ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 21899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2122/01/2008 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 45 «Συ μπλήρωση τροποποίηση των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθ. 20, 23 και 38 και άλλες διατάξεις». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α ) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού» (ΦΕΚ 40 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 37α του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α ) Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2329/1995 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 172 Α ). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α ) Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προ σωπικό του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162 Α ). 5. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθ. 45 που εκδόθηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος με τις διατά ξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 205/2007 «Συγ χώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231 Α ). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο α) Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθ. 45. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘ. 45 «Συμπλήρωση τροποποίηση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθ. 20, 23 και 38». Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α ) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού» (ΦΕΚ 40 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότη τας των Σωμάτων Ασφαλείας» (ΦΕΚ 39 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προ σωπικό του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ162 Α ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 205/2007 «Συγ χώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231 Α ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα νονισμό Λιμένων: Άρθρο 1 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 20 (ΦΕΚ 444 Β /1999), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει. 1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 3 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Γ.Κ.Λ. 44 (ΦΕΚ 1687 Β ), αντικαθίστανται ως ακολούθως: «3. Για την απόδειξη των υπό στοιχεία γ και δ προ ϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου αρκεί η υπογραφή, από τον ενδιαφερόμενο, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75 Α ), θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση που η δήλωση δεν υποβάλ λεται αυτοπροσώπως από τον αιτούντα. Στη δήλωση αυτή ο ενδιαφερόμενος δηλώνει επίσης ότι δεν έχει υποβάλλει σε άλλη Λιμενική Αρχή δικαιολογητικά για

2 21900 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έκδοση άδειας. Η ηλικία αποδεικνύεται από επικυρω μένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου επίσημου αποδεικτικού (π.χ. Διαβατήριο). Η υγεία και η καταλληλότητα πιστοποιούνται (βεβαιώ νονται) από ιατρό παθολόγο ή ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής, καθώς και από οφθαλμίατρο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Κάτοχοι άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ιατρικό πιστο ποιητικό (βεβαίωση), αλλά μπορούν να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειάς τους. Η Λιμε νική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευ ροψυχίατρου ή ορθοπεδικού των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 4. Τριμελής Επιτροπή που ορίζεται με Ημερήσια Δι αταγή (Η.Δ.) του Προϊσταμένου κάθε Λιμενικής Αρχής προβαίνει, σε καθοριζόμενο κάθε φορά χρόνο και τόπο, σε γραπτή εξέταση των υποψήφιων επί της ύλης που περιλαμβάνεται σε ειδικό εγχειρίδιο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και σε πρακτική εξέταση που περιλαμ βάνει την εκτέλεση διαφόρων χειρισμών του σκάφους και τη διαπίστωση ύπαρξης στοιχειωδών γνώσεων χρησιμο ποίησης πυξίδας, ναυτικού χάρτη, διπαράλληλου, διαβήτη (κουμπάσου) και σωστικών μέσων του σκάφους. H ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζονται εντός δεκαοκτώ (18) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αναγράφονται σε ειδικό σημείωμα που χορηγείται μετά τον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η προτεραιότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζεται με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης. Υποψήφιοι που δε γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή εξετάζονται προφορικά, ανεξάρτητα αν είναι Έλληνες ή αλλοδαποί οι οποίοι γνωρίζουν να ομιλούν την Ελ ληνική γλώσσα». 2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «9. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι έχουν δικαίωμα επα νεξέτασης στη γραπτή ή και στην πρακτική εξέταση που απέτυχαν, αφού παρέλθουν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της αποτυχίας τους. Για την επανεξέτασή τους απαιτείται αίτηση, η οποία μπορεί να υποβληθεί από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία της αποτυχίας τους. Το δεύτερο εδάφιο της παραγρά φου 4 του άρθρου αυτού, ως προς την ημερομηνία, ώρα και προτεραιότητα συμμετοχής στις εξετάσεις, έχει ανάλογη εφαρμογή». 3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 αντικαθίσταται, ενώ προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως ακολούθως: «11. Οι άδειες χειριστών ταχύπλοων σκαφών ή θαλάσ σιων μοτοποδήλατων ισχύουν μέχρι οι κάτοχοί τους να συμπληρώσουν το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας τους. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής οι άδειες για να συνεχίσουν να ισχύουν πρέπει να ανα νεωθούν. Για την ανανέωση υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου εφαρμοζομένων ανάλογα, ως προς την υγεία και καταλληλότητα, των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. Ειδι κότερα, εφόσον προσκομισθούν ιατρικές βεβαιώσεις, η ανανέωση ισχύει για μία τριετία ενώ αν προσκομισθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυ τοκινήτου οχήματος, η ισχύς της ανανέωσης συμπίπτει χρονικά με αυτήν της άδειας οδήγησης. Επίσης περιο δική ανανέωση των αδειών γίνεται σε όσους χειριστές, ανεξαρτήτως ηλικίας, κρίνεται αυτό αναγκαίο από ια τρικής πλευράς, λαμβανόμενων υπόψη των σχετικών παρατηρήσεων (ή ενδείξεων) του πιστοποιητικού υγείας. Η χορηγηθείσα άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εάν μεταβληθούν οι όροι ή εκλείψουν οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί. 12. Για κάθε έκδοση ή ανανέωση άδειας χειριστή τα χύπλοου σκάφους καταβάλλεται εισφορά είκοσι (20) Ευρώ, υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.)». 4. Στο τέλος της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Γ.Κ.Λ. 20, προστίθεται η πρόταση «Το δικαιολογητικό αυτό αναζητείται υπηρεσιακά». 5. Η περίπτωση ι) της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ι) Εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά ο ενδιαφε ρόμενος για να αποκτήσει άδεια εκμίσθωσης θαλάσσιου σκι, θαλάσσιου αλεξίπτωτου, θαλάσσιου έλκηθρου, θα λάσσιου δακτυλιδιού και όποιου άλλου προσομοιάζει με αυτά (ελκόμενο από ταχύπλοο σκάφος) κατέχει: (1) άδεια προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και επί διετία τουλάχιστο, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή (2) πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι και επί ένα τουλάχιστο έτος, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή (3) άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, της οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητά της κατά τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθ. 37 (ΦΕΚ 101 Β /2004) και ο κάτοχος της είχε κατά το παρελθόν ασκήσει, με άδεια της Λιμενικής Αρχής, το επάγγελμα του εκμισθωτή ή παρείχε σε εκμισθωτή πραγματικά και ενεργά υπηρεσί ες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής. Η ισχύς της άδειας εκπαιδευτή καθορίζεται από τον εκδότη της. Για τους βοηθούς των ανωτέρω, εφόσον ασχολούνται ενεργά με τη διενέργεια θαλάσσιου σκι ή θαλάσσιου αλεξίπτωτου ή θαλάσσιου έλκηθρου ή θαλάσσιου δα κτυλιδιού ή άλλου μέσου που προσομοιάζει με αυτά (ελκόμενου από ταχύπλοο σκάφος), απαιτούνται τα ίδια προσόντα. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιο πάνω αδειών, των πτυχίων ΤΕΦΑΑ και των αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, υποβάλλονται στη Λιμενική Αρχή, μαζί με την αίτηση χορήγησης της άδειας». 6. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 καταργείται. 7. Το άρθρο 31 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 31 Eκκίνηση/επιστροφή ιδιωτικών μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Η εκκίνηση / επιστροφή των ιδιωτικών ταχύπλοων ή μηχανοκίνητων γενικά θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού με τη χρήση κινητήρα μηχανής επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) από / προς τις εγκαταστάσεις ελλιμενισμού τους (λιμένες, μαρίνες, καταφύγια), β) από / προς κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες), που έχουν κατασκευασθεί για την ανέλκυση και καθέλκυσή τους, εφόσον σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους δεν υπάρχουν λουόμενοι ή κινούνται εντός οριοθετημένου διαύλου, ο οποίος εκτείνεται σε απόσταση εκατό (100) μέτρων στη συνέχεια της γλί στρας προς την ανοικτή θάλασσα. γ) από / προς τον αιγιαλό, εκτός των λουτρικών εγκα ταστάσεων, εφόσον: (αα) πλέουν εντός οριοθετημένου διαύλου, πλάτους δέκα (10) μέτρων. Για τη δημιουργία ή όχι του διαύλου, για τη σήμανση του οποίου εφαρμόζεται η παραπάνω παράγραφος 2 του άρθρου 27, καθώς και για το μήκος αυτού, αποφαίνεται η Επιτροπή του άρθρου 35. Αρμόδιο για την κατασκευή και χρηματοδότηση οριοθέτησης του διαύλου είναι το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί από το Δημόσιο ο έναντι του διαύλου χώρος του αιγιαλού ή και της πα ραλίας. Την κατασκευή και χρηματοδότηση μπορεί να αναλαμβάνει, κατόπιν αιτήσεώς του, και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. (ββ) σε απόσταση εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους δεν υπάρχουν λουόμενοι πλέουν με ταχύτητα μέχρι τρεις (03) κόμβους, ή σε περίπτωση που υπάρχουν λουόμενοι πλέουν με ασφαλή ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τον ένα (01) κόμβο, τηρώντας πορεία από / προς την ανοικτή θάλασσα. 8. Στο άρθρο 32 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως ακολούθως: «12. Η άδεια εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχύπλο ων σκαφών ανανεώνεται εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη της ισχύος της με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο, στη Λιμενική Αρχή (α) πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας (β) επικυρωμένου φωτοαντί γραφου ασφαλιστήριου συμβολαίου σε ισχύ και (γ) υπεύ θυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 ότι ουδεμία από τις προϋποθέσεις έκδοσής της εξέλιπε». 9. Το άρθρο 33 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 33 Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς 1. Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 530/1991 (ΦΕΚ 205 Α ) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ευρωπα ϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), που επι θυμούν να ασκήσουν τη δραστηριότητα του εκμισθωτή θαλάσσιων μέσων αναψυχής. 2. Άδειες προπονητών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερι κό, γίνονται δεκτές, εφόσον αναγνωρίζονται ως ισότιμες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πτυχία αντίστοι χων Τ.Ε.Φ.Α.Α. εξωτερικού με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι, γίνονται δεκτά, εφόσον αναγνωρισθούν ως ισότιμα από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτ λων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)». 10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Απαγορεύεται σε όλα τα πλοία, πλοιάρια, μικρά σκάφη και μηχανοκίνητα γενικά μέσα αναψυχής, να πλέουν σε απόσταση μικρότερη των εκατό πενήντα (150) μέτρων από τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις σήματα ή σημαίες, που υποδηλώνουν τη διε νέργεια υποβρύχιας αλιείας». Άρθρο 2 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 23 (ΦΕΚ 231 Β /2000), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τους Γ.Κ.Λ. αριθ. 26 (ΦΕΚ 441 Β /2001) και αριθ. 38 (ΦΕΚ 748 Β /2004). 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του ΓΚΛ αριθ. 26 και αυτό από το άρθρο 11 παράγραφος 3 του ΓΚΛ αριθ. 38, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΦΟΣ: Κάθε σκάφος ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής, ολικού μήκους μέχρι και: (α) επτά (7) μέτρων για επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών ή (β) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό αλιευτικό ή (γ) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό φορτηγό ή (δ) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών/ αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων, για την εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 (ΦΕΚ 273 Α ) ή (ε) δώδεκα (12) μέτρων για ερασιτεχνικό. Δε θεωρείται μικρό σκάφος κάθε μη μηχανοκίνητο, ολικού μήκους μέχρι και δυόμισι (2,5) μέτρων». 2. Οι τελευταίες τρεις (3) λέξεις «ή μεταγενέστερη μεταπώληση» της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίστανται από τις λέξεις «, εκδή λωσης βούλησης του ιδιοκτήτη για τη διαγραφή του σκάφους». 3. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2 (α) τα μη μηχανοκίνητα σκάφη (πνευστά ή μη) ολι κού μήκους μέχρι και δυόμισι (2,50) μέτρα». 4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, προστίθεται νέα περίπτωση ε) ως ακο λούθως: «ε) Τα μικρά μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα σκάφη που χρησιμοποιούνται ως θαλάσσιοι στόχοι σε ασκήσεις από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον μετά το πέρας της κάθε αποστολής προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του/ των πιστοποιητικού/ ών καταστρο φής τους με τα πλήρη στοιχεία των υπόψη σκαφών». 5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίσταται ως ακολούθως : «5. Τα μικρά σκάφη δεν υπόκεινται σε καταμέτρηση, εκτός από τα επαγγελματικά αλιευτικά για τα οποία είναι υποχρεωτική και η χωρητικότητα αυτών σε GT αναγράφεται στο Β.Ε.Μ.Σ., στις άδειες, καθώς και στο πιστοποιητικό κυριότητας». 6. Οι ένορκες βεβαιώσεις ιδιοκτητών και μαρτύρων, που προβλέπονται στο πέμπτο εδάφιο (απώλεια των παραστατικών αγοράς του σκάφους ή της μηχανής) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίστανται με υπεύθυνες δηλώ σεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και δεν απαιτείται θεώρησή τους από την αρμόδια ΔΟΥ. Όσον αφορά τις ένορκες βεβαιώσεις που προβλέπονται από το τέταρτο

4 21902 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εδάφιο (ιδιοκατασκευή) της ίδιας περίπτωσης, της προ αναφερόμενης παραγράφου δεν απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ. 7. Η περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «στ) Σκάφος αναψυχής ή ατομικό σκάφος (θαλάσσιο μοτοποδήλατο) ή μηχανή (κινητήρας), που χρησιμοποι είται ως κύριο ή εφεδρικό μέσο πρόωσης, εγγράφεται/ καταχωρίζεται στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) μόνον εάν από τα δικαιολογητικά που υπο βάλλονται στην οικεία Λιμενική Αρχή, αποδεικνύεται ότι διατέθηκε στην αγορά ή τέθηκε σε λειτουργία: αα) μέχρι και τη για το σκάφος αναψυχής, ββ) μέχρι και την για το ατομικό σκάφος, γγ) μέχρι και την για τον κινητήρα ανάφλε ξης με συμπίεση και τον τετράχρονο κινητήρα ανάφλε ξης με σπινθήρα και δδ) μέχρι και την για τους δίχρονους κινη τήρες ανάφλεξης με σπινθήρα. Για την εγγραφή/καταχώριση σκάφους αναψυχής ή ατομικού σκάφους ή μηχανής, που εμπίπτει στο πε δίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης (κοι νή υπουργική απόφαση) 4841/Φ.76/52/ (ΦΕΚ 111 Β /1997), όπως τροποποιήθηκε από την κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ /01/2004/ (ΦΕΚ 1613 Β /2004), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο οι Οδηγίες 94/25/ΕΚ και 2003/44/ΕΚ αντίστοι χα, και διατέθηκε στην αγορά ή τέθηκε σε λειτουργία μετά τις αναφερόμενες, κατά περίπτωση, στο προηγού μενο εδάφιο ημερομηνίες, απαιτείται η υποβολή γρα πτής Δήλωσης Συμμόρφωσης στην Ελληνική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προβλέπονται από το Παράρτημα XV της παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση». 8. Η περίπτωση (η) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «η) των χαρακτηριστικών της/των μηχανής/ών: τύπος (εσωλέμβια, εξωλέμβια, εσω/εξωλέμβια), είδος (πετρε λαιοκίνητη, βενζινοκίνητη ή άλλη), κατασκευαστής, πρό τυπο σειράς (model), αριθμός σειράς παραγωγής (serial number) και μέγιστη συνεχής ισχύς. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναγράφονται ανεξάρτητα από το εάν χρησιμο ποιούνται ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόωσης». 9. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «10. Στα μικρά σκάφη και στα ατομικά σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινή υπουργική απόφαση που αναφέρονται στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η τοποθέτηση μη χανής γίνεται αποδεκτή εφόσον συντρέχουν οι τυχόν ειδικές προϋποθέσεις ή περιορισμοί (π.χ. μέγιστη συνι στώμενη ισχύς σε hp ή και kw), που τίθενται ή θα τεθούν από τον κατασκευαστή του σκάφους που χορήγησε τη Δήλωση Συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση οι μεταβο λές των μηχανών, όπως αυτές αναφέρονται στις πα ραπάνω παραγράφους 5, 6 και 7, καταχωρίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους και στην άδεια αλιείας, εφόσον υπάρχει, καθώς και στο πιστοποιητικό κυριότητας, εφόσον έχει εκδοθεί». 10. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύ θυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχό μενο της οποίας καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) υπ αριθμ /168/Α0012/ (ΦΕΚ 250 Β /2004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξί ας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση υπ αριθμ /6602/140/Ε0014/ (ΦΕΚ 5 Β / )». 11. Το δικαιολογητικό της περίπτωσης η) της παραγρά φου 1 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 καταργείται και η επόμενη περίπτωση θ) αναγραμματίζεται σε (η). 12. Οι παράγραφοι 2, 3,4, 5 και 6 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίστανται και προστίθενται νέες παράγραφοι 7, 8 και 9 ως ακολούθως: «2. Για τη μεταγραφή μικρού σκάφους «αιτία θανάτου» (εξ αδιαθέτου διαδοχή), όταν δεν υπάρχει κληρονο μητήριο, υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου ως παράγραφος 1α του άρθρου αυτού, στην οποία επισυ νάπτονται τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά: α) Δήλωση αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας με γενική ή ειδική αναφορά περιγραφή του σκάφους από συμβολαιογράφο και ληξιαρχική πράξη θανάτου. Αν δεν υπάρχει δήλωση αποδοχής μπορεί να προσκομισθεί πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομίας ή κληροδοσίας από το Πρωτοδικείο και ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα, γ) Δήλωση φόρου κληρονομίας και πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας, δ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης, ε) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη ύπαρξης εκ κρεμοδικίας που αφορά στην κληρονομία ή κληροδο σία, στ) Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύ θυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχό μενο της οποίας καθορίζεται στην υπουργική απόφαση (Υ.Α.) υπ αριθμ /168/Α0012/ (ΦΕΚ 250 Β /2004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξί ας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στην απόφαση υπ αριθμ /6602/140/Ε0014/ (ΦΕΚ 5 Β / ). ζ) τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, από τα οποία το δ) καθώς και το ε), αν πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986, υπογράφονται από τον αιτούντα κληρονόμο ή κληροδόχο. 3. Για τη μεταγραφή μικρού σκάφους «αιτία θανάτου» (διαδοχή από διαθήκη), όταν δεν υπάρχει κληρονομητή ριο, υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου ως παρά γραφος 1α του άρθρου αυτού, στην οποία επισυνάπτο νται τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά: α) Δήλωση αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας με γενική ή ειδική αναφορά περιγραφή του σκάφους από συμβολαιογράφο και ληξιαρχική πράξη θανάτου. Αν δεν υπάρχει δήλωση αποδοχής μπορεί να προσκομισθεί πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομίας ή κληροδοσίας από το Πρωτοδικείο και ληξιαρχική πράξη θανάτου. β) Αντίγραφο διαθήκης από το Πρωτοδικείο και Από φαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί κηρύξεως της διαθήκης ως κυρίας,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη ύπαρξης εκ κρεμοδικίας, που αφορά στην κληρονομία ή κληροδο σία, δ) Δήλωση φόρου κληρονομίας και πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας, ε) Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύ θυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχό μενο της οποίας καθορίζεται στην υπουργική απόφαση (Υ.Α.) υπ αριθμ /168/Α0012/ (ΦΕΚ 250 Β /2004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξί ας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στην απόφαση υπ αριθμ /6602/140/Ε0014/ (ΦΕΚ 5 Β / ). στ) τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων δ), ε), στ), ζ) και η) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, από τα οποία το δ) καθώς και το ε), αν πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/86, υπογράφονται από τον αιτούντα κληρονόμο ή κληροδόχο. 4. Για τη μεταγραφή μικρού σκάφους «αιτία θανάτου» (εξ αδιαθέτου διαδοχή ή διαδοχή από διαθήκη), όταν υπάρχει κληρονομητήριο, υποβάλλεται αίτηση του εν διαφερομένου, ως παράγραφος 1α του άρθρου αυτού, στην οποία επισυνάπτονται: α) το κληρονομητήριο β) Δήλωση φόρου κληρονομίας και πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας, γ) Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύθυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην υπουργική απόφαση (Υ.Α.) υπ αριθμ /168/Α0012/ (ΦΕΚ 250 Β /2004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δή λωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμ φωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στην απόφαση υπ αριθμ /6602/140/Ε0014/ (ΦΕΚ 5 Β / ). δ) τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων δ), ε), στ), ζ) και η) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, από τα οποία το δ) καθώς και το ε), αν πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/86, υπογράφονται από τον αιτούντα κληρονόμο ή κληροδόχο. 5. Για τη μεταγραφή σκάφους λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης δωρεάς ή γονικής παροχής θεωρημένο από αρμόδια ΔΟΥ και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, πλην του προβλεπόμενου στην περίπτωση β) αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, αντί αυ τού υποβάλλεται το οικείο ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ και να συνοδεύεται με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής του σκάφους ή και μηχανής εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η παράδοση παραλαβή αναφέρεται ρητά στο έγγραφο αυτό. 6. Σε περίπτωση μεταγραφής λόγω αναγκαστικού πλει στηριασμού, ο υπερθεματιστής υποβάλλει την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κινητού πράγματος (σκάφους ή και μηχανής) του συμβολαιογράφου, θεωρημένη από αρμόδια ΔΟΥ και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πλην των προβλεπομένων στις περιπτώσεις β), δ) και ε) αυτής. 7. Για τη μεταγραφή σκάφους με δικαστική απόφαση (αναγνωριστική της κυριότητας) απαιτείται η υποβολή της σχετικής δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό γραμματέα του ιδίου δικαστηρίου περί μη άσκησης ενδίκου μέσου κατ αυτής και του σχετι κού αποδεικτικού επίδοσης της δικαστικής Απόφασης καθώς και η υποβολή των δικαιολογητικών της παρα γράφου 1 του άρθρου αυτού, πλην του προβλεπόμενου στην περίπτωση (β) αυτή. 8. Για τη μεταγραφή μεταχειρισμένου σκάφους, πλην επαγγελματικού αλιευτικού, στην περίπτωση όμως που είχε αγορασθεί, κατά ποσοστό 100 %, από έμπορο για μεταγενέστερη μεταπώληση, η οποία πραγματοποιήθη κε, υποβάλλονται από τον νέο ιδιοκτήτη/αγοραστή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Αίτηση του αγοραστή. Αν το σκάφος είναι ερασι τεχνικό, η αίτηση γίνεται σύμφωνα με την υπ αριθμ /2350/0009Α/ απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 325 Β ). β) τιμολόγιο αγοράς του έμπορου που είχε αγοράσει το μεταχειρισμένο σκάφος στο οποίο μεταξύ των άλλων αναγράφονται και όλα τα στοιχεία των εδαφίων (1), (2) και (3) της παραγράφου 1β του άρθρου αυτού. γ) Το παραστατικό που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5. δ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ), δ), ε) και η) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. ε) Οι παλαιές άδειες εκτέλεσης πλόων και αλιείας του σκάφους, εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση απώλειάς τους υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986. Η μεταγραφή που ρυθμίζεται από την παράγραφο αυτή πραγματοποιείται στη Λιμενική Αρχή στο Λεμβο λόγιο ή Β.Ε.Μ.Σ. της οποίας είναι γραμμένο το σκάφος, ενώ οι διατάξεις του πέμπτου εδαφίου (απώλεια των παραστατικών) της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, έχουν ανάλογη εφαρμογή. 9. Με την καταχώριση της μεταγραφής του σκάφους η Λιμενική Αρχή καταχωρίζει τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους. Εφόσον η μεταγραφή αφορά σε ποσοστό άνω του 50% η άδεια εκτέλεσης πλόων που είναι σε ισχύ παύει να ισχύει, παραδίδεται στη Λιμενική Αρχή ή σε περίπτω ση απώλειάς της υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 και εκδίδεται νέα στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη με την υποβολή μόνο του δικαιο λογητικού (υπεύθυνης δήλωσης) που αναφέρεται στην παράγραφο 1 α) (2) του άρθρου 16. Τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη καταχωρίζονται και στην άδεια αλιείας του σκάφους, εφόσον υπάρχει». 13. Το δικαιολογητικό της περίπτωσης α) (2) της πα ραγράφου 1 του άρθρου 10 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικα θίσταται ως ακολούθως: «Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύθυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην υπουργική απόφαση (Υ.Α.) υπ αριθμ /168/Α0012/ (ΦΕΚ 250 Β /2004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκά φος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στην απόφαση υπ αριθμ /6602/140/Ε0014/ (ΦΕΚ 5 Β / )». 14. Το δικαιολογητικό της περίπτωσης α) (5) της παρα γράφου 1 του άρθρου 10 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 καταργείται και τα επόμενα δικαιολογητικά (6) και (7) αναριθμούνται σε (5) και (6).

6 21904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15. Οι ένορκες βεβαιώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 α) (1) του άρθρου 10 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίστανται με υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/ Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η παράγραφος αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση κλοπής του σκάφους». 17. Οι λέξεις «ή μεταγενέστερη μεταπώληση» της πρώ της πρότασης της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, διαγράφονται. 18. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 προστίθεται δύο νέες παράγραφοι 5 και 6, η παλαιά παράγραφος 5 αντικαθίσταται και αναριθμείται σε 7 και η παλαιά παράγραφος 6 αναριθμείται σε 8 ως ακολούθως: «5. Λόγω πώλησής του σε αλλοδαπό και μεταφοράς στο εξωτερικό. Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 α) του άρθρου αυτού. Απαιτείται επίσης η υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου της δια σάφησης εξαγωγής της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, εφόσον το σκάφος πρόκειται να μεταφερθεί σε χώρα μη μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 6. Λόγω εκδήλωσης βούλησης του ιδιοκτήτη, για τη διαγραφή του σκάφους. Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 α) του άρθρου αυτού. 7. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής σκάφους εκδίδεται από την οικεία Λιμενική Αρχή πιστοποιητικό περί της γενόμενης διαγραφής το αντίτιμο του οποίου καθο ρίζεται σε είκοσι (20) Ευρώ και αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της Λιμενικής Αρχής. Αν υποβληθεί σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη ή του αγοραστή (εμπόρου) χορηγείται και επικυρωμένο φωτο αντίγραφο οποιουδήποτε στοιχείου (Δήλωσης Συμμόρ φωσης κ.λπ.), που υπάρχει στο φάκελο του σκάφους». 19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Τα μικρά σκάφη καθόσον αφορά στην επιθεώρηση και εφοδιασμό τους με άδεια εκτέλεσης πλόων διακρί νονται σε: α) Επαγγελματικά: Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται με σκοπό τον προσπορισμό κέρδους. Τα επαγγελματικά σκάφη διακρίνονται στα παρακάτω είδη: (αα) επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών. Τα σκάφη αυτά διακρίνονται περαιτέρω σε: (1) όσα μεταφέρουν επιβάτες με την καταβολή εισι τηρίου ή με ολική ναύλωση και (2) όσα χρησιμοποιούνται ως μέσα/εξοπλισμός κατά την άσκηση συναφούς επαγγελματικής δραστηριότητας (σκάφη εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, σκάφη παροχέων καταδυτικών υπηρεσιών ανα ψυχής του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 κ.λπ.) (ββ) επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη: Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την αλιεία ιχθύων ή άλλων υδρό βιων οργανισμών από κατόχους επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (γγ) επαγγελματικά φορτηγά σκάφη: Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά φορτίων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ιδιοκτήτη τους ή εκναυ λώνονται για εκτέλεση εργασιών που δεν υπάγονται στα παραπάνω (αα) και (ββ) είδη σκαφών. Τα επαγγελματικά αλιευτικά και φορτηγά σκάφη, με την επιφύλαξη της ισχύος της παραγράφου 2 του άρ θρου 16, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτες, ούτε να εκναυλώνονται για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός αν καταθέσουν/παραδώσουν την άδεια αλιείας σκάφους και κατόπιν επιθεωρηθούν εκ νέου και εφοδιασθούν με άδεια επαγγελματικού σκάφους μεταφοράς επιβατών. β) Ερασιτεχνικά σκάφη: Τα σκάφη που δεν είναι επαγ γελματικά». 20. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α) που ακολουθεί του άρθρου 16 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Η Λιμενική Αρχή με την επιφύλαξη ισχύος της διά ταξης της παραγράφου 1στ του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του σκάφους, την άδεια εκτέλεσης πλόων, εφόσον συντρέ χουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Για τα επαγγελματικά σκάφη διενεργείται αρχική επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος εφόσον υποβληθούν, με την αί τηση του προηγούμενου εδαφίου, στη Λιμενική Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά πλέον αυτών που προβλέπο νται από άλλες σχετικές διατάξεις:». 21. Το δικαιολογητικό (2) της περίπτωσης α) της πα ραγράφου 1 του άρθρου 16 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντι καθίσταται και προστίθεται νέο δικαιολογητικό (3) ως ακολούθως: «(2) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του/των ιδιοκτήτη/τών ότι στο σκάφος υπάρχουν όλα τα εφόδια που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος για την κατηγορία του και για τον ανώτατο αριθμό επιβαινόντων ότι αυτά είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα προβλέπεται. (3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Πρό ληψης Ρύπανσης από Λύματα (Π.Π.Ρ.Λ.), που προβλέπεται από το π.δ. 400/1996 (ΦΕΚ 268 Α / ), για σκάφη που έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν περισσότε ρους από δέκα (10) επιβαίνοντες, σύμφωνα με την άδεια εκτέλεσης πλόων τους, ή το Π.Γ.Ε.». 22. Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Για τα ερασιτεχνικά σκάφη δε διενεργείται αρχική επιθεώρηση. Ειδικότερα: (1) Για τα ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων σκάφη απαιτείται η προσκόμιση των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση (α) δικαιολογητικών. (2) Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων ερασιτεχνικά σκάφη απαιτείται η υποβολή: i. των αναφερόμενων στην προηγούμενη περίπτωση (α) δικαιολογητικών, ii. βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωμα τούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού ότι το σκάφος συμμορ φώνεται, ανάλογα με την κατηγορία του και την έκταση των πλόων του, προς τις οικείες περί πλοίων αναψυχής (ερασιτεχνικών) διατάξεις του π.δ. 917/1979 (ΦΕΚ 257 Α ), όπως ισχύει, για την κατηγορία πλόων που το πλοίο θα εκτελεί και οι οποίοι αναγράφονται στη βεβαίωση,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) iii. Βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλω ματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού περί χαρακτηρισμού του σκάφους ως ιστιοφόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της υπουργικής απόφασης (Y.A.) υπ αριθμ /2001/ (ΦΕΚ 615 Β / ), εφόσον πρόκειται περί ιστιοφόρου σκάφους». 23. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Η άδεια εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκά φους ισχύει για δύο (2) έτη, ενώ του ερασιτεχνικού ισχύει για οκτώ (8) έτη. Η ανανέωση/θεώρησή της για δύο (2) ή οκτώ (8) έτη αντίστοιχα, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19. (α) Για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους καταβάλλονται τα ακόλου θα ποσά: (1) Είκοσι (20) Ευρώ υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κε φαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας (Ε.Λ.Κ.Λ.Α.) της Λιμενικής Αρχής που εκδίδει την άδεια (αντίτιμο της άδειας). (2) Είκοσι (20) Ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (3) Τρία (3) Ευρώ υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυ τικών (Μ.Τ.Ν.). (β) Για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων ερα σιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων καταβάλλονται τα ακόλουθα ποσά: (1) Πενήντα (50) Ευρώ υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α. της Λιμενικής Αρχής που εκδίδει την άδεια (αντίτιμο της άδειας). (2) Είκοσι (20) Ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., (3) Τρία (3) Ευρώ υπέρ του Μ.Τ.Ν. (γ) Για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων ερα σιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων καταβάλλονται τα ακό λουθα ποσά: (1) Πεντακόσια δεκαπέντε (515) Ευρώ υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α. της Λιμενικής Αρχής που εκδίδει την άδεια (αντίτιμο της άδειας). (2) Εκατό (100) Ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (3) Ενενήντα έξι (96) Ευρώ υπέρ του Μ.Τ.Ν. (4) Ενενήντα (90) Ευρώ υπέρ Δημοσίου (Παράβολο Χαρτοσήμου) (5) Τέσσερα Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (4,15) υπέρ Δημοσίου (Παράβολο) (6) Εκατόν δέκα (110) Ευρώ υπέρ ΝΑΤ (Ένσημο εκατό Ευρώ συν 10%) 24. Η περίπτωση ιδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ιδ) Σε περίπτωση που το σκάφος φέρει τηλεπικοινω νιακό εξοπλισμό (VHF, EPIRB, NAVTEX, κ.λπ) ελέγχεται η κατάσταση και η καλή λειτουργία του, η ύπαρξη άδει ας εγκατάστασης και λειτουργίας Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού ή εναλλακτικά η καταχώριση του προαναφε ρόμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εφόσον χρησι μοποιείται αποκλειστικά για ραδιοεπικοινωνίες κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας, στην προβλεπόμενη στα Παραρτήματα Γ ή Δ άδεια εκτέλεσης πλόων. 25. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Απαγορεύεται τα νέα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του παρόντος, επαγγελ ματικά (αλιευτικά, μεταφοράς επιβατών με την κατα βολή εισιτηρίου ή με ολική ναύλωση και μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών) σκάφη να φέρουν βενζινομηχανές για οποιοδήποτε προορισμό (πρόωση, κίνηση αντλιών ή γεννητριών κ.λπ.). Η τοποθέτηση βενζινομηχανών γίνε ται αποδεκτή μόνο σε σκάφη με σήμανση CE, εφόσον προβλέπεται ρητά στη Δήλωση Συμμόρφωσης του κα τασκευαστή, για το συγκεκριμένο σκάφος». 26. Οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίστανται ως ακο λούθως: «α) Η ανανέωση/θεώρηση της άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε δύο (2) έτη μετά από περιοδική επιθεώρηση, η οποία διενεργείται το τελευταίο τρίμηνο, πριν τη λήξη της ισχύος της. Για την ανανέωση της άδειας καταβάλλονται τα ποσά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις (2) και (3) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Κανονισμού αυτού. β) Η ανανέωση/θεώρηση της άδειας εκτέλεσης πλό ων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε οκτώ (8) έτη με την υποβολή από τον ιδιοκτήτη του, εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της ισχύος της, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι «το σκάφος είναι σε καλή κατάσταση, φέρει όλα τα εφόδια που προβλέπονται για την έκταση των πλόων και τον ανώτατο αριθμό επιβαινόντων του, είναι αυτά σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους για όσα προβλέπε ται». Ειδικά για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων απαιτείται και η υποβολή βεβαίωσης αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού ότι «το σκά φος συμμορφώνεται προς τις οικείες διατάξεις του π.δ. 917/1979 (ΦΕΚ 257 Α ), όπως ισχύει». Για την ανανέωση της άδειας ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων καταβάλλο νται τα ποσά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις (2) και (3) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Κανονισμού αυτού. Για την ανανέωση της άδειας ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων καταβάλλονται τα ποσά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις (2), (3), (4), (5) και (6) της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Κανονισμού αυτού». 27. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «2. Νέα άδεια εκδίδεται, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού αυτού για την ανανέωση και θεώρηση των αδειών, όταν συμπληρωθούν οι θυρίδες ανανέωσης του εντύπου της άδειας εκτέλεσης πλόων. Νέα άδεια επίσης εκδίδεται τηρουμένων των οικείων, για την έκ δοση της άδειας, διατάξεων του Κανονισμού αυτού στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) μετασκευής του σκάφους ή β) παρέλευσης του χρόνου ισχύος της άδειας εκτέ λεσης πλόων επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού σκάφους χωρίς να έχει γίνει ανανέωση/ θεώρηση. Κατ εξαίρεση και εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων, δεν απαιτείται η προσκόμιση του δικαιολογητικού (βεβαίωσης κατασκευ αστή) που προβλέπεται από το συνδυασμό των περι πτώσεων α) (1) και β) (1) της παραγράφου 1 του άρθρου 16, εφόσον το δικαιολογητικό αυτό υπάρχει στο φάκελο του σκάφους που τηρείται στη Λιμενική Αρχή και δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της άδειας.

8 21906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια εκτέλεσης πλόων παύσει να ισχύει κατά τα οριζόμενα στην παρά γραφο 9 του άρθρου 9 του Κανονισμού αυτού, η νέα άδεια, προκειμένου για επαγγελματικό σκάφος, ισχύει έως ότου παρέλθει διετία από την τελευταία επιθεώ ρηση, για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων ισχύει για οκτώ (8) έτη και για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα μέτρων η ισχύς της νέας άδειας θα συμπίπτει χρονικά με την ισχύ της άδειας του προ ηγούμενου ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη, κατά ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 50%». 28. Οι παράγραφοι 3, 5, 6, και 7 του άρθρου 20 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «3α. Τα ερασιτεχνικά, ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων, άφρακτα (χωρίς κατάστρωμα) και χωρίς στεγανούς χώρους σκάφη, επιτρέπεται ν απομακρύνο νται μέχρι δύο (2) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Τα σκάφη αυτά, εφόσον είναι μηχανοκίνητα και φέρουν πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των επιβαινόντων, επιτρέπεται ν απομακρύνονται μέχρι τέσσερα (4) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή ή μέχρι έξι (6) ν. μίλια από την πλη σιέστερη ακτή εφόσον εκτελούν πλόες εντός του αυτού ή συνεχόμενων κόλπων. Εφόσον είναι μηχανοκίνητα και κατασκευασμένα με κλειστό κατάστρωμα ή στεγανούς χώρους που να τα κρατούν στην επιφάνεια της θάλασ σας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων μπορούν να απομακρύνονται μέχρι τρία (3) ν. μίλια από την ακτή και εφόσον φέρουν και τον πρόσθετο εξοπλισμό που προβλέπεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του επόμενου άρθρου μπορούν να εκτελούν ακόμη μεγα λύτερους πλόες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Τα τοπικά όρια ισχύος των αδειών, αναγράφονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων. β. Για την κατηγορία των πλόων, η οποία αναγράφε ται στην άδεια εκτέλεσης πλόων των ερασιτεχνικών σκαφών ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ θρου 3 του π.δ. 917/1979 (ΦΕΚ 257 Α ), όπως ισχύει, και είναι ανάλογη των εφοδίων που φέρουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. 5. Σε μικρά σκάφη με σήμανση «CE» λαμβάνονται υπό ψη και καταχωρίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων και οι τυχόν πρόσθετοι τοπικοί περιορισμοί που τίθε νται στη Δήλωση Συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή τους. 6. Τα ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων, μπορούν να επεκτείνουν τους πλόες τους σε λιμένες και όρμους της αλλοδαπής καθώς και να εκτελούν διεθνείς πλόες και πλόες μεταξύ λιμένων ξένου Κράτους, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού για πλόες εσωτερικού χωρίς το πικούς περιορισμούς και να έχουν εφοδιαστεί με άδεια εκτέλεσης πλόων στην Αγγλική. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω σκάφη πρέπει επιπλέον να διαθέτουν κα τάλληλο ραδιοεξοπλισμό που επιτρέπει την επικοινωνία τους με σταθμό ξηράς καθ όλη τη διάρκεια του συ γκεκριμένου πλου. Ο εφοδιασμός με άδεια εκτέλεσης πλόων στην Αγγλική γλώσσα είναι υποχρεωτικός και για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, εφόσον πρόκειται να εκτελέσουν διεθνή πλου. 7. Σε σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων, εκτός των πνευστών, που δεν φέρουν σήμανση CE, εφό σον ο ιδιοκτήτης τους το επιθυμεί, η διαπίστωση της ύπαρξης κλειστού καταστρώματος ή και της επάρκειας των στεγανών χώρων και ο μέγιστος αριθμός επιβαινό ντων που μπορεί να μεταφέρει το σκάφος, βεβαιώνονται από κοινοποιημένο για την πιστοποίηση CE φορέα ή από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό ή επαγγελματία κατασκευαστή, αναλόγου είδους σκαφών». 29. Οι δύο πρώτες λέξεις «Ερασιτεχνικά σκάφη» της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντι καθίστανται ως ακολούθως: «3. Ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων». 30. Οι περιπτώσεις κδ), κε) και κστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «κδ) Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή ή δύο (2) κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων εφόσον απομακρύνονται πάνω από τρία (3) και μέχρι έξι (6) ν. μίλια από την πλησιέ στερη ακτή. κε) Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινό ντων και δύο κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλά χιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφόσον απομακρύνονται πάνω από έξι (6) και μέχρι δέκα (10) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Εφόσον φέρουν πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 100% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, απαιτείται ένα κυκλικό σωσίβιο. κστ) Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επι βαινόντων, δύο κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους του λάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφεδρική κοινή άγκυρα, σφυρίχτρα, εφεδρικό μέσον πρόωσης και παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (στίγματος) Global Positioning System (G.P.S.), εφόσον εκτελούν πλόες εσω τερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Εφόσον φέρουν πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 100% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινό ντων, απαιτείται ένα κυκλικό σωσίβιο». 31. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως, ενώ οι επόμενες παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε 5 και 6. «4. Ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα μέτρων: Τα σκάφη της κατηγο ρίας αυτής φέρουν τα εφόδια που προβλέπονται από τα άρθρα 24, 25 και 27 του π.δ. 917/1979 (ΦΕΚ 257 Α ), όπως ισχύει. Στα εφόδια των παραπάνω άρθρων του π.δ. 917/1979 προστίθεται και ο εφοδιασμός του σκάφους με παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (στίγματος) Global Positioning System (G.P.S.) και επιπλέον: (α) Ένα ανοξείδωτο πτυσσόμενο μαχαιρίδιο (σουγι άς). (β) Ένα σχοινί ρυμούλκησης μήκους τουλάχιστον εί κοσι (20) μέτρων. (γ) Μία άγκυρα με ανάλογο μήκος σχοινιού ή αλυ σίδας. (δ) Μία πλωτή άγκυρα». 32. Η παράγραφος 5 του άρθρου 22 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίσταται ως ακολούθως: * *

9 ΦΕΚ 1535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «5. Ειδικά σε σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο γής της κοινή υπουργική απόφαση 4841/Φ.76/52/ (ΦΕΚ 111 Β ), όπως ισχύει, ο αριθμός επιβατών είναι αυτός που αναγράφεται στη Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον είναι μέχρι 12 επιβάτες και ικανοποιείται η απαίτηση της περίπτωσης α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού». 33. Η επωνυμία του Συνδέσμου που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίσταται από την επωνυμία «Συν δέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, Εξαρτημάτων, Εμπόρων και Υπηρεσιών (Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. Π.Ε.Ε.Υ.)». 34. Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίσταται ως ακο λούθως: «Το αντίτιμο της άδειας αυτής καθορίζεται σε εκατό (100) Ευρώ και αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της Λιμενικής Αρχής, ενώ καταβάλλεται και ποσό πενήντα (50) Ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.». 35. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίσταται και προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως: «2. Σκάφη ολικού μήκους πάνω από επτά (7) μέτρα μέχρι και δώδεκα (12) μέτρα, προκειμένου να χαρα κτηρισθούν ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2743/99 (ΦΕΚ 211 Α / ), εγγράφονται ή με ταφέρονται στα νηολόγια πλοιαρίων κατά περίπτωση, με αίτηση του ενδιαφερομένου. 3. Ιδιοκτήτες σκαφών ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων που έχουν εφοδιαστεί με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) εκτελούν τους αναφερόμενους σ αυτό πλόες μέχρι τη λήξη της ισχύος του Πρωτοκόλλου αυτού. Τυχόν παρατηρήσεις που έχουν καταχωρηθεί στην οπίσθια όψη του με μέ ριμνα του ιδιοκτήτη τους πρέπει να αποκατασταθούν, μέχρι την ημερομηνία που έχει καθορισθεί. Μετά τη λήξη της ισχύος του Π.Γ.Ε. ή και ενωρίτερα εφόσον το επιθυμούν μπορούν να εφοδιασθούν με άδεια εκτέλεσης πλόων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονι σμού αυτού». 36. Το άρθρο 26 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, καταργείται και τα επόμενα άρθρα 27, 28, 29 και 30 αναριθμούνται σε 26, 27, 28 και Το άρθρο 28 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 28 Τελικές διατάξεις 1. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δη λώσεων του άρθρου 8 του ν.1599/1986 για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων είναι δυνατό οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν σωρευτικά σ ένα έντυπο δήλω σης. Το ίδιο ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων. 2. Με την εγγραφή στο Β.Ε.Μ.Σ. καθώς και τη μετα γραφή κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% η Λιμενική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό κυριότητας, το οποίο έχει τον τύπο που παρατίθεται στο Παράρτημα Β. Το αντί τιμο του πιστοποιητικού αυτού καθορίζεται σε είκοσι (20) Ευρώ και αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της Λιμενικής Αρχής. Στην περίπτωση της μεταγραφής κατά ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 50% καταχωρίζεται διορθωτική πα ρατήρηση στο πιστοποιητικό κυριότητας, εφόσον έχει εκδοθεί. Διορθωτική παρατήρηση καταχωρίζεται επίσης στις περιπτώσεις μετονομασίας και μετεγγραφής του σκάφους. 3. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους οι Λιμενικές Αρχές της Χώρας που τηρούν Β.Ε.Μ.Σ. υποβάλλουν στη Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορι κής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται ο αριθμός των σκαφών, που εγράφησαν (αρχική καταχώριση) στο Β.Ε.Μ.Σ. κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ανά μέτρο ολικού μήκους, υλικού κατασκευής (πλαστικό φουσκωτό άλλο) και ανά τόπου ναυπήγησης. 4. Για κάθε εγγραφή, μετονομασία, μετεγγραφή, με ταγραφή σκάφους, για κάθε μεταβολή των μηχανών καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικού διαγραφής και πιστοποιητικού κυριότητας καταβάλλεται ποσό δέκα πέντε (15) Ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. 5. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού αυτού τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, και Ζ». 38. Τα Παραρτήματα Β, Γ και Δ του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ....ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ.... ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Η Λιμενική Αρχή...πιστοποιεί ότι, όπως προ κύπτει από τα τηρούμενα από αυτήν Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, το εγγεγραμμένο στο...μέρος, με το όνομα...και αύξοντα αριθμό..., ΑΜΥΕΝ..., χωρητικότητας σε Κ.Ο.Χ. ή και σε GT (1)...με προωστική μηχανή (2) τύπου μέγιστης συνεχούς ισχύος σε BHP ή και KW... σκά φος ανήκει από /.../...στ.....του κάτοικο οδός... αριθ......, κάτοχο του. ΑΔΤ αριθ... ΑΦΜ... ΔΟΥ (3). Το παραπάνω σκάφος εγγράφηκε για πρώτη φορά σε Ελληνικό λιμένα την...(4), είναι κωπήλατο ιστι οφόρο μηχανοκίνητο επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών φορτηγό αλιευτικό ερασιτεχνικό (5) και έχει ολικό μήκος...(6), μέγιστο πλάτος...(6) και ύψος...(6)... Ο...Λιμενάρχης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (1) Αναγράφεται μόνο για τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. (2) Αναγράφονται τα στοιχεία της/των μηχανής/ών ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόωσης. (3) Εάν στα παραστατικά αγοράς αναγράφεται ότι η κυριότητα παρακρατείται από τον πωλητή μέχρις ολο

10 21908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σχερούς καταβολής του τιμήματος, ως κύριος αναγρά φεται στο παρόν ο αγοραστής και ακολούθως τίθεται η φράση «υπό τον όρο αποπληρωμής του τιμήματος». (4) Εάν το πιστοποιητικό εκδίδεται λόγω μετεγγραφής γίνεται σχετική περί του γεγονότος αυτού μνεία σύμ φωνα με τις διατάξεις της παργ. 6 του άρθρου 8. (5) Διαγράφονται ανάλογα. (6) Οι διαστάσεις μετρούνται σε μέτρα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Υπηρεσία που εκδίδει την άδεια: Όνομα σκάφους: Είδος σκάφους: (φορτηγό, αλιευτικό, μεταφοράς επι βατών, μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών) Λιμένας και αριθμός εγγραφής: Διεθνές Διακριτικό Σήμα (ΔΔΣ): ή Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ): Ημερομηνία αρχικής εγγραφής σε Νηολόγιο ή Λεμβο λόγιο ή Β.Ε.Μ.Σ.: Ολικό Μήκος: Μήκος μεταξύ καθέτων (για επαγγελματικό αλιευτι κό): Μέγιστο πλάτος: Ύψος εξάλων: Χωρητικότητα σε Κ.Ο.Χ. ή και GT: Χρώμα σκάφους: Υλικό κατασκευής: Κατασκευαστής σκάφους: Τύπος σκάφους: Μέσο πρόωσης: (κωπήλατο, μηχανοκίνητο, ιστιοφό ρο) Τύπος είδος μηχανής: Κατασκευαστής μηχανής: Πρότυπο σειράς (MODEL): Αριθμός σειράς παραγωγής μηχανής (SERIAL NUMBER): Μέγιστη συνεχής ισχύς σε HP ή και Kw: Ταχύπλοο (ναι όχι): Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός: (α) Είδος: (β) Κατασκευαστής: (γ) Τύπος: (δ) Ανώτατος αριθμός επιβαινόντων: Αριθμός επιβατών: Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου και επιβαινό ντων: Αριθμός Μητρώου (ΑΜΥΕΝ): Στοιχεία Κυβερνήτη: Τοπικά όρια ισχύος της άδειας: Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη: Όνομα πατέρα: Αριθμός δελτίου ταυτότητας: Αριθμός φορολογικού μητρώου: Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: Οδός αριθμός κατοικίας ιδιοκτήτη: Αριθμός τηλεφώνου ιδιοκτήτη: Ημερομηνία απόκτησης: Η παρούσα ισχύει μέχρι../ / Ο Προϊστάμενος της Λιμ. Αρχής ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ.../../. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ.../ /. Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ Τ.Σ.Υ. Τ.Σ.Υ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ Υπηρεσία που εκδίδει την άδεια: Όνομα σκάφους: Λιμένας και αριθμός εγγραφής: Διεθνές Διακριτικό Σήμα (ΔΔΣ): ή Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ): Ημερομηνία αρχικής εγγραφής σε Νηολόγιο ή Λεμ βολόγιο ή Β.Ε.Μ.Σ.: Ολικό Μήκος: Μέγιστο πλάτος: Ύψος εξάλων: Χρώμα σκάφους: Υλικό κατασκευής: Κατασκευαστής σκάφους: Τύπος σκάφους: Μέσο πρόωσης: (κωπήλατο, μηχανοκίνητο, ιστιοφό ρο) Τύπος είδος μηχανής: Κατασκευαστής μηχανής: Πρότυπο σειράς (MODEL): Αριθμός σειράς παραγωγής μηχανής (SERIAL NUMBER): Μέγιστη συνεχής ισχύς σε HP ή και Kw: Ταχύπλοο (ναι όχι) Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός: (α) Είδος: (β) Κατασκευαστής: (γ) Τύπος: (δ) Ανώτατος αριθμός επιβαινόντων: Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου και επιβαινό ντων: Αριθμός Μητρώου (AMYEN): Τοπικά όρια ισχύος της άδειας: Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη: Όνομα πατέρα: Αριθμός δελτίου ταυτότητας: Αριθμός φορολογικού Μητρώου: Αρμόδια ΔOY: Οδός αριθμός κατοικίας ιδιοκτήτη: Αριθμός τηλεφώνου ιδιοκτήτη: Ημερομηνία απόκτησης: H παρούσα ισχύει μέχρι... O Προϊστάμενος της Λιμ. Αρχής ANANEΩΘHKE ANANEΩΘHKE ΚΑΙ IΣXYEI MEXPI.../.../... ΚΑΙ IΣXYEI MEXPI... H ΛIMENIKH APXH H ΛIMENIKH APXH Τ.Σ.Υ. Τ.Σ.Υ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣEIΣ». Άρθρο 3 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Γ.Κ.Λ.) αριθ. 38 (ΦΕΚ 748 Β /2004) Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 38, αντικαθίσταται ως ακολούθως

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «(γ) Είναι κύριος σε ποσοστό 100% τριών (3) του λάχιστον μηχανοκίνητων λέμβων ή και ταχύπλοων μικρών σκαφών, τα οποία έχουν εφοδιασθεί με βοη θητική μηχανή, ολικού μήκους τεσσάρων μέτρων και τριάντα εκατοστών (4,30) μέχρι και επτά (7) μέτρων, που έχουν εγγραφεί σε Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) και φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 4841/Φ.76/52/1997 (ΦΕΚ Β 111/1997), όπως τροποποιήθηκε από την κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ /01/2004 (ΦΕΚ 1613 Β /2004), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο οι Οδηγίες 94/25/ΕΚ και 2003/44/ΕΚ, αντίστοιχα. Η ισχύς του κινητήρα (μηχανής) κάθε λέμβου ή ταχύ πλοου σκάφους καθορίζεται τουλάχιστον σε: (αα) είκοσι πέντε (25) ΗΡ, όταν πρόκειται για εξω λέμβιο, (ββ) σαράντα (40) ΗΡ, όταν πρόκειται για εσω/εξω λέμβιο (stern drive) και (γγ) είκοσι (20) ΗΡ, όταν πρόκειται για εσωλέμβιο. Για τη χορήγηση της άδειας εκμίσθωσης, δεν πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος από της αρχικής εγγραφής κάθε σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ. Τα ανωτέρω, ως προς το ελάχιστο ολικό μήκος των μηχανοκίνητων λέμβων ή και ταχύπλοων μικρών σκαφών, καθώς και ως προς την ισχύ των κινητήρων δεν έχουν ισχύ για τους ήδη, μέχρι και την , εφοδιασμένους με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού άδεια εκμίσθωσης και μόνο για τα συγκεκριμένα σκάφη, που αναγράφονται στην άδειά τους». Άρθρο 4 Λοιπές διατάξεις 1. Κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, μπορεί να εφοδιασθεί και με ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας και να αλιεύει επιβαίνοντας σε σκάφος που έχει εφοδιασθεί με άδεια σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας. Απαγορεύεται στους κατόχους ερασιτεχνικής ατομι κής αλιείας, η αλιεία από σκάφη εφοδιασμένα με άδεια επαγγελματικής αλιείας. Απαγορεύεται στο ίδιο πρόσωπο η κατοχή περισ σότερων από μία ατομικών αδειών ίδιας κατηγορίας (επαγγελματικής ερασιτεχνικής). 2. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου θα ορισθεί με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. μετά την ολο κλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών αναβάθμισης του Κέντρου Αλιευτικού Μητρώου (Κ.Α.Μ.). 3. Η με αύξοντα αριθμό 38 περίπτωση του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης υπ αριθμ /14/ (ΦΕΚ 1854 Β / ), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «χορήγηση άδειας ανέλκυσης καθέλκυσης σκα φών ολικού μήκους άνω των επτά (07) μέτρων: πέντε (5,00) Ευρώ». Άρθρο 5 Μεταβατικές διατάξεις 1. Άδειες εκτέλεσης πλόων μικρών σκαφών ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων που έχουν εκδοθεί κατ εφαρμογή των διατάξεων του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, όπως είχε τροποποιηθεί από τους Γ.Κ.Λ. αριθ. 26 και αριθ. 38, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Το ίδιο ισχύει και για τις άδειες εκτέλεσης πλόων που θα εκδο θούν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρό ντος Γενικού Κανονισμού. Οι άδειες αυτές δεν ανανεώ νονται, αλλά αντικαθίστανται με νέες άδειες, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου, διατάξεις περί θεωρήσε ων/ανανεώσεων των αδειών. 2. Ο εφοδιασμός με G.P.S. των υπόχρεων προς τούτο σκαφών, που προβλέπεται στην περίπτωση (κστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 21, καθώς και στην παρά γραφο 4 του ίδιου άρθρου του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 είναι υποχρεωτικός μετά εξάμηνο από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος Γενικού Κανονισμού αριθ. 45. Άρθρο 6 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη της ισχύος του Κανονισμού αυτού παύει να εφαρμόζεται κάθε διάταξη ή ρύθμιση που εί ναι αντίθετη με τις διατάξεις του. Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2008 Αντιναύαρχος Λ.Σ. Θ. ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ β) Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού, με την επιφύ λαξη των οριζόμενων στην επόμενη περίπτωση, αρχίζει μετά δίμηνο από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. γ) Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού αυτού με την οποία αντικαταστάθηκε, η περίπτωση ι) της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 αρχίζει να ισχύει μετά δεκαήμερο από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 4 Αυγούστου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2122/01/2008 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 45 «Συ μπλήρωση τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ή ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Ή ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜ. 23 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ Γ.Κ.Λ. ΑΡΙΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ αριθ. 23 «Μικρά σκάφη Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών»

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ αριθ. 23 «Μικρά σκάφη Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ αριθ. 23 «Μικρά σκάφη Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών» 1. Εγκρίθηκε με την αριθ. 2122/01/2000/11-02-2000 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. 2. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 231 τ Β /01-03-2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ )

ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/ ) ΓΚΛ Αριθ. 24 Χορήγηση αδειών παρασιτοκτονίας σε χώρους φορτίου πλοίων (ΦΕΚ 101 Β/02-02-01) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΗΜ/ΡΟΣ ΛΣ ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 38 Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών

ΓΚΛ Αριθ. 38 Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών ΓΚΛ Αριθ. 38 Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών /Αντικατάσταση διάταξης του αριθ. 23 ΓΚΛ (ΦΕΚ 748 Β/19-05-04) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΓΚΛ αριθμ. 45 Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΪΑ Ή ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΪΑ Ή ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΥΘΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 2,50 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12,00 ΜΕΤΡΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 2,50 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12,00 ΜΕΤΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 2,50 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 12,00 ΜΕΤΡΩΝ Επιμέλεια: Άγγελου Αργυρακόπουλου Υποναύαρχου Λ.Σ. (ε.α.) /ντή ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1875 12 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.249/01/2008 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λείας για ταχύπλοα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΑΔΑ: ΒΙΞΠΗ-5ΤΨ - ΦΕΚ 642/ Β Να σταλεί και με

ΠΟΛ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. ΑΔΑ: ΒΙΞΠΗ-5ΤΨ - ΦΕΚ 642/ Β Να σταλεί και με ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 922 25 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδι κασίας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 1019676/2017 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα.

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Employ and Education

Proslipsis.gr. Employ and Education Employ and Education Απόφαση 1016/109/149 α /2009/2009 ικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και προσωπικού Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER)

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΡΕΙΛΕΡ (TRAILER) Με την αριθ. Α1/56548/5018/7-2-2014 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπογράφεται από τον Υφυπουργό κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 )

ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) ΠΟΛ 1065 (ΦΕΚ 642 Β/14-03-2014 ) Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 492 Β με ημερομηνία , η ΠΟΛ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με Θέμα:

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 492 Β με ημερομηνία , η ΠΟΛ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με Θέμα: ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1022/17 (ΦΕΚ492 Β/20217): Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/75 (ΦΕΚ77 Α/22475) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23979 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1459 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.272/01/2010 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λούς Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Ονομα: ΠΡΟΣ: Λιμενική Α ρ χή... Όνομα πατέρα:...

Ονομα: ΠΡΟΣ: Λιμενική Α ρ χή... Όνομα πατέρα:... Επώνυμο:... Ονομα: ΠΡΟΣ: Λιμενική Α ρ χή... Όνομα πατέρα:... Ονομα μητέρας:... Υποβάλλω τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου:... για τον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητάς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 003-023 ΝΕΟ, ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ, ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ «Ερασιτεχνική Αλιεία» 024 025 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 026-026 ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000 Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 102(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β )

ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β ) ΓΚΛ Αριθ. 01 Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος και ρυμουλκών λιμένος (ΦΕΚ 336 Β 10-05-93) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ: ΓΚΛ αριθ. 43 Συμπλήρωση διάταξης του αρ. 01 ΓΚΛ (ΦΕΚ 916 Β/14-07-06)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω N

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω N Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω N ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ - DISCLAIMER ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ EIΣAΓΩΓH A. MIKPH IΣTOPIKH ANAΔPOMH B. IΣXYON NOMIKO KAΘEΣTΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Κωδικοποίηση. Οδηγός του Πολίτη. Αριθμ. ΠΟΛ ΦΕΚ B Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ Κωδικοποίηση Οδηγός του Πολίτη Αριθμ. ΠΟΛ. 1004 - ΦΕΚ B 2-02.01.2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 22 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών στον «MAΝANA ΔΗΜΗ ΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα,.2012 ΑΠ:. Δ2/A/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ EΠOΠTEIAΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15067 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1209 26 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2252.2.1/36162/16 Τροποποίηση αναπροσαρμογή της υπ αριθμ. 3323.1/01/ 05/26 5 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Υ.Α. 1218.38/1/98 (Ο παρών Τροποποιημένος Πίνακας εφαρμόζεται την ή μετά την 1-2-2009) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-13985/1070/2005 (Β 321) (Κατ εξουσιοδότηση της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.2963/2001) «Όροι και προϋποθέσεις αντικατάστασης, αστικών και υπεραστικών λεωφορείων». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με τις κοινοτικές αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 43 μέχρι 48 και άρθρα 49 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ ΦΕΚ 248/Α), όπως ισχύουν :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ ΦΕΚ 248/Α), όπως ισχύουν : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2005 1. Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.1084478/5955/ 685/0014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Π.Α. ΠΟΛ.1117 2. Γ.Γ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1268/ (ΦΕΚ Β 39/ ) Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης

ΠΟΛ. 1268/ (ΦΕΚ Β 39/ ) Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης ΠΟΛ. 1268/30-12-2011 (ΦΕΚ Β 39/20.1.2012) Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. επιχειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά μηχανήματα»

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. επιχειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά μηχανήματα» ΠΟΛ.1101/31.7.2006 Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. επιχειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΗ, 31 Αυγούστου 2010, Συνεδρίασης του Τµήµατος ιακοπής των Εργασιών ιεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα: ΠΟΛ.1024/21.1.1993 Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.

ΠΟΛ.1202/ Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/ ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/ ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ. ΠΟΛ.1202/12.7.1997 Κοινοποίηση της αριθ. Δ.401/23/20.3.1997 ΑΥΟ, της αριθ. Δ.532/30/14.4.1997 ΕΔΥΟ, καθώς και της Δ.1319/125/Α0018 ΑΥΟ Αθήνα 12 Ιουλίου 1997 Αρ.Πρωτ.: 1047242/1995/0014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/ A.Y.O.O. 1051082/549/0015/ΠOΛ. 1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Β 463/24-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 20/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 726 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ MΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θ. Σκοπελίτη 1 (Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου) 19003, Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), όπως ισχύουν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θεμάτων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2007 α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία

χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Οροι και προυποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Employ and Education

Proslipsis.gr. Employ and Education Απόφαση 1016/109/121 ι (1)/2009 ικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών ( ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β αρ. 1710/19

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 10(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Eμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1056 2 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4113.262/01/2009 Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα λούς Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19 / 10 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 253887/4062 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191166, 210-4191247, 210-419112 ΘΕΜΑ: «Τακτική δρομολόγηση ακτοπλοϊκού πλοίου στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρκόπουλο 23-05-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 341 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ MΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θ. Σκοπελίτη 1 (Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου) 19003, Μαρκόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012

βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Ασκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 αποφασίζουμε: Κ.Υ.Α. αριθμ. 19676-19/05/2012 - Ασκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου για την επιθεώρηση και έκδοση Π.Γ.Ε. (Π.Δ.917/79 & Π.Δ.918/79) Ελληνικός Νηογνώμων

Εξελίξεις στην εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου για την επιθεώρηση και έκδοση Π.Γ.Ε. (Π.Δ.917/79 & Π.Δ.918/79) Ελληνικός Νηογνώμων Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, 27/03/2017 Εξελίξεις στην εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου για την επιθεώρηση και έκδοση Π.Γ.Ε. (Π.Δ.917/79 & Π.Δ.918/79) Ελληνικός Νηογνώμων Τρύφων Διαμαντόπουλος Νικόλαος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ / Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του

Αριθμ. οικ / Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του Αριθμ. οικ. 125494/25.9.2009 Απόσυρση οχημάτων - Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα Αντιμετώπισης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2003 Α.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1051922/552/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. : 1084 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ Β.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (ΜΕ SRC) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ ΚΑΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΕΚ 488 Β /2000, ΦΕΚ 198 Β /2001)

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (ΜΕ SRC) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ ΚΑΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΕΚ 488 Β /2000, ΦΕΚ 198 Β /2001) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε) Τμήμα Γραμματείας Τηλέφωνο: 210-5570450, 210-5574956

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ 1180/20.12.2016 ΠΟΛ 1180/20.12.2016 Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 186 Ν. 63(Ι)/99 Αρ. 3332,11.6.99 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης, των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης, των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών. - 1085 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 16 η Δ/ΝΣΗ (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ) ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Β.Μαντέλλου Τηλέφωνα: 3635480 Η.Π.18/7/2001/ΑΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 01/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 01/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 01/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.13418 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010. & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ.12 Α ΕΞ.628 2010 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1689 26 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795 Τροποποίηση της με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/52/28560 (ΦΕΚ 2299/Β /11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη, 19-02-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. Μ. & Θ. Αριθμ. Πρωτ. 578 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΈΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΚΑΙ ΜΗ

Α ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΚΑΙ ΜΗ 6 Α ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΚΑΙ ΜΗ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΠΑΝΗ (Σε ευρώ) Μέχρι 5 μέτρα 4.000,00 Πάνω από πέντε (5) μέτρα 2.000/μέτρο Β ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ Ή ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ Ή ΜΙΚΤΑ ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ Α ΤΑΞΗΣ (ΑΡΘΡΟ 32 ΚΑΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ - ΦΕΚ 1071Β /1998)

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΗ Α ΤΑΞΗΣ (ΑΡΘΡΟ 32 ΚΑΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ - ΦΕΚ 1071Β /1998) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε) Τμήμα Γραμματείας Τηλέφωνο: 210-5570450, 210-5574956

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26057 21 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.1101 Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης

Διαβάστε περισσότερα