ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 Άρθρο ρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 1. ιατίθεται οσό τετρακοσίων ενήντα εκατοµµυρίων ( ) ευρώ α ό το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή κοινωνικού µερίσµατος ρος στήριξη των ολιτών και οικογενειών µε χαµηλό συνολικό ετήσιο εισόδηµα και ακίνητη εριουσία µικρής αξίας, µε βάση ειδικά εισοδηµατικά και εριουσιακά κριτήρια, τα ο οία καθορίζονται µε την Κοινή Υ ουργική Α όφαση της ερί τωσης 3 της αρούσας. 2. Το κοινωνικό µέρισµα καταβάλλεται εφά αξ, είναι αφορολόγητο, δεν υ όκειται σε ο οιαδή οτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη ρος το ηµόσιο ή ιστωτικά ιδρύµατα και δεν υ ολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. ή ο οιασδή οτε άλλης αροχής κοινωνικού ή ρονοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαµβάνει το κοινωνικό µέρισµα α ό µία και µόνο ηγή. 3. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται τα εισοδηµατικά και εριουσιακά κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού µερίσµατος, το ακριβές οσό του διανεµόµενου κοινωνικού µερίσµατος ανά δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι ροϋ οθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρό ος καταβολής, ο χρόνος και τρό ος ελέγχου των εισοδηµατικών και εριουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή της αρούσας υ ο αραγράφου. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.: ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 1

2 1. Η αράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α 41) αντικαθίσταται α ό τότε ου ίσχυσε ως εξής: «3. Με α οφάσεις του Υ ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρµόδιου Υ ουργού, ου δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι ροϋ οθέσεις υλο οίησης ρογραµµάτων για άστεγους, η έκταση και ο χρόνος αροχής κοινωνικής ροστασίας. Με όµοιες α οφάσεις καθορίζεται το λαίσιο ροδιαγραφών λειτουργίας Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, Κοινωνικών Ξενώνων ή άλλων δοµών και ειδικότερα οι φορείς υλο οίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές ροδιαγραφές, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς καταγραφής αστέγων και λοι ά θέµατα εφαρµογής της αρούσας.» 2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α 41) ροστίθενται οι ακόλουθες αράγραφοι: «4. ιατίθεται οσό είκοσι εκατοµµυρίων ( ) ευρώ α ό το Πρωτογενές Πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω ρογραµµάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω όροι µεταβιβάζονται α ό το Υ ουργείο Οικονοµικών και εγγράφονται στον ροϋ ολογισµό τρέχοντος έτους του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ε.Φ ). 5. Προγράµµατα ή δράσεις, ου χρηµατοδοτούνται α ό τους ως άνω όρους, ροκηρύσσονται µε α όφαση του Υ ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε δυνητικούς δικαιούχους τους ιστο οιηµένους φορείς αροχής υ ηρεσιών στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο των αστέγων. 6. Ως ε ιλέξιµα για χρηµατοδότηση ρογράµµατα ή δράσεις, κατά την ρώτη εφαρµογή του αρόντος, ορίζονται τα ρογράµµατα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και αροχής υ ηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην οµάδα στόχο των αστέγων. 7. Οι ροτάσεις ου κατατίθενται στο λαίσιο ρογραµµάτων ή δράσεων της ως άνω αραγράφου αξιολογούνται α ό τριµελή Ε ιτρο ή ου α οτελείται α ό εκ ροσώ ους του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και κάθε αναγκαία διαδικασία και λε τοµέρεια εφαρµογής ορίζονται στη σχετική ροκήρυξη. 8. Η υλο οίηση των ρογραµµάτων ή δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει αροχής υ ηρεσιών κοινωνικής φροντίδας δύναται να ραγµατο οιείται µε ρογραµµατικές συµβάσεις µεταξύ του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των φορέων υλο οίησης. 9. Στους φορείς υλο οίησης των αρα άνω ρογραµµάτων υ άγονται τα Νοµικά Πρόσω α ηµοσίου ικαίου, τα εκκλησιαστικά φιλανθρω ικά ιδρύµατα, οι φορείς της Εκκλησίας και τα ιστο οιηµένα α ό το Υ ουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε το Ν.2646/1998 Νοµικά Πρόσω α Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκο ικού χαρακτήρα, ου α οδεδειγµένα δραστηριο οιούνται στην αροχή υ ηρεσιών στην οµάδα στόχου των αστέγων. 2

3 10. Η αρακολούθηση της υλο οίησης των ρογραµµάτων ή δράσεων στο λαίσιο της ανωτέρω χρηµατοδότησης ανατίθεται σε Ε ιτρο ή, η ο οία συστήνεται µε κοινή α όφαση των Υ ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υγείας και στην ο οία συµµετέχουν τρεις (3) εκ ρόσω οι του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύο (2) εκ ρόσω οι του Υ ουργείου Οικονοµικών, ένας (1) εκ ρόσω ος του Υ ουργείου Εσωτερικών και ένας (1) εκ ρόσω ος του Υ ουργείου Υγείας. 11. Ως δυνητικό µέσο αροχής υ ηρεσιών ή αγαθών στο λαίσιο των ανωτέρω ρογραµµάτων ή δράσεων καθιερώνεται η Κοινωνική Ε ιταγή. Η Κοινωνική Ε ιταγή ενσωµατώνει την αξία συγκεκριµένης κοινωνικής αροχής, η ο οία είναι ατοµική και αρέχεται στο δικαιούχο του ρογράµµατος ου την ενεργο οιεί α οκλειστικά για την α ολαβή των συγκεκριµένων αγαθών ή/και υ ηρεσιών. Οι ροδιαγραφές, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των δυνητικών αρόχων, η διαδικασία και τα κριτήρια ε ιλογής των δικαιούχων, οι φορείς υλο οίησης καθώς και κάθε άλλο θέµα ου αφορά στην εφαρµογή του αρόντος καθορίζονται µε κοινή α όφαση των συναρµόδιων Υ ουργών. 12. Κατά την ρώτη εφαρµογή, η ανάθεση των ρογραµµάτων ή δράσεων είτε µέσω ροκηρύξεων είτε µέσω ρογραµµατικών συµβάσεων ρέ ει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) µηνών α ό τη δηµοσίευση του αρόντος. Η ροθεσµία της αρούσας αραγράφου δύναται να αρατείνεται µε α όφαση του Υ ουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.: ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ Α. Ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι ο οίοι διέκοψαν την ε αγγελµατική τους δραστηριότητα ή ροέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη.ο.υ. σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1102/ και δεν εµ ί τουν στις διατάξεις της αραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 ή συνεχίζουν την ε αγγελµατική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα ροστατευόµενα µέλη αυτών, αροχή ασθένειας σε είδος, µέχρι , εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη δεν υ ερβαίνει τα ευρώ. Β. Ασφαλισµένοι του Τοµέα Μηχανικών και Εργολη τών ηµοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι ο οίοι έχουν α ολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα ροστατευόµενα µέλη αυτών αροχές ασθένειας σε είδος, µέχρι , εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο µέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήµατος κατά τα ως άνω έτη δεν υ ερβαίνει τα ευρώ. 3

4 Γ. Οι υ ερήλικες ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, των ο οίων το ασφαλιστικό δικαίωµα ε ανεξετάζεται βάσει της ερί τωσης 5 της υ ο αραγράφου ΙΑ6 του άρθρου ρώτου του νόµου 4093/2012 (Α 222) και δεν ληρούν τις ροϋ οθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται οι ίδιοι και τα ροστατευόµενα µέλη αυτών αροχές ασθένειας σε είδος µέχρι Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια εφαρµογής της αρούσας αραγράφου. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ 1. Στα στελέχη των Ενό λων υνάµεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα ο οία αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν.3205/2003 (Α 297), ό ως ισχύουν, και ευρίσκονταν σε ενέργεια κατά την , καταβάλλεται εφά αξ χρηµατική ενίσχυση, ύψους εντακοσίων (500) ευρώ. Η καταβολή της ενίσχυσης ραγµατο οιείται µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (Ε.Α.Π.) µε καταστάσεις ου συντάσσουν οι εκκαθαριστές α οδοχών των οικείων Υ ηρεσιών. 2. Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη, εφόσον οι συνολικές µεικτές τακτικές α οδοχές µηνός Ιανουαρίου 2014 των ανωτέρω στελεχών, δεν υ ερέβαιναν τα χίλια εντακόσια (1.500) ευρώ. Για α οδοχές άνω α ό χίλια εντακόσια (1.500) ευρώ και µέχρι χίλια εντακόσια σαράντα δύο (1.542) ευρώ, η εφά αξ χρηµατική ενίσχυση µειώνεται κατά δώδεκα (12) ευρώ για κάθε ένα (1) ε ι λέον ευρώ α οδοχών. 3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του αρόντος άρθρου, στις µηνιαίες τακτικές α οδοχές δεν συνυ ολογίζονται οι κάτωθι αροχές: α) Η οικογενειακή αροχή (άρθρο 17 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α )). β) Η ειδική α οζηµίωση της αριθµ /1423/0022/ κ.υ.α. (ΦΕΚ 199 Β ), ου κυρώθηκε µε το άρθρο 7 αρ.1 του ν.1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α ) και της αριθµ /4033/ κ.υ.α. (ΦΕΚ 58 Β ), ου κυρώθηκε µε το άρθρο 55 αρ.θ του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α ). γ) Το ε ίδοµα αυξηµένης ε ιχειρησιακής ετοιµότητας µονάδων (άρθρο 51 αρ.α8 του ν.3205/2003). 4. Η ανωτέρω χρηµατική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υ όκειται σε ο οιαδή οτε κράτηση δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένα χρέη ρος το ηµόσιο ή ιστωτικά ιδρύµατα και δεν υ ολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή ο οιασδή οτε άλλης αροχής κοινωνικού ή ρονοιακού χαρακτήρα. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗ 4

5 1. Το άρθρο 1 του.δ. 53/2013 (Α 96) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 1. Το ε άγγελµα του αναλογιστή, του ο οίου, αντικείµενο α οτελεί, το σύνολο των αρµοδιοτήτων ου ρητά αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 55 του ν.δ 400/1970 (Α 10), ασκείται ελεύθερα µετά άροδο τριµήνου α ό την αναγγελία έναρξής του στη ιεύθυνση Πιστωτικών και ηµοσιονοµικών Υ οθέσεων, της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής, του Υ ουργείου Οικονοµικών, εφεξής «Αρµόδια ιοικητική Αρχή». Η αναγγελία του ροηγούµενου εδαφίου συνοδεύεται α ό τα α αραίτητα δικαιολογητικά για την ιστο οίηση της συνδροµής των νοµίµων ροϋ οθέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρόντος. Η Αρµόδια ιοικητική Αρχή µ ορεί εντός τριών (3) µηνών α ό την αναγγελία έναρξης του ε αγγέλµατος α ό τον ενδιαφερόµενο, να α αγορεύσει την έναρξη του ε αγγέλµατος του αιτούντος, στην ερί τωση ου δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες ροϋ οθέσεις ή δεν ροκύ τει η συνδροµή τους α ό τα υ οβληθέντα στοιχεία. Εφόσον ληρούνται όλες οι νόµιµες ροϋ οθέσεις, η Αρµόδια ιοικητική Αρχή εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Αναλογιστών του άρθρου 6 του αρόντος. 2. Στην ερί τωση ου δεν ληρούνται οι νόµιµες ροϋ οθέσεις ή δεν ροκύ τει η συνδροµή τους α ό τα υ οβληθέντα στοιχεία, η Αρµόδια ιοικητική Αρχή, ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο µητρώο, γνωστο οιώντας και τους σχετικούς λόγους.». 2. Το άρθρο 2 του Π 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 ικαίωµα εγγραφής στο µητρώο του άρθρου 1 έχει κάθε ενδιαφερόµενος ου ληροί σωρευτικά τις αρακάτω ροϋ οθέσεις: α) Έχει ροσκοµίσει ιστο οιητικό οινικού µητρώου γενικής χρήσης, το ο οίο ανανεώνεται κάθε δύο έτη µε ε ιµέλεια της Αρµόδιας ιοικητικής Αρχής. Ο αιτών ρέ ει να µην έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για ο οιοδή οτε κακούργηµα ή για ληµµέληµα για τα αδικήµατα της κλο ής, υ εξαίρεσης, α άτης, υ εξαίρεσης στην υ ηρεσία, λαστογραφίας, α ιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκο ίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για κά οιο άλλο οικονοµικής φύσεως έγκληµα. β) ιαθέτει τυχίο θετικών ή οικονοµικών ε ιστηµών ανώτατης σχολής της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής, της ο οίας η ισοτιµία έχει αναγνωρισθεί α ό τις αρµόδιες ελληνικές αρχές. γ) Έχει ροσκοµίσει ιστο οιητικό, α ό το ο οίο α οδεικνύεται ότι ο αιτών εκ ληρώνει τουλάχιστον µία α ό τις κάτωθι ροϋ οθέσεις : αα) έχει ιστο οιηθεί ως αναλογιστής α ό αρµόδιο φορέα δια ιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του αναλογιστή, α ό το Εθνικό σύστηµα ια ίστευσης (ΕΣΥ ) ββ) έχει ιστο οιηθεί ως αναλογιστής α ό αρµόδιο φορέα δια ιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του αναλογιστή, α ό Φορέα ια ίστευσης 5

6 µέλος της Ευρω αϊκής Συµφωνίας Αµοιβαίας Ισότιµης Αναγνώρισης (ΕΑ- MLA) γγ) έχει ιστο οιηθεί α ό ε αγγελµατική ένωση ή οργανισµό ου ληροί τις ροϋ οθέσεις της αραγράφου 2 του άρθρου 3 του.δ 38/2010 (Α 78) δδ) ασκεί νόµιµα το ε άγγελµα του αναλογιστή σε ο οιοδή οτε κράτος-µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύµφωνα µε την αρχή της αµοιβαιότητας. Στην ερί τωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος υ οχρεούται να ροσκοµίσει σχετικό ιστο οιητικό α ό τον αρµόδιο φορέα του κράτους- µέλους ή του τρίτου κράτους». 3. Το άρθρο 3 του Π 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 1. Για την α όκτηση του ιστο οιητικού του στοιχείου αα) της ροϋ όθεσης γ) του άρθρου 2 του αρόντος ο υ οψήφιος υ όκειται σε γρα τές εξετάσεις ου διενεργούνται δύo (2) φορές το χρόνο, α ό τους δια ιστευµένους φορείς. Η κλίµακα βαθµολογίας είναι ακέραιες µονάδες α ό το µηδέν (0) έως το εκατό (100). Ε ιτυχών θεωρείται ο υ οψήφιος, ο ο οίος συγκέντρωσε στο εξεταζόµενο γνωστικό αντικείµενο τουλάχιστον τον βαθµό ενήντα (50). Οι ενδιαφερόµενοι υ οχρεούνται στην ε ιτυχή εξέταση των ακολούθων οκτώ (8) γνωστικών αντικειµένων». 2. Οι ενδιαφερόµενοι υ οχρεούνται να ληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες ροϋ οθέσεις: α) ε ιτυχή εξέταση στα ακόλουθα έξι (6) γνωστικά αντικείµενα: αα) Αρχές Οικονοµίας και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυ ο οίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύ ων γγ) Αναλογιστικά Πρότυ α Συµβάντων Ζωής και Θανάτου δδ) Αναλογιστικά Πρότυ α Ε ιβίωσης εε) Χρηµατοοικονοµικά Πρότυ α στ) Ποσοτικο οίηση και Αναλογιστική ιαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα β) ε ιτυχή εξέταση σε δύο (2) εκ των ακολούθων τεσσάρων (4) µαθηµάτων: αα) Συνταξιοδοτικά σχήµατα και Κοινωνική ασφάλιση ββ) Ασφαλίσεις Ζωής γγ) Ασφαλίσεις κατά ζηµιών δδ) Ασφαλίσεις Υγείας 3. Η εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείµενα της αραγράφου 2 του άρθρου 4 του αρόντος είναι η ακόλουθη: α) αα) Αρχές Οικονοµίας και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά Θεωρία Τόκου Ε ιτόκιο και συναρτήσεις ε ιτοκίου, αρούσα και συσσωρευµένη αξία, είδη ραντών, µεταβλητές ράντες, χρηµατορροές γενικά, εξισώσεις αξίας, α όδοση ενός κεφαλαίου, µέτρα α όδοσης (εσωτερική α όδοση, χρονοσταθµισµένη 6

7 α όδοση, µέτρα αξιολόγησης των ε ενδυτικών ε ιλογών), χρεολυτικά σχήµατα (γενικό ρότυ ο, κλασσική µέθοδος, καταναλωτικά σχήµατα), οµόλογα, αραδοσιακή τιµολόγηση, οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια, διαχρονική διάρθρωση των ε ιτοκίων (spot rates, forward rates, par yields) και καµ ύλες α οδόσεων. Ανοσο οίηση ιάρκεια και κυρτότητα των το οθετήσεων, δείκτες µέσης διάρκειας και δείκτες διασ οράς (volatility), µέθοδοι ανοσο οίησης, ε ιδίωξη του οµολήκτου στοιχείων του ενεργητικού και υ οχρεώσεων (asset/liability matching), το ρόβληµα της ε ανε ένδυσης. Αγορές χρήµατος και κεφαλαίου Χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, αξιόγραφα και εµ ορεύµατα, χρηµατιστήρια, συνάλλαγµα, Είδη αξιόγραφων (έντοκα γραµµάτια, οµόλογα και οµολογίες, µετοχές, αράγωγα, κλ.), δανεισµός, short sales, γραµµή της αγοράς, στάθµιση κινδύνου και στρατηγικές, τιµολόγηση futures και forwards, swaps, µετατρέψιµα οµόλογα, υβριδικά αξιόγραφα. ββ) Αρχές Αναλογιστικής Προτυ ο οίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύ ων. Αναλογιστική Προτυ ο οίηση Αρχές και µέθοδοι ροτυ ο οίησης, χρήση και εριορισµοί ροτύ ων, στοχαστικά και ντετερµινιστικά ρότυ α, ιδιότητας ροτύ ων, ανάλυση α οτελεσµάτων, ανάλυση ευαισθησίας αραδοχών, αρουσίαση των α οτελεσµάτων, Στοχαστικά ρότυ α Στοχαστικές ανελίξεις, κατηγορίες στοχαστικών ανελίξεων, µέθοδοι ροσοµοίωσης, ροσοµοίωση Monte-Carlo, χρονοσειρές. Πρότυ α ζηµιών Ατοµικό και συλλογικό ρότυ ο, Κατανοµές ζηµιών (ζηµιοκατανοµές ή κατανοµές α ώλειας) και κατανοµές α οζηµιώσεων, οικογένειες κατανοµών και µετασχηµατισµένων κατανοµών, µίξεις κατανοµών, εµ ειρικές εκτιµήσεις, αραµετρικές σηµειακές εκτιµήσεις και υ ολογιστικοί αλγόριθµοι, εκτιµήσεις µε διαστήµατα εµ ιστοσύνης, µη- αραµετρικές εκτιµήσεις και εκτιµήσεις µέσω µεθόδων ροσοµοίωσης, εκτιµήσεις µέσω µεθόδων Μ εϋζιανής στατιστικής, µη οµαδο οιηµένα και οµαδο οιηµένα δεδοµένα ζηµιών, ερικοµµένα, και µετατο ισµένα δεδοµένα ζηµιών, εκτιµήσεις και έλεγχοι υ οθέσεων ζηµιοκατανοµών µέσω τέτοιων δεδοµένων. Εφαρµογές στις µη αναλογικές καλύψεις κινδύνου, ασυ-µ τωτικές εκτιµήσεις των ιθανοτήτων στο δεξιό άκρο των κατανοµών, υ ολογισµός και άνω φράγµατα ασφαλίστρων stop loss, stop loss και ληθωρισµός, ρήτρες θετικής εµ ειρίας. Εφαρµογές στην αντασφάλιση. Αξιολόγηση και ε ιλογή ροτύ ων Έλεγχοι στατιστικών υ οθέσεων και έλεγχοι καλής ροσαρµογής (χτετράγωνο, Kolmogorov-Smirnov, µέγιστης ιθανοφάνειας), ανάλυση σεναρίων, ανάλυση ευαισθησίας, back testing, reconciliation, audit trail. Θεωρία χρεωκο ίας 7

8 Η διαδικασία του λεονάσµατος, ο συντελεστής ροσαρµογής και οι ροσεγγίσεις του, η ιθανότητα χρεοκο ίας, διακριτή διαδικασία λεονάσµατος, τυχαίες µεταβλητές συναφείς ρος τη διαδικασία λεονάσµατος. Θεωρία αξιο ιστίας Θεωρία της αξιο ιστίας (credibility), µερική και λήρης αξιο ιστία, ρότυ α Buhlmann και Buhlmann Straub, άλλα ρότυ α, συναρτήσεις α ώλειας, αξιο ιστία Bayes, εφαρµογές, µέθοδοι χρονοσειρών, φίλτρα Kalman, εφαρµογές στις οµαδικές ασφαλίσεις ροσώ ων. Πρότυ α ασφαλίσεων κατά ζηµιών. ιαχρονική εξέλιξη των α οζηµιώσεων µιας χρήσης ή ενός ασφαλιστικού έτους, α οθέµατα εκκρεµών ζηµιών και ε ιµερισµένων (ALAE) και µη ε ιµερισµένων (ULAE) εξόδων διακανονισµού, µέθοδοι α οθεµατο οίησης (loss reserving) συνολικές και δοµικές, τριγωνικές µέθοδοι διαχρονικής εξέλιξης των α οζηµιώσεων (chain ladder κλ.), µέθοδος του ροσδοκώµενου δείκτη ζηµιών (expected loss ratio), µέθοδος Reid, µέθοδος Bornhuetter- Ferguson, χωριστή µοντελο οίηση συχνότητας και σφοδρότητας, αραµετρικές µέθοδοι (χρήση ζηµιοκατανοµών). Γενικευµένα Γραµµικά Πρότυ α γγ) Αναλογιστικά ρότυ α Συµβάντων Ζωής και Θανάτου Πίνακες και συναρτήσεις ε ιβίωσης, ένταση και άλλοι δείκτες θνησιµότητας, ροσεγγιστικές µέθοδοι. Είδη ατοµικής ασφάλισης, αναλογιστικές αρούσες αξίες, διασ ορές και συνδιακυµάνσεις αρουσών αξιών. Είδη ραντών, αναλογιστικές αρούσες αξίες και διασ ορές ραντών, σχέσεις ραντών και ασφαλίσεων. Ασφάλιστρα (ενιαία, ετήσια, τµηµατικώς καταβαλλόµενα), ροσεγγιστικές σχέσεις µεταξύ διάφορων ειδών ασφαλίστρων. Αναδροµικές και διαφορικές σχέσεις για ασφαλίσεις και ράντες Μαθηµατικά α οθέµατα όλων των ειδών, διαφορικές εξισώσεις και ροσεγγιστικές σχέσεις, θεωρήµατα Lidstone και Hattendorf, εναλλακτικές µέθοδοι α οθεµατο οίησης (στοχαστικές και µη), έλεγχοι της ε άρκειας των α οθεµάτων. Α ό κοινού ιθανότητες ζωής και θανάτου, ασφαλίσεις και ράντες «ε ί δύο κεφαλών», ενιαία ασφάλιστρα για τις ερι τώσεις Gompertz και Makeham καθώς και υ ό την αραδοχή οµοιόµορφης κατανοµής των θανάτων (UDD). δδ) Αναλογιστικά ρότυ α Ε ιβίωσης Βασικές δηµογραφικές έννοιες, βασικοί δηµογραφικοί δείκτες, στοιχεία ληθυσµιακής θεωρίας. Πρότυ α ε ιβίωσης διακριτά ( ίνακες ζωής) και αναλυτικά (συναρτήσεις ε ιβίωσης), ίνακες εριόδου και γενεάς, τάσεις θνησιµότητας. Εφαρµογή αραµετρικών ροτύ ων (Gompertz, Makeham, Weibull, άλλα) σε διακριτά στοιχεία, µέθοδος των Ρο ών, µέθοδος µέγιστης ιθανοφάνειας, ρότυ α αναλογικών κινδύνων. Μέτρηση της θνησιµότητας, έκθεση στον κίνδυνο, µέθοδοι ηµερολογιακού έτους (calendar year), ασφαλιστικού έτους (policy year) και έτους ζωής (life 8

9 year), α ογραφική µέθοδος και ευθεία µέθοδος, κατασκευή ινάκων, ίνακες µε ολλα λά αίτια εξόδου, συνδυασµένοι ίνακες ( χ. Θνησιµότηταςνοσηρότητας). Εκτίµηση Kaplan-Meier και Nelson-Aalen. Μέθοδοι εξοµάλυνσης, γραφική µέθοδος, σύγκριση µε τυ ικό ίνακα, µέθοδος Whittaker, αραµετρικές και ηµι αραµετρικές µέθοδοι, µέθοδος Bayes. Έλεγχοι καλής εφαρµογής και έλεγχοι του λείου της εφαρµογής εριλαµβανοµένων: έλεγχος χ-τετράγωνο, έλεγχος οµαδο οίησης ρόσηµων, έλεγχος σειριακών συσχετίσεων. Πίνακες µε ολλα λά αίτια εξόδου και εκτίµηση των αραµέτρων, ρότυ α Markov και εξισώσεις Kolmogorov. εε) Χρηµατοοικονοµικά Πρότυ α Υ οδείγµατα Χαρτοφυλακίου Μέθοδοι τιµολόγησης αξιόγραφων, ρότυ α ισορρο ίας και ρότυ α no arbitrage, το ρότυ ο Markowitz και το ρότυ ο τιµολόγησης άγιων στοιχείων (CAPM), µέθοδοι ε ιλογής χαρτοφυλακίου, α οτελεσµατική µεθόριος, χαρτοφυλάκια ελάχιστης διασ οράς. Στοχαστικά Υ οδείγµατα Ε ιτοκίων Το ε ιτόκιο ως τυχαία µεταβλητή, λογαριθµική κανονική κατανοµή, υ οδείγµατα ε ιτοκίων no-arbitrage, ισορρο ίας, υ οδείγµατα ε ιτοκίου χ Vasicek, CIR, BDT, Black-White, LLM κλ. Υ οδείγµατα α οτίµησης αραγώγων ροϊόντων ικαιώµατα ροαιρετικής αγοράς (options) και είδη αυτών, τιµολόγηση των δικαιωµάτων, διωνυµικό ρότυ ο, τύ ος Cox Ingersoll, ρότυ ο Black Scholes. Ισοδύναµα martingale µέτρα και κινδυνουδέτερες (risk neutral) ιθανότητες, αυτοχρηµατοδοτούµενα χαρτοφυλάκια, τιµολόγηση ευρω αϊκών και αµερικανικών δικαιωµάτων (options), λογαριθµική κανονική κατανοµή, ανέλιξη Wiener, γεωµετρική κίνηση Brown, στοχαστική ολοκλήρωση, λήµµα Ito, θεώρηµα Girsanov, τιµολόγηση µέσω στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων, στάθµιση κινδύνου µε delta-hedging, Greeks, εξωτικά αράγωγα ροϊόντα, ροσοµοίωση α ό λογαριθµοκανική κατανοµή. στστ) Ποσοτικο οίηση και Αναλογιστική ιαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα Οι κίνδυνοι µιας (αντ)ασφαλιστικής ε ιχείρησης. Ορισµοί και ταξινόµηση κινδύνων Ανάλυση συσχετίσεων µεταξύ κινδύνων, ανάλυση και αξιολόγηση τεχνικών συνάθροισης (correlations, tail-correlations, integrated risk distributions, dynamic financial analysis, copulas), σχεδιασµός, εφαρµογή και ανάλυση σεναρίων και εκτέλεση ασκήσεων ροσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων στο λαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων. Ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων ου ηγάζουν α ό την εφαρµογή και χρήση υ οδειγµάτων (model risk, parameter risk). Υ ολογισµός τεχνικών ροβλέψεων ε ί τη βάσει των χρηµατικών ροών, µέθοδοι υ ολογισµού βέλτιστης εκτίµησης, εριθώριο κινδύνου σύµφωνα µε τη µέθοδο του κόστους κεφαλαίου, hedgeable και non-hedgeable υ οχρεώσεις, ροσεγγιστικές µέθοδοι. 9

10 Καθορισµός αραδοχών και σεναρίων Κίνδυνοι νέων ροϊόντων Παρακολούθηση της εµ ειρίας και της έκθεσης στον κίνδυνο Οικονοµικά µέτρα αξίας (.χ. EV, MCEV) και η χρήση τους στη διαχείριση κινδύνου και στο σύστηµα λήψεως α οφάσεων. Θεωρητικό υ όβαθρο κεφαλαίου κινδύνου, οικονοµικό κεφάλαιο, σχεδιασµός και δοµή εσωτερικών υ οδειγµάτων. Μέθοδοι υ ολογισµού κεφαλαιακών α αιτήσεων ιαχείριση και ροϋ ολογισµός κεφαλαίων Μέτρα κινδύνου και ιδιότητες αυτών ιακινδυνευόµενο κεφάλαιο (VaR), αναµενόµενο έλλειµµα (expected shortfall) και άλλα συναφή µέτρα, δείκτες κινδύνου και µέθοδοι ιεράρχησης των κινδύνων, µέθοδοι ε ιµερισµού (quantile, cost of capital) των κεφαλαίων κινδύνου. Στοιχεία της θεωρίας ακραίων τιµών (EVT). β) Η εξεταστέα ύλη για τα γνωστικά αντικείµενα της αραγράφου 2β του άρθρου 4 του αρόντος είναι η ακόλουθη: αα) Συνταξιοδοτικά σχήµατα και Κοινωνική ασφάλιση. Θεωρία, σχεδιασµός και δοµή των συνταξιοδοτικών σχηµάτων, ληθυσµιακή θεωρία, στατιστικά στοιχεία και αναλογιστικές υ οθέσεις, βασικές αναλογιστικές συναρτήσεις, βασικές έννοιες συνταξιοδοτικού κόστους. Μέθοδοι κοστολόγησης (συσσωρευµένης αροχής (accrued), ιστούµενης µονάδας (unit credit), ροβεβληµένης αροχής (projected), ηλικίας κατά την είσοδο (entry age normal), τρέχουσας ηλικίας (attained age), συνολική (aggregate), γενικευµένες µέθοδοι κοστολόγησης, αρχική και τελική χρηµατοδότηση, κοστολόγηση των συµ ληρωµατικών αροχών, ανάλυση αναλογιστικού κέρδους/ζηµίας. Μέθοδοι χρηµατοδότησης του κόστους των συντάξεων (pension funding), ε ένδυση του ενεργητικού των συνταξιοδοτικών ταµείων. Σύγκριση των µεθόδων κοστολόγησης, ανάλυση ευαισθησίας, µεσοµακρο ρόθεσµες ροβολές, εριουσιακά στοιχεία και ε ενδύσεις ενός σχήµατος, έναρξη, λειτουργία και αναλογιστική αρακολούθηση ενός σχήµατος, ανάλυση της εµ ειρίας. Βασικές αρχές της κοινωνικής ασφάλισης, αναλογιστική θεώρηση του διανεµητικού συστήµατος και άλλων χρηµατοδοτικών σχηµάτων, δοµή και διάρθρωση της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, ε ισκό ηση της κοινωνικής ασφάλισης στο διεθνή χώρο, ρόσφατες εξελίξεις και τάσεις. ββ) Ασφαλίσεις Ζωής Εθνικό θεσµικό λαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ Είδη καλύψεων, όρια, α αλλαγές, όροι συµβάσεων Παράγοντες κινδύνου και αράγοντες τιµολόγησης, α αιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και ε ιλογή αραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, ληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς αράγοντες. 10

11 Είδη εξόδων, µέθοδοι ανάλυσης των εξόδων, α οθέµατα διαχειριστικών εξόδων, τρο ο οιηµένα α οθέµατα και α οθέµατα ισολογισµού, αξίες εξαγοράς και ελεύθερα Ανάλυση των α οκλίσεων (gain and loss), µερίδια στο ενεργητικό (asset shares) και διανοµή του λεονάσµατος, δοκιµασίες κερδοφορίας (profit testing), µέθοδοι ενσωµατωµένης αξίας (embedded value). Ειδικές ασφαλίσεις, ράντες ανα ηρίας, α αλλαγή α ό την ληρωµή των ασφαλίστρων Σύγχρονα µεταβλητά ροϊόντα (unit linked και άλλα) / εριγραφή και α οτίµηση χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων Τεχνικές α οτίµησης χρηµατορροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές, στοχαστικές, ροεξοφλητικές, κινδυνoουδέτερες. ιαχείριση άγιων στοιχείων και διαχείριση α αιτήσεων / υ οχρεώσεων (ALM) υναµική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, µέθοδοι στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου). γγ) Ασφαλίσεις κατά ζηµιών Εθνικό θεσµικό λαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ Είδη καλύψεων, όρια, α αλλαγές, όροι συµβάσεων Παράγοντες κινδύνου και αράγοντες τιµολόγησης, α αιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και ε ιλογή αραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, ληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς αράγοντες. Κριτήρια για την ταξινόµηση των κινδύνων, σχετικότητες, αθροιστικές και ολλα λασιαστικές διαβαθµίσεις του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της α οτελεσµατικότητας της ταξινόµησης, συστήµατα bonus-malus. Τιµολόγηση µε ανάλυση σε συχνότητα και σφοδρότητα, µέθοδοι εφαρµογής ζηµιοκατανοµών σε εµ ειρικά δεδοµένα, έλεγχοι καλής ροσαρµογής, ροσοµοίωση. Άλλες µέθοδοι τιµολόγησης (ανάλυση κατά αράγοντα, τεχνικές ελάχιστης µεροληψίας, γραµµικά και γενικευµένα γραµµικά ρότυ α, µέθοδοι Markov και MCMC). Τιµολόγηση µε µεθόδους αξιο ιστίας Εναλλακτικές/στοχαστικές µέθοδοι α οθεµατο οίησης (Mack, Munich Chain Ladder, στοχαστικές µέθοδοι, ροσοµοίωση) Μεταβλητότητα των α οθεµάτων /Έλεγχος της ε άρκειας των α οθεµάτων Έλεγχοι κερδοφορίας και δυναµική ανάλυση (έλεγχοι ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος). Αντασφάλιση (καθαρό κόστος της αντασφάλισης, τιµολόγηση µη αναλογικών καλύψεων, µέθοδος burning cost, ροβλήµατα α οθεµατο οίησης του αντασφαλιστή). δδ) Ασφαλίσεις Υγείας Εθνικό θεσµικό λαίσιο και Οδηγίες της ΕΕ 11

12 Είδη καλύψεων, όρια, α αλλαγές, όροι συµβάσεων Παράγοντες κινδύνου και αράγοντες τιµολόγησης, α αιτούµενα στοιχεία, έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και ε ιλογή αραγόντων, µέτρηση της έκθεσης στον κίνδυνο, ληθωρισµός και άλλες τάσεις, στενή σχέση της τιµολόγησης µε τυχόν µεταβολές σε εσωτερικούς (εταιρία) και εξωτερικούς αράγοντες. Κριτήρια για την ταξινόµηση των κινδύνων, σχετικότητες, αθροιστικές και ολλα λασιαστικές διαβαθµίσεις του ασφαλίστρου, αξιολόγηση της α οτελεσµατικότητας της ταξινόµησης. Ασφαλίσεις Υγείας διαχειριζόµενες ως ασφαλίσεις κατά ζηµιών. Τιµολόγηση µε ανάλυση σε συχνότητα και σφοδρότητα, µέθοδοι εφαρµογής ζηµιοκατανοµών σε εµ ειρικά δεδοµένα, έλεγχοι καλής ροσαρµογής, ροσοµοίωση. Άλλες µέθοδοι τιµολόγησης (ανάλυση κατά αράγοντα, τεχνικές ελάχιστης µεροληψίας, γραµµικά και γενικευµένα γραµµικά ρότυ α, µέθοδοι Markov και MCMC) Τιµολόγηση µε µεθόδους αξιο ιστίας Εναλλακτικές/στοχαστικές µέθοδοι α οθεµατο οίησης Μεταβλητότητα των α οθεµάτων /Έλεγχος της ε άρκειας των α οθεµάτων Έλεγχοι κερδοφορίας και δυναµική ανάλυση (έλεγχοι ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, στοχαστικός βέλτιστος έλεγχος) Αντασφάλιση (καθαρό κόστος της αντασφάλισης, τιµολόγηση µη αναλογικών καλύψεων, µέθοδος burning cost, ροβλήµατα α οθεµατο οίησης του αντασφαλιστή, χρήση αράγωγων ροϊόντων και cat bonds). Ασφαλίσεις Υγείας µη διαχειριζόµενες ως ασφαλίσεις κατά ζηµιών. Τεχνικές α οτίµησης χρηµατορροών (cash flow techniques) αιτιοκρατικές, στοχαστικές, ροεξοφλητικές, κινδυνοουδέτερες. Ανάλυση των α οκλίσεων (gain and loss), µερίδια στο ενεργητικό (asset shares) και διανοµή του λεονάσµατος, δοκιµασίες κερδοφορίας (profit testing), µέθοδοι ενσωµατωµένης αξίας (embedded value). ιαχείριση άγιων στοιχείων και διαχείριση α αιτήσεων/ υ οχρεώσεων (ALM) υναµική ανάλυση (ανάλυση ευαισθησίας, σενάρια, τεστ ανθεκτικότητας, διαχείριση της ρευστότητας, µέθοδοι στοχαστικού βέλτιστου ελέγχου). 4. Το άρθρο 4 του.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 1. Η διάρκεια ισχύος των ιστο οιητικών Αναλογιστή ου χορηγούνται α ό τους δια ιστευµένους φορείς ιστο οίησης είναι ενταετής. 2. Ο δια ιστευµένοι φορείς οφείλουν να εφαρµόζουν τεκµηριωµένη διαδικασία ετήσιας ε ιτήρησης και ε ανα ιστο οίησης των ιστο οιητικών ου εκδίδουν». 5. Το άρθρο 5 του.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 12

13 Το Μητρώο Αναλογιστών τηρείται στην αρµόδια ιοικητική Αρχή, ε ικαιρο οιείται τουλάχιστον ανά έξι (6) µήνες και δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υ ουργείου Οικονοµικών.». 6. Το άρθρο 6 του.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής : «Άρθρο 6 1. Συνιστάται µε α όφαση του Υ ουργού Οικονοµικών, η ο οία εκδίδεται εντός τριών µηνών α ό τη δηµοσίευση του αρόντος, ενταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο ιστο οιηµένων αναλογιστών, το ο οίο α οτελείται α ό: α) Έναν Πάρεδρο του Συµβουλίου της Ε ικρατείας µε τον ανα ληρωτή του. β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε τον ανα ληρωτή του. γ) Τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Πιστωτικών και ηµοσιονοµικών Υ οθέσεων της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ ουργείου Οικονοµικών, µε τον ανα ληρωτή του. δ) Τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Ε ο τείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τρά εζας της Ελλάδος. ε) Έναν ιστο οιηµένο αναλογιστή µε ελάχιστη αναλογιστική εµ ειρία 10 ετών, µε τον ανα ληρωτή του, ο ο οίος ε ιλέγεται µετά α ό κλήρωση. Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των δύο Παρέδρων και γραµµατέας υ άλληλος της Γενικής ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υ ουργείου Οικονοµικών, µε τον ανα ληρωτή του. Η θητεία του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης. 2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ε ιλαµβάνεται, αυτε άγγελτα ή κατό ιν έγγραφης καταγγελίας, αραβάσεων της νοµοθεσίας και του εκάστοτε ρυθµιστικού λαισίου ου διέ ει τις εργασίες των ιστο οιηµένων αναλογιστών, ερι τώσεων ληµµελούς ασκήσεως των καθηκόντων του ιστο οιηµένου αναλογιστή, ανάρµοστης ή αναξιο ρε ούς συµ εριφοράς κατά την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και αραβάσεων του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας και των ευρω αϊκών ή διεθνών αναγνωρισµένων αναλογιστικών ροτύ ων ή ροδήλως εσφαλµένων µελετών. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Πειθαρχικό Συµβούλιο α οφαίνεται αιτιολογηµένα, µετά α ό κλήση σε ακρόαση του ιστο οιηµένου αναλογιστή, εκτιµώντας δε τα ραγµατικά εριστατικά, δύναται να ε ιβάλει, ανάλογα µε τη βαρύτητα του αρα τώµατος, τις ακόλουθες οινές: α) Έγγραφη ε ί ληξη. β) Χρηµατικό ρόστιµο έως ένα εκατοµµύριο ( ) ευρώ, ανάλογο της βαρύτητας του αρα τώµατος και του ύψους της ροκληθείσας ζηµίας. Σε ερί τωση υ οτρο ής, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να ε ιβάλλει ρόστιµο ύψους έως δύο εκατοµµύρια ( ) ευρώ. Ειδικώς, στην ερί τωση ε ιβολής ροστίµου σε νοµικό ρόσω ο, το ε ιβαλλόµενο ρόστιµο δύναται να ανέλθει έως οσού ίσου µε το δεκα λάσιο της αµοιβής ου τιµολογήθηκε στον ελάτη. 13

14 γ) Προσωρινή στέρηση ιστο οίησης για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος. δ) Οριστική διαγραφή του ιστο οιηµένου αναλογιστή α ό το Μητρώο. Για την ε ιµέτρηση του ε ιβαλλόµενου ροστίµου σε κάθε µία α ό τις υ ο ερι τώσεις α` έως και δ` της ερί τωσης αυτής λαµβάνονται υ όψη, ενδεικτικώς, η σοβαρότητα της αράβασης, ο κίνδυνος για την αξιο ιστία και την ορθή λειτουργία του θεσµού των ιστο οιηµένων εκτιµητών, ο τυχόν ροσ ορισµός οφέλους και η τυχόν συνδροµή στο ρόσω ο του αραβάτη της ιδιότητας του κυρίου εταίρου στην ερί τωση άσκησης του ε αγγέλµατος α ό νοµικό ρόσω ο. 1. Σε ερί τωση δια ίστωσης της τέλεσης αράβασης α ό ιστο οιηµένο αναλογιστή, ου διενεργεί µελέτες στο όνοµα και για λογαριασµό νοµικού ροσώ ου, η ευθύνη του ιστο οιηµένου αναλογιστή δεν αίρει την τυχόν σωρευτική ειθαρχική ευθύνη του νοµικού ροσώ ου. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται για λόγους ροστασίας του δηµοσίου συµφέροντος να δηµοσιο οιεί µε κάθε ρόσφορο κατά την κρίση του µέσο τις α οφάσεις αυτού ου αφορούν την ε ιβολή ειθαρχικών κυρώσεων. 2. Κατά των α οφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου χωρεί ροσφυγή στα αρµόδια ιοικητικά ικαστήρια, µέσα σε ροθεσµία 60 ηµερών α ό την κοινο οίηση τους. 3. Τα ρόστιµα ου ε ιβάλλονται κατ` εφαρµογή της ερί τωσης 3 της αρούσας υ ο αραγράφου α οτελούν έσοδα του ηµοσίου και εισ ράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσ ραξης ηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), α ό την εκάστοτε αρµόδια φορολογική αρχή, η ο οία οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Αρµόδια ιοικητική Αρχή για την είσ ραξη ή µη του ροστίµου. 4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο στο λαίσιο της διερεύνησης υ οθέσεως για τη δια ίστωση της τυχόν τέλεσης αραβάσεων της νοµοθεσίας και του ρυθµιστικού λαισίου ου διέ ει τις εργασίες των ιστο οιηµένων αναλογιστών δύναται να λαµβάνει κατά την κρίση του ένορκες ή ανωµοτί µαρτυρικές καταθέσεις, µε την ε ιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής ικονοµίας, και να ζητά ε εξηγήσεις για τα γεγονότα ή έγγραφα ου σχετίζονται µε το αντικείµενο και το σκο ό της ιστο οίησης και να καταγράφει τις σχετικές α αντήσεις. 5. Η λήψη µαρτυρικών καταθέσεων, σύµφωνα µε την ερί τωσης 4 της αρούσας υ ο αραγράφου, ραγµατο οιείται στην έδρα της Αρµόδιας ιοικητικής Αρχής. Το ελεγχόµενο ρόσω ο ου ρόκειται να καταθέσει κλητεύεται εγγράφως σε ορισµένη ηµέρα και ώρα. Η κλήση υ ογράφεται α ό τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η κλήση εριέχει συνο τική εριγραφή της υ όθεσης, για την ο οία ρόκειται να εξεταστεί ο µάρτυρας και µνηµονεύει την αρχή στην ο οία αυτό καλείται. Η κλήση ε ιδίδεται στο εξεταζόµενο ρόσω ο µε δικαστικό ε ιµελητή, εφαρµοζοµένων αναλόγως των άρθρων 47 έως 57 του Κώδικα ιοικητικής ικονοµίας, µία (1) τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα ριν α ό την ηµέρα για την ο οία καλείται ρος εξέταση. Η ροθεσµία κλήσης µ ορεί να αρατείνεται σε έντε (5) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο ρόσω ο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός του νοµού Αττικής. Η ροθεσµία κλήσης αρατείνεται σε δέκα (10) 14

15 εργάσιµες ηµέρες, εφόσον το εξεταζόµενο ρόσω ο έχει την κατοικία ή έδρα του εκτός της ελληνικής ε ικράτειας. 6. Ο µάρτυρας, ριν καταθέσει, καλείται να δηλώσει το όνοµα και το ε ώνυµο του, τον τό ο της γέννησης και της κατοικίας του, καθώς και την ηλικία του. 7. Για τη µαρτυρική κατάθεση συντάσσεται α ό τον γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου, έκθεση µαρτυρικής κατάθεσης. Η έκθεση ρέ ει να αναφέρει τον τό ο και την ηµεροµηνία της κατάθεσης, την ώρα κατά την ο οία άρχισε και τελείωσε η κατάθεση και το ονοµατε ώνυµο του µέλους του Πειθαρχικού Συµβουλίου ου έλαβε την κατάθεση, του γραµµατέα και του µάρτυρα, καθώς και ακριβή καταγραφή όσων κατατέθηκαν α ό τον µάρτυρα. Η έκθεση διαβάζεται α ό όλα τα αρευρισκόµενα κατά την εξέταση ρόσω α και υ ογράφεται α ό αυτά. Αν κά οιο α ό τα ρόσω α αυτά αρνείται να υ ογράψει, αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Η έκθεση α οτελεί λήρη α όδειξη για όσα έχει καταθέσει ο µάρτυρας. Η έκθεση είναι άκυρη, εάν λεί ουν η χρονολογία (εκτός αν ροκύ τει µε βεβαιότητα α ό το όλο εριεχόµενο της έκθεσης ή α ό άλλα έγγραφα ου ε αναλαµβάνονται σε αυτήν), η αναγραφή των ονοµάτων και των ε ωνύµων ή η υ ογραφή των ροσώ ων ου αρευρέθηκαν στην κατάθεση. Η έκθεση συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, α ό τα ο οία ένα αντίγραφο δίδεται στον µάρτυρα και το άλλο τίθεται στο φάκελο της υ όθεσης. Ψευδείς ή ανακριβείς µαρτυρικές καταθέσεις τιµωρούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αράγραφο 2 του άρθρου 225 του Ποινικού Κώδικα.». 7. Το άρθρο 7 του.δ. 53/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Το εδίο εφαρµογής των άρθρων 1, 2, 4, 5 και 6 ε εκτείνεται στους Αναλογιστές α) Κοινωνικής Ασφάλισης και β) Ταµείων Ε αγγελµατικής Ασφάλισης του άρθρου 7 του ν.3029/2002. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Εργασίας εξειδικεύονται τα γνωστικά αντικείµενα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε τοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού». ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ Α ό την έναρξη ισχύος του ν. 4223/2013 (Α 287) το άρθρο 38 τρο ο οιείται ως εξής: α. Στον τίτλο του άρθρου 38 η λέξη «ορκωτούς» αντικαθίσταται α ό τη λέξη «ιστο οιηµένους». β. Το στοιχείο αα της υ ο ερί τωσης στ της ερί τωσης 2 της υ ο αραγράφου Γ.2 της αραγράφου Γ του άρθρου ρώτου του ν. 4152/2013 (Α 107) αντικαθίσταται ως εξής: «αα) Έχει ιστο οιηθεί ως εκτιµητής α ό αρµόδιο φορέα δια ιστευµένο κατά ISO/IEC 17024, για το σχήµα του εκτιµητή, α ό το Εθνικό Σύστηµα ια ίστευσης (ΕΣΥ ), µέσω διαδικασίας εξετάσεων, ροϋ όθεση για συµµετοχή στις ο οίες α οτελεί η ροσκόµιση τυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής. Οι τίτλοι σ ουδών ου ροέρχονται 15

16 α ό ιδρύµατα της αλλοδα ής ρέ ει να είναι αναγνωρισµένοι α ό τον αρµόδιο ιε ιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης ( ΟΑΤΑΠ) ως ισότιµοι και αντίστοιχοι ή ως ισότιµοι ρος τους α ονεµόµενους α ό τα ελληνικά ανώτατα εκ αιδευτικά ιδρύµατα. Εναλλακτικά, να έχει ιστο οιηθεί ως εκτιµητής α ό ε αγγελµατική εκτιµητική ένωση ή α ό εκτιµητικό οργανισµό ου ληρούν τις ροϋ οθέσεις της αραγράφου 2 του αρ. 3 του.δ. 38/2010 (Α 78).» γ. Το στοιχείο γγ της υ ο ερί τωσης στ της ερί τωσης 2 της υ ο αραγράφου Γ2 καταργείται. δ. Η υ ο αράγραφος Γ.3 της αραγράφου Γ του άρθρου ρώτου του ν.4152/2013 καταργείται. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΙΠΕ 1. α. Η αράγραφος 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α 152) αριθµείται ως ερί τωση α και ροστίθεται ρώτο εδάφιο ως εξής: «Για τους σκο ούς της µεταβίβασης και εριέλευσης στο Ταµείο της κυριότητας ή άλλου εµ ράγµατος δικαιώµατος του Ελληνικού ηµοσίου ε ί των ακινήτων της αραγράφου 4, τα Υ οθηκοφυλακεία της εριφέρειας του ακινήτου ή τα οικεία Κτηµατολογικά Γραφεία, ό ου αυτά λειτουργούν, οφείλουν να χορηγούν ατελώς ιστο οιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και µη διεκδικήσεων, καθώς και ιστο οιητικά, αντίγραφα και α οσ άσµατα α ό τα κτηµατολογικά φύλλα, α ό τα διαγράµµατα και γενικώς α ό κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο, για τα εγγρα τέα δικαιώµατα του Ελληνικού ηµοσίου, κατό ιν σχετικής αιτήσεως ου δύναται να υ οβάλει, το Ταµείο είτε το ίδιο είτε δια της Εταιρείας Ακινήτων του ηµοσίου (ΕΤΑ Α.Ε.), ιδίως στις ερι τώσεις των ρος µεταβίβαση στο Ταµείο ακινήτων, τα ο οία εκ του νόµου υ άγονται στη διοίκηση και διαχείριση της τελευταίας, χωρίς υ οχρέωση καταβολής άγιων τελών ή αναλογικών δικαιωµάτων υ οθηκοφυλάκων, καθώς και τελών και λοι ών δικαιωµάτων της αραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 2664/1998, ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει.» β. Μετά την ερί τωση α της αραγράφου 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, ό ως αριθµήθηκε µε την ροηγούµενη υ ο ερί τωση, ροστίθενται ερι τώσεις β και γ ως εξής: «β. Κατ εξαίρεση για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών ράξεων και εγγράφων ου καταρτίζονται σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του αρόντος νόµου και εφόσον το Ταµείο είναι συµβαλλόµενο, είτε για τον εαυτό του ατοµικά, είτε ως εντολοδόχος του Ελληνικού ηµοσίου, καταβάλλονται στους συµβολαιογράφους τα µειωµένα δικαιώµατα του άρθρου 14 αρ. 3 του ν. 3156/2003 (Α 157). γ. Για τη µεταγραφή στα βιβλία µεταγραφών των οικείων υ οθηκοφυλακείων των ανωτέρω δικαιο ραξιών της ερ. (β) καταβάλλονται στους µεν έµµισθους υ οθηκοφύλακες µόνο άγια δικαιώµατα εκατό (100 ) ευρώ, στους δε άµισθους υ οθηκοφύλακες τα δικαιώµατα αυτά εριορίζονται στο 1/20 των 16

17 ε ιβαλλοµένων α ό τις κείµενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υ ερβούν το οσό των δύο χιλιάδων εντακοσίων ευρώ (2.500 ), εφόσον υ ολογίζονται αναλογικά ή το οσό των διακοσίων ευρώ (200 ) σε κάθε άλλη ερί τωση, α οκλειοµένης ο οιασδή οτε άλλης ε ιβάρυνσης ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και για την καταχώρηση των δικαιο ραξιών της ερ. (β) στα κτηµατολογικά φύλλα των οικείων κτηµατολογικών γραφείων. Σε ερί τωση ου εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 325/1976, ό ως ισχύει, (Α 125), τα αρα άνω δικαιώµατα υ οθηκοφυλάκων και ροϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων εριορίζονται στο ύψος ου αναφέρει η εν λόγω διάταξη. Μη συµµόρφωση µε την αρούσα α ό υ οθηκοφύλακες ή ροϊσταµένους κτηµατολογικών γραφείων, εκτός των ειθαρχικών κυρώσεων, συνιστά αράβαση καθήκοντος, κατ άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. Το εν λόγω αδίκηµα τελείται µε την άρνηση της µεταγραφής ή καταχώρισης και διαρκεί έως την οριστική µεταγραφή ή καταχώριση α ό τον αρµόδιο υ οθηκοφύλακα ή ροϊστάµενο του κτηµατολογικού γραφείου.». 2. Η ερί τωση γ της αραγράφου 17 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Ε ιχορηγήσεις α ό το ηµόσιο, ανάλογα µε το ρόγραµµα αξιο οίησης και τις ανάγκες του και τις ανάγκες αρακολούθησης της εκτέλεσης συµβάσεων ου συνά τει το Ταµείο σύµφωνα µε το άρθρο 5.». 3. Το τελευταίο εδάφιο της αραγράφου 18 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται α ό εδάφια ως εξής: «Κατ εξαίρεση, τα έσοδα α ό µερίσµατα ε ί των κερδών της εκάστοτε τελευταίας χρήσεως δηµοσίων ε ιχειρήσεων και οργανισµών, ου εισ ράττει το Ταµείο, α οτελούν έσοδα του τακτικού Κρατικού Προϋ ολογισµού, µέχρι την αξιο οίηση των µετοχών των αρα άνω ε ιχειρήσεων και οργανισµών, και µεταφέρονται, το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες α ό την είσ ραξη τους, σε ίστωση του λογαριασµού του Ελληνικού ηµοσίου Νο /7 «Έσοδα ηµοσίου εξ εισ ράξεων µερισµατα οδείξεων του ηµοσίου». Τα µερίσµατα ου τυχόν διανέµονται α ό τα κέρδη ροηγούµενων χρήσεων, καθώς και το ροϊόν τυχόν µείωσης µετοχικού κεφαλαίου δηµοσίων ε ιχειρήσεων και οργανισµών ου εισ ράττει το Ταµείο α οδίδονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην αράγραφο 14 στον ειδικό λογαριασµό της αραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α 71) µε την ονοµασία «Ελληνικό ηµόσιο (Ε ) Εισ ράξεις και Πληρωµές για την εξυ ηρέτηση του ηµοσίου Χρέους.» 4. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της αραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 ροστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Προσωρινά και µέχρι το διορισµό νέου µέλους εφαρµόζεται η αράγραφος 8 του άρθρου 18 κ.ν. 2190/1920.». 5. Το δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 17

18 «Αντικατάσταση του Προέδρου, του ιευθύνοντος Συµβούλου και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, ριν α ό τη λήξη της θητείας τους, ε ιτρέ εται µε α όφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου µόνο στις ακόλουθες ερι τώσεις: α) αν αραβούν τις υ οχρεώσεις των αραγράφων 13, 14, και 16 του αρόντος άρθρου, β) όταν µε ράξεις ή αραλείψεις τους ε έρχεται αδικαιολόγητη διακο ή ή τίθενται εκ ροθέσεως σε κίνδυνο οι σκο οί του Ταµείου, γ) αν εκδοθεί για το οικείο ρόσω ο αµετάκλητο αρα εµ τικό βούλευµα για αδίκηµα ου συνε άγεται κώλυµα διορισµού σε θέση δηµοσίου υ αλλήλου ή έκ τωση δηµοσίου υ αλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α` 26). δ) αν, µετά το διορισµό τους, κηρυχθούν σε τώχευση.» 6. Στο τέλος της αραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν κενωθεί η θέση του Προέδρου ο ιευθύνων Σύµβουλος ασκεί ροσωρινά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του Προέδρου για ερίοδο ου δεν µ ορεί να υ ερβαίνει τους έξι (6) µήνες.». 7. Στο τέλος της αραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν κενωθεί η θέση του ιευθύνοντος Συµβούλου, το ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί ροσωρινά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες του ιευθύνοντος Συµβούλου για ερίοδο ου δεν µ ορεί να υ ερβαίνει τους έξι (6) µήνες.». 8. Στο τέλος της αραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 ροστίθεται, α ό τότε ου ίσχυσε ο ν.4111/2013, εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις των αραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α 18) δεν εφαρµόζονται για το Ταµείο». 9. α. Η υφιστάµενη αράγραφος 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, αναριθµείται σε ερί τωση α και µετά το ρώτο εδάφιο ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μεταξύ του Ταµείου και του Προέδρου, του ιευθύνοντος Συµβούλου και του Εντεταλµένου Συµβούλου καταρτίζονται συµβάσεις αροχής υ ηρεσιών, κατό ιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.» β. Μετά την ερί τωση α της αραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, ό ως αναριθµήθηκε µε την ροηγούµενη υ ο ερί τωση ροστίθεται ερί τωση β ως εξής: «β. Τα εκτελεστικά µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να διέ ονται α ό το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και ε ικουρικής ασφάλισης, ρόνοιας και υγειονοµικής ερίθαλψης στο ο οίο υ άγονταν αµέσως ριν το διορισµό τους, 18

19 θεωρούµενοι για την ασφάλισή τους ως έµµισθοι, ελλεί οντος δε τέτοιου καθεστώτος υ άγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με κοινή α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Εργασίας, η ισχύς της ο οίας µ ορεί να ανατρέχει στην ηµεροµηνία διορισµού των άνω µελών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λε τοµέρεια για την αρακράτηση και καταβολή των σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου, α αλλασσόµενων α ό ρόσθετα τέλη, ρόστιµα, ροσαυξήσεις και λοι ές ε ιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός έξι µηνών α ό την έκδοση της άνω α όφασης.». γ. Οι διατάξεις της ερί τωσης α της αραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, ό ως αναριθµήθηκε µε την υ ο ερί τωση α της αρούσας ερί τωσης, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την εφαρµογή των διατάξεων των αραγράφων 1 και 3 του άρθρου έκτου του ν. 4092/2012 ( A 220) και του τελευταίου εδαφίου της ερί τωσης 8 της υ ο αραγράφου Γ1 της αραγράφου Γ του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012 (A 222). 10. Στο τέλος της αραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011, ροστίθεται ερί τωση θ ως εξής: «θ) Έκδοση τίτλων ανταλλαξίµων µε µετοχές ου ανήκουν στην κυριότητα του Ταµείου. 11. Μετά την ερί τωση θ της αραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011, ροστίθενται εδάφια ως εξής: Το ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου ύστερα α ό γνώµη του Συµβουλίου Εµ ειρογνωµόνων α οφασίζει για την ειδικότερη µορφή της διαδικασίας εξεύρεσης αντισυµβαλλοµένων, λαµβάνοντας υ όψη τα συναλλακτικά ήθη σε αντίστοιχες συναλλαγές διεθνώς, τις ιδιαιτερότητες κάθε εριουσιακού στοιχείου, την ύ αρξη και τα χαρακτηριστικά του ε ενδυτικού ενδιαφέροντος και όσα άλλα στοιχεία κρίνει σηµαντικά για την βέλτιστη αξιο οίηση των εριουσιακών στοιχείων του Ταµείου και τηρώντας σε κάθε ερί τωση τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τη σύναψη συµβάσεων ου δεν εµ ί τουν στο εδίο εφαρµογής των οδηγιών ερί δηµοσίων συµβάσεων, ό ως οι κανόνες αυτοί α οτυ ώνονται στη νοµολογία του ικαστηρίου της Ευρω αϊκής Ένωσης και στην Ερµηνευτική Ανακοίνωση της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής 2006/C 179/02.». 12. Το δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι συµβάσεις της αρούσας αραγράφου συνοµολογούνται µε όρους ανοικτής αγοράς, ο οιοδή οτε δε κόστος α ό αυτές, α οτελεί λειτουργικό κόστος του Ταµείου και βαρύνει το τίµηµα ου αυτό εισ ράττει α ό την αξιο οίηση εριουσιακών στοιχείων.» 13. Στο τέλος της αραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 ροστίθενται εδάφια ως εξής: 19

20 «Το Υ ουργείο Τουρισµού είναι αρµόδιο για την αρακολούθηση και τήρηση των συµβατικών όρων ου αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανά τυξη τουριστικών λιµένων, οι ο οίοι αξιο οιούνται µε αραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης σύµφωνα µε την ερι τ. ε της αραγράφου 1. Η σχετική σύµβαση αραχώρησης συνυ ογράφεται και α ό τον Υ ουργό Τουρισµού. Στην αρακολούθηση και τήρηση των συµβατικών όρων ου αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανά τυξη τουριστικών λιµένων της αρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2636/1998 συµ ράττει και η ΕΤΑ. Α.Ε., ό ου στην νοµοθεσία ροβλέ εται ή όταν της ζητηθεί α ό το ως άνω αρµόδιο Υ ουργείο. Το Υ ουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι αρµόδιο για την αρακολούθηση και τήρηση των συµβατικών όρων ου αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανά τυξη των λιµένων, οι ο οίοι αξιο οιούνται µε αραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης σύµφωνα µε την ερι τ. ε της αραγράφου 1. Η σχετική σύµβαση αραχώρησης συνυ ογράφεται και α ό τον Υ ουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι κατά τα ανωτέρω αρµοδιότητες των Υ ουργείων Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν θίγουν τις διατάξεις των αραγράφων 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011. Για τεχνικά ζητήµατα ου ανακύ τουν ως ρος την τήρηση συµβατικών όρων ου συνοµολογούνται σύµφωνα µε το ροηγούµενο εδάφιο, µ ορεί να ροβλέ εται στη σύµβαση αραχώρησης ο ορισµός ανεξάρτητου τεχνικού ή /και ραγµατογνώµονα µε διαδικασία ου ροσδιορίζεται στη σύµβαση.». 14. Η αράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 τρο ο οιείται ως εξής: Οι λέξεις «Χρηµατιστήριο Αθηνών» αντικαθίστανται α ό τις λέξεις «Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του νόµου 3606/2007 (Α 195)», οι λέξεις «χρηµατιστηριακές εταιρίες» αντικαθίστανται α ό τις λέξεις «ιστωτικά ιδρύµατα ή ΕΠΕΥ» και οι λέξεις «χρηµατιστηριακές συναλλαγές» αντικαθίστανται α ό τις λέξεις «συναλλαγές ου λαµβάνουν χώρα σε Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του νόµου 3606/2007». 15. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 ροστίθενται αράγραφοι 11 έως 14 ως εξής: «11. Για την ώληση µετοχών ου είναι εισηγµένες σε Οργανωµένη Αγορά ή εισάγονται σε Οργανωµένη Αγορά κατά την έννοια του νόµου 3606/2007 (Α 195), αράλληλα µε την ώληση το Ταµείο δύναται ε ίσης να αναθέτει σε ιστωτικά ιδρύµατα ή ΕΠΕΥ την εξεύρεση αγοραστών µέσω διαδικασίας βιβλίου ροσφορών µε ή χωρίς την υ οχρέωση των ιστωτικών ιδρυµάτων ή ΕΠΕΥ να αγοράσουν τις µετοχές ου τυχόν δεν θα διατεθούν. 12. Το Ταµείο δύναται να α οδέχεται δηµόσιες ροτάσεις ου υ οβάλλονται σύµφωνα µε τον ν. 3461/2006 (Α 106). 13. Στις ερι τώσεις των αραγράφων 11 και 12 του αρόντος άρθρου, τον ροσυµβατικό έλεγχο της αραγράφου 4 του άρθρου 9 υ οκαθιστά, σε σχέση µε όλες τις ροβλέψεις της αρ. 4, η γνώµη Συµβούλου ή Παρέδρου του 20

21 Ελεγκτικού Συνεδρίου ου ορίζεται α ό τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή σε ερί τωση κωλύµατός του α ό τον αρχαιότερο Αντι ρόεδρο, και αρίσταται στις σχετικές συνεδριάσεις του συµβουλίου εµ ειρογνωµόνων και του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου. Ο Σύµβουλος ή Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλείται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για θέµα της αραγράφου 11 είκοσι τέσσερις (24) ώρες και για θέµα της αραγράφου 12 σαράντα οκτώ (48) ώρες ριν τη σχετική συνεδρίαση αντίστοιχα, στην ερί τωση δε της αραγράφου 12 ταυτόχρονα µε την κλήση τού κοινο οιείται υ οχρεωτικά το σχετικό ληροφοριακό δελτίο και η έγκρισή του α ό την Ε ιτρο ή Κεφαλαιαγοράς. Η γνώµη του Συµβούλου ή Παρέδρου διατυ ώνεται ροφορικά κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου και καταχωρίζεται αυτολεξεί στα ρακτικά. 16. Μετά το άρθρο 5 του ν. 3986/2011 ροστίθεται άρθρο 5Α ως εξής: «Άρθρο 5Α Παρακολούθηση εκτέλεσης συµβάσεων Το Ταµείο αρακολουθεί την εκτέλεση των συµβάσεων ου συνά τονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 και αρέχει κάθε αναγκαία υ οστήριξη και συνδροµή ρος το Ελληνικό ηµόσιο ροκειµένου αυτό να ασκεί τα δικαιώµατά του και να εκ ληρώνει τις υ οχρεώσεις του α ό τις συµβάσεις αυτές, διατυ ώνοντας σχετικά γρα τές εισηγήσεις. Για το σκο ό αυτόν δηµιουργείται στο Ταµείο µονάδα αρακολούθησης συµβάσεων, ό ως ειδικότερα ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Ταµείου.». 17. Η αράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3986/2011 καταργείται, οι αράγραφοι 2 και 3 αναριθµούνται σε 1 και 2 αντίστοιχα και ροστίθεται αράγραφος 3 ως εξής: «3. Με α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου µετά α ό γνώµη του Συµβουλίου Εµ ειρογνωµόνων είναι δυνατόν αντί της α οτίµησης της ροηγούµενης αραγράφου να λαµβάνεται γνωµοδότηση ιστωτικού ιδρύµατος ή ΕΠΕΥ σχετικά µε το δίκαιο και εύλογο της ροτεινόµενης συναλλαγής. Το ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει µε α όφασή του να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των ο οίων θα δύναται να ε ιλέγεται η λήψη γνωµοδότησης κατά το ροηγούµενο εδάφιο.». 18. Το δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 καταργείται. 19. Μετά το τρίτο εδάφιο της αραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 ροστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις εταιρίες στις ο οίες κατέχει την λειοψηφία των µετοχών, το Ταµείο ασκεί τα δικαιώµατα ου α ορρέουν α ό την ιδιότητά του ως µετόχου µε γνώµονα τη βέλτιστη υλο οίηση του ρογράµµατος α οκρατικο οιήσεων σύµφωνα µε λαίσιο συνεργασίας το ο οίο θέτει τους ε ιµέρους στόχους και υ οχρεώσεις ου ε ιβάλλονται α ό το ρόγραµµα α οκρατικο οιήσεων στις εν λόγω εταιρίες καθώς και τα κριτήρια ε ίτευξης αυτών. Το ανωτέρω λαίσιο 21