ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ"

Transcript

1 Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ. οικ /2011 (ΦΕΚ 1440Β / ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ νοούνται όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά, εφόσον προϋφίστανται της και είτε δεν έχουν άδεια εν γένει, είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει, είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της (αρθ.1 και αρθ.2.1 της ΚΥΑ οικ /2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν). Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την και προϋφίστανται της , χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την KYA 43504/2005 (ΦΕΚ 1784 Β / ) σχετική άδεια, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της KYA οικ /2011 (ΦΕΚ 1440Β / ) μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2012 (αρθ.9.3 της ΚΥΑ οικ /2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). ΒΗΜΑΤΑ ΒΗΜΑ 1 ο : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ του αιτήματος για την άδεια χρήσης νερού, στο ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (με τοπική αρμοδιότητα, τα όρια του Νομού) της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) [αριθ /14105/ (ΑΔΑ: 45ΟΨ7Λ1-16Π) απόφαση Περιφερειάρχη Πελ/σου] ή στην Αρμόδια Υπηρεσία των Ορεινών Μειονεκτικών Δήμων [(αρθ.4 του Ν.4071/2012), ορεινοί - μειονεκτικοί δήμοι νοούνται οι δήμοι βάσει του αρθ.1 του Ν.3852/2010 και της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ]. Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η : Ο φάκελος κατατίθεται με Αίτηση του Ενδιαφερομένου ή Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Τεχνικού εκπροσώπου του, 1

2 συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και απαριθμούνται υποχρεωτικώς, τα συνημμένα, στο ανάλογο χώρο της Αίτησης ή της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, πρωτότυπο (όπου απαιτείται) και φωτοαντίγραφο αυτών, εκτός από τον Χάρτη που υποβάλλεται σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα. Οι διευθύνσεις των εδρών των Τμημάτων Περ/ντος & Υδροοικονομίας και του Τμήματος Υδροοικονομίας (κεντρική Υπηρεσία) για πληροφορίες δίνονται στο τέλος του εγγράφου. ΒΗΜΑ 2 ο : ΕΞΕΤΑΣΗ /ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ από το αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή την Αρμόδια Υπηρεσία των Ορεινών Μειονεκτικών Δήμων (Έγγραφο Διευκρινήσεων και Συμπληρωματικών στοιχείων σε τυχόν μη πληρότητα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Συνέχιση εξέτασης της αίτησης με την συμπλήρωσή του.) ΒΗΜΑ 3 ο : ΕΙΣΗΓΗΣΗ /ΥΠΟΒΟΛΗ από το Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) ή την Αρμόδια Υπηρεσία των Ορεινών Μειονεκτικών Δήμων προς την Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για τα υποβληθέντα στοιχεία της υδροληψίας. (Έδρα: Τρίπολη / Ταχ. Δνση: Μαινάλου & Σέκερη, Τρίπολη /Τηλ.: ) ΒΗΜΑ 4 ο : ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ /ΥΠΟΒΟΛΗ από την Δ/νση Υδάτων Πελοποννήσου) προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δ/κσης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (έδρα Πάτρα) για χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης νερού. ΒΗΜΑ 5 ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ από την Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. 2

3 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 1. Ο υπολογισμός αναγκών σε νερό γίνεται συμφώνα με: - Την ΚΥΑ Φ16/6631/1989 (ΦΕΚ 428Β/ ) "Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση" προκειμένου για ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. - Την ΚΥΑ Δ11/Φ16/8500/1991 (ΦΕΚ 174Β/ ) "Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση" προκειμένου για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ για ανθρώπινη κατανάλωση. - Το ΠΔ 43/2002 (ΦΕΚ 43Α/ ) "Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών" για ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - Βιβλιογραφικές πηγές προκειμένου για ύδρευση ζώων. 2. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας δηλώνονται τα στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αστ. ταυτότητα κλπ) στο πεδίο 4 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» και η αίτηση καθώς και η δήλωση υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση επικαρπίας υπογράφει ο επικαρπωτής (αυτός που εκμεταλλεύεται τη χρήση). 3. Επισυνάπτεται η χημική ή και μικροβιολογική ανάλυση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 4. Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής στην ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ οικ /2011 ή όπου αλλού απαιτείται. 5. Η άδεια που εκδίδεται αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση για την οποία υπάρχει υφιστάμενο δικαίωμα. Δεν επιτρέπεται αλλαγή της χρήσης που καθορίζεται στη χορηγούμενη άδεια, παρά μόνον κατόπιν υποβολής νέας αίτησης και έκδοσης νέας σχετικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 43504/2005 (1784Β /2005) «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών». 6. Για την έκδοση Α.Ε.Π.Ο. ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α / ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων..» (ενδεικτικώς, αναφέρονται τα αρθ.8, 9 και 10 αυτού) σε συνδυασμό με την υπουργική απόφαση (ΥΑ) 1958/2012 (ΦΕΚ 21B / ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες (ενδεικτικώς, αναφέρεται η Ομάδα 2 η Υδραυλικά έργα του Παραρτήματος ΙΙ αυτής). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τους Προϊστάμενους των Τμημάτων Περ/ντος και Υδροοικονομίας των Π.Ε. της Περιφέρειας Πελ/σου (στο τέλος του παρόντος εγγράφου σας δίνονται στοιχεία επικοινωνίας). 7. Για υφιστάμενες ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ή ΠΗΓΑΔΙΑ (βλέπε και παρ.7 του αρθ.2 της ΚΥΑ οικ /11 και σχετική εγκύκλιο οικ / (ΑΔΑ: 45Π50-8ΜΙ) του ΥΠΕΚΑ), με δυναμικότητα < κ.μ. και μέχρι την επικείμενη τροποποίηση της ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β /03) στα πλαίσια της απλοποίησης της περιβαλλοντικής 3

4 αδειοδότησης, συντάσσεται μόνο τεχνική έκθεση με περιεχόμενο αυτό του Πίνακα 3 του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α /5387/1990 (ΦΕΚ 678Β'/90) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην σχετική ΥΑ 1958/2012 (βλέπε στο α/α 6 στην Ομάδα 2 η Υδραυλικά έργα ). ΔΗΛΑΔΗ: Στην περίπτωση των αρδευτικών γεωτρήσεων και πηγαδιών με ετήσια χρησιμοποιούμενη ποσότητα μικρότερη των κμ/έτος, δεν απαιτείται η έκδοση Α.Ε.Π.Ο., αλλά συνυποβάλλεται η Περιβαλλοντική Έκθεση, συντεταγμένη από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (τον κύριο του δικαιώματος χρήσης) ή τον τεχνικό εκπρόσωπό του (μελετητή). Για λοιπές υδρογεωτρήσεις ή πηγάδια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον Ν.4014/2011 και στην ΥΑ 1958/2012. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που ισχύουν Κανονιστικές αποφάσεις (όπως η ΚΥΑ 33999/2010 (ΦΕΚ 353Α.Α.Π.Θ./ ) «Καθορισμός χρήσεων. της περιοχής όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού) ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από αυτές για όλες τις υδροληψίες. 8. Αποτυπώνεται με συντεταγμένες ΕΓΣΑ87 η ακριβής θέση της υδροληψίας (π.χ. του πηγαδιού, της υδρογεώτρησης, του αντλητικού συγκροτήματος για την απόληψη από το ποτάμι, της επιφανειακής απορροής) και τα σημεία αρχής και τέλους των αγωγών (μόνιμοι) μεταφοράς του νερού και των υδατοδεξαμενών (σημειακό). Δεν απαιτείται η προσκόμιση Τοπογραφικού Διαγράμματος. 9. Στη περίπτωση χρήσης νερού για άρδευση δεν απαιτείται προσκόμιση χημικής ανάλυσης από τον ενδιαφερόμενο. 10. Απαιτείται το αντίγραφο εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού (π.χ. η άρδευση /το πότισμα). 11. Με απόφαση Περιφερειάρχη Πελ/σου [αριθ. οικ.30315/ (ΑΔΑ: Β49Θ7Λ1-Α53)] έχουν οριστεί υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την συνδρομή της συμπλήρωση της αίτησης του Παραρτήματος ΙΙ και του Παραρτήματος IV της K.Y.A. οικ / (ΦΕΚ 1440Β /11) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», με στοιχεία που διαθέτει και υποβάλει ο ενδιαφερόμενος και με στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία. Για αναζήτηση της σχετιζόμενης νομοθεσίας στην ιστοσελίδα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ Αναζήτηση Φ.Ε.Κ. (http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&itemid=104&lang=el) Σχετική Ιστοσελίδα Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΏΝ ΠΟΡΩΝ (http://www.ypeka.gr/default.aspx?tabid=247&language=el-gr) 4

5 ΕΔΡΕΣ Τμημάτων Περ/ντος & Υδροοικονομίας των Π.Ε. της Περιφέρειας Πελ/σου ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έδρα: Τρίπολη / Ταχ. Δνση: 28 ης Οκτωβρίου 29, Τρίπολη / Τηλ.: / Επικοινωνία με την κα. Παρασκευή Καλαμούτσου (Προϊσταμένη της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού) και κ. Αθανάσιο Μπουζαλά (Προϊστάμενο του Τμήματος Υδροοικονομίας) ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Έδρα: Ναύπλιο / Ταχ. Δνση: Διοικητήριο, Ναύπλιο / Τηλ.: / Προϊσταμένη κα. Αικατερίνη Φουφρή ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έδρα: Κόρινθος / Ταχ. Δνση: Κροκιδά 2, Κόρινθος / Τηλ.: / Προϊστάμενος κ. Ιωάννης Γαστουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Έδρα: Σπάρτη / Ταχ. Δνση: Διοικητήριο, Σπάρτη / Τηλ.: / Προϊσταμένη κα. Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έδρα: Καλαμάτα / Ταχ. Δνση: Διοικητήριο, Καλαμάτα / Τηλ.: / Προϊσταμένη κα. Αμαλία Παυλέα ΟΡΕΙΝΟΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ Βάσει του αρθ.1 του Ν.3852/2010 χαρακτηρίζονται ως ορεινοί δήμοι οι ακόλουθοι: Δήμος ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Δήμος ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Δήμος ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Δήμος ΝΕΜΕΑΣ Δήμος ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ (περί τροποποίησης της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ) βλέπε και στις σελ. με Αριθ. L56/18, L56/19, L56/21, L56/22, L56/23, L56/24, L56/49, L56/50, L56/51, L56/52. 5