ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 118/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 118 ΟΙ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤιΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2004 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ 2ΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 30 και του Κανονισμ?ύ 39 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις' πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2002/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28/1/2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί κυκλοφορίας των σύνθετων ζωοτροφών και για την κατάργηση της οδηγίας 91/357/ΕΟΚ της Επιτροπής Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7/5/2002 σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: L63, της , σελ.23. Ι 140, της , σελ.10. Οδηγία 2003/57/ΕΚ της Επιτροπής της 17/6/2003 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές L151, της , σελ.38. (783)

2 784 L268, της , σελ.29. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1831/2003/ΕΚ της 22/9/2003 για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων L285, της , σελ.33. Οδηγία 2003/1 ΟΟ/ΕΚ της Επιτροπής της 31/10/2003 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυΡu,Jπciίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές L47, της , σελ.20. Κανονισμός της Επιτροπής 277/2004/ΕΚ της 17/ για την έγκριση, χωρίς χρονικό περιορισμό, μιας πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές L239, της , σελ.8. L243, της , σελ.10. Κανονισμός της Επιτροπής 1259/2004/ΕΚ της 8ΠΙ2004 σχετικά με τη μόνιμη έγκριση ορισμένων πρόσθετων υλών ήδη εγκεκριμένων σε ζωοτροφές Κανονισμός της Επιτροπής 1288/2004/ΕΚ της 14Π σχετικά με τη μόνιμη έγκριση ορισμένων πρόσθετων υλών και την προσωρινή έγκριση μιας ήδη εγκεκριμένης πρόσθετης ύλης για νέα χρήση σε ζωοτροφές L243,της , σελ.15. L247, της , σελ.8. Κανονισμός της Επιτροπής 1289/2004/ΕΚ της 14Π για χορήγηση δεκαετούς στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών Deccox, που ανήκει στην ομάδα των κοκκιδιοστατικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών Κανονισμός της Επιτροπής 1332/2004/ΕΚ της 20Π σχετικά με τη μόνιμη έγκριση ορισμένων πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές L247, της , σελ.11. L251,της , σελ.6. L269, της , σελ.3. L269, της , σελ.14. L270, της , σελ.5. Κανονισμός της Επιτροπής 1333/2004/ΕΚ της 20Π για μόνιμη έγκριση συγκεκριμένης πρόσθετης ύλης σε ζωοτροφές Κανονισμός της Επιτροπής 1356/2004/ΕΚ της 26Π σχετικά με τη χορήγηση δεκαετούς στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών Elancoban που ανήκει στην ομάδα των κοκκιδιοστατικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών Κανονισμός της Επιτροπής 1453/2004/ΕΚ της 16/8/2004 σχετικά με τη μόνιμη έγκριση ορισμένων πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές Κανονισμός της Επιτροπής 1455/2004/ΕΚ της 16/8/2004 σχετικά με τη χορήγηση δεκαετούς στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών Avatec 15 % που ανήκει στην ομάδα των κοκκιδιοστατικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών Κανονισμός της Επιτροπής 1463/2004/ΕΚ της 17/8/2004 σχετικά με τη χορήγηση δεκαετούς στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών Sacox 120 microgranulate που ανήκει στην ομάδα των κοκκιδιοστατικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών

3 785 L270, της , σελ.8. Κανονισμός της Επιτροπής 1464/2004/ΕΚ της 17/8/2004 σχετικά με τη χορήγηση δεκαετούς στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών Monteban που ανήκει στην ομάδα των κοκκιδιοστατικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών L270, της , σελ.11. L317, της , σελ.37. L370, της , σελ.24. Κανονισμός της Επιτροπής 1465/2004/ΕΚ της 17/8/2004 περί μόνιμης μιας πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές Κανονισμός της Επιτροπής 1800l2004/ΕΚ της 15/ σχετικά με τη χορήγηση δεκαετούς στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών Cycostat 66G που ανήκει στην ομάδα των κοκκιδιοστατικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών Κανονισμός της Επιτροπής 2148/2004/ΕΚ της 16/12/2004. σχετικά με τη μόνιμη και την προσωρινή έγκριση ορισμένων πρόσθετων υλών και την έγκριση νέων χρήσεων μιας πρόσθετης ύλης ήδη εγκεκριμένης στις ζωοτροφές L379, της , σελ (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του 2004 Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι) Οδηγία 2004/116/ΕΚ της Επιτροπής της 23/12/2004 για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του προϊόντος Candίda guiιιiermondii». Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 30 των περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμων του 1993 έως 2004 και ο Κανονισμός 39 των περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμών του 2001, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με τους περί Ζωοτροφών Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Τροποποιητικούς Κανονισμούς του 2004, εκδίδει το ακόλουθο διάταγμα: Συνοπτικός τίτλος Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι) 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποίηση Παραρτημάτων) Τέταρτο Διάταγμα, του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμούς του 2001, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με τους περί Ζωοτροφών Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και χρησεως) Τροποποιητικούς Κανονισμούς του Ερμηνεία 2. Στο παρόν Διάταγμα «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμούς του 2001, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με τους περί Ζωοτροφών Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Τροποποιητικούς Κανονισμούς του 2004.

4 786 Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 των Κανονισμών. Πίνακας Ι. 3.Το Παράρτημα 2 των Κανονισμών τροποποιείται όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο και στον Πίνακα Ι, του παρόντος Διατάγματος, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις και αποτελεί την τελική μορφή του καταλόγου ορισμένων πρωτεϊνικών πηγών του Παραρτήματος 2 των Κανονισμών ως εξής: (α) διαγραφή των ακόλουθων πρωτεϊνικών πηγών από το Παραρτήματος 2 των Κανονισμών: (ί) 2.1. της ουρίας και των παράγωγων της (ίί) 3. των αμινοξέων και τών αλάτων τους (ίίί) 4. των υδροξυανάλογων των αμινοξέων (β) προσθήκη στην ομάδας προϊόντων « Ζύμες που καλλιεργούνται σε ζωικά ή φυτικά υποστρώματα» του Candida guilliermondii για χρήση στους παχυνόμενους Χοίρους. Τροποποίηση του Μέρους Α του Παραρτήματος 3 Πίνακας Το Μέρος Α, του Παραρτήματος 3 των Κανονισμών, τροποποιείται όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο και στον Πίνακα 11, του Παρόντος Διατάγματος, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις και αποτελεί την τελική μορφή των στοιχείων που απαιτούνται στην γραπτή δήλωση των ζωοτροφών του _ Μέρους Α του Παραρτήματος 3 των Κανονισμών ως εξής: (α) διαγραφή στην παράγραφο 5.(1), (ζ) της φρασης "... όταν δεν δηλώνεται προαιρετικά η ημερομηνία παρασκευής." (β) προσθήκη στην παράγραφο 5.(1) των πιο κάτω λεπτομερειών στην γραπτή δήλωση των σύνθετων ζωοτροφών: «κ) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, η καθαρή ποσότητα, ο αριθμός της παρτίδας καθώς και ο αριθμός ή καταχώρισης μπορούν να αναγράφονται εκτός του χώρου που προορίζεται για τις άλλες ενδείξεις επισήμανσης», «λ) στην περίπτωση των σύνθετων ζωοτροφών εκτός εκείνων που προορίζονται για ζώα συντροφιάς, η ένδειξη "τα ακριβή ποσοστά κατά βάρος των πρώτων υλών ζωοτροφών που περιέχονται στη ζωοτροφή αυτή μπορούν να λαμβάνονται από:... " (αναγραφή του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας της εταιρείας, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπευθύνου για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο). Τα στοιχεία αυτά παρέχονται κατόπιν αιτήσεως του πελάτη.»

5 787 (γ) στην παράγραφο 5. (2) προσθήκη των πιο κάτω πρόσθετων στοιχείων στην γραπτή δήλωση των σύνθετων ζωοτροφών: «(θ) Στην γραπτή δήλωση των σύνθετων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς μπορεί επίσης να αναγράφεται, με ειδική δήλωση, η παρουσία ή η χαμηλή περιεκτικότητα μίας ή περισσότερων πρώτων υλών ζωοτροφών που έχουν ουσιαστική σημασία για το χαρακτηρισμό μιας ζωοτροφής. Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη ή η μέγιστη περιεκτικότητα, εκφρασμένη σε ποσοστά βάρους της ή των ενσωματωμένων πρώτων υλών αναγράφεται σαφώς, είτε δίπλα στη δήλωση, επιάημαίνοντας την ή τις πρώτες ύλες, είτε στον κατάλογο των πρώτων υλών, αναφέροντας την ή τις πρώτες ύλες και τα σχετικά ποσοστά βάρους δίπλα στην αντίστοιχη κατηγορία πρώτων υλών.». Τροποποίηση του Παραρτήματος 6 Πίνακας Το Μέρος Α του Παραρτήματος 6 των Κανονισμών, αντικαθίστανται από τον Πίνακα 111, του παρόντος Διατάγματος, ο οποίος προσδιορίζει τις τροποποιήσεις και αποτελεί την τελική μορφή για τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ανεπιθύμητων ουσιών σε ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών του Παραρτήματος 6 των Κανονισμών. Τροποποίηση του Μέρους Α του Παραρτήματος 15 Πίνακας ιv 6. Το Μέρος Α του Παραρτήματος 15 των Κανονισμών τροποποιείται όπως καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο και αντικαθίσταται από τον Πίνακα ιv του παρόντος Διατάγματος ο οποίος προσδιορίζει και τις τροποποιήσεις των πιο κάτω κατηγοριών προσθετικών ουσιών του Μέρους Α του Παραρτήματος 15 ως εξής (α) στην κατηγορία «Δ. Κοκκιδιοστατικά και λοιπές φαρμακευτικές ουσίες» : (ί) διαγραφή των ακόλουθων προσθετικών: με αριθμό Ε756 «Δεκοκινάτη» με αριθμό Ε757 «Μονενσινlκό νάτριο» με αριθμό Ε758 ({Υδροχλωρική ρομπενιδίνη» με αριθμό Ε765 «Ναραζίνη» με αριθμό Ε766 «Σαλινομυκινlκό νάτριο», (ίί) προσθήκη της ουσίας με αριθμό Ε757 Μονενσινlκό νάτριο της εταιρείας Εlί Lίlly and Company Lίmited για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, στις όρνιθες αυγοπαραγωγής και στις γαλοπούλες με διάρκεία χρήσης μέχρι , (ίίί) προσθήκη της ουσίας με αριθμό Ε758 Υδροχλωρική ρομπενιδίνη 66g/kg (Cycostat 66 G) της εταιρείας Alpharma AS, για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα στις γαλοπούλες, στα παχυνόμενα κουνέλια και στα κουνέλια αναπαραγωγής, με διάρκεια χρήσης μέχρι ,

6 788 (ίν) προσθήκη της ουσίας με αριθμό Ε763 Λασαλοσινικό νάτριο Lasalocid Α sodium 15 g/100 9 (Avatec15% cc) της εταιρείας Alpharma (Belgium) BVBA, για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα και στα όρνιθες αυγοπαραγωγής με διάρκεια χρήσης μέχρι , (ν) προσθήκη της ουσίας με αριθμό Ε765 Ναραζίνη 100g/kg (Monteban, Monteban G 100) της εταιρείας Lίlly and Company Ltd για χρήση στα παχυνόμενα Κοτόπουλα με διάρκεια χρήσης μέχρι , Εlί (νί) προσθήκη της ουσίας με αριθμό Ε766 Σαλινομυκινικό νάτριο 120g/kg (Sacox 120 microgranulate) της εταιρείας Intervet International bv για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα ' με διάρκεια χρήσης μέχρι (β) στην κατηγορία «Στχρωστικές ουσίες» υποκατηγορία «I.Καροτινοειδή και ξανθοφύλλες», με την παραχώρηση άδειας χρήσης χωρίς χρονικό περιορισμό της ουσίας με αριθμό Ε 161(Ζ) Phaffia rhodozyma πλούσιας σε ασταξανθίνη (ATCC 74219) για σολωμούς και πέστροφες σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα lν του Παρόντος Διατάγματος (γ) προσθήκη σαν νέα κατηγορία προσθετικών: «IΣτ: Μη πρωτεϊνικές αζωτούχες ενώσεις», που ανήκουν στην ομάδα των «διατροφικών προσθετικών ουσιών» και διαλαμβάνει: (1) την ουρία και τα παράγωγα της (2) τα αμινοξέα και τα άλατα τους (3) τα γδροξυανάλογα των αμινοξέων' (δ) στην κατηγορία «18 Συνδετικές αντισυσσωματικές και πηκτικές ουσίες» με την παραχώρηση άδειας χρήσης χωρίς χρονικό περιορισμό της ουσίας με αριθμό Ε567 κλινοπτιλόλιθος ηφαιστειακής προέλευσης για χοίρους, κουνέλια και πουλερικά σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται για τα ζώα αυτά στον Πίνακα lν του παρόντος Διατάγματος (ε) στην κατηγορία «ΙΔ Ένζυμα», με την παραχώρηση άδειας χρήσης χωρίς χρονικό περιορισμό των πιο κάτω ενζύμων για χρήση στα καθορισμένα ζώα και συνδυασμών ενζύμων για διάφορα ζώα σύμφωνα με όλες τις αντίστοιχες πρόνοιες που καθορίζονται στον Πίνακα lν, ο οποίος διαλαμβάνει τις τροποποιήσει του Μέρους Α' του Παραρτήματος 15 των Κανονισμών ως εξής:

7 789 (ί) του ενζύμου 3φυτάση EC [Natuphos FTU8] με αριθμό Ε1600 που παράγεται από Aspergillus niger (CBS ) για χρήση στους γάλους και στις παχυνόμενες γαλοπούλες, (ίί) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό Ε1602 αποτελού μενο από Ενδο1,4 βγλυκανάση.ec , Ενδο1,3 (4 )βγλυκανάση EC Ενδο1,4βξυλανάση EC που παράγεται από Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, (ίίί) του ενζύμου Ενδο1,3 (4)βγλυκανάση EC με αριθμό Ε1603 που παράγεται από Aspergillus aculeatus (CBS ) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, (ίν) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό Ε1604 αποτελούμενο από Ενδο1,3 (4)βγλυκανάση EC Ενδο1,4 βξυλανάση EC και που παράγεται από Penicίllίum funiculosum (ιμi SD 101) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, (ν) του ενζύμου Ενδο1,4βξυλανάση EC με αριθμό Ε1605 που παράγεται από Aspergillus niger (CBS ) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, (νί) (νίί) του ενζύμου Ενδο1,4βξυλανάση EC με αριθμό 1606 που παράγεται από Bacillus subtilίs (LMGS 15136) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, του ενζύμου Ενδο1,4βξυλανάση EC με αριθμό 1607 που παράγεται από Aspergi//us oryzae (DSM 10287) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, παχυνόμενες γαλοπούλες και στα χοιρίδια, (νίίί) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό Ε1608 αποτελούμενο από Ενδο1,4βξυλανάση EC Ενδο1,4βγλυκανάση EC που παράγεται από Humicola insolens (DSM 10442) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, (ίχ) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό Ε1609 αποτελούμενο από Ενδο1,4βξυλανάση EC Ενδο1,4βγλυκανάση EC που παράγεται από Aspergillus niger (CBS ) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, παχυνόμενες γαλοπούλες και στα χοιρίδια(απογαλακτισμένα),

8 790 (χ) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό Ε1610 αποτελούμενο από Ενδο1,4βγλυκανάση EC Ενδο1,4βξυλανάση EC που παράγεται από Aspergίl/us niger (CBS ) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, (χί) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό Ε1611 αποτελούμενου από Ενδο1,3(4)βγλυκανάσης που παράγεται από Trichoderma /ongibrachiatum (ATCC 2106) Ενδο1,4βξυλανάσης που παράγεται από Trichoderma /ongibrachiatum (ιμi SD 135) και πολυγαλακτουρονάση που παράγεται από Aspergi//us acu/eatus (CBS ) για χρήση στους παχυνόμενους χοίρους, (χίi) του παρασκευάσματος ενζύμων με αριθμό Ε1612 αποτελούμενου από Ενδο1,3(4)βγλυκανάσης EC Ενδο1,4βξυλανάσης EC που παράγεται από Aspergίl/us niger(ρhoenicis) (NRRL 25541) και ααμυλάσης EC που παράγεται από Aspergίl/us oιyzae (Α TCC 66222) για χρήση στα απογαλακτισμένα χοιρίδια, (χίίί) του ενζύμου Ενδο1,4βξυλανάση EC με αριθμό 1613 που παράγεται από Trichoderma /ongibrachiatum (CNCM ΜΑ 610W) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, (χίν) του ενζύμου 6φυτάση EC με αριθμό 1614 που παράγεται από Aspergίl/us oιyzae (DSM 11857) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, όρνιθες αυγοπαραγωγής, παχυνόμενες γαλοπούλες, χοιρίδια παχυνόμενοι χοίροι και θηλυκοί χοίροι, (χν) του ενζύμου Ενδο1,3(4)βγλυκανάσης EC με αριθμό 1615 που παράγεται από Trichoderma /ongibrachiatum για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, (χνί) του ενζύμου Ενδο1 Αβγλυκανάσης EC με αριθμό 1616 που παράγεται από Trichoderma /ongibrachiatum (ιμi SD 142) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, (χνίi) του ενζύμου Ενδο1,4βξυλανάση EC με αριθμό 1617 που παράγεται από Trichoderma

9 791 /ongibrachiatum (ΙΜΙ SD 135) για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα (στ) στην κατηγορία «ΙΕ Μικροοργανισμοί», με την παραχώρηση άδειας χρήσης χωρίς χρονικό περιορισμό των πιο κάτω μικροοργανισμών και συνδυασμών μικροοργανισμών για χρήση στα καθορισμένα ζώα σύμφωνα με όλες τις αντίστοιχες πρόνοιες που καθορίζονται στον Πίνακα IV, ο οποίος διαλαμβάνει τις τροποποιήσει του Μέρους Α' του Παραρτήματος 15 των: Κανονισμών ως εξής (ί) του παρασκευάσματος μικροοργανισμών με αριθμό Ε1700 αποτελούμενου από "Bacillus licheniformis DSM 5749 και Bacillus subtίlis DSM 5750" (Σε αναλογία 1/1) για χρήση στις χοιρομητέρες, στους παχυνόμενους χοίρους και στα χοιρίδια, (ίί) του" Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM " με αριθμό Ε1701 για χρήση στα χοιρίδια και στους παχυνόμενους χοίρους, (iίi) του "Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47" με αριθμό Ε1702 για χρήση στις χοιρομητέρες και στα απογαλακτισμένα χοιρίδια, (ίν) του "Saccharomyces cerevisiae CBS " με αριθμό Ε1704 για χρήση στα δαμάλια και στα παχυνόμενα δαμάλια, (ν) του ''EnterOCOCGUS Faecium NCIMB 10415" με αριθμό Ε1705 για χρήση στους παχυνόμενα δαμάλια, (νi) του παρασκευάσματος μικροοργανισμών με αριθμό Ε 1706 αποτελούμενου από ''Enterococcus Faecium DSM 7134" και "Lactobacillus rhamnosus DSM 7133" για χρήση στα δαμάλια και στα απογαλακτισμένα χοιρίδια, (νίi) του ''Enferococcus Faecium DSM 10663/NCIMB 10415" με αριθμό Ε1707 για χρήση στα παχυνόμενα κοτόπουλα, (νίίί) του ''Enferococcus Faecium NCIMB 11181" με αριθμό Ε 1708 για χρήση στα δαμάλια και στα χοιρίδια.'

10 ι ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (Παράγραφος 3) ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕϊΝIΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Πρώτη Τροποποίηση και τελική διαμόρφωση του Παραρτήματος μετά την τροποποίηση. (1) Ονομασία των ομάδων προϊόντων 1. Π ρωτέίνες λαμβανόμενες από τις πιο κάτω ομάδες μικροοργανισμών (2) Επιτρεπόμενα προϊόντα (3) (4) (5) Χαρακτηρισμός Καλλιεργητικό Χαρακτηριστικά του θρεπτικού υπόστρωμα συστάσεως του συστατικού ή (τυχόν προϊόντος χαρακτηρισμός προδιαγραφές) του μικροοργανισμού (6) Ζωικό είδος (7) Ειδικές διατάξεις...] \Ο Ν 1.1 Βακτήρια Βακτήρια καλλιεργούμενα σε μεθανόλη Πρωτεϊνούχο προϊόν ζύμωσης λαμβανόμε νο από την καλλιέργεια του Methylophilus σε μεθανόλη Methylophilus Μεθανόλη Μεθανόλη methylotrophus ΠρωτεΊ'νη NC1 Β strain min 68% Δείκτης ανάκλασης: min 50 Χοίροι, δαμάλια πουλερικά, και ψάρια Πρέπει να δηλώνονται στην ετικέττα ή στη συσκευασία του προϊόντος: το όνομα του προϊόντος η ποσότητα π ρωτεί'νη ς ~ ~;~~~τητα J

11 (1 ) (2) (3) Ονομασία των Επιτρεπόμενα Χαρακτηρισμός ομάδων προϊόντα του θρεπτικού προϊόντων συστατικού ή χαρακτηρισμός (4) (5) Καλλιεργητικό Χαρακτηριστικά υπόστρωμα συστάσεως του (τυχόν προδιαγραφές) προϊόντος (6) Ζωικό είδος (7) Ειδικές διατάξεις του μικροοργανισμού η ποσότητα λίπους η ποσότητα. υγρασίας οδηγίες χρήσης αποφεύγετε την σκόνης. Πρέπει να δηλώνονται στην ετικέττα ή στη συσκευασία της σύνθετης ζωοτροφής: η ποσότητα του προϊόντος στη ζωοτροφή...] \Ο W Βακτήρια Πρωτεϊ Methylococcus καλλιεργούμενα νούχο προϊόν capsulatus (Bath) σε φυσικό αέριο παραγόμενο με στέλεχος NCIMB ζύμωση από καλλιέργειες: Alcaligenes Methylococcus acidovorans capsulatus (Bath), στέλεχος NCIMB Alcaligenes acido vorans, Bacillus brevis BaciIIus brevis στέλεχος NCIMB και Bacillus firmus; σε.<f>υσικό αέριο BaciIIus firmus Φυσικό αέριο: (κατά προσέγγιση σύνθεση 91% μεθάνιο 5% αιθάνιο 2% προπάνιο 0,5%ισοβουτάνιο 0,5% π βουτάνιο 1% άλλα Ολικές αζωτούχες ουσίες: min.65% Χοίροι παχυνόμενοι από 25 Kg μέχρι 60 Kg Μόσχοι 80 Kg και άνω Σολωμοί Πρέπει να δηλώνονται στην ετικέττα ή στη συσκευασία του προϊόντος: το όνομα του προϊόντος: "Πρωτεϊνικής σύστασης προϊόν παραγόμενο με ζύμωση από καλλιέργειες: Methylococcus

12 (1) (2) (3) (4) Ονομασία των Επιτρεπόμενα Χαρακτηρισμός Καλλιεργητικό ομάδων προτόντα του θρεπτικού υπόστρωμα προ"ίόντων συστατικού ή (τυχόν χαρακτηρισμός προδιαγραφές) του μικροοργανισμού σαν στέλεχος συστατικά) υπόστρωμα και NCIMB Αμμωνία των οποίων τα Ανόργανα κύτταρα συστατικά έχουν νεκρωθεί (5) (6) Χαρακτηριστικά Ζωικό είδος συστάσεως του προ"ίόντος (7) Ειδικές διατάξεις capsulatus (Bath), Alcalίgenes acidovorans, Bacillus brevis, Bacillus firmus, σε φυσικό αέριο σαν υπόστρωμα". ποσότητα αζώτου εκφρασμένου σε πρωτείνη ποσότητα τέφρας ποσότητα λίπους ποσότητα υγρασίας οδηγίες χρήσης μέγιστο ποσοστό προ σθήκης του προ"ίόντος στα σιτηρέσια: 8% για χοίρους πάχυνσης 8% για μόσχους 19% για σολωμούς γλυκού νερού 33% για σολωμούς θαλάσσης η ένδειξη:"να αποφεύγεται η εισπνοή" Πρέπει να δηλώνονται στην ετικέτα ή συσκευασία της σύνθετης ζωοτροφής: J 'C!..ι:::

13 (1) (2) (3) (4) Ονομασία των Επιτρεπόμενα Χαρακτηρισμός Καλλιεργητικό ομάδων προ"ίόντα του θρεπτικού υπόστρωμα προί"όντων συστατικού ή (τυχόν χαρακτηρισμός προδιαγραφές) του μικροοργανισμού (5) (6) Χαρακτηριστικά Ζωικό είδος συστάσεως του προ"ίόντος (7) Ειδικές διατάξεις το όνομα:"προ"ίόν πρωτεϊνικής σύστασης παραγόμενο με βακτηριδιακή ζύμωση σε φυσικό αέριο σαν υπόστρωμα" ποσότητα προϊόντος στη ζωοτροφή".1 \Ο Ul

14 (1 ) (2) (3) Ονομασία των ομάδων Επιτρεπόμενα προϊόντα Χαρακτηρισμός του προϊόντων θρεπτικού συστατικού ή χαρακτηρισμός του μικροοργανισμού (4) Καλλιεργητικό υπόστρωμα (τυχόν προδιαγραφές) (5) Χαρακτηριστικά συστάσεως του προϊόντος (6) Ζωικό είδος (7) Ειδικές διατάξεις 1.2. Ζύμες Ζύμες Όλες οι ζύμες Saccharomyces καλλιεργούμε που λαμβάνονται cerevisiae νες σε από τους υποστρώματα μικροοργανισμούς και Saccharomyces ζωικής ή τα υποστρώματα των carlsbergiensis φυτικής στηλών 3 και 4 και προέλευσης των οποίων τα Kluyveromyces lactίs κύτταρα έχουν θανατωθεί Kluyveromyces fragίlis Μελάσσες, υπολείμματα απόσταξης, σιτηρά και αμυλώδη προϊόντα, χυμοί φρούτων, ορός γάλακτος, γαλακτικό οξύ, προϊόντα υδρολύσεως φυτικών ινών Όλα τα είδη ζώων J 'Ο 0\ Candida guίllίermondii Μελάσσες, υπολείμματα απόσταξης, σιτηρά :::ηρά ύλη 16 % κατ' ελάχιστο Χοίροι παχυνόμενοι και αμυλώδη προϊόντα, Ζύμες καλλιεργούμενες σε υποστρώματα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο χυμοί φρούτων, ορός γάλακτος, γαλακτικό οξύ, προϊόντα ύδρολύσεως φυτικών ινών _ι Ι

15 (1 ) (2) (3) (4) Ονομασία των ομάδων Επιτρεπόμενα προϊόντα Χαρακτηρισμός του Καλλιεργητικό προϊόντων θρεπτικού συστατικού υπόστρωμα (τυχόν ή χαρακτηρισμός του προδιαγραφές), 1.3. Φύκη 1.4. Ατελείς μύκητες μικροοργανισμού Υποπροϊόντα Μυκήλιο, Αζωτούχο μίγμα του Διάφορες πηγές παραγωγής υγρό υποπροϊόν Penicillium υδατανθράκων και αντιβιοτικών με παραγωγής chrysogenum ATCC τα προϊόντα ζύμωση πενικιλλίνης, το οποίο υδρόλυσής τους ενσιρώθηκε με Lactobacillus brevis, plantarum, collenoid, sake και StreptococCUS lactis για αδρανοποίηση της πενικιλλίνης και θερμάνθηκε (5) (6) Χαρακτηριστικά συστάσεως του Άζωτο προϊόντος εκφραζόμενο σε πρωτέί\ιη: min.44% Ζωικό είδος Μηρυκαστικά, χοίροι (7) Ειδικές διατάξεις Πρέπει να δηλώνονται στην ετικέττα ή στη συσκευασία του προϊόντος το όνομα: «ενσίρωμα μυκηλίων από την παραγωγή πενικιλλίνης» η ποσότητα αζώτου εκφραζόμενη σε πρωτεϊ\ιη, η ποσότητα τέφρας, η ποσότητα υγρασίας, είδος ή κατηγορία ζώου. Πρέπει να δηλώνονται στην ετικέττα ή στη συσκευασία της σύνθετης ζωοτροφής το όνομα: «ενσίρωμα» μuκηλίων από την παραγωγή J...σ J

16 (Ι) (2) (3) (4) (5) Ονομασία των ομάδων Επιτρεπόμενα προϊόντα Χαρακτηρισμός του Καλλιεργητικό Χαρακτηριστικά προϊόντων θρεπτικού συστατικού υπόστρωμα (τυχόν συστάσεως του ή χαρακτηρισμός του προδιαγραφές) προϊόντος μικροοργανισμού (6) Ζωικό είδος (7) Ειδικές διατάξεις πενικιλλίνης». 2. Μη πρωτεϊνικές αζωτούχες ενώσεις 2.2. Αμμωνιακά άλατα Γαλακτικό CH 3 CHAOHCOONH 4 Ορρός γάλακτος Άζωτο αμμώνιο, παραγόμενο από τη ζύμωση με Lactobacillus vulgaricus εκφρασμένο σε πρωτέϊνη: min.44% Μηρυκαστικά από την έναρξη του μηρυκαστικού Πρέπει να δηλώνονται στην ετικέττα ή στη συσκευασία του προϊόντος: το όνομα: «Γαλακτικό αμμώνιο από ζύμωση», η ποσότητα αζώτου εκφρασμένη σαν πρωτέίνη, η ποσότητα τέφρας, η ποσότητα υγρασίας, το είδος και κατηγορία ζώου. J \Ο (XJ Πρέπει να δηλώνονται στην ετικέττα ή στη συσκευασία της σύνθετης ζωοτροφής

17 (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) Ονομασία των ομάδων Επιτρεπόμενα προϊόντα Χαρακτηρισμός του Καλλιεργητικό Χαρακτηριστικά Ζωικό είδος προϊόντων θρεπτικού συστατικού υπόστρωμα (τυχόν συστάσεως του ή χαρακτηρισμός του προδιαγραφές) προϊόντος μικροοργανισμού Οξικό αμμώνιο CH 3 COONH 4 Οξικό αμμώνιο: Μηρυκαστικά σε υδατικό διάλυμμα min.55% από την έναρξη του μηρυκασμού (7) Ειδικές διατάξεις το όνομα: «Γαλακτικό αμμώνιο από ζύμωση», η ποσότητα προϊόντος που περιέχεται στη ζωοτροφή, το ποσοστό ολικής πρωτέί'νης που προέρχεται από μη πρωτεϊνικό άζωτο, ένδειξη, στις οδηγίες χρήσης, του μέγιστου επιτρεπτού επιπέδου του μη πρωτεϊνικού αζώτου στο σιτηρέσιο κάθε είδους και κατηγορίας ζώου. Πρέπει να δηλώνονται στην ετικέττα ή στη συσκευασία του προ"ίόντος: το όνομα: «Οξικό αμμώνιο», η ποσότητα αζώτου, η ποσότητα υγρασίας, το είδος και κατηγορία ζώου. '.)

18 (Ι) (2) (3) (4) (5) (6) Ονομασία των ομάδων Επιτρεπόμενα προϊόντα Χαρακτηρισμός του ΚαλλιεργηΤΙΚQ Χαρακτηριστικά Ζωικό είδος προϊόντων θρεπτικού συστατικού υπόστρωμα (τυχόν συστάσεως του ή χαρακτηρισμός του προδιαγραφές) προϊόντος μικροοργανισμού Θειϊκό αμμώνιο (ΝΗ 4 )2 8Ο 4 Θειϊκό αμμώνιο: Μηρυκαστικά σε υδατικό διάλυμμα min.35% από την έναρξη του μηρυκασμού (7) Ειδικές διατάξεις Πρέπει να δηλώνονται στην ετικέττα ή στη συσκευασία της σύνθετης ζωοτροφής: το όνομα: «Οξικό αμμώνιο)}, η ποσότητα του προϊόντος στη ζωοτροφή, το ποσοστό ολικής. πρωτέί\ιης που προέρχεται από μη πρωτεϊνικό άζωτο, ένδειξη, στις οδηγίες χρήσης, του μέγιστου επιτρεπτού επιπέδου του μη πρωτεϊνικού αζώτου στο σιτηρέσιο κάθε είδους και κατηγορίας ζώου. Πρέπει να δηλώνονται στην ετικέττα ή στη συσκευασία του προϊόντος: το όνομα: «Θειϊκό αμμώνιο», η ποσότητα αζώτου, η ποσότητα α:: Ο Ο

19 (1 ) (2) (3) (4) (5) (6) Ονομασία των ομάδων Επιτρεπόμενα προϊόντα Χαρακτηρισμός του Καλλιεργητικό Χαρακτηριστικά Ζωικό είδος προϊόντων θρεπτικού συστατικού υπόστρωμα (τυχόν συστάσεως του ή χαρακτηρισμός του προδιαγραφές) προϊόντος μικροοργανισμού (7) Ειδικές διατάξεις υγρασίας, το είδος και κατηγορία του ζώου, στην περίπτωση νεαρών μηρυκαστικών, το ποσοστό ενσωμάτωσης στο σιτηρέσιο δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,5% Π ρέπει να δηλώνονται στην ετικέττα ή στη συσκευασία της σύνθετης ζωοτροφής: το όνομα: «Θειϊκό αμμώνιο» η ποσότητα του προϊόντος στη σύνθετη ζωοτροφή, το ποσοστό της ολικής πρωτέϊνης που προέρχεται από μη πρωτεϊνικό άζωτο, ένδειξη, στις οδηγίες χρήσης, του μέγιστου επιτρεπτού επιπέδου μη OG Ο

20 (1) (2) (3) (4) Ονομασία των ομάδων Επιτρεπόμενα προϊόντα Χαρακτηρισμός του Καλλιεργητικό προϊόντων θρεπτικού συστατικού υπόστρωμα (τυχόν 11 χαρακτηρισμός του προδιαγραφές) μικροοργανισμού 2.3. Υποπροϊόντα της Συμπυκνωμένα Αμμωνικά άλατα και Σουκρόζη, παραγωγής υγρά υποπροϊόντα άλλες αζωτούχες μελάσσες, αμινοξέων με κατά την παραγωγή ενώσεις προϊόντα αμύλου ζύμωση του Lγλουταμικού και τα υδρολυμένα οξέος από το Corynebacterium melassecola προϊόντα τους Συμπυκνωμένα Αμμωνικά άλατα και Σουκρόζη, υγρά υποπροϊόντα άλλες αζωτούχες μελάσσες, κατά την παραγωγή ενώσεις προϊόντα αμύλου της Lλυσίνης και τα υδρολυμένα μονοϋδροχλωρικής με προϊόντα τους ζύμωση από το 8revibacterium lactofermentum (5) (6) Χαρακτηριστικά συστάσεως του Άζωτο προϊόντος εκφρασμένο σε πρωτέίνη: min.48% Υγρασία: max.28% Ζωικό είδος Μηρυκαστικά από την έναρξη του μηρυκασμού 'Αζωτο Μηρυκαστικά εκφρασμένο σε από την πρωτέίνη: min. έναρξη του 45% μηρυκασμού (7) Ειδικές διατάξεις πρωτεϊνικού αζώτου στο σιτηρέσιο κάθε είδους και κατηγορίας ζώου, στην περίπτωση νεαρών μηρυκαστικών, το ποσοστό ενσωμάτωσης στο σιτηρέσιο δεν ξεπερνά το 0,5%. Π ρέπει να δηλώνονται στην ετικέττα ή στη συσκευασία του προϊόντος: το όνομα: «Υποπροϊόντα παραγωγής Lγλουταμικού οξέος» για το προϊόν «Υποπροϊόντα παραγωγής Lλυσίνης» για το προϊόν η ποσότητα αζώτου, εκφρασμένη σε πρωτέίνη, η ποσότητα co Ο Ν

21 (Ι) (2) (3) (4) (5) Ονομασία των ομάδων Επιτρεπόμενα προϊόντα Χαρακτηρισμός του Καλλιεργητικό Χαρακτηριστικά προϊόντων θρεπτικού συστατικού υπόστρωμα (τυχόν συστάσεως του ή χαρακτηρισμός του προδιαγραφές) προ'ίόντος μικροοργανισμού (6) Ζωικό είδος (7) Ειδικές διατάξεις τέφρας, η ποσότητα υγρασίας, το είδος και η κατηγορία ζώου. Πρέπει να δηλώνονται στην εtlκέττα ή στη συσκευασία της σύνθετης ζωοτροφής: το ποσοστό της ολικής πρωτέϊνης που προέρχεται από μη πρωτεϊνικό άζωτο. ένδειξη, στις οδηγίες χρήσης, του μέγιστου επιτρεπτού επιπέδου του μη πρωτεϊνικού αζώτου στο σιτηρέσιο κάθε είδους και κατηγορίας ζώου. co Ο v)

22 804 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 (Παράγραφος 4) ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3, ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Πρώτη Τροποποίηση και τελική διαμόρφωση του Παραρτήματος μετά την τροποποίηση. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 1. Στήν περίπτωση οιασδήποτε ζωοτροφής (1) Πρέπει να περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση: (α) το όνομα ή η εμπορική ονομασία και η διεύθυνση ή η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την ορθότητα και πληρότητα των λεπτομερειών που αναφέρονται στο Παράρτημα αυτό, δηλ. του εισαγωγέα για εισαγόμενες ζωοτροφές, και του παρασκευαστή ή συσκευαστή ή άλλου προσώπου για επιτόπια παρασκευαζόμενες ή συσκευαζόμενες ζωοτροφές (β) το καθαρό περιεχόμενο σε χιλιόγραμμα ή γραμμάρια για τις στερεές ζωοτροφές, και σε χιλιόγραμμα, γραμμάρια ή λίτρα για τις υγρές ζωοτροφές (γ) η χώρα προέλευσης ή παρασκευής της ζωοτροφής (2) Θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση: (α) ''ο αριθμός παρτίδας, εκτός όπου ισχύει η υποπαράγραφος 1(ζ) της παραγράφου 5'" (β) το εμπορικό όνομα της ζωοτροφής" (γ) η τιμή της ζωοτροφής. 2. Στην περίπτωση οιασδήποτε ζωοτροφής στην οποία έχει προστεθεί στη διάρκεια της παρασκευής ή ετοιμασίας της προς πώληση οιαδήποτε ουσία που επιτρέπεται βάση του Νόμου: (1) Πρέπει να περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση οι εξής λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προσθετικό:

23 805 (α) για αντιοξειδωτικό, χρωστική ή συντηρητικό: είτε οι λέξεις "περιέχει επιτρεπόμενο αντιοξειδωτικό", "περιέχει επιτρεπόμενη χρωστική" ή "περιέχει επιτρεπόμενο συντηρητικό" ανάλογα με την περίπτωση, ή το όνομα του αντιοξειδωτικού, χρωστικής ή συντηρητικού εκτός αν πρόκειται: (ι) για σύνθετη ζωοτροφή μη προοριζόμενη για ζώα συντροφιάς, το όνομα του αντιοξειδωτικού, χρωστικής ή συντηρητικού' (11) για οιανδήποτε ζωοτροφή για ζώα συντροφιάς συσκευασμένη σε σάκκο ή δοχείο με καθαρό βάρος πέραν των δέκα χιλιόγραμμων, οι λέξεις "με αντιοξειδωτικό", "με χρωστική", "με συντηρητικό" ανάλογα με την περίπτωση ακολουθούμενες από το όνομα του αντιοξειδωτικού, της χρωστικής ή του συντηρητικού' (ιιι) για οιανδήποτε ζωοτροφή για ζώα συντροφιάς συσκευασμένη σε σάκκο ή δοχείο με καθαρό βάρος λιγότερο των δέκα χιλιόγραμμων, οι λεπτομέρειες μπορούν να δίδονται όπως στο (11) πιο πάνω ή με τις λέξεις "περιέχει επιτρεπόμενο(α) στην Ε.Ε. αντιοξειδωτικό(ά), χρωστική(ές) (και) συντηρητικό(ά)" ανάλογα με την περίπτωση, και ένα αριθμό παραπομπής στη γραπτή δήλωση με τον οποίο μπορεί να αναγνωριστεί η ζωοτροφή. Κατ'εξαίρεση, αυτός ο αριθμός παραπομπής μπορεί να βρίσκεται κάπου στη συσκευασία, δοχείο ή ετικέττα, εάν η γραπτή δήλωση παρέχει σαφή ένδειξη για τη θέση αυτού του αριθμού παραπομπής. Σε τέτοια περίπτωση, ο παρασκευαστής υποχρεούται, αν του ζητηθεί, να δώσει τα ονόματα των χρησιμοποιηθέντων προσθετικών' (β) για βιταμίνες Α, Δ ή Ε: το όνομα της βιταμίνης και το ολικό επίπεδο (ενυπάρχον και προστεθέν) της δραστικής ουσίας για τη βιταμίνη Α ή Δ ή της άλφατοκοφερόλης για τη βιταμίνη Ε, μαζί με την ημερομηνία λήξης της εγγυημένης προθεσμίας της περιεκτικότητας της αντίστοιχης δραστικής ουσίας. Για περισσότερες από μια βιταμίνες δηλώνεται μόνο η πλησιέστερη ημερομ ηνία λήξης

24 806 (γ) για χαλκό: το όνομα του προσθετικού (χημικής ένωσης) και το ολικό επίπεδο (ενυπάρχον και προστεθέν) του στοιχείου" (δ) για μπεντονίτη και προσθετικού" μοντμοριλλονίτη: το όνομα του (ε) για αντιβιοτικά, κοκκιδιοστατικά και λοιπές φαρμακευτικές ουσίες, και ουσίες προάγουσες την ανάπτυξη, του Παραρτήματος 15: (ι) δήλωση ότι η ζωοτροφή περιέχει, ανάλογα με την περίπτωση, αντιβιοτικό, κοκκιδιοστατικό και άλλη φαρμακευτική ουσία ή ουσία που προάγει την ανάπτυξη" (11) το κοινό όνομα κάθε προσθετικού με βάση το Παράρτημα 15, και το εμπορικό όνομα με το οποίο μπορεί άμεσα να αναγνωριστεί η δραστική ουσία του προσθετικού" (ιιι) η ποσότητα δραστικής ουσίας κάθε προσθετικού" (ιν) η ημερομηνία λήξης της εγγυημένης προθεσμίας της περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας αν η ημερομηνία λήξης οποιουδήποτε άλλου προσθετικού ή της ζωοτροφής σαν τέτοιας είναι μικρότερη συγκριτικά με εκείνη των αντιβιοτικών, κοκκιδιοστατικών και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών και ουσιών που προάγουν την ανάπτυξη, τότε δηλώνεται η πλησιέστερη ημερομηνία (ν) εξαιρουμένων των πλήρων ζωοτροφών, δήλωση ότι η ζωοτροφή χορηγείται στα ζώα μόνο κατόπιν ανάμιξης για παρασκευή πλήρων ζωοτροφών" (νι) το είδος, κατηγορία και μέγιστη ηλικία των ζώων που προορίζεται η ζωοτροφή και η περίοδος απόσυρσης (withdrawal period) με βάση το Παράρτημα 15" για πέραν του ενός τέτοιου προσθετικού, δηλώνεται η περίοδος απόσυρσης του προσθετικού με τη μεγαλύτερη τέτοια περίοδο" (νll) οδηγίες χρήσης αναφορικά με τη μέγιστη ημερήσια χορήγηση δραστικής ουσίας ανά ζώο ή την αναλογία ανάμιξης των συμπληρωματικών ζωοτροφών για

25 807 ετοιμασία πλήρων ζωοτροφών με βάση την υποπαράγραφο (1 )(η) της παραγράφου 2 του παρόντος Παραρτήματος (νι,,) οδηγίες για ασφαλή χειρισμό από το προσωπικό, ενδεδειγμένη αποθήκευση και οιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει προσοχής (στ) για ένζυμα: (ι) το ειδικό όνομα του δραστικού συστατικού του κάθε ενζύμου με βάση την εξειδικευμένη ενζυματική δράση σύμφωνα με το Παράρτημα 15 και ο αριθμός αναγνώρισης του καθενός σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Βιοχημείας (11) οι μονάδες δραστικότητας του κάθε ενζύμου ανά χιλιόγραμμο ή λίτρο της ζωοτροφής, νοουμένου ότι οι μονάδες αυτές είναι μετρήσιμες με μια επίσημη μέθοδο ή άλλη έγκυρη επιστημονική μέθοδο (ιιι) η ημερομηνία λήξης της εγγυημένης προθεσμίας της δραστικότητας αυτής (ιν) οι οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης της ζωοτροφής (ν) μια ένδειξη τυχόν σημαντικών χαρακτηριστικών του ενζύμου λόγω της διαδικασίας παραγωγής, σύμφωνα με τη στήλη "Άλλες πρόνοιες" του Παραρτήματος 15' (νι) ο αριθμός Ε.Ε (ζ) για μlκροοργανισμούς:. (ι) η ταυτότητα του κάθε στελέχους σύμφωνα με το Παράρτημα 15' (11) Ο αριθμός με τον οποίο κατατέθηκε το κάθε στέλεχος (ιιι) ο αριθμός των μονάδων ανά χιλιόγραμμο ζωοτροφής οι οποίες δύνανται να σχηματίσουν αποικίες(cοlοnυfοrmίng units)

26 808 αν οι μονάδες αυτές μπορούν να μετρηθούν με μια επίσημη ή επιστημονικά έγκυρη μέθοδο (ιν) η ημερομηνία λήξης της εγγυημένης προθεσμίας του αριθμού αυτού των μονάδων" (ν) μια ένδειξη τυχόν ιδιαίτερων σημαντικών χαρακτηριστικών λόγω της διαδικασίας παραγωγής, σύμφωνα με τη στήλη "Άλλες πρόνοιες" του Παραρτήματος 15" (νι) ο αριθμός Ε.Ε" (η) στην περίπτωση οιασδήποτε συμπληρωματικής ζωοτροφής που η περιεκτικοτητά της σε οιονδήποτε προσθετικό υπερβαίνει με βάση το Παράρτημα 15 τη μέγιστη επιτρεπτή για πλήρεις ζωοτροφές, πρέπει οι οδηγίες χρήσης στη γραπτή δήλωση να είναι διατυπωμένες σύμφωνα με τον Κανονισμό 15 (5), ώστε με βάση το είδος, κατηγορία και την ηλικία των ζώων η περιεκτικότητα της πλήρους ζωοτροφής σε κάθε προσθετικό να μην υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπτή" (2) Θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση οι πιο κάτω πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε προσθετικό: (α) για ιχνοστοιχεία εκτός χαλκού, (αν η ποσότητά τους μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τις επίσημες μεθόδους ανάλυσης ή άλλες έγκυρες επιστημονlκες μεθόδους): το όνομα (χημική ένωση) του προσθετικού και το ολικό επίπεδο (ενυπάρχον και προστεθέν) κάθε ιχνοστοιχείου" (β) για βιταμίνες (εκτός των βιταμινών Α, Δ και Ε), προβιταμίνες και ουσίες αναλόγου δράσης σαφώς προσδιοριζόμενες από χημικής πλευράς, (αν η ποσότητα τους μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τις επίσημες μεθόδους ανάλυσης ή άλλες έγκυρες επιστημονικές μεθόδους): το όνομα του προσθετικού, το επίπεδο δραστικής ουσίας (ενυπάρχον και προστεθέν) και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της εγγυημένης περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας, και (γ) για οιονδήποτε άλλο προσθετικό: ο αριθμός Ε.Ε. ή το εμπορικό του όνομα

27 809 (3) Κατά παρέκκλιση των προνοιών της υποπαραγράφου (2), πρέπει επίσης στη γραπτή δήλωση να περιλαμβάνονται το όνομα και η ολική ποσότητα κάθε προσθετικού, το οποίο προνοείται στην υποπαράγραφο (2) και καθορίζεται στη στήλη 3 σε σχέση με σύνθετη ζωοτροφή στη στήλη 2 του Μέρους Γ του Παραρτήματος 3, η οποία είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο στη στήλη 3 του Μέρους Γ του Παραρτήματος 3" νοείται ότι προκειμένου για ιχνοστοιχείο πρέπει, εκτός από το στοιχείο, να δηλώνεται και η προστεθείσα χημική ένωση" (4) Οιαδήποτε ποσότητα στην παράγραφο αυτή που αναφέρεται: (α) στις υποπαραγράφους (1 )(γ), (1 )(ε), (2)(α) και (2)(β) θα εκφράζεται σε χιλιοστογραμμάρια ανά χιλιόγραμμο, όμως κατ'εξαίρεση η ποσότητα αυτή θα μπορούσε να εκφράζεται επί τοις εκατόν κατά βάρος εκτός αν αυτή είναι μικρότερη του 0,1%, οπότε θα εκφράζεται σε χιλιοστογραμμάρια ανά χιλιόγραμμο ή μικρογραμμάρια ανά χιλιόγραμμο ανάλογα με την περίπτωση" (β) στην υποπαράγραφο (1 )(β) θα εκφράζεται σε εκατομμύρια διεθνών μονάδων ανά χιλιόγραμμο, διεθνείς μονάδες ανά χιλιόγραμμο, χιλιοστογραμμάρια ανά χιλιογράμμο ή μικρογραμμάρια ανά χιλιόγραμμο, ανάλογα με την περίπτωση" (5) Οι λεπτομέρειες που με βάση την παράγραφο αυτή πρέπει ή επιτρέπεται να περιέχονται στη γραπτή δήλωση μπορούν να συνοδεύονται από τον αριθμό Ε.Ε. ή το εμπορικό όνομα του προσθετικού. 3. Στην περίπτωση οιασδήποτε πρώτης ύλης, εκτός των απλών ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, που αναφέρεται ονομαστικά στη στήλη 2 του Μέρους Α του Παραρτήματος 1 ή περιλαμβάνεται στη στήλη 1 του Μέρους Β του ιδίου Παραρτήματος (1) Πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες λεπτομέρειες στη γραπτή δήλωση: (α) οι λέξεις "πρώτη ύλη ζωοτροφών" (β) το όνομα της ζωοτροφής που δίδεται στη στήλη 2 του

28 810 Μέρους Α του Παραρτήματος 1 ή, αν η ζωοτροφή δεν κατονομάζεται στο Μέρος Α αλλά περιλαμβάνεται στη στήλη 1 του Μέρους Β του ιδίου Παραρτήματος, ένα όνομα ή μια περιγραφή ή ένα όνομα και μια περιγραφή επαρκώς εξειδικευμένα για να καταδείξουν τη φύση της ζωοτροφής (γ) η μορφή που προσφέρεται η ζωοτροφή και οιαδήποτε επεξεργασία έχει υποστεί η ζωοτροφή στη διαδικασία ετοιμασίας ή παρασκευής της εφόσον αυτή δεν εννοείται από το όνομα της ζωοτροφής (δ) παράγοντες μετουσίωσης: φύση και ποσότητα υλικών αναφερόμενων στη ρτήλη 2 του Μέρους Α του Παραρτήματος 1 που χρησιμοποιούνται για μετουσίωση πρώτων υλών (ε) παράγοντες σύνδεσης: φύση υλικών αναφερόμενων στη στήλη 2 του Μέρους Α του Παραρτήματος 1 που χρησιμοποιούνται για σύνδεση (συσσωμάτωση) πρώτων υλών ζωοτροφών, δεδομένου ότι τέτοια υλικά δεν υπερβαίνουν το 3 τοις εκατόν του βάρους των πρώτων υλώψ (στ) οι ποσότητες κάθε μιας αναλυτικής ουσίας που ανάλογα με την πρώτη ύλη αναφέρεται στη στήλη 4 του Μέρους Α του Παραρτήματος 1 ή στη στήλη 2 του Μέρους Β του ιδίου Παραρτήματος εκφραζόμενες σε σχέση με τη ζωοτροφή όπως ευρίσκεται (ζ) το ποσοστό υγρασίας αν αυτό υπερβαίνει το 14% του βάρους της πρώτης ύλης όπως ευρίσκεται (η) το ποσοστό τέφρας αδιάλυτης στο υδροχλωρικό οξύ όταν ξεπερνά το 2,2% του βάρους της ξηρής ουσίας της πρώτης ύλης, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στο Παράρτημα 1 (2) Θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία στη γραπτή δήλωση: (α) οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης του υλικού (β) ημερομηνία μέχρι την οποία, ή χρονικό όριο μέχρι το οποίο ή στη διάρκεια του οποίου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υλικό.

29 Κατά παρέκκλιση των προνοιών της παραγράφου 3 (1) Οι δηλώσεις που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (1) της παραγράφου 3 δεν απαιτούνται προκειμένου για πρώτες ύλες φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης, σε φυσική κατάσταση, νωπές ή διατηρημένες, που έχουν ή δεν έχουν υποστεί απλή φυσική επεξεργασία με προσθετικά των ζωοτροφών εκτός των συντηρητικών και οι οποίες διατίθενται από γεωργόπαραγωγό σε κτηνοτρόφοχρήστη που είναι αμφότεροι εγκατεστημένοι στην Κύπρο' (2) Οι δηλώσεις που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (1) (στ), (1 )(ζ) και (1 )(η) της παραγράφου 3 καθώς και η δήλωση του βάρους ή του όγκου δεν απαιτούνται όταν πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης παραγόμενα από αγροβιομηχανίες και με ποσοστό υγρασίας που ξεπερνά το 50% κατά βάρος. 5. Στην περίπτωση οιασδήποτε σύνθετης ζωοτροφής: (1) Πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται οι πιο κάτω λεπτομέρειες στη γραπτή δήλωση: (α) τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (β), η περιγραφή "πλήρης ζωοτροφή", "συμπληρωματική ζωοτροφή", "ανόργανη ζωοτροφή", "μελασσούχα ζωοτροφή", "πλήρες υποκατάστατο γάλακτος", "συμπληρωματικό υποκατάστατο γάλακτος", ανάλογα με την περίπτωση' (β) στην περίπτωση ζωοτροφών προοριζόμενων για (ι) ζώα συντροφιάς οι περιγραφές "πλήρης τροφή ζώων συντροφιάς" και "συμπληρωματική τροφή ζώων συντροφιάς", οι οποίες θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την περιγραφή "πλήρης ζωοτροφή" και "συμπληρωματική ζωοτροφή'', αντίστοιχα (ιι) ζώα συντροφιάς εκτός των σκύλων και γάτων, η περιγραφή "σύνθετη ζωοτροφή" θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις περιγραφές "συμπληρωματική ζωοτροφή" ή "πλήρης ζωοτροφή", οπότε στην περίπτωση αυτή η γραπτή δήλωση πρέπει να συμφωνεί με την παράγραφο 6 πιο κάτω και με τις πρόνοιες

30 812 που καθορίζονται για τις πλήρεις ζωοτροφές στο Μέρος Β του παρόντος Παραρτήματος (γ) το είδος ή η κατηγορία του ζώου για το οποίο προορίζεται η ζωοτροφή, εκτός αν η ζωοτροφή περιέχει μέχρι τρία συστατικά (πρώτες ύλες) και αν τα συστατικά αυτά εμφανίζονται σαφώς στο όνομα ή την περιγραφή της. ζωοτροφής, οπότε το είδος και η κατηγορία του ζώου μπορούν να παραλειφθούν' (δ) ο σκοπός που προορίζεται η ζωοτροφή και οι οδηγίες' της ενδεδειγμένης χρήσης της με βάση την καταλληλότητα της για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, εκτός αν η ζωοτροφή περιέχει μέχρι τρία συστατικά και αν τα συστατικά αυτά εμφανίζονται σαφώς στο όνομα ή την περιγραφή, οπότε οι οδηγίες χρήσης και ο σκοπός που προορίζεται η ζωοτροφή μπορούν να παραλειφθούν από τη γραπτή δήλωση' (ε) κατά παρέκκλιση των προνοιών των υποπαραγράφων (α) και (γ), το όνομα της σύνθετης ζωοτροφής που καθορίζεται στη στήλη 2 του Μέρους Γ του Παραρτήματος 3 στην περίπτωση που οποιαδήποτε σύνθετη ζωοτροφή ανταποκρίνεται στο προαναφερθέν όνομα (στ) η ελάχιστη διάρκεια ζωής της ζωοτροφής, δηλ. η ημερομηνία μέχρι την οποία διατηρούνται οι ιδιότητες της με κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, Η ημερομηνία αυτή πρέπει να δίδεται ως εξής: (ι) "να χρησιμοποιηθεί πριν από "," ακολουθούμενο από την ημερομηνία (ημέρα, μήνα και χρόνο) για ζωοτροφές με ψηλό μικροβιακό κίνδυνο αλλοίωσής τους ή (ι ι) "καλύτερα να χρησιμοποιηθεί πριν από "," ακολουθούμενο από την ημερομηνία (μήνα και χρόνο) για τις λοιπές ζωοτροφές αλλά, όπου απαιτείται δήλωση της ημερομηνίας λήξης με βάση την παράγραφο 2(1 )(β) ή 2(2)(β) πιο πριν, πρέπει να δηλώνεται μόνο η εγγύτερη ημερομηνία (ζ) ο αριθμός της παρτίδας' (η) τα συστατικά, με βάση τον Κανονισμό 7, όλων των ζωοτροφών εκτός των προοριζόμενων για ζώα συντροφιάς

31 813 εξαιρούμενων των ζωοτροφών για σκύλους και γάτους (θ) η ποσότητα υγρασίας όταν αυτή υπερβαίνει το επίπεδο που καθορίζεται ανάλογα με το είδος της ζωοτροφής στον (Κανονισμό 13(1). (ι) η ποσότητα τέφρας αδιάλυτης στο υδροχλωρικό οξύ σαν ποσοστό του βάρους της ζωοτροφής όπως είναι όταν αυτή υπερβαίνει το 2,2% της ξηρής ουσίας των ζωοτροφών στον Κανονισμό 13(3)(β). (κ) η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, η καθαρή ποσότητα, ο αριθμός της παρτίδας καθώς και ο αριθμός ή καταχώρισης μπορούν να αναγράφονται εκτός του χώρου που προορίζεται για τις άλλες ενδείξεις επισήμανσης (λ) στην περίπτωση των σύνθετων ζωοτροφών πλην εκείνων που προορίζονται για ζώα συντροφιάς, η ένδειξη "τα ακριβή ποσοστά κατά βάρος των πρώτων υλών ζωοτροφών που περιέχονται στη ζωοτροφή αυτή μπορούν να λαμβάνονται από:... " (αναγραφή του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας της εταιρείας, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπευθύνου για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο). Τα στοιχεία αυτά παρέχονται κατόπιν αιτήσεως του πελάτη»' (2) Θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πρόσθετα στοιχεία στη γραπτή δήλωση: (α) οι οδηγίες χρήσης και αποθήκευσης όταν δεν χρειάζεται να δίδονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1 (δ) ανωτέρω' (β) τα συστατικά όταν δεν απαιτείται να δηλώνονται δυνάμει της υποπαραγράφου (1 )(η) της παραγράφου 5. (γ) η ημερομηνία παρασκευής, που πρέπει να δηλώνεται ως εξής "Παρασκευάστηκε... (αριθμός ημερών, μηνών ή ετών) πριν από την ημερομηνία λήξης της ελάχιστης διάρκειας ζωής της ζωοτροφής'" (δ) το όνομα ή εμπορική ονομασία και η διεύθυνση ή διεύθυνση Ίου εγγεγραμμένου γραφείου του παρασκευαστή αν ο παρασκευαστής δεν είναι ο

32 814 υπεύθυνος για τις λεπτομέρειες στη γραπτή δήλωση" (ε) μια ένδειξη της φυσικής κατάστασης της ζωοτροφής ή της ειδικής επεξεργασίας την οποία έχει αυτή υποστεί" (στ) η ποσότητα υγρασίας για τις ζωοτροφές και επίπεδα που καθορίζονται στον Κανονισμό 13(2)" (ζ) η ποσότητα τέφρας αδιάλυτης στο υδροχρωρικό οξύ μίγματος ολόκληρων σπόρων" (η) το όνομα της ζωοτροφής που καθορίζεται στη στήλη 2 του Μέρους Γ του Παραρτήματος 3 ακολουθούμενο από τη φράση "σύμφωνα με το πρότυπο" εφόσον οι περιεκτικότητες σε χημικά συστατικά, προσθετικά και ενεργειακή αξία συμφωνούν με τις αντίστοιχες καθοριζόμενες στη στήλη 3 και οι οδηγίες χρήσης είναι οι ίδιες με τις αντίστοιχες καθοριζόμενες στη στήλη 4 του Μέρους Γ του Παραρτήματος 3" νοείται ότι οι καθοριζόμενες περιεκτικότητες στη στήλη 3 αναφέρονται για ζωοτροφή με 12% υγρασία (θ) στην ετικέτα των σύνθετων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς μπορεί επίσης να αναγράφεταιι, με ειδική δήλωση, η παρουσία ή η χαμηλή περιεκτικότητα μίας ή περισσότερων πρώτων υλών ζωοτροφών που έχουν ουσιαστική σημασία για το χαρακτηρισμό μιας ζωοτροφής. Στην περίπτωση αυτή, η ελάχιστη ή η μέγιστη περιεκτικότητα, εκφρασμένη σε ποσοστά βάρους της ή των ενσωματωμένων πρώτων υλών αναγράφεται σαφώς, είτε δίπλα στη δήλωση, επισημαίνοντας την Γι τις πρώτες ύλες, είτε στον κατάλογο των πρώτων υλών, αναφέροντας την ή τις πρώτες ύλες και τα σχετικά ποσοστά βάρους δίπλα στην αντίστοιχη κατηγορία πρώτων υλών 6. Για σύνθετες ζωοτροφές εκτός μίγματος ολόκληρων σπόρων, η γραπτή δήλωση: (1) Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την ποσότητα κάθε αναλυτικής ουσίας που καθορίζεται στη στήλη 2 σε σχέση με τη ζωοτροφή στη στήλη 1 και το είδος ή κατηγορία ζώου στη στήλη 3 του Μέρους Β του Παραρτήματος 3" και (2) Θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει την ποσότητα κάθε αναλυτικής ουσίας που καθορίζεται στη στήλη 2 σε σχέση με τη ζωοτροφή στη στήλη 1 και το είδος ή κατηγορία ζώου στη στήλη 4 του Μέρους Β του Παραρτήματος 3"

33 8]5 (3) Κατά παρέκκλιση των προνοιών της υποπαραγράφου (2) πιο πάνω, πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το όνομα και την ποσότητα της κάθε αναλυτικής ουσίας που προνοείται δήλωσής της με βάση την υποπαράγραφο (2) και που καθορίζεται στη στήλη 3 σε σχέση με ζωοτροφή στη στήλη 2, η οποία ζωοτροφή είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο στη στήλη 3 του Μέρους Γ του Παραρτήματος Για μίγματα ολόκληρων σπόρων, η γραπτή δήλωση θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει την ποσότητα κάθε αναλυτικής ουσίας που καθορίζεται στη στήλη 2 σε σχέση με τη ζωοτροφή στη στήλη 1 και το είδος ή κατηγορία ζώου στη στήλη 3 του Μέρους Β του Παραρτήματος Αναφορικά με τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει: (α) εκτός αν σε συγκεκριμένη παράγραφο η μέθοδος έκφρασης είναι διαφορετική, οι ποσότητες των καθοριζόμενων αναλυτικών ουσιών να εκφράζονται σε κάθε περίπτωση σαν ορισμένο εκατοστιαίο ποσοστό κατά βάρος και όχι σαν εύρος εκατοστιαίων ποσοστών' νοείται ότι η ενεργειακή αξία εκφράζεται ως ορ.ίζεται στο Παράρτημα Τ (β) σε σχέση με τη ζωοτροφή να αναφέρονται στη ζωοτροφή όπως ευρίσκεται' και (γ) ο φώσφορος να εκφράζεται σαν "φώσφορος Ρ".. 9.(1) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (2) πιο κάτω, στην περίπτωση οιασδήποτε σύνθετης ζωοτροφής για ζώα συντροφιάς ή για ιδιαίτερο διατροφικό σκοπό για ζώα εκτός των ζώων συντροφιάς, είναι δυνατό να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη γραπτή δήλωση για την παρουσία ή χαμηλή περιεκτικότητα ενός ή περισσότερων συστατικών (πρώτων υλών) που εί.ναl απαραίτητα για τα χαρακτηριστικά της ζωοτροφής (2) Όταν δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για την παρουσία ή χαμηλή περιεκτικότητα οποιουδήποτε συστατικού που επιτρέπεται με βάση την υποπαράγραφο (1), η ελάχιστη ή μέγιστη περιεκτικότητα του αντίστοιχα, εκφραζόμενη επί τοις εκατόν κατά βάρος της ζωοτροφής, πρέπει να δηλώνεται καθαρά :

34 816 (α) απένταντι από τη δήλωση που επισύρει ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία ή χαμηλή περιεκτικότητα, ή (β) στον κατάλογο των συστατικών ή (γ) αναφέροντας την παρουσία ή χαμηλή περιεκτικότητα και το ποσοστό (κατά βά ρος) απέναντι από την αντίστοιχη κατηγορία των συστατικών. 10(1) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (2) πιο κάτω, στην περίπτωση οιασδήποτε ζωοτροφής προοριζόμενης για ιδιαίτερο διατροφικό σκοπό πρέπει να περιέχονται στη γραπτή δήλωση οι πιο κάτω πρόσθετες λεπτομέρειες και πληροφορίες: (α) ο όρος "διαιτητική'" (β) η περιγραφή της ζωοτροφής ως καθορίζεται στην παράγραφο 5(1) (α) ή (β)' (γ) ο ιδιαίτερος διατροφικός σκοπός της ζωοτροφής, όπως καθορίζεται στη στήλη 1 του Μέρους Α του Παραρτήματος 8' (δ) τα ουσιώδη διατροφικά χαρακτηριστικά της ζωοτροφής, όπως καθορίζονται στη στήλη 2 του προαναφερθέντος Μέρους (ε) οι δηλώσεις που καθορίζονται στη στήλη 4 του προαναφερθέντος Μέρους (στ) οι δηλώσεις, αν υπάρχουν, που καθορίζονται στη στήλη 6 του προαναφερθέντος Μέρους (ζ) όπου οι δηλώσεις οι καθοριζόμενες στη στήλη 6 δεν περιλαμβάνουν μια δήλωση ότι συστήνεται η γνωμάτευση κτηνιάτρου πριν τη χρήση, οι λέξεις "Συστήνεται η γνωμάτευση ειδικού στη διατροφή των ζώων πριν τη χρήση'" και (η) η συνιστώμενη διάρκεια χρήσης της ζωοτροφής (2) Οι λεπτομέρειες και πληροφορίες που απαιτούνται με βάση την υποπαράγραφο (1) να περιέχονται στη γραπτή δήλωση πρέπει να δηλώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραγράφων 3,4,5,6,7 και 9 του Μέρους Β του Παραρτήματος 8.

35 817 11(1) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (2) πιο κάτω, στην περίπτωση οποιασδήποτε ζωοτροφής προοριζόμενης για ιδιαίτερο διατροφικό σκοπό, μπορεί να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη γραπτή δήλωση, ή κάπου στη συσκευασία ή στο δοχείο, για την παρουσία ενός ή περισσότερων αναλυτικών ουσιών οι οποίες είναι απαραίτητες για τα χαρακτηριστικά της ζωοτροφής (2) Όταν δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία ή χαμηλή περιεκτικότητα οποιασδήποτε αναλυτικής ουσίας που επιτρέπεται με βάση την παράγραφο (1) πιο πάνω, η μέγιστη ή ελάχιστη περιεκτικότητα της ουσίας εκφραζόμενη επί τοις εκατόν κατά βάρος της ζωοτροφής, πρέπει να δηλώνεται καθαρά στον κατάλογο των αναλυτικών ουσιών. 12(1) Στην περίπτωση προϊόντος που αναφέρεται ονομαστικά σαν επιτρεπόμενο στη στήλη 2 του Παραρτήματος 2, η γραπτή δήλωση πρέπει να περιέχει, εκτός των λεπτομερειών των προνοούμενων για τις ζωοτροφές με βάση τους Κανονισμούς αυτούς, το όνομα του προϊόντος αυτού όπως ορίζεται στη στήλη 7 του Παραρτήματος αυτού, μαζί με τέτοιες επιπρόσθετες λεπτομέρειες που ήθελαν οριστεί στην ίδια στήλη για το προϊόν. (2) Για σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν για χρήση σαν πρωτεϊνική πηγή ένα προϊόν που αναφέρεται ονομαστικά σαν επιτρεπόμενο στη στήλη 2 του Παραρτήματος 2, η γραπτή δήλωση πρέπει να περιέχει, εκτός των λεπτομερειών των προνοούμενων με βάση τους Κανονισμούς αυτούς, το όνομα του προϊόντος αυτού όπως ορίζεται στη στήλη 7 του Παραρτήματος αυτού μαζί με τέτοιες επιπρόσθετες λεπτομέρειες που ήθελαν οριστεί σι αυτή τη στήλη σε σχέση με τις σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν το προϊόν. 13(1) Τηρουμένων των διατάξεων της υποπαραγράφου (1) πιο κάτω, στην περίπτωση οποιασδήποτε ζωοτροφής που περιέχει πρωτεϊνικά προϊόντα τα οποία προέρχονται από ιστούς θηλαστικών πρέπει επίσης στη γραπτή δήλωση να αναφέρεται: (α) προκειμένου για οποιαδήποτε πρώτη ύλη ζωοτροφών, η ένδειξη: «η παρούσα πρώτη ύλη ζωοτροφών περιέχει πρωτεϊνικά προϊόντα τα οποία προέρχονται από ιστούς μηρυκαστικών των οποίων η χρησιμοποίηση στην διατροφή των μηρυκαστικών απαγορεύεται» ή

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5//00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 98 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 4 Προς: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Απογαλακτισμού χοιριδίων

Απογαλακτισμού χοιριδίων X ΙΝ OIΡ Α ΙΣ ΟΠ ΟΡΡ ΙΣΤΕ Σ 2910 Απογαλακτισμού χοιριδίων ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Αμινοξέα, Ανθρακικό ασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Πρόμιγμα Βιταμινών Ιχνοστοιχείων, Φωσφ. μονασβέστιο, Οξυνιστές, Προβιοτικό, Χλ. xολίνη,

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Protecure Endosan Protecure και Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Τα νέα ϖροβιοτικά, Protecure και Endosan, ϖεριέχουν καλλιέργειες µικροοργανισµών γαλακτικού οξέος, είναι φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα της Ε.Ε. για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά L355,

Εφημερίδα της Ε.Ε. για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/29/ΕΚ περί μέτρων κατά L355, Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3015 Κ.Δ.Π. 335/2005 Αρ. 4015, 22.7.2005 Αριθμός 335 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγ1]ς και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προ'ίόντα (Επιβολ11 Φυτουγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003

Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 Επεξηγηµατικές σηµειώσεις (Καθεστώς : ηµοσιεύθηκε το Νοέµβριο του 2006.) [Αναθ. 6 ] ιεύθυνση D Υγεία και ευζωία

Διαβάστε περισσότερα

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς Ε.Ε. Παρ. ΗΙ(Ι) Αρ. 3988, 6.5.2005 1888 Κ.Δ.Π. 226/2005 226 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD Οι τιμές του σογιαλεύρου και των κρυσταλλικών αμινοξέων παραμένουν ασταθείς. Κατά καιρούς, υπάρχει ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Γεώργιος I. Αρσένος Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιατί είναι σημαντική η Διατροφή... Καθορίζει την παραγωγικότητα 50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές

ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους & Εισαγωγείς Τροφίμων ημόσια ιαβούλευση για νομοσχέδιο που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές Κύριε, Συνημμένα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32

Περιεχόμενα. 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32 Πρόλογος...7 Αρκτικόλεξα και σύμβολα...21 1 Συστατικά του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα για βρέφη και β βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 82 23.03.2007, σ. 27. (α) «Οδηγία 2007/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ)

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ 09 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Φ19 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ - ECO Πλούσιο σε πολυακόρεστα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου για τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Συνολική ιάρκεια: 48 ώρες

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου για τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Συνολική ιάρκεια: 48 ώρες Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Σεμιναρίου για τον Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Συνολική ιάρκεια: 48 ώρες Κωδικός (ΑΑ) Ώρες ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 6 1. Ξενάγηση στο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι θέμα παράδοσης...

Γιατί είναι θέμα παράδοσης... Γιατί είναι θέμα παράδοσης... ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα 73200, τηλ: 800-11-44555, 28210 81380, fax: 28210 89898, http://www.mills.gr e-mail: info@mills.gr Αιγο-Προβατοτροφές

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Πολυχρονιάδου Οµότιµη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Άννα Πολυχρονιάδου Οµότιµη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άννα Πολυχρονιάδου Οµότιµη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος, 2011 2 Το γιαούρτι είναι προϊόν που προκύπτει απότηζύµωσητηςλακτόζηςτουγάλακτοςπροςγαλακτικόοξύ, το οποίο προκαλεί πήξη των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19)

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19) 2001L0015 EL 11.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΊΑ 2001/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

με τις διοξίνες PCB». Τα υπόλοιπα PCB δεν εμφανίζουν

με τις διοξίνες PCB». Τα υπόλοιπα PCB δεν εμφανίζουν L 32/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.2.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2006 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟ 179(I)/2011

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟ 179(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΝΟΜΟ 179(I)/2011 Για σκοπούς διασφάλισης πλήρους συμβατότητας με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.09.2005,

Διαβάστε περισσότερα

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να 25.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία οικολογική Συσκευασία. «Αναγραφή Πληροφοριών για το προϊόν επί της Συσκευασίας» Μαντζιούρα Βασιλική ΣΕΑ 10109. Εισαγωγή

Συσκευασία οικολογική Συσκευασία. «Αναγραφή Πληροφοριών για το προϊόν επί της Συσκευασίας» Μαντζιούρα Βασιλική ΣΕΑ 10109. Εισαγωγή Συσκευασία οικολογική Συσκευασία «Αναγραφή Πληροφοριών για το προϊόν επί της Συσκευασίας» Στυλ κύριου υπότιτλου Μωραΐτη Στέλλα ΣΕΑ 10001 Μαντζιούρα Βασιλική ΣΕΑ 10109 Εισαγωγή Η αναγραφή διατροφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 ΚΑ: 02.70.02.6699.001

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 ΚΑ: 02.70.02.6699.001 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 ΚΑ: 02.70.02.6699.001 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :10.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια και μεταφορά ζωοτροφών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 6, 7 και 8 και τα Παραρτήματα Ι και V της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/ Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1 Άρθρo 137 Παγωτά 1. α) «Παγωτά», νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ανάμιξη είτε γάλακτος από τα είδη και κατηγορίες που αναφέρονται στα άρθρα 79 και 80 του Κώδικα Τροφίμων και σε συνδυασμό μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas

Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas Σ.Β.Θ.Κ.Ε./Enterprise Europe Network - Hellas ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Ο Σ.Β.Θ.Κ.Ε μέλος του Enterprise-Europe-Network-Hellas σας ενημερώνει για την νομοθεσία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

premium dog Food Nutrican ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ

premium dog Food Nutrican ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ premium dog Food Nutrican ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΕΞΙΑ. ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΞΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου

κοινή οργάνωση της αμπελοοινικης αγοράς, ιδίως του τίτλου Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1858 Κ.Δ.Π. 214/2005 Αρ. 3986, 26.4.2005 Αριθμός 214 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει. του άρθρου 26(2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004,

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3197 Κ.Δ.Π. 353/2005 Αρ. 4019,29.7.2005 Αριθμός 353 Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους μια σπουδαία ευκαιρία για την ελληνική κτηνοτροφία Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Η επισήμανση είναι ένας ιδιαίτερος τομέας στο χώρο της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αριθ.Μελέτης 14 /14 ΕΡΓΟ:Προμήθεια ζωοτροφών ΑΠ20685 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 286/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2012 για τροποποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών Ενζύμων που βρίσκονται κατά μήκος του πεπτικού τους σωλήνα. Τα ένζυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc.

Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Χρήστος Ζαφείρης M.Sc. Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι Τηλ: 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών. Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών. Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Σημασία Μέσο συντήρησης, αύξησης, κυοφορίας, γαλακτοπαραγωγής Άμυνα οργανισμού Το σημαντικότερο στοιχείο της εκτροφής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα 73200, τηλ. 2821081380, fax 2821089898, http://www.mills.gr e-mail: info@mills.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΗ ΒΙΟΠΡΟΒ 14 ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002.

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002. Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1687 Κ.Δ.Π. 192/2005 Αρ. 3980, 15.4.2005 Αριθμός 192 Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3845/20-07-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3845/20-07-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 3845/20-07-2015 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ I. Γενικότητες Αναλόγως των τροφικών τους απαιτήσεων τα µικρόβια διαιρούνται σε κατηγορίες: - αυτότροφα που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 21 /02 /2014 Διακ υπ. αριθ. 07/14

Θεσσαλονίκη 21 /02 /2014 Διακ υπ. αριθ. 07/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων στις Συσκευασίες των Τροφίμων ΑΘΗΝΑ 2009 C h o k o fan Κέικ σοκολάτας Eμπορική ονομασία (σελ. 4) Ονομασία πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 14: Εμπόδια Μικροβιακής Προέλευσης - Βακτηριοσίνες, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.5.2008 COM(2008)233 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙ ΙΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΜΟΝΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα