ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.11337/γ3β/2365 Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. τους κώδικες οδικής κυκλοφορίας ν. 4233/1962, ν. 614/1977, ν. 2094/1992, ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 51/Α /1999) 2. ν. 760/18 (Φ.Ε.Κ. 31/Α /1978) «περί μεταφοράς πραγ μάτων και προσώπων διά αγροτικών μηχανημάτων και άλλων τινών διατάξεων. 3. το π.δ. 238/1994 (Φ.Ε.Κ. 135/Α /1994) «Καθορισμός των μέγιστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αγροτικών μηχανημάτων και υπ αυτών ρυμουλκούμενων οχημά των». Την υπ αριθμ /2/902/εγκ. ΥΕΒ 35/ «περί απογραφής γεωργικών μηχανημάτων». Την υπ αριθμ. ΥΕΒ 24042/9742/ υπουργική απόφαση «περί απογραφής ελκυστήρων κ.λπ.». 4. την υπ αριθμ. ΥΕΒ 48986/18716/ υπουργική απόφαση «Ταξινόμηση και Απογραφή αγροτικών μη χανημάτων και των υπ αριθμ. ΥΕΒ 2715/1015/ υπουργική απόφαση περί παρατάσεως προθεσμίας εφαρμογής αποφάσεως Υπ. Γεωργίας». 5. την υπ αριθμ /5548/ υπουργική από φαση «περί απογραφής και αδειών κυκλοφορίας αυτο κίνητων αγροτικών μηχανημάτων». 6. την υπ αριθμ /7113/Β4/ υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 804/Β / ) «περί απογραφής και αδειών κυκλοφορίας αυτοκίνητων αγροτικών μηχανη μάτων». 7. την υπ αριθμ /2511/853/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών απογραφής γεωργικών μηχανημάτων». 8. την υπ αριθμ /3698/168/ υπουργική απόφαση «Δικαιολογητικά της απογραφής των γεωρ γικών μηχανημάτων». 9. την υπ αριθμ //990/340/ υπουργική απόφαση «προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεις των νέων τύπων αγροτικών μηχανημάτων». 10. την υπ αριθμ /3534/1006/ υπουρ γική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 46/Β /1980) «περί πιστοποιητικών ταυτότητας γεωργικών μηχανημάτων». 11. την υπ αριθμ /643/183/ υπουργική από φαση (Φ.Ε.Κ. 231/Β /1981) «περί συμπληρώσεως υπ αριθμ /990/340/79 υπουργικής απόφασης». 12. την υπ αριθμ /1212/374/ υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 264/Β /1981) «περί εγκρίσεως κυκλο φορίας και απογραφής εισαγόμενων μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων». 13. την υπ αριθμ /1013/526/ υπουργική απόφαση (Φ.E.K. 173/Β /1982) «Απογραφή και έκδοση άδειας κυκλοφορίας καινούριων γεωργικών μηχανημά των που εισάγονται μεμονωμένα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για δική τους χρήση». 14. την υπ αριθμ /531/248/ υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 173/Β /1982) «Έγκριση κυκλοφορίας και απογραφής εισαγομένων μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων». 15. την υπ αριθμ /522/ υπουργική από φαση (Φ.Ε.Κ. 297/Β /1983) «Διαδικασία απογραφής και χορήγησης αδειών κυκλοφορίας εισαγομένων εγκεκρι μένων τύπων καινούριων και μεταχειρισμένων γεωργι κών μηχανημάτων». 16. την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση «Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων ηλικίας μεγαλύ τερης των 8 ετών». 17. την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση (Φ.Ε.Κ. 377/Β /1984) «Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και κυκλοφορίας διαξονικών γεωργικών και δασικών ελκυστήρων κατά ΕΟΚ» όπως έχει τροποποιηθεί εν σωματώνοντας τις επιμέρους οδηγίες της ΕΕ μετά την έκδοση της 14/150/ΕΟΚ (84/14) τις επιμέρους τροποποι ήσεις της και την υπ αριθμ. οικ 12521/Α20/2014/ κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 366/Β /2005) η οποία ενσωματώνει την οδηγία 2003/37/ΕΚ (L 171/03). 18. την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση «Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων ηλικίας μεγαλύ τερης των 8 ετών». 19. την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 116/Β /1985) «Άδειες κυκλοφορίας αγροτικών μη χανημάτων». 20. την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση «Διαδικασία έγκρισης νέων τύπων, απογραφής και κυ κλοφορίας καινούριων και μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων». 21. την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση «Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων ηλικίας μεγαλύ τερης των 8 ετών».

2 14426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22. την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 139/Β /1986) «Κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλο φορίας αγροτικών μηχανημάτων». 23. την υπ αριθμ / υπουργική απόφαση «Απογραφή γεωργικών μηχανημάτων ηλικίας μεγαλύ τερης των 8 ετών». 24. την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 404/Β /1986) «Μεταφορά προσώπων με αγροτικά μηχανήματα». 25. την υπ αριθμ / υπουργική από φαση «Απογραφή και κυκλοφορία γεωργικών μηχανη μάτων». 26. την υπ αριθμ / υπουργική από φαση (Φ.Ε.Κ. 809/Β /1988) «Εφαρμογή των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (ν. 1665/1986) σε γεωργικά μηχανήματα». 27. την υπ αριθμ / υπουργική απόφα ση (Φ.Ε.Κ. 565/Β /1994) «Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των τύπων των αυτοκινούμενων αγροτικών μηχανημάτων». 28. την υπ αριθμ. ΔΓ 3F3/ υπουργική απόφα ση (Φ.Ε.Κ. 1044/Β /1995) «Έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης Γεωργικού Μηχανήματος σε μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα». 29. την υπ αριθμ. ΔΓ 64Β/ υπουργική απόφαση «Παράταση εφαρμογής της υπ αριθμ / υπουργικής απόφασης». 30. την υπ αριθμ. ΔΓ65D/ υπουργική απόφα ση (Φ.Ε.Κ. 855/Β /1996) «Τεχνικός έλεγχος αγροτικών μηχανημάτων». 31. την υπ αριθμ. ΔΓ/Α10/ υπουργική από φαση (Φ.Ε.Κ. 834/Β /1997) «Κατάργηση των υπ αριθμ / , ΔΓ 3F3/ και ΔΓ65D/ υπουργικών αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας». 32. την υπ αριθμ. ΔΓ C47/ υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 487/Β /1998) «Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρι σης των τύπων των αυτοκινούμενων γεωργικών μηχανη μάτων» και την υπ αριθμ. 9053/ υπουργική από φαση (Φ.Ε.Κ. 99/Β /2000) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΓ C47/ απόφαση του Υφ/γού Γεωργίας». 33. την υπ αριθμ. Δ13Ε/9321/1998 κοινή υπουργική από φαση (Φ.Ε.Κ. 1218/Β /1998) «μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματοδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα». 34. την υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση (Φ.Ε.Κ. 715/Β /2001) «Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και κυκλοφορίας διαξονικών γεωργικών και δασικών ελκυστήρων κατά ΕΕ σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ βουλίου» και την υπ αριθμ. οικ.10864/α20/2611/ κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 714/Β /2007) με την οποία ενσωματώνεται η οδηγία 2006/26/ΕΚ. 35. την υπ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/ κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός παραβόλων για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις υπηρεσίες απογρα φής των γεωργικών μηχανημάτων και νομαρχιακών αυ τοδιοικήσεων» σε εφαρμογή του ν. 3147/Α /2003 Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003, ν. 3399/Α /2005 Φ.Ε.Κ. 255/Α / την υπ αριθμ. 147/ απόφαση Πρωθυπουρ γού (Φ.Ε.Κ. 67/Β / ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων» 37. Τη θετική εισήγηση της Δ/νσης Αξιοποίησης Εγγει οβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού. 38. Το γεγονός από την εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε εφαρμογή των άρ θρων 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) ν. 2696/Α /1999 (Φ.Ε.Κ. 57/Α /1999) και ρυθμίζει την διοικητικές πράξεις και έγγραφα καθώς και τη διαδικασία θέσης στην κυκλοφορία των μηχα νοκίνητων αγροτικών μηχανημάτων (οχημάτων) στους δρόμους και στους χώρους εργασίας. Άρθρο 2 Ορισμοί Αγροτικό Μηχάνημα Το μηχανοκίνητο αγροτικό μηχάνημα που χαρακτηρί ζεται ως όχημα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/Α /1996 Φ.Ε.Κ. 57/Α /1999). Ειδικά και συμπληρωματικά όπως ορίζεται για τους δι αξονικούς γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες στην οδηγία 74/150/ΕΟΚ (L84/74) και την τροποποίηση αυτής 2003/37/ΕΚ (L171/03) ή όπως ορίζεται εκάστοτε από άλλη οδηγία ή κανονισμό της Ε.Ε.. Χαρακτηρισμός αγροτικού μηχανήματος Η ένταξη ενός μηχανοκίνητου οχήματος στην κατη γορία των αγροτικών μηχανημάτων. Ταξινόμηση αγροτικού μηχανήματος Η ένταξη ενός αγροτικού μηχανήματος σε μια από τις κατηγορίες των αγροτικών μηχανημάτων. Δελτίο ταξινόμησης Η διοικητική πράξη της αρμόδιας αρχής με την οποία ταξινομείται ένα αγροτικό μηχάνημα, αφού πρώτα χα ρακτηριστεί και ενταχθεί σε μια από τις κατηγορίες των αγροτικών μηχανημάτων. Απογραφή αγροτικού μηχανήματος Η διοικητική πράξη της αρμόδιας αρχής με την οποία εκδίδεται και χορηγείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες στον κάτοχο αγροτικού μηχανήμα τος, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Επανεγγραφή αγροτικού μηχανήματος Η διοικητική πράξη της αρμόδιας αρχής με την οποία σε ένα αγροτικό μηχάνημα χορηγείται από την ίδια αρμόδια αρχή, νέα άδεια κυκλοφορίας ή πινακίδες λόγω αλλαγής στοιχείων αυτής ή καταστροφής ή απώλειας της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων. Άδεια κυκλοφορίας Το ειδικό έντυπο που χορηγείται από την αρμόδια αρχή κατά την απογραφή του αγροτικού μηχανήματος, το οποίο περιλαμβάνει τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος και τα βασικά στοιχεία ταυτότητας του κατόχου αυτού. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας Οι κρατικές πινακίδες με τον αριθμό κυκλοφορίας για κάθε απογραφόμενο αγροτικό μηχάνημα που χο ρηγούνται κατά την απογραφή αυτού από την αρμόδια αρχή και τοποθετούνται επί του μηχανήματος για την αναγνώριση του όταν κυκλοφορεί στους δρόμους και στον τόπο εργασίας. Μητρώο απογραφής Το βιβλίο καταγραφής όλων των απογραφών κατά κατηγορία αγροτικού μηχανήματος με τα στοιχεία των

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αδειών κυκλοφορίας και με τη σειρά χορήγησης των πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας. Καρτέλα απογραφής Ειδικό έντυπο που συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία απο γραφής του μηχανήματος και τις μεταβολές αυτού και τηρείται παράλληλα με το μητρώο απογραφής. Βιβλίο κίνησης Ειδικό βιβλίο καταγραφής όλων των πινακίδων κατά κατηγορίες μηχανημάτων, στο οποίο φαίνεται κάθε κίνηση των πινακίδων (παραλαβή, διάθεση, καταστρο φή). Διαγραφή αγροτικού μηχανήματος Η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή με την οποία βεβαιώνεται η διαγραφή (οριστική) από τα μητρώα απογραφής ενός μηχανήματος με προ οπτική τη μη κυκλοφορία του στη χώρα. Διαγραφή Μεταγραφή αγροτικού μηχανήματος Η διοικητική πράξη που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή με την οποία βεβαιώνεται η διαγραφή ενός μηχα νήματος από το μητρώο απογραφής λόγω αλλαγής της αρμόδιας αρχής απογραφής ή πώληση του μηχανήμα τος από τον κάτοχο ή αλλαγής χρήσης αυτού. Δελτίο Τεχνικού ελέγχου Η διοικητική πράξη της αρμόδιας αρχής η οποία εκ δίδεται με τον τεχνικό έλεγχο του μηχανήματος για να χρησιμοποιηθεί από την ίδια την αρμόδια αρχή ή τον ίδιο τον κάτοχο ή άλλη αρμόδια αρχή. Αρμόδια αρχή ταξινόμησης και απογραφής αγροτικού μηχανήματος Αρμόδια αρχή ταξινόμησης και απογραφής αγροτικού μηχανήματος είναι η Νομαρχιακή Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων. Άρθρο 3 Τεχνικός έλεγχος αγροτικού μηχανήματος Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Τα μηχανοκίνητα αγροτικά μηχανήματα προκειμένου να εφοδιαστούν με Δελτίο Ταξινόμησης και με Άδεια κυκλοφορίας (απογραφή) πρέπει να ελεγχθούν ως προς τη συμφωνία τους με τα οριζόμενα από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την κοινοτική νομοθεσία, τη συμ φωνία τους με την έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού / Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού της Γεωργίας αλλά και τον εξοπλισμό και τη λειτουργική τους κατάσταση, η οποία τα κρίνει κατάλληλα για την εκτέλεση των γεωργικών εργασιών που προορίζονται. Κατά τον έλεγχο αυτό από τον υπεύθυνο υπάλληλο (γνώστης των γεωργικών μηχανημάτων) της αρμόδι ας αρχής, συμπληρώνεται το Δελτίο Τεχνικού ελέγχου (συνημμένο έντυπο παράρτημα) ενώ παράλληλα τα τεχνικά στοιχεία του μηχανήματος συγκρίνονται και επιβεβαιώνονται με εκείνα της έγκρισης τύπου. Τα στοι χεία που δεν συμφωνούν σημειώνονται επί του Δελτίου και εξετάζονται εκ των υστέρων από την αρμόδια αρχή για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης του συναλ λασσόμενου με την υπηρεσία. Εάν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς τη λειτουργική κατάσταση των βασικών στοιχείων του μηχανήματος π.χ. συστήματος παραγωγής ισχύος και μετάδοσης, όπως συμβαίνει συχνά στα μεταχειρισμένα, ζητείται η προσκόμιση βεβαίωσης από εξουσιοδοτημένο συνεργείο (συνημμένο έντυπο παράρτημα) ή ακόμα η συνδρομή της τριμελούς επιτροπής ελέγχου γεωργικών μηχανη μάτων. Άρθρο 4 Ταξινόμηση αγροτικού μηχανήματος Η θέση στην Ελληνική αγορά για κυκλοφορία ενός αγροτικού μηχανήματος, είτε μετά την εισαγωγή του είτε μετά την κατασκευή του στη χώρα, προϋποθέτει την ύπαρξη της έγκρισης τύπου ή της έγκρισης απο γραφής από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού / Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού Γεωργίας ή από την αρμόδια αρχή ταξινόμησης και απογραφής ή τις Δ/νσεις Δασών και στην συνέχεια τον εφοδιασμό του από την αρμόδια αρχή με το Δελτίο Ταξινόμησης (παράρτημα έντυ πο). Το Δελτίο Ταξινόμησης εκδίδεται στο όνομα του ει σαγωγέα ή κατασκευαστή κατόχου του μηχανήματος με δυνατότητα εξόδου του από το τελωνείο και την κυκλοφορία μέχρι την πώληση στον αγοραστή αγρό τη, ο οποίος σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την αγορά είναι υποχρεωμένος όπως απογράψει αυτό στο όνομα του. Με την έκδοση του Δελτίου Ταξινόμη σης έχει γίνει ο χαρακτηρισμός και η ταξινόμηση του μηχανήματος και δίνεται η δυνατότητα μετακινήσεων ή επιδείξεων από τον κάτοχο αυτού, όπου κρίνεται ανα γκαίο. Για κάθε μετακίνηση ή χρήση συμπληρώνεται η ιδιαίτερη προβλεπόμενη ένδειξη επί του Δελτίου Τα ξινόμησης. Η έκδοση του Δελτίου Ταξινόμησης προϋποθέτει τον έλεγχο του μηχανήματος και την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Κάθε Δελτίο Ταξινόμησης καταχω ρείται σε ειδικό βιβλίο κατ αύξοντα αριθμό κτήσης με πρώτο το 1001/έτος έκδοσης. Οι φάκελοι που σχηματίζονται με το Δελτίο Ταξι νόμησης των μηχανημάτων ομαδοποιούνται κατά κα τηγορία μηχανήματος και οι αριθμοί των ταξινομηθέ ντων μηχανημάτων κατά κατηγορία γνωστοποιούνται στο Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού Γεωργίας ετησίως για την παρακολούθηση των εισαγωγών στην ελληνική αγορά. Για την έκδοση του Δελτίου Ταξινόμησης ενός μηχα νήματος το οποίο εισάγεται από έμπορο ή κατασκευά ζεται από κατασκευαστή εντός της χώρας απαιτούνται να υποβληθούν στην αρμόδια αρχή από τον εισαγωγέα ή κατασκευαστή τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. Τιμολόγιο αγοράς ή δήλωση κατασκευής εάν ο κα τασκευαστής είναι ο ίδιος. 3. Πιστοποιητικό ταυτότητας (συμμόρφωσης) του κατασκευαστή για τους διαξονικούς γεωργικούς ή δα σικούς ελκυστήρες εφόσον είναι καινούργιο όπως το προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία. 4. Δήλωση πιστότητας (συμμόρφωσης) του κατασκευ αστή ή του εντολοδόχου στην κοινότητα στην οποία βεβαιώνεται ότι το μηχάνημα (εκτός των διαξονικών γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων) είναι σύμφωνο με τις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ, 98/37/ΕΚ κλπ. της ΕΕ που αφορούν την ασφάλεια των μηχανών (CE). 5. Πιστοποιητικό ταυτότητας του εισαγωγέα εμπό ρου ή κατασκευαστή στο οποίο βεβαιώνεται ότι το μη χάνημα είναι σύμφωνο με την εκδοθείσα έγκριση τύπου της χώρας μας.

4 14428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται α) Είμαι έμπορος εισαγωγέας ή κατασκευαστής του αγροτικού μηχανήματος (κατηγορία, τύπο, αριθμό πλαι σίου και κινητήρα) β) έχω συνεργείο επισκευής και συντήρησης και πα ρέχω τεχνική υποστήριξη στην πόλη οδό..αριθμό.. γ) έχω επάρκεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση του μηχανήματος. δ) παρέχω εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους. ε) παρέχω στον αγοραστή αγρότη το βιβλίο οδη γιών χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα. στ) κάθε φωτοαντίγραφο που υποβάλλεται είναι ακρι βές αντίγραφο του πρωτοτύπου 7. Παράβολο (χρηματικό ποσό) όπως προβλέπεται από τον ν. 3147/Α /2003 (Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003), υπ αριθμ. οικ.9582/γ3γ/1866/2007, κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 328/Β /2007). Για την έκδοση του Δελτίου Ταξινόμησης ενός μηχα νήματος το οποίο εισάγεται από φυσικό ή νομικό πρό σωπο για δική του χρήση, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παραπάνω (1), (2), (3), (5), (7) και υπεύθυνη δήλω ση του Άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι εισάγει μόνος του το μηχάνημα για δική του χρήση, ότι δεν θα το πωλήσει πριν την παρέλευση 2 ετών από την απογραφή του (χορήγηση άδειας κυκλοφορίας) και αναλαμβάνει ο ίδιος την τεχνική υποστήριξη. Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών η Δ/νση Αξι οποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού / Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού Γεωργίας μπορεί να καθορίσει και άλλα που επιβάλλο νται από την εφαρμογή άλλων διατάξεων κοινοτικών ή ελληνικών για την εγκυρότητα της πράξης της χορή γησης του Δελτίου Ταξινόμησης. Το Δελτίο Ταξινόμησης συνοδεύει το μηχάνημα με ευθύνη του κατόχου εισαγωγέα και παραδίδεται στον αγοραστή αγρότη μετά την πώληση μαζί με τα λοιπά στοιχεία για να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας. Στο φάκελο που σχηματίζεται από την αρμόδια αρχή έκδοσης του Δελτίου Ταξινόμησης διατηρείται αντίγρα φο αυτού για κάθε υπηρεσιακή ανάγκη. Ο φάκελος των Δελτίων Ταξινόμησης αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή πριν της απογραφής του μηχα νήματος, μετά από την αποστολή σχετικού αιτήματος από την αρμόδια αρχή που έχει δεχτεί το αίτημα της απογραφής, ενώ διατηρείται στο αρχείο ένα αντίγραφο του Δελτίου Ταξινόμησης. Άρθρο 5 Απογραφή αγροτικού μηχανήματος Α. Απογραφή αγροτικού μηχανήματος για πρώτη φορά στη χώρα Η κυκλοφορία του αγροτικού μηχανήματος στους δρόμους και η λειτουργία του στους χώρους εργασίας προϋποθέτει την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του από την αρμόδια αρχή η οποία συνοδεύει το μηχάνημα σε κάθε κίνησή του (Άρθρα 87, 88, 89, του ΚΟΚ, ν. 2696/Α /1999 Φ.Ε.Κ. 57/Α /1999). Με την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας γίνεται συγ χρόνως και η απογραφή του μηχανήματος και η χο ρήγηση των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας για την αναγνώρισή του κατά την κίνηση του στους δρόμους και τη χρήση του στους τόπους εργασίας. Η απογραφή του αγροτικού μηχανήματος γίνεται από την αρμόδια αρχή του τόπου που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση ή η αγροτική επιχείρηση ή η κατοικία του ασκούντος το αγροτικό επάγγελμα και κατόχου του μηχανήματος. 1. Δικαιολογητικά απογραφής. Για την απογραφή ενός αγροτικού μηχανήματος (χο ρήγηση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας) ο κάτοχος αυτού υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αίτηση β) Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης ή ιδιωτικό συμφωνη τικό αγοραπωλησίας θεωρημένο για το γνήσιο της υπο γραφής του. Σε περίπτωση μη εξοφλημένου τιμολογίου υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό διακανονισμού. γ) Δελτίο Ταξινόμησης του μηχανήματος δ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του εμπόρου στην οποία δηλώνει ότι ακριβώς έχει ζητηθεί στην αντίστοιχη δήλωση της προηγούμενης παραγρά φου Άρθρο 4 εκτός των 6 (δ) και 6 (ε). ε) Εγγύηση καλής λειτουργίας για (1) έτος αρχομένου από την έκδοση του τιμολογίου ή του συμφωνητικού αγοραπωλησίας. στ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του κατόχου στην οποία δηλώνεται ότι είναι κύριος κάτοχος του μηχανήματος και ότι θα χρησιμοποιηθεί αυτό για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. ζ) Το βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης του κα τασκευαστή στην ελληνική γλώσσα σφραγισμένο από τον έμπορο πωλητή το οποίο επιστρέφεται στον αγρό τη σφραγισμένο από την υπηρεσία. η) Χρηματικό ποσό (παράβολο του ν. 3147/2003 Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003). θ) Κάθε στοιχείο που καθορίζεται από τη Δ/νση Αξιο ποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξο πλισμού / Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού Γεωρ γίας που επιβάλλεται για την ορθότητα και εγκυρότητα της πράξης ή συμφωνία με άλλες διατάξεις. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται και στις δυο περιπτώσεις είτε είναι το αγροτικό μηχάνημα και νούριο είτε μεταχειρισμένο, το οποίο για πρώτη φορά μπαίνει στην κυκλοφορία στη χώρα. 2. Διαδικασία απογραφής. Η διαδικασία που ακολουθείται για την απογραφή ενός αγροτικού μηχανήματος από την αρμόδια αρχή η οποία δέχθηκε τα δικαιολογητικά από τον κάτοχο του μηχανήματος είναι η ακόλουθη: α) Ζήτηση Φακέλου Ταξινόμησης Ζητείται ο φάκελος του Δελτίου Ταξινόμησης από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του. β) Έλεγχος τακτοποίηση δικαιολογητικών συμπλή ρωση βιβλίων και καρτέλας Πρωτοκολλείται η αίτηση και γίνεται ο έλεγχος για την πληρότητα των δικαιολογητικών Εκτελείται ο έλεγχος του μηχανήματος και συμπλη ρώνεται το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Παράρτημα Ι) όπως προβλέπεται στο άρθρο 3. Συμπληρώνεται το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με τα στοιχεία του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και την έγκριση του τύπου του μηχανήματος. Φωτο αντίγραφο του συμπληρωμένου εντύπου της άδειας

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κυκλοφορίας, διατηρείται ως σχέδιο στο φάκελο του μηχανήματος. Συμπληρώνεται το μητρώο και η καρτέλα του μη χανήματος. γ) Χορήγηση της άδειας και των πινακίδων Καταβάλλεται το χρηματικό ποσό (παράβολα) για όλες τις διοικητικές πράξεις και την αξία των πινακί δων και εκδίδονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αποδείξεις, τιμολόγια). Συμπληρώνονται τα βιβλία διαχείρισης πινακίδων της κατηγορίας μηχανήματος που ανήκει. Διαβιβάζεται ο σχηματισθείς φάκελος με όλα τα πα ραστατικά στον προϊστάμενο για έλεγχο και υπογραφή της άδειας κυκλοφορίας και του σχεδίου της άδειας. Παραδίδονται οι άδειες κυκλοφορίας και οι πινακί δες στον αγρότη και του ζητείται να υπογράψει στην καρτέλα για την παραλαβή αυτών. δ) Τήρηση αρχείου Ο σχηματισθείς φάκελος με όλα τα παραστατικά (δι καιολογητικά και πράξεις της αρμόδιας αρχής) αρχειο θετείται κατά αύξοντα αριθμό άδειας κυκλοφορίας με εξαίρεση την καρτέλα, η οποία διατηρείται σε ξεχωρι στό αρχείο για εύκολη χρήση. Ο φάκελος και η καρτέλα διατηρείται σε όλη την ζωή του μηχανήματος και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την οριστική διαγραφή του (παύση κυκλοφορίας). Στην περίπτωση διαγραφής μεταγραφής του μηχα νήματος σε άλλο νομό, αποστέλλεται ο φάκελος και η καρτέλα στη νέα αρμόδια αρχή απογραφής κατόπιν αιτήματος, οι δε πινακίδες μπαίνουν στο πρόγραμμα καταστροφής. Β. Απογραφή αγροτικού μηχανήματος για δεύτερη φορά ή περισσότερες φορές. 1. Σε νέο κάτοχο κάτοικο άλλου νομού. Η απογραφή αγροτικού μηχανήματος για δεύτερη φορά ή περισσότερες εφαρμόζεται όταν το μηχάνημα μετακινηθεί σε άλλο νομό και αλλάξει κάτοχο. Για τη νέα απογραφή του απαιτείται να γίνει ανάλογη διαδι κασία με την πρώτη απογραφή, από τη νέα αρμόδια αρχή που δέχεται το αίτημα. Ο ενδιαφερόμενος κάτοχος του μηχανήματος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα παρακάτω δικαι ολογητικά: α) Αίτηση β) Βεβαίωση διαγραφής μεταγραφής της αρμόδιας αρχής που το είχε απογράψει και είχε εκδώσει την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας. γ) Τιμολόγιο ή συμφωνητικό αγοραπωλησίας θεω ρημένο. Όταν πρόκειται για πώληση από έμπορο πωλητή του μηχανήματος πρέπει να υποβληθούν συμπληρω ματικά. Υπεύθυνη δήλωση του εμπόρου όπως ορίζεται στο εδάφιο 1 της παραγράφου Α του άρθρου 5 Εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. δ) Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην ελλη νική γλώσσα (αυτό επιστρέφεται στον αγοραστή). ε) Παράβολο με το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό (ν. 3147/2003 υπ αριθμ. οικ.9582/γ3γ/1866/2007 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/Β /2007). Η διαδικασία της απογραφής αυτής είναι ίδια με εκεί νη της παραπάνω παραγράφου Α2 αφού ζητηθεί πρώ τα ο φάκελος του μηχανήματος από την προηγούμενη αρμόδια αρχή που είχε απογραφεί. Κάθε άλλο στοιχείο (δικαιολογητικών και διαδικασίας) που καθορίζεται από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελ τιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού / Τμήμα Εκ μηχάνισης και Εξηλεκτρισμού Γεωργίας και επιβάλλεται από άλλες διατάξεις για την εξασφάλιση της ορθότητας και εγκυρότητας της πράξης. 2. Σε κάτοχο που μετοικεί σε άλλο νομό. Στην περίπτωση που μετακινηθεί το μηχάνημα με τον κάτοχο του σε άλλο νομό μόνιμα, ο κάτοχος αυτού υποχρεούται να απευθυνθεί και να υποβάλλει αίτηση στην νέα αρμόδια αρχή να ζητήσει την απογραφή του μηχανήματος, καταθέτοντας την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες, αν δεν έχει γίνει διαγραφή μεταγραφή από την προηγούμενη αρμόδια αρχή. Για τη νέα απογραφή του μηχανήματος ο κάτοχος αυτού υποβάλλει αίτηση, βεβαίωση διαγραφής με ταγραφής και ακολουθείται από την αρμόδια αρχή η διαδικασία απογραφής όπως στην προηγούμενη περί πτωση της παραγράφου Α2 με την υποβολή αίτησης, της βεβαίωσης διαγραφής μετεγγραφής και του προ βλεπόμενου παραβόλου. Εφόσον δεν έχει γίνει διαγρα φή μεταγραφή η νέα αρμόδια αρχή παρακρατεί την άδεια και τις πινακίδες και χορηγεί νέα. Στην παραπάνω περίπτωση, η προηγούμενη αρμόδια αρχή διαγράφει το μηχάνημα από το μητρώο της και ενημερώνει αυτό καθώς και την καρτέλα, για τη νέα απογραφή του στον άλλο νομό. Η νέα αρμόδια αρχή ακυρώνει την παλιά άδεια κυκλο φορίας και θέτει τις παλιές πινακίδες προς καταστροφή (εάν τις φέρει το μηχάνημα). Γ. Επανεγγραφή του αγροτικού μηχανήματος σε πε ρίπτωση αλλαγής στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας ή απώλεια κ.λπ. αυτής. Όταν το αγροτικό μηχάνημα αλλάζει κάτοχο εντός του ίδιου νομού ή συμβαίνουν αλλαγές στα κατασκευαστικά στοιχεία του ή στα στοιχεία του κατόχου ή συμβεί κατα στροφή της αδείας ή απώλειας κ.λπ. είναι αναγκαίο να αλλάξει η άδεια κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι πινακίδες παραμένουν οι ίδιες. Συνήθεις περιπτώσεις αλλαγής στα κατασκευαστικά στοιχεία είναι η αλλαγή του κινητήρα λόγω φθοράς με τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν επηρεάζουν αρνητικά την συμπεριφορά του μηχανήματος. Αλλαγή στα στοιχεία του κατόχου είναι η μεταβίβαση σε άλλο κάτοχο ή αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις αυτές ο νόμιμος κάτοχος του μηχανήματος απευθύνεται στην αρμόδια αρχή η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας, για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας. 1. Περίπτωση αλλαγής κινητήρα 1. Ο κάτοχος του μηχανήματος που άλλαξε τον κινη τήρα του, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά για την αλλαγή της άδειας κυκλοφο ρίας: Αίτηση Την άδεια κυκλοφορίας Το τιμολόγιο αγοράς του κινητήρα Βεβαίωση του συνεργείου που εκτέλεσε την αλλαγή, στην οποία βεβαιώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κινητήρα και η ορθή τοποθέτηση αυτού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις αρχές της ορθής τεχνικής. Ο νέος κινητήρας όταν πρόκειται για

6 14430 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καινούριο δεν πρέπει να ξεπερνά το όριο του 15% της ισχύος του αρχικά εγκεκριμένου και 25% όταν πρόκειται για μεταχειρισμένο κινητήρα, και του 5% των στροφών στην μέγιστη ή την ονομαστική ισχύ. Το παράβολο, όπως ορίζεται από τον ν. 3147/2003, Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003 υπ αριθμ. οικ.9582/γ3γ/1866/2007 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/Β / Μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών και τον έλεγχο του μηχανήματος (συντάσσεται Δελτίο Τεχνι κού Ελέγχου) και εφόσον διαπιστωθεί πληρότητα και ορθότητα στη αλλαγή, στη συμφωνία με τα οριζόμενα στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στα δικαιολο γητικά, προβαίνει στην συμπλήρωση της νέας άδειας κυκλοφορίας, την αναγραφή των νέων στοιχείων του κινητήρα στο μητρώο και την καρτέλα, διαγράφοντας τα παλιά (όχι απαλοιφή). Το έντυπο της παλιάς αδεί ας ακυρώνεται και παραμένει στο φάκελο μαζί με τα δυο σχέδια (παλιό και νέο) της παλιάς και νέας άδειας κυκλοφορίας. 2. Περίπτωση αλλαγής κατόχου λόγω μεταβίβασης Όταν το μηχάνημα μεταβιβάζεται σε άλλον κάτοχο που διαμένει στον ίδιο νομό είναι απαραίτητο να αλλά ξει η άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια αρχή που την έχει εκδώσει ενώ οι πινακίδες παραμένουν οι ίδιες. Γίνεται ο διακανονισμός και εκδίδεται το τιμολόγιο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας (θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών). Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται το απόκομμα της άδειας κυκλοφορίας με τα στοιχεία του νέου κατό χου, υπογράφεται και το μεν απόκομμα παρακρατείται από τον πωλητή, το δε κύριο στέλεχος παραδίδεται στον αγοραστή ως συνοδευτικό πλέον του μηχανήματος μέχρι να εκδοθεί η νέα άδεια κυκλοφορίας. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ο νέος κάτοχος για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, είναι: Αίτηση Το στέλεχος της άδειας κυκλοφορίας Το τιμολόγιο και το ιδιωτικό συμφωνητικό Τη δήλωση του Άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι είναι κύριος κάτοχος του μηχανήματος. Το χρηματικό ποσό (παράβολο) σύμφωνα με το ν. 3147/2003, Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003 υπ αριθμ. οικ. 9582/ Γ3Γ/1866/2007 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/ Β /2007. Μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών για την χο ρήγηση της νέας άδειας κυκλοφορίας ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την παράγραφο Γ.1.2., της περίπτωσης της αλλαγής κινητήρας. 3. Περίπτωση αλλαγής λόγω θανάτου του κατόχου. Μετά το θάνατο του κατόχου οι νόμιμοι κληρονό μοι αυτού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αποδοχή κληρονομιάς, κ.λπ.) απευθύνονται στην αρμόδια αρχή με αίτηση τους και την άδεια κυκλοφορίας ζητώντας την απογραφή του μηχανήματος στο όνομά τους. Για την απογραφή στον νέο κάτοχο ή κατόχους ελέγχεται το μηχάνημα (συντάσσεται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) και ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης (Γ.2.) παραγράφου. Τα δικαιολογητικά και το πρώτο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας τίθεται στο φάκελο του μηχα νήματος, διαγράφονται (δεν απαλείφονται) τα στοιχεία του πρώτου κατόχου στο μητρώο και ενημερώνεται η καρτέλα. 4. Περίπτωση αλλαγής λόγω φθοράς ή απώλειας της άδειας κυκλοφορίας 1. Όταν συμβεί φθορά στο έντυπο της άδειας κυ κλοφορίας από οποιοδήποτε αίτιο ή απώλεια αυτού ο κάτοχος του μηχανήματος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή έκδοση νέας άδειας, σε αντικατάσταση της παλιάς. Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλει στην αρμόδια αρχή είναι: Αίτηση Τη φθαρμένη άδεια και στην περίπτωση της απώ λειας αντίγραφο της δήλωσης απώλειας που έχει γίνει στο Αστυνομικό τμήμα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει βρεθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης και σε πε ρίπτωση καταστροφής λόγω πυρκαγιάς βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου υπάρχει. Χρηματικό ποσό (παράβολο) όπως ορίζεται από τον ν. 3147/2003 Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003 υπ αριθμ. οικ. 9582/ Γ3Γ/1866/2007 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/ Β / Μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών και τον έλεγχο του μηχανήματος (ζητείται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας με τα ίδια στοιχεία και στις παρατηρήσεις αναγράφεται «Η πα ρούσα είναι σε αντικατάσταση της προηγούμενης λόγω φθοράς ή απώλειας». Τα δικαιολογητικά τίθενται στο φάκελο του μηχανήματος και ενημερώνεται η καρτέ λα. 5. Περίπτωση αλλαγής λόγω παλαιότητας της αδεί ας Οι άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί πριν την εφαρμογή της υπ αριθμ / υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 139/Β /1986) δεν ισχύουν και αντικαθί στανται υποχρεωτικά. Για την έκδοση και την χορήγηση νέας ο κάτοχος του αγροτικού μηχανήματος πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή που την έχει εκδώσει τα παρακάτω δι καιολογητικά: Αίτηση Την παλιά άδεια κυκλοφορίας Χρηματικό ποσό όπως ορίζεται από το ν. 3147/2003 Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003, υπ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/2007 κοι νή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/Β /2007. Η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση της νέας άδειας είναι ίδια με εκείνη της παραγράφου Γ.4.2. στην οποία αντιμετωπίζεται η αντικατάσταση της άδει ας κυκλοφορίας λόγω φθοράς. 6. Περιπτώσεις αλλαγής λόγω απαλοιφής των τιθε μένων περιορισμών. Οι άδειες που έχουν διαφόρους περιορισμούς ως προς την κυκλοφορία του μηχανήματος και έχουν λήξει, μπο ρούν να αντικατασταθούν με νέες, με απλή αίτηση των κατόχων και το αποδεικτικό στοιχείο λήξης του περι ορισμού. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία είναι ίδια με την παράγραφο 5. Δ. Επανεγγραφή αγροτικού μηχανήματος σε περίπτω ση απώλειας ή καταστροφής μιας πινακίδας. Στην περίπτωση που μια πινακίδα του αγροτικού μη χανήματος καταστραφεί από διάφορες αιτίες (π.χ. πυρ καγιά) ή απωλεσθεί, ο κάτοχος υποχρεούται να απευ θυνθεί στην αρμόδια αρχή που την έχει χορηγήσει για να απογράψει πάλι το αγροτικό μηχάνημα.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Και στις δυο περιπτώσεις η δήλωση της απώλειας ή της καταστροφής στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής είναι υποχρεωτική καθώς και η καταγραφή της κατα στροφής της π.χ. από πυρκαγιά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου έχει παρέμβει. Στις περιπτώσεις που έχει συμβεί απώλεια μιας πι νακίδας του αγροτικού μηχανήματος ο κάτοχος αυτού υποβάλλει: Αίτηση Την άλλη πινακίδα εφόσον δεν έχει απολεσθεί ή καταστραφεί ή τα τεμάχια. Τη δήλωση απώλειας ή βεβαίωσης του συμβάντος Την άδεια κυκλοφορίας Χρηματικό ποσό όπως ορίζεται από το ν. 3147/2003, Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003 υπ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/2007, Φ.Ε.Κ. 328/Β /2007 και το αντίτιμο για την προμήθεια των πινακίδων. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η αρμόδια αρχή, αφού ελέγξει το μηχάνημα (εκδίδεται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου), ακολουθεί τη διαδικασία νέας απογραφής και χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο Α.2. περίπτωση νέας απογραφής. Ως προς την προηγούμενη απογραφή του μηχανήμα τος γίνεται διαγραφή (όχι απαλοιφή) των στοιχείων στο μητρώο. Τα νέα δικαιολογητικά της νέας απογραφής συμπληρώνουν τον αρχικό φάκελο του μηχανήματος. Παράλληλα συμπληρώνεται νέα καρτέλα ενώ η παλιά διατηρείται για ενημέρωση του αρχείου, αφού ενημε ρωθεί περί της αντικατάστασης με τη νέα. Άρθρο 6 Διαγραφή, Διαγραφή Μεταγραφή αγροτικού μηχανήματος Η διαγραφή ενός αγροτικού μηχανήματος από το μη τρώο απογραφής της αρμόδιας αρχής μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις: α) Παύσης κυκλοφορίας β) Εξαγωγής στο εξωτερικό γ) Απογραφής σε άλλο νομό δ) Αλλαγή χρήσεως α) Διαγραφή λόγω παύσης κυκλοφορίας Η διαγραφή λόγω παύσης της κυκλοφορίας (άρθρο 93 του ν. 2696/1999) μπορεί να συμβεί λόγω φθοράς ή από διάλυση (αποσύνθεση) ή από δικαιολογημένη ακινησία με αποτέλεσμα την μη κυκλοφορία αυτού στους δρό μους και στους χώρους εργασίας για παροχή έργου. Με τη διοικητική πράξη διαγραφής (παράρτημα έντυπο) η αρμόδια αρχή διαγράφει (δεν απαλείφει) από το μητρώο απογραφής τη θέση εγγραφής του αγροτικού μηχανή ματος με όλα τα στοιχεία του και αυτά του κατόχου και σημειώνει την πράξη διαγραφής. Ο κάτοχος του μηχανήματος που επιθυμεί τη διαγρα φή του μηχανήματος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση δήλωση για τη οριστική παύση της κυκλο φορίας του μηχανήματος Άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας Παραστατικά που αποδεικνύουν τη φθορά (συμβά ντα αστυνομίας, πυροσβεστικής, φωτογραφίες κ.λπ.) Τιμολόγια πώλησης ως ανταλλακτικά, βεβαίωση παράδοσης στον ΟΔΔΥ για διάλυση, κ.λπ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με τα στοιχεία του χώρου στον οποίο προσφέρθηκε ως εκθεσιακό υλικό ή παραστατικά που αποδεικνύουν την αγορά του ή προσφορά του ως εκθεσιακό υλικό. Χρηματικό ποσό που ορίζεται από το ν. 3147/2003 Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003 υπ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/2007 κοι νή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/Β /2007. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών η αρμόδια αρχή πραγματοποιεί αυτοψία, εάν χρειαστεί, συμπληρώ νοντας ειδικό Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τις απαραί τητες τεχνικές πληροφορίες, διαγράφει (δεν απαλείφει) την απογραφή στο μητρώο, ακυρώνει την άδεια κυκλο φορίας και την καρτέλα, τις δε πινακίδες τις προωθεί για καταστροφή. Εάν δεν μπορούν να υποβληθούν οι άδειες κυκλοφορί ας ή οι πινακίδες λόγω καταστροφής τους, υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση ή βεβαίωση του συμβάντος της Αστυνομίας ή Πυροσβεστικής. β) Διαγραφή λόγω εξαγωγής στο εξωτερικό Η διαγραφή από το μητρώο ενός μηχανήματος μπορεί να ζητηθεί από τον κάτοχο (ιδιώτη ή έμπορο), ο οποίος το προορίζει για την εξαγωγή του από τη χώρα με άγνωστο προορισμό. Στις περιπτώσεις αυτές κατατίθεται η άδεια κυκλοφο ρίας και οι πινακίδες στην αρμόδια αρχή που τις είχε χορηγήσει και εκδίδεται βεβαίωση οριστικής διαγραφής μετά από αίτηση αυτού (παράρτημα έντυπο). Ο φάκελος του μηχανήματος μετά την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης καταστρέφεται με την διαδικασία εκκαθάρισης του αρ χείου, διατηρώντας μόνο την καρτέλα του μηχανήματος η οποία έχει ενημερωθεί περί της διαγραφής. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης διαγραφής καταβάλ λεται το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό που ορίζεται από το ν. 3147/2003 Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003 υπ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/2007 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/Β /2007. γ) Διαγραφή μεταγραφή λόγω απογραφής σε άλλο νομό Η μετακίνηση του μηχανήματος και η λειτουργία του μηχανήματος από μόνιμο κάτοικο άλλου νομού συνε πάγεται νέα απογραφή του από την αρμόδια αρχή του νομού αυτού και την διαγραφή του από την παλιά. Ο αγρότης πωλητής του μηχανήματος όταν πωλήσει το μηχάνημα σε άλλον αγρότη κάτοικο άλλου νομού ή σε έμπορο, καταθέτει την άδεια κυκλοφορίας του και τις πινακίδες στην αρμόδια αρχή από την οποία τις είχε προμηθευτεί και ζητά την διαγραφή μεταγραφή του. Με την ενέργεια αυτή απαλλάσσεται κάθε ευθύνης από την κυκλοφορία του μηχανήματος μετά την πώ λησή του. Για τη διαγραφή μεταγραφή του μηχανήματος ο κάτοχος αυτού υποβάλλει στην αρμόδια αρχή τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση Την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες κυκλο φορίας Το ιδιωτικό συμφωνητικό (αντίγραφο) πώλησης του μηχανήματος ή το τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς (αντί γραφο) Χρηματικό ποσό όπως ορίζεται από το ν. 3147/2003 Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003 υπ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/2007 κοι νή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/Β /2007. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών η αρμόδια αρχή διαγράφει (δεν απαλείφει) από το μητρώο τα στοι

8 14432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χεία απογραφής του μηχανήματος και του κατόχου και ενημερώνει την καρτέλα με την ένδειξη της πράξης «διαγραφή μεταγραφή». Οι πινακίδες διατίθενται για καταστροφή και η άδεια κυκλοφορίας ακυρώνεται και διατηρείται στο φάκελο. Η διαγραφή μεταγραφή επισημοποιείται με την έκδοση και χορήγηση ειδικής βεβαίωσης διαγραφής μετα γραφής (παράρτημα έντυπο), αντίγραφο (σχέδιο) της οποίας διατηρείται στον φάκελο. Ο φάκελος του μηχανήματος διατηρείται στο αρχείο μέχρι την αποστολή του στη νέα αρμόδια αρχή απο γραφής του μηχανήματος. Τη διαγραφή μεταγραφή, όταν το μηχάνημα πωλείται σε έμπορο μπορεί να την αναλάβει ο έμπορος αγο ραστής, υποβάλλοντας στην αρμόδια αρχή ειδική αίτη ση εξουσιοδότηση του αγρότη πωλητή. δ) διαγραφή μεταγραφή λόγω αλλαγής χρήσεως Ο κάτοχος του μηχανήματος μπορεί να ζητήσει τη δι αγραφή μεταγραφή του μηχανήματος από το μητρώο της υπηρεσίας για την απογραφή του ως μηχάνημα έργου ή αυτοκίνητο. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια αρχή απογραφής του μετά από αίτηση του κατόχου διαγράφει αυτό (δεν απαλείφει) από το μητρώο, παρα κρατεί την άδεια και τις πινακίδες και εκδίδει βεβαίωση διαγραφής μεταγραφής ανάλογα της περίπτωσης (γ) και την ένδειξη «λόγω απογραφής του ως». Για την χορήγηση της βεβαίωσης διαγραφής μεταγραφής καταβάλλεται το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό που ορίζεται από το ν. 3147/2003 Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003 υπ αριθμ. οικ. 9582/Γ3Γ/1866/2007 κοινή υπουργική απόφαση, Φ.Ε.Κ. 328/Β /2007. Άρθρο 7 Απογραφή μηχανημάτων που είναι με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης Ο αγρότης μπορεί να εφοδιαστεί με αγροτικά μηχανή ματα μέσω του προγράμματος εφαρμογής συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. (ν. 1665/Α /1986 Φ.Ε.Κ. 194/ Α /1986) και να απογράφει αυτά στο όνομά του, στην αρ μόδια αρχή κατοικίας του ή της γεωργικής επιχείρησης του. Οι όροι που πρέπει να τηρηθούν περιλαμβάνονται στην σύμβαση και ισχύουν μέχρι τη λήξη αυτής, οπότε ως κύριος κάτοχος ζητά την έκδοση νέας άδειας κυ κλοφορίας χωρίς την σχετική παρατήρηση. Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από τον αγρό τη για την απογραφή του μηχανήματος είναι: Αίτηση Αντίγραφο σύμβασης Το Δελτίο Ταξινόμησης του μηχανήματος το οποίο είναι στο όνομα του εμπόρου εισαγωγέα από τον οποίο έχει αγοραστεί το μηχάνημα Υπεύθυνη δήλωση του εμπόρου, αντίστοιχη αυτής που υποβάλλεται στην κανονική απογραφή (παράγρα φος Α άρθρο 5 της παρούσας) Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους του εμπό ρου εισαγωγέα Βιβλίο οδηγιών χρήσης στην ελληνική γλώσσα, το οποίο επιστρέφεται στον αγρότη μετά την σφράγιση του. Παράβολο όπως ορίζει ο ν. 3147/2003, υπ αριθμ. οικ 9582/Γ35/1866/2007 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 135/Α /2003). Η διαδικασία που ακολουθείται για την απογραφή είναι η ίδια όπως περιγράφεται στην παράγραφο Α του άρθρου 5 της παρούσας, με τη διαφορά ότι στο μητρώο και στην καρτέλα, όπως και στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται η ένδειξη ότι είναι με πρόγραμμα χρημα τοδοτικής μίσθωσης μέχρι. (ημερομηνία λήξης). Εάν πριν την λήξη της λυθεί η σύμβαση συνήθως με υπαιτι ότητα του μισθωτή αγρότη, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες επιστρέφονται στην αρμόδια αρχή έκδοσης και χορήγησης τους με ευθύνη του εκμισθωτή πιστω τικού ιδρύματος. Στον αγρότη χορηγείται ειδική βεβαί ωση διαγραφής μεταγραφής με την αιτιολογία της μη τήρησης της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η αρμόδια αρχή διαγράφει (δεν απαλείφει) από το μητρώο τα στοιχεία του μηχανήματος και του αγρό τη μισθωτή και αντίστοιχα στην καρτέλα και διατηρεί το φάκελο και τις πινακίδες για τυχόν επανεγγραφή στο όνομα άλλου αγρότη αγοραστή του μηχανήματος. Άρθρο 8 Εφαρμογή της υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 715/Β /2001) και της υπ αριθμ. Δ13 Ε/9321/ κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1218/Β /1998) Σε εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών 97/68/ΕΚ, 2000/25/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με αντίστοιχες κοινές υπουρ γικές αποφάσεις, δεν επιτρέπεται μετά την η ταξινόμηση και απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και δεν εκπληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον και δεν έχουν εφοδιαστεί με έγκρι ση τύπου από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού. Εξαίρεση των παραπάνω οριζομένων εφαρμόζεται για τις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές σύμφωνα με την υπ αριθμ. οικ /Γ5/2107/ υπουργική απόφαση. Άρθρο 9 Προστασία χειριστή από την ανατροπή του διαξονικού γεωργικού ελκυστήρα α) Η απογραφή των διαξονικών ελκυστήρων που έχουν βάρος μεγαλύτερο των 600 χιλιόγραμμων προϋποθέ τει την ύπαρξη της προβλεπόμενης εγκεκριμένης δι άταξης προστασίας έναντι ανατροπής από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού / Τμήμα Εκμηχάνισης και Εξηλεκτρισμού Γεωργίας. Εφόσον η διάταξη προστασίας δεν φέρει αριθμό σει ράς παραγωγής από τον κατασκευαστή της η αρμόδια αρχή χτυπά κοντά στη θέση του πινακιδίου αυτής τα αρχικά ΥΕΒ και τα γράμματα της Νομαρχίας και τον αριθμό αυτής αρχόμενου από τον αριθμό Ο τύπος της διάταξης προστασίας, η έγκριση και ο αριθμός σει ράς αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας στη θέση «Παρατηρήσεις». Για τις σημάνσεις αυτές τηρείται ειδικό μητρώο. β) Οι γεωργικοί ελκυστήρες που κυκλοφορούν εντός της χώρας και δεν έχουν κάνει την απογραφή τους ή δεν έχουν εφοδιαστεί εκ των υστέρων με διάταξη προ στασίας εγκεκριμένου τύπου μπορούν να εφοδιαστούν με αυτή μέχρι τέλους του 2015.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 10 Ασφάλεια εργασίας των γεωργικών μηχανημάτων εκτός των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων. α) Όλα τα αγροτικά μηχανήματα, εκτός των γεωργι κών και δασικών ελκυστήρων, για την απογραφή τους υποχρεούται να έχουν την σήμανση CE και να συνοδεύ ονται με το προβλεπόμενο από τις οδηγίες της Ευρωπα ϊκής Ένωσης 89/392/ΕΟΚ, 98/37/ΕΚ κ.λπ.. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ώστε να είναι ασφαλή η χρήση αυτών στους χώρους εργασίας. β) Για την κίνηση των μηχανημάτων που το πλάτος τους ξεπερνά τα 2,55 μέτρα υπάρχει περιορισμός στην κυκλοφορία τους στους δρόμους και πρέπει να κινού νται με συνοδεία αστυνομικών οργάνων και να είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη άδεια των τοπικών τεχνικών υπηρεσιών (άρθρο 53 του ν. 2696/1998, Φ.Ε.Κ. 51/Α /1999). Σχετική παρατήρηση αναγράφεται στην άδεια κυκλο φορίας στη θέση «Παρατηρήσεις». Άρθρο 11 Ακολουθεί παράρτημα με τα σχέδια εντύπων των χο ρηγηθέντων διοικητικών πράξεων των αρμοδίων αρχών κατά την ταξινόμηση και απογραφή των αγροτικών μη χανημάτων, καθώς και της προβλεπόμενης βεβαίωσης του συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτών. ) / /.. ( ).... ( ) 1. / : 2. / : 3. : 4. : 5. : 6. ( / ): / 7. :..mm 8. : : 9. &. :..Km/h 10. ( ) : :. mm

10 14434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :. mm :. mm 11. / :...kgr 12. : :... ( ) : (, ) :.. :.. (,, ) :.. (, ):.. (, ):. 15. ( / ) :. 1. ( / ) ( / ) :. ( / ) :. 2. ( / ) :. 3. ( / ) :. 4. ( / ) :. 5. :. 6. ( / ) :. 7. ( / ) :. 8. ( / ) :.. 1. : 2. : 3. : 4. : 5. :.. 1. ( / ) :. 2. ( / ) : rpm /...rpm ( / ) :. 2. ( / ) :.. ( ) :.. ( / ) :...

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) IV.. ( ). ( ). ( ). ( ). - ( ) VI. ( ) VII. OECD VIII. ( / ) : ( / ) : ( ). II)... (. ), :. ( :.: ) : :

12 14436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : : : ( ). : : : : :. 1) - : : : 2) : : ( ) PTO: ( ) : (, ) : : (..: ) 3) :. (15)...., : - / / /..,,. 2696/99...( ) ( )....( ) ( ) : /99 (.. )

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) ( ) ( : ).(. ) ( )..(. ). (.. ),. (..) V) - -. (.. ), (.. Ford 3000)..(.. Ford).( ),.. ( ).,.( ),.(, )....( )....( ).,. ( )..

14 14438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) V)..,.( ).. ( )..... ( )

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 12 Τα οριζόμενα στην παρούσα αρχίζουν και ισχύουν από τη λήψη της από τις αρμόδιες αρχές. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Μαΐου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

16 14440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 12 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.11337/γ3β/2365 Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 9 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3002407/158 Καθορισμός της καθ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132426 Καταχώρηση των δραστικών ουσιών φωσφορούχο αρ γίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 2 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19403/1388/08 Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α 113) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 612 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ. 1045 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισο δήματος οικον. έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1270 2 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα