ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ EL01 KA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2014 1 EL01 KA103 000071"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Σχεδίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ EL01 KA Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο αποτελεί Δημόσια Αποκεντρωμένη Υπηρεσία (Δ.Α.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπέχει εν προκειμένω θέση Εθνικής Μονάδας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ [ΥΑ /ΙΑ/ ΥΠΑΙΘ απόφαση ανάθεσης της διαχείρισης όλων των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΦΕΚ 3350, Β / ) και την υπ αριθ. ΥΑ 25080/ΙΑ/ (ΦΕΚ 544, Β, )] και εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ , με ΑΦΜ: , Δ.Ο.Υ.: Νέας Ιωνίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα Μαρία Νικητάκη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών της Εθνικής Μονάδας/IKY (απόφαση ΔΣ ΙΚΥ 11η/ ) και η οποία εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή»), εφεξής καλούμενου στην παρούσα ως «ΙΚΥ/ΕΜ» αφενός, και το ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επίσημο νομικό καθεστώς: Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπρόσωπου: Ιδιότητα και Θέση Νόμιμου Εκπρόσωπου: [επίσημος αριθμός μητρώου] [συμπληρώνεται εφόσον ισχύει]: Πλήρης επίσημη διεύθυνση: Αριθμός Τηλεφώνου: Αριθμός Τηλεομοιοτυπίας (fax): Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e mail): Αριθμός Φορολογικού Μητρώου [συμπληρώνεται εφόσον ισχύει]: Κωδικός Ταυτοποίησης Συμμετέχοντα (PIC): Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Erasmus ID Code): G KALLITH 01 [1]

2 εφεξής καλούμενος στην παρούσα «ο δικαιούχος», που για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης εκπροσωπείται από, [ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και θέση] αφετέρου ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τους κάτωθι Ειδικούς Όρους (εφεξής καλούμενων στην παρούσα ως οι «Ειδικοί Όροι») Μέρος I, τους Γενικούς Όρους (εφεξής καλούμενων στην παρούσα ως οι «Γενικοί Όροι») Μέρος II και τα ακόλουθα Παραρτήματα: Παράρτημα I Παράρτημα II Παράρτημα III Παράρτημα IV i Παράρτημα IV ii Περιγραφή του Σχεδίου παράγραφοι [ «D».] της Αίτησης Επιχορήγησης Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Χρηματοοικονομικοί και Συμβατικοί Κανόνες Πρότυπο Σύμβασης Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση Πρότυπο Σύμβασης Κινητικότητας Φοιτητή για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης (εφεξής στην παρούσα η «Σύμβαση»). Οι διατάξεις των Ειδικών Όρων υπερισχύουν έναντι των διατάξεων των Γενικών Όρων, όπως δημοσιεύονται στη διεύθυνση plus evrwpaikiprosklisi/genikoi oroi erasmusplus Οι διατάξεις των Ειδικών και των Γενικών Όρων υπερισχύουν έναντι των διατάξεων των Παραρτημάτων. Οι διατάξεις του Παραρτήματος III υπερισχύουν έναντι των διατάξεων των λοιπών Παραρτημάτων. Οι διατάξεις του Παραρτήματος II υπερισχύουν έναντι των διατάξεων του Παραρτήματος I. Εφόσον υπάρχει διαφωνία ως προς το περιεχόμενο της μετάφρασης της παρούσας υπερισχύει πάντα η πρωτότυπη σύμβαση που είναι στην αγγλική γλώσσα. [2]

3 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ Ι.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ I.1.28 Η Εθνική Μονάδα επιχορηγεί, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους, στους Γενικούς Όρους και τα Παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης Επιχορήγησης, το Σχέδιο που αφορά στη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (εφεξής το «Σχέδιο») στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/ Βασική Δράση 1 (ΚΑ1): Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα I της παρούσας. I.1.29 Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης Επιχορήγησης, ο δικαιούχος αποδέχεται την επιχορήγηση και συμφωνεί να προβεί στην εκτέλεση του Σχεδίου με δική του ευθύνη. I.1.30 Ο δικαιούχος συμμορφώνεται με το Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΡΘΡΟ Ι.2 ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι.2.1 Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της και από το τελευταίο εκ των δύο συμβαλλομένων μερών. Ι.2.2 Η διάρκεια του Σχεδίου ορίζεται από την 1η Ιουνίου 2014 έως την 31η Μαΐου Ι.3.1 Ανώτατο ποσό επιχορήγησης ΑΡΘΡΟ Ι.3 ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η επιχορήγηση ανέρχεται κατ ανώτατο ποσό στο ποσό των ,63 ΕΥΡΩ και διατίθεται με τη μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης, καθώς και με τη μορφή αποζημίωσης των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις που αφορούν: (α) τις επιλέξιμες δαπάνες, όπως ορίζονται στη διάταξη του άρθρου II.16, (β) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II, (γ) τους χρηματοοικονομικούς κανόνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III. Ι.3.2 Μεταφορές κονδυλίων μεταξύ κατηγοριών προϋπολογισμού Με την επιφύλαξη του άρθρου II.10 και υπό την προϋπόθεση ότι το Σχέδιο εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας, ο δικαιούχος επιτρέπεται να προβεί στην αναπροσαρμογή του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, μέσω μεταφοράς κονδυλίων μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών του προϋπολογισμού, χωρίς η αναπροσαρμογή αυτή να συνιστά τροποποίηση της Σύμβασης, βάσει του άρθρου II.11, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι κάτωθι διατάξεις: (α) Ο δικαιούχος δύναται να μεταφέρει έως και το 50% των κονδυλίων επιχορήγησης για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών στα κονδύλια επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών ή στα κονδύλια [3]

4 επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών και δαπανών ταξιδίου στο πλαίσιο της κινητικότητας προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, (β) Ο δικαιούχος δύναται να μεταφέρει έως και το 100% των κονδυλίων επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών για σπουδές στα κονδύλια επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση, (γ) Ο δικαιούχος δύναται να μεταφέρει έως και το 100% των κονδυλίων επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση στα κονδύλια επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών για σπουδές, (δ) Ο δικαιούχος δύναται να μεταφέρει έως και το 100% των κονδυλίων επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών και των δαπανών ταξιδίου στο πλαίσιο της κινητικότητας προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στα κονδύλια επιχορήγησης για την κάλυψη ατομικών δαπανών στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών. ΑΡΘΡΟ Ι.4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Αναφορικά με την υποβολή εκθέσεων και τις πληρωμές ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: Ι.4.1 Πρώτη πληρωμή προχρηματοδότησης Η προχρηματοδότηση διατίθεται, προκειμένου να διασφαλισθεί ρευστότητα για το δικαιούχο. Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, η Εθνική Μονάδα θα καταβάλλει στο δικαιούχο προχρηματοδότηση ύψους ,56 Ευρώ, που ισούται με το 65% του ανώτατου συνολικού ποσού της επιχορήγησης που ορίζεται στο άρθρο I.3.1. Ι.4.2 Ενδιάμεσες Εκθέσεις και περαιτέρω πληρωμές προχρηματοδότησης Μέχρι την 31 η Ιανουαρίου 2015, ο δικαιούχος συντάσσει στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool) Ενδιάμεση Έκθεση αναφορικά με την υλοποίηση του Σχεδίου για την περίοδο αναφοράς που εκτείνεται από την έναρξη της εκτέλεσης του Σχεδίου, όπως ορίζεται στο άρθρο Ι.2.2, έως την 31 η Δεκεμβρίου Αν από την Ενδιάμεση Έκθεση προκύπτει ότι ο δικαιούχος έχει δαπανήσει τουλάχιστον το 70% του ποσού της προχρηματοδότησης, η Ενδιάμεση Έκθεση συνιστά αίτημα για περαιτέρω προχρηματοδότηση και θα ορίζει το αιτούμενο ποσό έως και ,07 Ευρώ, το οποίο θα αντιστοιχεί με το 35% του ανώτατου συνολικού ποσού της επιχορήγησης, που ορίζεται στο άρθρο I.3.1 της παρούσας. Αν από την Ενδιάμεση Έκθεση προκύπτει ότι έχει δαπανηθεί ποσοστό μικρότερο του 70% της προηγούμενης πληρωμής προχρηματοδότησης που καταβλήθηκε για την κάλυψη δαπανών του Σχεδίου, ο δικαιούχος υποβάλλει επιπλέον Ενδιάμεση Έκθεση όταν και εφόσον εκπληρωθεί η παραπάνω προϋπόθεση, η οποία συνιστά αίτημα για περαιτέρω [4]

5 προχρηματοδότηση, στην οποία προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό ύψους ,07 Ευρώ που ισούται με το 35 % του ανώτατου συνολικού ποσού που ορίζεται στο άρθρο I.3.1. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στα άρθρα II.17.2 και II.17.3 και μετά την έγκριση της Ενδιάμεσης Έκθεσης από την Εθνική Μονάδα, η Εθνική Μονάδα καταβάλλει στο δικαιούχο την περαιτέρω προχρηματοδότηση εντός διαστήματος 60 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της Ενδιάμεσης Έκθεσης που συμπληρώνεται στο Εργαλείο Κινητικότητας. Αν από την δεύτερη Ενδιάμεση Έκθεση προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν θα μπορέσει να δαπανήσει το ανώτατο συνολικό ποσό της επιχορήγησης που ορίζεται στο άρθρο I.3.1 εντός της συμβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο I.2.2, η Εθνική Μονάδα θα τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση μειώνοντας αντιστοίχως το ανώτατο συνολικό ποσό επιχορήγησης, ενώ σε περίπτωση που το μειωμένο ποσό της ανώτατης συνολικής επιχορήγησης είναι μικρότερο του ποσού της χορηγηθείσας στο δικαιούχο συνολικής προχρηματοδότησης μέχρι την ημερομηνία αυτή, θα προβαίνει στην ανάκτηση από το δικαιούχο του επιπλέον ποσού της προχρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο II.19 της παρούσας. Ι.4.3 Τελική Έκθεση και αίτημα αποπληρωμής / καταβολής του υπολοίπου της επιχορήγησης Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Σχεδίου, ως ορίζεται στο άρθρο I.2.2 της παρούσας, ο δικαιούχος συντάσσει στο Εργαλείο Κινητικότητας, Τελική Έκθεση αναφορικά με την εκτέλεση του Σχεδίου. Στην Έκθεση αυτή παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την τεκμηρίωση του αιτούμενου ποσού βάσει χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης στην περίπτωση που η επιχορήγηση διατίθεται με τη μορφή επιστροφής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης ή των επιλέξιμων δαπανών που πράγματι πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο II.16 και το Παράρτημα III. Η τελική έκθεση θεωρείται ότι συνιστά αίτημα του δικαιούχου για καταβολή του υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης. Ο δικαιούχος βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο αίτημα πληρωμής του υπολοίπου είναι πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς. Επίσης, βεβαιώνει ότι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες βάσει της Σύμβασης και ότι το αίτημα καταβολής του υπολοίπου τεκμηριώνεται από κατάλληλα δικαιολογητικά, τα οποία είναι δυνατόν να προσκομιστούν στο πλαίσιο των ελέγχων ή των λογιστικών ελέγχων που περιγράφονται στο άρθρο II.20. Ι.4.4 Πληρωμή υπολοίπου επιχορήγησης Η πληρωμή του υπολοίπου, η οποία δεν δύναται να επαναληφθεί, έχει ως σκοπό την αποζημίωση ή την κάλυψη, μετά το τέλος της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο I.2.2, του υπολειπόμενου ποσού των επιλέξιμων δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο δικαιούχος για την εκτέλεσή του Σχεδίου. [5]

6 Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων II.17.2 και II.17.3, κατά τη λήψη των εγγράφων που αναφέρονται στην Τελική Έκθεση, η Εθνική Μονάδα καταβάλλει το υπόλοιπο της επιχορήγησης εντός 60 ημερολογιακών ημερών. Το ποσό αυτό καθορίζεται μετά την έγκριση της Τελικής Έκθεσης και σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο. Η έγκριση της Τελικής Έκθεσης δεν συνεπάγεται και αναγνώριση της ή της αυθεντικότητας, της πληρότητας και της ορθότητας των δηλώσεων και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Το υπόλοιπο της επιχορήγησης υπολογίζεται αφαιρώντας από το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο II.18, το συνολικό ποσό της προχρηματοδότησης που έχει καταβληθεί. Αν το συνολικό ποσό των προηγούμενων πληρωμών της προχρηματοδότησης υπερβαίνει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, όπως ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο II.18, η πληρωμή του υπερβάλλοντος υπολοίπου θα λάβει τη μορφή ανάκτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου II.19. I.4.5 Μη υποβολή εγγράφων Αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα, Ενδιάμεση Έκθεση ή την Τελική Έκθεση, η Εθνική Μονάδα αποστέλλει επίσημη επιστολή υπενθύμισης εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της σχετικής ορισθείσας προθεσμίας. Αν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει και πάλι την ή τις εν λόγω έκθεση(εις) εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της επιστολής υπενθύμισης, η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο II (β), και να ζητήσει την επιστροφή του συνόλου της προχρηματοδότησης που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με το άρθρο II.19 της παρούσας. I.4.6 Γλώσσα υποβολής αιτημάτων πληρωμής και εκθέσεων Όλα τα αιτήματα καταβολής πληρωμών και οι Εκθέσεις υποβάλλονται από το δικαιούχο στην ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ Ι.5 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Όλες οι καταβολές πραγματοποιούνται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία Τράπεζας/ Τραπεζικού Ιδρύματος: Διεύθυνση υποκαταστήματος: Ακριβής επωνυμία δικαιούχου του λογαριασμού: Πλήρης αριθμός λογαριασμού (συμπεριλαμβανόμενων των τραπεζικών κωδικών): Κωδικός IBAN: Κωδικός SWIFT: [6]

7 ΑΡΘΡΟ Ι.6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Ι.6.1 Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ο φορέας που ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο II.6 είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η ελληνική Εθνική Μονάδα για το ERASMUS+. Ι.6.2 Στοιχεία επικοινωνίας της Εθνικής Μονάδας Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται προς την Εθνική Μονάδα αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 11634, Νέα Ιωνία Αττικής, ΕΛΛΑΔΑ Ηλεκτρονική διεύθυνση: Ι.6.3 Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου Οι πληροφορίες που κοινοποιεί η Εθνική Μονάδα προς το δικαιούχο αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλήρης Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα / Θέση Επωνυμία Φορέα / Οργανισμού ΑΡΘΡΟ Ι.7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Ο δικαιούχος εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες και ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία των συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Σχεδίου που υλοποιεί. Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη στους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Σχεδίου που υλοποιεί. ΑΡΘΡΟ Ι.8 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι.8.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ι.8.2 Το καθ ύλην αρμόδιο δικαστήριο που ορίζεται βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ της Εθνικής Μονάδας και του δικαιούχου αναφορικά με την ερμηνεία, την εφαρμογή ή την ισχύ της παρούσας Σύμβασης, σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης της διαφοράς με φιλικό διακανονισμό. Δύναται να υποβληθεί προσφυγή κατά πράξης της Εθνικής Μονάδας εντός των οριζόμενων προθεσμιών στο άρθρο 66 του ν.2717/99 (ΦΕΚ Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. [7]

8 ΑΡΘΡΟ Ι.9 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ) Εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο II.8.3, τυχόν εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται από το δικαιούχο στο πλαίσιο του Σχεδίου διατίθεται μέσω του διαδικτύου δωρεάν και βάσει άδειας χρήσης ανοικτού λογισμικού 10. ΑΡΘΡΟ Ι.10 ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.10 Εργαλείο Κινητικότητας ( Mobility Tool) Ο δικαιούχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool) για την καταγραφή του συνόλου των πληροφοριών και των στοιχείων που αφορούν τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται με μηδενική επιχορήγηση καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας, καθώς και για τη συμπλήρωση και υποβολή των Ενδιάμεσων και Τελικών Εκθέσεων. ΑΡΘΡΟ Ι.11 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Κατά παρέκκλιση, οι διατάξεις των εδαφίων (γ) και (δ) του άρθρου II.10.2 δεν εφαρμόζονται. ΑΡΘΡΟ I.12 ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Οι ακόλουθες διατάξεις του Μέρους II Γενικοί Όροι της παρούσας Σύμβασης δεν εφαρμόζονται: II II II και II II II ΑΡΘΡΟ I.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Αν για την εκτέλεση του Σχεδίου απαιτείται καταβολή επιχορήγησης στους συμμετέχοντες, ο δικαιούχος προβαίνει στην καταβολή της σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στα Παραρτήματα I και IV, στους οποίους προσδιορίζονται, κατ ελάχιστον, τα εξής: (α) το ανώτατο ποσό της οικονομικής επιχορήγησης, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ,00 Ευρώ ανά συμμετέχοντα, (β) τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζεται το ακριβές ποσό της επιχορήγησης, 10 Άδεια χρήσης ανοικτού λογισμικού: Μέσο με το οποίο ο κύριος ενός έργου παρέχει σε τρίτους άδεια χρήσης του συγκεκριμένου πόρου. Κάθε άδεια ισχύει για ένα συγκεκριμένο πόρο. Υπάρχουν διάφορα είδη αδειών χρήσης λογισμικού ανάλογα με το εύρος των παρεχόμενων δικαιωμάτων ή των επιβαλλόμενων περιορισμών, ενώ έγκειται στην ελεύθερη προαίρεση του δικαιούχου να επιλέξει την άδεια που θα ισχύει για το έργο του. Η άδεια χρήσης ανοικτού λογισμικού πρέπει να ισχύει μεμονωμένα για τον κάθε πόρο που αναπτύσσεται. Η άδεια χρήσης ανοικτού λογισμικού δεν συνιστά μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. [8]

9 (γ) οι δραστηριότητες για τις οποίες ο συμμετέχων δύναται να λάβει επιχορήγησης βάσει σαφώς καθορισμένου πίνακα δραστηριοτήτων, (δ) τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων που δύναται να λάβουν επιχορήγησης, (ε) τα κριτήρια χορήγησης της επιχορήγησης. Βάσει των εγγράφων που προβλέπονται στο Παράρτημα IV της παρούσας, ο δικαιούχος: είτε μεταφέρει την επιχορήγηση που προβλέπεται για τις κατηγορίες προϋπολογισμού, επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών, στο σύνολό της, στους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας για σπουδές ή πρακτική άσκηση, εφαρμόζοντας τα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφορά ανά κόστος μονάδας δαπάνης, σύμφωνα με το Παράρτημα III της παρούσας, είτε διαθέτει την επιχορήγηση που προβλέπεται για τις κατηγορίες προϋπολογισμού, επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου, επιχορήγηση για την κάλυψη ατομικών δαπανών στους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας για διδασκαλία ή επιμόρφωση, εφαρμόζοντας τα ποσά χρηματοδοτικής συνεισφορά ανά κόστος μονάδας δαπάνης, σύμφωνα με το Παράρτημα III της παρούσας. Στη περίπτωση που το τελικό ποσό κάλυψης δαπανών ταξιδίου είναι μικρότερο από αυτό που έχει λάβει ο Συμμετέχων βάσει του παραπάνω κανόνα, το Ίδρυμα δύναται να αιτηθεί την επιστροφή του ποσού κάλυψης δαπανών ταξιδίου που υπολείπεται. Σε αυτήν την περίπτωση, το Ίδρυμα θα διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. ΑΡΘΡΟ I.14 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Εθνική Μονάδα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση από το δικαιούχο. Σε περίπτωση που η επίβλεψη καταδείξει αδυναμίες, ο δικαιούχος καταρτίζει και υλοποιεί σχέδιο δράσης εντός της προθεσμίας που ορίζει η Εθνική Μονάδα ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εφαρμόσει κατάλληλες και εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου διορθωτικές ενέργειες, η Εθνική Μονάδα δύναται να προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει ή να ανακαλέσει τον Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση βάσει των διατάξεων του Χάρτη. ΑΡΘΡΟ I.15 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οποιαδήποτε κοινοποίηση ή απόφαση της Εθνικής Μονάδας απαιτείται ή ενδείκνυται σχετικά με την Σύμβαση, θα γίνεται εγγράφως προς τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα ή προς όποια άλλα πρόσωπα κατά καιρούς ορίσουν οι συμβαλλόμενοι και θα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που ορίζονται κατωτέρω: [9]

10 Για την Εθνική Μονάδα: Υπ όψη: ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗΤΑΚΗ Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών της Εθνικής Μονάδας ERASMUS+ Για τον Δικαιούχο: Υπ όψη: [ονοματεπώνυμο, τίτλος] Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία [Διεύθυνση] [ ] ΑΡΘΡΟ I.16 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ (ONLINE) ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Διατίθεται διαδικτυακή (online) αξιολόγηση γνώσεων για τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Ολλανδικά. Άδειες για την αξιολόγηση των γνώσεων στην ξένη γλώσσα χορηγούνται σε όλους όσους συμμετέχουν σε κινητικότητα φοιτητών (με εξαίρεση τους ομιλούντες τη μητρική τους γλώσσα), οι οποίοι θα χρησιμοποιούν ως κύρια γλώσσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης/εργασίας μια από τις ανωτέρω γλώσσες. Οι συμμετέχοντες αυτοί υποβάλλονται σε διαδικτυακή (online) αξιολόγηση των γνώσεών τους στην ξένη γλώσσα πριν από και κατά τη λήξη της περιόδου κινητικότητας, ως υποχρεωτικό μέρος της κινητικότητας που πραγματοποιούν. Διατίθενται διαδικτυακά (online) μαθήματα για την εκμάθηση των εξής ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Ολλανδικά. Χορηγούνται 19 άδειες για διαδικτυακή (online) εκμάθηση ξένων γλωσσών στο πλαίσιο του Σχεδίου της παρούσας Σύμβασης. Οι χορηγηθείσες άδειες χρησιμοποιούνται από το δικαιούχο σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος III της παρούσας. Αφού συμφωνήθηκαν τα παραπάνω μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση επιχορηγήσεως σε δύο (2) πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Για το δικαιούχο [ονοματεπώνυμο] [ιδιότητα] Για την Εθνική Μονάδα/ ΙΚΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΗΤΑΚΗ Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών της Εθνικής Μονάδας ERASMUS+ [υπογραφή] [τόπος] [ημερομηνία] [υπογραφή] Νέα Ιωνία Αττικής [ημερομηνία] [10]