Εξέταση 7: Απόληξη (Τερματισμός) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξέταση 7: Απόληξη (Τερματισμός) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών"

Transcript

1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΛΗΞΗΣ (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/21/ΕΚ Αριθμός Εγγράφου: ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014 Ημερομηνία: 1 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

2 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΜΕΡΟΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομοθετικό Πλαίσιο Προσέγγιση Επιτρόπου Το Υφιστάμενο Ρυθμιστικό Πλαίσιο Συνεργασία με την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) Δομή Εγγράφου ΜΕΡΟΣ 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Εισαγωγή Κριτήρια για τον ορισμό της σχετικής αγοράς Η Σχετική Αγορά Προϊόντων και Υπηρεσιών Εισαγωγή Η λιανική αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Η χονδρική αγορά απόληξης (τερματισμός) φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών Δυνατότητα Υποκατάστασης Ζήτησης Δυνατότητα Υποκατάστασης Προσφοράς Γεωγραφική Αγορά Συμπεράσματα Μέρος 4 Ανάλυση Σχετικής Αγοράς Εισαγωγή Δομή και Μερίδια Αγοράς Δυνητικός Ανταγωνισμός Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

3 4.4. Αντισταθμιστική Διαπραγματευτική Ισχύς Αντί-ανταγωνιστικές συμπεριφορές Υπερβολική τιμολόγηση των τελών τερματισμού σε κινητά δίκτυα Διακριτική (άνιση) τιμολόγηση των τελών τερματισμού σε κινητά δίκτυα Διακριτική τιμολόγηση (discriminatory pricing) στη λιανική αγορά Error! Bookmark not defined. 4.6 Αποτυχία της Αγοράς που Απαιτεί Ex-Ante (εκ των προτέρων) Ρυθμιστική Παρέμβαση Συμπέρασμα Μέρος 5 Προτεινόμενες Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις Υφιστάμενη Ρύθμιση και Συνέπειες της Εφαρμοστέες Αρχές κατά την Επιλογή των Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων Προτεινόμενες Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις και Αιτιολόγηση Μέρος 6 Αξιολόγηση Επιπτώσεων Προτεινόμενων Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων Διαφάνεια Υποχρέωση Μη Διάκρισης Λογιστικός Διαχωρισμός Υποχρεώσεις Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών Δικτύου Έλεγχος Τιμών & Κοστοστρεφής Τιμολόγηση Παράρτημα Α Ερωτηματολόγιο προς Παροχείς Παράρτημα Β Απαντήσεις Παροχέων στο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Α.. 66 Παράρτημα Γ - Αποτελέσματα Έρευνας Καταναλωτών Παράρτημα Δ Σχόλια Παροχέων στη Δημόσια Διαβούλευση Παράρτημα Ε Επιστολή ΕΠΑ Παράρτημα Στ Γλωσσάριο Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

4 ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΟΨΗ Σύμφωνα με το σε ισχύ ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ) καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, καθώς και τη γεωγραφική διάσταση κάθε αγοράς μέσα στην επικράτεια, σύμφωνα με τη διαδικασία για τον ορισμό αγοράς η οποία περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο 1 και λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές 2 (η Σύσταση). Στη συνέχεια ο ΕΡΗΕΤ οφείλει να εξετάσει το καθεστώς του ανταγωνισμού που υφίσταται σε κάθε αγορά και να αξιολογήσει το ενδεχόμενο καθορισμού οργανισμού/ών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την Ανάλυση και τη Σημαντική Ισχύ στην Αγορά 3 (Κατευθυντήριες γραμμές για ΣΙΑ). Σύμφωνα με το άρθρο 48 (1) του Νόμου 112(Ι)/2004, μετά την ολοκλήρωση του ορισμού των σχετικών αγορών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 46 και 47 του Νόμου, ο Επίτροπος διεξάγει εξέταση του καθεστώτος ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που με το πέρας της ανάλυσης του καθεστώτος του ανταγωνισμού σε κάθε σχετική αγορά ο ΕΡΗΕΤ καταλήγει στον καθορισμό οργανισμού/ών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ), τότε στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του επιβάλλει ρυθμιστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας Πλαίσιο με στόχο την: προώθηση του ανταγωνισμού, ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, και 1 «Oδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕ L 108 της , σελ.33), (Οδηγία Πλαίσιο). Μεταφέρθηκε στην Κυπριακή Νομοθεσία ως Ν.112(Ι)/ «Σύσταση Αγορών της Επιτροπής της 17 Δεκεμβρίου 2007 για τις αγορές προϊόντων και/ή υπηρεσιών στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Ε(2003)497 της 11 ης Ιουλίου 2003, ή άλλως 2003/311/ΕΚ, ΕΕ L 114 της , σελ. 45). 3 «Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2002/C/165/03, ΕΕ C 165/6 της , σελ. 6). Μεταφέρθηκαν στην Κυπριακή Νομοθεσία με τα Διατάγματα Κ.Δ.Π.147/2005 και Κ.Δ.Π.148/ Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

5 προώθηση των συμφερόντων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α. Αναφορικά με τον ορισμό της σχετικής αγοράς Στο χρονικό πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, στη σχετική αγορά χονδρικής Απόληξης (Τερματισμός) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών δεν υπάρχουν υποκατάστατα ζήτησης και προσφοράς, και η σχετική αγορά αντιστοιχεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Β. Σε σχέση με την αξιολόγηση του καθεστώτος του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά Η σχετική αγορά δεν παρουσιάζεται επαρκώς ανταγωνιστική, η CYTA, η ΜΤΝ, η PrimeTel και η Cablenet, κατέχουν σημαντική ισχύ στη σχετική αγορά, η σχετική αγορά απαιτεί ex ante ρυθμιστική παρέμβαση. Γ. Σε σχέση με τις προτεινόμενες ρυθμιστικές υποχρεώσεις Δεδομένου του αποτελέσματος της αξιολόγησης του καθεστώτος της σχετικής αγοράς και του καθορισμού της CYTA, της ΜΤΝ της PrimeTel και της Cablenet ως οργανισμών με ΣΙΑ, ο ΕΡΗΕΤ είναι της άποψης ότι, 1. Σε ότι αφορά τη Cyta οι πιο κάτω ρυθμιστικές υποχρεώσεις πρέπει να διατηρηθούν: i. Διαφάνεια, ii. Υποχρέωση Μη Διάκρισης, iii. Λογιστικός Διαχωρισμός, iv. Υποχρεώσεις Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών Δικτύου, v. Υποχρέωση Έλεγχου Τιμών και Κοστολόγησης, 5 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

6 2. Σε ότι αφορά την ΜΤΝ και οι πιο κάτω υποχρεώσεις πρέπει να διατηρηθούν: i. Διαφάνεια, ii. Υποχρέωση Μη Διάκρισης, iii. Λογιστικός Διαχωρισμός, iv. Υποχρεώσεις Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών Δικτύου, v. Υποχρέωση Έλεγχου Τιμών και Κοστολόγησης, 3. Σε ότι αφορά την PrimeTel οι πιο κάτω υποχρεώσεις πρέπει να επιβληθούν: i. Διαφάνεια, ii. Υποχρέωση Μη Διάκρισης, iii. Λογιστικός Διαχωρισμός, αναφορικά με τα στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορούν αποκλειστικά την υπηρεσία τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα. Ο Επίτροπος ασκώντας τη διακριτική ευχέρεια που προβλέπεται από το Νόμο, στο άρθρο 61(3), κρίνει ότι η υποχρέωση για την PrimeTel θα τύχει εφαρμογής κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) του εν λόγω άρθρου, δηλαδή θα εφαρμοστεί μόλις ο κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρείας, που σχετίζεται με δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έχει φθάσει τα 50 εκατομμύρια Ευρώ ετησίως. iv. Υποχρεώσεις Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών Δικτύου v. Υποχρέωση Έλεγχου Τιμών και Κοστολόγησης, 4. Σε ότι αφορά την Cablenet οι πιο κάτω υποχρεώσεις πρέπει να επιβληθούν: i. Διαφάνεια, ii. Υποχρέωση Μη Διάκρισης, iii. Λογιστικός Διαχωρισμός, αναφορικά με τα στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορούν αποκλειστικά την υπηρεσία τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα. Ο Επίτροπος ασκώντας τη διακριτική ευχέρεια που προβλέπεται από το Νόμο, στο άρθρο 61(3), κρίνει ότι η υποχρέωση για την Cablenet θα τύχει εφαρμογής κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) του εν λόγω άρθρου, 6 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

7 δηλαδή θα εφαρμοστεί μόλις ο κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρείας, που σχετίζεται με δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έχει φθάσει τα 50 εκατομμύρια Ευρώ ετησίως. iv. Υποχρεώσεις Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών Δικτύου, v. Υποχρέωση Έλεγχου Τιμών και Κοστολόγησης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και τις θέσεις τις οποίες πήρε ο ΕΡΗΕΤ αναφορικά με: τον ορισμό σχετικής αγοράς την ανάλυση του καθεστώτος του υφιστάμενου ανταγωνισμού και τον καθορισμό οργανισμού με σημαντική ισχύ στην αγορά, και το σχέδιο ρυθμιστικών μέτρων, σε σχέση με την αγορά χονδρικής Απόληξης (Τερματισμός) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών (Αγορά 7), το παρόν έγγραφο τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση με στόχο τη συλλογή στοιχείων από τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί και τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει ο Επίτροπος. 7 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

8 ΜΕΡΟΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.1. Νομοθετικό Πλαίσιο Σύμφωνα με το σε ισχύ Κοινοτικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο 4 το οποίο προσβλέπει στη δημιουργία ενός κοινού εναρμονιστικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στη μείωση των εμποδίων εισόδου στην αγορά και την ενθάρρυνση των προοπτικών για αποτελεσματικό και υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών, οι προς ρύθμιση αγορές ορίζονται σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και παρατίθενται στη σχετική Σύσταση 5 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβανομένων υπόψη των εθνικών συνθηκών. Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ) καλείται στα πλαίσια των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας να ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τη γεωγραφική διάσταση κάθε αγοράς μέσα στην επικράτεια, σύμφωνα με τη διαδικασία για τον ορισμό αγοράς η οποία περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση. Στη συνέχεια ο Επίτροπος οφείλει να 4 Βάση για το νέο κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούν πέντε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ): Οδηγία Πλαίσιο (βλ. υποσημείωση πιο πάνω). «Οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους» (Οδηγία για την πρόσβαση, ΕΕ L 108 της , σελ. 7), «Οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002 για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Οδηγία για την αδειοδότηση, ΕΕ L108 της , σελ.21), «Oδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002 για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Οδηγία καθολικής υπηρεσίας, ΕΕ L 108 της , σελ.51), «Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12 ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ΕΕ L 201, 31/07/2002, σελ. 37), όπως αυτές τροποποιήθηκαν από την Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 ης Νοεμβρίου 2009 και την Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25 ης Νοεμβρίου οι οποίες μεταφέρθηκαν στην Κυπριακή Νομοθεσία με τον Ν.112(Ι)/2004 την 30 η Απριλίου 2004, όπως εκάστοτε τροποποιήθηκε 5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 αναφορικά με σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5406] (2007/879/ΕΚ), και Αιτιολογική Έκθεση αυτής. Μεταφέρθηκαν στην Κυπριακή Νομοθεσία με τα Διατάγματα Κ.Δ.Π.147/2005 και Κ.Δ.Π.148/2005, ως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται. Βλ. υποσημείωση πιο πάνω. 8 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

9 αναλύσει το καθεστώς του ανταγωνισμού που υφίσταται σε κάθε αγορά και να αξιολογήσει το ενδεχόμενο καθορισμού οργανισμού/ών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ), βάσει και των Κατευθυντήριων Γραμμών 6 της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 48 (1) του Νόμου 112(Ι)/2004, «Μετά την ολοκλήρωση του ορισμού των σχετικών αγορών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 46 και 47 του Νόμου, ο Επίτροπος διεξάγει ανάλυση του καθεστώτος ανταγωνισμού». Σύμφωνα με το άρθρο 48(2) του Νόμου 112(Ι)/2004, «όπου ως αποτέλεσμα της ανάλυσης του ανταγωνισμού σε μια συγκεκριμένη αγορά, ο Επίτροπος διαπιστώνει ότι η αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, ο Επίτροπος θα ορίζει πρόσωπο ή πρόσωπα με Σημαντική Ισχύ στην αγορά αυτή». Σε κάθε μια από τις αναγνωρισθείσες αγορές, η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (ΕΡΑ) είναι δυνατό να παρέμβει εκ των προτέρων (ex-ante) στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της μόνο εφόσον η υπό εξέταση αγορά αξιολογείται ως μη επαρκώς ανταγωνιστική και κατά συνέπεια πρέπει να καθοριστούν οργανισμός/οί με ΣΙΑ 7. Ο νομοθετικός ορισμός της ΣΙΑ αντιστοιχεί ουσιαστικά στην έννοια της «δεσπόζουσας θέσης» που έχει ορισθεί στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως «η θέση οικονομικής ισχύος η οποία επιτρέπει σε ένα οργανισμό να συμπεριφέρεται σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές του, τους πελάτες τους και τελικά τους καταναλωτές». Τα ρυθμιστικά μέτρα που μπορεί να επιβληθούν από την ΕΡΑ σε αγορά όπου διαπιστώνεται ύπαρξη οργανισμού/ών με ΣΙΑ πρέπει να είναι κατάλληλα και αναλογικά και να αποσκοπούν στην επίτευξη στόχων πολιτικής, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο, που περιλαμβάνουν κυρίως την: προώθηση του ανταγωνισμού στην προσφορά υπηρεσιών/δικτύων/σχετικών διευκολύνσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, και προώθηση των συμφερόντων των καταναλωτών. 6 «Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2002/C/165/03, ΕΕ C 165/6 της , σελ. 6). Μεταφέρθηκαν στην Κυπριακή Νομοθεσία με τα Διατάγματα Κ.Δ.Π.147/2005 και Κ.Δ.Π.148/2005, ως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται. Βλ. υποσημείωση, πιο πάνω. 7 Βλ. το άρθρο 14 της Οδηγίας Πλαίσιο ως προς τον νομοθετικό ορισμό της ΣΙΑ. 9 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

10 Σε περίπτωση που η ΕΡΑ αξιολογεί μια αγορά ως αρκούντως ανταγωνιστική, τότε σύμφωνα με το άρθρο 16(3) της Οδηγίας Πλαίσιο η ΕΡΑ υποχρεούται: (α) να μην επιβάλει ρυθμιστικές υποχρεώσεις σε οποιοδήποτε οργανισμό, (β) να αποσύρει από επηρεαζόμενο/ους οργανισμό/ούς ρυθμιστικές υποχρεώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν στο παρελθόν. 2.2 Προσέγγιση Επιτρόπου Ο Επίτροπος σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν.112(Ι)/ και της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας 9, έχει συλλέξει δεδομένα και πληροφορίες από διάφορες πηγές οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της αλυσίδας παραγωγής και κατανάλωσης (έρευνα καταναλωτών και απαντήσεις σε ερωτηματολόγια από παροχείς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών) με στόχο να διεξάγει με κάθε λεπτομέρεια και στη βάση καθιερωμένων οικονομικών και νομικών αρχών τη δραστηριότητα ορισμού και ανάλυσης της σχετικής αγοράς. Σημειώνεται ότι η εξέταση της σχετικής αγοράς στην οποία έχει προβεί ο Επίτροπος, περιλαμβάνει πέρα από την εξέταση της κατάστασης της αγοράς στο πρόσφατο παρελθόν και το συστατικό της «προοπτικής» 10, λαμβάνει δηλαδή υπόψη αναμενόμενες τεχνολογικές και οικονομολογικές εξελίξεις μέσα στην περίοδο που μεσολαβεί μέχρι την επόμενη ανάλυση της σχετικής αγοράς, η οποία τοποθετείται σε χρονικό ορίζοντα δύο (2) ετών από τον παρόντα χρόνο (χρονικό πλαίσιο παρούσας ανάλυσης). Το παρόν έγγραφο τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση με στόχο τη συλλογή σχολίων από τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί και τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει ο Επίτροπος αναφορικά με: 8 Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Νόμος του 2004, Ν.112(Ι)/2004, 30 ης Απριλίου Το περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Διάταγμα του 2005, Κ.Δ.Π.147/2005, 24/03/2005 και η περί Μεθοδολογίας Ορισμού των Αγορών Ηλεκτρονικών Απόφαση του 2005, Κ.Δ.Π.148/2005, 24/03/2005, όπως έχουν τροποποιηθεί. 10 Βλ. παρ. 20 των Κατευθυντήριων Γραμμών. 10 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

11 τον ορισμό σχετικής αγοράς, την ανάλυση του καθεστώτος του υφιστάμενου ανταγωνισμού και τον καθορισμό οργανισμού με σημαντική ισχύ στην αγορά, και το σχέδιο ρυθμιστικών μέτρων σε σχέση με την αγορά: Απόληξη (Τερματισμός) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας (Αγορά 7) Το Υφιστάμενο Ρυθμιστικό Πλαίσιο Το 2009 σύμφωνα με το τότε εν ισχύ ρυθμιστικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ) λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, καθώς και τη γεωγραφική διάσταση της αγοράς τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα μέσα στην επικράτεια, σύμφωνα με τη διαδικασία για τον ορισμό αγοράς η οποία περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο 11 και λαμβάνοντας υπόψη τη σε τότε ισχύ Σύσταση για τις Σχετικές Αγορές 12 προέβηκε σε ορισμό της σχετικής αγοράς, ανέλυσε το καθεστώς του ανταγωνισμού στην αγορά και αξιολόγησε το ενδεχόμενο καθορισμού οργανισμού/ών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά, λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την Ανάλυση και τη Σημαντική Ισχύ στην Αγορά 13 (Κατευθυντήριες γραμμές για ΣΙΑ). 11 «Oδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕ L 108 της , σελ.33), (Οδηγία Πλαίσιο). Μεταφέρθηκε στην Κυπριακή Νομοθεσία ως Ν.112(Ι)/ «Σύσταση Αγορών της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και/ή υπηρεσιών στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Ε(2003)497 της 11 ης Ιουλίου 2003, ή άλλως 2003/311/ΕΚ, ΕΕ L 114 της , σελ. 45).. Μεταφέρθηκε στην Κυπριακή Νομοθεσία στα Διατάγματα Κ.Δ.Π.147/2005 και Κ.Δ.Π.148/ «Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (2002/C/165/03, ΕΕ C 165/6 της , σελ. 6). Μεταφέρθηκαν στην Κυπριακή Νομοθεσία με τα Διατάγματα Κ.Δ.Π.147/2005 και Κ.Δ.Π.148/ Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

12 Στο χρονικό πλαίσιο της ανάλυσης, στη σχετική αγορά χονδρικής Απόληξης (Τερματισμός) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών δεν υπήρξαν υποκατάστατα ζήτησης και προσφοράς, και η σχετική αγορά θεωρήθηκε ότι αφορά σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε σχέση με την αξιολόγηση του καθεστώτος του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά: Η σχετική αγορά δεν παρουσιαζόταν επαρκώς ανταγωνιστική, η CYTA και η ΜΤΝ κατείχαν σημαντική ισχύ στη σχετική αγορά, η σχετική αγορά απαιτούσε ex ante ρυθμιστική παρέμβαση. Με βάση την πιο πάνω ανάλυση, οι δύο παροχείς κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο, η CYTA και η ΜΤΝ, καθορίστηκαν ως οργανισμοί με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά χονδρικής Απόληξης (Τερματισμός) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών. Δεδομένου του αποτελέσματος της αξιολόγησης του καθεστώτος της σχετικής αγοράς και του καθορισμού της CYTA και της ΜΤΝ ως οργανισμών με ΣΙΑ, ο ΕΡΗΕΤ ήταν της άποψης ότι οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις που είχαν ήδη επιβληθεί στην CYTA 14, έπρεπε να διατηρηθούν, δηλ.: i. Διαφάνεια, η CYTA θα πρέπει να δημοσιεύει υπόδειγμα προσφοράς διασύνδεσης με τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των τελών, αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα. ii. Υποχρέωση Αμεροληψίας (μη διάκρισης), η ρύθμιση αυτή απαγορεύει κάθε είδους διάκριση και καλύπτει οποιασδήποτε μορφής άνιση μεταχείριση των πελατών μιας εταιρείας έναντι των ανταγωνιστών της. iii. Λογιστικός Διαχωρισμός, αναφορικά με τα στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορούν αποκλειστικά την υπηρεσία τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα. iv. Υποχρεώσεις Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών Δικτύου, ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των δικτύων. Η πρόσβαση παρά το γεγονός 14 ΑΕ 22/ Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

13 ότι παρέχεται και από τους δύο παροχείς, είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των δικτύων και των επικοινωνιών. v. Υποχρέωση Έλεγχου Τιμών και Κοστολόγησης, η παροχή της υπηρεσίας τερματισμού σε τιμές βάσει κόστους (LRIC) θεωρήθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική ώστε να αποτραπούν οποιεσδήποτε υπερβολικά υψηλές χρεώσεις πέραν του κόστους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στρέβλωση στην αγορά λόγω υπερβολικών χρεώσεων. Παράλληλα, οι πιο κάτω υποχρεώσεις επιβλήθηκαν στην ΜΤΝ 15, i. Διαφάνεια, η ΜΤΝ θα πρέπει να δημοσιεύει υπόδειγμα προσφοράς διασύνδεσης με τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των τελών, αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα. ii. Υποχρέωση Αμεροληψίας (μη διάκρισης), η ρύθμιση αυτή απαγορεύει κάθε είδους διάκριση και καλύπτει οποιασδήποτε μορφής άνιση μεταχείριση των πελατών μιας εταιρείας έναντι των ανταγωνιστών της. iii. Λογιστικός Διαχωρισμός, αναφορικά με τα στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορούν αποκλειστικά την υπηρεσία τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα. iv. Υποχρεώσεις Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών Δικτύου, είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των δικτύων. Η πρόσβαση παρά το γεγονός ότι παρέχεται και από τους δύο παροχείς, είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των δικτύων και των επικοινωνιών. v. Υποχρέωση Έλεγχου Τιμών και Κοστολόγησης. Η ΜΤΝ είχε υποχρέωση καθορισμού μέγιστου ύψους τελών τερματισμού φωνητικών κλήσεων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της MTN ισοδύναμο με το αντίστοιχο κοστοστρεφές τέλος τερματισμού της CYTA και Πλέον 35% την περίοδο έως και Πλέον 25% την περίοδο, έως και ΑΕ 23/ Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

14 Πλέον 13% την περίοδο, έως και Η ασύμμετρη αυτή ρύθμιση δικαιολογήθηκε ως εξής: Στον υπό εξέταση χρόνο ήταν εύλογο να θεωρήσει κανείς ότι το πραγματικό κόστος της ΜΤΝ για τον τερματισμό κλήσεων στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης του δικτύου της ήταν υψηλότερο εκείνου τόσο της Cyta όσο και των περισσοτέρων κινητών δικτύων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πού υφίστανται ήδη προ πολλού. Αυτό επειδή η MTN, μεταξύ άλλων λόγων, (α) δεν είχε ακόμη σημαντικές οικονομίες κλίμακας, εξ αιτίας του μικρού μεγέθους του δικτύου της και αριθμού των συνδρομητών της, (β) είχε πρόσθετα έξοδα (πρόσληψης και εκπαίδευσης προσωπικού, διαφήμισης, διαπραγμάτευσης εμπορικών συμφωνιών, κόστος περιαγωγής, κλπ) που συνδέονται με την αρχική ανάπτυξη ενός δικτύου και που βαρύνουν ως εκ τούτου ποσοστιαία λιγότερο την Cyta, (δ) δεν είχε αποσβέσει τις επενδύσεις για το δίκτυό της, σε αντίθεση με την Cyta, το κινητό δίκτυο της οποίας υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια, (ε) δεν είχε τις οικονομίες συγκέντρωσης καθέτων και οριζοντίων δραστηριοτήτων που έχει η Cyta σε ένα εταιρικό σχήμα, με κοινό προσωπικό, εταιρικό προφίλ, εξοπλισμό κλπ. (στ) Η πλήρης συμμετρία δεν ήταν αυτοσκοπός από τη στιγμή που οι δύο παροχείς στην Κύπρο διατηρούσαν, πανευρωπαϊκά, τα χαμηλότερα τέλη τερματισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω η εφαρμογή της σταδιακής μείωσης των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας για τον εναλλακτικό παροχέα θα οδηγούσε μακροχρόνια στη συμμετρία των τελών τερματισμού μεταξύ των δύο παροχέων, θα υποστήριζε τη περαιτέρω ανάπτυξη του ανταγωνισμού και της αποδοτικότητας των παροχέων χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε αναστάτωση στην Κυπριακή αγορά. Η υποχρέωση για άμεση εφαρμογή της κοστοστρέφειας θα ήταν άλλωστε δυσανάλογη, δεδομένων των υφιστάμενων χαμηλών τελών τερματισμού της ΜΤΝ 14 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

15 και της προτεινόμενης σταδιακής εξισορρόπησης των τελών αυτών με τα αντίστοιχα της Cyta. Η επιβολή αυστηρών υποχρεώσεων κοστοστρέφειας θα απαιτούσε και ανάλογες υποχρεώσεις υπολογισμού του κόστους βάσει ορισμένης μεθοδολογίας, ελέγχους κλπ. προκαλώντας έτσι δυσβάστακτες και δυσανάλογες ρυθμιστικές υποχρεώσεις για μια νεοεισερχόμενη εταιρεία, χωρίς εδραιωμένη παρουσία στην αγορά. Τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία για τον υπολογισμό του κόστους τερματισμού φωνητικών κλήσεων στο δίκτυο της ΜΤΝ δεν θα ήταν διαθέσιμα στο άμεσο μέλλον, βάση παραδοχής της εταιρείας ΜΤΝ λόγω τον σχετικά πρόσφατο, μικρό και εξελισσόμενο όγκο κίνησης. Ο ΕΡΗΕΤ ήταν της θέσης ότι η εφαρμογή της αρχής της κοστοστρέφειας για τον παραδοσιακό παροχέα ήταν η αποδοτικότερη υποχρέωση η οποία μπορούσε να επιβληθεί στον τερματισμό κλήσεων σε κινητά δίκτυα στην Κύπρο λαμβάνοντας υπόψη τη διαπραγματευτική ισχύ που κατείχε ο παραδοσιακός παροχέας η οποία εκπήγαζε τόσο από τα υφιστάμενα μερίδια αγοράς του όσο και από την μη ύπαρξη εναλλακτικών προϊόντων στην συγκεκριμένη αγορά Συνεργασία με την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) Σύμφωνα με το άρθρο 50 (1) του Ν.112(Ι)/2004 ο Επίτροπος διαβουλεύεται με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στα πλαίσια Δημόσιας Διαβούλευσης, καθώς και με την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 50(2) του Ν.112(Ι)/2004, ο Επίτροπος διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν την κοινοποίηση σε ΕΕ. Ο ΕΡΗΕΤ προτίθεται να διαβουλευτεί με την ΕΠΑ στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη διαδικασία Ορισμού και Ανάλυσης της σχετικής αγοράς που ακολουθεί. Σε περίπτωση που ο ΕΡΗΕΤ, μετά από παρατηρήσεις της ΕΠΑ, αποφασίσει τη διαφοροποίηση του ορισμού της σχετικής αγοράς ή των 15 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

16 πορισμάτων της ανάλυσης αγοράς δεσμεύεται να διενεργήσει εκ νέου δημόσια διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη παρουσιάζοντας τα νέα πορίσματα του Δομή Εγγράφου Η δομή του υπολοίπου κειμένου του παρόντος εγγράφου έχει ως εξής: Μέρος 3: Ορισμός της Σχετικής Αγοράς Μέρος 4: Ανάλυση της Σχετικής Αγοράς Μέρος 5: Προτεινόμενες Ρυθμιστικές Υποχρεώσεις Μέρος 6: Αξιολόγηση Επιπτώσεων προτεινόμενων Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων Παράρτημα Α: Παράρτημα Β: Παράρτημα Γ: Παράρτημα Δ: Ερωτηματολόγιο προς Παροχείς Απαντήσεις Παροχέων στο Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Α Αποτελέσματα Έρευνας Καταναλωτών Γλωσσάριο 16 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

17 ΜΕΡΟΣ 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 3.1. Εισαγωγή Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Απόφασης 16 του Επιτρόπου, ο ΕΡΗΕΤ καλείται να προχωρήσει στη διαδικασία ορισμού των σχετικών αγορών που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της εθνικής αγοράς και στην προκείμενη περίπτωση στην ανάλυση της σχετικής αγοράς αναφορικά με την «απόληξη (τερματισμός) φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών» και στην εκτίμηση του καθεστώτος του ανταγωνισμού στη σχετική αυτή αγορά, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο, τη Σύσταση και τις Κατευθυντήριες γραμμές. Ο στόχος της διεξαγωγής της διαδικασίας ορισμού της αγοράς, η οποία αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση της επάρκειας του ανταγωνισμού και κατ επέκταση της αναγκαιότητας επιβολής ex-ante ρυθμιστικών υποχρεώσεων, είναι να αναγνωρίσει μέσα από μια συστηματική διαδικασία τους ανταγωνιστικούς περιορισμούς που οι δραστηριοποιημένοι παροχείς σε μια αγορά αντιμετωπίζουν. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία αναγνωρίζονται οι πραγματικοί και οι εν δυνάμει ανταγωνιστές οι οποίοι δυνατόν να περιορίσουν αλλήλους από του να επιδεικνύουν συμπεριφορά ανεξάρτητη από αυτή που θα αναμένετο ως αποτέλεσμα της ύπαρξης αποδοτικού ανταγωνισμού. Το αποτέλεσμα του ορισμού της σχετικής αγοράς εξαρτάται από την κατάληξη της εφαρμογής των κριτηρίων υποκατάστασης ζήτησης και υποκατάστασης προσφοράς καθώς και από τον χρόνο που έχει καθορισθεί ως χρονικό πλαίσιο της παρούσας εξέτασης Κ.Δ.Π. 148/ Η ex-ante ρύθμιση αφορά στον εντοπισμό έλλειψης επαρκούς ανταγωνισμού μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο (χρονικό πλαίσιο παρούσας ανάλυσης). 17 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

18 Σύμφωνα με νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 18, μια σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι επαρκώς εναλλάξιμα ή υποκατάστατα, όχι μόνο αναφορικά με τα αντικειμενικά τους χαρακτηριστικά, βάσει των οποίων είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την ικανοποίηση των διαρκών αναγκών των καταναλωτών, τις τιμές τους ή την επιδιωκόμενη χρήση τους, αλλά και τις συνθήκες του ανταγωνισμού όπως και την ύπαρξη της προσφοράς και της ζήτησης στην εν λόγω αγορά. Επομένως, ο καθορισμός της σχετικής αγοράς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις υπηρεσίες που οι τελικοί χρήστες χρησιμοποιούν για τις ίδιες ανάγκες (τελική χρήση). Σημειώνεται ότι η χρήση του όρου «σχετική» αγορά υποδηλεί αξιολόγηση και της γεωγραφικής διάστασης της αγοράς, δηλαδή αξιολόγηση της προσφοράς/ζήτησης υπηρεσιών/προϊόντων σε μια γεωγραφική περιοχή και της ομοιογένειας στις συνθήκες ανταγωνισμού που παρατηρούνται, και η οποία δύναται να διακριθεί από γειτονική γεωγραφική περιοχή, στην οποία οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι ουσιωδώς διαφορετικές 19. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζεται ότι παραδοσιακά 20 στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών το γεωγραφικό εύρος μιας αγοράς καθορίζεται από την έκταση που καλύπτει το δίκτυο ή/και από πιθανούς περιορισμούς που επιβάλλονται από νομικά ή ρυθμιστικά μέτρα Κριτήρια για τον ορισμό της σχετικής αγοράς Οι κύριοι ανταγωνιστικοί περιορισμοί που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των παροχέων σε μια αγορά αφορούν στη: 18 Υπόθεση 322/81, Michelin v. Commission (1983) ECR 3461; Υπόθεση IV/ και IV/ ΑΚΖΟ v Commission; Υπόθεση C-62/86 [1991] ECRI-3359; Υπόθεση C-333/94 TetraPak v Commission. 19 Υπόθεση 27/76 United Brands v. Commission (1978) ECR Υπόθεση IV/M.1025, Mannesman/Olivetti/Infostrad. 18 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

19 (α) Εξέταση 7: Απόληξη (Τερματισμός) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης 21 και στη (β) δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της προσφοράς 22. Ένας τρίτος παράγοντας ανταγωνιστικού περιορισμού που μπορεί να λαμβάνεται υπόψη αφορά το ενδεχόμενο εν δυνάμει (δυνητικού) ανταγωνισμού. Η διαφορά μεταξύ του εν δυνάμει ανταγωνισμού και της δυνατότητας υποκατάστασης της προσφοράς έγκειται στο γεγονός ότι η υποκατάσταση από την πλευρά της προσφοράς αντιδρά σχετικά άμεσα σε πιθανή αύξηση τιμής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας χωρίς σημαντικά έξοδα επένδυσης, ενώ ο εν δυνάμει ανταγωνισμός χρειάζεται περισσότερο χρόνο πριν ξεκινήσει να προσφέρει υπηρεσίες στην αγορά και η είσοδος του συνοδεύεται από σημαντική επένδυση. Ο Επίτροπος στο πλαίσιο του ορισμού της σχετικής αγοράς έλαβε υπόψη τα κριτήρια που αφορούν τη δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς, και χρησιμοποίησε σε αυτό το πλαίσιο, όπου αυτό εφαρμοζόταν, τον «έλεγχο υποθετικού μονοπωλίου» 23 (Hypothetical Monopolist Test ή SSNIP Test = Small but Significant Non-transitory Increase in Price). Στα πλαίσια αυτού του ελέγχου (SSNIP) μια υπηρεσία (ή ομάδα υπηρεσιών) συνιστά σχετική αγορά εάν ένας υποθετικός μονοπωλιακός παροχέας μπορεί να επιβάλει μια μικρή (5-10%) και όχι μεταβατική αύξηση στην τιμή της υπηρεσίας πέραν του επιπέδου που ορίζει ο ανταγωνισμός χωρίς να μειωθούν οι πωλήσεις του σε σημείο που η αύξηση αυτή να τον καθιστά μη επικερδή Επιτρέπει τον καθορισμό των προϊόντων προς τα οποία οι χρήστες μπορούν να στραφούν σε περίπτωση που παρατηρηθεί σχετική αύξηση τιμής σε ένα προϊόν της ίδιας αγοράς. Δεν είναι απαραίτητη η στροφή της πλειοψηφίας των καταναλωτών σε ένα άλλο προϊόν. Αρκεί ένας επαρκής αριθμός καταναλωτών να μεταπηδήσει σε άλλο προϊόν για να καταστήσει την αλλαγή της τιμής μη κερδοφόρα. 22 Επιτρέπει την αξιολόγηση της δυνατότητας εισόδου παροχέων που δεν είναι ενεργοί στη σχετική αγορά ως αποτέλεσμα της σχετικής αύξησης στην τιμή προσφοράς. 23 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής για την Πρόσβαση (ΕΕ C 265 της , σελ. 2), παρ. 46 και Υπόθεση Τ-83/91, Tetra Pak κατά Επιτροπής [1994] συλλογή II-755, παρ. 68. Σημειώνεται ότι για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης ο έλεγχος SSNIP χρησιμοποιείται ως εργαλείο αξιολόγησης της ύπαρξης ανταγωνισμού μεταξύ διαφορετικών προϊόντων ή υπηρεσιών 24 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές, παρ Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

20 Ο Επίτροπος ακολούθησε την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τον ορισμό των σχετικών αγορών 25 και έλαβε υπόψη τον παράγοντα του εν δυνάμει ανταγωνισμού κατά την αξιολόγηση του καθεστώτος του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές Η Σχετική Αγορά Προϊόντων και Υπηρεσιών Εισαγωγή Οι υπηρεσίες υπό εξέταση είναι αυτές που αφορούν στον τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 2 ης και 3 ης γενιάς ή/και νεότερων τεχνολογιών 4G και οι οποίες αποτελούν απαραίτητη συνιστώσα για την ολοκλήρωση των κλήσεων των συνδρομητών σταθερής ή και κινητής τηλεφωνίας. Τις υπηρεσίες τερματισμού τις προμηθεύεται ο παροχέας του καλούντος συνδρομητή από τον παροχέα κινητού δικτύου του καλούμενου συνδρομητή. Ο παροχέας που εκκινεί την κλήση μπορεί να είναι παροχέας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ή ακόμα και ο ίδιος ο παροχέας που τερματίζει την κλήση για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η κλήση αφορά δύο συνδρομητές του ίδιου δικτύου (on-net κλήση). Ο τερματισμός κλήσεων σε κινητά δίκτυα στην Κύπρο πραγματοποιείται και χρεώνεται σε επίπεδο χονδρικής από τον παροχέα του δικτύου κινητής του καλούμενου ανεξάρτητα από εάν είναι παροχέας κινητού δικτύου (MNO) ή παροχέας κινητού ιδεατού δικτύου (MVNO), στο δίκτυο από το οποίο εκκινεί η κλήση. Το τέλος τερματισμού αποτελεί συνιστώσα της τιμής λιανικής την οποία ο καλών πληρώνει Η λιανική αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας O ΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι η λιανική αγορά κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο διαφέρει σημαντικά από αυτήν άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφορά δεν παρουσιάζεται στη διείσδυση των γραμμών κινητής τηλεφωνίας η οποία, προσεγγίζει το 129,6 του πληθυσμού 26 σε σύγκριση με τον μέσο όρο Ε.Ε.130,4 27 αλλά στο βαθμό 25 Ανακοίνωση της Επιτροπής για τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (Επίσημη Εφημερίδα C 372 της 9,12,1997, σ. 5). 26 Πηγή: Παρατηρητήριο αγοράς ΓΕΡΗΕΤ, Πρώτο εξάμηνο Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

21 συγκέντρωσης των μεριδίων αγοράς. Αυτό είναι απόρροια της ύπαρξης δύο μόνο παροχέων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, της Cyta και της ΜΤΝ. Στις 5 Μαρτίου 2010 ο ΕΡΗΕΤ στα πλαίσια εξέτασης της αγοράς 15 (2003), χονδρική αγορά πρόσβασης και προέλευσης κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, εξέδωσε σχετική Απόφαση με αρ. 216/2010 με την οποία επιβάλλεται στην Cyta μεταξύ άλλων και η υποχρέωση για παροχή πρόσβασης σε παροχείς εικονικού δικτύου (MVNOs), ενισχυμένους παροχείς κινητών υπηρεσιών (ESPs) και παροχείς κινητών υπηρεσιών (SPs). Επακόλουθο της συγκεκριμένης ρυθμιστικής υποχρέωση ήταν η αδειοδότηση και η εμπορική δραστηριοποίηση της εταιρείας PrimeTel ως παροχέα MVNO το τέλος του 2011 και της εταιρείας Cablenet/ Lemontel 28 ως παροχέα MVNO το 2013 όπως και άλλων εταιρειών, ως ενισχυμένων παροχέων κινητών υπηρεσιών (ESPs) και παροχέων κινητών υπηρεσιών (SPs). Ο διαχωρισμός των παροχέων γίνεται ανάλογα με το επίπεδο της χονδρικής πρόσβασης που παρέχεται από τον ΜΝΟ. Στις περιπτώσεις των SPs και ESPs ο δικαιούχος παροχέας μεταπωλεί τις υπηρεσίες συνδρομητικής και προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας του οικείου δικτύου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνάψει συμφωνίες διασύνδεσης και να ελέγξει την δρομολόγηση και τον τερματισμό της κλήσης. Στην περίπτωση των MVNOs αυτοί μπορούν να υπογράφουν συμφωνίες διασύνδεσης με άλλους παροχείς και κατ επέκταση να τερματίζουν και να καθορίζουν το τέλος τερματισμού της κλήσης. 27 Πηγή: Digital Agenda Scoreboard Key Indicators, Έτος Η εταιρεία Lemontel έχει εξαγοραστεί από την εταιρεία Cablenet. 21 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

22 Γράφημα 1: Διείσδυση Κινητής Τηλεφωνίας στις χώρες μέλη της Ε.Ε. Ο ΕΡΗΕΤ κρίνει σκόπιμο, πριν αναλυθεί η αγορά της απόληξης (τερματισμός) φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, να γίνει σχετική αναφορά στην λιανική αγορά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Το προκαταρκτικό αυτό βήμα είναι κρίσιμο μια και σύμφωνα με τις σχετικές συστάσεις της Επιτροπής, η δομή της αγοράς και ο βαθμός του ανταγωνισμού σε επίπεδο λιανικής πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν να εξετασθεί ο βαθμός ανταγωνισμού και, τελικά, η ανάγκη και ο βαθμός ρυθμιστικής επέμβασης σε επίπεδο χονδρικής αγοράς (δηλαδή, στην προκείμενη περίπτωση, στην αγορά τερματισμού φωνητικών κλήσεων). 22 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

23 Γράφημα 2 29 : Εξέλιξη Μεριδίων Αγοράς Κινητής Τηλεφωνίας Μερίδια Αγοράς Κινητής Τηλεφωνίας 100% 1.01% 1.97% 2.14% 0.77% 90% 20.98% 23.27% 25.69% 28.15% 29.02% 80% 70% 60% 50% 40% 79.02% 76.73% 73.30% 69.88% 68.07% 30% 20% 10% 0% Δεκ 09 Δεκ 10 Δεκ 11 Δεκ 12 Ιουν 13 CytamobileVodafone MTN PrimetelMobile LemonTel Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται η τάση και η εξέλιξη των μεριδίων αγοράς με τα αντίστοιχα ποσοστά για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. 29 Σημειώνεται ότι τα μερίδια αγοράς για την εταιρεία Lemontel αφορούν την δραστηριότητας της ως ESP. 23 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

24 Γράφημα 3: Εξέλιξη αριθμού χρηστών κινητής τηλεφωνίας 1,200,000 Εξέλιξη στον αριθμό χρηστών κινητής τηλεφωνίας 1,090,944 1,110,935 1,117,370 1,000, ,521 1,034, , , , , , , , , , , , , , ,000 0 Δεκ 09 Δεκ 10 Δεκ 11 Δεκ 12 Ιουν 13 Συνδρομητές Συμβολαίου Χρήστες Προπληρωμένης Σύνολο Στο Γράφημα 3 παρουσιάζεται η συνεχής αύξηση του συνολικού αριθμού των χρηστών της κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο από το 2009 έως και τον Ιούνιου του Αναφορικά με την γεωγραφική κάλυψη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, βλ. Γράφημα 4, μέχρι και το 2006 η ΜΤΝ, αντιμετώπιζε ιδιαίτερα αυξημένα κόστη λόγω του ότι δεν είχε ολοκληρώσει το δίκτυο της και χρειαζόταν να εξυπηρετεί τους πελάτης της με υπηρεσίες εθνικής περιαγωγής τις οποίες προμηθευόταν από την Cyta. Σταδιακά, τα σχετικά έξοδα περιαγωγής της ΜΤΝ μειώνονται καθότι η γεωγραφική κάλυψη της εταιρείας σήμερα βρίσκεται στο 90,03% και η πληθυσμιακή στο 98,87%. Αντίστοιχα, η Cyta, έχει έως και το τέλος του 2012 γεωγραφική κάλυψη 96,80% και 99,8% πληθυσμιακή κάλυψη. 24 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

25 Γράφημα 4: Γεωγραφική Κάλυψη Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας % Γεωγραφική Κάλυψη Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας (MNOs) 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% Cyta 2G MTN 2G Cyta 3G MTN 3G 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Δεκ 04 Δεκ 05 Δεκ 06 Δεκ 07 Δεκ 08 Δεκ 09 Δεκ 10 Δεκ 11 Δεκ 12 Δεκ 13 Σε σχέση με επιπρόσθετες αδειοδοτήσεις εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (MNOs) στην Κυπριακή αγορά, στις 31 Μαΐου 2013 το Τμήμα Ηλεκτρονικών (ΤΗΕ), δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο διαγωνισμό για τη χορήγηση εξουσιοδότησης ραδιοεπικοινωνιών στις ζώνες 900MHz, 1800MHz, και 2100MHz για την ίδρυση και λειτουργία 3 ου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο. Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η 24 η Σεπτεμβρίου Η εν λόγω εξουσιοδότηση περιλαμβάνει φάσμα 2x10MHz στα 900MHz ( / MHz), 2x24.8MHz στα 1800MHz ( / MHz) και 2x15MHz στα 2100MHz ( / MHz). Στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μόνο μία αίτηση, από την εταιρεία PrimeTel PLC και ως εκ τούτου ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών έχει προχωρήσει στη χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης στην PrimeTel. Στο παρόν στάδιο η εταιρεία PrimeTel, ως αναφέρθηκε και πιο πάνω δραστηριοποιείται ως παροχέας κινητού εικονικού δικτύου (MVNO) και ως 25 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

26 τέτοια λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα αξιολόγηση. Μόλις η Primetel δραστηριοποιηθεί ως ΜΝΟ, τότε η αδειοδότηση της τροποποιείται, δεν φέρει πλέον χαρακτηριστικά MVNO και δεν αντιμετωπίζεται ως MVNO αλλά ως ΜΝΟ. Για τους σκοπούς της παρούσας εξέτασης αγοράς όμως, ο ΕΡΗΕΤ δεν διακρίνει μεταξύ MVNOs και ΜΝΟs. Επιπρόσθετα ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών έχει τροποποιήσει τις υφιστάμενες εξουσιοδοτήσεις ραδιοεπικοινωνιών της ΑΤΗΚ και της ΜΤΝ έτσι ώστε να επιτρέπεται η λειτουργία δικτύων UMTS/LTE/WiMAX στις ζώνες των 900MHz, 1800MHz και 2100MHz. Σημειώνεται ότι οι τροποποιημένες εξουσιοδοτήσεις περιλαμβάνουν και τις πιο κάτω υποχρεώσεις: (α) Επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του 3G δικτύου τους, από 60% σε τουλάχιστο 70%, εντός δύο ετών από την ημερομηνία της τροποποίησης της εξουσιοδότησης τους. (β) Ίδρυση και λειτουργία ευρυζωνικού κινητού δικτύου 4 ης γενιάς (4G) για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που να καλύπτει γεωγραφικά τουλάχιστο το 40% των περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία τροποποίησης της εξουσιοδότησης τους. Επιπλέον θα υποχρεούνται να παρέχουν στους καταναλωτές μέσω του δικτύου αυτού, τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστο 30Mbps. (γ) Επιστροφή στο Κράτος το μη ζευγαρωτό φάσμα (5MHz) που κατέχουν στη ζώνη των 2100ΜΗz. Το εν λόγω φάσμα δεν χρησιμοποιείται καθώς δεν υπάρχουν στην αγορά ευρέως διαδεδομένα συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που να χρησιμοποιούν αυτές τις ραδιοσυχνότητες, γεγονός που παρατηρήθηκε σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. 26 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

27 Τα Διατάγματα που αναφέρονται στη συνέχεια βρίσκονται στο παρόν στάδιο εν ισχύει και σκοπό έχουν να διευκολύνουν την είσοδο νέων παροχέων στην Κυπριακή αγορά. Το Διάταγμα περί Εθνικής Περιαγωγής 30 προνοεί τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υπόχρεου οργανισμού (Cyta) καθώς επίσης και τις βασικές αρχές δυνάμει των οποίων τα μέρη οφείλουν να καταλήξουν σε Συμφωνία Εθνικής Περιαγωγής. Η υλοποίηση των προνοιών της εθνικής περιαγωγής, και κατ επέκταση η ύπαρξη της σχετικής Συμφωνίας παρέχει στους συμβεβλημένους χρήστες/ συνδρομητές του όποιου εναλλακτικού παροχέα τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας - όπως, μεταξύ άλλων, διενέργεια και παραλαβή κλήσεων- που και η Cyta προσφέρει στους συνδρομητές της, μέσω του δημόσιου κινητού δικτύου της Cyta. Το περί Φορητότητας Αριθμών Διάταγμα του ,(Κ.Δ.0.565/2003), υποχρεώνει τους παροχείς δημόσιων σταθερών ή κινητών τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών στους οποίους έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς αριθµοί ή/και σειρές αριθµών από το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας για δευτερογενή εκχώρηση σε συνδρομητές τους, όπως παρέχουν φορητότητα γεωγραφικών αριθμών, μη γεωγραφικών αριθμών και κινητών αριθμών. Στο Γράφημα 5, παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την χρήση της υπηρεσίας φορητότητας από τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας στην Κυπριακή αγορά. 30 Κ.Δ.Π. 335/ Στο Διάταγμα περιγράφονται οι γενικές υποχρεώσεις ως προς την Φορητότητα, οι διαδικασία παροχής αυτής, οι συμφωνίες Φορητότητας και η Εποπτεία, Συμμόρφωση και Διαβουλεύσεις. Για να λειτουργήσει ο θεσμός το ΓΕΡΗΕΤ, μετά από συνεργασία με τους Παροχείς, εξέδωσε Απόφαση (Η Περί της Εισαγωγής Ενδιάμεσης Λύσης για την Εφαρμογή του θεσμού της Φορητότητας Αριθμών (Τηλεπικοινωνιών) Απόφαση του 2004 (Κ.Δ.Π. 343/2004), στην οποία περιγράφεται το πλαίσιο εφαρμογής της ενδιάμεσης λύσης του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών (Κανόνες και Ευθύνη Δροµολόγησης κλήσεων των αριθµών που έχουν µεταφερθεί, ο Υπολογισμός του Κόστους Δροµολόγησης κλήσεων, η χρήση του Προθέματος Δροµολόγησης κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί, οι Διαδικασίες παροχής της Φορητότητας Αριθµών, η υποχρέωση σύναψης Συµφωνιών παροχής επιπέδου υπηρεσιών µεταξύ υπόχρεων οργανισµών και η ημερομηνία Έναρξης του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών). 27 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

28 Γράφημα 5: Στατιστικά Στοιχεία Φορητότητας Κινητών Αριθμών Αιτήσεις Φορητότητας Αριθμών Κινητής Τηλεφωνίας 39,942 24,192 22,115 15,795 11, Στην Κυπριακά αγορά τα λιανικά προϊόντα κινητής τηλεφωνίας διακρίνονται κυρίως σε συμβόλαια με επιδότηση τερματικού και πακέτα προπληρωμένου χρόνου. Προσφέρονται επίσης συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας με σταθερά πάγια, δηλ. με σταθερά μηνιαία ποσά για πραγματοποίηση κλήσεων, αποστολή σύντομων μηνυμάτων και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η τιμολόγηση των πακέτων από τους παροχείς έχει άμεση σχέση με τον όγκο των προσφερόμενων υπηρεσιών Η χονδρική αγορά απόληξης (τερματισμός) φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών Ο τερματισμός κλήσεων σε κινητά δίκτυα στην Κύπρο πραγματοποιείται και χρεώνεται σε επίπεδο χονδρικής από τον παροχέα του δικτύου κινητής του 28 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

29 καλούμενου στο δίκτυο από το οποίο προέρχεται η κλήση. Το τέλος τερματισμού καταβάλλεται από τον παροχέα που εκκινεί την κλήση και μεταφέρεται στους τελικούς χρήστες στην τιμή λιανικής αφού στην Κύπρο όπως και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ισχύει το σύστημα του «ο καλών πληρώνει» (calling party pays principle) Δυνατότητα Υποκατάστασης Ζήτησης Η δυνατότητα υποκατάστασης προϊόντων ή υπηρεσιών από τη σκοπιά της ζήτησης χρησιμοποιείται για να μετρηθεί ο βαθμός στον οποίο οι καταναλωτές προτίθενται να αντικαταστήσουν το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία με κάποιο άλλο προϊόν/ υπηρεσία, σε περίπτωση αλλαγής της τιμής, και κάτω από το πρίσμα της υπόθεσης ότι τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες είναι κατά τα λοιπά υποκατάστατα/ καθόσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους και τη χρήση τους. Δεν είναι απαραίτητο όλοι οι καταναλωτές να μεταπηδήσουν σε κάποιο ανταγωνιστικό προϊόν. Αρκεί ένας επαρκής αριθμός καταναλωτών ο οποίος προτίθεται να μεταπηδήσει σε άλλους παροχείς για να καταστεί μια μη αμελητέα αύξηση της τιμής μη κερδοφόρα. Η απαίτηση αυτή ανταποκρίνεται στην αρχή της «επαρκούς εναλλαξιμότητας», η οποία αναφέρεται ρητά στην νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 32. Για να είναι σε θέση ο καταναλωτής να αντιδράσει σε ένα υψηλότερο τέλος τερματισμού και να στραφεί σε άλλα υποκατάστατα προϊόντα επιβάλλεται όπως έχει πρόσβαση σε μια εξίσου λειτουργική υπηρεσία αναφορικά με τη χρήση της η οποία υπηρεσία να προσφέρεται στα ίδια επίπεδα τιμής. Η πιθανή μεταπήδηση του καταναλωτή στην νέα υπηρεσία δεν πρέπει να είναι εις βάρος της ποιότητας της λαμβανόμενης υπηρεσίας. Για να αντιδράσει ο καταναλωτής σε μία πιθανή αύξηση του τέλους τερματισμού είναι απαραίτητο όπως: (α) το υψηλότερο τέλος τερματισμού να αντανακλάται στη λιανική τιμή η οποία επιβάλλεται στον καταναλωτή, 32 Υπόθεση 322/81, Michelin κατά Επιτροπής [1983] συλλογή 3461, Υπόθεση C-62/86, ΑKZO κατά Επιτροπής, [1991] συλλογή Ι-3359; Υπόθεση C-333/94, TetraPak κατά Επιτροπής, [1996] συλλογή Ι Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

30 (β) (γ) Εξέταση 7: Απόληξη (Τερματισμός) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητών προϊόντων. ο καταναλωτής να γνωρίζει τη λιανική τιμή, και ο καταναλωτής να έχει γνώση των πιθανών υποκατάστατων Αν και η παρούσα ανάλυση αφορά στην αναθεώρηση της χονδρικής αγοράς τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, βασική παράμετρος στην ανάλυση αποτελεί ο ορισμός της σχετικής λιανικής αγοράς (Modified Greenfield Approach 33 ). Αυτό συμβαίνει διότι προϋπόθεση για την ύπαρξη χονδρικής υπηρεσίας αποτελεί η ζήτηση για την λιανική αγορά. Ο ΕΡΗΕΤ εξετάζει αν, στην περίπτωση μίας μικρής, αλλά σημαντικής αύξησης στα τέλη τερματισμού ο καλών συνδρομητής θα μεταστρεφόταν σε άλλες μορφές υποκατάστατων υπηρεσιών (SSNIP τεστ). Η επιλογή του καταναλωτή για τη χρήση ενός προϊόντος συνήθως εξαρτάται τόσο από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά όσο και από την τιμή του προϊόντος. Αυτό όμως δεν συνεπάγει ότι προϊόντα με διαφορές στα λειτουργικά χαρακτηριστικά δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν από τον καταναλωτή για τον ίδιο σκοπό. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν τα διαφορετικά αυτά προϊόντα να περιληφθούν στην ίδια λιανική αγορά. Επίσης, η διαφορά στην τιμή μεταξύ διαφορετικών προϊόντων δεν σημαίνει ότι ανήκουν σε διαφορετική αγορά. Σημαντικός παράγοντας για την συμπερίληψη ή μη στην ίδια σχετική αγορά είναι η αντίδραση των καταναλωτών σε περίπτωση σχετικής αύξησης της τιμής και η πιθανότητα να τα θεωρήσουν ως υποκατάστατα. Επιπρόσθετα, στην εξέταση της υποκατάστασης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πιθανό κόστος (ή άλλα εμπόδια) μεταστροφής σε άλλο προϊόν, το οποίο εάν είναι 33 Σχετικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα της Επιτροπής στην Νέα Σύσταση: In general, the market to be analyzed first is the one that is most upstream in the vertical supply chain. Taking into account the ex ante regulation imposed on that market (if any), an assessment should be made as to whether there is still SMP on a forward-looking basis on the related downstream market(s). This methodology has become known as the modified Greenfield approach. Thus the NRA should work its way along the vertical supply chain until it reaches the stage of the retail market(s). A downstream market should only be subject to direct regulation if competition on that market still exhibits SMP in the presence of wholesale regulation on the related market(s). 30 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

31 σημαντικό είναι πιθανόν αν περιορίζει τη δυνατότητα του εναλλακτικού προϊόντος ως υποκατάστατου. Σε επίπεδο χονδρικής, ο ΕΡΗΕΤ αντιλαμβάνεται ότι η υποκατάσταση δεν είναι εφικτή επί του παρόντος, καθώς οποιοσδήποτε παροχέας που επιθυμεί να προσφέρει κλήσεις σε πελάτες που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας Α θα πρέπει να αγοράζει τον τερµατισµό από τον παροχέα που λειτουργεί το δίκτυο Α προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την υπηρεσία που επιδιώκει να προσφέρει. Σε επίπεδο λιανικής, ο ΕΡΗΕΤ εξετάζει τα ακόλουθα πιθανά υποκατάστατα ζήτησης, τα οποία δύναται να επιδράσουν στη δυνατότητα μεταβολής της τιμής (στο επίπεδο χονδρικής) που μπορεί να έχει ένας παροχέας για υπηρεσίες τερματισμού: i. Την κλήση του καλούμενου στη σταθερή γραμμή του, ii. Την αποστολή γραπτών μηνυμάτων (SMS) και στιγμιαίων μηνυμάτων, iii. Την πραγματοποίηση μιας σύντομης κλήσης προκειμένου να ζητηθεί από τον καλούμενο να καλέσει, iv. Τη συντόμευση των κλήσεων συνολικά, v. Την αλλαγή κάρτας SIM από τον ίδιο τον καλούμενο, vi. Την κλήση μέσω διαδικτύου (ΟΤΤ- over the top-υπηρεσίες) Το πρώτο δεν θεωρείται υποκατάστατη επιλογή για το λόγο ότι η σταθερή γραμμή του καλούμενου σχετίζεται με σταθερή τοποθεσία στην οποία πρέπει να βρίσκεται ο καλούμενος για να ολοκληρωθεί η κλήση. Σε περίπτωση που ο καλούμενος δεν βρίσκεται στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η σταθερή γραμμή τότε η δυνατότητα επικοινωνίας δεν είναι εφικτή. Η αποστολή γραπτών μηνυμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί υποκατάστατο της φωνητικής κλήσης για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, το μέγεθος του μηνύματος (τυπικά, μέχρι 160 χαρακτήρες μπορούν να σταλούν) δεν μπορεί να αντικαταστήσει την φωνητική επικοινωνία. Δεύτερον, το SMS, σε αντίθεση με τη φωνητική 31 Αρ. Εγγράφου ΓΕΡΗΕΤ ΕΑ7 ΔΔΗΕ 03/2014

Εξέταση 2: Απόληξη (Τερματισμός) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας, σε επίπεδο χονδρικής

Εξέταση 2: Απόληξη (Τερματισμός) Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας, σε επίπεδο χονδρικής ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση Αγοράς ex15: Πρόσβαση και Προέλευση (Εκκίνηση) Κλήσεων στα Δημόσια Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας

Εξέταση Αγοράς ex15: Πρόσβαση και Προέλευση (Εκκίνηση) Κλήσεων στα Δημόσια Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ EX-ANTE ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Εξέταση Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε τελικούς χρήστες 18 (2003) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εξέταση της Αγοράς 1 (2014) Τερματισμός Κλήσεων ( )

Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εξέταση της Αγοράς 1 (2014) Τερματισμός Κλήσεων ( ) ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2) ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (3) ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙ ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π 595/2015 ΕΕ 4684, 25/09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 Ν.160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ & ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 53/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης,

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με. τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση 18/2015. Εισηγητικό Έγγραφο

Δημόσια Διαβούλευση 18/2015. Εισηγητικό Έγγραφο Δημόσια Διαβούλευση 18/2015 Εισηγητικό Έγγραφο Περί της Προώθησης Μεμονωμένων Λιανικών Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην κυπριακή αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ΓΕΡΗΕΤ Λευκωσία, 30 Απριλίου 2015 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

(1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2) ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (3) ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2) ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (3) ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ (1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2) ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (3) ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Κοινοποίησης για την Εξέταση της Αγοράς 10 (2003): Διαβιβαστικές Υπηρεσίες ( )

Έγγραφο Κοινοποίησης για την Εξέταση της Αγοράς 10 (2003): Διαβιβαστικές Υπηρεσίες ( ) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2) ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (3) ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον 3 ο γύρο Ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον 3 ο γύρο Ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον 3 ο γύρο Ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2) ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (3) ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Κοινοποίησης για την Εξέταση της Αγοράς 2(2007): Εκκίνηση κλήσεων ( )

Έγγραφο Κοινοποίησης για την Εξέταση της Αγοράς 2(2007): Εκκίνηση κλήσεων ( ) Έγγραφο Κοινοποίησης για την Εξέταση της Αγοράς 2(2007): Εκκίνηση κλήσεων (16.08.003.004.008) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2)

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εξέταση της Αγοράς 2(2007): Εκκίνηση κλήσεων ( )

Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εξέταση της Αγοράς 2(2007): Εκκίνηση κλήσεων ( ) Έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης για την Εξέταση της Αγοράς 2(2007): Εκκίνηση κλήσεων (16.08.003.004.008) ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011 N.51 (I)/2012 Ν. 160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Σύνοψη... 2 Μέρος Α. Ισχύον νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το Σχέδιο Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό 235 Κ.Δ.Π.148/2005 Κ.Δ.Π.196/2009 Συνοπτικός Τίτλος. Ερμηνεία (ε) τα συμπεράσματα του ΕΡΗΕΤ εντός του πλαισίου της διαδικασίας εξέτασης της Αγοράς και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στον παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2) ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (3) ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 C(2015) 5563 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/029 ΑΠΟΦΑΣΗ «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (2) ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (3) ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 594/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1

Forum Ομάδα Εργασίας ΣΤ1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ στο πλαίσιο του έργου της 1 Rapporteurs: Δρ. Ιωάννης Π. ΧΟΧΛΙΟΥΡΟΣ Γιώργος ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ Επιμέλεια: Δρ. Ι. Π. Χοχλιούρος 1 Το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Τις πρόνοιες του άρθρου 114 του Νόμου.

(δ) Τις πρόνοιες του άρθρου 114 του Νόμου. Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Διάταγμα αναφορικά με την περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. αναφορικά με Eξέταση Αγοράς 3β: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον ορισμό Σχετικής Αγοράς, την ανάλυση για την ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

/2012 [ΦΕΚ 82/Α/ ])

/2012 [ΦΕΚ 82/Α/ ]) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Μέτρων αναφορικά με τον 4 ο κύκλο Ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ετοιμάστηκε για το ΓΕΡΗΕΤ από την CYMAR Market Research Ltd. Περιεχόμενα Σελ. Μεθοδολογία 3 Συνοπτικά αποτελέσματα 5 Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11/02/2003

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11/02/2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11/02/2003 C(2003)497. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11/02/2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αγορών ΑΑ1-2: Έγγραφο Κοινοποίησης

Ανάλυση Αγορών ΑΑ1-2: Έγγραφο Κοινοποίησης Ανάλυση Αγορών ΑΑ1-2: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2002/21/ΕΚ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2002/21/ΕΚ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 03 /2013 Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης της εταιρείας VELISTER LTD, ως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 11.10.2014 L 295/79 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2002/21/ΕΚ. Ηµεροµηνία: 31 Αυγούστου 2006. Ελάχιστη έσµη Λιανικών Μισθωµένων Γραµµών Έγγραφο Κοινοποίησης Ε.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2002/21/ΕΚ. Ηµεροµηνία: 31 Αυγούστου 2006. Ελάχιστη έσµη Λιανικών Μισθωµένων Γραµµών Έγγραφο Κοινοποίησης Ε.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά µε τον ορισµό της αγοράς τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα και την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά

Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και Εθνική Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την αγορά λιανικής για τις δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΓΟΡΑ 7 ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 4 Αυγούστου 2008

(ΑΓΟΡΑ 7 ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 4 Αυγούστου 2008 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Εισαγωγή Ο Επίτροπος (ΕΡΗΕΤ) με το παρόν έγγραφο καταθέτει σε δημόσια διαβούλευση, αναμένοντας σχόλια κυρίως από τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 .Ε. 8/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ιάταγµα επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης όπως αυτό δηµοσιεύθηκε από την ΑΤΗΚ την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 72/2017 Αρ. 5001, Αριθμός 72 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 72/2017 Αρ. 5001, Αριθμός 72 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 532 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 72/2017 Αρ. 5001, 3.3.2017 Αριθμός 72 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια Μαρούσι, 30-5-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 218/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός ιαδικασίας, Όρων και Προϋποθέσεων σύναψης συµβάσεων Εθνικής Περιαγωγής µεταξύ Οργανισµών που κατέχουν Ειδική Άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας ή εκµετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α

ΓΕΡΗΕΤ, 10 Οκτωβρίου Σ ε λ ί δ α ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΔΗΕ 13/2014 αναφορικά με την προσέγγιση που έχει κατ αρχάς υιοθετήσει το ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με την αξιολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται σε δέσμη, από αδειοδοτημένους παροχείς

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέτρων για την αγορά Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN) και Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.), «Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ» Μαρούσι, 15.12.2016 ΑΠ: 791/6 ΑΠΟΦΑΣΗ «Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και το Σχέδιο Ρυθμιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 (Αρ. Φακέλου 16.07.002.002.009) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Α) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με τις χονδρικές Αγορές Μισθωμένων Γραμμών (αγορές υπ αρ. 13, 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Ιούνιος, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 5518 Κ.Δ.Π. 850/2003 Αρ. 3771, 21.11.2003 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 του Νόμου και του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0309 (COD) 10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.5.2003 L 114/45 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σχόλια κατ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σχόλια κατ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2012) Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 121 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επιτρόπου Φαξ: +357 226

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 1213 Κ.Δ.Π. 144/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 144 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 26 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Αύγουστος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών (αγορά υπ αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π.14/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3945 της 17ης ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 14 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘf.ιΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) Κ.Δ.Π.244/2014 Αρ.Εφ.4779, 09/5/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) O Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Αγορά Τερματισμού Κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της On Telecoms Α.Ε.

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Αγορά Τερματισμού Κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της On Telecoms Α.Ε. Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Αγορά Τερματισμού Κλήσεων προς τελικούς χρήστες στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της On Telecoms Α.Ε. που παρέχεται σε σταθερή θέση (αγορά υπ. αρ. 9, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Eξέταση Αγοράς 5: Εγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ αναφορικά με τον ορισμό Σχετικής Αγοράς, την ανάλυση για την ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25979 20 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2530 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 815/002 Ορισμός χονδρικής αγοράς τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120. Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120. Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρουσίαση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 Περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιαγωγή (ορισμός) Η υπηρεσία διεθνούς περιαγωγής (International Roaming) μας παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1171:

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1171: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Bρυξέλλες, 31/01/2011 Ε(2011)670 SG-Greffe (2011) D/1660 Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (OCTPR) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά µε την επιβολή υποχρεώσεων στην Αγορά Τερµατισµού Κλήσεων σε Κινητά ίκτυα ΕΕΤΤ Μαρούσι 21/5/2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν κείµενο

Διαβάστε περισσότερα