ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 249. Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2012-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 249. Περίληψη"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 249 Περίληψη Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικού για το έργο : «ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ». Λιβαδειά σήμερα 17 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο) συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 28080/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >>. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 30 σύμβουλοι δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 1.Καραμπέτσος Επαμεινώνδας 2. Γκικόπουλος Σπυρίδων 2. Ψυχογιός Παναγιώτης 3. Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από 4 ο έως & 7 ο Θ.Η.Δ.) 3. Τσεσμετζής Εμμανουήλ 4. Ρούτης Κωνσταντίνος 5. Κακοτρίχης Κωνσταντίνος 6. Τσίνας Βασίλειος 7. Ζορμπάς Νικόλαος 8. Παπαλάμπρος Βασίλειος (απών από 1 ο έως & 6 ο & 8 ο Θ.Η.Δ.) 9. Καλλιαντάσης Δημήτριος 10. Καραμάνης Γεώργιος (απών στο 4 ο Θ.Η.Δ) 11. Λαμπριτζής Σεραφείμ Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης 12. Πολυτάρχου Λουκάς(απών στο 4 ο Θ.Η.Δ) 13. Παλαμίδας Ιωάννης 14. Αποστολίδης Νικόλαος 15. Σταματίου Ανάργυρος 16. Λουκάς Γεώργιος 17. Αβορίτης Δήμος 18. Λαζάρου Γεώργιος 19. Καρράς Ιωάννης 20. Τσιφής Δημήτριος(απών από το 2 ο έως & 11 ο Θ.Η.Δ) 21. Αποστόλου Ιωάννης 22. Γιούλας Ιωάννης(απών από το 4 ο έως & 11 ο Θ.Η.Δ) 23. Καραμπέτσος Νικόλαος (απών από το 4 ο έως & 11 ο Θ.Η.Δ) 24. Νταλιάνη- Καλλίνωση Αικατερίνη (απούσα από το 4 ο έως & 11 ο Θ.Η.Δ) 25. Δελής Παναγιώτης(απών από το 4 ο έως & 11 ο Θ.Η.Δ) 26. Πούλου Παναγιού (Γιώτα) (απούσα από 1 ο έως & 11 ο Θ.Η.Δ.) 27. Δημητρόπουλος Ιωάννης (απών από 1 ο έως & 11 ο Θ.Η.Δ.)

2 28. Καρκάνας Αλέξανδρος (απών από 1 ο έως & 11 ο Θ.Η.Δ.) 29. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 1 ο, 2 ο,8 ο & 9 ο Θ.Η.Δ.) 30. Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 1 ο, 2 ο,8 ο & 9 ο Θ.Η.Δ.) Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων: 2 1.Σκαπέτης Δημήτριος (Λιβαδειάς), 2.Μπαμπανάσιος Ζαχαρίας (Μαυρονερίου), 3.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 4.Δημόπουλος Ιωάννης (Χαιρώνειας), 5.Δούκας Γεώργιος (Παρορίου), 6.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 7.Ζώνας Παναγιώτης (Κυριακίου), 8.Κοντογιάννη Ελένη (Δαυλείας), 9. Γερονικολός Σωτήριος (Λαφυστίου), 10. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 11.Μίχος Δημήτριος (Αγ. Γεωργίου), 12.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 13.Ζώτικας Ιωάννης (Αγ.Τριάδας), 14.Χαρογιάννης Σωτήριος (Κορώνειας), 15.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 16.Παπαδά Αγγελική (Πρ. Ηλία),17.Φίλων Χρήστος (Αγ.Άννας),18.Δάλκας Λουκάς (Αγ.Βλασίου),19.Αγγελόπουλος Κων/νος (Ανθοχωρίου), 20.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικά). Παρόντος και του προσκληθέντος Δημάρχου κ. Παπαγγελή Νικολάου. Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενος το 8 ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ όψιν του Δ.Σ. εισήγηση της Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κας Καρβούνη Δήμητρας, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Έχοντας υπ όψη : Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α.» Και ειδικότερα λαμβάνοντας υπ όψιν : Την υπ αριθμόν 57/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., προϋπολογισμού ,00 με τίτλο: «ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ» Την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» οριζόντιας δράσης και σε συνέχεια την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ» ( αριθμ. Πρωτ. 9625/ απόφαση ένταξης πράξης) Την υπ αριθμόν 184/2008 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Χαιρώνειας περί κατάρτισης όρων Διακήρυξης Την υπ αριθμόν 229/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί ανάθεσης του έργου η οποία επικυρώθηκε με το υπ αριθμόν 13383/ έγγραφο της Περιφερειακής Διοίκησης Νομού Βοιωτίας Το από 20/02/2009 Συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου ποσού ,23 με Φ.Π.Α. 19% Την από Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του έργου Την υπ αριθμόν 8/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαιρώνειας για την έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. Την υπ αριθμόν 194/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων για παράταση του εν λόγω έργου

3 3 Το υπ αριθμόν 1/ Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων «περί γνωμοδότησης για την χρήση των επί έλασσον δαπανών του 2 ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο :«ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ» Την υπ αριθμόν 2545/ η Τροποποίηση της Πράξης «ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ» από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, λόγω του 2 ου Α.Π.Ε. Τον 2 ο Α.Π.Ε. θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια κατασκευή του έργου καθώς και για την ενσωμάτωση του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% και την πρόβλεψη ποσού 7.000,00 για αναθεωρήσεις Παρακαλούμε όπως τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων όπως αποφασίσουν για την έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικού για το έργο : «ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ».... Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65, 238 του Ν. 3852/10 και των προαναφερόμενων διατάξεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον 2 ο Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικό για το έργο : «ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ», ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια κατασκευή του έργου καθώς και για την ενσωμάτωση του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% και την πρόβλεψη ποσού 7.000,00 για αναθεωρήσεις Η απόφαση πήρε τον αριθμό 249. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος 1. Γκικόπουλος Σπυρίδων 2. Νταντούμη Ιωάννα 3. Ρούτης Κωνσταντίνος 4. Κακοτρίχης Κωνσταντίνος 5. Τσίνας Βασίλειος 6. Ζορμπάς Νικόλαος 7. Καλλιαντάσης Δημήτριος 8. Καραμάνης Γεώργιος 9. Λαμπριτζής Σεραφείμ 10. Πολυτάρχου Λουκάς

4 11. Παλαμίδας Ιωάννης Πιστό Απόσπασμα 12. Αποστολίδης Νικόλαος 13. Σταματίου Ανάργυρος Λιβαδειά 19/10/ Λουκάς Γεώργιος 15. Αβορίτης Δήμος 16. Λαζάρου Γεώργιος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 17. Καρράς Ιωάννης Παπαγγελής Νικόλαος 18. Αποστόλου Ιωάννης 4

5 5