ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν / 2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης: Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1). ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3). ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4). ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5). ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6). ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Βοργιάς Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2 ΘΕΜΑ 6 ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/2014 «Περί εξέτασης ενστάσεων του διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον φωτισμό των ΤΔ». Στον Προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. έτους 2014 και στον Κ.Α έχει εγγραφεί πίστωση ,00 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον φωτισμό των Τ.Δ. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, συνέταξε την υπ αριθμ. 16 / 2014 Μελέτη με τίτλο: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον φωτισμό των Τ.Δ, συνολικού προϋπολογισμού ,57 με το ΦΠΑ. Η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 40 / 2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την υπ αριθμ. 136 / 2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της επαναπροκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον φωτισμό των Τ.Δ, συνολικού προϋπολογισμού ,57 με το ΦΠΑ Ο Δήμαρχος εξέδωσε την με αριθμ. Πρωτ / Διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Ευβοϊκός Τύπος. Σύμφωνα με το από Πρακτικό τα Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανωτέρω προμήθεια, προσφορά κατέθεσαν οι κάτωθι προμηθευτές, οι οποίες έγιναν δεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής : α). ΗΛΕΚΤΡΑ TECHNIC ΑΒΕΕ ( ΜΑΝΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ). β). Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε ( 1o χλμ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, θέση ΠΟΥΣΙ ΧΑΤΖΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) γ). I.M CONSTRUCTIONS Μ. Ε.Π.Ε ( ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 16 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ) δ). ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΕΡΜΟΥ 104 Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΦΜ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ε). ΑΦΟΙ Ι. ΓΚΡΙΝΙΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ( ΕΛ. ΠΑΓΚΑΚΗ 1 ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ). Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, με το από πρακτικό της, έκρινε δεκτές, για την συνέχεια του διαγωνισμού, τις τεχνικές προσφορές των παρακάτω : Α). «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» ( εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού ) με έδρα 1 ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου,Θέση Πούσι Χατζή,Τ. Κ 19002Παιανία Αττικής, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, ΑΦΜ Β). ΙΜ CONSTUCTIONS M EΠΕ (Τεχνική Κατασκευαστική - Εξαγωγική Εισαγωγική - Εμπορική Εταιρεία) με έδρα Αναξαγόρα 16 & Αθανασίου Διάκου,Ν. Ερυθραία ΤΚ 14671, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Κηφισιάς και απέκλεισε από την συνέχεια του διαγωνισμού τους κάτωθι συμμετέχοντες: 1) Στην τεχνική προσφορά της «ΗΛΕΚΤΡΑ ΤECHNIC AΒΕE», δεν υπάρχουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE για λάμπες τύπου ΟRION και η υπ αρ. 5527/ βεβαίωση του Υπ. Ανάπτυξης δεν έχει προσκομιστεί. Επίσης δεν έχει προσκομιστεί δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος που συντάσσεται από τον κατασκευαστή. Υπάρχει ληγμένο πιστοποιητικό ΙSO της εταιρείας Αφοί Νικολόπουλοι με ημερομηνία λήξης 2/8/2014, ληγμένο πιστοποιητικό ΙSO της εταιρείας Αbb spa με ημερομηνία λήξης 28/7/2014, ληγμένο πιστοποιητικό ΙSO της εταιρείας ΑjaRegistars με ημερομηνία λήξης 13/1/2014, το οποίο δεν αναφέρει ποια εταιρεία έχει πιστοποιηθεί, ι ληγμένο πιστοποιητικό ΙSO της εταιρείας Κουβίδης με ημερομηνία λήξης 21/3/2014, το οποίο προσκομίστηκε με φαξ κατά το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών και δεν μπορεί να γίνει δεκτό βάσει ΕΚΠΟΤΑ.

3 2) Στην τεχνική προσφορά της << ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ>> έχουν προσκομιστεί πιστοποιητικά συστημάτων διαχείρησης ποιότητας των οποίων η ισχύς έχει λήξει όπως: ληγμένο πιστοποιητικό ΙSO της εταιρείας GEYER με ημερομηνία λήξης 3/3/2011. (δεκτά πιστοποιητικά είναι μόνο αυτά με ΙSO 9001/2008), υπάρχει ληγμένο πιστοποιητικό ΙSO της εταιρείας Αφοί Νικολόπουλοι με ημερομηνία λήξης 2/8/2014, υπάρχει ληγμένο πιστοποιητικό ΙSO της εταιρείας Sanayi με ημερομηνία λήξης 26/5/2013 και ληγμένο πιστοποιητικό ΙSO της εταιρείας Αchem Technology με ημερομηνία λήξης 15/8/ ) Στην τεχνική προσφορά της<< Αφοι Ι.Γκρινιάρη & Σία ΟΕ>> δεν έχουν προσκομιστεί τεχνικές περιγραφές και πιστοποιητικά για σειρά υλικών και εξαρτημάτων(κλιπ, σπιράλ, σπρευ αντισκωριακό, μούφες, σωλήνες, φλοτέρ στάθμης) όπως αναφέρονται στην υπ αρ.16/2014 μελέτης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Κατά του ανωτέρω πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης προσφορών υποβλήθηκα οι κάτωθι ενστάσεις α) η υπ αρ.15731/ εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρεία IM CONSTRUCTIONS EΠΕ και β) η υπ αρ.15799/ εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΕCHNIC ABEE. Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, διαβιβάζει τις ανωτέρω ενστάσεις και εισήγηση επί των ενστάσεων, ως κάτωθι: Α) 1. Για το είδος Α/Α 1 (Λάμπα ηλεκτρονική 23w/E27/240V), η εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ έχει προσφέρει προϊόν της εταιρείας ASA ELECTRON LIGHTING με κωδικό προιόντος GRE /0023/021 ενώ όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ο λαμπτήρας κατασκευάζεται από άλλον κατασκευαστή,την εταιρεία K G LIGHTING. 2. Για το είδος Α/Α 13(Λάμπα ηλεκτρονική globe 24w/E27), η δήλωση συμμόρφωσης δεν ανταποκρίνεται στους κωδικούς του προιόντος που έχει προσφέρει η εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ. 3. Για το είδος Α/Α 26(Μπουκάλες προπανίου), υπάρχει μόνο πίνακας με τις ιδιότητες των φιαλών, δεν υπάρχει πιστοποιητικό ΙSO ή CE. 4. Για το είδος Α/Α 37( Σιλικόνη αντιμουχλική διαφανή ) υπάρχει δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος. Επομένως η ένσταση της εταιρείας IM CONSTRUCTIONS EΠΕ γίνεται δεκτή για τα 1,2,3 και απορρίπτεται για το 4, για το λόγω ότι τα προϊόντα με Α/Α1,13,26 δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αρ.16/2014 μελέτης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων η οποία αναφέρει ότι : << οι προδιαγραφές για όλα τα υπό προμήθεια είδη να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ (CE) και με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής και λειτουργίας σύμφωνα με τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς. Τα εργοστάσια κατασκευής να είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001/2008 τόσο ως προς τη διαδικασία παραγωγής όσο και ως προς την ποιότητα των παραγομένων προιόντων. Β) 1. Δεν υπάρχει δήλωση συμμόρφωσης CE για τις λάμπες ORION όλων των τύπων.η υπ αρ. 5527/ βεβαίωση του Υπ.Ανάπτυξης δεν υπάρχει αυτούσια μέσα στο φάκελο μόνο αναφέρεται ενδεικτικά. 2. Τα πιστοποιητικά ΙSO των εταιρειών Αφοι Νικολόπουλοι, ABB SPA, Κουβίδης, SGS TAIWAN LTD, που είχαν προσκομιστεί στο φάκελο των τεχνικών προσφορών ήταν ληγμένα.ο εν λόγω προμηθευτής τα προσκόμισε με φαξ μετά το άνοιγμα των τεχνικών του προσφορών επομένως δεν μπορεί να γίνουν δεκτά βάσει ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 12 παρ.1&2). Για τους παραπάνω λόγους η εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΕCHNIC ABEE απορρίπτεται διότι τα προσφερόμενα προϊόντα δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αρ.16/2014 μελέτης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, η οποία αναφέρει ότι τα εργοστάσια κατασκευής πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001/2008 τόσο ως προς τη διαδικασία παραγωγής όσο και ως προς την

4 ποιότητα των παραγομένων προϊόντων. Με την προσκόμιση ληγμένων πιστοποιητικών δεν διασφαλίζεται ούτε η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων αλλά ούτε η διαδικασία παραγωγής του προιόντος. Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ απορρίπτεται για το είδος Α/Α 1 (Λάμπα ηλεκτρονική 23w/E27/240V), διότι έχει προσφέρει προϊόν της εταιρείας ASA ELECTRON LIGHTING με κωδικό προϊόντος GRE /0023/021. Όπως αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ο λαμπτήρας κατασκευάζεται από άλλον κατασκευαστή,την εταιρεία K G LIGHTING, και στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό δεν αναφέρεται ο εν λόγω κωδικός. Επίσης προσφέρει λαμπτήρα 30W αντί για λαμπτήρα 40W, o οποίος απαιτείται από την υπ αρ.16/2014 μελέτη του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. Στην ανωτέρω μελέτη δεν υπάρχει η παραδοχή για ισοδύναμα προϊόντα. Για τους ίδιους λόγους απορρίπτεται και η εταιρεία IM CONSTRUCTIONS EΠΕ, επειδή προσφέρει μεγαλύτερης ισχύος λάμπες (24W) αντί για λάμπες 23W που απαιτεί η υπ αρ.16/2014 μελέτη του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, όπως και για τον λόγο ότι προσφέρει λαμπτήρα (Α/Α 11 είδος) μικρότερης ισχύος 30W αντί 40W που απαιτείται. Τέλος τα είδη με Α/Α29,30,31,32,49,93 είναι εντός των προδιαγραφών της υπ αρ.16/2014 μελέτη του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση του Προέδρου, την υπ αριθμ. 40 / 2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ αριθμ. 16 /2014 Μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, την υπ αριθμ. 136/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ αριθμ / Διακήρυξη δημάρχου, το από Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το από 29/8/2014 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, την αριθμ. πρωτ / εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρεία IM CONSTRUCTIONS EΠΕ, την αριθμ. πρωτ / εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρείας ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΕCHNIC ABEE, την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του ΕΚΠΟΤΑ, τις διατάξεις των Ν / 2006 και 3852/2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1). Αποδέχεται την με αριθμ. πρωτ / εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρείας «IM CONSTRUCTIONS EΠΕ» κατά του από 29/8/2014 Πρακτικού Τεχνικής Αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια ,57 με το ΦΠΑ και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 2). Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ / εμπρόθεσμη ένσταση της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΕCHNIC ABEE» κατά του από 29/8/2014 Πρακτικού Τεχνικής Αξιολόγησης των προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια ,57 με το ΦΠΑ και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. 3). Ακυρώνει τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια ,57 με το ΦΠΑ, καθότι όλοι οι συμμετέχοντες απορρίφθηκαν από την συνέχεια του διαγωνισμού. 4). Καλεί την αρμόδια τεχνική υπηρεσία να προβεί στην τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, που προέκυψαν στον διαγωνισμό και στη συνέχεια να εγκριθούν εκ

5 νέου οι τεχνικές προδιαγραφές και να καταρτιστούν οι όροι του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 158/2014 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 2). ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3). ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4). ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5). ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δημήτριος Βοργιάς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ψαχνά, 23 / 9 / 2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 206/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 15/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-6-2009 Σήμερα την 29 η του μηνός Ιούνη του έτους 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /24-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 865/2014 ΘΕΜΑ: 50 ο Λήψη απόφασης επί της από 19-6-2014 υποβληθείσας Ενστάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 1/7/2011 Αριθ. Πρωτ. : 7823

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 4ης/07-04-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 34/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα