ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ»."

Transcript

1 Πάτµος, Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υ όψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006. γ) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και ροµηθειών Ο.Τ.Α.». δ) Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 ε) Την υ αριθµ /739/ Α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών στ) Την υ αριθµ. 50/2015 Α όφαση του.σ. του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (εφεξής Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.) Προκηρύσσει ρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980. Η αροχή της υ ηρεσίας θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους: ΑΡΘΡΟ 1 Τό ος, χρόνος και τρό ος υ οβολής ροσφορών 1. Ο διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου της υ ηρεσίας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00.µ. ενώ ιον της ε ιτρο ής του διαγωνισµού στα γραφεία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. ου βρίσκεται στη Χώρα Πάτµου. 2. Οι ροσφορές κατατίθενται µόνον αυτο ροσώ ως ενώ ιον της ε ιτρο ής διαγωνισµού την αρα άνω ηµεροµηνία και ώρα. 3. Προσφορές ου κατατίθενται εκ ρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις Ο διαγωνισµός διέ εται α ό τις διατάξεις του Π.. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και ροµηθειών Ο.Τ.Α.», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α οκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΡΘΡΟ 3 Τεύχη δηµο ράτησης Τα τεύχη δηµο ράτησης τα ο οία α οτελούν τα συµβατικά στοιχεία της αροχής υ ηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι: α) η αρούσα διακήρυξη, β) ο ενδεικτικός ροϋ ολογισµός, γ) η συγγραφή υ οχρεώσεων, 1

2 δ) η τεχνική εριγραφή. ΑΡΘΡΟ 4 Προϋ ολογισµός - Χρηµατοδότηση 1. Η δα άνη για την αροχή υ ηρεσίας έχει ροϋ ολογισθεί ενδεικτικά στο οσό των ,20 συν Φ.Π.Α. 9% (3.102,41 ), δηλαδή συνολικά στο οσό των , Η σχετική δα άνη θα βαρύνει τις ιστώσεις του Κ.Α µε τίτλο «Καθαριότητα λιµένων Λέρου», του ροϋ ολογισµού εξόδων έτους 2015 και θα χρηµατοδοτηθεί α ό ιδίους όρους, ενώ έχει εκδοθεί η υ αριθµ. 95/2015Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης. ΑΡΘΡΟ 5 Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 1. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης στο γραφείο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του, στη διεύθυνση 2. Η ερίληψη της αρούσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Προγράµµατος «ιαύγεια» και του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., θα τοιχοκολληθεί στον ίνακα ανακοινώσεων των ηµοτικών Καταστηµάτων Πάτµου και Λέρου και θα δηµοσιευθεί α ό µία φορά στις εφηµερίδες «Ροδιακή», «ηµοκρατική της Ρόδου» και «Νησιωτική ιαδροµή». 3. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµ ρόθεσµα έγγραφα και συµ ληρωµατικές ληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη σύµβαση, αυτές αρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες ριν α ό την ηµεροµηνία, ου έχει ορισθεί για την υ οβολή των ροσφορών. 4. Οι συµ ληρωµατικές ληροφορίες α οστέλλονται ή αραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν ε είγοντες λόγοι καθιστούν την ροθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε µ ορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, ριν α ό την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. Τηλέφωνο λήψης ληροφοριών: FAX: , Αρµόδιος υ άλληλος: Γεώργιος Καρακατσάνης. ΑΡΘΡΟ 6 Ε ιτρο ή ιαγωνισµού Η ε ιτρο ή διαγωνισµού α οτελείται α ό υ αλλήλους του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και του ε ό τη Ο.Τ.Α. ( ήµου Πάτµου), οι ο οίοι ορίστηκαν µε την υ αριθµ. 6/2015 Α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου κατό ιν κλήρωσης (Α Α: 7ΒΤΚΟΡΗΜ-ΠΘ0). ΑΡΘΡΟ 7 εκτοί στο διαγωνισµό 1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτά φυσικά και νοµικά ρόσω α ου α ασχολούνται µε την αροχή υ ηρεσιών καθαριότητας δηµόσιων χώρων, συνεταιρισµοί καθώς και ενώσεις αρόχων ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά. 2. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό ροϋ οθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι λήρως ενήµερος για τους όρους της αρούσας διακήρυξης και τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα. 3. Η ε ίδοση της ροσφοράς α ό το διαγωνιζόµενο α οτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υ όψη κατά τη σύνταξη της ροσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της αροχής υ ηρεσίας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης ΑΡΘΡΟ 8 Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής Η ροσφορά ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου θα υ οβληθεί: α) Σε ερί τωση µεµονωµένης ατοµικής ε ιχείρησης α ό τον ίδιο τον ε ιχειρηµατία. β) Σε ερί τωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένο οµόρρυθµο εταίρο της. 2

3 γ) Σε ερί τωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. α ό τον εξουσιοδοτηµένο ε ί τούτω διαχειριστή της. δ) Σε ερί τωση µεµονωµένης Α.Ε. α ό εξουσιοδοτηµένο µέλος του.σ., το ο οίο οφείλει να ροσκοµίσει σχετικό ρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της. ε) Σε ερί τωση κοινο ραξίας ε ιχειρήσεων είτε: α) ο κοινός εκ ρόσω ος ( ου ρέ ει να είναι ένας εκ των κοινο ρακτούντων, διορισµένος µε συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο) των κοινο ρακτουσών ε ιχειρήσεων, είτε β) όλοι οι κοινο ρακτούντες µαζί, ο καθένας εκ ροσω ούµενος ή αντι ροσω ευόµενος κατά τα αρα άνω. Α αγορεύεται η εκ ροσώ ηση δύο ή ερισσότερων διαγωνιζοµένων α ό το ίδιο φυσικό ρόσω ο. Τα δικαιολογητικά υ οβάλλονται: α) οι Υ εύθυνες ηλώσεις σε ρωτότυ ο και β) τα λοι ά δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 ό ως τρο ο οιήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 και ισχύει). Τα ιστο οιητικά ου εκδίδονται α ό τα Κέντρα Εξυ ηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται ρωτότυ α. Α οδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας α ό τον ειδικό διαδικτυακό τό ο του Υ ουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. Εφιστάται ιδιαίτερα η ροσοχή όσων θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι ροσφορές κατατίθενται αυτο ροσώ ως, ό ως ροβλέ εται α ό το άρθρο 18, αρ. 4 του Π.. 28/80. Προσφορές ου τυχόν υ οβληθούν ή εριέλθουν στην υ ηρεσία µε ο οιονδή οτε άλλο τρό ο θα ε ιστραφούν χωρίς να α οσφραγιστούν. Όσοι άροχοι ε ιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν µε οινή α οκλεισµού να υ οβάλλουν ροσφορά σε δύο (2) φακέλους. Οι φάκελοι θα αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο της υ ηρεσίας, την ε ωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., όλη, τηλέφωνο, fax και εφόσον υ άρχει ) του ροσφέροντος/διαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε ερί τωση κοινο ραξίας. Ο ρώτος (εξωτερικός) φάκελος, στον ο οίο θα αναγράφεται η λέξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα έχει το εξής εριεχόµενο, ανάλογα µε την κατηγορία στην ο οία ανήκει ο ροσφέρων: Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Με οινή α οκλεισµού υ οβάλουν: α) Εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. β) Εξουσιοδότηση µε την ο οία θα ορίζεται αντι ρόσω ος του αρόχου, για τη συνεννόηση, σε ερί τωση ανάθεσης της υ ηρεσίας, εφόσον ο ίδιος δεν θα µ ορεί συνεχώς να εξυ ηρετεί το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. γ) Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική ροσφορά. Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του µέρος τον τίτλο της υ ηρεσίας, την ε ωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., όλη, τηλέφωνο, fax και εφόσον υ άρχει ) του ροσφέροντος/διαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε ερί τωση κοινο ραξίας και θα έχει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». δ) Πιστο οιητικό του οικείου Ε ιµελητηρίου, α ό το ο οίο να ροκύ τει η εγγραφή του διαγωνιζόµενου σ αυτό. ε) Α όσ ασµα οινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής του δραστηριότητας. Όταν συµµετέχουν εταιρίες, υ οχρέωση ροσκόµισης α οσ άσµατος οινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκ ροσω ούντες αυτές. Η νόµιµη εκ ροσώ ηση ροκύ τει α ό το καταστατικό της εταιρίας. στ) Πιστο οιητικά αρµόδιας ικαστικής Αρχής α ό τα ο οία να ροκύ τει ότι: - εν τελούν σε τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελούν υ ό διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, τωχευτικού συµβιβασµού ή υ ό άλλη ανάλογη διαδικασία. Σηµειώνεται ότι ιστο οιητικά ερί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν ροσκοµίζονται α ό τις ατοµικές ε ιχειρήσεις. 3

4 ζ) Πιστο οιητικά α ό αρµόδια αρχή α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το ιστο οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους α ασχολούµενους µε ο οιαδή οτε σχέση εργασίας στην ε ιχείρηση του συµµετέχοντος, συµ εριλαµβανοµένων των εργοδοτών ου είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε ερί τωση, ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον ο οίο είναι ασφαλισµένος κάθε α ασχολούµενος στην ε ιχείρηση του συµµετέχοντος συµ εριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα ροκύ τει κατά κανόνα α ό το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση ροσω ικού κατά ειδικότητα στην ο οία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός ου είναι ασφαλισµένος ο κάθε α ασχολούµενος στην ε ιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε ε ιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην ο οία έχει την έδρα της. Σε ερί τωση ου η κατάσταση ροσω ικού σε κά οια χώρα δεν θεωρείται α ό αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων ρέ ει να υ οβάλλει µαζί µε την κατάσταση ροσω ικού και την ένορκη δήλωση ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή ό οιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας ου έχει την έδρα της η ε ιχείρηση, µε την ο οία θα βεβαιώνεται το εριεχόµενο της κατάστασης ροσω ικού. Σε χώρες ου δεν ροβλέ εται ένορκη δήλωση µ ορεί να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υ οβάλλονται µαζί µε τα ιστο οιητικά της αραγράφου αυτής. η) Σε ερί τωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των αραγράφων (στ) και (ζ) του αρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ου είναι εγκατεστηµένοι. θ) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε λήρη γνώση των όρων και συµφωνιών αυτής της διακήρυξης και της συγγραφής υ οχρεώσεων και ότι α οδέχεται αυτούς ανε ιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει α οκλειστεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π... αυτών. ι) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην ο οία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της ροσφοράς (ο ο οίος δεν µ ορεί να είναι µικρότερος των έξι µηνών). 2. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ Με οινή α οκλεισµού υ οβάλουν: α) Εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. β) Εξουσιοδότηση µε την ο οία θα ορίζεται αντι ρόσω ος του αρόχου, για τη συνεννόηση, σε ερί τωση ανάθεσης της υ ηρεσίας, εφόσον ο ίδιος δεν θα µ ορεί συνεχώς να εξυ ηρετεί το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. γ) Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική ροσφορά. Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του µέρος τον τίτλο της υ ηρεσίας, την ε ωνυµία, τη διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., όλη, τηλέφωνο, fax και εφόσον υ άρχει ) του ροσφέροντος/διαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε ερί τωση κοινο ραξίας και θα έχει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». δ) Α όσ ασµα οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ιοικητικής ή ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε αγγελµατικής τους δραστηριότητας. ε) Πιστο οιητικό αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι: - εν τελούν σε τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. - εν τελούν υ ό διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, τωχευτικού συµβιβασµού ή υ ό άλλη ανάλογη διαδικασία. στ) Πιστο οιητικό αρµόδιας αρχής α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως ρος τις 4

5 φορολογικές υ οχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου (ζ) ου αφορούν τους έλληνες ολίτες, ισχύουν και στην ερί τωση αυτή. ζ) Πιστο οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου ε ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους ε αγγελµατικούς καταλόγους. η) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε λήρη γνώση των όρων και συµφωνιών αυτής της διακήρυξης και της συγγραφής υ οχρεώσεων και ότι α οδέχεται αυτούς ανε ιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει α οκλειστεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς της χώρας ροέλευσής του, του ελληνικού δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π... αυτών. θ) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην ο οία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της ροσφοράς (ο ο οίος δεν µ ορεί να είναι µικρότερος των έξι µηνών). 3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Με οινή α οκλεισµού υ οβάλουν: Όλα τα δικαιολογητικά των ροηγούµενων ερι τώσεων, µε διαφορο οίηση όσον αφορά το α όσ ασµα οινικού µητρώου. Όταν συµµετέχουν εταιρίες υ οχρέωση ροσκόµισης α οσ άσµατος οινικού µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκ ροσω ούντες αυτές. Η νόµιµη εκ ροσώ ηση ροκύ τει α ό το καταστατικό της εταιρίας. 4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Με οινή α οκλεισµού υ οβάλουν: Οι συνεταιρισµοί έραν των ανωτέρω δικαιολογητικών θα ροσκοµίσουν ε ι ροσθέτως βεβαίωση ε ο τεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα. Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το οθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς ό ως αυτά α αιτούνται α ό την αρούσα ιακήρυξη. Οι υ οψήφιοι θα ρέ ει, µεταξύ άλλων, ε ί οινή α οκλεισµού, να υ οβάλλουν οικονοµική ροσφορά συνοδευόµενη α ό ανάλυση στην ο οία θα αναφέρονται: ο αριθµός των εργαζοµένων ου θα α ασχοληθούν για την αροχή της υ ηρεσίας. οι ηµέρες και τις ώρες εργασίας εκάστου εργαζοµένου. Το ύψος του ροϋ ολογισµένου οσού ου αφορά τις άσης φύσεως νόµιµες α οδοχές αυτών των εργαζοµένων, Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα ροϋ ολογισθέντα οσά. Υ ολογισµός εύλογου οσοστού διοικητικού κόστους αροχής των υ ηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υ έρ του ηµοσίου κρατήσεων. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. Ε ίσης, στην οικονοµική ροσφορά θα ε ισυναφθούν: Η Συλλογική Σύµβαση Εργασίας στην ο οία υ άγονται οι εργαζόµενοι και βάσει της ο οίας συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Ένορκη Βεβαίωση σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. Ο άροχος στον ο οίο θα κατακυρωθεί το α οτέλεσµα της δηµο ρασίας ε ιβαρύνεται µε φόρο εισοδήµατος στο ροβλε όµενο α ό την κείµενη νοµοθεσία οσοστό ε ί του καθαρού οσού της 5

6 σύµβασης, κράτηση 0,10% υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και κάθε άλλη ροβλε όµενη εκ του νόµου κράτηση. Κανένας δεν µ ορεί να εκ ροσω εί στο διαγωνισµό, ερισσότερες α ό µία (1) εταιρείες, ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκ ροσω εί άλλο φυσικό ρόσω ο, εταιρία ή συνεταιρισµό. Στην ερί τωση αυτή α οκλείονται όλες οι ροσφορές, τις ο οίες εκ ροσω εί. Εάν σε κά οια χώρα δεν εκδίδονται τα αρα άνω ιστο οιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύ τουν όλες τις αρα άνω ερι τώσεις, µ ορούν να αντικατασταθούν α ό ένορκη δήλωση του διαγωνιζόµενου, ου γίνεται ενώ ιον ικαστικής ή ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους αρόχους, ου στη χώρα τους δεν ροβλέ εται α ό το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µ ορεί να αντικατασταθεί µε υ εύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υ ογραφής του δηλούντος. ΑΡΘΡΟ 9 Ισχύς Προσφορών 1. Οι ροσφορές ισχύουν µε οινή α οκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή, ανεξάρτητα α ό ο οιαδή οτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ ρος ξένα νοµίσµατα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών α ό την ηµέρα του διαγωνισµού. 2. Προσφορά ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, θα α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. µ ορεί µε έγγραφη γνωστο οίηση ρος τους διαγωνιζόµενους να αρατείνει ριν α ό τη λήξη της, την ροθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του αρα άνω χρονικού ορίου αράτασης ισχύος της ροσφοράς, µαταιώνεται το α οτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, α οδεχόµενος την εκ νέου αράταση ισχύος της ροσφοράς του. ΑΡΘΡΟ 10 Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι ροσφορές καθώς και όλα τα α αραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι λήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Ο οιαδή οτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του ροσφέροντος. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα και ε ικυρωµένα ε ίσηµα, εκτός α ό τα ε ισυνα τόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 11 Παραλαβή και α οσφράγιση ροσφορών 1. Οι ροσφορές γίνονται δεκτές α ό την ε ιτρο ή του διαγωνισµού, ου συνεδριάζει δηµόσια µέχρι την ώρα λήξης α οδοχής ροσφορών, ό ως ορίζει το άρθρο 1 της αρούσας διακήρυξης. 2. Σε κάθε φάκελο ου αραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη ε ίδοση της ροσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενου, αναγράφεται ο αύξων αριθµός, ο ο οίος σηµειώνεται και στο ρακτικό της δηµο ρασίας. Αναγράφεται ακόµη στο ρακτικό και η τυχόν ε ίδοση ροσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του διαγωνιζοµένου και η γι' αυτό το λόγο µη α οδοχή της ροσφοράς. 3. Όταν αρέλθει η ώρα ου αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της αράδοσης των ροσφορών και αναγράφεται αυτό στα ρακτικά. Α αγορεύεται για ο οιονδή οτε λόγο η α οδοχή µεταγενέστερης ροσφοράς µε οινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η ε ίδοση ροσφορών ου άρχισε ριν α ό την ώρα λήξης της α οδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακο ή και µετά την ώρα αυτή. 6

7 4. Μετά τη λήξη της αράδοσης των ροσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση, αρχίζει α ό τη ε ιτρο ή του διαγωνισµού η α οσφράγιση των εξωτερικών φακέλων µε τη σειρά ου αυτοί ε ιδόθηκαν και γράφονται στο ρακτικό τα έγγραφα ου βρίσκονται σε κάθε φάκελο, εριλη τικά αλλά κατά τρό ο ου να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, ρος τους όρους της διακήρυξης αρουσία των αρισταµένων. 5. Ο εσωτερικός φάκελος ου έχει την οικονοµική ροσφορά αραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των ροσφορών, οι αρευρισκόµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 6. Η ε ιτρο ή του διαγωνισµού στη συνέχεια συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων και α οφασίζει για αυτούς ου α οκλείονται. Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων α οκλείσθηκαν και ο λόγος του α οκλεισµού τους. 7. Παρέχεται η δυνατότητα στην ε ιτρο ή να µη ροβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού την ίδια ηµέρα, αλλά σε ηµεροµηνία και ώρα ου θα γνωστο οιηθεί εκ των ροτέρων στους συµµετέχοντες και αφού α οσφραγίζει δηµόσια τους φακέλους µε τις οικονοµικές ροσφορές, ανακοινώνει τις ροσφερθείσες τιµές. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ροσφορών η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού θα ροβεί σε έλεγχό τους ροκειµένου να δια ιστωθεί εάν οι αυτές καλύ τουν το κόστος αροχής της υ ηρεσίας (µισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές ροσω ικού, αναλωσίµων και νοµίµων υ έρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων). Σε ερί τωση ου α ό την αξιολόγηση ροκύψουν ροσφορές ου δεν καλύ τουν το κόστος αροχής της υ ηρεσίας, αυτές θα α ορριφθούν. 8. Ο µειοδότης µετά την κατακύρωση του α οτελέσµατος του διαγωνισµού, καλείται να ροσέλθει στα γραφεία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., σε χρόνο όχι µικρότερο των έντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, για την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν δεν ροσέλθει µέσα σ' αυτές τις ροθεσµίες για την υ ογραφή της σύµβασης ή δεν ροσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι αυτόν οι ροβλε όµενες α ό το Π.. 28/1980 κυρώσεις. 9. Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υ ογραφή του συµφωνητικού, ου ρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα στο ρωτόκολλο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. ΑΡΘΡΟ 12 Ανακήρυξη µειοδότη 1. Ανάδοχος της αροχής υ ηρεσίας ανακηρύσσεται αυτός ου θα ροσφέρει την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980. Εάν ερισσότεροι του ενός ροσφέρουν την ίδια τιµή, θα διενεργηθεί κλήρωση µεταξύ τους. 2. εν αρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε διαφορετικούς αρόχους. 3. Εναλλακτικές ροσφορές α ό τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται α οδεκτές και θα ε ιφέρουν τον α οκλεισµό του. 4. Προσφορά ου δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η τιµή ή δεν δίδεται ενιαία, α ορρί τεται ως α αράδεκτη µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα α ό γνωµοδότηση της ε ιτρο ής διαγωνισµού. 5. Προσφορά ου θέτει όρο ανα ροσαρµογής τιµής, α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 6. Οι ροσφορές δεν ρέ ει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, ροσθήκες και διορθώσεις. Εάν υ άρχει στην ροσφορά ο οιαδή οτε διόρθωση, αυτή ρέ ει να είναι καθαρογραµµένη α ό τον ροσφέροντα. Η ε ιτρο ή διαγωνισµού αραλαµβάνει και α οσφραγίζει τις ροσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η ροσφορά α ορρί τεται, όταν υ άρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι ο οίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της ε ιτρο ής διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 13 Χαρακτηρισµός στοιχείων ή ληροφοριών κατά την ροσφορά ως εµ ιστευτικών 7

8 Σε ερί τωση συνυ οβολής µε την ροσφορά στοιχείων και ληροφοριών εµ ιστευτικού χαρακτήρα η γνωστο οίηση των ο οίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ αυτά την ένδειξη «ληροφορίες εµ ιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη ερί τωση θα µ ορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των ληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της ληροφορίας εµ ιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην ροστασία του α ορρήτου ου καλύ τει τεχνικά ή εµ ορικά ζητήµατα της ε ιχείρησης του ενδιαφερόµενου. ΑΡΘΡΟ 14 Ρήτρα ηθικού εριεχοµένου 1. Σε ερί τωση ου δια ιστωθεί ότι εφαρµόζεται ολιτική τιµών κάτω του κόστους (τιµή dumping), η ροσφορά α ορρί τεται. 2. Α ορρί τονται ροσφορές ε ιχειρήσεων ου κατά αράβαση των άρθρων 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας α ασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. ΑΡΘΡΟ 15 Κρίση α οτελέσµατος διαγωνισµού 1. Το ρακτικό της ε ιτρο ής του διαγωνισµού µαζί µε ενστάσεις ου τυχόν θα υ οβληθούν και τις εισηγήσεις της ε ιτρο ής διαγωνισµού ε αυτών θα διαβιβασθεί στο ιοικητικό Συµβούλιο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., το ο οίο και θα α οφανθεί ε αυτών. Η ε ιτρο ή διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της ρος το ιοικητικό Συµβούλιο ου α οφασίζει σχετικά, ροτείνει: α. Την κατακύρωση της σύµβασης ή β. Τη µαταίωση του α οτελέσµατος και ε ανάληψη του διαγωνισµού µε ίδιους ή νέους όρους. 2. Η ανωτέρω Α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. µαζί µε όλα τα σχετικά στοιχεία θα υ οβληθεί ρος έλεγχο στον Γ.Γ. της Α οκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Ν. 3852/2010, ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. ΑΡΘΡΟ 16 Ενστάσεις ριν την υ ογραφή της σύµβασης 1. Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην ε ιτρο ή του διαγωνισµού, µέχρι και την ε οµένη εργάσιµη ηµέρα α ό τη διεξαγωγή του. Αν η ένσταση κατατεθεί στο Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., ρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην ε ιτρο ή του διαγωνισµού. Τα ρακτικά του διαγωνισµού µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις, για τις ο οίες ρέ ει να λάβει αιτιολογηµένη α όφαση το ιοικητικό Συµβούλιο, α οστέλλονται µαζί µε την Α όφαση αυτή στον Γ.Γ. της Α οκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, για τον ροβλε όµενο α ό τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 έλεγχο νοµιµότητας. 2. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής αρόχου σ αυτόν υ οβάλλεται εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος α ό τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών. Για τον καθορισµό της ροθεσµίας αυτής συνυ ολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υ οβολής των ροσφορών. Αν ροκύ τει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται α ό το ιοικητικό Συµβούλιο και η σχετική α όφαση εκδίδεται το αργότερο έντε (5) εργάσιµες ηµέρες ριν α ό τη διενέργεια του διαγωνισµού. Όταν µε την αρα άνω α όφαση τρο ο οιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών α ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην ερί τωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία ου ροβλέ εται α ό τις σχετικές διατάξεις. 8

9 β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής αρόχου σ αυτόν, µόνο α ό άροχο ου συµµετέχει στο διαγωνισµό ή α οκλείσθηκε α αυτόν σε ο οιοδή οτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους ου ανακύ τουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υ οβάλλεται στο Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την ε όµενη εργάσιµη ηµέρα α ό την ανακοίνωση του α οτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν ε ιφέρει αναβολή ή διακο ή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού α ό την ε ιτρο ή διαγωνισµού, η ο οία µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της, υ οβάλλει την ένσταση στο ιοικητικό Συµβούλιο ου α οφαίνεται τελικά. 3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακό τουν τη συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται α όφαση α ό το ιοικητικό Συµβούλιο µετά την αξιολόγηση των α οτελεσµάτων και κατό ιν γνωµοδότησης της ε ιτρο ής διαγωνισµού. 4. Οι ανωτέρω α οφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και οι α οφάσεις του, ου αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η ροσβολή τους στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, στην Ε ιτρο ή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 ή εραιτέρω στα αρµόδια δικαστήρια. 5. Το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. υ οχρεούται να γνωστο οιήσει στους συµµετέχοντες το εριεχόµενο των α οφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ου λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστο οίηση γίνεται µε την α οστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της α όφασης µε τηλεοµοιοτυ ική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) ή µε κάθε άλλο ρόσφορο και νόµιµο τρό ο. 6. Ενστάσεις ου υ οβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των ροαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υ όψη. ΑΡΘΡΟ 17 Ανακοίνωση Κατακύρωσης 1. Στον άροχο ου έγινε η κατακύρωση α οστέλλεται ανακοίνωση, ου εριλαµβάνει τουλάχιστον τα αρακάτω στοιχεία: α) Το είδος. β) Την οσότητα. γ) Την τιµή. δ) Την Υ ηρεσία για την ο οία ροορίζεται η αροχή της υ ηρεσίας ( Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.) ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν α οδεκτές τρο ο οιήσεις των όρων αυτών. στ) Τα στοιχεία της α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου για την κατακύρωση του διαγωνισµού. ζ) Την ροθεσµία υ ογραφής της σύµβασης. 2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης ου ακολουθεί έχει µόνο α οδεικτικό χαρακτήρα. 3. Ο άροχος στον ο οίο θα ανατεθεί η σύµβαση, υ οχρεούται να ροσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης, για την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης, ροσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδα ό άροχο, η ανακοίνωση α ευθύνεται στον εκ ρόσω ό του στην Ελλάδα, εάν υ άρχει, σε αντίθετη ερί τωση α οστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύ ηµα στον αλλοδα ό άροχο. Στην ερί τωση ου η ληρωµή στον άροχο ροβλέ εται να γίνει µε άνοιγµα ίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µ ορεί να κατατεθεί στον αντα οκριτή της Τρά εζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής αραµένει σε ισχύ και α οδεσµεύεται µετά την κατάθεση και α οδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 5. Εάν ο άροχος στον ο οίο έγινε η ανακοίνωση, δεν ροσέλθει να υ ογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκ τωτος µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα α ό γνωµοδότηση της ε ιτρο ής διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 18 9

10 Εγγυήσεις 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υ έρ του συµµετέχοντος για οσό ου αντιστοιχεί σε οσοστό δύο τοις εκατό (2%) ε ί του οσού του ενδεικτικού ροϋ ολογισµού, χωρίς το Φ.Π.Α. και δίδεται µε ισό οσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική ε ιστολή αναγνωρισµένης Τρά εζας συντεταγµένης µε τον τύ ο ου ισχύει για το ηµόσιο και τους Ο.Τ.Α. Ειδικότερα, η εγγύηση συµµετοχής ου ρέ ει να κατατεθεί α ό κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο οσό των εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα δύο λε τών (689,42 ). β. Η εγγύηση συµµετοχής ου αφορά τον άροχο στον ο οίο κατακυρώθηκε η σύµβαση, ε ιστρέφεται µετά την κατάθεση της ροβλε όµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε έντε (5) ηµέρες α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Στους υ όλοι ους συµµετέχοντες ε ιστρέφεται εντός έντε (5) ηµερών α ό την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. α. Ο άροχος στον ο οίο έγινε η κατακύρωση, υ οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο οίας αντιστοιχεί σε οσοστό έντε τοις εκατό (5%) ε ί της αξίας της σύµβασης, χωρίς να υ ολογίζεται ο Φ.Π.Α. β. Η εγγύηση κατατίθεται ριν ή κατά την υ ογραφή της σύµβασης. γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε ιστρέφεται µετά την οριστική αραλαβή και ύστερα α ό την εκκαθάριση των τυχόν α αιτήσεων α ό τους δύο συµβαλλόµενους. ΑΡΘΡΟ 19 Σύµβαση 1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται α ό το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. η σχετική σύµβαση ου υ ογράφεται και α ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και εριλαµβάνει όλα τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισµού και τουλάχιστον τα εξής: α. Τον τό ο και χρόνο υ ογραφής της σύµβασης. β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. γ. Τις ρος αροχή εργασίες και τις οσότητες αυτές, εφόσον τούτο είναι δυνατόν. δ. Την τιµή. ε. Τον τό ο, τρό ο και χρόνο αράδοσης των εργασιών. στ. Τις τεχνικές ροδιαγραφές των εργασιών. ζ. Τις ροβλε όµενες εγγυήσεις και ρήτρες. η. Τον τρό ο ε ίλυσης των τυχόν διαφορών. θ. Τον τρό ο ληρωµής και ανα ροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον ροβλέ εται ανα ροσαρµογή. ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της σύµβασης. ια. Την αραλαβή των εργασιών. 3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών ου τη συνοδεύουν, ου µε την ροσφορά του α οδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την ο οία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µ ορεί να εριέχει όρους αντίθετους µε τα αρα άνω στοιχεία. Η σύµβαση υ ογράφεται για λογαριασµό του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. α ό τον Πρόεδρο ή σε ερί τωση α ουσίας του α ό τον Αντι ρόεδρο. 4. Η σύµβαση τρο ο οιείται όταν αυτό ροβλέ εται α ό συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα α ό σχετική α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α. Εκτελέσθηκαν όλες οι α αιτούµενες α ό την µελέτη εργασίες. β. Παραλήφθηκαν οριστικά ( οσοτικά και οιοτικά) οι εργασίες ου εκτελέσθηκαν. 10

11 γ. Έγινε η α ο ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού ροηγουµένως ε ιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ τώσεις. δ. Εκ ληρώθηκαν και οι τυχόν λοι ές συµβατικές υ οχρεώσεις και α ό τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και α οδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 6. Η αραλαβή διενεργείται α ό την ε ιτρο ή αραλαβής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρ. 14 του άρθρου 64 και του άρθρου 67 του Π.. 28/ Ο ανάδοχος υ οχρεούται να εφοδιάσει τους εργαζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης ροσω ικού ή α όσ ασµα αυτής, εφόσον η έδρα του δεν βρίσκεται στην Πάτµο. ΑΡΘΡΟ 20 Χρόνος - Τό ος - Τρό ος αράδοσης 1. Η αράδοση των οσοτήτων της εργασίας θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη και η έκδοση των σχετικών ρωτοκόλλων αραλαβής θα ραγµατο οιείται µέσα στον καθοριζόµενο α ό τη σύµβαση χρόνο. Ο ανάδοχος υ οχρεούται να ροβεί µε δική του µέριµνα και δα άνη στην έκδοση τυχόν α αιτούµενων α ό την κείµενη νοµοθεσία αδειών για την αροχή της υ ηρεσίας. 2. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να αντα οκρίνεται στις α αιτήσεις της αροχής υ ηρεσίας, σύµφωνα µε τη µελέτη. ΑΡΘΡΟ 21 Χρόνος αράδοσης 1. Η υ ηρεσία θα αρασχεθεί α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σχετικής σύµβασης και για χρονικό διάστηµα ενός έτους. 2. Η υ έρβαση του χρόνου αράδοσης α οτελεί ουσιώδη α όκλιση και η ροσφορά θα α ορρί τεται. 3. Ο ανάδοχος υ οχρεούται να αρέχει τις υ ηρεσίες του ρος το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρό ο ου ορίζει η σύµβαση. 4. Ο συµβατικός χρόνος αράδοσης µ ορεί µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε ερί τωση σοβαρότατων λόγων ου συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµ ρόθεσµης αράδοσης των συµβατικών υ ηρεσιών ή σε ερι τώσεις ου συντρέχουν λόγοι ου συνιστούν ανωτέρα βία. Στις ερι τώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου αράδοσης, δεν ε ιβάλλονται κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 22 Κυρώσεις για εκ ρόθεσµη αράδοση- αντικατάσταση 1. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για ο οιονδή οτε λόγο την αράδοση των συµφωνηθεισών εργασιών έραν της ορισθείσης ροθεσµίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υ ερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες, υ οχρεούται να ληρώσει ρος το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. ως οινική ρήτρα οσοστό δυόµισι τοις εκατό (2,5%) ανά ηµέρα ε ί της συµβατικής αξίας της οσότητας της κάθε εργασίας ου αραδόθηκε εκ ρόθεσµα. Για καθυστέρηση έραν των τριών (3) ηµερών, του ε ιβάλλεται ρόστιµο έντε τοις εκατό (5%) ανά ηµέρα ε ί της συµβατικής αξίας της οσότητας της κάθε εργασίας ου αραδόθηκε εκ ρόθεσµα. 2. Η οινική ρήτρα ε ιβάλλεται µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και αρακρατείται α ό τον ε όµενο λογαριασµό ληρωµής ή α ό την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. 3. Σε ερί τωση κατ εξακολούθησιν µη συµµόρφωσης του αναδόχου ρος τις υ οχρεώσεις του αυτός θα κηρυχθεί έκ τωτος και η εγγυητική ε ιστολής καλής εκτέλεσης θα κατα έσει υ έρ του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. ΑΡΘΡΟ 23 Κήρυξη αναδόχου έκ τωτου 11

12 1. Ο µειοδότης ου δεν ροσέρχεται µέσα στην ροθεσµία ου του ορίσθηκε να υ ογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υ οχρεωτικά έκ τωτος α ό την κατακύρωση ου έγινε στο όνοµά του και α ό κάθε δικαίωµα ου α ορρέει α ό αυτή, µε α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Με την ίδια διαδικασία, ο µειοδότης κηρύσσεται υ οχρεωτικά έκ τωτος α ό την σύµβαση, εφόσον δεν αρέδωσε τις εργασίες σύµφωνα µε όσα ροβλέ ονται στη διακήρυξη και σύµβαση. 3. Στον έκ τωτο άροχο µετά α ό α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µ ορεί να ε ιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: α. Κατά τωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά ερί τωση. β. Προσωρινός α οκλεισµός του αρόχου α ό συµβάσεις του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και των υ όλοι ων φορέων των ήµων ου µετέχουν σε αυτό, για χρονικό διάστηµα ου δεν µ ορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών. ΑΡΘΡΟ 24 Λοι ές εγγυήσεις 1. Στη σύµβαση ου θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι ροσφερόµενες υ ηρεσίες θα είναι σύµφωνες µε τη µελέτη. 2. Το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα ο οία θα ασκήσει όταν δια ιστώσει ότι αραβιάζονται οι αρα άνω διαβεβαιώσεις του αρόχου. ΑΡΘΡΟ 25 Τρό ος Πληρωµής 1. Η ληρωµή της αξίας των υ ηρεσιών της αρούσης θα γίνεται στο τέλος κάθε διµήνου αροχής της υ ηρεσίας. Α αραίτητη ροϋ όθεση για την εξόφληση του αναδόχου για τις αρασχεθείσες υ ηρεσίες α οτελεί η υ οβολή στο Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. α οδεικτικών στοιχείων ρόσληψης, καταβολής της µισθοδοσίας και ασφάλισης - α όλυσης του ροβλε όµενου στην σύµβαση α ασχολούµενου ροσω ικού. Όλα τα δικαιολογητικά ληρωµής θα ελέγχονται α ό την αρµόδια υ ηρεσία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. Σηµειώνεται ότι σε ερί τωση ου έχει καταλογιστεί οινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής αράλειψης, αυτή θα αφαιρείται α ό το οσό της οικείας ιστο οίησης και η διαφορά θα α οτελεί το τελικά ιστο οιούµενο ρος ληρωµή οσό. Η υ οβολή του τιµολογίου αροχής δεν µ ορεί να γίνει ρο της ηµεροµηνίας έκδοσης της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών. 2. Σε ερί τωση ου η ληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει α ό το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. εξήντα (60) ηµέρες µετά την υ οβολή του τιµολογίου αροχής υ ηρεσιών α ό αυτόν, το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. καθίσταται υ ερήµερο και οφείλει τόκους χωρίς να α αιτείται όχληση α ό τον ανάδοχο. 3. Τον άροχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (0,10% υ έρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων κλ ) λην του Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 26 Άλλα στοιχεία 1. Το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. δεν θα κάνει α οδεκτές και ροσφορές ου αναφέρονται σε µέρος των ροκηρυχθεισών εργασιών. 2. Οικονοµικές ροσφορές ου υ ερβαίνουν τη δα άνη του ενδεικτικού ροϋ ολογισµού, θα α ορρί τονται ως ασύµφορες. ΑΡΘΡΟ 27 Κανόνες ηµοσιότητας της διακήρυξης 1. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., την ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και την ιστοσελίδα της Υ ηρεσίας µας (www.dilitap.gr). 12

13 2. Η ερίληψη της αρούσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Προγράµµατος «ιαύγεια» και του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., θα τοιχοκολληθεί στον ίνακα ανακοινώσεων των ηµοτικών Καταστηµάτων Πάτµου και Λέρου και θα δηµοσιευθεί α ό µια φορά στις εφηµερίδες «Ροδιακή», «ηµοκρατική της Ρόδου» και «Νησιωτική ιαδροµή». 3. Οι δα άνες δηµοσίευσης της ερίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και του τυχόν ε αναλη τικού, βαρύνουν τον άροχο στον ο οίο κατακυρώθηκε οριστικά η δηµο ρασία. Σε ερί τωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκ τωτος και κατα ί τει υ έρ του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. η εγγύηση συµµετοχής. 4. Όλα τα τεύχη του διαγωνισµού θα είναι αναρτηµένα στο δικτυακό τό ο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., στη διεύθυνση: Η αρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. 50/2015 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Γρηγόριος Στόικος ήµαρχος Πάτµου 13