ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό έλεγχο σε διαγωνισμούς και συμβάσεις που υλοποιούνται από τους φορείς είτε με τη διαδικασία της εξουσιοδότησης είτε με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης, διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι τεχνικές προδιαγραφές υπολείπονται επικαιροποίησης αναφορικά με τα ακόλουθα: 1) Απαιτήσεις ποιότητας στις τεχνικές προδιαγραφές: Δεν ορίζονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες που προδιαγράφουν την απαιτούμενη ποιότητα του είδους ή της υπηρεσίας. 2) Όρια ανοχής: Δεν ορίζονται όρια ανοχής για τις ονομαστικές τιμές των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών του είδους. 3) Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των υπό παράδοση προϊόντων με τις τεχνικές προδιαγραφές - Μέθοδοι και Εργαστήρια ελέγχου: Απουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμόρφωσης, οι προβλεπόμενες μέθοδοι ελέγχου και τα σχετικά πρότυπα 1 για τον μακροσκοπικό και εργαστηριακό έλεγχο του είδους. Επίσης σε περιπτώσεις που ορίζονται μέθοδοι ελέγχου, αυτές δεν είναι επικαιροποιημένες σύμφωνα με τις νεότερες εκδόσεις ή δεν υπάρχει ορθή αναφορά σύμφωνα με εθνικό πρότυπο 2 το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου 3 (ΕΝ), ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση 4, κοινή τεχνική προδιαγραφή 5, διεθνές 2 Εθνικό πρότυπο: Πρότυπο εγκεκριμένο από εθνικό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. 3 Ευρωπαϊκό πρότυπο: Πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI). 4 Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση: Η ευνοϊκή τεχνική αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων κατασκευής, με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος μέλος. 5 Κοινή τεχνική προδιαγραφή: Η τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2 πρότυπο 6 ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς 7 που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης ή τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ. 4) Πιστοποιητικά Ποιότητας, ή συμμόρφωσης με τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς: Σε πολλές περιπτώσεις που τα είδη υπάγονται στις οδηγίες νέας προσέγγισης και στα είδη που πρέπει να φέρουν σήμανση CE ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας και συμμόρφωσης (REACH) ή περιβαλλοντικής διαχείρισης ή ενεργειακής απόδοσης ή πράσινων κριτηρίων κ.λ.π. δεν ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που πρέπει να προσκομίσει ο υποψήφιος προμηθευτής, προκειμένου να τεκμηριώνεται η σχετική συμμόρφωση. 5) Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) Η εξάλειψη των ανωτέρω προβλημάτων θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, στην αναβάθμιση της ποιότητας των προμηθευομένων ειδών, στην μείωση του κόστους και του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και στην ομαλή εκτέλεση των συμβάσεων. Οι φορείς πρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην αναμόρφωση και προσαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών με τρόπο ώστε αυτές να συμβαδίζουν τις κοινοτικές και εθνικές οδηγίες, κανονισμούς και πρότυπα, με τις τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας. 2 Απαιτήσεις ποιότητας στις τεχνικές προδιαγραφές 2.1 Γενικές απαιτήσεις Όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων, ως τεχνικές προδιαγραφές νοούνται όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης τον σχεδιασμό για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την καταλληλότητα, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, καθώς και διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής. Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες σχεδιασμού και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών 6 Διεθνές πρότυπο: Πρότυπο εγκεκριμένο από διεθνή οργανισμό τυποποίησης (ISO, IEC, ITU) που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού. 7 Τεχνικό πλαίσιο αναφοράς: Κάθε προϊόν το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των επισήμων προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς. 2

3 διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα, καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά* Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, ως τεχνική προδιαγραφή ορίζεται η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες), και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεων του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Κάθε προδιαγραφή περιλαμβάνει απαιτήσεις που πρέπει να εναρμονίζονται με τις πραγματικές ανάγκες του χρήστη. Σημαντικές παράμετροι στην καταγραφή των απαιτήσεων αυτών είναι: Οι απαιτήσεις της νομοθεσίας. Οι αποδεκτές διαστάσεις ή και το βάρος του προϊόντος. Το εύρος των συνθηκών περιβάλλοντος στο οποίο το προϊόν πρέπει να πληροί την προδιαγραφή. Σε περίπτωση που είναι αποδεκτή μειωμένη επίδοση του προϊόντος σε ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία ή άλλη συνθήκη περιβάλλοντος, αυτό πρέπει να δηλώνεται στην προδιαγραφή. Οι συνθήκες λειτουργίας υπό τις οποίες ενδεχομένως είναι αποδεκτή μείωση της επίδοσης του προϊόντος. Η ικανοποίηση ουσιωδών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας. Οι λειτουργικές απαιτήσεις. Η διάρκεια ζωής, η απαίτηση προγραμματισμένης συντήρησης, ρυθμίσεων ή βαθμονόμησης. Η διατύπωση όλων των απαιτήσεων πρέπει να είναι σαφής και κατανοητή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θα πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών και μη υποχρεωτικών απαιτήσεων. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει το πως η ίδια απαίτηση μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα και να παραπέμπει σε διαφορετικά προϊόντα: 1. Η συσκευή πρέπει να (υποχρέωση) έχει ενδεικτική λυχνία (ασαφής προσδιορισμός). 2. Η συσκευή θα πρέπει να (μη υποχρέωση) έχει ενδεικτική λυχνία τύπου LED (ελλειπής προσδιορισμός διότι το χρώμα και το μέγεθος της λυχνίας δεν προσδιορίζονται). 3. Η συσκευή πρέπει να έχει ενδεικτική λυχνία που πρέπει να είναι τύπου LED πράσινου χρώματος και διαμέτρου 4 mm όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση λειτουργίας (σαφής προσδιορισμός). Επισημαίνεται ότι μία προδιαγραφή που υπερεκτιμά τις ανάγκες του φορέα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος κατασκευής και συντήρησης του προϊόντος ή σε περίπτωση που απεικονίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένου προϊόντος, 3

4 συνεπάγεται τον αποκλεισμό άλλων προϊόντων ισοδύναμων ως προς την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών. Η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών πρέπει να ακολουθεί την εξής σειρά: Εφαρμογή της εναρμονισμένης ενωσιακής νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επισημαίνονται από τον συντάκτη των προδιαγραφών οι Οδηγίες και Κανονισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται στο προϊόν ή την εγκατάσταση. Εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επισημαίνονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας η οποία μπορεί να υφίσταται είτε με τη μορφή νομοθετικών διατάξεων είτε κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων ή αποφάσεων. Καταγραφή των ισχυόντων προτύπων, ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων, κοινών τεχνικών προδιαγραφών, ή τεχνικού πλαισίου αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης ή τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ με τα οποία επιζητείται συμμόρφωση. Σε περίπτωση που σε κάποιο από τα παραπάνω τυποποιητικά κείμενα γίνονται τυποποιητικές παραπομπές σε άλλο τυποποιητικό κείμενο (είναι σύνηθες στα πρότυπα να υπάρχουν τυποποιητικές αναφορές σε άλλα πρότυπα), εννοείται ότι εφαρμόζονται και τα πρότυπα αυτό. Κάθε τυποποιητικό κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από την ημερομηνία δημοσίευσής του ώστε η αναφορά να είναι απολύτως καθορισμένη. Επισημαίνεται ότι στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα το Παράρτημα ΖΑ μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετες τυποποιητικές παραπομπές. 2 Τυποποιητικές παραποµπές Tα ακόλουθα έγγραφα αναφοράς είναι απαραίτητα για την εφαρµογή του παρόντος εγγράφου. Για τις χρονολογηµένες παραποµπές, εφαρµόζεται µόνο η αναφερόµενη έκδοση. Για τις µη χρονολογηµένες παραποµπές, εφαρµόζεται η τελευταία έκδοση του αναφερόµενου εγγράφου (περιλαµβανοµένων οποιονδήποτε τροποποιήσεων). IEC :2004, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 0: General requirements IEC , Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 1: Flameproof enclosure d IEC , Explosive atmospheres Part 7: Equipment protection by increased safety "e" IEC , Explosive atmospheres Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i" IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) ISO , Test sieves Technical requirements and testing Part 1: Test sieves of metal wire cloth ISO , Test sieves Technical requirements and testing Part 2: Test sieves of perforated plates ISO , Test sieving Methods using test sieves of woven wire cloth and perforated metal plate Τυποποιητικές παραπομπές στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ :2007 «Εκρήξιμες ατμόσφαιρες - Μέρος 5: Προστασία εξοπλισμού με πλήρωση σκόνης» 4

5 Στους τομείς όπου υπάρχει εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων, οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχουν διατάξεις ώστε τα προϊόντα και οι εγκαταστάσεις να πληρούν προδιαγραφές που παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δημοσίων συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν. 4281/2014, «οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διατυπώνονται: α) Είτε με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα VI του Προσαρτήματος Α και στο Παράρτημα XXI του Προσαρτήματος Β με την εξής σειρά προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ή, όταν αυτά δεν υπάρχουν, εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προϊόντων. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο». β) Είτε με αναφορά σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις. Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, πρέπει δε να είναι ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν τη σύμβαση. γ) Είτε με αναφορά στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, όπως ορίζονται στο στοιχείο β, με παραπομπή στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο α, προκειμένου να τεκμαίρεται η συμμόρφωση προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις. δ) Είτε με παραπομπή στις προδιαγραφές που μνημονεύονται στο στοιχείο α για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που μνημονεύονται στο στοιχείο β για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά». 2.2 Εφαρμογή της εναρμονισμένης ενωσιακής νομοθεσίας Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, εάν ένας εθνικός κανόνας αντιβαίνει σε μία ευρωπαϊκή διάταξη, οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή διάταξη. Το εθνικό δίκαιο δεν ακυρώνεται ούτε καταργείται, αλλά αναστέλλεται η υποχρεωτική ισχύς του. Σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου εφαρμόζεται σε όλες τις εθνικές πράξεις, ανεξαρτήτως εάν έχουν εγκριθεί πριν ή μετά την εν λόγω ευρωπαϊκή πράξη, όποια και αν είναι η φύση τους: νόμος, κανονισμός, διάταγμα, διάταξη, εγκύκλιος, κλπ., ανεξάρτητα από το εάν τα κείμενα αυτά έχουν εκδοθεί από την εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία του κράτους μέλους. Η δικαστική εξουσία υπόκειται επίσης στην αρχή της υπεροχής. Καθώς το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερέχει του εθνικού δικαίου, η αρχή της υπεροχής εγγυάται, με αυτόν τον τρόπο, την ομοιόμορφη προστασία των πολιτών από το ευρωπαϊκό δίκαιο, η οποία εξασφαλίζεται σε όλη την επικράτεια της ΕΕ. Οι νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακρίνονται σε Κανονισμούς, Οδηγίες και Αποφάσεις. 5

6 Οι Κανονισμοί (άρθρο 288 παρ. 2 ΣΛΕΕ) έχουν ως αποδέκτες όλα τα κράτη μέλη, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ενωσης, καθώς και τα όργανα της Ενωσης και θεσπίζονται όταν υπάρχει ανάγκη ομοιογενούς ρύθμισης μιας κατάστασης. Πρόκειται για νομοθετικές πράξεις με ισχύ γενική και άμεση και δεσμευτικότητα ως προς όλα τα μέρη τους και όχι μόνο ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν απαιτείται να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο με εθνικό μέτρο μεταφοράς ή να γνωστοποιηθούν στην εθνική διοίκηση, τους διοικούμενους και τους ιδιώτες σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού δικαίου ή να κυρωθούν με νόμο. Ως εκ τούτου, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, οι Κανονισμοί αυτοδίκαια καθίστανται μέρος της έννομης τάξης του κάθε κράτους μέλους και δεσμεύουν τις εθνικές αρχές και τα εθνικά δικαστήρια, οι δε πολίτες μπορούν να τους επικαλούνται έναντι της Ενωσης, των εθνικών αρχών, αλλά και άλλων πολιτών. Οι Οδηγίες, στοχεύοντας στην προσέγγιση των νομοθεσιών, δεν έχουν άμεση ισχύ και δεν δεσμεύουν τα κράτη μέλη παρά μόνο ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (άρθρο 288 παρ. 3 ΣΛΕΕ). Επομένως, απαιτείται το κράτος μέλος να λάβει μέτρα για να μπορέσουν οι Οδηγίες να αναπτύξουν τις έννομες συνέπειές τους. Δηλαδή, απαιτείται μεταφορά των Οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη. Τα κράτη μέλη έχουν διακριτική ευχέρεια ως προς τον τύπο και τα μέσα ενσωμάτωσης εντός των ορίων της τασσόμενης προθεσμίας, συνυπολογίζοντας τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, το κατά πόσο οι εν λόγω ρυθμίσεις έχουν πράγματι μεταφερθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ενωσης, ελέγχεται με κριτήρια που καθορίζονται από την ΕΕ. Οι Αποφάσεις αποτελούν τη συνήθη πράξη με την οποία τα όργανα της Ενωσης ρυθμίζουν μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τρόπο δεσμευτικό. Είναι δεσμευτικές ως προς όλα τα στοιχεία τους (άρθρο 288 παρ. 4 ΣΛΕΕ), αλλά υποχρέωση εφαρμογής τους και μάλιστα άμεσης έχουν αυτοί προς τους οποίους απευθύνονται, δηλαδή είτε τα κράτη μέλη είτε οι ιδιώτες, οι οποίοι δυνάμει των Αποφάσεων καλούνται να προβούν σε πράξεις ή παραλείψεις, αντλούν δικαιώματα ή οφείλουν να εκπληρώσουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Η αναζήτηση των εφαρμοζόμενων Οδηγιών και Κανονισμών της Ε.Ε μπορεί να γίνεται στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η σύνοψη της νομοθεσίας της Ε.Ε. περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα: Πληροφορίες για τη νομοθεσία της Ε.Ε. που εφαρμόζεται στα βιομηχανικά προϊόντα υπάρχουν στην ιστοσελίδα: Οι πληροφορίες για την τεχνική εναρμόνιση περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα: nical_harmonisation/index_el.htm Οι πληροφορίες για την ενιαία αγορά αγαθών περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα: 6

7 Πληροφορίες για τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που ενσωματώθηκαν στο Ελληνικό Δίκαιο και κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 14 Ιουλίου 2010, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης: Μια κατηγορία Οδηγιών, γνωστές ως «Οδηγίες Νέας Προσέγγισης», έχουν ως αντικείμενο την απλούστευση των διαδικασιών της εισαγωγής και διακίνησης προϊόντων προς και εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Οδηγίες αυτές καθορίζουν: 1. Τις ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα σε σχέση με την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. 2. Τον τρόπο ελέγχου της συμμόρφωσης των προϊόντων προς τις απαιτήσεις αυτές. 3. Τη σήμανση που οφείλουν να φέρουν (σήμανση CE). Οι «Οδηγίες Νέας Προσέγγισης» θα προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του Νέου Θεσμικού πλαισίου (Κανονισμός (ΕΚ) 765/2008 και Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ) Η συμμόρφωση με τις Οδηγίες της Νέας Προσέγγισης τεκμαίρεται από τη συμμόρφωση των προϊόντων με τα «εναρμονισμένα πρότυπα». Στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) 1025/2012, «εναρμονισμένα πρότυπα» είναι τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία εγκρίνονται από αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (π.χ. CEN, CENELEC, ETSI), σε εφαρμογή εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της εναρμονισμένης Ενωσιακής νομοθεσίας. Τα εναρμονισμένα πρότυπα διατηρούν τον χαρακτήρα προαιρετικής εφαρμογής αλλά προσφέρουν το τεκμήριο συμμόρφωσης του προϊόντος με τις ουσιώδεις απαιτήσεις των οδηγιών. Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 1025/2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία αναφοράς κάθε εναρμονισμένου προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το τεκμήριο συμμόρφωσης συνήθως ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης. Η αναζήτηση των εναρμονισμένων προτύπων γίνεται στη διεύθυνση: και στη συνέχεια στο σύνδεσμο: References of harmonised standards and of other European standards ή απευθείας στη διεύθυνση: (στην αγγλική γλώσσα). Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται, επιλέγοντας το θέμα (π.χ. Low Voltage (LVD)), εμφανίζονται πληροφορίες για τη σχετική Οδηγία της Ε.Ε. ως και πληροφορίες για την τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (αρχείο pdf σε όλες τις Κοινοτικές γλώσσες). 7

8 8

9 Εντούτοις, αρκετά προϊόντα δεν υπόκεινται στην εναρμονισμένη κοινοτική νομοθεσία. Κατάλογος των προϊόντων αυτών βρίσκεται στην ιστοσελίδα: 2.3 Αναζήτηση προτύπων που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, στις μηχανές αναζήτησης των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης Όλοι οι Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης έχουν αναπτύξει εργαλεία αναζήτησης. Παρακάτω δίνονται οι διευθύνσεις Διαδικτύου αυτών των ιστοσελίδων: α) ΕΛΟΤ: Αντιστοιχεί στο εικονίδιο e-shop στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ. β) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN): 9

10 γ) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC): 10

11 Παράλληλα, αναζήτηση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να γίνει μέσω των γενικών μηχανών αναζήτησης του Διαδικτύου ή σε εξειδικευμένους ιστοτόπους, όπως του Εθνικού Τυπογραφείου και των αρμοδίων Υπουργείων. Επομένως τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των κατά περίπτωση ισχυόντων Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) και τεχνικών προδιαγραφών και θα φέρουν σήμανση CE. Απαιτήσεις σύμφωνα με πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές τρίτων χωρών είναι δικαιολογημένες μόνο εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή αιτιολογούνται από τη φύση του υλικού (π.χ. ανταλλακτικά μηχανημάτων που προέρχονται από τρίτη χώρα). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκά πρότυπα, επιβάλλεται η αναφορά σε αντίστοιχα διεθνή πρότυπα. Σε περίπτωση που τα προς προμήθεια υλικά πρόκειται να ενσωματωθούν σε έργο, πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη. 3 Όρια ανοχής Οι τεχνικές προδιαγραφές ενός προϊόντος περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αφορούν τις επιθυμητές ιδιότητές του προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται και πρέπει να περιγράφουν την αναμενόμενη επίδοσή του από πλευράς ποιότητας. Προκειμένου να είναι δυνατή η ευρύτερη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό, είναι απαραίτητο οι ονομαστικές τιμές των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών του είδους να συνοδεύονται από όρια ανοχής. Τα όρια ανοχής μπορεί να είναι αμφίπλευρα ( άνω και κάτω όριο - μεγαλύτερα από...και μικρότερα από...) ή μονόπλευρα (συνήθως κάτω όριο - τουλάχιστον...). Στον προσδιορισμό των ορίων ανοχής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι για προϊόντα που το συγκεκριμένο τεχνικό χαρακτηριστικό βρίσκεται μέσα στα όρια ανοχής, η επίδοση του προϊόντος να βρίσκεται μέσα στα όρια του επιθυμητού αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές του τεχνικού χαρακτηριστικού μεταξύ των ορίων ανοχής που προσδιορίζονται, είναι εξίσου αποδεκτές στα πλαίσια της διακήρυξης. Παραδείγματα: Αμφίπλευρα όρια: Γωνιόμετρο για τη ρύθμιση της στόχευσης φωτιστικού σώματος: 0 έως 15 ο. Σταθεροποίηση τάσης : ± 1% Μονόπλευρα όρια: Διάρκεια ζωής τουλάχιστον ώρες λειτουργίας. Βαθμός στεγανότητας: τουλάχιστον IP 44 Τα όρια ανοχής είναι διαφορετικά από τα όρια λειτουργίας. Π.χ. τα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας ενός προϊόντος μπορεί να ορίζονται από -10 ο C μέχρι + 50 ο C, τα όρια ανοχής ισχύος ενός κινητήρα μπορεί να είναι από 45 μέχρι 55 kw. 11

12 4 Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των υπό παράδοση ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές - Μέθοδοι και εργαστήρια ελέγχου 4.1 Εύρος των ελέγχων Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα προς παράδοση ή ενσωμάτωση στο έργο προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη πρέπει να προβλέπεται η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων με καθορισμένο αντικείμενο, σε δείγματα σειράς παραγωγής. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν το σύνολο των δοκιμών συμμόρφωσης του προϊόντος (π.χ. αυτοί που γίνονται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις Οδηγίες που εφαρμόζονται). Στόχος των ελέγχων είναι να αποδεικνύεται έστω και στατιστικά ότι τα προς παραλαβή προϊόντα ανταποκρίνονται στις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη και η συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας τους. Για παράδειγμα, η διακήρυξη μπορεί να περιλαμβάνει απαιτήσεις λειτουργίας σε δυσμενές περιβάλλον που δεν προβλέπονται στο πρότυπο στο οποίο γίνεται αναφορά στη διακήρυξη, διότι το πρότυπο προβλέπει δοκιμές σε κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προβλέπεται εκτός των άλλων, εργαστηριακός έλεγχος για τις εν λόγω απαιτήσεις λειτουργίας πέραν του προτύπου. Εργαστηριακοί έλεγχοι πρέπει να γίνονται τουλάχιστον: Σε υλικά και προϊόντα μαζικής προμήθειας Όπου ο εργαστηριακός έλεγχος ορισμένων ιδιοτήτων του προϊόντος επιβάλλεται λόγω ιδιαιτεροτήτων της εγκατάστασης Όπου η έλλειψη του προϊόντος σε περίπτωση βλάβης του μέχρις ότου επιδιορθωθεί ή αντικατασταθεί στα πλαίσια της εγγύησης θα δημιουργήσει προβλήματα. Όπου τα υλικά και προϊόντα ενσωματώνονται σε έργο και είναι από αντιοικονομική έως αδύνατη η αντικατάστασή τους εκ των υστέρων. Σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται από τον αρμόδιο φορέα. Με τον Κανονισμό 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, καθορίστηκαν οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της διαπίστευσης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι οποίο αναπτύσσουν δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό σε κάθε κράτος μέλος ορίζεται ένας και μόνο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης. Στην Ελλάδα ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης είναι το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ.,1) και ιδρύθηκε με τον N. 3066/2002. Είναι ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση του συστήματος διαπίστευσης στη χώρα. Tο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας έχει καταβληθεί από το Eλληνικό Δημόσιο. Ποσοστό μέχρι 40% των μετοχών μπορεί να μεταβιβαστεί σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με τα θέματα της ποιότητας. Στα όργανα της εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο και Eθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) υπάρχει ισόρροπη εκπροσώπηση υπουργείων, επιστημονικών εταιρειών και επαγγελματικών και κοινωνικών ενώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία στη λειτουργία της 12

13 Για τη χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης από το Ε.ΣΥ.Δ, γίνεται επιτόπου αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα από ομάδα αξιολογητών και ενδεχομένως εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας διαθέτουν σε βάθος γνώση του αντίστοιχου τεχνικού αντικειμένου, καθώς και εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Οι αξιολογητές του E.ΣY.Δ. επιλέγονται και εκπαιδεύονται σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένα κριτήρια και διαδικασίες και υπακούουν σε κανόνες σχετικά με την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την εχεμύθεια που πρέπει να διαθέτουν. Το Ε.ΣΥ.Δ ως αρμόδιος κρατικός φορέας έχει διαπιστεύσει δεκάδες εργαστήρια τα οποία έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών σε πλήθος τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντων προκειμένου να επαληθευτεί η ποιότητα των υπό προμήθεια προϊόντων. Στο Παράρτημα Α παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας των υλικών των οποίων είναι δυνατή η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών από εργαστήρια διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ. Η διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου πρέπει να έχει αποφασιστεί από τον φορέα και να περιγράφεται στη διακήρυξη και στη Σύμβαση με τον ανάδοχο. Ο φορέας πρέπει να καθορίσει το πρόσωπο το οποίο θα συντονίσει τους ελέγχους με τον ανάδοχο και τα εργαστήρια δοκιμών και θα καθορίσει το κόστος τους, το χρονοδιάγραμμα και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 4.2 Καταστροφικές και μη καταστροφικές δοκιμές Η καταστροφική δοκιμή έχει ως αποτέλεσμα το δείγμα να καταστεί ακατάλληλο για παράδοση αλλά επιτρέπει τη δοκιμή του εξοπλισμού στα όριά του επιτρέποντας ανάλυση των αστοχιών και άλλων παραγόντων αξιοπιστίας. Για την επιλογή μεταξύ των δύο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εξής οικονομικοί παράγοντες: Ο αριθμός των καταστροφικών δοκιμών που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο ίδιος βαθμός εμπιστοσύνης με τις μη καταστροφικές δοκιμές. Η αξία του εξοπλισμού που δοκιμάζεται. Το κόστος μιας αστοχίας κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. 4.3 Αριθμός δειγμάτων Ο αριθμός δειγμάτων που πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμές εξαρτάται από το είδος του προϊόντος και θα προσδιορίζεται από τους πίνακες του προτύπου ISO Ειδικότερα για τη δειγματοληψία των τροφίμων και ποτών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Άρθρα 12 και 13). Για τα βιομηχανικά προϊόντα θα ακολουθείται ο εξής πίνακας: Μέγεθος παρτίδας Μέγεθος δείγματος Βαθμός AQL 0,01 1 1,5 2,5 4 6,5 Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re 13

14 2-8 A A B C C D E F G H J K L M Άνω των N Σημειώσεις: AQL (Acceptance Quality Limit): Όριο Αποδεκτής Ποιότητας. Συνιστάται να ακολουθείται AQL 4 ή 6,5. Χρησιμοποιείται το πρώτο πλάνο δειγματοληψίας που ακολουθεί. Χρησιμοποιείται το πρώτο πλάνο δειγματοληψίας που προηγείται Ac : Αποδεκτός αριθμός Re : Αριθμός απόρριψης 5 Πιστοποιητικά ποιότητας ή συμμόρφωσης με τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς 5.1 Τεκμήρια συμμόρφωσης Για τον μακροσκοπικό έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων προς τις κείμενες Εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις πριν από την προμήθεια ή την ενσωμάτωσή τους στο έργο πρέπει να υποβάλλονται από τον προμηθευτή στην αρμόδια Υπηρεσία τεκμήρια συμμόρφωσης των εν λόγω προϊόντων. 14

15 Εφόσον τα προϊόντα υπάγονται σε Οδηγία για την οποία προβλέπεται σήμανση CE, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE, να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις όλων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και των Εθνικών διατάξεων τεχνικής εναρμόνισης που τα αφορούν όπως εκάστοτε ισχύουν. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να διερευνάται αν απαιτείται συμμόρφωση και με τις απαιτήσεις Οδηγιών που δεν αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων αλλά είναι οριζόντιου χαρακτήρα, όπως π.χ. οι Οδηγίες χαμηλής τάσης LVD 2006/95 ΕΚ, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC 2004/108/ΕΚ, ECODESIGN 2009/125, ECOLABELING 2010/30 κ.λπ. εφόσον εφαρμόζονται. Τα υλικά που εμπίπτουν στις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011 περί δομικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό. Απαιτούνται πιστοποιητικά συμμόρφωσης της παραγωγής που επιβεβαιώνουν ότι εφαρμόζεται μία από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που περιγράφονται στην Απόφαση 768/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. L 218, ) και οι οποίες, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής: Ενότητα Α: Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής Ενότητα Α1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Ενότητα A2 - Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα Ενότητα B: Εξέταση τύπου ΕΚ Ενότητα Γ: Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής Ενότητα Γ1 Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία Ενότητα Γ2 Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και τη δοκιμή προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα Ενότητα Δ : Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής με αρχικό δείγμα που έχουν εκδοθεί από τρίτο φορέα. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προμηθευτής, προκειμένου να τεκμηριώνεται η σχετική συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να είναι: Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή Έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό 8 Πέραν αυτών απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία για το ότι τα υλικά της σύμβασης θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες και προμηθευτές που εφαρμόζουν παραγωγική ή εμπορική διαδικασία πιστοποιημένη κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001 για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Πρέπει να ζητείται πιστοποιητικό φορέα πιστοποίησης το οποίο να αναφέρεται στα συγκεκριμένα προϊόντα και με το οποίο θα αποδεικνύεται η επιθεώρηση της παραγωγής ώστε τα προς διάθεση στην αγορά προϊόντα να πληρούν τις απαιτήσεις των Οδηγιών, Κανονισμών και προτύπων που εφαρμόζονται. 8 Ως «αναγνωρισμένοι οργανισμοί» σύμφωνα με τους ορισμούς του Άρθρου 40 του ν. 4281/2014, νοούνται τα εργαστήρια δοκιμών, τα εργαστήρια βαθμονόμησης, οι οργανισμοί ελέγχου και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. 15

16 Στην περίπτωση δομικών υλικών απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικά σταθερότητας της παραγωγής. Οι οδηγίες της Ε.Ε. και τα πρότυπα με τα οποία έγιναν οι δοκιμές τύπου των υλικών, πρέπει να αναφέρονται σαφώς στη δήλωση συμμόρφωσης. Εναλλακτικά η πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να γίνεται από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά σχήματα πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων και περιλαμβάνουν επιθεώρηση της παραγωγής. Η τεκμηρίωση της ποιότητας παραγωγής πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομέρειες της εσωτερικής διαδικασίας ελέγχου της ποιότητας παραγωγής και ειδικότερα αν αυτός γίνεται κατά 100% ή με στατιστικούς κανόνες. 5.2 Σήμανση προϊόντων και σήμανση CE (Βλ. σχετικά Άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) 765/2008) Όλα τα προϊόντα που θα παραδίδονται από τους προμηθευτές και εμπίπτουν στο πλαίσιο των οδηγιών νέας προσέγγισης (βλ. Παράρτημα Β) για να διατίθενται νόμιμα στην αγορά πρέπει να έχουν σαφή και μόνιμη σήμανση. Πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις: α/α Απαιτήσεις της σήμανσης του προϊόντος 1. Η σήμανση πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη ή χαραγμένη 2. Πρέπει να είναι γραμμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. 3. Πρέπει να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή 4. Πρέπει να αναφέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τις απαιτούμενες διαστάσεις και αναλογίες 5. Πρέπει να αναφέρει τον προσδιορισμό της σειράς, τύπου ή μοντέλου 6. Σε ορισμένα προϊόντα, ο σειριακός αριθμός του προϊόντος πρέπει να ανταποκρίνεται με τον σειριακό αριθμό (ή τη σειρά αριθμών) της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή 7. Η σήμανση εφόσον προβλέπεται από Οδηγία, πρέπει 16

17 να αναφέρει τα δυο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής του προϊόντος 8. Πρέπει να αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος 9. Εάν υπάρχει πινακίδα σήμανσης σε εξάρτημα, οι χαρακτήρες πρέπει να είναι κατανοητοί σε γλώσσα χώρας Ε.Ε. 10. Από τα στοιχεία της πινακίδας δεν πρέπει να προκύπτει αναντιστοιχία με το προϊόν, ώστε να αποκλείεται η περίπτωση η πινακίδα να προέρχεται από άλλο προϊόν. Η σήμανση CE απαιτείται για τα περισσότερα νέα προϊόντα που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή αγορά. Ως νέα προϊόντα εννοούνται επίσης μεταχειρισμένα προϊόντα που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή αγορά για πρώτη φορά όπως επίσης και υφιστάμενα προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά ώστε να μπορούν να θεωρηθούν ως νέα. Ωστόσο κάποια προϊόντα δεν εμπίπτουν στο πεδίο οποιασδήποτε Οδηγίας ασφάλειας προϊόντων και κατά συνέπεια δεν απαιτείται να φέρουν σήμανση CE. 5.3 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ που να αφορά το συγκεκριμένο προϊόν. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις όπως τα προϊόντα που εμπίπτουν στην Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ ή τα προϊόντα που εμπίπτουν στην Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/ΕΚ για τα οποία δεν απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης να παραδίδεται στον τελικό χρήστη. Στα πλαίσια όμως των δημοσίων προμηθειών θα πρέπει να απαιτείται η παράδοση δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ μαζί με το προϊόν. Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να ικανοποιεί τις εξής απαιτήσεις: α/α Απαιτήσεις της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ 1. Πρέπει να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα (π.χ. Αγγλική) που είναι αποδεκτή από τη διακήρυξη. 2. Πρέπει να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή 3. Πρέπει να αναφέρει την περιγραφή του μοντέλου του προϊόντος 4. Ενδεχομένως (εξαρτάται από την Οδηγία που εφαρμόζεται) πρέπει να αναφέρει τον σειριακό αριθμό του προϊόντος ή περιοχή σειριακών αριθμών 5. Πρέπει να περιλαμβάνει τη δήλωση ότι το προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις τουλάχιστον των Οδηγιών της Ε.Ε. που εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, για ένα μηχάνημα έργων 17

18 εφαρμόζονται οι εξής Οδηγίες για τις οποίες απαιτείται σήμανση CE: 2006/42/ΕΚ - οδηγία μηχανημάτων 2000/14/ΕΚ - οδηγία θορύβου 2004/108/ΕΚ - οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 6. Πρέπει να αναφέρει τα πρότυπα και τη χρονολογία τους στα οποία βασίστηκε η αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Tα πρότυπα αυτά διασταυρώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα που ίσχυαν κατά τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 7. Πρέπει να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Κοινότητα για την τήρηση του τεχνικού φακέλου. 8. Πρέπει να αναφέρει το όνομα ή τον αριθμό κοινοποίησης στην Κοινότητα του κοινοποιημένου φορέα σε περίπτωση που απαιτείται τέτοιος φορέας και τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθήθηκε για την Οδηγία που απαιτεί την πιστοποίηση από κοινοποιημένο φορέα. 9. Ενδεχομένως, εφόσον απαιτείται από την Οδηγία πρέπει να αναφέρει μετρημένες στάθμες τεχνικών χαρακτηριστικών. 10. Η χρονολογία σήμανσης CE πρέπει να συμφωνεί με τις χρονολογίες των προτύπων. 11. Πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία και ο τόπος κατάρτισης της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ. 12. Πρέπει να αναφέρεται η ιδιότητα και να υπάρχει υπογραφή του προσώπου που έχει υπογράψει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ο κατασκευαστής δηλώνει με ποιες οδηγίες της Ε.Ε. συμμορφώνεται το προϊόν. Η δήλωση συμμόρφωσης δεν αποτελεί πιστοποιητικό ποιότητας ούτε εγγύηση, αλλά αποτελεί βεβαίωση ότι το προϊόν έχει σχεδιασθεί και κατασκευαστεί ώστε να καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και έχει ελεγχθεί μέσω διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η δήλωση συμμόρφωσης για διαφορετικές οδηγίες μπορεί να είναι χωριστή, εντούτοις όταν ένα προϊόν περιλαμβάνεται σε ένα άλλο, η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να αναφέρεται στο τελικό προϊόν. Στην περίπτωση αυτή οι δηλώσεις συμμόρφωσης των ενσωματωμένων προϊόντων αποτελούν μέρος του Τεχνικού Φακέλου. 5.4 Τεχνικός Φάκελος Ο Τεχνικός Φάκελος του μηχανήματος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 1. Γενική περιγραφή. 18

19 2. Τις κατασκευαστικές μελέτες, τα σχέδια, τα διαγράμματα των συστατικών μερών, των υποσυγκροτημάτων, των κυκλωμάτων κ.λ.π., 3. Τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των ανωτέρω στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των συσκευών. 4. Πίνακα των εναρμονισμένων προτύπων και τα οποία εφαρμόζονται καθ ολοκληρία ή μερικώς, καθώς και περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις, στην περίπτωση κατά την οποία δεν εφαρμόζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα. 5. Τις εκθέσεις δοκιμών. 6. Τα εγχειρίδια για την εγκατάσταση και τη χρήση. Ενδεχομένως, ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 7. Τις βεβαιώσεις συμμόρφωσης των εξαρτημάτων που ενσωματώνονται στο προϊόν, 8. Τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των μεθόδων κατασκευής ή/και επιθεώρησης ή/και ελέγχου του προϊόντος, 9. Οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο απαιτείται από την εθνική ή την εναρμονισμένη κοινοτική νομοθεσία. 5.5 Οδηγίες χρήσης Οι οδηγίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση του προϊόντος αποτελούν απαίτηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πρέπει να συνοδεύουν κάθε νέο προϊόν που διατίθεται στην αγορά. Οι γενικές αρχές σύνταξης των οδηγιών χρήσης είναι: α) Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συντάσσονται σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Η (οι) γλωσσική(ές) έκδοση(όσεις) που ελέγχει ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του φέρουν την ένδειξη «Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης». β) Αν δεν υπάρχει «Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης» στην ή στις επίσημες γλώσσες της χώρας στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ή το πρόσωπο που εισάγει το προϊόν μηχάνημα στη συγκεκριμένη γλωσσική ζώνη, παρέχει μετάφραση στην ή στις εν λόγω γλώσσες. Οι μεταφράσεις αυτές πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης». γ) Τα περιεχόμενα των οδηγιών χρήσης πρέπει να καλύπτουν τη σχεδιαζόμενη χρήση του προϊόντος και να προβλέπουν την ευλόγως αναμενόμενη κακομεταχείρισή του, την ορθή χρήση για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας του χρήστη και την ασφαλή συντήρηση, ειδικότερα του καθαρισμού. Κάποιες Οδηγίες είναι περισσότερο λεπτομερείς στις απαιτήσεις τους, ειδικότερα αν τα προϊόντα εμπεριέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Έτσι στην περίπτωση μηχανημάτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μη επαγγελματίες χειριστές, η σύνταξη και η παρουσίαση των οδηγιών χρήσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γενικότερο μορφωτικό επίπεδο καθώς και το βαθμό αντίληψης που μπορεί λογικά να αναμένεται από τους εν λόγω χειριστές. 19

20 Κάθε εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή και του εντολοδόχου του. β) Περιγραφή του προϊόντος, όπως αυτή επισημαίνεται στο ίδιο το προϊόν, εξαιρουμένου του αριθμού σειράς. γ) Ενδεχόμενα, τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, ή έγγραφο που καθορίζει το περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ, όπου αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, και όπου δεν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο αριθμός σειράς και η υπογραφή εφόσον προβλέπεται από την οικεία Οδηγία. δ) Γενική περιγραφή του προϊόντος. ε) Τα σχέδια, τα διαγράμματα, τις περιγραφές και τις εξηγήσεις, που απαιτούνται για την χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή του προϊόντος και για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του. στ) Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης (των) θέσης (θέσεων) εργασίας που προβλέπεται να καταληφθούν από τους χειριστές (για μηχανήματα). ζ) Περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος. η) Προειδοποιήσεις σχετικά με τους τρόπους κατά τους οποίους το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους οποίους η εμπειρία έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμβούν ατυχήματα. θ) Τις οδηγίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης και σύνδεσης του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, διαγραμμάτων και των μέσων στερέωσης. ι) Οδηγίες για την έναρξη της χρήσης και την περαιτέρω χρήση του προϊόντος και οδηγίες για την εκπαίδευση των χειριστών εφόσον απαιτούνται τέτοιο. ια) Ενδεχομένως, βασικά χαρακτηριστικά δευτερεύοντος εξοπλισμού που είναι δυνατόν να προσαρμοσθούν στο προϊόν. ιβ) Περιγραφή των εργασιών ρύθμισης και συντήρησης που πρέπει να πραγματοποιούνται από τον χρήστη, καθώς και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη συντήρηση. ιγ) Οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών ρύθμισης και συντήρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις εργασίες αυτές. 20

Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς Εμπειρίες από την εφαρμογή

Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς Εμπειρίες από την εφαρμογή Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς Εμπειρίες από την εφαρμογή Δρ. Περικλής Αγάθωνος ΠΡΟΕΔΡΟΣ HELLASLAB Ο ρόλος και η δράση της HellasLab ΕΣΥΠ-ΤΕΕ, 7-11-16 ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια

Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Δομικά Υλικά και Δημόσια Εργαστήρια Αθανάσιος Μπόγδης, Μηχ.- Ηλ/γος Μηχανικός 1. Εισαγωγή Η εισήγηση επικεντρώνεται σε μία μόνο παράμετρο από τις πολλές που συνδέονται με τα Δημόσια Εργαστήρια Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΕΧ-ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα,

Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα, Εκδήλωση ΕΕΧ ΕΛΟΤ «Πρότυπα για την Τεχνική Εναρμόνιση» Αθήνα, 22-3-2017 Αναστασία Ζαχαροπούλου Δρ. Χημικός Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδ/φών για την Προμήθεια Αγαθών Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Υπογραφή τελωνειακή αρχή. Υπογραφή αρχή εποπτεία αγορά. Τελωνείο ... E-mail:. Υπεύθυνο :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Υπογραφή τελωνειακή αρχή. Υπογραφή αρχή εποπτεία αγορά. Τελωνείο ... E-mail:. Υπεύθυνο : Τελωνείο.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ημερομηνία:.. Τηλ.: Fax:. E-mail:. Υπεύθυνο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Καν. 765/2008 Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.3 Καν. 765/2008, κοινοποιούμε στην αρμόδια αρχή εποπτεία τη αγορά ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων

Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΓΕΝΙΚΗ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ιωάννης Πατίρης Ι ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων για το ΕΙΕ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων για το ΕΙΕ Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων για το ΕΙΕ 1. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης.

Από το 1997 ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης. ΕΛΟΤ - Συχνές Ερωτήσεις 1 1. Τι είναι, με απλά λόγια, ο ΕΛΟΤ; Ο ΕΛΟΤ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Ελλάδας, εξουσιοδοτημένος από το κράτος να εκδίδει τυποποιητικά έγγραφα, όπως πρότυπα. Ο

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων: -η θέσπιση

Στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων: -η θέσπιση Στις αρμοδιότητες της Δ/νσης Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων: -η θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας μεθόδων ελέγχου των καυσίμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική νομοθεσία και τεχνική εναρμόνιση με δίκαιο ΕΕ

Εθνική νομοθεσία και τεχνική εναρμόνιση με δίκαιο ΕΕ Εθνική νομοθεσία και τεχνική εναρμόνιση με δίκαιο ΕΕ Κ Ο Ι Ν Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η ΕΕΧ- Ε Λ Ο Τ «Π Ρ Ο Τ Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Ν Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Ν Α Ρ Μ Ο Ν Ι Σ Η» Α Θ Η Ν Α, 2 2-3 - 2 0 1 7 Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Κ Ω

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

30(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Εομηνεία. 52 του 1986.

30(1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Εομηνεία. 52 του 1986. Ε.Ε. Παρ. III(I) 3526 Κ.Δ.Π. 600/2003 Αρ. 3738, 18.7.2003 Αριθμός 600 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 308/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003 Αριθµός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και τους) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούδυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2010 (28.07) (OR. en) 12629/10 TRANS 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 20 Ιουλίου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ε Ε, Ε Σ Υ Π / Ε Λ Ο Τ «Ο Ρ Θ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Μ Ε Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ε Π Ρ Ο Τ Υ Π Α» Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα»

«Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» «Ορθή νομοθέτηση με αναφορά σε πρότυπα» Νομοθεσία και πρότυπα Αξιοποίηση προτύπων στο πλαίσιο της Ορθής νομοθέτησης Αμφιθέατρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2016 Δρ. Φραγκούλης Δ. Κρόκος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑ: (Α/Α ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ...) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι Πειραιάς 13 Απρ 2016 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 657/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3744 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 657 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1.11.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 279/33 Ο ΗΓΙΑ 2000/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 σχετικά µε τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2133 Κ..Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθµός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

E-learning. Οδηγός Σπουδών

E-learning. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Το Ευρωπαϊκό Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ελεύθερη Διακίνηση Προϊόντων, Υπηρεσιών και Καινοτομίας: Πιστοποίηση Προϊόντων και Υπηρεσιών E-learning Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Οι κάτωθι Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές εκπονήθηκαν από το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0136(COD) 4.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 202-229 Σχέδιο έκθεσης Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - 1 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕΔ A 00185 ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» Λευκωσία, 14 Ιουλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρία/ε, Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4242, 21/5/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 263, 9.10.2007, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση

Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Ενεργειακή -οικολογική σήμανση Λευτέρης Γιακουμέλος Τμήμα Εκπαίδευσης ΚΑΠΕ email: egiakou@cres.gr Εισαγωγή Τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (υπολογιστές, τηλεοράσεις, πλυντήρια) κάνουν τη ζωή των

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 74(1) του (1) του (1) του 1998.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 74(1) του (1) του (1) του 1998. Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1809 Κ.Δ.Π. 313/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 313 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 19.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 282 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 15/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 1 / 6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:441080-2017:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Θειικό άλας αργιλίου 2017/S 212-441080 Προκήρυξη σύμβασης υπηρεσίες κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010 (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΓΓPAΦH ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣYΓΓPAΦH ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ A.M. : 66 / 2017 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Τηλέφωνο: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα