Οι επόμενες κινήσεις της Άγκσρας στην Ανατολική Μεσόγειο (Μέρος Πρώτο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι επόμενες κινήσεις της Άγκσρας στην Ανατολική Μεσόγειο (Μέρος Πρώτο)"

Transcript

1 1 Οι επόμενες κινήσεις της Άγκσρας στην Ανατολική Μεσόγειο (Μέρος Πρώτο) 26 Ννεκβξίνπ Σνπ Χξήζηνπ Μελάγηα ηηο ε Αλώλπκε Σνπξθηθή Δηαηξεία Πεηξειαίσλ (ΣΡΑΟ) ππέγξαςε δύν ζπκθσλίεο κε ηελ Οιιαλδν-Βξεηαληθή εηαηξεία πεηξειαίνπ SHELL γηα έξεπλα θαη θνηλή παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή αλνηθηά ηεο Αηηάιεηαο (Αntalya) θαη ζηε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο. Οη ελ ιόγσ ζπκθσλίεο ππνγξάθεθαλ από ηνλ γεληθό δηεπζπληή ηεο ΣΡΑΟ Mehmet Uysal θαη ην δηεπζπληή Γηεζλώλ Δξεπλώλ θαη Παξαγσγήο ηεο SHELL Malcolm Brinded, παξνπζία ηνπ Σνύξθνπ ππνπξγνύ Δλέξγεηαο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Taner Yıldız. Καηά ηελ ηειεηή ππνγξαθήο ν Σνύξθνο ππνπξγόο Δλέξγεηαο δήισζε ηα εμήο: Ζ ζπλεξγαζία απηή απνηειεί ην πξντόλ κηαο ηερληθήο εξγαζίαο, καθξηά από δηεζλείο πνιηηηθέο θεξδνζθνπίεο. Σν Ηζξαήι θαη ε «Νόηηα Κύπξνο» πξαγκαηνπνηνύλ παξάλνκα έξεπλεο ζε πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε βάζεη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ δελ έρεη απνζαθεληζζεί.

2 2 Αλαιπηηθά νη παξαπάλσ ζπκθσλίεο αθνξνύλ ζηα αθόινπζα: Ζ πκθσλία Κνηλήο Δθκεηάιιεπζεο ζηηο Θαιάζζηεο Πεξηνρέο ηεο Antalya ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην πεξηιακβάλεη δύν θάζεηο θαη εδόζεζαλ νη ππ. αξηζ. AR/TPO- XVI/4154, AR/TPO-XVI/4319 θαη AR/TPO-XVI/4320 εμνπζηνδνηήζεηο εξεπλώλ από ηελ ΣΡΑΟ ζηε SHELL. Καηά ηελ πξώηε θάζε, ππεύζπλε γηα όινπο ηνπο ρεηξηζκνύο ζα είλαη ε ΣΡΑΟ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζεηζκνινγηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ κέρξη ηελ Ζ δεύηεξε θάζε ζα αξρίζεη ηελ , ζα νινθιεξσζεί ζηηο θαη ππεύζπλε ζα είλαη ε SHELL, ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο γεώηξεζεο. Οη δύν εηαηξείεο ζα έρνπλ πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε θαηά 50% έθαζηε. Ζ πκθσλία Κνηλήο Δθκεηάιιεπζεο ζηηο Πεξηνρέο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηελ , πεξηιακβάλεη δύν θάζεηο θαη εδόζεζαλ από ηελ ΣΡΑΟ ζηε SHELL ηξεηο εμνπζηνδνηήζεηο. Οη ππ. αξηζ. AR/TPO-XI/3211 θαη AR/TPO-X/4925 εμνπζηνδνηήζεηο εξεπλώλ θαη ε ππ. αξηζ. ARI/TPO-X/4857 εμνπζηνδόηεζε εθκεηάιιεπζεο. Καηά ηελ πεξίνδν ησλ εξεπλώλ θαη εληνπηζκνύ ππεύζπλε ζα είλαη ε SHELL, ελώ θαηά ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο θαη παξαγσγήο ππεύζπλε ζα είλαη ε ΣΡΑΟ. Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ζα είλαη 70% γηα ηελ ΣΡΑΟ θαη 30% γηα ηε SHELL, ηα νπνία όκσο ζα κπνξέζνπλ λα ηξνπνπνηεζνύλ ζε 51% θαη 49% αληίζηνηρα. Γηα ην ζέκα απηό, ζηηο , δεκνζίεπκα ηεο ηνπξθηθήο εθεκεξίδαο Sabah αλέθεξε ηα εμήο:.καζώο ζπλερίδνληαη νη εξγαζίεο γεώηξεζεο αλνηθηά ηεο Νόηηαο Κύπξνπ από ηελ ακεξηθαληθή εηαηξεία NOBLE, θαηόπηλ ζπκθσλίαο ησλ Διιελνθππξίσλ κε ην Ηζξαήι, ε Σνπξθία έβαιε ηελ ππνγξαθή ηεο γηα κηα εμόξκεζε κακνύζ. Ζ εζληθή εηαηξεία πεηξειαίνπ ΣΡΑΟ ζπκθώλεζε θαη αξρήλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξώηε γεώηξεζε αλνηθηά ηεο Antalya ζηε Μεζόγεην κε ηελ SHELL πνπ είλαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο πεηξειαίνπ δηεζλώο. Ζ ηειηθή (νξηζηηθή) ζπκθσλία αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί ζην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο κελόο. Σν θόζηνο ηεο γεώηξεζεο ζα θαιπθζεί από ηελ SHELL, ε νπνία ζα κεηαθέξεη ηε ζρεηηθή πιαηθόξκα. ε πεξίπησζε πνπ επξεζεί πεηξέιαην ζα δνζεί ζηε SHELL ην 50%. Ζ ΣΡΑΟ εληόπηζε δπλακηθά απνζέκαηα αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ ζε ηξεηο γεσινγηθέο πεξηνρέο. Έγηλε γλσζηό όηη σο θύξηεο πεξηνρέο δξαζηεξηνηήησλ ζα είλαη νη θόιπνη ηεο Antalya, ηεο Mersin θαη ηνπ Iskenderun. ην πιαίζην απηό, ην 2007 άξρηζαλ νη ζεηζκνινγηθέο έξεπλεο ζηε Μεζόγεην. Οη ζεηζκνινγηθέο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ όιε ηελ «Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε ηεο Σνπξθίαο ζηε Μεζόγεην» θαη ηηο πεξηνρέο πνπ εδόζεζαλ άδεηεο (γηα έξεπλα) θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεθε κεηαμύ ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο «Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο Βόξεηαο Κύπξνπ» (ζ.ζ. πξόθεηηαη γηα ην ςεπδνθξάηνο). Μεηά ηηο ζεηζκνινγηθέο έξεπλεο ε ΣΡΑΟ δεκηνύξγεζε εηαηξηθή πιαηθόξκα κε δηάθνξεο εηαηξείεο θαζνξίδνληαο ηηο πεξηνρέο εξεπλώλ πεηξειαίνπ θαη νξίδνληαο ηελ πεξηνρή ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηεο Σνπξθίαο.. Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε άιιν δεκνζίεπκα ηεο, ε εθεκεξίδα Sabah// αλαθνξηθά κε ελδερόκελεο θηλήζεηο ηεο Σνπξθίαο αλαγξάθεη ηα εμήο: Ζ Σνπξθία ζπλερίδεη ην ηαμίδη ηεο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. ηηο 21 επηεκβξίνπ ζπλάςακε ζπκθσλία κε ηε «Βόξεηα Κύπξν» θαη νξίζακε (νξηνζεηήζακε) ηελ πθαινθξεπίδα. Γηα πξώηε θνξά ραξάρζεθαλ εμ αξρήο ηα ζύλνξα κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Έηζη ε «Σνπξθηθή Γεκνθξαηία Βόξεηαο Κύπξνπ» ζηεξηδόκελε ζηελ ελ ιόγσ ζπκθσλία

3 3 έδσζε ηε δηθαηνδνζία έξεπλαο πεηξειαίνπ ζηελ ΣΡΑΟ. Καη εκείο ζηείιακε ην παιαίκαρν πινίν Piri Reis πνπ έρεη ειηθία 33 εηώλ. Σώξα, ελώ ην «Διιελνθππξηαθό Σκήκα» άξρηζε ηε γεώηξεζε εκείο δελ έρνπκε έλαληη απηνύ κηα πιαηθόξκα εξεπλώλ καο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. Φπζηθά ζε κηα ηέηνηα πεξίνδν, δελ είλαη ζεκαληηθή ε θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην Piri Reis αιιά ε αύμεζε ηεο δξαζηηθόηεηαο ηεο Σνπξθίαο ζηε ζάιαζζα. Μαθάξη λα κπνξνύζακε λα ελνηθηάζνπκε άιια πινία. Έρεη θαιώο. Όκσο ηη πεξηιακβάλεη ην όξην πνπ ραξάρζεθε κεηαμύ Σνπξθίαο θαη «Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο Βόξεηαο Κύπξνπ»; Ζ γξακκή ηνπ νξίνπ κεηαμύ Μηθξάο Αζίαο θαη Κύπξνπ αξρίδεη από ηελ Καξπαζία (ζ.ζ. είλαη ε αλαηνιηθήβνξεηναλαηνιηθή ρεξζόλεζνο ζηελ θαηερόκελε Κύπξν πνπ θαηαιήγεη ζην αθξσηήξην Άγηνο Αλδξέαο) θαη επεθηείλεηαη λνηηνδπηηθά. Σν ππνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνεηδνπνηεί ιέγνληαο ηα εμήο: Χαξάζζνληαο απηό ην όξην ιάβακε ππόςε όια ηα δηθαηώκαηα ησλ δύν ιαώλ πνπ βξίζθνληαη ζην λεζί. Σελ «Σνπξθηθή Γεκνθξαηία Βόξεηαο Κύπξνπ» ηελ ζεσξώ σο εληεηαικέλε γηα όια ηα δηθαηώκαηά ηεο ζην λεζί. Χαξάρζεθε ην όξην. Καηεβήθακε ζηελ πεξηνρή. Όκσο ε «Νόηηα Κύπξνο» δελ ζηακαηά θάζε είδνπο γεώηξεζε. Δδώ ινηπόλ, ζην ζεκείν απηό αξρίδεη ην ηαμίδη. Ση ζα θάλνπκε; Πόζν ππνκνλή ζα θάλνπκε; Ο θαζεγεηήο Sertaç H. Başeren ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Άγθπξαο ιέεη ηα εμήο: Σόηε λα πάκε έλα αθόκε βήκα εκπξόο. Να θέξνπκε ην όξην ηεο πθαινθξεπίδαο, κε ζπκθσλία κεηαμύ ησλ δύν θξαηώλ, ζην κεζεκβξηλό 32 ν θαη λα νινθιεξώζνπκε ηελ νξηνζέηεζε ζηνλ ηνκέα πνπ ελαπνκείλεη. (βι. ηνπξθηθό ράξηε 1).

4 4 ηε ζπλέρεηα ην δεκνζίεπκα ηεο παξαπάλσ εθεκεξίδαο αλαγξάθεη ηα αθόινπζα: ύκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Başeren, κε ηελ ράξαμε ηνπ δεπηέξνπ νξίνπ, ε Σνπξθία ζα δείμεη όηη δελ αζηεηεύεηαη. Δπίζεο ζα απνθνπεί ε γεσγξαθηθή ζρέζε (δηαζύλδεζε, επαθή) κεηαμύ Διιάδνο θαη «Νόηηαο Κύπξνπ». Ζ Σνπξθία, πνπ γεηηληάδεη κε ηελ Αίγππην ζηε Μεζόγεην, εάλ ραξάμεη έλα θνηλό όξην, ζα ζέζεη επί ηάπεηνο γηα αθόκε κηα θνξά όηη έρεη θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα ζε κηα πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη ζε ηεηξαγσληθά ρικ. Ζ «Νόηηα Κύπξνο» ιεηηνπξγεί σο εμήο: Έθεξε κηα πξόηαζε ζηελ Διιάδα ζηελ νπνία είπε έια λα ζπκθσλήζνπκε από θνηλνύ γηα ηελ πθαινθξεπίδα. Ζ πξνηεξαηόηεηα ηεο Διιάδνο είλαη ε Αίγππηνο. Γηα ην ιόγν απηό δελ έιαβε ζηα ζνβαξά ηελ ελ ιόγσ πξόηαζε (ηεο Κύπξνπ). Έιεγε λα θαζίζεη ζην ηξαπέδη (ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ) κε ηελ Αίγππην θαη λα ραξάμεη ην όξην. Γελ ελεξγεί από θνηλνύ κε ηε «Νόηηα Κύπξν» γηα λα κελ πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ηεο Σνπξθίαο. Ζ γείηνλα (ρώξα) δηαρεηξίδεηαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θξίζε. Γηόηη σο Σνπξθία ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δηπισκαηηθέο απνθάζεηο πνπ κπνξνύκε λα πάξνπκε. Πξνζνρή ηα ραξηηά καο δελ αλνίρζεθαλ. ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην πεξηκέλνπκε κε ππνκνλή. Άξαγε ηη είλαη απηό πνπ θξαηά ην ρέξη καο; Γηαηί δελ νινθιεξώλνπκε ηε ζπκθσλία γηα ηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεη ην κεζεκβξηλό 32 ν ; Ζ «Νόηηα Κύπξνο» άξρηζε ηε γεώηξεζε θαη εμαηηίαο απηνύ ζπζίαζε (μέγξαςε) ηηο επαθέο γηα ηελ «Δλσκέλε Κύπξν». Σώξα δελ κπνξεί λα μεθύγεη από ην ηξαπέδη (ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ). Γελ κπνξεί λα πξνβάιεη θακία δηθαηνινγία. Μάιηζηα, (ε «Νόηηα Κύπξνο») ππεξαζπίδεηαη ηνλ εαπηό ηεο ιέγνληαο όηη ε ράξαμε ησλ νξίσλ ησλ Σνύξθσλ απνηειεί εκπόδην ζηηο ζπλνκηιίεο. Χξεζηκνπνηεί σο δηθαηνινγία αθόκε θαη ηα λέα όξηα πνπ ραξάμακε. Ηδνύ ινηπόλ πνην είλαη απηό πνπ θξαηά ην ρέξη ηεο Σνπξθίαο. ην ζεκείν απηό ν θαζεγεηήο Başeren είλαη πνιύ μεθάζαξνο ηνλίδνληαο ηα εμήο: Με ηελ «Σνπξθηθή Γεκνθξαηία Βόξεηαο Κύπξνπ» πξέπεη λα ραξάμνπκε όξηα. Ζ «Νόηηα Κύπξνο» εάλ μεθύγεη από ην ηξαπέδη (ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ) ζα έρνπκε ηελ ηύρε λα ιάβνπκε άιια κέηξα. Θα μπορέζοσμε να αναλάβοσμε ένα μικρό κομμάηι επικράηειας από ηην «Τοσρκική Δημοκραηία Βόρειας Κύπροσ». Σηο νηζί, ηο κομμάηι ασηό θα γίνει έδαθος ηης Τοσρκίας. Γηα ηελ Διιελνθππξηαθή πιεπξά απηό ζα είλαη έλα ζνβαξό κέηξν. ηηο δεκνθξαηίεο δελ εμαληινύληαη νη δηέμνδνη. Καη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην επίζεο δελ ζα εμαληιεζεί ε δηέμνδνο. Με δεδνκέλν όηη, ε Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο απνηειεί έλα δηαρξνληθό πεδίν ηεο παγθόζκηαο παξέκβαζεο, ε θαηάζηαζε πνπ δηακνξθώλεηαη ελόςεη ησλ παξαπάλσ δελ είλαη άκνηξε ησλ γεσζηξαηεγηθώλ ππνινγηζκώλ ηεο Σνπξθίαο. Άιισζηε, είλαη γλσζηό όηη ε Άγθπξα, ζην πιαίζην ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηεο, επηδηώθεη λα κεηαηξέςεη ην Αηγαίν θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην ζε πεξηβάιινλ δηεμαγσγήο επηρεηξήζεσλ, ηα θύξηα ζεκεία ηνπ νπνίνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Να απνηξαπεί ε Διιάδα λα δεκηνπξγήζεη ηεηειεζκέλα ζην Αηγαίν θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. Να ππάξρεη ζπλερήο λαπηηθή θαη αεξνπνξηθή παξνπζία θαη επίδεημε ηεο ηνπξθηθήο ζεκαίαο. Καηόπηλ δηαηαγήο, ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ελέξγεηεο πνπ θιηκαθώλνπλ ηελ έληαζε, ιακβάλνληαο αληίζηνηρα κέηξα βίαο θαη απνηξνπήο ζην Αηγαίν θαη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην.

5 5 Σα ζελάξηα όισλ ησλ αζθήζεσλ θαη εθπαηδεύζεσλ ζε ζέκαηα ηαθηηθήο ζα αλαθέξνληαη ζηα λεζηά. Να δεκηνπξγεζνύλ θαηαζηάζεηο αύμεζεο ηεο έληαζεο ρσξίο λα πξνθιεζεί ζύγθξνπζε κε ηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ αζθήζεσλ ζην Αηγαίν. Θα παξαθνινπζνύληαη επηζηακέλσο όιεο νη ελέξγεηεο ηεο Διιάδνο ζηα λεζηά, ζηηο λεζίδεο θαη ζηηο βξαρνλεζίδεο ηνπ Αηγαίνπ, κε ηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ αλαγλώξηζεο θαη επηηήξεζεο. [ζ.ζ. Όπσο ε πξόζθαηε ( ) ππέξπηεζε, ζηα πόδηα, άλσζελ ηνπ Καζηειόξηδνπ 2 ηνπξθηθώλ αεξνθσηνγξαθηθώλ αεξνζθαθώλ RF-4]. Θα ελεκεξώλεηαη άκεζα ε θνηλή γλώκε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ηνπξθηθνύ ΓΔΔΘΑ γηα θάζε αλαραίηηζε ή παξελόριεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύλ νη ειιεληθέο έλνπιεο δπλάκεηο ζηα ηνπξθηθά αεξνζθάθε θαη πινία. Χξεζηκνπνίεζε βίαο ελαληίνλ ειιεληθώλ αιηεπηηθώλ ζε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί θάπνην επεηζόδην κε Σνύξθνπο αιηείο. (ζ.ζ. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα όηη ην επόκελν δίκελν ε πεξηνρή ησλ Ηκίσλ ζα απνηειέζεη κηα πεξηνρή απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ελδερνκέλνπ ζεξκνύ επεηζνδίνπ, ελόςεη ηνπ ςαξέκαηνο ηεο ηζηπνύξαο, όπνπ ζθάθε ηεο Σνπξθηθήο Γηνίθεζεο Αζθαιείαο Αθηώλ θαη Σνύξθνη αιηείο παξαβηάδνπλ ηα ειιεληθά ρσξηθά ύδαηα θαη παξελνρινύλ ειιεληθά αιηεπηηθά). Θα ηεξνύληαη ζπλερώο ζε επηθπιαθή αληίζηνηρεο κνλάδεο, πξνθεηκέλνπ λα επέκβνπλ ζην Αηγαίν όπνηε ρξεηαζζεί. Πξαγκαηνπνίεζε ζπλερώλ επηρεηξεζηαθώλ εθπαηδεύζεσλ ησλ λαπηηθώλ δπλάκεσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 4 πνιεκηθώλ πινίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ πνπ θαζνξίδεηαη από ηηο γξακκέο άκνο-ηθαξία θαη Κξήηε-Κάξπαζνο- ύκε. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, έρνπλ θαζνξηζζεί Σνύξθνη επηζηήκνλεο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηηο ηνπξθηθέο ζέζεηο θαη ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο ζηα πιαίζην δηεμαγσγήο ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ θ.ιπ. ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Σνπξθίαο θαη ησλ θαηερνκέλσλ. Άιισζηε, κεηαμύ ησλ επηζηεκόλσλ απηώλ πεξηιακβάλεηαη θαη ν πξναλαθεξζείο θαζεγεηήο Sertaç Hami Başeren, γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην βηβιίν ηνπ ζπληάθηε ηνπ παξόληνο άξζξνπ κε ηίηιν: Ζ γεσπνιηηηθή ζηξαηεγηθή θαη ε ζηξαηησηηθή ηζρύο ηεο Σνπξθίαο (ζειίδεο 93-96). Σνλίδεηαη όηη ν Başeren έρεη ζπληάμεη κηα κειέηε γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηεο Σνπξθίαο, ε νπνία αξρηθά δεκνζηεύζεθε ζην πεξηνδηθό ησλ Σνπξθηθώλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ηνλ Ηνύιην ηνπ 2007 θαη ζηε ζπλέρεηα νη ράξηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ, δεκνζηεύνληαη θαη επαλάιεςε από ηνλ ηνπξθηθό ηύπν. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ν ελ ιόγσ θαζεγεηήο, ζηηο δηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί αλαθνξηθά κε ηε ηξαηεγηθή Δξεπλώλ Πεηξειαίνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην [(Doğu Akdeniz Petrol Arama Stratejileri (DAPAS)] επηζεκαίλεη όηη ε κε νξηνζέηεζε ηεο Σνπξθηθήο Α.Ο.Ε. θαη πθαινθξεπίδαο ζύκθσλα κε ην ράξηε Νν1 δεκηνπξγεί ηα αθόινπζα πξνβιήκαηα:

6 6 Δγθιείεηαη (θξάζζεηαη) ν ρεξζαίνο ρώξνο ηεο Σνπξθίαο θαη παξεκπνδίδεηαη ην δηθαίσκά ηεο γηα πξόζβαζε ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ επξίζθνληαη εκπξόο από απηόλ. Κιείλεη ε είζνδνο ζην ιηκέλα ηεο Αηηάιεηαο (Antalya) πνπ απνηειεί έλα από ηα πην ζεκαληηθά ιηκάληα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Παξεκπνδίδνληαη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηεο Σνπξθίαο ζηνλ άμνλα Αλαηνιή- Γύζε. Γεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα άκπλαο θαη αζθάιεηαο. Οη αθηέο ηεο Σνπξθίαο πνπ έρνπλ κέησπν ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην αξρίδνπλ από ην Gazipasa ηεο Αηηάιεηαο (Antalya), θζάλνπλ κέρξη ην Αηγαίν θαη έρνπλ κήθνο 290 ρικ. Οη αληίζηνηρεο αθηέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ έρνπλ κέησπν ζηελ ίδηα πεξηνρή, έρνπλ κήθνο 25 κίιηα. Δπεηδή ε ηνπξθηθή ηαθηηθή ηεο επηβνιήο ηεηειεζκέλσλ δελ καο είλαη άγλσζηε, εηδηθά ζε πεξηόδνπο όπνπ ε ρώξα καο αληηκεησπίδεη ζνβαξά εζσηεξηθά πξνβιήκαηα, ζην επόκελν άξζξν καο ζα ζαο παξνπζηάζνπκε ην πιήξεο θείκελν κηαο εθ ησλ δηαιέμεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Başeren, καδί κε ηνπο ράξηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηηο ηνπξθηθέο ζέζεηο.