Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014"

Transcript

1 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/ Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.814/214/180735/Σ.780/23 Ιουν. 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (συνοπτικές διαδικασίες) με ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την προμήθεια «αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (Αναισθησία και Ανάνηψη CPV: ) για το 401 ΓΣΝΑ.», (αναλυτικά όπως Παράρτημα «Δ» των όρων του Δσμού), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.1418/84, Ν.2362/95, Ν. 3263/04, ΠΔ60/07, ΠΔ118/07 προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και νόμιμων κρατήσεων 4,1996% υπέρ τρίτων. 2. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση της προμήθειας με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22 Σεπ ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο 401 ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό επιτροπής. 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη συγγραφή υποχρεώσεων (Διακήρυξη, Όροι Συμφωνιών, Παραρτήματα, Τεχνική Περιγραφή), με κόστος 10,00, κάθε ημέρα από 08:30 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών από το Γρ. Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. 5. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 19 Σεπ ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. ανυπερθέτως. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στους δικαιούχους. 6. Τόπος υποβολής προσφορών: 401ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών, οδός Π. Κανελλοπούλου, αριθμός 1, ΤΚ Παπάγου, Αθήνα. Ακριβές Αντίγραφο Ταξχος Γεώργιος Σιάπκας Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Τχης (Ο) Μιχαήλ Γκουτουλούδης Δντης Γρ. Προμηθειών

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 120/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10Σεπ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗ) ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο Διαγωνισμού 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια των υλικών του Παραρτήματος «Δ» συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 23% και κρατήσεων 4,1996% για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, η οποία εγκρίθηκε με τη Φ.814/214/180735/Σ.780/23 Ιουν. 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2ο. Η προμήθεια θα διενεργηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των Ν.2362/95, Ν.2286/95 του ΠΔ 60/07 και ΠΔ 118/07 και με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Νοσοκομείου. 2. Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πλήρη, πρόσφατης και αυθεντικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληρούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 2 ο Δικαιούμενοι Συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά). β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ. Συνεταιρισμοί. δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών. 2. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία, υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 3 ο Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά και υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους,

3 Α - 2 στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, έγκαιρα και μέχρι την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. 2. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών & διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: α. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα, από τους γενικούς και ειδικούς όρους, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία, αριθμημένα και σε πίνακα περιεχομένων. β. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια, κ.ά., ζητούμενα από τους γενικούς και ειδικούς όρους και από την τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφή της διακήρυξης), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αριθμημένα και σε πίνακα περιεχομένων. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. γ. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι Οικονομικές Προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται εις διπλούν. 4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στο Παράρτημα «Γ» αναφέρεται ενδεικτικός πίνακας των απαιτουμένων δικαιολογητικών. 5. Ο πίνακας των προσφερομένων υλικών, θα πρέπει απαραίτητα, να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (Λογιστικό φύλλο MICROSOFT EXCEL), όπως φαίνονται στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Δ», στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Ο πίνακας των προσφερομένων υλικών θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

4 Α - 3 μορφή. α. Α/Α υλικού (από Κατάσταση Διακήρυξης) β. Περιγραφή Υπηρεσίας (από Κατάσταση Διακήρυξης) γ. Περιγραφή Προμηθευτή (Εμπορική Ονομασία) δ. Κωδικός προμηθευτή (Οίκου κατασκευής) ε. Κωδικός CPV στ. Συσκευασία και φωτογραφική απεικόνιση του υλικού σε ηλεκτρονική ζ. Τιμή Μονάδας (Καθαρή Αξία) η. ΦΠΑ σε ποσοστό επί τοις εκατό θ. Τιμή με ΦΠΑ ι. Παρατηρήσεις (Τυχόν σχόλια από προμηθευτή). 6. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 7. Οι προσφορές πρέπει: α. Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές, συντμήσεις, προσθήκες, διορθώσεις κ.ά., που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των προμηθευτών. β. Να αναγράφουν τις προσφερόμενες τιμές καθαρά, ολογράφως και αριθμητικά. γ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. ΑΡΘΡΟ 4ο Χρόνος Ισχύος Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του ΠΔ 118/ Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 5ο Αντιπροσφορές Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του ΠΔ 118/2007).

5 Α - 4 ΑΡΘΡΟ 6ο Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να προσκομίσουν, στο φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τα δικαιολογητικά και στοιχεία, για κάθε περίπτωση όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ». ΑΡΘΡΟ 7 ο Αποσφράγιση Προσφορών 1. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των προσφορών την 22 Σεπ ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά, στην Τεχνική προσφορά και στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά εφόσον η Υπηρεσία διαθέτει κατάλληλο προς τούτο μηχάνημα, άλλως μονογράφονται. Επισημαίνεται ότι στην οικονομική προσφορά γίνεται διάτρηση με σφραγισμένο τον φάκελο στον οποίο περιέχεται. Επειδή ορισμένες φορές λόγω μεγέθους των οικονομικών προσφορών η διάτρηση δεν είναι εφικτή, οι φάκελοι μονογράφονται από την αρμόδια επιτροπή και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο πρακτικό αποσφράγισης. β. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μετά τη διάτρησή τους μονογράφονται, τίθεται σφραγίδα από την αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά στο 401 ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. γ. Η διάτρηση θα περιλαμβάνει τον αριθμό της διακήρυξης, το τελευταίο στοιχείο του έτους έκδοσής της και την ημερομηνία αποσφράγισης και παραλαβής των προσφορών των διαγωνισμών π.χ δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί.

6 Α - 5 ε. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται από την Υπηρεσία (401 ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών). ΑΡΘΡΟ 8 ο Προσφερόμενες Τιμές 1. Με την προσφορά, η τιμή των προς προμήθεια υλικών θα δίνεται ανά μονάδα, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς, ως εξής: α. Τιμή μονάδος, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών ελευθέρων, μέχρι και εντός του χώρου που θα υποδειχθεί από τη Μονάδα επ ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός. β. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ ή τροποποιηθεί από το κράτος, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 2. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Dumping εξαγωγικές επιδοτήσεις: α. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

7 Α - 6 β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους (φάκελος δικαιολογητικών), ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία το Ισραήλ και την Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 7. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη, η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε είδος χωριστά. 8. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ΆΡΘΡΟ 9 ο Πληρωμή Κρατήσεις 1. Η πληρωμή θα γίνεται από το Ε ΕΛΔΑΠ και σε βάρος ΤΧΕ που θα εκδίδεται για το σκοπό αυτό στον ΕΦ και ΚΑΕ 1211, με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Πρωτότυπο Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής ή πρωτότυπο εκδιδόμενο φορολογικό στοιχείο μέσω ΕΑΦΔΣΣ ή πρωτότυπο Τιμολόγιο και πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής θεωρημένα από την ΔΟΥ και εξοφλημένο από τον Προμηθευτή. β. Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ. γ. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού Φορέα. δ. Πιστοποιητικό ISO 9001/2000 ή ISO 13485/2003 του Οίκου Κατασκευής, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

8 Α - 7 ε. Πιστοποιητικό σήμανσης (CE) όπως η Οδηγία 93/42/ΕΟΚ καθορίζει, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί από την Ελληνική νομοθεσία με το Δ.Υ 7/Οικ στ. Πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (για τα υλικά που χαρακτηρίζονται ως «ιατροτεχνολογικά προϊόντα»), ΔΥ 8δ/Γ.Π. οικ. 1348, ΦΕΚ 32Β / Οι προμηθευτές επιβαρύνονται με κρατήσεις 4,1996%, οι οποίες αναλύονται όπως παρακάτω: α. 4% υπέρ ΜΤΣ β. Χαρτόσημο 0,0830% γ. ΟΓΑ/χαρτόσημο 0,0166% δ. 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 3. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94 στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή αξία αφαιρουμένων των κρατήσεων. ΆΡΘΡΟ 10 ο Επανάληψη Διαγωνισμού Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για το Δημόσιο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες ή προφορικές προσφορές, μετά από νεώτερη πρόσκληση, αφού κοινοποιηθεί η διακήρυξη του διαγωνισμού ιδιαίτερα σε αυτούς που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. ΆΡΘΡΟ 11 Ο Χρόνος - Τόπος Παράδοσης 1. Η Υπηρεσία (401 ΓΣΝΑ) επιθυμεί τα υλικά να παραδίδονται το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία παραγγελίας. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζεται η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του 401 ΓΣΝΑ. Η παράδοση θα πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή και θα παραλαμβάνονται από την ορισθείσα για το σκοπό εκάστοτε επιτροπή. 2. Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΠΔ 118/2007 και με την τεχνική περιγραφή ή τεχνικά χαρακτηριστικά (κατά περίπτωση) της Υπηρεσίας από την επιτροπή παραλαβών, με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή. Η επιτροπή παραλαβής είναι δυνατόν να ενισχυθεί με πραγματογνώμονα από τον αρμόδιο Φορέα. 3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται. ΑΡΘΡΟ 12ο Ενστάσεις Προσφυγές 1. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007 και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.2522/1997.

9 Α Με το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α / ) προστέθηκε νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007, σύμφωνα με την οποία για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω ΠΔ απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό του παράβολου είναι ίσο με το 0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Το ύψος του, όμως, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ). Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). 3. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης ή προσφυγής με τηλεομοιοτυπία (fax), από τους προμηθευτές, αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη, παρά μόνο εάν επακολουθήσει από την τηλεομοιοτυπία (fax) η υποβολή του επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου της ενστάσεως ή προσφυγής, το οποίο στηρίζεται στην υπ αριθμ. 528/ /Γνωμοδότηση του προέδρου ΝΣΚ και την Αρ. Πρωτ. Π1/4880/ /Υπουργείο Ανάπτυξης/ΓΓΕ/ΓΔΚΤ/ΔΠΠ. ΑΡΘΡΟ 13ο Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου Κυρώσεις Εξαιρέσεις 1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/ Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/ Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 14ο Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 1. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στους ειδικούς όρους, είτε την κατανομή της προς

10 Α - 9 προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, είτε την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αναλυτικά όπως περιγράφεται στο άρθρο 21 του ΠΔ 118/ Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. ΑΡΘΡΟ 15ο Δικαιολογητικά Μειοδότη 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 5 του παρόντος: α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής [για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς που δηλώθηκαν με την προσφορά δήλωση του άρθρου 5, παρ. 1β(3)(β)] και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό). (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την

11 Α - 10 ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης παρ. 1α(1) του παρόντος άρθρου. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. 1α(2) του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1α(3) του παρόντος άρθρου. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. 1α και 1β του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). προσκομίζουν: (3) Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να (α) Για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1α(1) του παρόντος άρθρου.

12 Α - 11 (β) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της παρ. 1γ(2) του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1α(1) του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των παρ. 1α(2) και 1α(3) του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της παρ. 1β(2) του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της παρ. 1γ(2) του παρόντος άρθρου. νόμιμα. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 2. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: α. Εφόσον πρόκειται για προμήθεια η οποία εμπίπτει (παρ. 2 της

13 Α - 12 διακήρυξης) στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΠΔ 60/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. β. Εφόσον πρόκειται για προμήθεια η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΠΔ 60/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 3. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. ΆΡΘΡΟ 16 Ο Λοιποί Όροι 1. Όπου από τους όρους του διαγωνισμού απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου, αυτά κατατίθενται είτε ως πρωτότυπα ή ως επικυρωμένα αντίγραφα. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 2690/1999, επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου, αν τούτο συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στο προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις έντυπο, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων. 2. Ομοίως, τα κατατιθέμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από την τεχνική περιγραφή ή προδιαγραφή (κατά περίπτωση) της δ/ξης, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα κατατιθέμενα Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 3. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 4. Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων των οικονομικών και τεχνικών προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π) θα φέρουν υποχρεωτικά συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, οι προσφορές (οικονομικές-τεχνικές), να συνοδεύονται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (πχ οικονομική προσφορά: φύλλα 1-4, εγγυητική επιστολή: φύλλο 5 κ.ο.κ).

14 Α Οι προμηθευτές, εφόσον επιθυμούν εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους σε τράπεζα, υποχρεούνται να το γνωστοποιούν στην Υπηρεσία με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς τους. Προ της υπογραφής της σύμβασης οι προμηθευτές θα προσκομίζουν στην Υπηρεσία το σχέδιο της σύμβασης εκχώρησης, προκειμένου να ελέγχεται από την Υπηρεσία. Το επίσημο πλέον κείμενο θα αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2286/95 και των ΠΔ 60/2007 και ΠΔ 118/2007. Ανχης(Ο) Ευστράτιος Ξυπολιτάκης Ακριβές Αντίγραφο Δ.Ο.Υ. Τχης (Ο) Μιχαήλ Γκουτουλούδης Δντης Γρ. Προμηθειών

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 120/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10 Σεπ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΕΓΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗ) ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ 1. H προμήθεια είναι διαιρετή κατ είδος. Η κατακύρωση των υλικών θα γίνει με βάση την χαμηλότερη τιμή προσφοράς κάθε υλικού του διαγωνισμού. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να πληρούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Παραρτήματος «Δ». 2. Οι συμβάσεις που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό μετά από κατακύρωση στους αντίστοιχους μειοδότες, θα έχουν ισχύ για το χρονικό διάστημα μέχρι συμπληρώσεως του ύψους της προϋπολογισθείσας αξίας. 3. Οι ποσότητες του Παραρτήματος «Δ» δύναται να αυξηθούν κατά 30% σύμφωνα με το ΠΔ 118/ Τα Λειτουργικά - Φυσικά Χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των ζητούμενων υγειονομικών υλικών που αναγράφονται αναλυτικά δίπλα από την προδιαγραφή του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας, θα πρέπει να καλύπτονται από τις προϋποθέσεις του πιστοποιητικού σήμανσης (CE) 5. Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας. Να υποβληθούν με την προσφορά: α. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 13485/2003 ή ISO 9001/2000 του οίκου κατασκευής, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. β. Πιστοποιητικό σήμανσης (CE) όπως η Οδηγία 93/42/ΕΟΚ καθορίζει, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί από την Ελληνική νομοθεσία με το Δ.Υ 7/Οικ. 2480(ΦΕΚ 679/Β / ). γ. Πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας εμπορίας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (για τα υλικά που χαρακτηρίζονται ως «ιατροτεχνολογικά προϊόντα»), ΔΥ 8δ/Γ.Π. οικ. 1348, ΦΕΚ 32Β / Συσκευασία. Τα υλικά να παραδίδονται με τις συσκευασίες [ατομική (τεμαχίου), εμπορική (κουτί) και μεταφοράς (κούτες)], που διατίθενται στο εμπόριο, όπως προβλέπεται από τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού σήμανσης (CE), που διαθέτει το κάθε υλικό. Όπου υπάρχει ιδιαίτερη απαίτηση αυτή θα αναγράφεται στη στήλη «Ιδιαίτερες Απαιτήσεις» του Παραρτήματος «Δ». Τα υλικά συσκευασίας μεταφοράς (κούτες) πρέπει να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο, να εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά του και να παρέχουν προστασία από εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κ.λ.π) και να είναι αυτά που καθορίζονται από τον πιστοποιημένο κατασκευαστή.

16 B-3 7. Επισημάνσεις. Τα υπό προμήθεια υλικά, κατά την παράδοσή τους, να φέρουν επί της συσκευασίας που προσφέρονται, όλες τις προβλεπόμενες από το πιστοποιητικό σήμανσης (CE) επισημάνσεις. Επιπλέον να φέρουν τα παρακάτω στοιχεία αναγνώρισης της Υπηρεσίας και της προμήθειας δηλαδή: α. Αριθμό ονομαστικού, όπως αυτός δίδεται από την διακήρυξη (Εφόσον υπάρχει). β. Περιγραφή του υλικού, όπως αυτή δίδεται από την διακήρυξη. γ. Στοιχεία προμηθευτή (Επωνυμία επιχείρησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ). δ. Στοιχεία προμήθειας (Αριθμός σύμβασης, έτος, Υπηρεσία). ε. Οποιαδήποτε άλλη ένδειξη προβλέπεται να φέρει αυτό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ημερομηνία παραγωγής, λήξεως, αποστειρώσεως, αριθμός τεμαχίων ανά μονάδα συσκευασίας, κ.λ.π.). 8. Ιδιαίτερες Απαιτήσεις (αφορά τα υλικά του Δσμού που χαρακτηρίζονται ως αποστειρωμένα, ληξιπρόθεσμα). α. Τα υπό προμήθεια αποστειρωμένα υλικά να είναι πρόσφατης παραγωγής. Η Διάρκεια «ζωής» (ημερομηνία παραγωγής του αποστειρωμένου προϊόντος έως ημερομηνία λήξης) των υπό προμήθεια υλικών να είναι τουλάχιστον 24 μήνες. Τα προϊόντα που θα προσκομισθούν να έχουν υπόλοιπο διάρκειας «ζωής» (χρήσης) και αποστείρωσης ίση ή μεγαλύτερη από τα 8/10 (οκτώ δέκατα) του προαναφερθέντος συνολικού χρόνου. β. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος πριν τη λήξη του χρονικού ορίου χρήσης του, η οποία αποδειγμένα δεν οφείλεται σε κακή συντήρηση, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλη την αλλοιωμένη ποσότητα με νέας παραγωγής υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας που θα πληρούν τους όρους της παρούσης προδιαγραφής, μέσα σε 15 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του. γ. Προκειμένου για ληξιπρόθεσμα υλικά ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει, εφ όσον αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία, τη ποσότητα (όχι μεγαλύτερη από το 30% της προμήθειας) που δεν θα έχει καταναλωθεί, έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης τους, με υλικά της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας που θα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η αντικατάσταση θα γίνεται μέσα σε 15 ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του. Το χρονικό όριο χρήσης της νέας ποσότητας που θα παραδοθεί πρέπει να είναι τουλάχιστο τα 8/10 του συνολικού χρονικού ορίου χρήσης, κατά την ημερομηνία αντικαταστάσεως των υλικών. δ. Για τα υλικά που δεν υπάρχει καθορισμένος χρόνος διάρκειας «ζωής» τους, θα πρέπει να βεβαιούται από τον προμηθευτή, ότι αυτός θα είναι τουλάχιστον 24 μήνες.

17 B Κάθε προμηθευτής να καταθέσει τεχνική προσφορά (και σε ηλεκτρονική μορφή), με πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου υλικού μαζί με πλήρη φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει επακριβώς το είδος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κατασκευαστικά σχέδια ή πρότυπα, Prospectus, φωτογραφίες, μεθοδολογία παραγωγής και εγκρίσεις αυτής, παραπομπή σε επίσημη και έγκυρη βιβλιογραφία, μεθοδολογία ελέγχου καταλληλότητας του υλικού, τυχόν εγκρίσεις που έχει λάβει, συσκευασία, παρεχόμενες εγγυήσεις κ.λ.π. Στο φύλλο της Τεχνικής Προσφοράς θα καταγράφονται όλα τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά. 10. Υποβολή υλικών για αξιολόγηση. Η κατάθεση δείγματος για οποιοδήποτε υλικό στην επιτροπή αξιολόγησης, βαρύνει τους προμηθευτές, δεν καταβάλλεται και θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στα έξοδα και τη συνολική αξία της προσφοράς του διαγωνιζομένου. Επισημαίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των προσφερομένων υλικών (Γενικοί Όροι Δσμού Άρθρο 3 παρ. 5) Είδη που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας κρίνονται ακατάλληλα. Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών (ποινή αποκλεισμού). Τα δείγματα κατατίθενται σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την μηχανική, χημική ή πρακτική δοκιμασία, (τουλάχιστον εις διπλούν) με εξαίρεση, τα δείγματα τα οποία λόγω της φύσης τους ή της αξίας τους, δεν μπορούν να σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή, ή επικίνδυνα υλικά, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησής τους. 11. Όσα είδη του διαγωνισμού χαρακτηρίζονται ως Ιατροτεχνολογικά προιόντα - Αποστειρωμένα μιας χρήσης πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα αντίστοιχα υλικά : α. Υ.Α. Α6/4198 (ΦΕΚ τ.β 384/86) Περί κυκλοφορίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιάς χρήσης. β. Υ.Α. Α6/6404 (ΦΕΚ τ.β 680/91) Περί συσκευασίας αποστειρωμένων ιατρικών βοηθημάτων μιάς χρήσης. γ. Υ.Α δις (ΦΕΚ τ.β 681/91) Προδιαγραφή για πλαστικές σύριγγες και βελόνες μιάς χρήσης. υγρών. δ. Υ.Α (ΦΕΚ τ.β 516/87) Προδιαγραφή για συσκευές έγχυσης 12. Η συμβάσεις που θα υπογραφούν δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία για την παραλαβή των υλικών αν διαπιστωθεί ότι αυτά δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις που επιβάλλει το ισχύον νομικό πλαίσιο, για το είδος και την κατηγορία των υλικών, κατά την παραλαβή τους.

18 B Απαράβατοι όροι: Όλοι οι παράγραφοι της παρούσας διακήρυξης ονομάζονται Απαράβατοι Όροι και μη κάλυψη έστω και ενός ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. 14. Να αναγράψουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού. 15. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 16. Οι Τεχνικές - Οικονομικές προσφορές να είναι αποτυπωμένες με τη σειρά των υλικών όπως αυτές φαίνονται στο Παράρτημα «Δ». 17. Πέραν των αναφερομένων στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 2286/95 και ΠΔ 118/2007 καθώς και όλοι οι όροι του Παραρτήματος «Δ» Ακριβές Αντίγραφο Ανχης(Ο) Ευστράτιος Ξυπολιτάκης Δ.Ο.Υ. Τχης (Ο) Μιχαήλ Γκουτουλούδης Δντης Γρ. Προμηθειών

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 120/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10 Σεπ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α. Υπεύθυνη δήλωση, όπως καθορίζεται στο Ν.2690/1999 (άρθρο 11), που συμπληρώθηκε από το Ν. 3345/2005 (άρθρο 16), στην οποία : (1) Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. (2) Δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. (β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. (γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. (ε) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. (στ) Σχετικά με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα, αναφορικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Γενικοί όροι διαγωνισμού, Άρθρο 6

20 Γ-2 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ β. Υπεύθυνη Δήλωση, όπως καθορίζεται στο Ν.2690/1999 (άρθρο 11), που συμπληρώθηκε από το Ν. 3345/2005 (άρθρο 16), στην οποία να δηλώνεται ότι: (1) Δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. (2) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμό. (3) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας. (4) Είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. (5) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την Υπηρεσία. (6) Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (7) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Επιπροσθέτως, δηλώνονται σαφώς, οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι (με οποιαδήποτε σχέση) στην επιχείρηση. (8) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση. (9) Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Γενικοί όροι διαγωνισμού, Άρθρο 6

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα