ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΡΓΩΝΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΡΓΩΝΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΟΠΑΔΥΟΜΑ ΧΟΛΗΧΝΟΛΟΩΝΦΑΜΟΩΝ ΜΗΜΑ: ΠΟΛΩΝΟΜΗ ΠΥΧΑΗΑΑ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗ ΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΑΠΟ ΩΗΗΝΑΑΟΔΟΥ ΠΒΛΠΩΝΑΘΗΗΗ: ΠΑΠΑΛΑΑΘΟΔΟΟ ΦΟΗ: ΔΗΜΗΑΔΟΥΗΛΑΝΑ- ΩΑΜΧΑΗΛ ΘΑΛΟΝΗ ΜΑΪΟ29

2 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ ΠΧΟΜΝΑ:. 1. ΥΧΑ ΠΑΜΜΑΠΥΧΑΗ ΑΩΗ.5 4. ΧΝΗΘΗ ΗΑΑ1 ΜΗΜΑ: ΒΟΑ- ΠΟΛΥΜΥΛΟ(5.1) ΥΠΟΜΗΜΑ: ΒΟΑ ΛΥΟΠΑ1 4.2 ΜΗΜΑΒΟΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟ ΜΗΜΑ5.2 ΠΧΩΜΑΧ.Θ Ω18+47 ΟΥΜΑΧ.Θ Ω19+85 ΠΧΩΜΑΧ.Θ Ω ΜΗΜΑΛΥΟΠΑ-ΟΥΛΟΥΑ(5.2) ΦΥΑ ΛΥΟΠΑ ΟΥΛΟΥΑ. ΗΑΑ ΜΗΜΑ5.1: ΠΟΛΥΜΥΛΟ ΛΥΟΠΑ ΦΥ7, 8 & ΛΥΟΠΑ ΟΥΛΟΥΑ. ΗΑΑ ΔΑΑΜΜΑΑΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΗΑΩΝΔΟΜΩΝΑΑ ΠΩΜΑ 5 6. ΔΑΑΜΜΑΑΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΗΑΩΝΔΟΜΩΝΑΑ ΩΗΗ ΒΒΛΟΑΦΑ ΥΝΩΟΠΝΑΑΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΑΑΠΩΜΑ 9. ΥΝΩΟΠΝΑΑΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΑΑΩΗΗ 1. ΠΑΑΗΜΑΜΗΩΩΝΥΝΑΥΠΔΑΦΟΥ ΠΑΑΗΜΑΦΩΟΑΦΩΝ. 2

3 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ 1. υχασς φάζυμαθμάμαςυχασαση«ααοδόα..» α πύσυόωχώμώπυμαςπσφαπόχα, αθώς ααηυαπόσηαμαςβηθσυσάθμαςαάηα ηπόησηηςπυχαςμαςασας. υχασύμθμάαπβπωαθηημας. Θδόση Παπαάααηαμσησυμπαάσασηαβθασάθμας δυσα. πσης, υχασύμ.χσπαώηαςσυμβυς υ. 3

4 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ 2. ΠαμμαΠυχας ΑχάσάυμααώσησαμηςΠυχαςασας. συχα, αυθηχέθσηηςπυχαςμαωά, ά, υδαφάσχαηςυπόξασηπχςαθώςας συαμςωαφύπσμύωωσωσςθσςω σηάω, φυώ, υμάωαπχωμάωηςααςοδύ. Έπα, παάημαωααυώπάωωμηώωέυαςυπδάφυς υάσμμας, μησάπυπαυσάζασησαω, αάα σηχέθση, μάαόαωμώωωσωμόςς μσς, ςμηχαςδόηςαωάσχαωυπαχόω πωμάω. υχζυμμυςσυωύςπαςμδδμαάμσηςδάμησηςα ηςαάαξηςωδμάωαάαπωμαασάπαααάα ηθσηηςώησης. Αυθύαδαάμμαασυσχσμύασηαώδμώ, όπωςαυά παυσάζασησαω. ς, δαφωαφςωπωμάωπυφθησααπός υηςωσς. 4

5 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ 3. ΑΩΗ ΗπαύσαΠυχαασασυάχθηαπόσχαωσωσθσςης «ααςοδύ», πςπησααπόυςωόυςης«ααςοδύ Α..» απόηπχηςουλουαημαθαωονπολυμυλοοζανη, αηυαυυπδάφυςαθώςαηδαπσωσηηςσωμααφας υδάφυς, πσδσμόωφυσώαμηχαώπααμωω δαφώσώσω, αθώςασυσχσμόαυώωαπσμάωσς θσςαασυςωω. άμμαηςααςοδύαπόηυύαημαθαςωςπύμυ ζάης, απηπαάαμψηασαάς. Μαπύσημαπχμ σαησημασα, αθώςμώδαμαάςαπσάσςαχό αξδυαπόησηδυμαδααήπ. Οάξαςσμμα αυό, δασχζόόυβμυ, σαόαδυςας Μαδας, πχμαάυφ, μάυψόμαδύσς μαςσυθς. μμαπύμυς-βαχμς26 χμα παμβά15 δδυμςσαςσυύμυς6,5 χμ(δάησημύ άδυ13,4 χμ) α6 μάςφυςμυψηάβάθασυύμυς1,9 χμ(2,9 χμμύάδυ). μμαβα υύαπαυσάζμό δαφαθώςχμς6 χμαπαμβάύμαα, πχώμααα χύς. 5

6 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ αμμααηςααςοδύπυχησμπθηααηπόησηης παύσαςπυχαςασαςσυμαα: ΗΑΑ1 ΜΗΜΑ: ΒΟΑ- ΠΟΛΥΜΥΛΟ(5.1) ΥΠΟΜΗΜΑ: ΒΟΑ ΛΥΟΠΑ ΗΑΑ1, ΜΗΜΑΠΟΛΥΜΥΛΟΛΥΟΠΑ ΜΗΜΑΒΟΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟ5.2 ΜΗΜΑ5.2 ΠΧΩΜΑΧ.Θ Ω18+47 ΟΥΜΑΧ.Θ Ω19+85 ΠΧΩΜΑΧ.Θ Ω19+3 ΜΗΜΑΛΥΟΠΑ-ΟΥΛΟΥΑ(5.2) ΦΥΑ5 ΛΥΟΠΑ ΟΥΛΟΥΑ. ΗΑΑ4 ΜΗΜΑ5.1: ΠΟΛΥΜΥΛΟ ΛΥΟΠΑ, ΦΥ7, 8 Α9 ΜΗΜΑ ΛΥΟΠΑ-ΟΥΛΟΥΑ, ΗΑΑ2.1 6

7 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ Παμμασθσώασώ: Αχάσυωαπσμάωωασηαώδμώαπό πμςθσςωσωης«ααςοδύ». Αυάπαυσάζασς μςωωσωσυςπαςωμηώωέυαςυπδάφυςης άσώησης. συχα, αύθησηδαωδμάωσξχωσόπαα, σα παχαδμςάμσηςδάμησης. πόμηφάσημαδπησηωδμάωμβασόδς υπώμας. Αφύμαδπησηωδμάωβάσυπώμας, βμσςόςηςυχςc αωαςβςφυάθπώμας. ς, ησυσχσηωασηαώδμώμαξύυςμααάα δαάμμααπυαυθύσπαάημαωδααμμάω. αδδμαασχαυαςυπδάφυςχησμπθηααη συσχσηωαπσμάω: 1. ηςάμσηςδάμησης, δηαδηςυχςc μηωαβςφ. 2. ηςυχςc μβάθςυδμας. 3. ηςωαςβςφμβάθςυδμας. 4. υυύφαόμυβάυςw μβάθς. 5. υξηύφαόμυβάυςd μβάθς. 6. υβαθμύσμύsr μβάθς. 7. υδηπόηαςβαχμάζας(rqd) μβάθς. 7

8 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ Ησυσχσηωαπσμάωωασηαώδμώμαφά βάσδςυπώμαςαμαφάβάσηπχηςάσ μης. ημαόαασημωθόυπχαάχσςδμςσάμση Δάμηση, άπδυσχαμαςσησυπαύς πσόηαςδδμωαηπξασαυςασυσχσμόω απσμάωωδμώ. 8

9 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ 4. ΧΝΗΘΗ μαωά, ά, υδαφάσχαηςυπόξαση πχςαθώςαςσυαμςωαφύπσμύω ωσωσςθσςωσηάω, φυώ, υμάωα πχωμάωηςααςοδύ. 9

10 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ 4. 1 ΗΑΑ1 ΜΗΜΑ: ΒΟΑ- ΠΟΛΥΜΥΛΟ(5.1) ΥΠΟΜΗΜΑ: ΒΟΑ- ΛΥΟΠΑ ά υπμμαβα Λυόπαασηαα1, σθηασσς ωσςs1, S2, S3,S4.Οθσςαωαφόπσμόωσσάω ωσωπαυσάζασπααάωπαα. Παας1: υαμςωσω α/α ώηση Χ.Θ. υαμς ωσω Βάθς Χ Υ Ζ (Π) 1. S , ,3 662, S , ,91 735, S , ,6 828, S , ,93 725,36 45,5 Οωσςσηαμπσφάωύπαα, ύπυβου5. Ηδάμςης πςα11 mmαχά, μύμηβαθύασ86 MM. Απόςωσςφθησα ημδαααμααδαααμαδμααμχσηδμαπηδπύχώμας μαδαμάησφάηασπασα(απαδα) ααύηδμαηψαα συάησηβαχωδώπυω. ςμςπαυσάζααπσσάπυηηψας, δηςπόηαςης βαχμάζας, ύπς, υόπωσης, βαθμόςαπσάθωσης, ααπσάσς μαξύωασυχώ. Οασηαςδμςσηασύμφωαμςσχύυσςπδααφςυ ΥΠΧΩΔ, πςααυζαμςασχςαμαςπδααφςυ ΑΑSΗΟαυΑSΜαθώςασύμφωαμςαπασςηςμης 1

11 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ ΩΛΟΑΟΧΑΗΠΟΧΗ αάυφαάμςηςχάαξηςμπαχααησωςό. ηόαυαάυφυσυθυαπόμςπαςαβαθςάδςχμάωσ σχμαv. αχααησάαυάααπσμαυωςηςςηςπχς (μαα, πωθσς), αάαηςωςδμςης. μαύμμαηςχάαξηςάδςαάθςμαυ. υπααυώαηχάαξηυδόμυαδάζαπάωσαδφυς, α πάμσααπόσαςαυψηάύμααα«cut and Cover». υδαφόδυηςπχςαπυό, ααπααπόχμαυςμ απόμςσςσηηυς, όςπυυςαθσάμηύςαάςυς πόδυςυυς. Όπφααάξςαπσάσηςααυσ Αάμα. ξααςωαπόμωσωπυπαύ, υαηαπύμωσηωυψωμάω απόαδαφάσώμαα, αμόσςπχςπυπαθαμώδηβάσηση πααηύααυά. 11

12 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ ΩΛΟΗΔΟΜΗ Ηπχηςμηςμαςχααηζααπόμαπύπηωδμ. ά μπύμαααφυμόωάασημάηόηαης Παςπυχααηζααπόημάηπαωσχημασμώπυη συθυαηδαααμηηςξξη. υμασχημασμόςπυσυαάμδώαυσσχσόθς. Η μαμφωμηαυσάδμηπχσαυααχόμαηςυπόμη χάαξης(χ.θ Χ.Θ. 31+). Απααπόθύσυς(μαμφωμυς ας), σχσώδςύσυς, αμφβύςαμαμαυαύςσχσόθυς πμφαζασυμπας, σχάυςμσυχςμαβάσςσασυπα απάηωμαμφώσωπαφς. Ηυδφαπυπααηθηαπαυσάζ, φαυωςσδυς πώδςπυααπύσσαόωσμύ(δαάσς) ααπδα αμηα. Ηηαωυσσχσθωδααθσμη, ββαφάπάως ααφασαπααζω. Απόπυάςςξαζόμηηπχηςμηςμαςφααόχυπσ ηααπόησησδάφςφάσςηςωςηςξξης. υπόβαθης Παςζώηςσυμμχόσσηαηδαόσασηύασηώ αάαπόύαδασωςδησπημημάζαμαπσμαα δημυηθύσθσςαπωθσςμαξύωμημάωης. ΜάΜόα παυωςημαόςσμός, πςσυχζαωςσμα. ΗύςδυθύσςωημάωαΒΔ- ΝΑασχζαμςμάςς αμμς(ζώηυαξύ) αδνδ- ΑΒΑπυχσχσημβύθσμαυΑάμωα. Παάηαμηπώηδύθυσηβααηπώθησηωφυώπάωσα μάμαασηπχηςλυόπας. αάαυάόαςηςσυμβς υςσηδαμόφωσηυαάυφυχυααμασυςβαχώδς σχημασμύςαπαάηαδαφπησαςμηχαςυςδόης. ππ χυδημυσασαθςζώςασθσωπυχυπααηηθσηπχ υωςηςλυόπας. 12

13 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ 4.2 ΜΗΜΑΒΟΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟ5.2 ΝΑ παόύχςσυάσσασαπασαηςωχςυαςυμμαςβα- Πύμυς(5.2) υύμμαςηςααςδύ, απόηχ.θ ωςηχ.θ πβπαηδάξησηάωαάμςηςχάαξηςαπόηχ.θ ωςηχ.θ Παας1: Χμςθσςωσω ώηση Χ.Θ. Βάθς 1. G αα1 2. G ,5 αα1 3. G αα1 4. G αα2 5. G αα3 6. G αα3 7. G ,4 αα4 8. G αα4 9. G ,5 αα5 1. G αα5 11. G αα G αα13 Οωσςσηαμπσφάωύπαα, ύπυβου5. Ηδάμςηςπς α11 MMαχά, μύμηβαθύασ86 mm. Απόςωσςφθησαημδαααμααδαααμαδμααμχση δμαπηδπύχώμαςμαδαμάησφάηασπασα(απαδα) α αύηδμαηψαασυάησηβαχωδώπυω. ααπσμααωωσωπαυσάζαααυσςωςαωχςμς υςπςπσυάπασ" αυόύχς. ςμςπαυσάζααπσσά πυηηψας, δηςπόηαςηςβαχμάζας, ύπς, υόπωσης, βαθμός απσάθωσης, ααπσάσςμαξύωασυχώ. 13

14 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ ΝΑΩΛΟΑΟΧΑΗΠΟΧΗ Ηχάαξηυμύμυσηπαύσαμμαςηςααςδύ, ξάαπόπαςης θςδύπςβα, σσημπυαυδασαυώαμηδόβας- Βας(Χ.θ. 9+65), αφθάμχηπχηςόηαςηςλυόπας(χ.θ. 21+), αυθώας άνδυπα. απόυυψόμυδσώμας, σχδάζααξάσα11μ. ππυ, φθάαςσςηςχάαξηςσα58μ.ηχάαξηαυθπασχδόπαάηημ παμόαάμωα, ασμαύμμαηςσχδάζασςνααςπαςω υψωμάωπυσυθυηάδαυπαμύπςα Δυά- Βδυά, ασυμασμμαμαξύωφαμάωασωμάωαφηάς. αάυφαάμςηςχάαξηςμπαχααησωςό. Λαμόςμα απόηαχηςχάαξης, ηπαβσασηνδυάηηςπδάδαςηςβας, ξάφώδςωςημόαάυφπσύμα(χ.θ. 13+5) μαβασό ααχύ, πυχααηζαόυπόπμμαηςχάαξης. ηόαυαάυφυσυθυαπόμςπαςαβαθςάδςχμάωσ σχμαv. αχααησάαυάααπσμαυωςηςςηςπχς(μαα, πωθσς), αάαηςωςδμςης. μαύμμαηςχάαξηςάδςαάθςμαυ. υπααυώαηχάαξηυδόμυαδάζαπάωσαδφυς, απάμσα απόσαςαυψηάύμαα υδαφόδυηςπχςαπυό, ααπααπόχμαυςμ απόμςσςσηηυς, όςπυυςαθσάμηύςαάςυςπόδυς υυς. ΌπφααάξςαπσάσηςααυσΑάμωα. ξααςωαπόμωσωπυπαύ, υαηαπύμωσηωυψωμάω απόαδαφάσώμαα, αμόσςπχςπυπαθαμώδηβάσησηπααηύα αυά. ωδμ Ηπχηςμηςμαςχααηζααπόμαπύπηωδμ. ΧδάμπύμαααφυμόωάασημάηόηαηςΠας πυχααηζααπόημάηπαωσχημασμώπυησυθυαη δαααμηηςξξη. υμασχημασμπυσυαάμδώα: α) Φυςαασβσόθμσώσςφυώ Πόααυςσχημασμύςπυχυημαύηπφααξάπωσησ μύμμμα. Οόςφυςαόςαδπσδζαβώςηωδμ. η 14

15 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ παμαόηαπόααημμαμφωμσχημασμό, πυδηόα μαμφωμυφύσχη. Απααπόφυπημυςασβσόθυς, ασβσύςφυς, φύς υσαύςασβσόθυς, μααϊύςαψαμμύςασβσόθυς, ασβσύς ψαμμς, αυβάςασχσθυςσααςσώσω. ηδμυσχημασμύ πααηύαασυμμχυαμαηφασς. πάχυμηπδπάηση άπυαπόαπααπάωπυαάζπαάηααησυμπφάυσχημασμύ. ΟσχημασμόςαυόςυαχαπόηΧ.Θ. 18+ ωςηχ.θ. 19+.μφαζα πυπυχωμςαασμς. ςπχςπυπαύασβσόθ παύδαξς, ώσςπχςπυχυμπάησηωφυώυαη πασπααμόφωσημςσςπυχςαςδαδχςπώσςόσσμσσπ όσασμασπμαα. πάχςηςσώσηςυσχημασμύυμααόςυωω.έσχυμ πχςπυπαύμσ-πσωμαώδςασβσόθαάς(υωςσηπχ ηςλυόπας) πυηπάησηωφυώδαπάχςως2. ξααςυυ σμύ, συόπάχςυσχημασμύδαωσό. Ηπαωπωμάωπυσυμμχυσσχημασμόπσδυσαυόα μααάηυδαυσυμπφά, ηπαόμωςχαυωςαπόηηυ ααπόηση. Αξσημωαόςόαμααπόςωσςπυδησα σχημασμόαυόδπαυσασσάθμη. Απόπυάςυσάθαςπβπααπαυσασύπβμαασαμμααηςχάαξης πυχυμηπάησηωφυώ. αμμαααυάξααςυααμασμύαω πώσώσω, σχημασμόςμφαζαπύχααός. Όσαφάυςασβσόθυςμςφυςσώσςαυπαόδαπύα σχημασμόμυςππάωφυςξάζαμαζόωηςπαόμαςωχς συμπφάςυς. ΟσχημασμόςαυόςπααηααπόηΧ.θ ωςηχ.θ. 18+ ααπα υωςαπόπό- μσσωμαώδςμααϊύςαψαμμύςασβσόθυςμπς σώσςφυώ. Μαξύυσχημασμύαυύαωφυώπαμβάα σωμααφάάυμαωφθωπυχααηζςόηςηςπαςζώης β)μάμαα Πόααυάφυπημαμάμααπυσυαάμσησπχης Λυόπας. Οσχημασμόςαάμςηςχάαξηςπαυσάζααμασμςα απσαθωμς, αυπαωυσωασχσθω. Ημυξάπωσηυπσδ δυύαόόσαφάηχάαξηηςδύ. Ηπαφυμυπμσχημασμόωφυώαασυα μσωμαςηξύςζώηςπυδαπσώθηααπόςωσςπυασηπχ(χ.θ ) Απόυδωςπυάςαπσημαόυδφαηςπχς(πης Λυόπας). ) υσσχσόθ Ημαμφωμηαυσάδμηπχσαυααχόμαηςυπόμη χάαξης(χ.θ Χ.θ. 31+).Απααπόθύσυς(μαμφωμυςας), σχσώδςύσυς, αμφβύςαμαμαυαύςσχσόθυςπμφαζα συμπας, σχάυςμσυχςμαβάσςσασυπααπάηωμαμφώσω παφς. Ηυδφαπυπααηθηαπαυσάζ, φαυωςσδυςπώδςπυ ααπύσσαόωσμύ(δαάσς) ααπδααμηα. 15

16 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ Ηηαόσωμαμάωόσαωυσσχσθωδααθσμη, ββαφάπάωςααφασαπααζω. δ) Οφθόσύμπμα Πόααωσόάυμαωφθωπυυπαυσχημασμύωφυώα αχααησόσχώηςπας. Απύαυωςαπόπδς, σπωμυςπδς, συχάααπσαθωμυςαμασμυς.ηπφαα υςξάπωσηαάμςηςχάαξης(χ.θ11+5 -Χ.Θ. 13+) σσημασαφώ, σ συδυασμόμηαπσάθωσηαηασθυδφαπυπαυσάζυ, αξζυδαης πσχς. )υσαασβσόθ Πόααημμαμφωμυςασβσόθυςππααηύασηπχ ης1ηςσααςσηχ.θ ππυ. απύσθμάχηπυσυδαμηηση υαύμμαςωφθω. ξααςηςμςσχάξάπωσηςυςδπαυσάζυυδφαπηόμωςμφαζυ μάασάασημάζαυς. Παυσάζμασμόώπχσημάζαυ αζςαυππαώασβσόθω. σ)ζημαςσχημασμ- ασσχημασμ Πόααμυς, άαυππα, απααυάπηώσως ημάωπυχυυπσδαση. αυααπααηύασηπχηςλυόπαςαθύηπαφω φυώμαμάμαα. αάμςηςχάαξηςσυαώααπσαθωμααχααά, χας ησυμπφάσυώημάω(χ.θ Χ.Θ. 19+3), παυσάζαςμ υδφα. Όσαφάαάαυππαααπααυάππαπσχθύδααόω ηςμφάσηςυςσηπχδαξωςωσηάω(χ.θ Χ.Θ. 15+). Απύαυωςαπόθαύσμααασβσόθω, ψαμμώ, σχσθω, φθωα υσωσχυάσυημαμσασαθαμάζα. Πααηύαζώςυ μασμύααπσάθωσηςαμάσασμμααμάηςσπυδαόηαςόσαφάση χάαξηηςδύ. ζ)νςαπθσς Αυςσυαώασηαχηςχάαξης(Χ.Θ Χ.Θ.11 +) σηπχωασωμάω, απόαααβςμαωςπύαπσαθωμυςμασάαπηωμα μώςμασβσόυό. η)αςαπθσς Πόααμαα, ώυςημάω, παμχμάςαπθσς, υάπααώ ασθσωαάχααύςσχημασμύςπυααόωςηςσύσασηςυςπαυσάζυ αμυδφα. Απύαυωςαπόάμμυςαχάςααααμβάυς χαμηόςπχς. 16

17 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝΟΜΗ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ ΠΑΑΗΜΑ ΧΗΜΑΑ (ΑπσπάσμααΟζαφαςμθσςωσω) 17

18 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ ΜΗΜΑΠΟΛΩΝ ΟΜΗ ΥΧΗ ΑΠΟΛΜΑΩΝ ΑΜΗΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΘΗΝΑΑΟΔΟΥ 18

19 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 19

20 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 2

21 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 21

22 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 22

23 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 23

24 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 4.3 ΜΗΜΑ5.2 Π ΧΩΜΑΧ.Θ Ω18+47 Ο Υ ΜΑΧ.Θ Ω19+85 Π ΧΩΜΑΧ.Θ Ω19+3 ά Η ω χ υ αδ ξ χ θ ησ ς > Χ.Θ ως18+47όπυπβ π α α ασ υ π χ ώμα ς( ω σ ς1 α 2) > Χ.Θ ως19+5όπυπβ π α α ασ υ ύ μα ς( ω σ ς3 α 4) > Χ.Θ ως19+3όπυπβ π α α ασ υ π χ ώμα ς( ω σ ςν2, Ν3 Ν5 α φ α αφ2, Φ3 α Φ4) δ ό α μ ης υ αςαπ σπ σδ σμός ω π α υσώ ω χ ώσυ θη ώσ ςα ω ωθ σ ς(σ ωμα αφ ας, πα υσ αυπ ω υδ ά ω ) α ωαπαα η ω ω χ ώπααμ ω α σχ δ ασμό ω α σ χ ω ω. 24

25 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Α Ω Χ Ν Η Υ ΝΑ Ηδ ξ α ω ω π ό π υ υ η ώ ασ ώ α ω α σ η α ώδ μ ώ αθ σ η σ ύ μφω αμ θ π ό αμ μα ω υ η ώ ασ ώ α μ απ β πό μ ααπό η ύμ βα σησ χ άά θ αα άθ ση ς η ς υ ας, ς δ η ς υο Μ Ο, αθ ώς π σ ης α ς σ χ ς χ ςδημ ό σ ςπ δ α α φ ςπ υδ π υ ς υ η ςαυ ς ασ ς(υ Π ΧΩΔ, 11/83-15/86 α 16/86). Α ΠΔ ΟΥ Δ ξ χ θ η σα π ά υ η ς- δ μ α η π ς ω σ ς, «1», «2», «3», «4» α Ν2, Ν3, Ν5 σ υ ύβ άθ υς19 m α α υ η άφ α αφ2, Φ3 α Φ4 βά θ υ ς4 μ, ω π ω θ σ ς α συ α μ ςδ α σ σ υ η μμ π αφ όχ ά η. αβ άθ η ω ω σ ω «3» α «4» α μ χ β άθ υ ς2 μ ω, ώ υ πό π ςφθά υμ χ α3 μ α. ό χ ω υ η ώ ασ ώαπ σ α αα ό υθ α: > Ηδ ύ ησ η ω δα φ ώσ υ θ η ώ(σ ωμα αφ α,υ πό α ά π.). ξ α ω π ό π υδ μώ υπ π η μ η ςδ σ δυ σ ης, 8. > Ηδ ψηα π σ ωπ υ ώ δ αφ ώδ μ ά ω α ση ασ η α ώδ μώ > Η δ αφ μη χ α ς α β αχ μη χ α ς. π θ η σηπ ζ μ ώφ σ ω ω α η π α α ύθ ησ η ης μ αβ ς ηςσ άθ μη ς ωυ π ωυδ ά ω. Η χ δ ά η σ ης- δ μα ηψ α ς αθ ώς α ααπ σμ α α ω ω σ ω( μ υ π δ άφ υς,χ α α η σ μ, απ σ μα αs, ΜΑΑ Ο) δ α σ ς δ αφ ς μ ς υ Πα α μ α ςα. ααπ σ μα α ω π ό π υδ μ ώ(δ μ ςδ απ α ό η ας )δ α π ση ςα α υ άσ δ πα ά ημ ασ π α ά η μαβ. 25

26 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Α Η Α ΔΟ Μ ΧΝ Ο Υ ΝΗ Ω Η Α Φ Α Α Ο μασ α Βάθ ς(m) Χ μ Θ ση π χ ωμαχ.θ ως Χ.Θ Όυ μαχ.θ ως Χ.Θ π χ ωμαχ.θ ως Χ.Θ.19+3 Ν2 3 Ν3 Ν5 3 3 Φ2 Φ3 Φ Δ../ Χ= , Υ = Α..Χ =1822.5, Υ = Α../ Χ= , Υ = Α../ Χ= , Υ = Α../ Χ=1818.7, Υ = Χ = , Υ = Α../ Χ= , Υ = Π α αςi. υ ω όςπ α ας σθ σώ υ η ώδ μα ηπ ώ ω σ ω α φ ά ω 26

27 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 4.4 ΜΗΜΑΛΥΟΠΑ-ΟΥΛΟΥΑ(5.2) ΦΥΑ 5 δ ό α μ ης υ αςαπ σπσδ σμός ω π α υσώ ω χ ώσυ θη ώμχ απ α υ υβάθυς δασης ωπασσά ω, αθώςαη π ββα ωση ηςσ ωμα αφ ας αθ'ό μ ς ης ππ ηθ σας αμ α θ σας φυας. Μ ά η ωση ωδύ π ββα ω ώ ω σωg5f2 & G5F3 σ ηπ χ α ασ υς ηςα ω ω φυαςδδ απ σ ώθηυσ ασ δ αφάσ υπ δαφς ηςπ χ ς. υ μ α υπδαφςσυ σ α ααπό σ ώσ ς ασ α υθηςαμμώδυςα υ ωςα ώδυςάμμυμχ α α μαμάυα υσ σχ σ ό θυ απ ωςαπσαθωμ υ υσ α ύ σχ ημα σμύασ α πάσ υχώμα ςυπόμφαμμχ α ώδυςυ ύ. Α ΩΧΝ ΗΥΝΑ ασ ςπδ υ Δ ξ χ θησαδύ υ η ς- δ μα ηπ ς ω σ ς, G5F2 αg5f3 ω π ωθσ ς α συ α μ ςδ ασ συημμ παφ ό χ ά η.αβάθη ω ω σω α3.6 m α35. M, α ηg5f2 α ηg5f3 α σ χ α. Η χ δ ά ησης- δ μα ηψ ας αθώς α ααπ σμα α ω ω σω( μυπ δάφυς,χ αα η σμ, απ σμα αs) δ ασ ς δαφ ς μς υπαα μα ς 27

28 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 28

29 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 4.5 ΩΧΝ Η ΥΝΑ ΟΜΗΜΑ ΛΥΟΠ Α- ΟΥΛΟΥΑ ΗΑ Α 2.1 Λ Θ I Α Ο ασ ςπυ σθη ασ ηυ πόμ ηπ χ πα υσ άζ ασ παα ά ω π α α: Π αας1: δηδ μώ Α /Α ΔΟΔΟ ΜΗ ΦΥ ΗΥ Α Α Ο ΟΜ Η ΗΜ Ο ΝΑ ΑΝΜΠΟΔ ΗΘΛ ΨΗΒ ΑΧ ΟΥ ΑΝΜΠΟΔ ΗΘΛ ΨΗΒ ΑΧ ΟΥΜΜ Η ΗΜ Α ΗΦΟ Η ΘΑΥ Η Α Α Ν Α ΠΟ Ο Η Α Ο Α Η Α ΔΟ Μ Λ ΘΗ ΑΝ Υ ΜΦΩΝΑΜ Π ΟΔ Α ΑΦ ΠΟΥΠ Χ ΟΝ Α Α ΠΟΦΑ Υ Π Χ ΩΔ 16-86(Φ 955/Β/ )Α 13-84(Φ 7/Β /8-2-85) Α ΔΟ Μ Δ ΑΦΟΜΗΧ ΑΝ Η Α Β ΑΧ ΟΜΗΧ ΑΝ ΗΑΝ Ο Χ Α. Υ ΝΟΨΗ ΩΝΑΠΟ Λ ΜΑ ΩΝ ΩΝ Α Η Α ΩΝΔΟ ΜΩΝΠΑ ΟΥ ΑΖ Α ΟΝΠ ΝΑ Α2. 29

30 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Π ΑΦΗΑΠΟ Λ ΜΑ ΩΝ ΥΝΗ ΩΝ Ω Η ΩΝ ΟΠΑ ΟΝ ΦΑ ΛΑ Ο Ν Α, ΑΝΑ Ω Η Η,ΗΠ ΑΦΗ ΩΝ ΩΜΑ ΩΝΠΟΥ Υ ΝΑΝ ΗΘΗ ΑΝ Α Α ΗΝ Λ Η ΩΝΔ Α Η ΩΝ Α ΩΝ. Π ΝΑΑ2: Π ΑΦΗ Λ Θ ΩΝ Α ΩΝ Ω Η Η F1 ΒΑΘΟ(m),-,8,8-3, 3,- 7, Π ΑΦΗ Ά ΛΟΑ Α ΝΗΜΑΜΜΟ Α ΠΟΑ Δ ΟΥ ΧΑ Λ. ΧΑΛ (ΟΜ) Χ -Λ,Χ-Μ-ΛΑΜΜΩΔ, Λ Υ ΩΔ,ΠΟΛΥΠΥΝΗΑΠΟΘΗ. Α Β ΟΛ ΘΟ Ζ Ο Φ Ο, ΑΑΜΑ Μ ΝΟ. Α Υ Ν Χ : Α), 5, Β, IV, Θ, Θ,Β) Ώ, 2,, V,Β,Θ.ΒΑΘΜΟΑΠΟΑΘΩ ΗI ΩII. 7,-9,45 ΛΑΥΠΟΠΑ, ΑΑΜΑ Μ ΝΟ Α ΑΠΟ ΑΘ ΩΜ ΝΟ. Β ΑΘΜΟΑΠΟ ΑΘ Ω ΗIII ΩV. 9,45-12,4 ΝΑΛ ΛΑ ΛΥ ΟΛ ΘΟΥΜΑ Β ΟΛ ΘΟ. Π Α Α Η ΟΥ Ν Α Α Α ΝΑΠΛΗ ΩΜ ΝΑ ΜΑ Λ ΟΑ ΜΜΩΔ Υ Λ Ο. Β ΑΘΜΟΑΠΟ ΑΘ Ω ΗIII ΩIV. 12,4-14, 14, -16, 16,-17,25 17,25-35, F2,-,2,2-2,8 2,8-3,3 Λ Υ ΟΛ ΘΟ,Υ Η Ω ΛΑΦ ΑΑΠΟ ΑΘ ΩΜ ΝΟ. ΒΑΘΜΟΑΠΟΑΘΩΗI ΩII. Α Β ΟΛ ΘΟΜ Λ Υ ΟΛ ΘΟ Α Α ΟΠΟΥ. Α Υ Ν Χ : Ϋ, 1,, II,Α,Ο. Β ΑΘΜΟΑΠΟ ΑΘ Ω ΗIV. Α Β ΟΛ ΘΟΜ Λ Υ ΟΛ ΘΟ Α Α ΟΠΟΥ. Α Υ Ν Χ :Ο, 5, Β, II,,. ΒΑΘΜΟΑΠΟΑΘΩΗII ΩV. Α Β ΟΛ ΘΟΜ Λ Υ ΟΛ ΘΟ Α Α ΟΠΟΥ. Α Υ Ν Χ : Ϋ, 5,Β, II,,. ΒΑΘΜΟΑΠΟΑΘΩΗI ΩII. ΛΥ ΜΑ ΜΜΟ Α Χ ΑΛ. Α Β ΟΛ ΘΟ Ζ Ο. ΒΑΘΜΟΑΠΟΑΘΩΗI. Χ ΟΛ ΘΟ Α ΑΝΟ.ΒΑΘΜΟΑΠΟΑΘΩΗV. 3

31 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ π α α3 πα υσ άζ α ασ χ α ω αφ ύ π σμύ ω ω σ ωf1, F2. Π ΝΑ Α3: ΥΝ Α ΜΝ Α ΒΑΘΗ Ω Η ΩΝ ΥΝ Α ΜΝ Ω Η Η F1 Χ 1 F , , 15 Β Υ 21168,7 Ζ 75, ,8 5 4 ΑΘΟ(M) 5, 4 64, ,4 3 Π ΖΟΜ Ο ΑΠΟΛ ΟΜ Ο - ΝΑ 3 - ΝΑ

32 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 4.6 ΜΗΜΑ5.1: ΠΟΛΥΜΥΛΟ ΛΥΟΠΑ ΦΥ 7, 8& 9 ά μ μα5.1 Π ύμυ ς Λ υ όπ α σ η α ω υ η ς ασ ςσ ς θ σ ς ω φυ ώ 7, 8, 9. πό αμμα ω ω υ η ώ ασ ώπ άμβα η σηδ α ώ(13) ω σ ωμσ μα σηc7-1, C7-2, C7-5, C7-6, C8-2, C8-3, C8-6, C8-7, C8-8, C8-9, C9-1, C93, C9-4 αθ ώς α ξ (6) υ η ώφ ά ωμσμα σηc7-4, C7-6, C8-1, C8-4, C8-5, C87/8. Ο θ σ ς αβάθη α η μ μη ς ωφ ά ωδ δ ασ πα α ά ωπ α α Π ΝΑΑ : ΧΑΑΗ ΑΦ Α ΩΝ Φ Α C7-4 C7-6 C8-1 C8-4 C8-5 C8-7/8 Θ Η ΦΥ Α 7 ΦΥ Α 7 ΦΥ Α 8 ΦΥ Α 8 ΦΥ Α 8 ΦΥ Α 8 ΒΑΘΟ ΗΜΟΜΗΝ Α (M) Δ ΑΝΟ ΞΗ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/1999 α ηπ σ ασ α ω ω σ ωαπό α απ ώσ ς ω χ ωμά ω υς, όπυαυ ό θη απαα η, σω ωση υςμσω ςδ αμ ω117/17 α 98/89. 32

33 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ύμφω αμ ς ς υ ω χ ύ υμβύ υ, πθ θη απ ζ μ μ α σω ςσ ς ω σ ςc7-2, C7-5, C7-6, C8-3, C8-7, C9-1 α C9-4, α η παα ύθ ηση ηςμ αβ ς ηςσ άθμης ωυπ ωυδά ωμ χ ό. Π ΝΑΑ: Ο Χ ΑΠ ΖΟΜΩΝ ΩΗΗ ΘΗ ΒΑΘΟΠ ΟΜΟΥ C7-2 C7-5 C7-6 C8-3 C8-7 C9-1 C9-4 ΦΥΑ7 ΦΥΑ7 ΦΥΑ7 ΦΥΑ8 ΦΥΑ8 ΦΥΑ9 ΦΥΑ9 (η) α ά ς ασ ςυπα θ υμ θη ηαπό ηψηπυ αcr α δ ηςπ ό η ας π ώμα ςrqd. α ά ημ η ση υrqd πσπάθ α α ηφθύυπόψη θ αύσ ς ωβ αχ ωδ ώπυ ωπυφ ασ ηδ ά ηση.π σης α α άφη σ υσ η μα ά πσσ ό πα αφ άς ωυδά ωχ σης υ ω υπά υ α ά η δ ά η ση. α α άφη π σ ης δ ς, ηπυ ό η α,η ση αηφυσ α άσ αση ω ασυ χ ώ ηςβ αχ όμαζ ας. ς α ώδ ςσ ώσ ς φθησαδ μα α"φ α μ ύ" ( ξ ηώ), απ α πααφ ώθ η ααμ σως α πθ θη ασδ π ςπασ ςσα ύ ς α η δ α ηση ηςφυσ ςυ ασ ας υς. π σης σ η αδ μ ς υπ π ημ ης δ αφ ςδ σ δυσης α άterzaghi (S ), όπυαυ ό α φ ό.λό ω ηςφύσης υ υπ δ άφυς, δ αδυ α ό αη φθ ύαδ α άα αδ μα α. π σης φθησαδ μα αύδα ςαπό ς ω σ ςc7-2, C7-5, C7-6 α C8-3 α φ αc7-6, α η σηχ ημ ώδ μώ. Ο μ ς ω ω σ ωδ ασ απα α μα αβως α Δ. Ό πυ ς ω ω σ ω πθ θη απσ άσ ξ υ βώ αμ ά υμμα. Ηφω αφ απ ύπωση ωπυ ω ός ωξ υ βω ω σ άξ α φω αφ ςδ α α ά ώ ησ ησ απαα μα αβως α Δ. 33

34 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Ω ΧΝ ΥΝΘΗ ΟΜ Ω Η ΩΝ Ο μ ς ω ω σ ωδ ασ απα α μα αβως α Δα σ χ α. ηθ ση ης φυ ας 7 σ ηπ υ ά ω ω σ ωc7-1 α C7-2 συ α ά α ύσ ς α υσ σχ σ ό θς, αφάως ώςαπ σαθ ωμ. Ομ σ ςδ ηςπ ό η ας π ώμα ς(rqd) α5% π πυ. ηθ ση ης φυ ας 7 σ ηπ υ ά ω ω σ ωc7-5 α C7-6 συ α ά α ύσ ς, υσ σχ σ ό θ ς α σχ σ ό θ ς, μ αως ώςαπσ αθ ωμ. Ομ σ ςδ ης π ό η αςπ ώμα ς(rqd) α3% π πυ.πάχ ς ωυπ μ ωπ ϊ ό ω απσάθ ωσηςφ ά 5.5 M. ηθ ση ης φυ ας 8 σ ηπ υ ά ω ω σ ωc8-2 α C8-3 συ α ά α ύσ ς α φθα μ ύσ ς, αφάως ώςαπσαθωμ. Ομ σςδ ηςπ ό η ας π ώμα ς(rqd) α4% π πυ. πάχ ς ωυπ μ ωπ ϊ ό ω απσάθ ωσηςφ ά 1.2 M. ηθ ση ης φυ ας 8 σ ηπ υ ά ω ω σ ω8-6, 8-7, 8-8 α8-9 σ υ α ά α παα ύσ ς α ύσ ς, υ ως ώςαπσαθωμ. η ώ ηση86 μ σςδ ηςπ ό η αςπ ώμα ς(rqd) α3% π πυ, ώσ ςυπό π ς ω σ ς ύσ ςπα υσ άζ α σμ φυπ μμα ύ δ άφυ ς. πάχ ς ω υπ μ ωπ ϊ ό ωαπσάθωσηςφ ά α8.2 π. ηθ ση ης φυ ας 9 συ α ά α ύσ ς α υσ σχ σ ό θς, μ αως ώς απσαθ ωμ. Ομ σςδ ηςπ ό η αςπ ώμα ς(rqd) α25% π πυ. πάχ ς ωυπ μ ωπ ϊ ό ωαπσάθωσ ηςφ ά α2. M. Ησ άθμη ωυπ ωυδ ά ωωςπ ς φυσ ό δαφςσ ςθ σ ς ω ω σ ω α α άφη συσ η μα ά α ά ηδ ά α ηςδ ά ησης άσ ηςαπόαυ ς α σ υ μ α άθπω π από η α ξ η ω ασ ώ α άθβάδυμ ά η ξ η ω ασ ώ. Μ ά π ας άθ ώ ησηςσ η π α πθ θη π ζ όμ,ησ άθμη ω υπ ωυδ ά ω όςαυ ςμ θη συσ ημα άμ αφά ηημ αμ χ ς ω ασ ώυπα θ υ. 34

35 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Π ΝΑΑ : ΑΘΜΗΥΠΟ ΩΝΥΔΑ ΩΝ Θ ΩΝ Ω Η ΩΝ Ω Η ΗC 7-1 ΗΜ ΟΜΗΝ Α ΒΑ ΘΟ Ω Η Η Ο ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ ΔΑ ΩΝ(M) Β ΑΔ Υ(M) 18/7/ /7/ ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC7-2 17/7/ /7/1999 Π Ω Β ΑΔΥ Ν/Α Β ΑΘΟ Ω Η Η Ο Β ΑΔΥ(M) ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ ΔΑ ΩΝ(M) Π Ω Β ΑΔ Υ Ν/Α Π Α Ω Η Η 2/7/ /7/ /7/ /7/ /7/1999 Ησ άθμη ωυπ ωυδ ά ωωςπ ς φυσ ό δαφςσ ςθ σ ς ω ω σ ω α α άφη συσ η μα ά α ά ηδ ά α ηςδ ά ησης άσ ηςαπόαυ ς α σ υ μ α άθπω π από η α ξ η ω ασ ώ α άθβάδυμ ά η ξ η ω ασ ώ. Μ ά π ας άθ ώ ησηςσ η π α πθ θη π ζ όμ,ησ άθμη ω υπ ωυδ ά ω όςαυ ςμ θη συσ ημα άμ αφά ηημ αμ χ ς ω ασ ώυπα θ υ. 35

36 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Π ΝΑΑ : ΑΘΜΗΥΠΟ ΩΝΥΔΑ ΩΝ Θ ΩΝ Ω Η ΩΝ Ω Η ΗC 7-1 ΗΜ ΟΜΗΝ Α ΒΑ ΘΟ Ω Η Η Ο Β ΑΔ Υ(M) 18/7/ /7/ ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC7-2 17/7/ /7/1999 ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ ΔΑ ΩΝ(M) Π Ω Β ΑΔΥ Ν/Α Β ΑΘΟ Ω Η Η Ο ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ ΔΑ ΩΝ(M) Β ΑΔΥ(M) Π Ω Β ΑΔ Υ Ν; Λ Π Α Ω Η Η 2/7/ /7/ /7/ /7/ /7/1999 Ησ άθμη ωυπ ωυδ ά ωωςπ ς φυσ ό δαφςσ ςθ σ ς ω ω σ ω α α άφη συσ η μα ά α ά ηδ ά α ηςδ ά ησης άσ ηςαπόαυ ς α σ υ μ α άθπω π από η α ξ η ω ασ ώ α άθβάδυμ ά η ξ η ω ασ ώ. Μ ά π ας άθ ώ ησηςσ η π α πθ θη π ζ όμ,ησ άθμη ω υπ ωυδ ά ω όςαυ ςμ θη συσ ημα άμ αφά ηημ αμ χ ς ω ασ ώυπα θ υ. 36

37 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Π ΝΑΑ : ΑΘΜΗΥΠΟ ΩΝΥΔΑ ΩΝ Θ ΩΝ Ω Η ΩΝ Ω Η ΗC7-1 ΗΜ ΟΜΗΝ Α Β ΑΘΟ Ω Η Η Ο Β ΑΔΥ(M) 18/7/ /7/ ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC7-2 ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ ΔΑ ΩΝ(M) Π Ω Β ΑΔΥ Ν/Α Β ΑΘΟ Ω Η Η Ο ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ ΔΑ ΩΝ(M) Β ΑΔΥ(M) Π Ω Β ΑΔ Υ Ν/Α /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC7-5 17/7/ /7/1999 Π Α Ω Η Η 6/7/1999 7/7/1999 8/7/1999 Β ΑΘΟ Ω Η Η Ο Β Α ΔΥ(M) ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ Δ Α ΩΝ(M) Π Ω Β ΑΔ Υ Ν/Α Π Α Ω Η Η 9/7/1999 1/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/1999 2/7/ /7/ /7/ /7/ /7/

38 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC7-6 Β ΑΘΟ Ω Η Η Ο Β Α ΔΥ(M) 5/7/1999 6/7/ ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ ΔΑ ΩΝ(M) Π Ω Ν/Α Β ΑΔ Υ Π Α Ω Η Η 8/7/1999 9/7/1999 1/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/1999 2/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC , Β ΑΘΟ Ω Η Η Ο ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ ΔΑ ΩΝ(M) Β ΑΔ Υ(M) Π Ω Β Α ΔΥ 13/7/ /7/ Ν/Α ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC8-3 12/7/ /7/ Β ΑΘΟ Ω Η Η Ο Β ΑΔ Υ(M) ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ ΔΑ ΩΝ(M) Π Ω Β Α ΔΥ Ν/Α Π Α Ω Η Η 14/7/ /7/ /7/1999 2/7/ /7/ /7/ /7/ /7/

39 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC8-6 Β ΑΘΟ Ω Η Η Ο Β Α ΔΥ(M) ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ Δ Α ΩΝ(M) Π Ω Β ΑΔ Υ Ν/Α /7/1999 8/7/ ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC8-7 1/7/ /7/1999 ΒΑΘΟ Ω Η Η Ο ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ ΔΑ ΩΝ ΒΑΔΥ( M) (M) ΠΩ Β ΑΔΥ 3.4 Ν/Α /7/ ΠΑ Ω Η Η 13/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC8-8 ΒΑΘΟ Ω Η Η Ο ΑΘΜΗΥΠΟ ΩΝΥΔΑΩΝ ΒΑΔΥ( M) ( M) ΠΩ Β ΑΔΥ 4. Ν/Α /7/1999 9/7/1999 1/7/1999 ΗΜ ΟΜΗΝ Α 9/7/1999 1/7/1999 ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC8-9 ΒΑΘΟ Ω Η Η Ο ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ ΔΑ ΩΝ ΒΑΔΥ( M) (σ ) ΠΩ ΒΑΔΥ 11.5 Ν/Α 2. Ω ΗΗC9-1 Β ΑΘΟ Ω Η ΗΟ ΑΘΜΗΥ ΠΟ ΩΝΥ ΔΑ ΩΝ Β ΑΔΥ( M) (M) ΠΩ Β ΑΔΥ 39

40 ΑΛΞΑΝΔ ΟΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 1/7/ Ν/Α 11/7/ /7/ ΠΑ Ω Η Η 13/7/ /7/ /7/ /7/1999 2/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC9-3 15/7/ /7/1999 ΒΑΘΟ Ω Η Η Ο ΑΘΜΗΥΠΟ ΩΝΥΔΑΩΝ ΒΑΔΥ( M) ( M) ΠΩ Β ΑΔΥ 6.2 Ν/Α ΗΜ ΟΜΗΝ Α Ω Η ΗC9-4 14/7/ ΒΑΘΟ Ω Η Η Ο ΑΘΜΗΥΠΟ ΩΝΥΔΑΩΝ( ) ΒΑΔΥ(m) ΠΩ ΒΑΔΥ 3.3 Ν/Α ΠΑ Ω Η Η 16/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/

41 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΑΠΟ Λ ΜΑ Α Α Η ΑΩΝΔΟ ΜΩΝ ααπ σμα α ωδ μώπσδ σμύπώδυς, πυ ό η ας α απ φη ό η αςβ αχ ωδώπυ ωδ α σ π α α2, ωδ μώ μ αξ ςθ ψηςβ αχ ωδώπυ ωσ π α α3 α ωδ μώση μ α ς φό σηςβαχ ωδώπυ ωσ π α α4. Π ΝΑΑ2: ΑΠΟ Λ ΜΑΑΔΟ ΜΩΝΠΟ Δ Ο ΜΟΥΠΥΝΟΗ Α, ΠΟΩΔΟΥΑ ΑΠΟΟΦΗ Ο ΗΑΒΑΧΩΔΩΝΠΥΗΝΩΝ Α/Α ΩΗΗ C7-1 C7-1 C7-1 C7-2 C7-2 C7-2 C7-2 C7-5 C7-5 C7-5 C7-6 C8-2 C8-2 C8-2 C8-2 C8-3 C8-3 C8-6 C9-1 C9-3 C9-3 C9-3 C9-3 C9-4 C9-4 ΒΑΘΟ ΦΑ Ν. ΑΠΟ ΟΦΗΒΑ Ο ΟΗ Α Υ AB 3 M T/M % ΠΟΩΔ Π ΑΦΗ PA % υσ σχ σ ό θς ύσ ς ύσ ς υσ σχ σ ό θς υσ σχ σ ό θς Απ ης ύσ ς υσ σχ σ ό θς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς υσ σχ σ ό θς ύσ ς ύσ ς ύσ ς

42 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Π ΝΑΑ3: ΑΠΟ Λ ΜΑΑΔΟ ΜΩΝΜΟΝΟΑΞΟΝ ΗΘΛ ΨΗ ΒΑΧΩΔΩΝΠΥΗΝΩΝ Α Ω Η Η Α ΑΜΟ ΒΑΘΟ Δ Η/ ΔΟ Μ ΟΥ ΥΨΟ D ΔΟ Μ ΟΥ Η ΑΝΟ Μ /σ Π ΦΟ Μ ΑΦΗ ΠΑΑΟ Ο ΜΟΦΩ Η ΧΗ ΟΑΥ Λ Α Η Ο Η Α D M MM MM σc KN % Μ3 Μα ς : π:-; ' υσ σχ σ ό θς ύσ ς , , I ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς η , ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς υσ σχ σ ό θς ύσ ς υσ σχ σ ό θς ύσ ς υσ σχ σ ό θς υσ σχ σ ό θς Απ ης ύσ ας ύσ ς ύσ ς ύσ ς

43 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ύσ ς ύσ ς Π ΝΑ Α4: ΑΠΟ Λ ΜΑ ΑΔΟ ΜΩΝ ΗΜ ΑΗΦΟ ΗΒΑΧΩΔΩΝΠΥ ΗΝΩΝ Α 7 Α ΑΜΟ ΩΗΗ ΒΑΘΟ Δ ΔΟ Μ ΟΥ ΥΨΟ ΥΠΟ ΔΟ Μ ΟΥ ΔΟ ΜΗ ΦΟ Ο Θ ΑΥ Η : D Η P Μ ΜΜ MM I, s(5) KΝ Μ A Μ A υσ σχ σ ό θ ς ύσ ς υσ σχ σ ό θ ς υσ σχ σ ό θ ς υσ σχ σ ό θ ς ύσ ς ύσ ς υσ σχ σ ό θ ς Απ η ς ύσ ς υσ σχ σ ό θ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς υσ σχ σ ό θ ς υσ σχ σ ό θ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς Η Αξ Δ αμ Αξ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Αξ Δ αμ Αξ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Αξ Αξ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Αξ Π ΑΦΗ

44 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Β Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Αξ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Αξ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ Δ αμ ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς Παα ύσ ς Παα ύσ ς υσ σχ σ ό θ ς υσ σχ σ ό θ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς όσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς ύσ ς υσ σχ σ ό θ ς ύσ ς Π ΝΑΑ6: ΑΠΟ Λ ΜΑΑΔΟ ΜΩΝΦΑ ΝΟΜΝΟΥΒΑΟΥΑ ΑΝΜΠΟΔ ΗΘΛ ΨΗ ώ- Δ μα Β άθ ς Φυσ η σ η υ ασ α Ο Δ η ς Δ - υδ α ό- Δ - δ ό Β α θμ ό ς Υ ό Ξ η ό π α σ - χ ό μ χ ό μ β ά ς - φα. φα. π α αμ ό - η α ς ό η ας απ ό Ν 4 ό ω σ μ ύ β ά ς β ά ς φωσ η Ν 2 Α χ w υ. Ο, 5, Υ Υ «m % % % % % t/m3 % 1 (/π / η' % Η 1 α / π C Η C C , C C

45 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 4.7Λ ΥΟΠ Α ΟΥΛΟΥΑ. ΗΑ Α 4 ά Η ω χ υ απυ σ η σ ηπ χ α ασ υς ης σ α ας 4 ωσ αθ π ησ ηςπα ώσ μ υ ηςσα αςσ μμαλ υ όπ α υ ύα(μμα5.2,5.3) χ υς ξ ςσ πύς : 1. ηδ απ σ ωση ηςσ ωμα αφ ας υ δάφυς 2. ηδ απ σ ωση ηςύπαξ ηςμηυπ ω ώ α π σδ σμό η ς σ άθμης υς, α 3. π σδ σμό ωφυσ ώ αμηχ α ώπααμ ω ω δαφ ώ σ ώσ ω, σ ςθ σ ς α ασ υς ω ω. Ο ω χ ς ασ ςυπα θ υπ αβα η ση ώ(8) υ η ώδ μα ηπ ώ ω σ ω. ασ χ α ω ω σ ω, θ σ ς, συ α μ ςχ,υ,ζ, π υψα μ άαπό π όπυμ σ ςαπό π αφ όσυ υ υ ως μ η υ υ α δ ασ παα ά ωπ α α. Π ΝΑΑ1 Ο Χ Α Ω Η ΩΝ υ α μ ς α /α μα ση ώ ησ ης ΒL- 3 Βά θ ς ώ η σ ης(μ ) Χ 12, 1. Υ 18.98, 889 ΒL-5 73, , ,. Ζ , ,272 42, 99 35,8 ΒL , ,

46 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ. 5 5, 4,3 ΒL ,. 464 ΒL-8 75,5 5, ,. 879 ΒL- 1 3,2 4,2 ΒL , , , ,. 15 1, , ,. 23 6, , ,. BL , ,58 439, 91

47 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ α χ ώμα α ω ω σ ω π δύθη αμχ α υβδ σω α( η σ π σ ω ωση ), μ χ βάθςώσ α ξ ασ φα ζ αηπ ηςδ ά ησηςαπό ς π υ ς α απ ώσ ς υδ άφ υς, αθώς αη ψη αςπ ό η αςδ μά ω. (α β άθη α δ άμ ωσω η ώσ ωφα ασ ς ω ς μ ς υ παα μα ς ) Δ μ α η ψ α α ά η σ η ω ω σ ω συ χ ςδ μα ηψ α,πυπ άμβα : ) Λψηα πσωπ υ ώδ μά ωσ δαφ ύςσχ ημα σμύς, μ δ μα π ςαπ ύ χ ώμα ς, δ αμ ω11 χ. α 86 χ., χ ησ μπ ώ ας, η μ θ δ υφα μύ. ) Λψηα πσωπ υ ώδ μά ωμδ μα π ηδ π ύ χ ώμα ς α η χ σηαδαμά ηςσ φά ης(δ αμα ώ α), δ αμ υ 11 χ. α 86 χ. ) Λψηδ μά ωμ ηχ σηδ α ύδ μα π η ύπυ 63 αδαμά ης σ φά ης(δ αμα ώ α) δ αμ υ 11 χ. ) Λψηα π σωπ υ ώδ μά ωμ ηχ σηδ α ύδ μα π ηα ά η σ η ωδ μώπό υπηςδ σδυσης(s...) Ό α απααπά ωδ μα α πθ θη αμ ησ ά ψης, σ δ άξ ύ α βώ α, α ά η α π σημασμ α. ησυ χ α από υς π β π ς, π δ μά ω α ση ασ η α ώδ μώ ααυ άμ αφ θη ασ ασ ης α ας. 47

48 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ π όπ υδ μ ς α ά ηδ ά ξ η ω ω σ ω( ) Δ μ ςπ ό υπ ηςδ σ δ υσ ης ς ω σ ς, όπυσυ α θη α δ αφ σχ η μα σμ, ασύ μφω αμ ςδ η ς ης π β ψη ς, σ η αδ μ ςπό υπηςδ σδυση ς(s...) α ά3μ.βάθυς. α απ σμα α ωδ μώαυ ώ, πα υσ άζ ασ ς δαφ χ ς μ ς ω ω σ ωπυπ αμβά α σ πα ά η μα υ ύχ υς. ( ) Δ μ ςυδ π α ό η ας ς ω σ ςbl-7, ΒL-8, ΒL-1, ΒL-15 α ΒL-17, σ η αδ μ ς υδ π α ό η ας, σύμφω αμ ςδη ς ης π β ψη ς. υς δαφ ύςσ χ ημα σ μύς σ η αδ μ ς α χ όμ υφ υ(μaag) σ αθ ύφ υ(lefranc) α ά3μ.βάθυς ώ ησης. υςβ αχ ώδ ςσχ ημα σμύς ω ω σ ωβl-7, ΒL-1 α ΒL-15 σ η α δ μ ς σπ σ ως(lungeon) μ5μ. σπ ζ όμ μμα, όπυαυ ό αδ υ α ό.ο β αθμ δ ς α5 μα ό α α α ό αβ μα απ σης ATM, ό πυαυ ό α δ υ α ό, ό ω ωπ ύμ ά ωαπω ώ ύπυπα υσ άσ η α. α ησ υσ η μα πα α ύθηση ηςσ άθμης ωυπό ω ώμ ά ς ω ω σ ω, πθ θη αμ α άπ ζ όμ ααπ ύσ ω α, δ αμ υ1,5". Από συ όμ ς υσω α, α μμα αδ ά η. ασυ μ αδ ά η α μμα α ωπ ζ μ ωπαυσ άζ ασ ς μ ς ω ω σ ωσ Πα ά η μα. ησυ χ αηππ ηώθη μχ α από βάθς υ1,μ.ως ς άθ ώ ησης. ά μα ηςπς(πά ωαπό 1,μ)σ α π θη μ σ μ αμα α πθ θη μ α ό απά. ααπ σμα α ωμ σ ω ωπ ζ μ ωπα υσ άζ ασ πόμ η παά αφ. 48

49 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 2.2. ασ η α ςδ μ ς Ο σθ σ ς ασ η α ςδ μ ςπ άμ βα α ς ξ ς ασ ς : α ά αξ ης(σ δαφ ύςσχ ημα σμύς ) μ α ά υση μ α ά υσημυδόμ Πσδ σμόςο ωatterberg Πώδ ς απυ ό η α Πσδ σμύφυσ ώχ αα η σ ώ Φυσ υ ασ α Φα όμ βάς δ όβάς Π σδ σμύμηχ α ώχ αα η σ ώσβαχ ώδηδ μα α Μ αξ θ ψη,μμ ηση α η μ α φό ση(point Load Test) Θ ψη α ά α(brazilian Test) Δ μδ ά μησηςσασυ χ ς Απ φη ό η α Π σδ σμύμηχ α ώχ αα η σ ώσ δαφ άδ μα α Α μπόδ σ ηθ ψη αξ δ μcu αξ δ μuu Δ μάμ σηςδ ά μη σηςuu Δ μάμ σηςδ ά μη σηςcυ Δ μδ ά μησηςcd Ου ςα α ύσ ς 49

50 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 5. Δ ΑΑΜΜΑΑΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝ ΑΗ ΑΩΝΔΟ ΜΩΝΑΑΠΩΜΑ 5

51 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΜΗΩΟ ΥΝΑΥΠΔΑΦΟΥ ΑΞ ΝΟΜΗ ΗΒΑΧΟΜΑΖ ΑΑΔ Α ΑΜΜΑΑ ΥΝΟΧΗc ΩΝ Α ΒΗΦ 51

52 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗΥΧ ΗC - ΦΑΒΟΛ ΘΟΥ 43,5 ΩΝ Α ΒΗ Φ (o) 43 42, ,5 41 4,5 y = -152,63x + 48,45 4,1,2,3,4,5,6 ΥΝΟΧΗ C (M Pa) Πααησ ς: Απόησυσχ σηηςσυχςc μηω α βςφυ ασβσό θυσυμπα υμπως ααύξησηηςσυχςc, ηω α βςφυασβσό θυμ ώα. *Λ αδ μαα, πόααξ όπ σαπσμα. 52

53 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗΥΧ ΗC - Φ ΛΑΥΠΟΠΑ 45 y = 311,44x - 6,6641 ΩΝ Α ΒΗ Φ (o) ,2,4,6,8,1,12,14,16,18 ΥΝΟΧΗ C (MPa) Πααησ ς: ησυσχ σησυχςc ω ας βςφυαυππαύς πααηύμπως ααύξ ησηηςσυχςc, χυμαύξησηηςω ας βςφ. * Λ αδ μαα, πόααξ όπ σαπ σμα. 53

54 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗΥΧ ΗC - Φ ΜΑΜΑΟ 5 ΩΝ Α ΒΗ Φ (o) y = -51,443x + 47, ,1,2,3,4,5,6,7 ΥΝΟΧΗC (MPa) Πααησ ς: ησυσχ σηηςσυχςc ω ας βςφυμαμάυ πααηύμπως ααύξ ησηηςσυχςc, χυμμ ωσηηςω ας βςυυ ύ. 54

55 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗΥΧ ΗC - Φ Α ΛΟ 4 ΩΝ Α ΒΗ Φ (o) y = -1,49x + 22,79 1 5,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ΥΝΟΧΗ C (MPa) Πααησ ς: δώ πααηύμπως ααύξ ησηηςσυχςc, υυ ύ, χυμ μ ωσηηςω ας βς. Υπάχυμσ ςcu, αάαuu, πόπηάζ ασυσχ σμός. 55

56 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗΥΧ ΗC - Φ ΝΥ ΟΧ ΟΛ ΘΟ 42,35 ΩΝ Α ΒΗ Φ (o) 42,3 y = 1,949x + 41,81 42,25 42,2 42,15 42,1 42, ,95,5,1,15,2,25,3,35,4,45,5 ΥΝΟΧΗC (MPa) Πααησ ς: υσ σχ σό θπααηύμπως ααύξ ησηηςσυχςc, χυμαύξ ησηηςω ας βς. Δχυμπαδ μαα, πόμάηηπ θαόηασφάμας. 56

57 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗΥΧ Η C - Φ ΝΥ Ο 42 ΩΝ Α ΒΗ Φ (o) y = -22,461x + 41, ,2,4,6,8,1,12,14,16 ΥΝΟΧΗC (MPa) Πααησ ς: ύσ πυ χυμπάδ μαααμπύμαβάυμ ασφασυμπάσμαα, πααηύμπως ααύξ ησηηςσυχςc, χυμμ ωσηηςω ας βςφ. 57

58 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗΥΧ ΗC - Φ ΟΘΟΝΥ Ο 5 y = 78,425x + 28,976 ΩΝ Α ΒΗ Φ (o) ,5,1,15,2,25 ΥΝΟΧΗC (MPa) Πααησ ς: θύσ πααηύμπωςαάσυσχ σμόσυχςc ω ας βςφ, χυμ ααύξησηηςσυχς,αύξ ησηηςω ας βςυυ ύ. 58

59 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗΥΧ ΗC - Φ ΑΝ Η 6 ΩΝ Α ΒΗ Φ (o) 5 y = 16,712x + 33, ,5,1,15,2,25,3,35 ΥΝΟΧΗC (MPa) Πααησ ς: αα ηπααηύμαχ άπωςχυμπά αδ μάω ασξ ασφα ζ υμθάσυμπάσμαα. αάσυσχ σμόσυχςc ω ας βςφπααηύμπως α αύξ ησηηςσυχςc χυμααφάαύξησηηςω ας βςφ. 59

60 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗΥΧ ΗC - Φ Μ ΜΑΑΜΜΟΥ 45 ΩΝ Α ΒΗ Φ (o) 4 35 y = -184,93x ,1,2,3,4,5,6,7,8 ΥΝΟΧΗC (MPa) Πααησ ς: αμ μαάμμυδμπύμαβάυμασφασυμπάσμαα όω ψηςπά αςδ μάωααμ ύςμ μάω( υσ αχά ςμάμμαφυ άχα α). Πααηύμπως ααύξ ησηηςσυχςc, χυμμ ωσηηςω ας βςφ. 6

61 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Ν Α ΥΜΠ Α ΜΑΑ: απ σσό α δηπ ωμά ωπαα ησαμό δ χ αμ πά αδ δμ ω. Αυόσυ βηδ ό αδ άφ υςό υς ωό ης α αςοδύ απως δ ααπα α η ςπ ςδ μ ςάμ σηςδ ά μησης. Π ςμ σ ς δαμμόσ υς υσ υς α συ ς α ς, ά πυμαςδ χ ό μας δ αφ υ δ α αμηχ α ς δ ό η ς ωσυ μ ωπ ωμά ω ό πα υσ άζ απ ύπ α άσηπ χ υβ μ υ ασυ μ α π ώμα α. α ά ησυσχ σησυ χ ςc ω ας βςφπααη σαμπωςσ απ σσό α π ώμα α ααύξ ηση ηςσυ χςc, χαμμ ωσηης ω ας βςφ. 61

62 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΜΗΩΟ ΥΝΑΥΠΔΑΦΟΥ ΑΞ ΝΟΜΗΗΒΑΧΟΜΑΖ ΑΑΑ ΔΟΠΩΜΑΟΑ Δ Α ΑΜΜΑΑ(βάθυςd Υύφα όμ υβάυςw ) 62

63 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ ΗΒΑΘΟΥ(d - w ) Α ΛΟ 2,25 2,2 w (Gr/cm3) 2,15 2,1 2,5 2 1,95 1,9 y = -,193x + 3,5136 1, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: συσχ σμόβάθυς υύφα όμυβάυςπααηύμπως μαύξ ησηυβάθυς,χυμαμ ωσηυφα όμυβάυς. 63

64 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - w ) Μ ΜΑΑΜΜΟΥ 2,5 w (Gr/cm3) 2 y = -,8x + 3,17 1,5 1, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: μ μαάμμυπααηύμπως ααύξησηυβάθυςω δ μάωχυμμ ωσηυυύφα όμυβάυς. 64 2

65 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Ν Α ΥΜΠ Α ΜΑΑ: α ά ησυσχ ση υβ άθ υςd μ υ όφα ό μ βά ς w, άπαα ησαμ πωςμ ηαύξ ηση υβάθυς υ όφα όμ βά ς ωυ ώμαςμ ώ α. ά, α ά π δ συμβαδ ζ μ ης ώσ ςμας α η συμπ φ ά ω π ωμά ω, α σ μ α ύ αβάθη π α ύυψη ό ςπ σ ς, πό σσχ ση μ α π φα α άυ άθαπ π απαυσ άζ υυψη ό φα ό μ βά ς, ά ό μωςπυδ παα η ύμ. Αυ όφ ασ ημ πσό η αδ μά ω ασ η άσ απ θα ό η ασ α σ ύ άθυς. 65

66 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΜΗΩΟ ΥΝΑΥΠΔΑΦΟΥ ΑΞ ΝΟΜΗΗΒΑΧΟΜΑΖ ΑΑΑ ΔΟΠΩΜΑΟΑ Δ Α ΑΜΜΑΑ(βάθυςd ξ ηύφα όμ υβάυςd ) 66

67 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - d ) Α ΛΟ 2,5 d (Gr/cm3) 2 y = -,1533x + 3,88 1,5 1, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: ηά πααηύμπωςμηαύξ ησηυβάθυςω δ μάωχυμμ ωσηυξηύφα όμ υβάυς

68 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΜΗΩΟ ΥΝΑΥΠΔΑΦΟΥ ΑΞ ΝΟΜΗΗΒΑΧΟΜΑΖ ΑΑΑ ΔΟΠΩΜΑΟΑ Δ Α ΑΜΜΑΑ(βάθυςd δ ύβάυςgs ) 68

69 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - Gs ) Α ΛΟ 2,66 2,65 2,64 Gs (Gr /cm3) 2,63 2,62 y = -,14x + 2,6357 2,61 2,6 2,59 2,58 2,57 2, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: αδ μααηςα υπααηύμπως ααύξ ησηυβάθυς χυμμ ωσηυ δ ύβάυς. αδ μααδ απαααπσμαδ ααξ όπ σ. Υπχαδ μαασπ ημααμησπ ημα, άααπά ααξ όπ σαπσμα

70 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η (ΒΑΘΟΥd - Gs ) Μ ΜΑΑΜΜΟΥ 2,55 y =,463x + 1,6413 2,5 Gs (Gr/cm3) 2,45 2,4 2,35 2,3 2,25 2,2 2,15 2, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: δώ πααηύμπως ααύξ ησηυβάθυςχυμαύξ ησηυ δ ύβάυςυυ ύ. Μη παδδμα, άαααξ όπ σημ ηση. Δυπάχμ αωδ μάω,άαααξ όπ σημηση

71 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΜΗΩΟ ΥΝΑΥΠΔΑΦΟΥ ΑΞ ΝΟΜΗΗΒΑΧΟΜΑΖ ΑΑΑ ΔΟΠΩΜΑΟΑ Δ Α ΑΜΜΑ Α(βάθυςd βαθμύ σμύsr ) 71

72 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - Sr ) Α ΛΟ 12 y = 2,7143x + 52,571 1 Sr (%) ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: ηά πααηύμπωςχυμαύξ ησηυβαθμύσμύ αάαμβάθς

73 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η (ΒΑΘΟΥd - Sr ) Μ ΜΑΑΜΜΟΥ 12 y = 12,168x - 131,18 1 Sr (%) ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: αδύδ μααυμ μαςάμμυχυμαύξησηυβαθμύ σμύ, ααύξ ησηυβάθυς

74 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΜΗΩΟ ΥΝΑΥΠΔΑΦΟΥ ΑΞ ΝΟΜΗΗΒΑΧΟΜΑΖ ΑΑΑ ΔΟΠΩΜΑΟΑ Δ Α ΑΜΜΑΑ(βάθυςd ημ αςφό σηςis ) 74

75 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - s ) ΑΝ Η ΗΜ ΑΗΦΟ Η s (MPa) 4 3,5 3 2,5 y =,31x + 1, ,5 1, ΒΑΘΟd (m)

76 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΜΗΩΟ ΥΝΑΥΠΔΑΦΟΥ ΑΞ ΝΟΜΗΗΒΑΧΟΜΑΖ ΑΑΑ ΔΟΠΩΜΑΟΑ Δ Α ΑΜΜΑΑ(βάθυςd Δ ηπ ό η αςβαχμάζ ας RQD ) 76

77 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - RQD ) ΛΑΥΠΟΠΑ 8 y =,9513x - 31,186 7 RQD (%) ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: δώ πααηύμπως ααύξ ησηυβάθυςχυμαύξ ησηυδ η π όηαςβαχμάζ αςrqd. 77

78 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - RQD ) ΜΑΜΑΟ RQD (%) y = -1,9512x + 122, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: αμάμαπααηύμπως ααύξ ησηυβάθυς χυμμ ωση υδ ηπ όηαςβαχμάζαςrqd. αμό ςδύδ μααδπαύ αασφασυμπάσμαα. 78

79 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - RQD ) ΝΥ ΟΧ ΟΛ ΘΟ RQD (%) y = -3,3333x ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: δώ βπυμπως ααύξ ησηυβάθυς χυμμ ωσηυrqd. αδύδ μααδ παύ αασφασυμπάσμαα

80 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - RQD ) ΝΥ Ο 8 y =,1769x + 42,689 7 RQD (%) ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: α ύσ πααηύμπως ααύξ ησηυβάθυςχυμαύξ ηση υδ ηπ όηαςβαχμάζαςrqd. 8

81 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - RQD ) ΟΘΟΝΥ Ο 9 y = RQD (%) ,5 3 3, , , , ,5 ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: αθύσ πααηύμπωςη μυrqd μσαθ συασυβάθυς. 81

82 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Ν Α ΥΜΠ Α ΜΑΑ: α π φα α άδ μα ασυ θως α δαφ άαπσ αθ ωμ α-ξ δωμ α α, ό ω ης α από ησηςαπό ς α ςσυ θ ς. Αυ ό χ ωςαπ σμα α σ υ μ αδ μα α α χ υχ αμη όδ ηπ ό η αςβαχ μάζ αςrqd. Όσ αυξ ά α βάθ ςσυ α άμσυ χ ώςπ υ ςβ άχ υς. ςπ π ώσ ςπ υ χ αμ πα δ μα α,όπωςσ ύσ,παα ησαμπως αυ ός ός α ό ας σχ ύ. Δυσ υχ ώςσπ ςπ π ώσ ςδ χ αμπ ά δ δμ α α δ μπ σαμ αβ ά υμασφααπ σμα α. 82

83 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΜΗΩΟ ΥΝΑΥΠΔΑΦΟΥ ΑΞ ΝΟΜΗ ΗΒΑΧΟΜΑΖΑΑΑΠΩΜΑΑ Δ Α ΑΜΜΑΑ(βάθυςd συ χ ςc ) 83

84 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - ΥΝΟΧΗC ) ΑΒΟΛ ΘΟ,6 y =,38x -,381,5 C (Mpa),4,3,2, ΒΑΘΟd (m) 3 Πααησ ς: Πααηύμπωςμαύξ ησηυβάθυςχυμαύξ ησηηςσυχς. αδύδ μααδ παύ αασφασυμπάσμαα. 84

85 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - ΥΝΟΧΗC ) ΛΑΥΠΟΠΑ,18 y =,4x +,168,16,14 C (Mpa),12,1,8,6,4, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: ααυππαςπααηύμπωςμαύξ ησηυβάθυςχυμα αύξ ησηηςσυχςυ ζ μας. 85

86 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - ΥΝΟΧΗC ) ΜΑΜΑΟ,7 y =,15x -,196,6 C (Mpa),5,4,3,2, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: αμάμαπααηύμπωςμηαύξ ησηυβάθυςω δ μάω,χυμααύξ ησηηςσυχςυπώμας. 86 6

87 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - ΥΝΟΧΗC ) Α ΛΟ,9,8,7 C (Mpa),6,5 y = 2E-5x +,339,4,3,2, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: Μηαύξ ησηυβάθυςησυχαυξ άαάχ σασηά. Ημάηαπό σηωαπσμάωσυχςσηά αφύ ςδ αφ ςμθόδυςάμ σηςδ άμησης(cu, UU). 87

88 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - ΥΝΟΧΗC ) ΝΥ ΟΧ ΟΛ ΘΟ,5 y =,46x -,53,45,4 C (Mpa),35,3,25,2,15,1, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: Ησυχαυξάααα άμβάθς. αμό ςδύδ μααδπαύ αασφααπ σμαα

89 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Ν Α ΥΜΠΑ ΜΑΑ: ησυσχ σηβάθυςd συ χ ςc, παα ησαμπωςσό ς ςπ π ώσ ς, α όμα α σόσ ςδ χ αμπ άδ δ μ α, αθώςαυξ ά α β άθ ς, πά ααυ ξ ά αη σ υ χ c ω ωυ ώ. Αυ όπφα ώς φ ασ ςυψη ό ςπ σ ς α σ υψη ό RQD. 89

90 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΜΗΩΟ ΥΝΑΥΠΔΑΦΟΥ ΑΞ ΝΟΜΗ ΗΒΑΧΟΜΑΖΑΑΑΠΩΜΑΑ Δ Α ΑΜΜΑΑ(βάθυςd ω ας βςφ) 9

91 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - ΩΝ Α ΒΗΦ ) ΑΒΟΛ ΘΟ 43,5 43 Φ () 42, ,5 41 y = -,58x + 54,22 4, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: δώ βπυμπως ααύξ ησηυβάθυς χυμμ ωσηηςω ας βς. Μδύμσ ςδμπύμαβάυμασφασυμπάσμαα. 91 3

92 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - ΩΝ Α ΒΗΦ ) ΛΑΥΠΟΠΑ 45 y =,914x + 29, Φ () ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: Ηω α βςυαυππαύς,αυξάα ααύξ ησηυβάθυς. 92

93 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - ΩΝ Α ΒΗΦ ) ΜΑΜΑΟ Φ () y = -,7922x + 57, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: Ηω α βςυμαμάυμ ώα ααύξ ησηυβάθυςω δ μάω. 93 6

94 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - ΩΝ Α ΒΗΦ ) Α ΛΟ 4 y =,7257x + 4, Φ () ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: ηά χυμαύξ ησηηςω ας βςυυ ύαθώς αυξ άαβάθςωδ μάω. 94 5

95 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - ΩΝ Α ΒΗΦ ) ΝΥ ΟΧ ΟΛ ΘΟ 42,35 y =,5x + 41,25 42,3 42,25 Φ () 42,2 42,15 42,1 42, , ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: υσ σχ σό θχυμαύξ ησηηςω ας βςφ ααύξ ηση υβάθυςd υδ μας. 95

96 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ Ν Α ΥΜΠ Α ΜΑΑ: α ά ησυσχ σηβάθυςd ω ας β ςφ ω ωυ ώπαα ησαμπως α αύξ ηση υβ άθ υς, χ υ μ ααύξ ηση η ς ω ας βςφ. Πφα ώς απ συ άυ ά, π υβ σ α σμ αύ αβάθηπα υσ άζ υ μ α ύ ς ω ς βςφ. 96

97 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΜΠΑ ΜΑΑΔ Α ΑΜΜΑΩΝΥ Χ ΗΑΑ ΠΩΜΑ: άπαα ησαμ α ά ςδ άφ ςσυσχ σ ς ω ωυ ώ, μ α η π ησ η α ά δ ςπ ώμα ς, πωςόσαυξ ά α βάθς πύβ σ α δ μα υ ωυ ύ, όσαυξ ά αηπ ό η α υπ ώμα ς. Αυ ό συμπ α υμαπό α δ α άμμα ασυσ χ σηςβάθυςd μ RQD, ησυ χ c, η ω α βςφ. 97

98 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ 6. Δ Α ΑΜΜΑΑ Υ Χ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝ Α Η ΑΩΝΔΟ ΜΩΝΑΑ ΩΗΗ 98

99 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΜΗΩΟ ΥΝΑΥΠΔΑΦΟΥ ΑΞ ΝΟΜΗΗΒΑΧΟΜΑΖΑΑΑΠ ΟΧ ΩΗ ΩΝ ΑΔ Α ΑΜΜΑΑ(βάθυςd υύφα όμ υβάυς w) 99

100 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - w ) ΜΗΜΑ5.1 (ΠΟΛΥΜΥΛΟΛΥΟΠΑ) " Α" 1,95 1,9 w (gr /cm3) 1,85 1,8 1,75 1,7 y = -,5x + 2,6 1,65 1, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: αθώςαυξάαβάθςωδ μάωχυμμ ωσηυυύ φα όμυβάυς. 1 2

101 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΥΧ Η(ΒΑΘΟΥd - w ) ΜΗΜΑ5.2 1)Π ΧΩΜΑ-ΟΥΜΑ 2)Π ΧΩΜΑ"ΩΑ ΗΠ" 2,35 2,3 w (gr/cm3) 2,25 2,2 2,15 2,1 2,5 2 y = -,923x + 3,3192 1,95 1, ΒΑΘΟd (m) Πααησ ς: δώ πααηύμπως ααύξ ησηυβάθυςχυμμ ωσηυυύ φα όμυβάυς. 11

102 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ, ΜΗΩΟ ΥΝΑΥΠΔΑΦΟΥ ΑΞ ΝΟΜΗΗΒΑΧΟΜΑΖΑΑΑΠ ΟΧ ΩΗ ΩΝ ΑΔ Α ΑΜΜΑΑΥΝΟΧΗc ΩΝ Α ΒΗΦ 12

103 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗΥΧ ΗC - Φ ΜΗΜΑ5.1 (ΠΟΛΥΜΥΛΟΛΥΟΠΑ) " Α" 5 y = -11,252x + 39,144 ΩΝ Α ΒΗ Φ (o) ,2,4,6,8,1,12,14,16,18 ΥΝΟΧΗC (MPa) Πααησ ς: αυηπ χπααηύμπως ααύξ ησηηςσυχςω πωμάωχυμ αφάμ ωσηηςω ας βς. 13

104 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗΥΧ ΗC - Φ ΜΗΜΑΠΟΛΥΜΥΛΟΒΟ Α) ΥΠΟΜΗΜΑ:(ΒΟ Α-ΛΥΟΠΑ) (5.2) " Α" ΩΝ Α ΒΗ Φ (o) 6 y = 26,744x + 33, ,5,1,15,2,25,3,35 ΥΝΟΧΗC (MPa) Πααησ ς: αυηπ χπααηύμπως ααύξ ησηηςσυχςχυμ αύξ ησηηςω ας βς. 14

105 ΑΛ ΞΑΝΔ Ο ΧΝΟΛΟΝ ΟΠΑ ΔΥ Ο ΜΑΘ ΑΛΟΝ Η ΜΗΜΑΠΟΛ ΩΝ ΟΜΗ ΥΧ ΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗΔ ΑΜΗΗΔ ΜΑΩΝΩΥΛ ΩΝΘ ΗΝΑ ΑΟΔΟΥ ΔΟ ΜΗΔ ΑΜΗΗΥΧ ΗC - Φ ΜΗΜΑ(5.2) 1) Π ΧΩΜΑΟΥΜΑ2)Π ΧΩΜΑ "ΩΑ ΗΠ" 45 ΩΝ Α ΒΗ Φ (o) y = -288,51x + 25, ,1,2,3,4,5,6,7,8 ΥΝΟΧΗC (MPa) Πααησ ς: αυηπ χχυμμ ωσηηςω ας βς ααύξ ησηης συχς. 15