SA (2012/N) Ελλάδα Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SA.34918 (2012/N) Ελλάδα Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2013) 4415 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: SA (2012/N) Ελλάδα Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου Αξιότιμοι κύριοι, Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την προβλεπόμενη ενίσχυση για την Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου και αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση η οποία θεωρήθηκε συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»). 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με επιστολή της 1ης Ιουνίου 2012, που καταχωρήθηκε την ίδια ημέρα, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή το ανωτέρω μεμονωμένο ad hoc μέτρο ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ. (2) Η Επιτροπή ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες με επιστολές της 31ης Ιουλίου 2012, της 30ής Νοεμβρίου 2012 και της 7ης Μαρτίου Οι ελληνικές αρχές διαβίβασαν τις πληροφορίες που ζητήθηκαν με επιστολές της 2ας Οκτωβρίου 2012, που καταχωρήθηκε την ίδια ημέρα, της 7ης Ιανουαρίου 2013, που καταχωρήθηκε την ίδια ημέρα, της 30ής Απριλίου 2013, που καταχωρήθηκε την ίδια ημέρα, και συμπλήρωσαν τις διαβιβασθείσες πληροφορίες με επιστολή της 20ής Ιουνίου 2013, η οποία καταχωρήθηκε την ίδια ημέρα. Κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο Υπουργό Εξωτερικών Βασιλίσσης Σοφίας 5 Grèce Αθήνα Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1. Στόχος και περιγραφή του έργου (3) Το έργο αφορά την Αξιοποίηση του Γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού Δήμου Νέστου. Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου αξιοποιείται γεωθερμική ενέργεια και, πιο συγκεκριμένα, γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας. Το έργο συνιστά πιλοτική εφαρμογή της αξιοποίησης γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας για τον εφοδιασμό υποδομής τηλεθέρμανσης που θα εξασφαλίζει θερμότητα για γεωργικούς σκοπούς. (4) Το έργο «Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Ερατεινού» θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 1 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», Θεματική Προτεραιότητα 42 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Υδροηλεκτρική, Γεωθερμική και άλλες», Κατηγορία Πράξης «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ - Γεωθερμική ενέργεια». Το έργο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, να μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη με τη χρήση τοπικών ενεργειακών πόρων.. (5) Το συνολικό γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού καλύπτει μέγιστη δυνητική έκταση 93 km2, εκ των οποίων τα 14 km2 έχουν επιβεβαιωθεί ως κατάλληλα προς αξιοποίηση. Το προτεινόμενο έργο αποτελεί έργο υποδομής μικρής κλίμακας το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση περιορισμένου τμήματος του επιβεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου, καθώς καλύπτει έκταση μόνο 1 km2 και αξιοποιεί το 15% - 20% του δυναμικού του γεωθερμικού πεδίου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την εξαγωγή θερμικής ενέργειας από το γεωθερμικό πεδίο, καθώς και την κατασκευή συνδεόμενου δικτύου τηλεθέρμανσης, ώστε να προμηθεύει στους τοπικούς γεωργούς θερμική ενέργεια για γεωργικούς σκοπούς (μεταξύ άλλων δυναμικές καλλιέργειες, λειτουργία θερμοκηπίων, καλλιέργεια πρώιμων λαχανικών και φρούτων, αποξήρανση προϊόντων γεωργίας). (6) Θα αναπτυχθούν εγκαταστάσεις για την εξαγωγή της θερμικής ενέργειας του γεωθερμικού πεδίου από δύο γεωτρήσεις παραγωγής, ενώ θα κατασκευαστεί σε κατάλληλο σημείο γεώτρηση εισπίεσης που θα μπορεί να δέχεται την αθροιστική παροχή των γεωτρήσεων παραγωγής, έτσι ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια, το αντλούμενο γεωθερμικό ρευστό θα μεταφέρεται μέσω εναλλακτήρων θερμότητας από το πρωτεύον κύκλωμα (γεωθερμικό πεδίο - αγωγοί γεώτρησης - γεωθερμικό πεδίο) στο δευτερεύον κύκλωμα του συστήματος, ήτοι σε δίκτυο διανομής τηλεθέρμανσης με δύο αγωγούς ήδη μονωμένους και εγκατεστημένους απευθείας στο έδαφος μέσα στην τάφρο, με ζεστό νερό ως φορέα της θερμότητας για την τροφοδότηση των γεωργικών καλλιεργειών. 1 2

3 Περιοχή - Καταναλωτές (7) Το προτεινόμενο έργο θα εφαρμοστεί πιλοτικά. Βάσει του προτεινόμενου έργου, η θερμική ενέργεια διοχετεύεται μέσω συστήματος τηλεθέρμανσης σε έκταση γεωργικών καλλιεργειών 1 km 2 ή σε έκταση m 2 με θερμοκήπια και εξυπηρετεί περίπου γεωργούς. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 2, ο κάτοχος άδειας του γεωθερμικού πεδίου δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις μεταξύ των καταναλωτών όσον αφορά τους όρους σύνδεσης με το δίκτυο και πρέπει να δέχεται όλες τις αιτήσεις των καταναλωτών εντός της εμβέλειας και των δυνατοτήτων του ανεπτυγμένου δικτύου. Ως εκ τούτου, στο εν λόγω πιλοτικό στάδιο, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων εντός της συγκεκριμένης έκτασης του 1 km 2 είναι υποψήφιοι πελάτες. (8) Οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι η λειτουργία του έργου ενέχει ορισμένους κινδύνους που θα πρέπει να εντοπιστούν και να ελαχιστοποιηθούν λόγω του πιλοτικού χαρακτήρα του προτεινόμενου έργου. Πρόκειται για κινδύνους σχετικά με την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου σε πραγματικές συνθήκες και κινδύνους σχετικά με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που θα συνδεθούν με αυτό θερμοκήπια γεωργοί υπαίθριων καλλιεργειών - και δεδομένου ότι πρέπει να επωμιστούν το κόστος των αναγκαίων επενδύσεων για τη χρήση της υποδομής στις εγκαταστάσεις τους και τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών τους. (9) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, οι κλιματικές συνθήκες σε ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δεν επιτρέπουν εκτεταμένες καλλιέργειες θερμοκηπίου. Σε ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η έκταση όπου καλλιεργούνται λαχανικά σε θερμοκήπια αντιστοιχεί περίπου στο 2% της συνολικής έκτασης σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 0,5% 3. Πράγματι, στην ευρύτερη περιοχή του έργου (περιοχή του Νέστου) καλλιεργούνται λαχανικά σε καλυμμένους χώρους έκτασης 4,65 εκταρίων, εκ των οποίων λίγοι μόνο θερμαίνονται, από τα εκτάρια συνολικά 4, αντιπροσωπεύουν δηλαδή το 0,028% της αντίστοιχης γεωγραφικής έκτασης. (10) Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι, επί του παρόντος, το ενδιαφέρον για λειτουργία θερμοκηπίων στην περιοχή είναι περιορισμένο. Πράγματι, περίπου το 65% των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα βρίσκονται στην Κρήτη (43%) και στην Πελοπόννησο (22%) 5, ήτοι στα νότια τμήματα του κράτους μέλους λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές αρχές υπολόγισαν ότι το κόστος θέρμανσης στην περιοχή του έργου είναι 1,72 φορές υψηλότερο από το Άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης αριθ. Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΦΠ4211/ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2450/ Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 2007 Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2006) 3

4 αντίστοιχο μέσο κόστος στην Πελοπόννησο και 2,61 φορές υψηλότερο από αυτό στην Κρήτη 6. (11) Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι δεν υφίστανται άλλες τεχνικά εφικτές λύσεις για την τροφοδότηση της περιοχής με θερμική ενέργεια με τον ίδιο ή μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Το εισαγόμενο πετρέλαιο θέρμανσης είναι το μοναδικό εναλλακτικό καύσιμο για την παραγωγή θερμικής ενέργειας, καθώς καμία άλλη πηγή ενέργειας ή καυσίμου δεν χρησιμοποιείται, ούτε είναι διαθέσιμη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας. (12) Ως εκ τούτου, οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι το ενδιαφέρον εκ μέρους του δημοσίου για την προώθηση της διανομής γεωθερμικής ενέργειας παραμένει η μοναδική βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον εφαρμογή και η χορήγηση ενίσχυσης για το πιλοτικό πρόγραμμα είναι το μοναδικό κατάλληλο και αναγκαίο μέσο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. (13) Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου σε πιλοτική βάση αναμένεται να αποτελέσει σε επόμενη φάση πρόδρομο για την αξιοποίηση άλλων νέων επενδύσεων στο υπόλοιπο γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού ή σε άλλα γεωθερμικά πεδία στην περιφέρεια, βάσει της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας και των αποτελεσμάτων του έργου αυτού. Εν προκειμένω, οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι υπάρχουν επτά επιβεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Νομική βάση (14) Η νομική βάση για το επικείμενο μέτρο στην εθνική νομοθεσία είναι: Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας Θράκης », το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. (2007) (CCI 2007 GR 161 PO 008) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Νόμος 3852/2010 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 7 Ο Νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/ ) για την «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Η οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως τροποποιήθηκε, και οι διατάξεις της εγκυκλίου υπ' αριθ. Π1/1105/ της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 6 7 Βάσει συγκρίσιμων στοιχείων βαθμοημερών θέρμανσης (HDD, με θερμοκρασία αναφοράς τους 18οC - Τεχνικές οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας /2010) για την περιοχή του έργου, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. 4

5 Το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) για την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» Η υπ' αριθ /3/1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί του «Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε Ο Νόμος 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) για τις «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Ο Νόμος 3614/2007, ΦΕΚ 267/Α/ «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » Ο Νόμος 3175/ «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3734/ «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» Το Νομοθετικό Διάταγμα 210/1973, άρθρο 2 παράγραφος 1 «Μεταλλευτικός Κώδικας». Το γεωθερμικό δυναμικό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Μεταλλευτικού Κώδικα. Η απόφαση Δ9Β/Φ166/ΟΙΚ1508/ΓΔΦΠ374/10 σχετικά με τα «απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου να πιστοποιηθεί βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο» Δικαιούχος (15) Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Νέστου (πρώην Δήμος Χρυσούπολης), ο οποίος διαχειρίζεται το βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο στο Ερατεινό, ένα από τα επτά γεωθερμικά πεδία που υπάρχουν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Δήμος Νέστου απέκτησε το δικαίωμα διαχείρισης αυτού του γεωθερμικού πεδίου το 2007 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 3175/2003 σχετικά με την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, την τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις 8. (16) Την ανάθεση της διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου ακολούθησε ανοικτή, αμερόληπτη και διαφανής πρόσκληση υποβολής προσφορών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 9 για τη μίσθωση της χρήσης του. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών ήταν ανοικτή σε κάθε αλλοδαπό ή ημεδαπό φυσικό και νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία. Κατά την υποβολή προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν μελέτες σκοπιμότητας των προτεινόμενων επενδύσεων τους σχετικά με τη χρήση και διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου. Τα κριτήρια αξιολόγησης της υποβολής προσφορών προβλέπουν επιλογή της πρότασης 8 9 ΦΕΚ Α 207/ Ανακοίνωση αριθ. 2141/ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 5

6 που εξασφάλισε την αποτελεσματικότερη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας. Η σχετική συμφωνία μίσθωσης υπογράφηκε στις 30 Νοεμβρίου (17) Για την προτεινόμενη αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ο Δήμος Νέστου επελέγη κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης 11 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης » προς όλους τους φορείς με δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων της περιφέρειας για υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης Προϋπολογισμός έργου, μορφή ενίσχυσης (18) Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και αντιπροσωπεύει για τον Δήμο Νέστου μη επιλέξιμη δαπάνη που ανέρχεται σε ,82 ευρώ. Η μορφή της ενίσχυσης είναι η άμεση επιχορήγηση. (19) Ο προϋπολογισμός του έργου ανά κατηγορία κόστους παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Υποέργο ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ Κόστος χωρίς ΦΠΑ (ευρώ) ΦΠΑ (23%) Σύνολο A B Γ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ Α- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ Α ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙ ΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 3,425, , ,213, , , , , , ,045, Δ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΑ ΕΡΓΑ 469, , , Ε ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 3,513, , ,322, ΣΥΝΟΛΟ 8,617, ,982, ,600, Η διαδικασία διεξήχθη σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθ. Δ9Β/Φ166/οικ.8411/ΓΔΦΠ2373/117 (ΦΕΚ Β 635/ ). Αριθ. πρόσκλησης: 66/ Κωδικός προτεραιότητας 42: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (www.eydamth.gr/) 6

7 2.5. Υπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών, ποσό ενίσχυσης και ένταση ενίσχυσης (20) Οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι, όσον αφορά την ένταση της ενίσχυσης του μέτρου και τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών, το έργο διακρίνεται σε α) επενδύσεις που σχετίζονται με την εξαγωγή (πηγή) ενέργειας και β) επενδύσεις σχετικά με την υποδομή τηλεθέρμανσης Επενδύσεις σχετικές με την εξαγωγή / (πηγή) της γεωθερμικής ενέργειας Επιλέξιμες δαπάνες (21) Οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι, όσον αφορά τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών, για το τμήμα του έργου που σχετίζεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν χρησιμοποιηθεί οι διατάξεις που καθορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 12. Πιο συγκεκριμένα, καθώς το έργο αφορά την εξαγωγή και χρήση γεωθερμικής ενέργειας 13, οι επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με το τμήμα (επενδυτικές ενισχύσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.. (22) Οι ελληνικές αρχές υπολόγισαν τις επιλέξιμες δαπάνες για το μέρος της επένδυσης που σχετίζεται με την πηγή ενέργειας χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που ορίζεται στα τμήματα 105 και 106 των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, ήτοι συγκρίνοντας την προτεινόμενη επένδυση με επένδυση αναφοράς. (23) Κατά τον προσδιορισμό της επένδυσης αναφοράς, οι ελληνικές αρχές θεώρησαν ότι η θερμική ενέργεια που παρέχεται στους καταναλωτές παράγεται από την καύση πετρελαίου θέρμανσης σε συμβατικό σύστημα λέβητα-καυστήρα ισοδύναμης εγκατεστημένης θερμικής ισχύος 7,85MW. Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι η εν λόγω επένδυση αναφοράς είναι τεχνικά συγκρίσιμη επένδυση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση και αποτελεί αξιόπιστη επιχειρηματική εναλλακτική λύση από την υπό επανεξέταση επένδυση. (24) Η διαφοροποίηση του προτεινόμενου έργου σε σχέση με συμβατικό σύστημα με τον ίδιο στόχο (ήτοι τροφοδότηση δικτύου τηλεθέρμανσης) συνίσταται στο ότι, στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, ο δικαιούχος επιβαρύνεται με επενδυτικές δαπάνες που προκύπτουν από τις εργασίες γεώτρησης (γεωτρήσεις αφαίρεσης και εισπίεσης) προκειμένου να λάβει θερμική ενέργεια από το γεωθερμικό πεδίο. (25) Βάσει προσφορών από σχετικούς προμηθευτές, το κόστος επένδυσης αναφοράς για το μέρος που σχετίζεται με τη θερμική παραγωγή θερμότητας ανέρχεται σε ,22 ευρώ συν ΦΠΑ. Εάν χρησιμοποιούνταν συμβατικό σύστημα θέρμανσης για την τροφοδότηση του δικτύου τηλεθέρμανσης αντί του γεωθερμικού ρευστού, η διαφορά του επενδυτικού κόστους που σχετίζεται με την πηγή ενέργειας θα ανερχόταν σε ,16 ευρώ ΕΕ C 82 της , σ. 1. Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 70 παράγραφος 5 των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις. 7

8 (26) Το έργο θα τεθεί σε λειτουργία το Τα λειτουργικά οφέλη του έργου σε σύγκριση με την επένδυση αναφοράς προκύπτουν κυρίως από την εξοικονόμηση στο κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Από την άλλη πλευρά, το προτεινόμενο έργο επιβαρύνεται με υψηλότερο κόστος ηλεκτρισμού και συντήρησης, καθώς και με το μίσθωμα που καταβάλλεται για τη χρήση του γεωθερμικού πεδίου. Οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι για το προτεινόμενο σχέδιο και την επένδυση αναφοράς ελήφθη υπόψη η ίδια τιμολογιακή πολιτική του διαχειριστή, δηλαδή ότι η θερμότητα θα έπρεπε να πωλείται υπό τους ίδιους όρους. Συνεπώς, διαφέρουν μόνο τα λειτουργικά έξοδα των δύο σεναρίων. (27) Κατόπιν υπολογισμού των αντίστοιχων λειτουργικών δαπανών κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής της συγκεκριμένης επένδυσης ( ), η διαφορά, το συνολικό καθαρό όφελος του προτεινόμενου έργου, ανέρχεται σε ,14 ευρώ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ευρώ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (ευρώ) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , , , , , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , ,51 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ: ,14 (28) Το συνολικό επιλέξιμο κόστος που σχετίζεται με την επένδυση στην πηγή της ενέργειας υπολογίζεται με αφαίρεση του επιπλέον οφέλους που σχετίζεται με τις πρόσθετες επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας της επένδυσης από το επιπλέον επενδυτικό κόστος, όπως φαίνεται στο ακόλουθο πίνακα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΛΕΒΗΤΑΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ A. Προτεινόμενο Έργο Κόστος χωρίς ΦΠΑ (ευρώ) Β. Επένδυση αναφοράς Κόστος χωρίς ΦΠΑ (ευρώ) Γ. Διαφορά (Γ=Α-Β) , , , , , ,14 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,23 8

9 (29) Συγκρίνοντας το προτεινόμενο έργο με το αντιπαράδειγμα (επένδυση αναφοράς), το επιπλέον κόστος για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ,23 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει τις επιλέξιμες δαπάνες για το μέρος του έργου που σχετίζεται με την πηγή ενέργειας. Ένταση της ενίσχυσης (30) Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν ότι το έργο για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού ανατέθηκε βάσει ιδιαίτερα ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου διεξάγεται σύμφωνα με τον Νόμο 3669/2008, την οδηγία 2004/17/ΕΚ και το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα 59/2007, με ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προσφορών όπου κριτήριο αποτελεί η χαμηλότερη προσφορά, προκειμένου να διασφαλιστεί το χαμηλότερο δυνατό κόστος κατασκευής για ολόκληρο το έργο. (31) Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι ο Δήμος Νέστου απέκτησε το 2007 δικαίωμα διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3175/2003 σχετικά με την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, την τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις. Κατά την υποβολή προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν μελέτες σκοπιμότητας των προτεινόμενων επενδύσεων τους σχετικά με τη χρήση και διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου. Τα κριτήρια αξιολόγησης της υποβολής προσφορών προβλέπουν επιλογή της πρότασης που εξασφάλισε την αποτελεσματικότερη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας. (32) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, οι παραπάνω διαδικασίες εξασφαλίζουν το χαμηλότερο δυνατό κόστος έργου και, ως εκ τούτου, το χαμηλότερο ποσό ενίσχυσης για το στοχευόμενο ενεργειακό αποτέλεσμα από την ανανεώσιμη πηγή. Πηγή χρηματοδότησης (33) Οι επιλέξιμες δαπάνες ( ,23 ευρώ) χρηματοδοτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σε ποσοστό έως και 85% (ήτοι ,09 ευρώ) από πόρους του ΕΤΠΑ και τα ,12 ευρώ (15% των επιλέξιμων δαπανών) προέρχονται από δημόσια εθνική συμμετοχή που χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και την περιφέρεια. Το υπόλοιπο ποσό των ,33 ευρώ για το συγκεκριμένο μέρος του έργου θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του δικαιούχου Επενδύσεις σχετικές με τις υποδομές τηλεθέρμανσης. Επιλέξιμες δαπάνες (34) Όσον αφορά το δίκτυο τηλεθέρμανσης του έργου, οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι το συνολικό κόστος των ,60 ευρώ πρέπει να θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των κονδυλίων του ΕΤΠΑ, αφού αυτά αντιπροσωπεύουν πράγματι επενδύσεις που σχετίζονται με την υποδομή τηλεθέρμανσης. 9

10 Ένταση της ενίσχυσης (35) Οι ελληνικές αρχές εφάρμοσαν τη μεθοδολογία υπολογισμού χρηματοδοτικού ελλείμματος για τον προσδιορισμό της έντασης ενίσχυσης του εν λόγω μέρους του έργου, για όλα τα εδικά έσοδα και τα έξοδα, όπως παρουσιάζεται στην ανάλυση κόστους-οφέλους που συνοδεύει την κοινοποίηση. (36) Δεδομένου ότι το χρηματοδοτικό έλλειμμα ανέρχεται σε 99,21% όπως εμφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, οι επιλέξιμες δαπάνες για το μέρος του έργου που αφορά την υποδομή τηλεθέρμανσης ανέρχεται σε ,14 ευρώ. (37) Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τον υπολογισμό χρηματοδοτικού ελλείμματος για το συνολικό έργο σύμφωνα με την ανάλυση κόστους-οφέλους του έργου. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ Βασικά στοιχεία και παράμετροι Μη προεξοφλημένη αξία Καθαρή παρούσα αξία 1 Περίοδος αναφοράς (σε έτη) 30 2 Χρηματοοικονομικό προεξοφλητικό επιτόκιο (%) 5% 3 Συνολικό κόστος επένδυσης χωρίς απρόβλεπτες δαπάνες (σε ευρώ) = [Κ] ευρώ ευρώ 4 Υπολειμματική αξία (σε ευρώ) 0 ευρώ 0 ευρώ 5 Έσοδα (σε ευρώ, προεξοφλημένα) ευρώ 6 Λειτουργικά έξοδα (σε ευρώ, προεξοφλημένα) ευρώ Καθαρά έσοδα = έσοδα + υπολειμματική αξία λειτουργικά έξοδα (σε ευρώ, προεξοφλημένα) = [Ε] = (5) + (4) - (6) Χρηματοδοτικό έλλειμμα = Συνολικό επενδυτικό κόστος χωρίς απρόβλεπτες δαπάνες καθαρά έσοδα [ΧΕ] = [Κ] - [Ε] = (3)-(7) Ποσοστό χρηματοδοτικού ελλείμματος (%) = [ΠΧΕ] = (Κ-Ε)/Κ = (8)/(3) 99,21% ευρώ ευρώ 10

11 Πηγή χρηματοδότησης (38) Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό χρηματοδοτικού ελλείμματος που παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα, αναφέρεται πιο κάτω η χρηματοδότηση για το δίκτυο τηλεθέρμανσης: Ποσοστό χρηματοδοτικού ελλείμματος [Π] 99,21% Επιλέξιμες δαπάνες [ΕΔ] ,60 Δαπάνες μετά την εφαρμογή του χρηματοδοτικού ελλείμματος [Δ] Δ = ΕΔ*Π ,14 Μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης [ΜέγΠΣυγ] 85% Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ =Δ*ΜέγΠΣυγ ,37 Εθνική συνεισφορά ,77 Ίδια συμμετοχή ,46 (39) Η συνολική δημόσια συμμετοχή για το δίκτυο τηλεθέρμανσης ανέρχεται σε ,14 ευρώ και αντιστοιχεί στα στοιχεία που παρουσιάζονται ανωτέρω Συνολικό έργο (40) Ως εκ τούτου, συνδυάζοντας τα στοιχεία για αμφότερα τα μέρη του έργου (Α και Β), οι επιλέξιμες δαπάνες του συνολικού έργου προ ΦΠΑ που προβλέπονται από τις ελληνικές αρχές ανέρχονται σε ,83 ευρώ. (41) Το έργο θα χρηματοδοτείται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Πηγή χρηματοδότησης Ποσό (ευρώ) % Δημόσιες δαπάνες ,39 97,18% Ίδια συνεισφορά ,79 2,82% Συνολικό κόστος έργου ,18 100,00% (42) Τα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ανέρχεται σε ,82 ευρώ και αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη. (43) Η ένταση της ενίσχυσης του συνολικού έργου ανέρχεται στο 97,18% του συνολικού κόστους του έργου 14. (44) Η χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ θα ανέλθει σε ,47 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 82,6% του συνολικού κόστους του έργου χωρίς ΦΠΑ. 14 Η ίδια συμμετοχή του δικαιούχου (Δήμος Νέστου) θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει κρατικούς πόρους. Εν πάση περιπτώσει, στην παρούσα υπόθεση δεν χρειάζεται να εξεταστεί το ζήτημα αυτό διότι, όπως εξηγείται στη συνέχεια, η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ενίσχυσης είναι 100%. 11

12 2.6. Σώρευση (45) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το έργο δεν αντιμετωπίζεται σωρευτικά ως μέρος άλλων χρηματοδοτήσεων, εθνικών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες Διαδικασίες υποβολής προσφορών και διατάξεις (46) Οι ελληνικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με την οδηγία 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και το Προεδρικό Διάταγμα 59/2007, με διαδικασίες για ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών σε ανταγωνιστικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας έτσι το χαμηλότερο δυνατό κόστος εκτέλεσης του συνολικού έργου. (47) Πρώτον, οργανώθηκε διαγωνισμός από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή μέσω ανοικτής πρόσκλησης σε φορείς με δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη («πρόσκληση επιλογής έργων») 15. Δεύτερον, το 2012 οργανώθηκε διαγωνισμός από τον Δήμο Νέστου για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου («διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου»). Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν σχετικά ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών σχετικά με την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συντάχθηκε σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 και δημοσιεύθηκε στην ΕΕ 2012/S στις 6/7/2012. Επιπλέον, τα έγγραφα και η προκήρυξη του διαγωνισμού εγκρίθηκαν από τη Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ). Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφοι 7-9 του Νόμου 3669/2008, στο Δελτίο για τις Προκηρύξεις Διαγωνισμών περί Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 434/ ). Επίσης, δημοσιεύθηκε στον ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθ. Ε.16/2007 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. (48) Η εκτέλεση του έργου δεν θα αρχίσει πριν η ενίσχυση εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το έγγραφο υπ αριθ /ΕΥΣ 2434/ σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για έργα υποδομής κατά την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων. (49) Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ( ) 3 σφραγισμένες προσφορές υποβλήθηκαν από 29 υποψήφιους αναδόχους που ζήτησαν και έλαβαν αντίγραφα των εγγράφων της υποβολής προσφορών για το έργο. (50) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η ενίσχυση που θα χορηγηθεί και το ποσοστό χρηματοδότησης για το έργο θα εφαρμοστούν επί της αρχικής προσφοράς που έγινε από τον ιδιοκτήτη του έργου, όταν επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα της ανοικτής διαδικασίας υποβολής προσφορών. 15 Πρόσκληση αριθ.: 66/ Κωδικός προτεραιότητας 42: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (www.eydamth.gr/) 12

13 2.8. Περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις (51) Οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι το εν λόγω έργο αναμένεται να έχει σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο. (52) Όσον αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, η υλοποίηση του έργου αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της εγκατεστημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ της τάξης των 7,85 MW και σε αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου περίπου κατά τόνους ετησίως, ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης ανανεώσιμης (γεωθερμικής) ενέργειας, αντί ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης ίδιου δυναμικού το οποίο θα χρησιμοποιούσε ορυκτά καύσιμα. (53) Όσον αφορά τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, το έργο αναμένεται να αυξήσει το επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας των κατοίκων, καθώς και το επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης στην περιφέρεια, δεδομένου ότι αποφέρει στην περιφέρεια σειρά από κοινωνικοοικονομικά οφέλη, όπως αλλαγές και βελτίωση των γεωργικών πρακτικών και των εσόδων, καθώς και συναφή έρευνα και ευκαιρίες ανάπτυξης της εμπορικής προώθησης των προϊόντων Επιχειρήματα συμβατότητας που προέβαλαν οι ελληνικές αρχές (54) Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι το προτεινόμενο πιλοτικό πρόγραμμα επιδιώκει την επίτευξη στόχου κοινού συμφέροντος, δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένα κατασκευαστικό έργο και δεν προγραμματίζεται έναρξη εργασιών πριν εκδώσει η Επιτροπή την απόφασή της για έγκριση. (55) Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν λεπτομερή οικονομική ανάλυση κόστους-οφέλους η οποία αποδεικνύει, κατά την άποψή τους, ότι χωρίς την εν λόγω επιχορήγηση δεν θα ήταν εφικτό παρόμοιο έργο, εκτός αν εξεταστεί το ενδεχόμενο για σημαντικά υψηλότερες τιμές στις υπηρεσίες τηλεθέρμανσης, οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της πιλοτικής ανάπτυξης. (56) Οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι το έργο δεν προσέλκυσε την προσοχή των επενδυτών του ιδιωτικού τομέα, αφού, ως υπηρεσία, η διανομή θερμικής ενέργειας δεν συνεπάγεται υψηλές αποδόσεις για τις επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να επενδύσουν σε τέτοια υποδομή, λόγω του πολύ υψηλού κόστους δημιουργίας των γεωτρήσεων και των δικτύων μεταφοράς και διανομής. Για την κάλυψη των δαπανών αυτών, θα απαιτούνταν σημαντικά άμεσα έσοδα από τα τέλη χρήσης θερμικής ενέργειας. Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν θα ήταν σε θέση να καταβάλουν τα ποσά αυτά. (57) Επιπλέον, υπό το πρίσμα των ως άνω αναλύσεων και της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας υποβολής προσφορών σχετικά με το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο, οι ελληνικές αρχές θεωρούν επίσης ότι η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο. Δεδομένου ότι το έργο σχετίζεται με διανομή θερμότητας σε πολύ περιορισμένη έκταση σε αυτό το πιλοτικό στάδιο, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο αντίκτυπος στον ανταγωνισμό είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Τελικά, οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι η υποδομή τηλεθέρμανσης είναι εκ φύσεως τοπικού χαρακτήρα και οι επιπτώσεις οποιασδήποτε κρατικής 13

14 χρηματοδότησης σε τέτοια τοπική αγορά δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν αρνητικά το ενδοκοινοτικό εμπόριο Πώληση θερμότητας για γεωργικούς σκοπούς (58) Στο πλαίσιο του μέτρου ο Δήμος Νέστου θα παράσχει τη θερμότητα μέσω του δικτύου τηλεθέρμανσης στους γεωργούς της περιοχής για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. (59) Δεδομένου ότι πρόκειται για πιλοτικό έργο και δεν υφίσταται προηγούμενη εμπειρία στην Ελλάδα, ο στόχος του πιλοτικού προγράμματος αφορά τη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης της θερμότητας στο γεωθερμικό πεδίο υπό πραγματικές συνθήκες και του κατά πόσον η εμπορική πρόταση προς τους πελάτες που θα προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις για τη χρήση της παρεχόμενης θερμότητας είναι βιώσιμη με βάση τις συνθήκες της αγοράς. (60) Η θερμική ενέργεια θα χρεώνεται από την ημέρα σύνδεσης των χρηστών στο προτεινόμενο έργο και θα επιβάλλεται πάγιο τέλος σύνδεσης για κάθε σύνδεση στην υποδομή. (61) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η τιμή πώλησης της θερμικής ενέργειας θα πρέπει να καθιστά δυνατή την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του παραγωγού και του διανομέα και πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλα επίπεδα προκειμένου να προσελκυστούν πελάτες, οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με το κόστος των επενδύσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας εγκατάστασης για την εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας (θερμοκήπια, εξοπλισμός για τις πρώιμες καλλιέργειες κ.λπ.). Οι τελικοί χρήστες του έργου θα επιβαρυνθούν με το σύνολο των λειτουργικών δαπανών για την παραγωγή θερμικής ενέργειας από το γεωθερμικό πεδίο. (62) Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η ελάχιστη τιμή της θερμότητας η οποία εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης είναι 17 ευρώ/mwhth. Οι ελληνικές αρχές εξήγησαν ότι η ανωτέρω τιμή δεν συνεπάγεται προνομιακή μεταχείριση των χρηστών της ενέργειας, δηλαδή τους γεωργούς που έχουν ακίνητη περιουσία στην περιοχή του δικτύου τηλεθέρμανσης. Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς και του πιλοτικού σταδίου του έργου, οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι η τιμή αυτή αποτελεί ελκυστική τιμή πώλησης θερμότητας στους τελικούς πελάτες που επιβαρύνονται με τον σχετικό επιχειρηματικό κίνδυνο που απορρέει από την πραγματοποίηση επιπλέον επενδύσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η παρεχόμενη θερμότητα. (63) Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές αναφέρουν ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν υφίσταται προκαθορισμένη τιμή για τη θερμότητα που λαμβάνεται από βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας από γεωθερμικά πεδία, το άρθρο 7 της σχετικής υπουργικής απόφασης προβλέπει ότι η θερμική ενέργεια παρέχεται σε ανταγωνιστική τιμή, σε σχέση με το μεταβλητό κόστος παραγωγής, με τη βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική τεχνολογία παραγωγής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και του λέβητα βιομάζας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις ελληνικές αρχές, η τιμή των 17 ευρώ/mwh συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 14

15 (64) Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν ανάλυση κόστους-οφέλους 16 βάσει της οποίας υπολογίστηκε το επιπρόσθετο κόστος με το οποίο θα χρειαστεί να επιβαρυνθούν οι χρήστες του γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού, προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής θερμικής ενέργειας και να την χρησιμοποιήσουν, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για την απόσβεση της επένδυσης τους, λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης. Η ανάλυση αυτή γίνεται για το επιπρόσθετο κόστος για τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας σε γεωργική εκμετάλλευση παραγωγής σπαραγγιών με επιφάνεια 4.000m 2, που αποτελεί την κύρια καλλιέργεια στην περιοχή όπου αναμένεται να χρησιμοποιηθεί θερμική ενέργεια. (65) Η πιλοτική χρήση θερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας για τη θέρμανση της καλλιέργειας θα συντελέσει σε πρώιμη παραγωγή σπαραγγιών, τα οποία μπορούν να πωληθούν σε υψηλότερες τιμές και να δημιουργήσουν επιπλέον έσοδα για τους γεωργούς. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι το κόστος των επενδύσεων σε υποδομές για τον χρήστη ανέρχεται στα ευρώ για μια τυπική γεωργική εκμετάλλευση παραγωγής σπαραγγιών με επιφάνεια m 2. Τα επιπλέον οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση υπολογίζονται στα ευρώ ετησίως, ενώ οι δαπάνες λειτουργίας ανέρχονται περίπου στα ευρώ ετησίως. Δεδομένου ότι το κόστος πώλησης της θερμικής ενέργειας ανέρχεται στα 17 ευρώ/mwh, η απόσβεση της επένδυσης θα πραγματοποιηθεί σε περισσότερα από 11 έτη. (66) Οι ελληνικές αρχές είναι της άποψης ότι το κόστος της επένδυσης για τη χρήση της θερμικής ενέργειας σε δραστηριότητες θερμοκηπίων είναι υψηλότερο (περίπου ευρώ) και συνεπώς αποφέρει λιγότερο κέρδος σε σχέση με το παράδειγμα που παρατίθεται για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις παραγωγής σπαραγγιών. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι η καθορισμένη τιμή είναι οριακά ελκυστική για τους γεωργούς, οι οποίοι πρέπει να επιβαρυνθούν πλήρως με τον κίνδυνο της χρηματοδότησης της κατασκευής και λειτουργίας της υποδομής για την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στην ιδιοκτησία τους. (67) Σε κάθε περίπτωση, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί για α) την αναθεώρηση του επιπέδου των τιμών έπειτα από 10 χρόνια λειτουργίας και, υπό το πρίσμα της πραγματικής κερδοφορίας του έργου και της εμπορικής βιωσιμότητας της αύξησης των τιμολογίων, προβλέπουν τροποποίηση των τιμολογίων και β) την εισαγωγή της ανάλογης ρήτρας αναθεώρησης εξαρχής στις συμβάσεις προμηθειών. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 3.1. Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (68) Ένα μέτρο στήριξης μιας επιχείρησης συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: το μέτρο α) παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα στο δικαιούχο, β) χορηγείται από το κράτος ή με κρατικούς πόρους, γ) είναι επιλεκτικό, δ) επηρεάζει το ενδοενωσιακό εμπόριο και απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ. 16 Χρησιμοποιώντας το πρότυπο του ΕΣΠΑ για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και επιλέγοντας προεξοφλητικό επιτόκιο 5% 15

16 (69) Σε ό,τι αφορά τις τέσσερις προαναφερθείσες προϋποθέσεις: Το υπό εξέταση μέτρο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η ενίσχυση χορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό στον Δήμο Νέστου και, κατά συνέπεια, θεωρείται ότι χορηγείται άμεσα από κρατικούς πόρους 17 και ότι καταλογίζεται στο κράτος 18 ; Το μέτρο προβλέπει άμεση επιχορήγηση παρέχοντας με τον τρόπο αυτό οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο. Ο Δήμος Νέστου, για τους σκοπούς της αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου και των συναφών υποδομών, πρέπει να θεωρηθεί επιχείρηση, εφόσον παρέχει υπηρεσίες θέρμανσης σε πελάτες όπως οι γεωργοί και τα θερμοκήπια στην αγορά θέρμανσης. Επίσης, το μέτρο είναι επιλεκτικό, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι εκχωρούνται σε έναν μόνο δικαιούχο που επιλέχθηκε από περιορισμένο αριθμό επιλέξιμων φορέων; Οι αγορές παροχής ενέργειας με τη μορφή θέρμανσης είναι ανοιχτές στον ανταγωνισμό και το ενδοενωσιακό εμπόριο εφόσον, εάν πληρούν τις απαιτήσεις έγκρισης και άλλες υποχρεώσεις, οι επιχειρήσεις της Ένωσης μπορούν να παρέχουν ελεύθερα τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία 19, το μέτρο δύναται, συνεπώς, να επηρεάσει το ενδοενωσιακό εμπόριο και να επιφέρει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ; (70) Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι το κοινοποιηθέν μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ Νομιμότητα του μέτρου (71) Μέσω της κοινοποίησης του μέτρου πριν από την εφαρμογή του, οι ελληνικές αρχές έχουν εκπληρώσει την υποχρέωσή τους σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Τυχόν εκταμιεύσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο μετά την έγκριση του κοινοποιηθέντος μέτρου από την Επιτροπή Συμβατότητα με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ (72) Η Επιτροπή έχει αξιολογήσει τη συμβατότητα του κοινοποιηθέντος μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ και βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις Βλ., μεταξύ άλλων, Preussen-Elektra, ό.π, σκέψη 58. Βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση του ΔΕΚ, της 22ας Μαΐου 2002 στην Υπόθεση C-482/99, Γαλλία κατά Επιτροπής (Stardust Marine), Συλλογή [2002] σ. I-4397 σκέψη 24. Βλ., μεταξύ άλλων, την απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Philip Morris κατά Επιτροπής, (Υπόθεση 730/79, Συλλογή [1980] σ , σκέψη 11) και την απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Air Liquide Industries Belgium SA κατά Ville de Seraing και Province de Liège (Συνεκδικαθείσες υποθέσεις C 393/04 και C 41/05, Συλλογή [2006] σ. I-05293). ΕΕ C 82 της , σ. 1 16

17 (73) Δεδομένου ότι το κοινοποιηθέν μέτρο αφορά επενδυτική ενίσχυση για την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και συγκεκριμένα τη γεωθερμική ενέργεια και τις σχετικές υποδομές τηλεθέρμανσης, το μέτρο θα τύχει διπλής αξιολόγησης. (74) Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ενισχύσεις για την πηγή της ενέργειας, ισχύουν οι προϋποθέσεις περί συμβατότητας που προβλέπονται στην ενότητα (επενδυτική ενίσχυση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) των κατευθυντηρίων γραμμών για περιβαλλοντικές ενισχύσεις. (75) Σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές ενισχύσεις για υποδομές τηλεθέρμανσης, σύμφωνα με την εδραιωμένη πρακτική 21, και με βάση τις διατάξεις που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 22, η Επιτροπή αξιολογεί τη συμβατότητα των ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ Ενισχύσεις σχετικά με την πηγή ενέργειας - Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις (76) Δεδομένου ότι το κοινοποιηθέν μέτρο αφορά επενδυτικές ενισχύσεις μόνο για το τμήμα της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, και συγκεκριμένα την γεωθερμική ενέργεια, ισχύουν οι προϋποθέσεις περί συμβατότητας που προβλέπονται στην ενότητα (επενδυτική ενίσχυση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) των κατευθυντηρίων γραμμών για περιβαλλοντικές ενισχύσεις. (77) Πρώτον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι η ενίσχυση χορηγείται μόνο για το τμήμα της θερμότητας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 70 σημείο 5 των κατευθυντηρίων γραμμών για περιβαλλοντικές ενισχύσεις. (78) Δεύτερον, η έλλειψη δεσμευτικών προτύπων της ΕΕ σχετικά με το ποσοστό της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές για μεμονωμένες επιχειρήσεις σημαίνει ότι η ενίσχυση μπορεί να δικαιολογηθεί, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 101 των κατευθυντηρίων γραμμών για περιβαλλοντικές ενισχύσεις. (79) Η παράγραφος 104 των κατευθυντηρίων γραμμών για περιβαλλοντικές ενισχύσεις προβλέπει ότι η ένταση των επενδυτικών ενισχύσεων για μέτρα που αφορούν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να ανέλθει έως και στο 100% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, όπως ορίζεται στα σημεία 104 και 105 των κατευθυντηρίων γραμμών για περιβαλλοντικές ενισχύσεις, εάν η επενδυτική ενίσχυση χορηγείται μέσω πραγματικά ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που βασίζεται σε σαφή, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τον περιορισμό της ενίσχυσης στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό για την παροχή του μέγιστου δυνατού επιπέδου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Βλ. απόφαση της Επιτροπής SA (2012 / N) - Ελλάδα, SA (2011/NN) - Ελλάδα, N 494/ Ιταλία, N 584/ Γαλλία, N 485/ Αυστρία, N 54/2009 Πολωνία. Βλ. την αιτιολογική σκέψη 67 και την υποσημείωση 44 των EAG 17

18 (80) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.7 της παρούσας απόφασης, οι ελληνικές αρχές ανέθεσαν το έργο με ανοικτές διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε συνθήκες ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας έτσι το ελάχιστο δυνατό κόστος για την εκτέλεση του συνολικού έργου. Ειδικότερα: Ο Δήμος Νέστου απέκτησε το 2007 δικαίωμα διαχείρισης του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3175/2003 σχετικά με την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, την τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις κατόπιν διαγωνισμού. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι είχαν την υποχρέωση να υποβάλουν μελέτες σκοπιμότητας για τις επενδύσεις που πρότειναν, όσον αφορά τη χρήση και τη διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου. Τα κριτήρια αξιολόγησης του διαγωνισμού προβλέπουν την επιλογή της πρότασης που εξασφαλίζει την πλέον αποδοτική χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το έργο επελέγη βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας, μέσω ανοικτής πρόσκλησης που απεστάλη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή σε όλους τους φορείς που είχαν δικαίωμα διαχείρισης και αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η προκήρυξη για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου με αντικείμενο την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συντάχθηκε σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής και δημοσιεύθηκε στην ΕΕ 2012/S στις 6/7/2012. Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού ( ), είχαν υποβληθεί 3 σφραγισμένες προσφορές από 29 υποψήφιους αναδόχους που ζήτησαν και έλαβαν αντίγραφα των εγγράφων του διαγωνισμού για το έργο. Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η ενίσχυση που θα χορηγηθεί και το ποσοστό χρηματοδότησης για το έργο θα εφαρμοστούν επί της αρχικής προσφοράς που υποβλήθηκε από τον ιδιοκτήτη του έργου, όταν επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού, διασφαλίζοντας με αποτελεσματικό τρόπο τη διατήρηση του ποσού της ενίσχυσης στο ελάχιστο απαραίτητο επίπεδο. (81) Με βάση τα παραπάνω, το ποσό της ενίσχυσης για το τμήμα του έργου που σχετίζεται με την πηγή της ενέργειας μπορεί να καλύψει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών. (82) Στην παράγραφο 106 διευκρινίζεται περαιτέρω ότι οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες κατά τα πρώτα πέντε έτη δραστηριότητας. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι επιλέξιμες δαπάνες συμμορφώνονται με το σημείο 105 των κατευθυντηρίων γραμμών για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις. (83) Πράγματι, οι επιλέξιμες δαπάνες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο ανωτέρω, περιορίζονται στις επιπλέον δαπάνες για την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος πέρα από τις δαπάνες μιας συμβατικής εγκατάστασης (αντιπαράδειγμα) που παράγουν τα ίδια αποτελέσματα χωρίς την πρόσθετη 18

19 προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επιλέξιμες δαπάνες έχουν υπολογιστεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες σχετικά με τις πρόσθετες επενδύσεις σε ό, τι αφορά την πηγή της ενέργειας του έργου που προκύπτουν κατά την πρώτη πενταετία της επένδυσης. (84) Η Επιτροπή θεωρεί, συνεπώς, ότι το ποσό της ενίσχυσης που αφορά την πηγή της ενέργειας ( ,23 ευρώ) πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στην ενότητα του κατευθυντήριων γραμμών για περιβαλλοντικές ενισχύσεις Ενισχύσεις σχετικά με τις υποδομές τηλεθέρμανσης Αξιολόγηση βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ. (85) Το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ αναφέρει ότι «οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον» μπορεί να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή εκτιμά κατά πόσον το μέτρο ενίσχυσης: α) στοχεύει στην επίτευξη σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος β) αποτελεί πρόσφορο μέσο για την επίτευξη του στόχου κοινού ενδιαφέροντος γ) λειτουργεί ως κίνητρο (δηλαδή επιφέρει αλλαγή στη συμπεριφορά του δικαιούχου) δ) είναι αναλογικό (δηλαδή δεν συνεπάγεται υπεραντιστάθμιση για τον δικαιούχο) ε) προκαλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και επηρεάζει το ενδοενωσιακό εμπόριο σε περιορισμένο βαθμό, με αποτέλεσμα το συνολικό ισοζύγιο να είναι θετικό. Στόχος κοινού ενδιαφέροντος (86) Ως στόχος κοινού ενδιαφέροντος χαρακτηρίζεται ένας στόχος για τον οποίο η ΕΕ έχει αναγνωρίσει ότι εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον των κρατών μελών. (87) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ελλάδα αναφέρθηκε στην απόφαση ΕΚ (2007) 5337, της 26ης Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος «Μακεδονίας - Θράκης ». Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του 9ου άξονα προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». (88) Στους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η υποστήριξη έργων για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών μέσω της υλοποίησης έργων εξοικονόμησης ενέργειας. 19

20 (89) Εξάλλου, η οδηγία 2009/28/ΕΚ, της 23ης Απριλίου 2009, καλεί τα κράτη μέλη να ευνοήσουν τις επενδύσεις για την ανάπτυξη της τηλεθέρμανσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των εθνικών στόχων για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 11 της προαναφερθείσας οδηγίας, στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια, τα κράτη μέλη εκτιμούν την ανάγκη δημιουργίας νέας αστικής υποδομής θέρμανσης και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος του 2020 που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Με βάση την εκτίμηση αυτή, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όπου απαιτείται μέτρα για την ανάπτυξη υποδομής τηλεθέρμανσης που να εξυπηρετεί την παραγωγή κεντρικής θέρμανσης και ψύξης από μεγάλες μονάδες βιομάζας, ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας. (90) Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το υπό εξέταση πρόγραμμα στοχεύει στην επίτευξη σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος, και συγκεκριμένα της προστασίας του περιβάλλοντος. Καταλληλότητα του μέσου (91) Ένα μέσο θεωρείται κατάλληλο όταν δεν υπάρχουν άλλα μέσα που να προκαλούν λιγότερες στρεβλώσεις για την επίτευξη των ίδιων αποτελεσμάτων. (92) Διαπιστώνεται έλλειψη επενδυτών στην αγορά, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν σε έργα διανομής θερμότητας στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς, λόγω του σχετικά υψηλού κόστους κατασκευής και της περιορισμένης δυνατότητας κάλυψης του συνολικού κόστους κατασκευής και επίτευξης εύλογου κέρδους μέσω της επιβολής τελών σύνδεσης και των τιμών της θερμικής ενέργειας, δεν αναμένεται οι πελάτες να δείξουν προθυμία ως προς τη σύνδεση με το δίκτυο. (93) Η ενίσχυση δίνει στον Δήμο Νέστου τη δυνατότητα να παράσχει στους τοπικούς καταναλωτές θερμότητα από περιβαλλοντικά βιώσιμη πηγή ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές, η οποία σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν πιθανό να χρησιμοποιηθεί. Λαμβανομένου υπόψη του είδους των απαιτούμενων επενδύσεων, ήτοι η δημιουργία δικτύου τηλεθέρμανσης, για το υπό εξέταση πιλοτικό έργο, που αφορά τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής θερμοκρασίας, και των επιπρόσθετων κινδύνων με τους οποίους θα επιβαρυνθούν οι τελικοί χρήστες, δεν θεωρείται πιθανή η υλοποίηση του έργου εάν δεν εφαρμοστούν ad hoc μέτρα ενίσχυσης. (94) Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η θερμότητα από γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας πρέπει να παρέχεται σε ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να αποτραπεί ο καθορισμός των τιμών σε ανεξάρτητη βάση από τον δικαιούχο σε επίπεδο το οποίο καλύπτει το κόστος των επενδύσεων και δίκαιη αμοιβή για την εισφορά ιδίων κεφαλαίων, σε περίπτωση που το έργο υλοποιηθεί χωρίς κρατική ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να επισημανθεί ότι ο Δήμος Νέστου περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών σε πελάτες σε τιμές χαμηλότερες του μεταβλητού κόστους παραγωγής από οποιαδήποτε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και του λέβητα βιομάζας. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η σχεδιαζόμενη ενίσχυση δεν αποτελεί το μόνο μέσο, αλλά χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη ρύθμιση των τιμών 20

21 προκειμένου να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τις αποκεντρωμένες και λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον πηγές θέρμανσης. (95) Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν ανάλυση κόστους-οφέλους για μια τυπική καλλιέργεια της περιοχής όσον αφορά τις αναγκαίες επενδύσεις για την εκμετάλλευση της θερμότητας από την οποία προκύπτει ότι με τα προγραμματισμένα τιμολόγια και το κόστος σύνδεσης οι αγορές θερμότητας δεν θα αποβούν κερδοφόρες για τους γεωργούς πριν περάσει μια δεκαετία. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές εξήγησαν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα μειώνει την πιθανότητα πραγματοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων. (96) Από την άλλη πλευρά, το έργο και η εμπορική λειτουργία του αναμένεται να προσελκύσουν επαρκή αριθμό γεωργών της περιοχής οι οποίοι θα θελήσουν να συνδεθούν με το δίκτυο θέρμανσης, εντός ενός εύλογου χρονικού ορίζοντα μετά το Κατά συνέπεια, τα περιβαλλοντικά οφέλη κατά πάσα πιθανότητα δεν θα παραμείνουν μόνο θεωρητικά. (97) Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, δεν μπορεί να εντοπιστεί μέσο που επιφέρει λιγότερες στρεβλώσεις για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Κατά συνέπεια, η προβλεπόμενη ενίσχυση αποτελεί κατάλληλο μέσο για την επίτευξη της κατασκευής του έργου και των επιθυμητών αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά την πρωτογενή εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών. Δημιουργία κινήτρων και αναγκαίος χαρακτήρας της ενίσχυσης (98) Οι κρατικές ενισχύσεις λειτουργούν ως κίνητρο, εφόσον επιφέρουν αλλαγή της συμπεριφοράς του αποδέκτη με στόχο την επίτευξη του στόχου κοινού ενδιαφέροντος. (99) Πρώτον, οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένα κατασκευαστικό έργο και δεν προγραμματίζεται έναρξη εργασιών πριν εκδώσει η Επιτροπή την απόφασή της για την έγκριση. (100) Δεύτερον, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι υπηρεσίες τηλεθέρμανσης στις συγκεκριμένες συνθήκες της εξεταζόμενης περίπτωσης ενδέχεται να μην παράσχουν ελκυστική απόδοση για τις εταιρείες που θα επενδύσουν στις υποδομές τηλεθέρμανσης, λόγω του εξαιρετικά υψηλού κόστους ανάπτυξης του δικτύου μεταφοράς και διανομής, για την κάλυψη του οποίου θα απαιτούντο σημαντικά άμεσα έσοδα. (101) Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λεπτομερείς υπολογισμοί της αποδοτικότητας που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές συνάδουν με τις πρακτικές της αγοράς και υποδηλώνουν ότι η εξεταζόμενη επένδυση αφ εαυτής δεν είναι οικονομικά βιώσιμη 23. Πράγματι, από την υποβληθείσα οικονομική ανάλυση του έργου, λαμβανομένων υπόψη όλων των προεξοφλημένων εσόδων και εξόδων σε περίοδο 30 ετών, προκύπτει ότι, εάν δεν χορηγηθεί ενίσχυση, το έργο παρουσιάζει αρνητική 23 Οι ελληνικές αρχές εφήρμοσαν τον Οδηγό ανάλυσης κόστους-οφέλους των επενδυτικών σχεδίων του Ιουλίου 2008 και το έγγραφο εργασίας αριθ. 4 με τίτλο «Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη μεθοδολογία για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους» του Ιουνίου 2006 για την περίοδο που εξέδωσε η ΓΔ REGIO 21

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας

Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Χρήση Γεωθερμίας και ΓΑΘ στην γεωργία - Η περίπτωση της Νιγρίτας Κωνσταντίνος ΚΑΡΥΤΣΑΣ Άγγελος ΓΚΟΥΜΑΣ Γιάννης ΧΑΛΔΕΖΟΣ Δημήτριος ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 1 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας Κύριε Υπουργέ, Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δυνητικά Πεδία για Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δυνητικά Πεδία για Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση Εμπορίου Βιομάζας Ενεργειακή Συμβολαιοποίηση Ι. Ελευθεριάδης Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ Εμπορίου Βιομάζας Τοπικός σταθμός υπηρεσιών καύσιμων Συγκομιδή Παραγωγή Διαμόρφωση Προετοιμασία- Αποθήκευση Εμπόριο Διακίνηση-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2013 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την εθνική οικονομία Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 05-XI-2007 E(2007) 5439 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 05-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 30/7/2015. Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ. Πρωτ. 3902

Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 30/7/2015. Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ. Πρωτ. 3902 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πόλη: Λαμία Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία : 30/7/2015 Ταχ. Κώδικας : 35100 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Προς: Ταχ. Κώδικας : 501 00 Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Παπαϊωάννου Γιάννης Τηλέφωνο : (24613)- 53901, 50934 Fax : (24610)-53969 Email : gianpapa@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού Εμπορίου - Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΣΚΟΠΟΣ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα 20 χρόνια 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα στην Ελλάδα 12/12/1993 : λειτουργεί η Τηλεθέρμανση 1994 : ιδρύεται η κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) που: Ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης »

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 20, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη 23-10-2001 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 2892 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ: 4ΑΣΕ7ΛΒ-948 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή, 14.07.2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: Κωδικός Πρόσκλησης: 27. Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-ΙΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-ΙΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

1. Τις διατάξεις του Νόμου 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσσαλονίκη 02-11-07 ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 16852 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα