ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΔΑΔΚ ΔΡΓΟ: ύρςημα Ανιξλόγηρηπ και Πιρςξπξίηρηπ Γλωρρξμάθειαπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΔΑΔΚ ΔΡΓΟ: ύρςημα Ανιξλόγηρηπ και Πιρςξπξίηρηπ Γλωρρξμάθειαπ"

Transcript

1 ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΔΑΔΚ ΔΡΓΟ: ύρςημα Ανιξλόγηρηπ και Πιρςξπξίηρηπ Γλωρρξμάθειαπ Τπξέογξ 3: Δπιμόοτωρη και Ανιξλόγηρη Δνεςαρςώμ-Βαθμξλξγηςώμ Γαλλικήπ Γλώρραπ Δταομξγή ςξσ ΚΔΠΑ ρςιπ ενεςάρειπ ςξσ ΚΠγ Δπίπεδα Β1, Β2, Γ1 1

2 ANNEXE B1a Production orale générale B1 mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points ACTIVITÉ 2/1 3. Où aimeriez-vous passer vos vacances l an prochain? démo

3 Production orale ANNEXE B1d Monologue suivi (argumenter) B1 donner brièvement raisons et explications relatives à des opinions, projets et actions ACTIVITÉ Quel sport aimeriez-vous pratiquer? Pourquoi? mai

4 ANNEXE B1e Médiation Orale B1Interprétation non formelle pour des amis ACTIVITÉ 3/1 Ο Παμαγιώςηπ Γιαμμάκηπ γεμμήθηκε ρςημ Αθήμα ςημ 1η Ιαμξσαοίξσ Δίμαι έμαπ κξοσταίξπ ποώημ μπαρκεςμπξλίρςαπ, γμχρςόπ με ςξ φεσδώμσμξ "δοάκξπ". Τξ 1996, έγιμε ποξπξμηςήπ ςηπ εθμικήπ αμδοώμ, ςημ ξπξία ξδήγηρε ρςημ 4η θέρη ρςξ Δσοχμπάρκες ςηπ Ιρπαμίαπ. Τξ 2003 αμέλαβε ποξπξμηςήπ ρςξ Μαοξύρι. Τξ 2004 αμέλαβε ναμά ποξπξμηςήπ ςηπ εθμικήπ αμδοώμ με ςημ ξπξία καςέκςηρε ςξ Δσοχμπάρκες ςξσ Βελιγοαδίξσ ςξ Τξ 2006 ξδήγηρε ςημ εθμική ρςη δεύςεοη θέρη ςξσ παγκξρμίξσ ποχςαθλήμαςξπ ρςη Σαψςάμα, πεςσυαίμξμςαπ ςημ σφηλόςεοη διάκοιρη ρςημ ιρςξοία ςχμ ξμαδικώμ αθλημάςχμ για ςημ Δλλάδα. 3. Ο ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ Bertrand, votre correspondant français, est un passionné de basket. Il vous a demandé de lui donner des informations sur la carrière de Panagiotis Giannakis. Faites-le en vous inspirant de cet article. démo

5 ANNEXE B1g Médiation Orale B1 Interprétation non formelle pour de visiteurs étrangers dans son propre pays ACTIVITÉ ΧΟΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΔΟΤ ΥΟΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤ Τα ηκήκαηα ρνξνύ απεπζύλνληαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο, αγόξηα θαη θνξίηζηα, πνπ ζέινπλ λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα κέζα από ηνλ ρνξό, ζύκθσλα κε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ηαπηόρξνλα λα γπκλαζηνύλ. Τα καζήκαηα απνηεινύληαη από αζθήζεηο θαη εθκάζεζε. Οη ρνξνγξαθίεο είλαη ηύπνπ video-clip ζε ύθνο funky, street dance, hip-hop θαη latin. Λεηηνπξγνύλ 4 ηκήκαηα 1 ή 2 θνξέο/εβδνκάδα: 7/9ρξνλώλ - 10/12 ρξόλσλ, 13/15 ρξόλσλ - 16 θαη άλσ Ασκληπιού 147, Αθήνα - Σηλ.: Votre voisine, Mme Delvaux, qui vient d arriver de Genève, cherche une école de danse pour ses enfants. Vous avez trouvé cette annonce et vous lui donnez les informations dont elle a besoin. mai

6 ANNEXE B2b Production orale B2 Monologue suivi (décrire une expérience) faire une description claire et détaillée d une gamme étendue de sujets en relation avec son domaine d intérêt ÉPREUVE 1 LOISIRS Vous allez au cinéma? Quel genre de film préférezvous? Aimez-vous voyager? Quel moyen de transport vous choisissez d habitude? mai

7 ANNEXE B2d Production orale B2 Monologue suivi (argumenter) développer une argumentation claire, en élargissant et confirmant ses points de vue par des arguments secondaires et des exemples pertinents ÉPREUVE 2/2 2. Pourriez-vous être l une des personnes dont la photo figure sur cette page? Laquelle et pourquoi? Quelles autres personnes ne pourriez-vous certainement pas être? mai

8 ANNEXE B2e Production orale B2 S adresser à un auditoire développer un exposé de manière claire et méthodique en soulignant les points significatifs et les éléments pertinents ÉPREUVE 2/1 2. Au cours d un séminaire européen sur la protection de l environnement, on vous demande d expliquer en français aux participants les dangers que peut présenter l utilisation quotidienne de produits chimiques ou toxiques. mai

9 ANNEXE B2f Interaction Orale B2 Comprendre un locuteur natif comprendre en détail ce qu on lui dit en langue standard, même dans un environnement bruyant Discussion informelle (entre amis) exprimer ses idées et ses opinions avec précision, argumenter avec conviction sur des sujets complexes et réagir de même aux arguments d autrui exprimer et exposer ses opinions en fournissant explications, arguments et commentaires Conversation s impliquer dans une conversation d une certaine longueur sur la plupart de sujets d intérêt général en y participant réellement et ce même dans un environnement bruyant ÉPREUVE 2/3 1. Isabelle, votre correspondante luxembourgeoise vous demande si vous pensez comme elle que l utilisation du livre électronique détruit tout le plaisir de la lecture. Que lui répondez-vous? mai

10 ANNEXE B2h Interaction Orale B2 Coopération à visée fonctionnelle (discuter un document) esquisser clairement à grands traits une question ou un problème ACTIVITÉ Vous discutez avec des amis français des actions qui pourraient être menées pour protéger l environnement. Donnez-leur des idées de projet. 3. Parmi les phénomènes évoqués sur cette page, quel est celui qui vous paraît le plus menaçant pour la survie de l humanité? Pourquoi? mai

11 ANNEXE B2i Interaction Orale B2 Échange d information faire la synthèse d informations et d arguments issus de sources différentes et en rendre compte ACTIVITÉ Parmi les phénomènes évoqués sur cette page, quel est celui qui vous paraît le plus menaçant pour la survie de l humanité? Pourquoi? mai

12 ANNEXE B2k Médiation Orale B2 Interprétation non formelle pour des amis dans des situations de négociation ACTIVITÉ 3.4 ΑΝΘΙΜΕΝΗ ΠΕΝΣΑΜΟΡΦΗ Après lecture de ce document, vous essayez de convaincre votre amie Josiane, de passage à Thessalonique, d aller voir avec vous La Belle et la Bête au théâtre. mai

13 ANNEXE C1a Production orale générale C1 faire une présentation ou une description d un sujet complexe en intégrant des arguments secondaires et en développant des points particuliers pour parvenir à une conclusion appropriée ACTIVITÉ 1 Même consigne pour chacun des 14 documentsdéclencheurs reproduits aux pages 5-9. Avec vos nouveaux colocataires français, vous êtes en train de feuilleter des magazines. Exprimez et justifiez votre opinion à propos de ce titre qui a attiré votre attention. 13

14 ACTIVITÉ 1.1 Est-on prêt à donner le pouvoir aux femmes? Quelles sont les grandes théories qui expliquent que le pouvoir soit détenu par les hommes? L'étude de l'histoire montre-t-elle une lente progression vers un partage du pouvoir ou au contraire une alternance de progrès et de régressions? ACTIVITÉ 1.14 mai

15 ANNEXE C1b Médiation Orale C1 Interprétation non formelle pour des amis dans des situations de négociation ACTIVITÉ 2.1 Votre ami Michel veut ouvrir un restaurant d un nouveau style. À partir des documents que vous avez trouvés dans la presse, mettez-vous d'accord sur le style de restaurant que vous allez lui proposer d adopter. mai

16 ΛΟΝΔΙΝΟ Σο πιο πράσινο εστιατόριο Τν λα θαο κεζεκεξηαλό ζην Λνλδίλν κε 13 ιίξεο ή βξαδηλό κε 25 θαη λα έρεηο θαη ηε ζπλείδεζή ζνπ ήζπρε όηη έθαλεο θάηη θαιό γηα ην πεξηβάιινλ δελ είλαη θαη ιίγν Σην Acorn House, ην λέν εζηηαηόξην πνπ άλνημε ν ζεθ Άξζνπξ Πνηο Νηόζνλ κε ηνλ γλσζηό «ξεζηνξαηέξ» Τδέηκο Γθέηλγθεξ-Σκηζ, όιεο νη πξώηεο ύιεο είλαη από ηνπηθνύο παξαγσγνύο θαη κεηαθέξνληαη κε θνξηεγάθηα πνπ θαίλε βηνληίδει, όιεο νη ζπζθεπαζίεο από αλαθπθιώζηκα πιηθά, όια ηα ζθνππίδηα κεηαηξέπνληαη ζε βηνκάδα, ην λεξάθη είλαη ηεο βξύζεο (θηιηξαξηζκέλν), ελώ νη πειάηεο παξαθαινύληαη λα παξαγγέιλνπλ ζε πνζόηεηεο αλάινγεο κε ηελ όξεμή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ πεγαίλεη ρακέλν ην θαγεηό! Τν νπνίν θαγεηό, ιέλε όζνη δνθίκαζαλ όηη είλαη λνζηηκόηαην (αιιηώο δελ ζα είρε ζεκαζία, έηζη δελ είλαη;). Παξεκπηπηόλησο, νη Times έγξαςαλ (κε ειαθξηά δόζε ππεξβνιήο) όηη είλαη «ην πην ζεκαληηθό εζηηαηόξην πνπ έρεη αλνίμεη ζην Λνλδίλν ηα ηειεπηαία 200 ρξόληα». Passport, Φεβξνπάξηνο 2007 ACTIVITÉ 2.1 CANDIDAT A 16

17 ACTIVITÉ 2.1 CANDIDAT B ΠΟΛ ΜΠΟΚΘΖ Υςειή καγεηξηθή κε έμη επξώ! Έλα δείπλν ζην «Paul Bocuse» ζηνηρίδεη από 120 κέρξη 170 επξώ, αλάινγα κε ην θξαζί πνπ ζα ζπλνδεύζεη. Έλα αληίζηνηρν κελνύ ζην ζλαθ κπαξ ζα ζηνηρίζεη από 6 κέρξη 12 επξώ. Ο «απηνθξάηνξαο ηεο πςειήο καγεηξηθήο», όπσο ηνλ απνθαινύλ, Πνι Μπνθίδ, αγαλάθηεζε. «Δελ κνπ αξέζεη λα δνθηκάδνπλ ηα εδέζκαηά κνπ κόλν νη πινύζηνη, ζέισ λα γεύνληαη εύγεζηα θαη πγηεηλά κηθξά θαη γξήγνξα γεύκαηα όινη. Οη λένη πνπ βγαίλνπλ ην βξάδπ από ην ζηλεκά θαη βηάδνληαη λα γπξίζνπλ ζπίηη. Οη γξακκαηείο ζην δηάιεηκκα ηεο δνπιεηάο ηνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ 150 επξώ γηα λα απνιαύζνπλ έλα δείπλν ζην εζηηαηόξηό κνπ». Τν πξώην ζλαθ κπαξ πνπ ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνύ βξαβεπκέλνπ κε ηξία αζηέξηα Μηζειέλ, Πνι Μπνθίδ, ζα αλνίμεη κέζα ζην 2007 ζηε Ληόλ. Θα ππάξρνπλ ζάληνπηηο κε θαιήο πνηόηεηαο δακπόλ θαη βνύηπξν θαη άξηζηνο θαθέο. Σην ζλαθ κπαξ ζα πξνζθέξνληαη επίζεο εύγεζηεο ζνύπεο, λόζηηκα γιπθά θαη παγσηά. «Η ηάζε πνπ επηθξαηεί δηεζλώο είλαη γξήγνξν θαη πγηεηλό θαγεηό», είπε ν Ζαλ Φιεξί, δηεπζπληήο ησλ ηεζζάξσλ κπξαζεξί ηνπ Μπνθίδ πνπ ππάξρνπλ ζηε Ληόλ. «Γη απηό θη εκείο ζα θηηάμνπκε έλα ζειθ ζέξβηο πνπ ην ζύλζεκά ηνπ ζα είλαη: Πνηόηεηα, απιόηεηα, ηθαλνπνίεζε». 17

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE

RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE D I P L ÔM E D E L A N G U E E T L I T T É R A T U R E F R A N Ç A I S E S PARIS-SORBONNE C2 RÉSUMÉ ET COMMENTAIRE Note sur 20 Durée : 2h30 1. Vous proposerez de ce texte un résumé en 180 mots (tolérance

Διαβάστε περισσότερα

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF).

Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées, reportez-vous au «Guide pratique de Handycam» (PDF). 3-288-523-22(1) Digital HD Video Camera Recorder Mode d emploi du caméscope Bedieningshandleiding Oδηγός Xρήσης HDR-TG1E/TG3E FR NL GR Pour obtenir des informations détaillées sur les opérations avancées,

Διαβάστε περισσότερα

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''! !! Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!!! Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιςμϐσ και Βαρβαρϐτητα, Επικοινωνύα και ϑγχρονη Κοινωνύα Διεθνϋσ Συνϋδριο

Πολιτιςμϐσ και Βαρβαρϐτητα, Επικοινωνύα και ϑγχρονη Κοινωνύα Διεθνϋσ Συνϋδριο ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ 2 Πολιτιςμϐσ και Βαρβαρϐτητα, Επικοινωνύα και ϑγχρονη Κοινωνύα Διεθνϋσ Συνϋδριο Culture et Barbarie, Communication et Société Contemporaine

Διαβάστε περισσότερα

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE

D'ETIENNE DE BYZANCE EXAMEN CRITIQUE EXAMEN CRITIQUE D'UNE NOUVELLE ÉDITION D'ETIENNE DE BYZANCE EXTRAIT DU JOURNAL DES SAVANTS. (Novembre i838.) Lorsqu'on étudie l'histoire littéraire de la Grèce classique, on est à la fois surpris et affligé

Διαβάστε περισσότερα

Pratiques Pédagogiques

Pratiques Pédagogiques Pratiques Pédagogiques Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση «Πάμε στο Παρίσι»: Παιδαγωγικό Σενάριο για τα πρώτα στάδια εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας με ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Etude des LCA Langues et cultures de l Antiquité au Lycée Grec. Objectifs :

Etude des LCA Langues et cultures de l Antiquité au Lycée Grec. Objectifs : Etude des LC Langues et cultures de l ntiquité au Lycée Grec Objectifs : se situer dans l histoire et comprendre les événements et idées d aujourd hui ; mieux comprendre et mieux maîtriser, en l enrichissant,

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ XIII, ΤΕΥΧΟΣ 2 1980

ΤΟΜΟΣ XIII, ΤΕΥΧΟΣ 2 1980 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΟΣ XIII, ΤΕΥΧΟΣ 2 1980 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σελις Page ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, 'Αρχαιολογική Συλλογή Ήλιδος 183-194 ΡΗΟΤΙΝΙ McGEORGE, Preliminary Report: Human Skeletons

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί με νέα δυναμική

Μαζί με νέα δυναμική 1 IOYΛΙΟΣ 2013 Χρόνος 25ος / Αρ. Φύλλου 295 / Ιούλιος 2013 / ΕΥΡΩ: 0,02 / Λυκαβηττού 2 / Τ.Κ. 106 71 Αθήνα / ΚΩΔΙΚΟΣ: 011398 Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΝΙΚΗΤΕΣ... Μαζί με νέα δυναμική κόντρα στον πόλεμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMNE-HIVER 2014-15

AUTOMNE-HIVER 2014-15 GRÈCE ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 Στον δρόμο που χάραξε το πλούσιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

BULLETIN DE LA COMMUNAUTE GRECQUE DES ALPES MARITIMES

BULLETIN DE LA COMMUNAUTE GRECQUE DES ALPES MARITIMES BULLETIN DE LA COMMUNAUTE GRECQUE DES ALPES MARITIMES Septembre 2012 De retour apräs nos vacances De retour apräs les vacances nous rapportons de ces jours dåtachås de notre råalitå quotidienne des sensations

Διαβάστε περισσότερα

La rhétorique grecque 诲 诲 睺 睼 睼

La rhétorique grecque 诲 诲 睺 睼 睼 La rhétorique grecque 12.04.10. : Athènes : enseignement et théorie de la rhétorique 1 Platon Protagoras 312 b Ἀλλ ἄρα, ὦ Ἱππόκρατες, µὴ οὐ τοιαύτην ὑπολαµβάνεις σου τὴν παρὰ Πρωταγόρου µά312.b θησιν ἔσεσθαι,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία»

«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία» Project pédagogique commun entre les 3ème et le Γ1 «Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία» Οδυσσέας Ελύτης Άσμα ηρωικό και Πένθιμο για τον χαμένο

Διαβάστε περισσότερα

Chapitre 7: Population et société de 1850 à 1914.

Chapitre 7: Population et société de 1850 à 1914. Chapitre 7: Population et société de 850 à 94. I) La démographie: une faiblesse mal perçue. A) Une situation peu brillante. Le ralentissement de l'essor démographique continua, s'aggrava même peu à peu:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

La justice divine ; le cas de Polycrate

La justice divine ; le cas de Polycrate La justice divine ; le cas de Polycrate Homère, Odyssée 1.28-43 τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο, τόν ῥ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν Ὀρέστης τοῦ ὅ

Διαβάστε περισσότερα

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES. TOME CINQUIÈME :

LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES. TOME CINQUIÈME : PLUTARQUE LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES. TOME CINQUIÈME : XVI. [13] Ὁ δ ὲ Μάρκελλο ἀποδειχθεὶ ὕπατο τ ὸ τρίτο εἰ Σικελία ἔπλευσε. Α ἱ γὰ ρ Ἀίβου περ ὶ τὸ πόλεμο εὐπραξίαι Καρχηδοίου ἐπῆρα αὖθι ἀτιλαμβάεσθαι

Διαβάστε περισσότερα

linguistique fonctionnelle «André Martinet, Linguiste», για τα 100 χρόνια

linguistique fonctionnelle «André Martinet, Linguiste», για τα 100 χρόνια Εναρκτήρια οµιλία στη Συνάντηση τής Société internationale de linguistique fonctionnelle «André Martinet, Linguiste», για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, Παρίσι, 9-12 Ιουλίου. Το να µιλήσεις για τον

Διαβάστε περισσότερα

Principaux exemples types de grammaire grecque

Principaux exemples types de grammaire grecque Principaux exemples types de grammaire grecque La présente liste a été largement élaborée à partir des grammaires d'allard- Feuillâtre, et de Ragon-Dain (celle-ci tendant plus à mettre en avant les exemples-types

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ARABATZIS Giorgos. CASSIN Barbara. http://www.centreleonrobin.fr/membres/9-cassin-barbara/3-cassin-barbara

ARABATZIS Giorgos. CASSIN Barbara. http://www.centreleonrobin.fr/membres/9-cassin-barbara/3-cassin-barbara ARABATZIS Giorgos CASSIN Barbara Georges Arabatzis est Professeur assistant de philosophie à la Faculté de philosophie, pédagogie et psychologie de l Université d Athènes. Il est né à Athènes et a étudié

Διαβάστε περισσότερα

FOCUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME. 11.03 Συνάντηση Rencontre Olivier Py / Γιάννης Μαυριτσάκης Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Institut français de Grèce

FOCUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME. 11.03 Συνάντηση Rencontre Olivier Py / Γιάννης Μαυριτσάκης Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Institut français de Grèce ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 2013 FOCUS théâtre contemporain Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσίαση της νέας γαλλικής θεατρικής δημιουργίας τον Μάιο του 2012, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος επαναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα