριστικά και λοιπά Ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νομού Ημαθίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλο ντος» (ΦΕΚ 160/τ.Α / /) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2002) «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδη γίες 97/11/ Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε.» (ΦΕΚ 91/τ.Α / ). 2. Τον Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτο διοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α / ). 3. Το ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (ΦΕΚ 280/τ.Α / ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε σίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ) 5. Το π.δ. 227/ «Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών» (ΦΕΚ 100/τ.Α / ) 6. Το π.δ. 60/ «Καθορισμός χωρικής αρμοδιό τητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας» (ΦΕΚ 61/τ.Α / ). 7. Το π.δ. 51/ «Καθορισμός μέτρων και διαδικα σιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων.. κ.λπ.» (ΦΕΚ 54/τ.Α / ). 8. Την υπ αριθμ. Φ/16/6631/ κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση» (ΦΕΚ 428/τ.Β / ). 9. Την υπ αριθμ. Δ11/Φ.16/8500/ κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση» (ΦΕΚ 174/τ.Β / Την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (ΦΕΚ 892/τ.Β / ). 11. Την υπ αριθμ. οικ / «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1688/τ.Β / ). 12. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίηση τους, διαδικασία έκδο σης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (ΦΕΚ 1784 /τ.β / ). 13. Την υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοι πά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού του Νομού Ημαθίας». 14. Τις μέχρι σήμερα εκπονηθείσες υδρογεωλογικές, υδρολογικές, περιβαλλοντικές, διαχείρισης ορεινών ρε μάτων και λοιπές μελέτες του επιφανειακού και υπό γειου υδατικού δυναμικού του Ν. Ημαθίας. 15. Τα υπ αριθμ. πρωτ / , / και / έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων/Διεύθυνση Υποστήριξης & Ανάπτυ ξης περί ερωτημάτων σχετικά με την εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και την έκδοση αδειών χρήσης νερού. 16. Το υπ αριθμ. πρωτ. 812/ (υπ αριθμ. πρωτ. 888/ Π.Κ.Μ./Δ.ΥΔ.) έγγραφο της Ν.Α. Ημαθίας/ Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων. 17. Το υπ αριθμ. πρωτ. 460/ έγγραφο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). 18. Το υπ αριθμ. πρωτ. Δ13β 1336/ (υπ αριθμ. πρωτ. 2173/ Π.Κ.Μ./Δ.ΥΔ.) έγγραφο της Ν.Α. Ημα θίας/ Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος. 19. Το υπ αριθμ. Δ13β οικ.100/ (υπ αριθμ. 1291/ Π.Κ.Μ./Δ.ΥΔ.) έγγραφο της Ν.Α. Ημαθίας/ Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος. 20. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο, αποφασίζουμε: Τη λήψη και εφαρμογή απαγορευτικών, περιοριστι κών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων του Νομού Ημαθίας, τα οποία στοχεύουν στη διατήρηση ή αποκα τάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων σε πο σοτικά και ποιοτικά όρια για την εξασφάλιση του κοινού οφέλους και των μελλοντικών αναγκών σε νερό. Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Α1. Έκδοση αδειών Διαδικασίες 1. Κάθε έργο που σχετίζεται με απόληψη επιφανειακών

2 19200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ή υπόγειων νερών, ρύθμιση (τάφροι, χείμαρροι, ρέματα, ποτάμια), αποθήκευση (φράγματα, δεξαμενές), καθαρι σμό (εξυγίανση, αφαλάτωση) απαιτεί άδεια εκτέλεσης ή/και χρήσης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α / Για όλα τα προαναφερόμενα έργα αξιοποίησης υδα τικών πόρων, απαιτείται: Άδεια εκτέλεσης έργου Η άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ισχύει για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της και παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία αυτή, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί, εκτός εάν έγκαιρα δοθεί παράταση ύστερα από σχετική αίτηση του δικαιούχου χρήστη. Η παράταση αυτή δεν θα υπερβαίνει την διάρ κεια της αρχικής προθεσμίας. Άδεια χρήσης νερού Η διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης νερού, δεν μπορεί να υπερβαίνει: τα δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της τη διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περι βαλλοντικών Όρων ( Ε.Π.Ο.). Αν στην Απόφαση Ε.Π.Ο. δεν ορίζεται διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων, η άδεια χρήσης νερού θα ισχύει για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της. 2. Η διαδικασία έκδοσης των αδειών εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησης υδατικών πόρων και αδειών χρήσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και αξιοποίησής τους καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που απαι τούνται καθορίζονται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση. Η άδειες αυτές εκδίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πό ρων που αφορούν λεκάνη απορροής ποταμού εκτει νόμενη στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκδίδονται από την Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. 3. Η χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμε νο από την υποχρέωση λήψης άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου, όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία. 4. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να χρησι μοποιεί νερό ή να εκτελεί έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του. Μπορεί επίσης να εκτελεί έργα αξιοποίησης υδατικών πό ρων και για ανάγκες πέρα από τις δικές του ή ανεξάρτητα από αυτές, εφόσον εξυπηρετούν την κοινή ωφέλεια. 5. Κάθε χρήση πρέπει να αποβλέπει στην βιώσιμη και ισόρροπη ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών και να διασφαλίζει την μακροπρόθεσμη προστασία των υδάτων και την επάρκεια των αποθεμάτων τους και τη διατήρηση της ποιότητα τους, ιδιαίτερα δε τη μείωση και την αποτροπή της ρύπανσής τους. 6. Η ικανοποίηση της ζήτησης του νερού, γίνεται με βάση τα όρια και τις δυνατότητες των υδατικών απο θεμάτων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών για την διατήρηση των οικοσυστημάτων, καθώς της ισορροπίας που απαιτείται μεταξύ άντλησης και ανατροφοδότησης των υπογείων υδάτων. 7. Κάθε έργο που εκτελείται χωρίς την σχετική άδεια είναι παράνομο. 8. Όταν υπάρχουν αιτήματα για χρήση νερού σε μία περιοχή και δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση πλέον της μια αδείας, θα χορηγείται μία άδεια εφόσον οι ενδιαφερόμενοι όλοι μαζί, έχουν την προβλεπόμενη καλλιεργήσιμη έκταση, αποστάσεις κ.λπ., συγκροτήσουν ομάδα (συμβολαιογραφική πράξη) και ορίσουν αρχηγό αυτόν, στου οποίου το αγροτεμάχιο υπάρχει ή κατασκευάζεται το έργο. 9. Η κατασκευή έργου υδροληψίας θα εκτελείται σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ενδιαφερομένου ή σε χώρο μισθωμένο με ενοικιαστήριο συμβόλαιο τουλάχιστο 10ετίας, σε τύπο συμβολαιογρα φικού εγγράφου με πρόσφατη μεταγραφή στο Υπο θηκοφυλακείο. Στο συμβόλαιο πρέπει να αναφέρεται ότι ο εκμισθωτής επιτρέπει την κατασκευή του έργου υδροληψίας. 10. Η ελάχιστη έκταση που απαιτείται να συγκεντρώσει ο ενδιαφερόμενος για την χορήγηση της άδειας κατα σκευής έργου και χρήσης νερού θα είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη με ενοικιαστήρια συμβόλαια κατ ελάχιστο για δέκα (10) χρόνια, σε τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου με πρόσφατη μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο. 11. Για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών έκτασης πέ ραν της ελάχιστης που απαιτείται, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει ενοικιαστήρια συμβόλαια, διάρκειας του λάχιστον ίσης με τη διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υπογεγραμμένα από τους συμβαλλόμενους και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής. 12. Η ποσότητα νερού που θα αντλείται από κάθε έργο υδροληψίας (γεώτρηση πηγάδι έργο υδροληψίας χρήσης επιφανειακού νερού) καθορίζεται στην άδεια χρήσης που θα λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος προσκομί ζοντας τα στοιχεία κατασκευής του έργου. Η ποσότητα θα ελέγχεται με υδρόμετρο που υποχρεωτικά θα τοπο θετείται από τον ενδιαφερόμενο, στο σωλήνα εξαγωγής του νερού από την υδροληψία και σε σημείο εμφανές ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από την Υπηρεσία. 13. Η διαπίστωση της μη τοποθέτησης του υδρομέ τρου σε οποιοδήποτε έλεγχο του έργου της υδροληψίας θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας, μη ηλεκτροδότηση του έργου ή τη διακοπή της ηλεκτρο δότησης εφόσον έχει ηλεκτροδοτηθεί, καθώς και την επιβολή κυρώσεων. 14. Η τοποθέτηση του πιεζομετρικού σωλήνα είναι υποχρεωτική, τοποθετείται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της χορηγηθείσας άδειας και πρέπει να βρί σκεται σε λειτουργία ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης από την υπηρεσία. 15. Η μέθοδος άρδευσης, η ποσότητα νερού και η πε ρίοδος λειτουργίας που αναφέρεται στις άδειες χρήσης νερού είναι δεσμευτική. Σε όλες τις λεκάνες ποταμών του Νομού, για την κά λυψη των αρδευτικών αναγκών, θα εφαρμόζονται μόνο συστήματα άρδευσης με σταγόνες, μικροεκτοξευτές ή με τεχνητή βροχή, ανάλογα με την καλλιέργεια. 16. Η ποσότητα του νερού που θα δίνεται στις νέες άδειες χρήσης νερού θα υπολογίζεται για άρδευση μόνο με σταγόνες, μικροεκτοξευτές ή τεχνητή βροχή, οπότε εκτός των άλλων σημαντικών πλεονεκτημάτων, επιτυγ χάνεται και σημαντική εξοικονόμηση νερού.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπεύθυνος για την ποιότητα και καταλληλότητα του νερού που καταναλώνεται, είναι ο δικαιούχος χρή στης. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με τις αναλύσεις νερού που προσκομίζονται, το νερό που αντλείται από ένα έργο υδροληψίας δεν είναι κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται, ο δικαιούχος χρήστης είναι υποχρεωμένος να προβεί στις ενέργειες εκείνες (π.χ. επεξεργασία) ώστε να καταστεί κατάλληλο. 18. Η ηλεκτροδότηση του έργου υδροληψίας θα γίνεται αφού ο ενδιαφερόμενος αποκτήσει την άδεια χρήσης νερού. Α2. Διαδικασία αντικατάστασης υφισταμένων έργων υδροληψίας Για την αντικατάσταση των νομίμως λειτουργούντων έργων υδροληψίας που έχουν αποδεδειγμένα αχρηστευ θεί από φυσικά αίτια (πτώση τοιχωμάτων) ή καταστρα φεί από τεχνητά αίτια (διάβρωση σωλήνων, καταπτώσεις τοιχωμάτων, εγκλωβισμός αντλητικού κ.λπ.), τηρείται η διαδικασία αδειοδότησης όπως αυτή καθορίζεται στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση. Κατά τη διαδικασία αυτή η Διεύθυνση Υδάτων θα συ νεκτιμά τους λόγους αχρήστευσης ή καταστροφής. Η αντικατάσταση επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές του Νομού Ημαθίας, συμπεριλαμβανομένων και των περιο χών όπου ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά μέτρα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω. Ειδικότερα μπορεί να αντικατασταθεί έργο, με άδεια που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή του ν. 1739/1987, όπως επίσης και έργο αγροτικής χρήσης που ηλεκτροδοτήθηκε μέσω του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού του Υπουργείου Γεωργίας πριν το 1989, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας κατά χρήση Υπηρεσίας, στην οποία θα προσδιορίζονται στοι χεία του έργου και ο χρόνος έναρξης του εξηλεκτρισμού του. Η σχετική άδεια θα εκδίδεται με τους παρακάτω πρόσθετους όρους: 1. Η θέση της νέας γεώτρησης ή πηγαδιού θα προσ διορίζεται σε απόσταση έως 20 μ. από την υφιστάμενη, εκτός αν αιτιολογείται η περαιτέρω απομάκρυνση, ιδιαί τερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν άλλες γεωτρήσεις σε μικρή απόσταση από το υφιστάμενο έργο. 2. Για το έργο υδροληψίας που αντικαθίσταται, ισχύ ουν οι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής άδειας, χωρίς περιορισμούς στις αποστάσεις από γειτονικές γεωτρή σεις και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες που εξυπηρετούσε το προηγούμενο έργο (στρέμματα, πληθυσμός κ.λπ.). 3. Απαγορεύεται η αντικατάσταση παλαιών αρδευτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων, εντός οργανωμένων συλλογικών αρδευτικών δικτύων που λειτουργούν με ευθύνη των ΤΟΕΒ, Συνεταιρισμών, Δήμων και άλλων συλλογικών φορέων. 4. Το νέο έργο υδροληψίας θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με το παλιό. 5. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης υφιστά μενης γεώτρησης όταν αυτή έχει αποσωληνωθεί ή έχει επιχωθεί και επομένως δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η ύπαρξή της. 6. Το έργο υδροληψίας (π.χ. γεώτρηση) που αντικα θίσταται με την προαναφερθείσα διαδικασία, αφενός θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας τα τελευταία τρία (3) χρόνια και αφετέρου θα καταστρέ φεται ολοσχερώς με δαπάνη του ενδιαφερόμενου και δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό των θέσεων των νέων γεωτρήσεων, εκτός και αν η Υπηρεσία ορίσει διαφορετικά. Ο ενδιαφερόμενος μετά την λειτουργία της νέας υδροληψίας θα προσκομίζει στην υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την καταστροφή του παλιού έργου. 7. Για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, θα εφαρ μόζονται μόνο συστήματα άρδευσης με σταγόνες, μι κροεκτοξευτές ή με τεχνητή βροχή, ανάλογα με την καλλιέργεια. Η μέγιστη ποσότητα νερού, η οποία θα χρησιμοποιείται, θα υπολογίζεται έχοντας υπόψη τις ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών την στρεμματική έκταση αυτών και το σύστημα άρδευσης. Α3. Ανανέωση Τροποποίηση αδειών χρήσης νερού έργων υδροληψίας. Ι. Ανανέωση Επιτρέπεται η ανανέωση αδειών χρήσης νερού έρ γων υδροληψιών που λειτουργούν μετά από έκδοση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή του ν. 1739/1987, σε όλες τις περιοχές του Ν. Ημαθίας, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών όπου ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα. Οι άδειες αυτές μπορούν να ανανεώνονται για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη και η ισχύς τους αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Στην ανανέωση ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής άδειας, χωρίς περιορισμούς στις αποστά σεις από γειτονικές γεωτρήσεις. Ο χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης ανανέω σης της άδειας μέσα στο χρονικό διάστημα του τελευ ταίου έτους ισχύος της. ΙΙ. Τροποποίηση Η διαδικασία τροποποίησης της άδειας χρήσης νερού εφαρμόζεται: Στην περίπτωση μεταβίβασης (γονική παροχή, αγο ραπωλησία κ.ά.) αγροτεμαχίου με γεώτρηση (ατομική ή ομαδική), οπότε απαιτείται έκδοση νέας άδειας χρήσης νερού στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, με τους ίδιους όρους της παλαιάς άδειας. Στην περίπτωση της αύξησης ή μείωσης της αρδευ όμενης έκτασης ή αλλαγής των καλλιεργειών. Στην περίπτωση αλλαγής χρήσης του νερού. Η χρήση μπορεί να αυξομειωθεί (αρδευόμενη έκταση) τροποποιηθεί (αλλαγή χρήσης), εφόσον πληρούνται γενικότερα οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Α4. Καθαρισμός υφισταμένων έργων υδροληψίας, δο κιμαστική άντληση Ο καθαρισμός νόμιμου έργου υδροληψίας και ανά πτυξης με χρήση κομπρεσέρ καθώς και η δοκιμαστική άντληση με αντλητικό συγκρότημα, προκειμένου να δι απιστωθεί ή να αξιολογηθεί η δυναμικότητα της υδρο ληψίας, δεν υπόκειται στην διαδικασία έκδοσης αδείας, όμως ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Διεύθυνση Υδάτων νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών ώστε η υπηρεσία αν το κρίνει απαραίτητο να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές. Α5. Τήρηση όρων αδείας Κυρώσεις Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να εφαρμόσει τους όρους και τους περιορισμούς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου υδροληψίας, όπως αυτά ανα γράφονται στην άδεια π.χ. (α) για κατασκευή γεώτρησης είναι: η ακριβής θέση (συντεταγμένες Χ, Ψ), ο αριθμός του αγροτεμαχίου, το βάθος, η διάμετρος των σωλήνων, η ελάχιστη απόσταση από γειτονικές γεωτρήσεις, (β) για χρήση νερού από γεώτρηση: η μέγιστη αντλούμενη

4 19202 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποσότητα νερού, η τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα και υδρομέτρου, η μέθοδος άρδευσης, το διάστημα της καλλιεργητικής περιόδου κ.ά. Επίσης υποχρεούται να επιδείξει την άδεια εκτέλεσης έργου στον κατασκευαστή του έργου για να λάβει γνώ ση του περιεχομένου της και να συμμορφωθεί με τους όρους της, καθώς και να υπάρχει αντίγραφο αυτής κατά την διαδικασία κατασκευής επιτόπου του έργου. Αρμοδιότητα και ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των όρων και των αδειών, τόσο της χρήσης όσο και της εκτέλεσης έργου αξιοποί ησης υδατικών πόρων έχει η Διεύθυνση Υδάτων συνε πικουρούμενη κατά περίπτωση από τις Υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, τα Αστυνομικά Όργανα του Ν. Ημαθίας (ν.δ. 1277/1972 άρθρο 11 παρ.β) και την Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Αγρονομικό Τμήμα Βέροιας. Η μη τήρηση των όρων της άδειας θα επισύρει διοι κητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3199/2003. Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Β1. Γενικά 1. Απαγορεύεται η κατασκευή οποιουδήποτε έργου υδροληψίας σε απόσταση μικρότερη των 500 m από τις πηγές, καταγεγραμμένες ή μη όπου αυτές υπάρχουν (βλέπε συνημμένο πίνακα και χάρτη πηγών). Η απόσταση αυτή μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα των υδρογεωλο γικών συνθηκών σε 1000 μ., ιδίως ανάντι των πηγών. 2. Απαγορεύεται η κατασκευή έργου υδροληψίας (ανό ρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού κ.λπ.) σε απόσταση μικρό τερη των 500 m (ορεινό τμήμα του νομού) ή m (ανάλογα με το είδος της γεώτρησης στο πεδινό τμήμα του νομού) από γεωτρήσεις, των οποίων τα νερά χρησι μοποιούνται για την αντιμετώπιση υδρευτικών αναγκών Δήμων, Δημοτικών Διαμερισμάτων και Οικισμών. Γεωτρήσεις Δήμων που δεν αξιοποιούνται και δεν πρόκειται να αξιοποιηθούν, για συγκεκριμένους λόγους δεν λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας, εφόσον τούτο επιβεβαιώνεται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Απαγορεύεται η ανόρυξη ή ανανέωση άδειας αρδευ τικής γεώτρησης ή πηγαδιού σε περιοχές που εξυπηρε τούνται από συλλογικά αρδευτικά δίκτυα που λειτουρ γούν με ευθύνη των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, Συνεταιρισμών, Δήμων και άλλων συλλογικών φορέων, με εξαίρεση τα παρακάτω και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας διοίκησης του συλλογικού αρδευτικού δικτύου συμφωνεί για την ανόρυξη γεώτρησης: α) Στις περιπτώσεις εκείνες, που απαιτείται νερό για την περίοδο που δε λειτουργεί το αρδευτικό δίκτυο και υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, όπως για καλλιέργειες μέσα σε θερμοκήπια, φυτώρια, υπαίθρια κηπευτικά, μποστανικά, εγκαταστάσεις τεχνιτών λειμώνων, καθώς και συστήματα αντιπαγετικής προστασίας σε συστηματικούς οπωρώνες. β) Όταν υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια βελτίωσης για ειδικές καλλιέργειες, οι οποίες χρειάζονται νερό συ μπληρωματικά κατά την αρδευτική περιόδο. 4. Απαγορεύεται η ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης ή πηγαδιού σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή βρίσκο νται σε αναδασμό, σύμφωνα με το ν. 674/1977, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, δηλαδή μέχρι την παραλαβή των νέων αγροτεμαχίων από τους ιδιοκτήτες, χωρίς άδεια από την επιτροπή αναδασμού. Επίσης απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης και πηγα διού σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό απαλλοτρίωση σύμφωνα με το ν. 707/ Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης καθώς και η ανα νέωση άδειας, όταν οι ανάγκες σε νερό μπορούν να καλυ φθούν από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού. 6. Απαγορεύεται η επέκταση της άδειας χρήσης νερού σε περιοχές που απαγορεύεται η ανόρυξη νέων αρδευ τικών γεωτρήσεων καθώς και για γεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί κατ εξαίρεση για συγκεκριμένο σκοπό. 7. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και η ανα νέωση χρήσης νερού ή αντικατάσταση υπαρχουσών γε ωτρήσεων σε ζώνες που εκ των υστέρων εντάχθηκαν σε αυτό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που στοιχειοθετείται αφενός, η ανάγκη για χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού την οποία ο φορέας υδροδότησης αδυνατεί να καλύψει και αφετέρου μετά από τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου ύδρευσης. 8. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού, των οποίων το νερό προορίζεται για πόση και οικιακή χρήση, βιομηχανική χρήση παρασκευής συσκευασίας τροφίμων και αγροτοβιομηχανική χρήση, σε απόσταση μικρότερη των m από εν ενεργεία Χώρους Υγει ονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), χωματερές, Χ.Α.Δ.Α. και σε απόσταση μικρότερη των 500 m από τα όρια των Δημοτικών Κοιμητηρίων. 9. Απαγορεύεται η ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ή η κατασκευή πηγαδιού, ακόμα και στις περιπτώσεις βεβαι ωμένης αδυναμίας του συλλογικού δικτύου να καλύψει τις υδρευτικές ανάγκες κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, αν δεν υπάρχει πολεοδομική άδεια και σαφείς αποδείξεις κατασκευής της κατοικίας ή των κτιρίων. 10. Απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους που δεν αναφέρονται στην άδεια χρήσης νερού. 11. Απαγορεύεται η χρήση επιφανειακού νερού για άρδευση από ποτάμια ή ρέματα χωρίς άδεια. Για την χορήγηση αδείας, πέραν των προβλεπομένων στην υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση δικαιολο γητικών, θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης και τεκμηρι ωμένη υδραυλική και υδρογεωλογική μελέτη. 12. Απαγορεύεται η ανόρυξη γεώτρησης ή πηγαδιού καθώς και η κατασκευή έργου αξιοποίησης γεωθερμικού πεδίου, σε απόσταση μικρότερη των m από θερμές ή ιαματικές πηγές χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπη ρεσίας του Ε.Ο.Τ., η οποία λαμβάνεται κατά το στάδιο της Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων. 13. Απαγορεύεται η διάνοιξη αρδευτικών τάφρων που επηρεάζουν τα υφιστάμενα πηγάδια. 14. Απαγορεύεται η άντληση νερού, από γεωτρήσεις που έγιναν για ερευνητικούς σκοπούς. 15. Απαγορεύεται η ανόρυξη υδρογεωτρήσεων σε από σταση μικρότερη των 50 μέτρων από τις οριοθετημένες κοίτες ποταμών, 20 μέτρων από τις όχθες ρεμάτων ή χειμάρρων μόνιμης ή εποχιακής ροής, 10 μέτρων από το όριο στραγγιστικών και αποχετευτικών τάφρων, κλειστών και ανοιχτών αγωγών άρδευσης και ύδρευ σης, 15 μέτρα από το όριο απαλλοτριωμένης ζώνης σε σιδηροδρομικές γραμμές, και 20 μέτρα από τον άξονα υπερυψηλής τάσηςτης Δ.Ε.Η. Β 2.1 Αποστάσεις μεταξύ γεωτρήσεων Μεταξύ των νέων και των υφισταμένων έργων γεω τρήσεων οι ελάχιστες αποστάσεις ορίζονται ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19203

6 19204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * Γεώτρηση βιομηχανικής χρήσης, όταν οι απαιτή σεις σε ετήσια εκμετάλλευση νερού είναι > κβ.μ/έτος. ** Γεώτρηση βιομηχανικής χρήσης, όταν οι απαιτήσεις σε ετήσια εκμετάλλευση νερού είναι μεταξύ και κβ.μ/έτος. *** Γεώτρηση ειδικής χρήσης, θεωρείται αυτή που αφορά θερμοκήπια, ανθοκομία, ακτινιδιές, τεχνητούς λειμώνες, υπαίθρια κηπευτικά, αναδασωτέες εκτάσεις των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δημόσιων ιδρυμά των, φυτώρια, κτηνοτροφία, υδατοκαλλιέργεια, αγροτο βιομηχανία, βιομηχανική των οποίων οι απαιτήσεις σε ετήσια εκμετάλλευση νερού δεν ξεπερνά τα 5.000κβ. μ/έτος. Το όριο του πεδινού με το ορεινό τμήμα του νομού ορίζεται από τον άξονα της επαρχιακής οδού (χάρτης πεδινού ορεινού τμήματος Ν. Ημαθίας) όπως περιγρά φεται παρακάτω: ΑΡΧΗ: Όρια νομών Πέλλας Ημαθίας, Κοπανός, Πατρί δα, Π.Ο. Βέροιας, Αγ. Βαρβάρα, Μετόχι, Βεργίνα, Παλα τίτσια, Νεόκαστρο, Νέος Πρόδρομος, Τριλοφιά, Αγκαθιά, Κυψέλη, όρια νομών Ημαθίας Πιερίας: ΤΕΛΟΣ. Το βορειανατολικό τμήμα είναι το πεδινό και το νοτι οδυτικό τμήμα είναι το ορεινό τμήμα του νομού. Οι παραπάνω αποστάσεις σε περίπτωση αδυναμίας επιβολής τους, μπορούν να αυξομειωθούν κατά 5% κατά την κρίση της υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια. Β 2.2 Αποστάσεις γεωτρήσεων από δρόμους, ποτα μούς, στραγγιστικά δίκτυα κ.λπ. Οι γεωτρήσεις θα κατασκευάζονται σε θέσεις που απέχουν τουλάχιστον: 60 μέτρα από τον άξονα αυτοκινητόδρομου 50 μέτρα από τον άξονα Εθνικού δρόμου 30 μέτρα από τον άξονα επαρχιακού δρόμου 10 μέτρα από τον άξονα αγροτικού δρόμου 50 μέτρα από το όριο δασικού δρόμου 50 μέτρα από την κοίτη ποταμών 20 μέτρα από τις όχθες ρεμάτων ή χειμάρρων 15 μέτρα από το όριο απαλλοτριωμένης ζώνης σε σιδηροδρομικές γραμμές 20 μέτρα από τον άξονα υπερυψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. 10 μέτρα από όριο στραγγιστικών και αποχετευτικών τάφρων, κλειστών και ανοιχτών αγωγών άρδευσης και ύδρευσης Οι παραπάνω αποστάσεις σε περίπτωση αδυναμίας επιβολής τους, μπορούν να αυξομειωθούν κατά 5% κατά την κρίση της Υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια. Β3. Ζώνες προστασίας Στις περιοχές και τις ζώνες του Νομού που προστα τεύονται, σύμφωνα με τον ν. 1650/1986 άρθρο 18, 19 και 20 και με Διεθνείς Συμβάσεις, Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί που προ βλέπονται από το σχεδιασμό τους, (Σχέδιο Κ.Υ.Α. σχέδιο π.δ. και π.δ.) για την προστασία του περιβάλλοντος. Αναφορικά με τις δημοτικές υδρευτικές γεωτρήσεις, στα πλαίσια της Γεωλογικής Έκθεσης ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα πρέπει να εξετάζονται οι υδρογεωλογικές συνθήκες και να ορίζεται η ζώνη άμεσης προστασίας της γεώτρησης από υφιστάμενες σημειακές και μη σημειακές πηγές ρύπανσης (πέρα από αυτές που έχουν αναφερθεί παραπάνω) ή από ρυπαντικά φορτία εξαιτίας βιομηχανικών ή άλλων ατυχημάτων. Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αφορούν την κατασκευή νέων έργων υδροληψίας κα θώς και τη χρήση υπογείων και επιφανειακών υδατικών πόρων. Κριτήριο για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έρ γου υδροληψίας και χρήσης νερού αποτελεί ο σκοπός, η ποσότητα και η ποιότητα του απαιτούμενου νερού, κατά περίπτωση. Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου και άδειας χρήσης νερού, εκτός από τις Γενικές Ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Α και τις απαγο ρεύσεις του κεφαλαίου Β, πρέπει να πληρούνται οι πα ρακάτω ειδικοί κατά περιοχή και κατά χρήση όροι: Γ1. ΥΔΡΕΥΣΗ Οι γεωτρήσεις των συλλογικών υδρευτικών δικτύων είναι έργα προτεραιότητας. Για την ύδρευση Μεμονωμένων εκτός σχεδίου κατοικιών Ξενοδοχείων, κατασκηνώσεων, camping και οικι σμών Αγροτουριστικών εγκαταστάσεων (ανεξάρτητα δυ ναμικότητας), εφόσον έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα. Βιομηχανιών, Αγροτοβιομηχανιών, Βιοτεχνιών και Πρατήριων Υγρών Καυσίμων Η ύδρευση περιλαμβάνει: 1. Πόση διατροφή καθαριότητα πότισμα πρασί νου 2. Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων 3. Κλιματισμός θερμορύθμιση 4. Οικοδόμηση κατασκευές. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου και χρή σης νερού υδρευτικής γεώτρησης απαιτείται οικοδομι κή άδεια της κατοικίας ή της επαγγελματικής στέγης και χορηγείται εφόσον δεν είναι δυνατή η υδροδότηση από συλλογικό δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από την οποία θα προκύπτει ότι ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει τις υδρευ τικές ανάγκες του ενδιαφερόμενου. Σε αυτή τη περίπτωση το βάθος της γεώτρησης και η διάμετρος της τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης (D 6 ), θα καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες σε νερό και τις υδρογεωλογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής. Ορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ατομικών υδρευτικών γεωτρήσεων τα 50 μέτρα στο πεδινό τμήμα και τα 100 μέτρα στο ορεινό τμήμα του νομού. Για τις δημοτικές γεωτρήσεις αλλά και τις άλλες προαναφερόμενες περιπτώσεις υδρευτικής γεώτρη σης η άδεια χρήσης νερού για ύδρευση θα χορηγείται αφού πιστοποιηθεί από εργαστήριο ότι το νερό είναι κατάλληλο σύμφωνα με τις παραμέτρους της υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». Επιτρέπεται η κατασκευή δημοτικής υδρευτικής γεώ τρησης, σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων στο ορεινό και 400 μέτρων στο πεδινό τμήμα του νομού, από υφιστάμενη δημοτική υδρευτική γεώτρηση, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Η κατασκευή της γεώτρησης επιβάλλεται από τις αντικειμενικές υδρευτικές ανάγκες. Η επιλογή της θέσης κατασκευής της υδρευτικής γεώτρησης, πρέπει να τεκμηριώνεται μετά από υδρο γεωλογική μελέτη.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην κατασκευή της γεώτρησης μπορεί να προβεί μόνο ο φορέας διαχείρισης του υδρευτικού δικτύου. Γ2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Γ2.1. Άρδευση: Ελάχιστη αρδευόμενη έκταση Σε όλες τις σε όλες τις περιοχές του Ν. Ημαθίας, για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη αρδευ τικής γεώτρησης), απαιτείται ελάχιστη καλλιεργήσιμη στρεμματική έκταση: Υδροληψία Γεώτρηση (μικρή) Γεώτρηση (μεγάλη) Τελική σωλήνωση [ίντσες] Έκταση [στρ.] Μέγιστη απόσταση αγροτεμαχίων από τη γεώτρηση [μέτρα] Πηγάδι 6x2x2 [m3] Η μέγιστη απόσταση των αγροτεμαχίων από τη γεώ τρηση (μεγάλη), θα είναι 700 μέτρα για γεωτρήσεις με διάμετρο τελικής σωλήνωσης D 6 και 200 μέτρα για γεωτρήσεις με διάμετρο τελικής σωλήνωσης D < 6 Τα συλλογικά όργανα (ΤΟΕΒ, ΔΕΥΑ, Δήμοι, κ.λπ.) δεν διέπονται από περιορισμούς σχετικά με την απόσταση μεταφοράς του νερού. 1. Η συνέχεια της απαιτούμενης καλλιεργήσιμης έκτα σης δεν διακόπτεται όταν μεταξύ των αγροτεμαχίων παρεμβάλλεται ζώνη έργου ή φυσικά και τεχνητά εμπό δια (τάφροι, αγροτικοί επαρχιακοί δρόμοι, υδατορέ ματα, κ.ά.) ή όταν παρεμβάλλονται αγροτεμάχια που αρδεύονται από άλλη υδροληψία. Για την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς του νερού, απαιτείται άδεια. 2. Η μέγιστη χορηγούμενη εκμεταλλεύσιμη ποσότητα νερού (αρδευτική χρήση), η οποία θα αναγράφεται σε κάθε άδεια χρήσης νερού, θα είναι ανάλογη: της αρδευόμενης έκτασης του είδους των καλλιεργειών του συστήματος άρδευσης και θα αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό της ισχύος του κινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος. 3. Για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, θα εφαρ μόζονται μόνο συστήματα άρδευσης με σταγόνες, μι κροεκτοξευτές ή με τεχνητή βροχή, ανάλογα με την καλλιέργεια. 4. Η ποσότητα του νερού που θα δίνεται στις νέες άδειες χρήσης νερού θα υπολογίζεται για άρδευση μόνο με σταγόνες, μικροεκτοξευτές ή τεχνητή βροχή, οπότε εκτός των άλλων σημαντικών πλεονεκτημάτων, επιτυγ χάνεται και σημαντική εξοικονόμηση νερού. Γ2.2. Αγροτική χρήση σε επιδοτούμενες εκμεταλλεύ σεις υδατικών πόρων και χρήσης νερού, στους αγρότες που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα που χρη ματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας/ Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που θα βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τις προϋ ποθέσεις ένταξής του σε σχέδιο βελτίωσης. Όταν υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανά πτυξης, από παραγωγούς, σχέδια βελτίωσης και πε ριλαμβάνονται σ αυτά η ανόρυξη γεωτρήσεων και η εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης (σταγόνες, μικροε κτοξευτές, τεχνητή βροχή), σε εκτάσεις που η άρδευση τους εξυπηρετείται από οργανωμένα δίκτυα Ο.Ε.Β., θα πρέπει με την υποβολή τους να συμπεριλαμβάνονται, η άδεια ανόρυξης της γεώτρησης, η βεβαίωση του Ο.Ε.Β., ότι του εξασφαλίζει την απαιτούμενη παροχή και σύμ φωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα άρδευσης που εφαρ μόζει, όταν πρόκειται για εγκατάσταση συστήματος άρδευσης με νερά του δικτύου. Επίσης το πλεονάζον υπόλοιπο νερού γεώτρησης ή άλλου έργου, αφού καλυφθούν στο ανώτατο όριο οι πραγματικές ανάγκες χρήσης που αναγράφονται στην άδεια του δικαιούχου, διατηρείται σε εφεδρεία, από την αρμόδια υπηρεσία. και μπορεί να αποδοθεί σε χρήσεις. Γ2.3 Άρδευση θερμοκηπίου ή φυτωρίου υδατικών πόρων και χρήσης νερού για την άρδευση θερμοκηπίου ή φυτωρίου, απαιτούνται τα εξής: Ελάχιστη έκταση για την εγκατάσταση, 1 στρέμμα, με τουλάχιστον 0,5 στρέμμα κάλυψη. Ύπαρξη εγκαταστάσεων θερμοκηπίου ή φυτωρίου ή σαφείς αποδείξεις άμεσης εγκατάστασης αυτών, καθώς και άδεια ή σχετική απαλλαγή άδειας εγκατάστασης Βεβαίωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας/ Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για το είδος και την έκταση της καλλιέργειας. Όταν διακόπτεται η δραστηριότητα, θα ανακαλείται η άδεια χρήσης νερού με κοινοποίηση στη Δ.Ε.Η. Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι το νερό θα χρησι μοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του θερμοκηπίου και του αγροτεμαχίου, που είναι εγκατεστημένο και ότι θα καταβάλει ανελλιπώς, κάθε χρόνο τα τέλη άρδευσης στους κατά τόπους Ο.Ε.Β., όταν το αγροτεμάχιο βρί σκεται σε οργανωμένο δίκτυο. Γ2.4 Άρδευση ακτινιδιάς. υδατικών πόρων και χρήσης νερού, για την άρδευση ακτινιδιάς, απαιτούνται τα εξής: Ελάχιστη έκταση τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων. Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι το νερό θα χρησιμο ποιηθεί μόνο για τις ανάγκες της φυτείας και ότι θα καταβάλει ανελλιπώς, κάθε χρόνο τα τέλη άρδευσης στους κατά τόπους Ο.Ε.Β., όταν το αγροτεμάχιο βρί σκεται σε οργανωμένο δίκτυο. Γ2.5 Άρδευση τεχνιτών λειμώνων. υδατικών πόρων και χρήσης νερού, για την άρδευση τεχνικών λειμώνων, απαιτούνται τα εξής: Βεβαίωση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημα θίας/ Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση του τεχνητού λειμώνα. Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι το νερό θα χρησιμο ποιηθεί μόνο για τις ανάγκες του λειμώνα. Γ2.6 Εγκατάσταση συστημάτων αντιπαγετικής προ στασίας σε οπωρώνες. Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίη σης υδατικών πόρων και χρήσης νερού, για την εγκα τάσταση συστημάτων αντιπαγετικής προστασίας σε οπωρώνες, απαιτούνται τα εξής

8 19206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ελάχιστη έκταση τουλάχιστον τεσσάρων (4) στρεμ μάτων. Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι το νερό θα χρησιμο ποιηθεί μόνο για τις ανάγκες αντιπαγετικής προστα σίας και ότι θα καταβάλλονται ανελλιπώς, κάθε χρόνο τα τέλη άρδευσης στους κατά τόπους Ο.Ε.Β., όταν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε οργανωμένο δίκτυο. Γ2.7 Κτηνοτροφία υδατικών πόρων και χρήσης νερού, για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφι κών εγκαταστάσεων, καθώς και των εκτροφείων ζώων, απαιτείται η άδεια εγκατάστασης της μονάδας, η Από φαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παράλληλα με την Απόφαση Ε.Π.Ο. της γεώτρησης και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας. Επίσης βεβαίωση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας/ Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ότι υπάρ χουν όλες οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση. Η απόσταση μεταξύ υδρευτικής γεώτρησης των Ο.Τ.Α. και κτηνοτροφικής μονάδας θα είναι μεγαλύτερη των 500 μ. Γ2.8 Υδατοκαλλιέργεια υδατικών πόρων και χρήσης νερού, για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των ιχθυοκαλλιεργειών, καλλιεργει ών οστρακοειδών και λοιπών υδατοκαλλιεργειών, απαι τείται η άδεια εγκατάστασης της μονάδας, βεβαίωση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας/ Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της μονάδας υδα τοκαλλιέργειας, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παράλληλα με την Απόφαση Ε.Π.Ο. της γεώτρησης και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας υδατοκαλλιέργειας. Γ2.9 Αγροτοβιομηχανία Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίη σης υδατικών πόρων και χρήσης νερού για την κάλυψη των αναγκών σε νερό των αγροτοβιομηχανιών και των αγροτοβιοτεχνιών, (κατάλογος π.δ. 227/1987), απαιτείται η οικοδομική άδεια της μονάδας, η άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της μονάδας και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παράλληλα με την Απόφαση Ε.Π.Ο. της γεώτρησης και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί µόνο για την κάλυψη των αναγκών αυτής. Επίσης βεβαίωση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας/ Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της μονάδας. Γ3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ υδατικών πόρων και χρήσης νερού, για την κάλυψη των αναγκών σε νερό που χρησιμοποιείται στη γραμμή πα ραγωγής των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών απαιτείται η άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας εφόσον αυτή ήδη λειτουργεί και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παράλ ληλα με την Απόφαση Ε.Π.Ο. της γεώτρησης καθώς και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας. Γ4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ υδατικών πόρων και χρήσης νερού, για ενεργειακή χρή ση, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται από την αντίστοιχη ειδικότερη νομοθεσία αυτών των έργων, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και η Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Γ5. ΑΝΑΨΥΧΗ υδατικών πόρων και χρήσης νερού, σε δραστηριότητες που σχετίζονται με αθλητισμό ή αναψυχή όπως πισίνες, κολυμβητήρια δημόσιας χρήσης, κολύμβηση, ιστιοπλοΐα, ερασιτεχνική αλιεία, γκολφ, χλοοτάπητες γηπέδων κ.λπ. τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: αυτά που προβλέπονται στην υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση η άδεια εγκατάστασης της δραστηριότητας η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας όσα προσδιορίζονται από την αντίστοιχη ειδικότερη νομοθεσία του Ε.Ο.Τ. ειδικά δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτω ση από την Διεύθυνση Υδάτων. Γ6. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποί ησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε νερό περισσότερων της μίας χρήσης, καθώς και για άλλη χρήση που δεν εντάσσεται στις προαναφερόμενες χρήσεις, απαιτείται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας ή έργου, εφόσον το έργο εμπίπτει σε έργα και δραστηρι ότητες της υπ αριθμ /5387/90 κοινής υπουργικής απόφασης, η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης της μο νάδας ή του έργου, τα δικαιολογητικά που προβλέπο νται για την κάθε επιμέρους χρήση, και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την κάλυψη των αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την άδεια χρήσεων νερού. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αδειοδότησης πολλαπλής χρήσης λαμβάνο νται υπόψη οι περιορισμοί και όροι που αφορούν την κάθε χρήση χωριστά. Γ7. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ Για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποί ησης υδατικών πόρων και χρήσης νερού σε επιχειρή σεις εμφιάλωσης πόσιμου νερού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (εκτός αυτών που προβλέπονται στην υπ αριθμ /05 κοινή υπουργική απόφαση) είναι η άδεια εγκατάστασης της μονάδας και αναλύσεις ενός έτους (4 εποχές) που να πιστοποιούν ότι το νερό συμφωνεί με τις παραμέτρους της υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». Γ8. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Οι γεωτεχνικές γεωτρήσεις που γίνονται για να αξιο λογηθεί το υπέδαφος με σκοπό την υλοποίηση τεχνικού έργου ή κτιριακής κατασκευής δεν απαιτούν άδεια, δεν φέρουν παραμένουσα σωλήνωση και εκτελούνται κα τόπιν εγκεκριμένης μελέτης Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώσει εγ γράφως την Διεύθυνση Υδάτων πριν την έναρξη των εργασιών, ώστε η υπηρεσία αν το κρίνει απαραίτητο να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές. * *

9 ΦΕΚ 1325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γ9. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΒΑΘ ΜΙΔΑΣ Οι γεωτρήσεις που γίνονται για ψύξη θέρμανση εγκαταστάσεων μέσω της αξιοποίησης γεωθερμικής βαθμίδας κατασκευάζονται ύστερα από άδεια της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησησ Ημαθίας/ Διεύθυνσης Ανά πτυξης Βιομηχανίας, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Υδάτων, στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς οι τεχνικές προδιαγραφές των γεωτρήσεων. Η Διεύθυνση Υδάτων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου αυτών των γεωτρήσεων για να αποφευχθεί παράνομη χρήση υπόγειου υδροφορέα. Γ10. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Δεν χορηγούνται άδειες για γεωτρήσεις προς διερεύ νηση αξιοποίησης υπόγειου υδροφορέα. Ο κάθε ενδια φερόμενος τεκμηριώνει το δικαίωμα χρήσης νερού με βάση την παρούσα απόφαση και του χορηγείται άδεια εκτέλεσης έργου. Γεωτρήσεις που απαλλάσσονται από την διαδικασία αδειοδότησης, αφού προηγηθεί η έγκριση περιβαλλο ντικών όρων ή η απαλλαγή αυτών, είναι όσες εντάσσο νται σε ερευνητικά προγράμματα και εκτελούνται για ανάγκες ελέγχου πιεζομετρίας (φέρουν παραμένουσα σωλήνωση) ή για ανάγκες ελέγχου κοιτασμάτων (δεν σωληνώνονται). Οι ανάδοχοι αντίστοιχων ερευνητικών προγραμμάτων οφείλουν να ενημερώνουν την Διεύθυνση Υδάτων για την εκτέλεση γεωτρητικών εργασιών καθώς και των αποτελεσμάτων της έρευνας. Γ11. ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ Είναι τα έργα υδροληψίας των οποίων το νερό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών: των αναδασωτέων εκτάσεων πυρασφάλειας δασικών εκτάσεων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δημοσίων ιδρυ μάτων θεματικών πάρκων κ.ά. καθώς επίσης τα έργα που αναφέρονται σε ρύθμιση ροής ή αποθήκευση νερού όπως: διευθετήσεις ρεμάτων χειμάρρων ποταμών φράγματα λιμνοδεξαμενές τσιμέντινες ή χωμά τινες δεξαμενές ομβροδεξαμενές κ.α. ή τα έργα καθαρισμού εξυγίανσης νερού όπως μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού για απομά κρυνση απαγορευτικών παραμέτρων μονάδες αφαλάτωσης κ.λπ. Για την αδειοδότηση των έργων αυτών απαιτούνται ειδικά δικαιολογητικά που ορίζονται κατά περίπτωση από την Διεύθυνση Υδάτων (υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση). Γ12. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ Στην περιοχή ευθύνης του Νομού Ημαθίας, διακρίνο νται οι εξής κατηγορίες επιφανειακών υδάτων: Πηγές Ποτάμια Ρέματα Λίμνες (φυσικές και τεχνητές) Στους ποταμούς καθώς και σε όλα τα υδατορέματα του Νομού Ημαθίας: 1. Απαγορεύεται η χρήση επιφανειακού νερού για άρ δευση χωρίς άδεια, η οποία όμως για να χορηγηθεί (ΤΟΕΒ, αρδευτικά δίκτυα που λειτουργούν με ευθύνη των ΟΤΑ, ΒΙΠΑ, Κτηνοτροφική ζώνη, ομάδα παραγωγών για έκταση άνω των 500 στρ. κ.λπ.), πέραν των προβλε πόμενων στην υπ αριθμ /2005 κοινή υπουργική απόφαση, θα πρέπει να υποβληθεί πλήρης και τεκμηρι ωμένη υδραυλική και υδρογεωλογική μελέτη. 2. Οι άδειες χρήσης θα είναι ετήσιες, θα εκδίδονται στην αρχή κάθε καλλιεργητικής περιόδου και θα είναι σε συνάρτηση με τον αριθμό στρεμμάτων που καλλι εργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο. 3. Σε έκτατες καιρικές συνθήκες (παρατεταμένη ανομ βρία) η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα μειώνει την ποσότητα του νερού που αντλείται από όλα τα σημεία άντλησης κατ αναλογία. Οι οικολογικές παροχές θα πρέπει να διατηρούνται με ευθύνη του δικαιούχου. Απαγορεύεται, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθε σία, η επέμβαση στην κοίτη των ποταμών, ρεμάτων, λι μνών κατά οποιοδήποτε τρόπο (επιχώσεις, αμμοληψίες, δημιουργία κάθε είδους φράγματος κ.λπ.) εάν δεν έχει εκδοθεί σχετική άδεια από αρμόδια Αρχή. Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδικές περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω ή για τις οποίες συντρέχουν σοβαροί λόγοι επανεξέτασής τους, μολονότι εμπίπτουν στις κανονι στικές διατάξεις των απαγορευτικών, περιοριστικών και ρυθμιστικών μέτρων της παρούσας, θα αντιμετωπίζο νται από επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Υδάτων, έναν υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας/ Διεύθυνση Εγ γείων Βελτιώσεων, έναν υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας/ Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος/ Τμήμα Περιβάλλοντος ή της Περιφέ ρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ανάλογα με την κατηγορία του έργου) κατά περίπτωση. Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (οπότε παύ ει να ισχύει η προηγούμενη σχετική υπ αριθμ. πρωτ / απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας) μέχρι την έκδοση νεωτέρας και μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί με τη διαδικασία που εκδόθηκε. 2. Επικυρωμένα αντίγραφά της παρούσας θα κοινο ποιηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες. 3. Με τη φροντίδα των Δημάρχων και των Τοπικών Προέδρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων θα πρέπει να αναρτηθεί η παρούσα στο χώρο των ανακοινώσε ων και να δοθεί ευρεία δημοσιότητα σ αυτή με κάθε πρόσφορο μέσο. 4. Είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά της από φασης αυτής από κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 5. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη για το δημόσιο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

10 19208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19209

12 19210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * * ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 9 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3002407/158 Καθορισμός της καθ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1270 2 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132426 Καταχώρηση των δραστικών ουσιών φωσφορούχο αρ γίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 2 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19403/1388/08 Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α 113) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 435 5 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 420 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτα σης δασικού χαρακτήρα της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 198 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης μέρους του χάρτη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα